ORDIN nr. 141 din 1 martie 2000privind asistenţa de sănătate publică a prescolarilor, elevilor şi studenţilor
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 17 august 2000  Ministru de stat, ministrul sănătăţii,în temeiul prevederilor art. 33 din Legea nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică şi ale pct. II.1 şi 5 din anexa nr. 2 la legea menţionată, precum şi ale art. 2 pct. 1, 18 şi 21 şi ale art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) şi (4), art. 2 lit. a), art. 12 lit. a) şi b), art. 13 alin. (1) şi ale art. 14 din Legea nr. 100/1998, ale art. 1 alin. (1) şi ale art. 13 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportarii bolilor şi a efectuării vaccinarilor, ale pct. I. 14 şi 15 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 546/1999 privind finanţarea unităţilor din subordinea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 6, 11, 15, 17, 18 şi 25 din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând seama de Avizul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 44.768 din 24 decembrie 1999 şi de Avizul Colegiului Naţional al Medicilor nr. 1.904 din 22 decembrie 1999,văzând Nota Direcţiei generale de sănătate publică nr. GH 1.588 din 1 martie 2000,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Asistenţa medicală şi stomatologica a prescolarilor, elevilor şi studenţilor se asigura în cabinetele medicale şi stomatologice din grădiniţe, şcoli şi unităţi de învăţământ superior, finanţate de la bugetul de stat, înfiinţate ca urmare a reorganizării dispensarelor medicale din aceste unităţi şi care sunt integrate în structura spitalelor teritoriale.  +  Articolul 2 (1) Asistenţa medicală preventivă, inclusiv imunizarile obligatorii incluse în Programul naţional de imunizari, în cadrul unităţilor de învăţământ fără personal medico-sanitar se asigura de medicii de familie, în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor de sănătate şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia. (2) Asistenţa medicală curativă şi de specialitate a elevilor şi studenţilor care învaţă în alta localitate decât cea în care domiciliază este asigurata de unitatea de asistenţa medicală ambulatorie de specialitate care are relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul cabinetului medical şcolar sau studenţesc. (3) În cazurile în care elevii şi studenţii nu se încadrează în prevederile alin. (1) şi (2) direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în colaborare cu casele de asigurări de sănătate, vor desemna medici de familie pentru a asigura asistenţa medicală curativă în unităţile de învăţământ, în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor de sănătate şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia.  +  Articolul 3 (1) Asistenţa stomatologica preventivă în unităţile preşcolare, şcolare şi de învăţământ superior fără personal medico-sanitar de profil se asigura, în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor de sănătate şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia, de medici stomatologi care au relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. (2) Asistenţa stomatologica de urgenta în unităţile preşcolare, şcolare şi de învăţământ superior fără personal medico-sanitar de profil este asigurata de unitatea de asistenţa medicală în ambulatoriu care are relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate.  +  Articolul 4Costul vaccinurilor pentru imunizarile prevăzute la art. 2 alin. (1), precum şi pentru imunizarile suplimentare prevăzute de reglementările în vigoare se acoperă de la bugetul de stat.  +  Articolul 5Atribuţiile personalului medico-sanitar din cabinetele medicale ale gradinitelor, unităţilor şcolare şi de învăţământ superior, normarea acestui personal, metodologia examinărilor medicale periodice de bilanţ al stării de sănătate pentru preşcolari, elevi şi studenţi, desfăşurătorul activităţilor specifice lunare în cabinetele medicale din unităţile menţionate, precum şi baremurile de dotare a acestora sunt prevăzute în anexele nr. I-XIV care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Direcţia generală de sănătate publică, Direcţia generală a asistenţei medicale, Direcţia strategie, dezvoltare şi management, Inspecţia sanitară de stat din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi ministerele cu reţea sanitară proprie vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 8Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţii contrare se abroga.Ministru de stat,ministrul sănătăţii,Hajdu Gabor  +  Anexa IATRIBUŢIILEmedicilor din cabinetele medicale din grădiniţe, şcoli şi unităţi de învăţământ superior privind asistenţa medicală preventivăA. Atribuţii referitoare la prestaţii medicale individuale1. Examinează toţi preşcolarii din grădiniţe, elevii care urmează să fie supuşi examenului medical de bilanţ al stării de sănătate [clasele I, a IV-a, a IX-a*) şi a XII-a, ultimul an al şcolilor profesionale şi de ucenici], precum şi studenţii din anul al II-lea de studii, pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizica şi neuropsihica şi pentru depistarea precoce a unor eventuale afecţiuni.