PROCEDURĂ din 17 februarie 2021de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a),b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 23 februarie 2021    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 239 din 17 februarie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 182 din 23 februarie 2021.
    I. Dispoziții generale1. Prezenta procedură se aplică pentru înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a),b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), a persoanelor impozabile care au sediul activității economice în România și realizează sau intenționează să realizeze o activitate economică ce implică operațiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, și/sau operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România conform art. 297 alin. (4) lit. b) și d) din Codul fiscal, care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată la organul fiscal competent în următoarele situații:a) înainte de realizarea unor astfel de operațiuni, dacă declară fie că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depășește plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal, fie că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;b) dacă în cursul unui an calendaristic ating sau depășesc plafonul de scutire;c) dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire, dar persoana impozabilă optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.2. (1) Prezenta procedură se aplică de către compartimentul cu atribuții în domeniul înregistrării fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate, din cadrul organului fiscal competent.(2) Prin organ fiscal competent, în sensul prezentei proceduri, se înțelege organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal persoana impozabilă ori în evidența căruia aceasta este înregistrată ca plătitor de impozite și taxe.3. (1) Persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, depune la organul fiscal competent, după caz:a) cererea de înregistrare în scopuri de TVA (formular 098), în cazul persoanelor impozabile care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului. În această situație, cererea de înregistrare în scopuri de TVA se depune la organul fiscal competent în aceeași zi cu depunerea la oficiul registrului comerțului a cererii de înmatriculare în registrul comerțului;b) declarația de înregistrare fiscală, în cazul persoanelor impozabile care nu sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului. În această situație, declarația de înregistrare fiscală se depune cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării, iar solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA se face prin completarea rubricii „Date privind vectorul fiscal“, secțiunea „Taxa pe valoarea adăugată“ din declarație.(2) Persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit dispozițiilor art. 316 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul fiscal, depune la organul fiscal competent declarația de mențiuni, având completată rubrica „Date privind vectorul fiscal“, secțiunea „Taxa pe valoarea adăugată“.(3) Cererea/Declarația prin care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA se depune la registratura organului fiscal competent sau prin poștă, cu confirmare de primire, ori prin intermediul internetului, pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, după caz.4. (1) După primirea cererii/declarației, compartimentul de specialitate analizează informațiile cuprinse în cerere/declarație și, după caz, în documentația prezentată și verifică caracterul complet și corectitudinea acestora.(2) Compartimentul de specialitate întocmește Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, având înscrise data înregistrării și codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit. (3) În cazul persoanelor impozabile care au depus cererea de înregistrare în scopuri de TVA (formular 098), verificarea informațiilor din cerere se realizează după primirea informațiilor privind înregistrarea în registrul comerțului.II. Dispoziții speciale privind înregistrarea, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (1) lit. b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare5. (1) După emiterea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru persoanele impozabile care au solicitat înregistrarea, potrivit art. 316 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate verifică dacă persoana impozabilă este declarată ca inactiv fiscal, prin decizie emisă de organul fiscal competent, potrivit dispozițiilor art. 92 din Codul de procedură fiscală.(2) Dispozițiile cap. III secțiunea 1 „Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care au fost declarate inactive potrivit dispozițiilor art. 92 din Codul de procedură fiscală“ din anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare, cu modificările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător.6. (1) Dacă persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA este declarată ca inactiv fiscal, compartimentul de specialitate întocmește Decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.(2) Data anulării înregistrării în scopuri de TVA este aceeași cu data înregistrării în scopuri de TVA, iar în decizia de anulare se înscriu și seria, și numărul Certificatului de înregistrare în scopuri de TVA. 7. (1) În situația în care persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA nu este declarată inactiv fiscal, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală, compartimentul de specialitate verifică dacă persoana impozabilă se încadrează în situațiile de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. c) din Codul fiscal.(2) Dispozițiile cap. III secțiunea a 3-a „Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în cazul în care asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au fapte înscrise în cazierul fiscal“ din anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător.8. (1) Dacă persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA sau asociații/administratorii persoanei impozabile au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările și completările ulterioare, compartimentul de specialitate întocmește Decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.(2) Data anulării înregistrării în scopuri de TVA este aceeași cu data înregistrării în scopuri de TVA, iar în decizia de anulare se înscriu și seria, și numărul Certificatului de înregistrare în scopuri de TVA. III. Dispoziții finale9. Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, întocmit potrivit pct. 4 alin. (2) pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul fiscal, se comunică persoanei impozabile solicitante, numai după efectuarea verificărilor potrivit secțiunii II. 10. (1) Organul fiscal comunică, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, dar nu înainte de data la care se comunică certificatul de înmatriculare în registrul comerțului.(2) Organul fiscal comunică, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul fiscal, după caz:a) Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA - dacă persoana impozabilă solicitantă nu îndeplinește niciuna din condițiile de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a) sau c) din Codul fiscal;b) Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA împreună cu Decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA - dacă persoana impozabilă îndeplinește una din condițiile de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a) sau c) din Codul fiscal.11. (1) După comunicarea Certificatului de înregistrare în scopuri de TVA către persoana impozabilă, compartimentul de specialitate operează, de îndată, în Registrul contribuabililor înregistrarea în scopuri de TVA și înscrie persoana impozabilă în Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal.(2) În cazul persoanelor impozabile cărora li s-a comunicat și decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate înscrie persoana impozabilă și în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, a fost anulată. 12. După finalizarea procedurii, toate documentele primite de la persoana impozabilă, precum și cele emise de compartimentul de specialitate se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.----