---------- Notă *) sau din clasa a VIII-a, aflată în prezent în lichidare potrivit legii.2. Dispensarizeaza elevii din toate clasele şi studenţii din toţi anii universitari, cu probleme în starea de sănătate, aflaţi în evidenta specială, în scop recuperator.3. Selectioneaza, din punct de vedere medical, elevii cu probleme în starea de sănătate, în vederea orientarii lor şcolar-profesionale la terminarea şcolii generale de 9 ani şi a liceului.4. Examinează, eliberând avize în acest scop, elevii sau studenţii care urmează sa participe la competiţii sportive.5. Examinează elevii şi studenţii care vor pleca în vacante în diverse tipuri de tabere (de odihnă, sportive etc.), semnand şi parafand fişele medicale de tabara.6. Examinează elevii şi studenţii din evidenta specială, care urmează sa plece la cure balneare.7. Examinează elevii şi studenţii care vor fi supuşi imunizarilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicatii medicale temporare şi supraveghează efectuarea vaccinarilor şi apariţia reactiilor adverse postimunizare (RAPI).8. Supraveghează recoltarea de produse biologice pentru investigaţii de laborator, în vederea depistării afecţiunilor infectocontagioase la subiecti şi contacti.9. Supraveghează tratamentele chimioterapice şi imunosupresoare ale elevilor şi studenţilor care au indicaţie pentru acestea.10. Eliberează documente medicale pentru scutiri parţiale de efort fizic şi de anumite condiţii de muncă pentru elevii şi studenţii cu tulburări în starea de sănătate în cadrul instruirii practice în atelierele şcolare.11. Eliberează scutiri medicale de prezenta la cursurile şcolare şi universitare teoretice şi practice pentru elevii şi studenţii bolnavi.12. Eliberează scutiri medicale, parţiale sau totale, de la orele de educaţie fizica şcolară, în conformitate cu instrucţiunile Ministerului Sănătăţii.13. Vizează documentele medicale eliberate de alte unităţi sanitare pentru motivarea absentelor de la cursurile şcolare şi universitare.14. Eliberează adeverinţe medicale la terminarea şcolii generale, profesionale şi de ucenici, precum şi a liceului sau a facultăţii.15. Efectuează triajul epidemiologic după fiecare vacanta şcolară sau ori de câte ori este nevoie, depistează activ prin examinări periodice anginele streptococice şi urmăreşte tratamentul cazurilor depistate.16. Controlează prin sondaj igiena individuală a prescolarilor şi scolarilor.17. Verifica starea de sănătate a personalului blocului alimentar din grădiniţe, din cantinele şcolare şi studenţeşti, în vederea prevenirii producerii de toxiinfectii alimentare.18. Asigura aprovizionarea cabinetului cu medicamente pentru aparatul de urgenta, materiale sanitare şi cu instrumentar.B. Atribuţii referitoare la prestaţii medicale la nivelul colectivităţilor1. Iniţiază supravegherea epidemiologică a prescolarilor din grădiniţe şi a elevilor, scop în care îndeplineşte următoarele atribuţii: a) depistează, izoleaza şi declara orice boala infecto-contagioasa; b) sub îndrumarea metodologică a medicilor epidemiologi participa la efectuarea de acţiuni de investigare epidemiologică a elevilor suspecti sau contacti din focarele de boli transmisibile; c) aplica tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicaţia medicilor epidemiologi; d) iniţiază acţiuni de prelucrare antiparazitara (pediculoza, scabie) şi antiinfectioasa (dezinfecţie-dezinsecţie) în focarele din grădiniţe, şcoli şi unităţi de învăţământ superior (hepatita virala, tuberculoza, infectii streptococice, boli diareice acute etc.); e) iniţiază acţiuni de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic.2. Controlează zilnic respectarea condiţiilor de igiena din spaţiile de învăţământ, cazare şi alimentaţie din cadrul unităţilor de învăţământ arondate.3. Vizează întocmirea meniurilor din grădiniţe, din cantinele şcolare şi studenţeşti şi efectuează anchete alimentare periodice pentru verificarea respectării unei alimentaţii rationale.4. Iniţiază, desfăşoară şi controlează diversele activităţi de educaţie pentru sănătate (instruirea grupelor sanitare, lecţii de educaţie pentru sănătate la elevi, lectorate cu părinţii, prelegeri în consiliile profesorale, instruiri ale personalului didactic şi administrativ).5. Iniţiază cursuri de educaţie sexuală şi de planning familial.6. Urmăreşte modul de respectare a normelor de igiena a procesului instructiv-educativ (teoretic, practic şi la orele de educaţie fizica).7. Verifica efectuarea periodică a examinărilor medicale, stabilite prin reglementări ale Ministerului Sănătăţii, de către personalul didactic şi administrativ-gospodăresc din unităţile arondate.8. Participa la acţiunile profilactice organizate şi desfăşurate de alte foruri medicale în şcoli şi în unităţi de învăţământ superior (testări PPD pentru TBC etc.).9. Completează, împreună cu cadrele medii în subordine, dările de seama statistice (SAN) lunare şi anuale privind morbiditatea înregistrată şi activitatea cabinetelor medicale din grădiniţele, şcolile şi unităţile de învăţământ superior arondate.10. Participa la comisiile medicale de examinare a candidaţilor la concursurile de admitere în licee, şcoli profesionale ori postliceale şi în unităţi de învăţământ superior.11. Prezintă în consiliile profesorale ale şcolilor şi ale unităţilor de învăţământ superior arondate o analiza anuală a stării de sănătate a elevilor/studenţilor.12. Constata abaterile de la normele de igiena şi antiepidemice, informand reprezentanţii Inspecţiei sanitare de stat din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în vederea aplicării măsurilor prevăzute de lege.  +  Anexa IIATRIBUŢIILEmedicilor din cabinetele medicale din grădiniţe, şcoli şi unităţi de învăţământ superior privind asistenţa medicală curativă1. Acorda la nevoie primul ajutor prescolarilor, elevilor şi studenţilor din unităţile de învăţământ arondate medicilor respectivi.2. Examinează, izoleaza, tratează şi supraveghează din punct de vedere medical elevii bolnavi, izolati în infirmeriile şcolare, precum şi studenţii bolnavi.3. Acorda consultaţii curente, la solicitare, elevilor şi studenţilor din unităţile de învăţământ arondate, trimitandu-i pentru urmărire în continuare la medicul de familie sau la unitatea de asistenţa medicală ambulatorie de specialitate cea mai apropiată.  +  Anexa IIIATRIBUŢIILEmedicilor stomatologici din cabinetele stomatologice din şcoli şi unităţi de învăţământ superior privind asistenţa stomatologica preventivă1. Aplica măsuri de igiena bucodentară, de profilaxie a cariei dentare, parodontopatiilor şi a anomaliilor dento-maxilare.2. Efectuează examinări periodice ale aparatului bucodentar al prescolarilor, elevilor şi studenţilor.3. Depistează activ afecţiunile bucodentare.4. Urmăresc dezvoltarea armonioasă a aparatului dento-maxilar prin conservarea şi refacerea morfologiei dentare.5. Urmăresc refacerea morfologiei functionale a dinţilor temporari şi permanenţi.6. Asigura profilaxia funcţională de condiţionare a obiceiurilor vicioase.7. Examinează parodontiul în vederea decelarii semnelor clinice de debut al unei îmbolnăviri cronice.8. Efectuează educaţia prescolarilor, elevilor şi studenţilor, în vederea realizării profilaxiei cariei dentare şi a anomaliilor dento-maxilare.9. Aplica şi controlează respectarea măsurilor de igiena şi antiepidemice.10. Controlează sterilizarea corecta a aparaturii şi instrumentarului medical.11. Colaborează cu medicul şcolar, al cabinetului medical studenţesc, de familie sau de alte specialităţi pentru prevenirea afecţiunilor bucodentare prin care se pot manifesta unele afecţiuni cronice.12. Depistează precoce leziunile precanceroase şi formele de debut al bolii canceroase la nivelul cavităţii bucale şi îndruma pacientul către serviciul de specialitate.13. Eliberează scutiri medicale, în condiţiile stabilite prin norme ale Ministerului Sănătăţii, pentru absente de la cursuri din motive stomatologice.14. Asigura aprovizionarea cu instrumentarul, materialele sanitare şi cu tot ceea ce este necesar pentru o buna funcţionalitate a cabinetului.  +  Anexa IVATRIBUŢIILEmedicilor stomatologi din cabinetele stomatologice din şcoli şi unităţi de învăţământ superior privind asistenţa stomatologica curativă1. Acorda primul ajutor în caz de urgenta.2. Efectuează intervenţii de mica chirurgie stomatologica (extracţii de dinţi temporari, incizii de abcese dentare).3. Dispensarizeaza elevi şi studenţi care prezintă anomalii dento-maxilare şi parodontopatii.  +  Anexa VATRIBUŢIILEcadrelor medii sanitare din cabinetele medicale din grădiniţe privind asistenţa medicală preventivă1. Participa alături de medicul colectivităţii la examinarea copiilor în cadrul examinărilor medicale de bilanţ al stării de sănătate.2. Efectuează de doua ori pe an (la începutul şi la sfârşitul anului de învăţământ) controlul periodic al copiilor (somatometrie, somatoscopie, aprecierea acuităţii vizuale şi auditive) şi interpretează datele de dezvoltare fizica a tuturor prescolarilor din grădiniţe, înscriindu-le în fişele medicale ale acestora.3. Înregistrează şi supraveghează copiii cu afecţiuni cronice, pe care îi trimite la cabinetele din unităţile de asistenţa medicală ambulatorie de specialitate prin intermediul medicilor şcolari sau de familie, consemnand în fişele prescolarilor rezultatele acestor examene, iar în registrul de evidenta specială, datele (re)controalelor medicale.4. Însoţesc copiii din grădiniţele cu program săptămânal la ambulatoriile de specialitate cele mai apropiate de colectivitatile respective pentru diverse examinări în cadrul supravegherii medicale active (dispensarizare).5. Urmăresc ca educatoarele sa aprecieze dezvoltarea neuropsihomotorie şi a limbajului prescolarilor (conform metodologiei cuprinse în anexa nr. X.5 la prezentul ordin), consemnand în fişele medicale ale copiilor rezultatul aprecierii.6. Întocmesc evidenta copiilor amanati medical de la începerea şcolarizării la vârsta de 7 ani şi urmăresc dispensarizarea acestora.7. Completează documentele medicale ale copiilor care urmează să fie înscrişi în clasa I.8. Supraveghează modul în care se respecta orele de odihnă pasiva (somn) şi activa (jocuri) ale copiilor şi condiţiile în care se realizează acestea.9. Îndruma personalul educativ în aplicarea metodelor de călire (aer, apa, soare, mişcare) a organismului copiilor.10. Supraveghează modul în care se respecta igiena individuală a copiilor în timpul spalarii acestora şi la servirea mesei.11. Participa la întocmirea meniurilor saptamanale şi efectuează periodic anchete privind alimentaţia copiilor.12. Consemnează zilnic, în cadrul fiecărei ture, într-un caiet anume destinat pentru controlul blocului alimentar, constatările privind starea de igiena a acestuia, starea agregatelor frigorifice, calitatea alimentelor scoase din magazie şi a mancarii, igiena individuală a personalului blocului alimentar şi starea de sănătate a acestuia, cu interdicţia de a presta activităţi în bucătărie pentru persoanele care prezintă febra, diaree, infectii ale pielii, tuse cu expectoratie, amigdalite pultacee, aducând la cunoştinţa conducerii gradinitei aceste constatări.13. Asista la scoaterea alimentelor din magazie şi controlează calitatea organoleptica a acestora, semnand foaia de alimentaţie privind calitatea alimentelor.14. Colaborează cu educatoarele la formarea deprinderilor de igiena individuală la preşcolari.15. Efectuează zilnic controlul medical (triajul epidemiologic) al copiilor la primirea în colectivitate.16. Izoleaza copiii suspecti de boli transmisibile şi anunţa urgent medicul colectivităţii.17. Supraveghează focarele de boli transmisibile, aplicând măsurile antiepidemice faţă de contacti şi efectuând recoltari de probe biologice, dezinfectii etc.18. Prezintă produsele biologice recoltate (exsudate nazofaringiene, materii fecale, urina) la laboratoarele de bacteriologie şi ridica buletinele de analiza în situaţii de apariţie a unor focare de boli transmisibile în colectivitate.19. Aplica în conformitate cu instrucţiunile Ministerului Sănătăţii tratamentul profilactic al prescolarilor sub supravegherea medicului colectivităţii.20. Supraveghează starea de sănătate şi de igiena individuală a copiilor, iar în caz de urgenta anunţa, după caz, medicul colectivităţii, serviciul de ambulanta sau/şi familiile prescolarilor.21. Ţin evidenta examinărilor medicale periodice pe care personalul angajat din colectivitate are obligaţia să le efectueze conform normelor Ministerului Sănătăţii.22. Întocmesc zilnic evidenta copiilor absenţi din motive medicale, pentru urmărirea acestora la revenirea în grădiniţa numai cu avizul epidemiologic favorabil, eliberat de medicul de familie pentru absente ce depăşesc 3 zile.23. Controlează zilnic respectarea normelor de igiena din grădiniţa (sali de grupa, bloc alimentar, dormitoare, spalatorie-calcatorie, grupuri sanitare, curte etc.), aducând operativ la cunoştinţa conducerii colectivităţii deficientele constatate.24. Executa activităţi de statistica sanitară prin completarea SAN, calcularea indicilor de dezvoltare fizica şi de morbiditate (prevalenta etc.).25. Efectuează, sub îndrumarea medicului colectivităţii, activităţi de educaţie pentru sănătate cu părinţii, copiii şi cu personalul adult (educativ, TESA) din grădiniţa.26. Gestionează în condiţiile legii şi pe baza normelor emise de Ministerul Sănătăţii instrumentarul, materialele sanitare şi medicamentele din aparatul de urgenta şi răspund de utilizarea lor corecta.27. Completează, sub supravegherea medicului colectivităţii, condica de medicamente şi de materiale sanitare pentru aparatul de urgenta.28. Însoţesc copiii din grădiniţa în cazul deplasării acestora într-o tabara de vacanta, pe toată durata acesteia.  +  Anexa VIATRIBUŢIILEcadrelor medii sanitare din cabinetele medicale şcolare şi studenţeştiI. Activităţi medicale privind asistenţa medicală preventivă:1. Efectuează anual examinarea medicală periodică a elevilor, semnaland medicului aspectele deosebite constatate.1.1. Efectuează, potrivit anexei nr. X la prezentul ordin, examenul dezvoltării fizice: somatometrie (înălţime, greutate, perimetru toracic), somatoscopie, fiziometrie (tensiune arterială, frecventa cardiacă, forta musculara manuală, capacitate vitala pulmonara).Datele de somatometrie se interpretează pe baza standardelor naţionale, cu consemnarea rezultatelor în fise.1.2. Depistează tulburarile de vedere (optometrie).1.3. Depistează tulburarile de auz (audiometrie tonala).2. Participa la efectuarea examinărilor medicale de bilanţ al stării de sănătate, efectuat de medicul şcolii la elevii din clasele I, a IV-a, a IX-a*), din ultimul an al şcolilor profesionale şi de ucenici, precum şi de medicul cabinetului medical studenţesc la studenţii din anul II de studii.---------- Notă *) sau din clasa a VIII-a, aflată în prezent în lichidare potrivit legii.3. Participa la dispensarizarea elevilor şi studenţilor-problema din evidenta specială, asigurând prezentarea acestora la controalele planificate de medicii din cabinetele ambulatoriilor de specialitate, şi aplica tratamentele prescrise de aceştia împreună cu medicii de familie.4. Consemnează în fişele medicale şcolare ale elevilor şi studenţilor rezultatele examinărilor medicale de bilanţ al stării de sănătate şi ale recontroalelor elevilor şi studenţilor dispensarizaţi, sub supravegherea medicului sau al unităţii de învăţământ superior, precum şi motivarile de absente din motive medicale ale elevilor şi studenţilor, scutirile medicale de educaţie fizica şcolară ori de efort fizic la instruirea practica şcolară.5. Completează sub supravegherea medicului formularele statistice lunare şi anuale privind activitatea cabinetului medical şcolar sau studenţesc, calculand indicatorii de prevalenta, incidenţa şi structura a morbiditatii, completează partea medicală a fişelor de tabara de odihnă ale elevilor şi studenţilor, precum şi adeverinţele medicale pentru elevii care termina clasa a IX-a*), a XII-a şi ultimul an al şcolilor de ucenici şi profesionale şi pentru studenţii care termina cursurile instituţiilor de învăţământ superior.---------- Notă *) sau din clasa a VIII-a, aflată în prezent în lichidare potrivit legii.6. Participa alături de medic la vizita medicală a elevilor care se înscriu în licee de specialitate, şcoli profesionale şi de ucenici sau, după caz, la vizita medicală a candidaţilor care se înscriu în instituţii de învăţământ superior.7. Activităţi cu caracter antiepidemic:7.1. a) efectuează catagrafia elevilor/studenţilor supuşi (re)vaccinarilor; b) efectuează sub supravegherea medicului imunizarile profilactice planificate, conform Programului naţional de imunizari; c) înregistrează în fişa de consultaţie şi în registrul de vaccinari imunizarile efectuate.7.2. Efectuează triajul epidemiologic la toţi elevii după fiecare vacanta, precum şi alte triaje, când este cazul.7.3. Executa acţiuni de combatere a bolilor transmisibile din focarele existente în şcoli sau în unităţi de învăţământ superior, întocmind şi fise de focar (gamaglobulinizare a contactilor de hepatita virala acuta, prelevarea de tampoane pentru exsudate nazofaringiene, prelucrarea sanitară a elevilor cu pediculoza şi scabie, prelevarea de tampoane de pe echipamentul de protecţie al personalului blocului alimentar şi de pe instrumentele de lucru ale acestuia).7.4. Efectuează catagrafierea tuturor elevilor şi studenţilor supuşi depistării biologice prin intradermoreactia la PPD, participând la efectuarea acesteia, precum şi revaccinarea BCG, împreună cu personalul dispensarului TBC teritorial.8. Controlează igiena individuală a elevilor, colaborand pentru remedierea situaţiei deficitare constatate cu personalul didactic.9. Controlează zilnic respectarea condiţiilor de igiena din spaţiile de învăţământ (sali de clasa, laboratoare, ateliere şcolare, grupuri sanitare, sali de sport), de cazare (dormitoare, sali de meditatie, grupuri sanitare, spălătorii) şi de alimentaţie (bucătarii şi anexele acestora, sali de mese), consemnand în caietul anume destinat toate constatările făcute şi aducându-le la cunoştinţa conducerilor unităţilor şcolare sau de învăţământ superior.10. Participa împreună cu medicul la întocmirea meniurilor şi la efectuarea anchetei alimentare periodice pentru verificarea respectării unei alimentaţii rationale în cantinele şcolare şi studenţeşti, controland zilnic proprietăţile organoleptice ale alimentelor scoase din magazie şi modul de funcţionare a agregatelor frigorifice din blocul alimentar.11. Ţin evidenta examenelor medicale periodice pe care personalul adult din unitatea de învăţământ arondata este obligat să le efectueze conform instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii.12. Efectuează sub îndrumarea medicului acţiuni de educaţie pentru sănătate în rândul elevilor, al studenţilor, al familiilor elevilor şi al cadrelor didactice.12.1. Instruiesc grupele sanitare şi însoţesc la concursuri, în toate fazele superioare, echipa selectionata. 12.2. Ţin lecţii sau prelegeri privind educaţia pentru sănătate elevilor şi studenţilor, pe clase sau pe ani universitari, şi, eventual, separat pe sexe, inclusiv pe probleme de prim ajutor, cu demonstraţii practice.12.3. Participa la lectoratele cu părinţii elevilor pe teme de educaţie pentru sănătate.12.4. Desfăşoară acţiuni de educaţie pentru sănătate în rândul cadrelor didactice, inclusiv prin lecţii şi demonstraţii de prim ajutor.12.5. Participa la consiliile profesorale în care se discuta şi se iau măsuri vizând aspectele sanitare din unitatea de învăţământ arondata.12.6. Instruiesc personalul administrativ şi de îngrijire din spaţiile de învăţământ, cazare şi de alimentaţie asupra sarcinilor ce le revin în asigurarea stării de igiena în spaţiile respective.II. Activităţi de perfecţionare a pregătirii profesionale:1. Participa la instruirile pe probleme de medicina şi de igiena şcolară, precum şi pe probleme sanitaro-antiepidemice, organizate de direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.2. Participa, în perioada vacantelor şcolare şi studenţeşti, la cursuri sau la instruiri profesionale în cadrul Centrului de perfecţionare şi pregătire superioară de specialitate a asistenţilor medicali.III. Activitatea în perioada vacantelor şcolare şi studenţeşti:1. Definitivează interpretarea datelor somatometrice, cu consemnarea acestora în fişele medicale şcolare, completează adeverinţele medicale pentru elevii ce termina clasa a IX-a*), a XII-a şi ultimul an al şcolii profesionale şi de ucenici şi consemnează vaccinarile efectuate în fişele medicale ale elevilor şi studenţilor.---------- Notă *) sau din clasa a VIII-a, aflată în prezent în lichidare potrivit legii.2. Participa la comisiile medicale de înscriere în şcoli profesionale, postliceale şi în licee de specialitate.3. Asigura asistenţa medicală în taberele de odihnă şcolare şi studenţeşti, scop în care pot fi detaşate în aceste unităţi.  +  Anexa VIIATRIBUŢIILEcadrelor medii sanitare din cabinetele stomatologice din şcoli şi unităţi de învăţământ superior privind asistenţa stomatologica preventivă1. Desfăşoară activitate de medicina preventivă (examinări medicale conform normelor tehnice emise de Ministerul Sănătăţii, activitate de educaţie pentru sănătate, controlul aplicării şi respectării normelor de igiena buco-dentară, cu accent pe prevenirea cariei dentare).2. Efectuează şi răspund de sterilizarea instrumentarului.3. Aplica şi alte măsuri de igiena şi antiepidemice în cadrul cabinetului stomatologic.4. Efectuează alte activităţi conexe: a) completarea, sub supravegherea medicului, a rapoartelor statistice lunare şi anuale; b) gestionarea, în condiţiile legii şi pe baza normelor emise de Ministerul Sănătăţii, a instrumentarului, materialelor sanitare şi medicamentelor din cabinetul stomatologic.  +  Anexa VIIIATRIBUŢIILEcadrelor medii sanitare din cabinetele medicale din grădiniţe, şcoli şi unităţi de învăţământ superior, precum şi ale cadrelor medii sanitare din cabinetele stomatologice din şcoli şi unităţi de învăţământ superior privind asistenţa medicală şi stomatologica curativă1. Acorda primul ajutor în caz de urgenta prescolarilor, elevilor şi studenţilor şi asigura transportul acestora la unităţile sanitare.2. Asigura acordarea primului ajutor în caz de urgente medico-chirurgicale în perioada examenului de bacalaureat, a examenelor de admitere în unităţile de învăţământ superior, în liceu sau în şcoala profesională, precum şi în perioada sesiunilor de corigente sau restante.3. Efectuează tratamente curente la preşcolari, elevi sau studenţi, la indicaţia medicului.4. Supraveghează preşcolarii şi elevii izolati în infirmerie şi efectuează tratamentul indicat de medic.5. Asigura asistenţa de urgenta în taberele şcolare de odihnă, scop în care pot fi detaşate în aceste unităţi.  +  Anexa IXNORMAREApersonalului medico-sanitar în cabinetele medicale din grădiniţele şi unităţile şcolare din mediul urban, precum şi din unităţile de învăţământ superiorI. În grădiniţe:- o asistenţa medicală la 60-100 de copii în grădiniţele cu program prelungit;- doua asistente medicale în grădiniţele cu program prelungit cu 120 de copii şi peste;- o asistenţa medicală pe tura la 60-80 de copii în grădiniţele cu program săptămânal;- doua asistente medicale pe tura în grădiniţele cu program săptămânal cu 100 de copii sau cu mai mulţi*).---------- Notă *) Se va avea în vedere asigurarea programului permanent.II. În unităţile şcolare:- un medic în specialitatea medicina generală la 2.000-2.500 de elevi;- o asistenţa medicală la 800-1.000 de elevi;- un medic în specialitatea stomatologie generală la 2.000-2.500 de elevi;- o asistenţa medicală de stomatologie la 2.000-2.500 de elevi.III. În unităţile de învăţământ superior:- un medic în specialitatea medicina generală la 3.000 de studenţi;- o asistenţa medicală la 1.500 de studenţi;- un medic în specialitatea stomatologie generală la 3.000 de studenţi;- o asistenţa medicală de stomatologie la 3.000 de studenţi.  +  Anexa XMETODOLOGIE 01/03/2000  +  Anexa XIDESFĂŞURĂTORULactivităţilor lunare în cabinetele medicale din grădiniţe, şcoli şi unităţi de învăţământ superior de-a lungul unui an de învăţământ*)---------- Notă *) În afară activităţilor din desfăşurătorul lunar, alte activităţi au caracter permanent şi se referă la: controlul igienico-sanitar al spaţiilor de învăţământ teoretic (sali de clasa sau de grupa, laboratoare, cabinete) şi practic (ateliere şcolare), sali şi terenuri de educaţie fizica, spaţii de cazare (dormitoare din grădiniţe, internate şcolare şi din cămine studenţeşti) şi de alimentaţie colectivă (blocuri alimentare din grădiniţe, cantine şcolare, semiinternate şcolare şi din cantine studenţeşti), anexe social-sanitare (grupuri sanitare etc.), spălătorii (în grădiniţe şi internate şcolare), triajul epidemiologic zilnic al prescolarilor din grădiniţe, activităţi de educaţie pentru sănătate (în orele de dirigentie, la lectoratele cu părinţii, instruirea grupelor sanitare etc.), recoltari de probe în cazurile suspecte de boli transmisibile (exsudate nazofaringiene, urina etc.), trimiterea prescolarilor, elevilor şi studenţilor din evidenta specială la specialişti din unităţile de asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, cu consemnarea rezultatelor acestor examinări în fişele medicale, eliberarea de scutiri medicale de la orele de educaţie fizica şcolară pentru elevii şi studenţii la care s-au produs abateri în starea de sănătate pe parcursul anului şcolar, vizarea scutirilor medicale de la frecventarea gradinitei, şcolii sau unităţi de învăţământ superior, cu consemnarea în fişele medicale din grădiniţa, şcoala sau din unitatea de învăţământ superior a diagnosticului bolilor pentru care au absentat, eliberarea de scutiri medicale de efort fizic sau alte recomandări la orele de educaţie tehnologică (instruire practica şcolară), vizarea documentelor medicale ale elevilor şi studenţilor care solicită burse medicale sociale, verificarea prezentării de avize epidemiologice de către preşcolarii care au lipsit mai mult de 3 zile din grădiniţe, aprovizionarea cu medicamente şi materiale sanitare pentru aparatul de urgente.LUNA SEPTEMBRIE● Grădiniţe:- planificarea, împreună cu directorii gradinitelor, a examinărilor medicale de bilanţ al stării de sănătate la preşcolari de-a lungul anului de învăţământ;- verificarea actelor medicale ale copiilor nou-înscrişi (toţi copiii de la grupa mica şi preşcolarii nou-înscrişi faţă de anul preşcolar precedent din celelalte grupe);- întocmirea fişelor medicale de colectivitate pentru toţi preşcolarii prevăzuţi în alineatul precedent şi includerea în registrul de evidenta specială a copiilor cu probleme în starea de sănătate;- efectuarea examinărilor medicale de bilanţ al stării de sănătate la preşcolarii din grupa mica, cu consemnarea rezultatului acestora în fişele medicale din grădiniţa şi trimiterea la medicul de familie a celor depistaţi cu abateri în starea de sănătate;- consemnarea în fişele medicale ale copiilor de la grupa mica a aprecierii dezvoltării neuropsihomotorii, efectuată de educatoare;- începerea primei măsurători somatometrice (înălţime, greutate, perimetru toracic) şi aprecieri somatoscopice la copiii din grupa mica şi la copiii nou-înscrişi în celelalte grupe;- înştiinţarea educatoarei despre toţi preşcolarii cu abateri în starea de sănătate.● Şcoli şi unităţi de învăţământ superior:- planificarea, împreună cu conducerile unităţilor şcolare şi de învăţământ superior arondate, a efectuării examinărilor medicale de bilanţ al stării de sănătate şi a altor examene medicale (înainte de vaccinari etc.) de-a lungul anului şcolar/universitar;- verificarea documentelor medicale ale elevilor şi studenţilor nou-înscrişi (cu includerea în registrul de evidenta specială a tuturor elevilor şi studenţilor cu abateri în starea de sănătate);- efectuarea triajului epidemiologic după vacanta de vara, cu aplicarea măsurilor de prelucrare antiepidemica a elevilor depistaţi cu pediculoza şi/sau cu scabie şi raportarea situaţiei triajului la direcţia de sănătate publică teritorială; supravegherea stării de sănătate şi realizarea programelor de sănătate;- începerea examinărilor medicale de bilanţ al stării de sănătate la elevii din clasele a VIII-a şi a XII-a, cu consemnarea rezultatelor în fişele medicale şcolare şi trimiterea la specialiştii din unităţile de asistenţa medicală ambulatorie de specialitate a tuturor celor cu abateri în starea de sănătate, precum şi consemnarea rezultatelor examenelor de specialitate în fişele medicale şcolare;- începerea măsurătorilor somatometrice (înălţime, greutate, perimetru toracic) la elevii din clasa I, a IX-a*) şi a XII-a;- înştiinţarea învăţătorilor şi dirigintilor despre toţi elevii cu abateri importante în starea de sănătate;- efectuarea la elevii din clasa I a vaccinarilor antirujeola (AR) şi antidiftero-antitetanica (DT), cu consemnarea acestora în fişele medicale şcolare ale elevilor şi în registrul de vaccinari;- eliberarea de scutiri medicale (parţiale sau totale) de la lectiile de educaţie fizica şcolară (conform instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii);- efectuarea la vârsta de 24 de ani a vaccinarii DT (k); aceasta vaccinare/revaccinare se efectuează şi la gravide şi la studenţii cu plagi tetanigene;- începerea testarilor prin intradermoreactia la PPD la elevii din clasa a VIII-a, cu revaccinarea BCG a celor anergici şi trimiterea la examen radiologic pulmonar a celor hiperergici.LUNA OCTOMBRIE● Grădiniţe:- încheierea primei măsurători somatometrice şi a aprecierii somatoscopice la preşcolarii de la grupa mica şi efectuarea acestora la copiii din grupele mare şi pregătitoare, care urmează să fie supuşi examinărilor medicale de bilanţ în minivacanta şcolară de la începutul lunii noiembrie;- efectuarea primei anchete (timp de 10 zile lucrătoare) asupra alimentaţiei copiilor.● Şcoli şi unităţi de învăţământ superior:- continuarea examinărilor medicale de bilanţ la elevii din clasele a IX-a*) şi a XII-a, cu consemnarea rezultatelor în fişele medicale şcolare şi trimiterea la specialiştii din unităţile de asistenţa medicală ambulatorie de specialitate a elevilor depistaţi cu tulburări în starea de sănătate, cu consemnarea rezultatelor examenelor speciale în fişele medicale şcolare şi includerea elevilor din această categorie în registrul de evidenta specială;- încheierea măsurătorilor somatometrice şi a aprecierilor somatoscopice la elevii din clasa I, continuarea acestora la elevii din clasele a IX-a*) şi a XII-a;- prezentarea în consiliile profesorale a analizei stării de sănătate a elevilor sau studenţilor (din şcolile sau unităţile de învăţământ superior arondate) în anul şcolar/universitar precedent;- efectuarea anchetei (timp de 10 zile) asupra alimentaţiei elevilor şi studenţilor în cantinele şcolare şi studenţeşti;- încheierea vaccinarilor AR şi DT la elevii din clasa I, cu consemnarea lor în fişele medicale şcolare şi în registrul de vaccinari;- efectuarea vaccinarii antihepatitice B la elevii din clasa a III-a (doza I), cu consemnarea acesteia în fişele medicale ale elevilor şi în registrul de vaccinari;- continuarea testarilor prin intradermoreactia la PPD la elevii din clasa a VIII-a, cu revaccinarea BCG la cei anergici şi trimiterea la examenul radiologic pulmonar a celor hiperergici;- efectuarea vaccinarii antihepatitice B (doza I) la elevii din anul I ai şcolilor postliceale sanitare şi la studenţii din anul I ai facultăţilor de medicina şi stomatologie, cu consemnarea lor în fişele medicale ale elevilor şi studenţilor şi în registrul de vaccinari.LUNA NOIEMBRIE● Grădiniţe:- începerea în prima minivacanta şcolară de la începutul lunii noiembrie a examinărilor medicale de bilanţ la preşcolarii din grupele mare şi pregătitoare, cu accent pe stabilirea aptitudinii de a începe şcolarizarea la vârsta de 6 ani sau de 7 ani şi consemnarea rezultatelor în fişele medicale din grădiniţa;- consemnarea în fişele medicale ale prescolarilor menţionaţi la alineatul precedent a aprecierilor efectuate de educatoare, vizând dezvoltarea neuropsihomotorie şi a limbajului acestora;- începerea primei măsurători somatometrice şi a aprecierii somatoscopice la preşcolarii de la grupa mijlocie, cu consemnarea rezultatelor în fişele medicale din grădiniţa.● Şcoli şi unităţi de învăţământ superior:- continuarea examinărilor medicale de bilanţ al stării de sănătate la elevii din clasele a IX-a*) şi a XII-a (prin acelaşi procedeu ca în luna octombrie) şi începerea acestora la studenţii din anul II;- încheierea măsurătorilor somatometrice şi a aprecierilor somatoscopice la elevii din clasele a IX-a*) şi a XII-a;- efectuarea vaccinarii antihepatitice B (doza a II-a) la elevii din clasa a III-a şi la cei din anul I ai şcolilor postliceale sanitare, precum şi la studenţii din anul I ai facultăţilor de medicina şi stomatologie, cu consemnarea lor în fişele medicale ale elevilor şi studenţilor şi în registrul de vaccinari;- continuarea prezentării analizei stării de sănătate la elevii şi studenţii din şcolile sau din unităţile de învăţământ superior arondate, efectuată în anul de învăţământ precedent, în cadrul consiliilor profesorale;- efectuarea examenelor medicale la elevii din clasa a III-a, în vederea vaccinarii antipoliomielitice, efectuarea acesteia şi consemnarea ei în fişele medicale şcolare şi în registrul de vaccinari;- continuarea testarilor prin intradermoreactie la PPD la elevii din clasa a VIII-a, cu revaccinarea BCG la cei anergici şi trimiterea la examenul radiologic pulmonar a celor hiperergici.LUNA DECEMBRIE● Grădiniţe:- încheierea examinărilor medicale de bilanţ (în vacanta de Craciun a elevilor) la preşcolarii din grupele mari şi pregătitoare;- consemnarea în fişele medicale ale prescolarilor de la alineatul precedent a aprecierilor efectuate de educatoare, vizând aptitudinea lor de a începe şcolarizarea la vârsta de 6 ori de 7 ani;- încheierea primei măsurători somatometrice şi a aprecierii somatoscopice la preşcolarii de la grupa mijlocie.● Şcoli:- încheierea examinărilor medicale de bilanţ al stării de sănătate la elevii din clasele a IX-a*) şi a XII-a (prin acelaşi procedeu ca în luna octombrie) şi continuarea acestora la studenţii din anul II de studii;- începerea măsurătorilor somatometrice şi a aprecierilor somatoscopice la elevii din clasa a V-a şi din ultimul an al şcolilor profesionale şi de ucenici;- îndrumarea către specialiştii neuropsihiatri a elevilor din clasa I care n-au făcut faţa cerinţelor şcolarizării, în vederea eventualei întreruperi a şcolarizării şi (re)înscrierii într-o grădiniţa;- efectuarea la elevii din clasa a VIII-a a vaccinarii DT, cu consemnarea acesteia în fişele medicale ale elevilor şi în registrul de vaccinari;- încheierea testarilor IDR la PPD la elevii din clasa a VIII-a (prin acelaşi procedeu ca în luna septembrie).LUNA IANUARIE● Grădiniţe:- începerea examinărilor medicale de bilanţ al stării de sănătate la preşcolarii din grupa mijlocie (în minivacanta şcolară de la sfârşitul lunii ianuarie), cu consemnarea rezultatelor acestora în fişele medicale ale copiilor din grădiniţe şi îndrumarea prescolarilor cu probleme de sănătate la specialiştii din unităţile de asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, cu notarea în fişele medicale a rezultatelor primite de la aceştia şi includerea copiilor confirmaţi cu tulburări ale sănătăţii în registrul de evidenta specială.● Şcoli şi unităţi de învăţământ superior:- efectuarea triajului epidemiologic după vacanta de Craciun, cu aplicarea măsurilor de prelucrare antiepidemica la elevii depistaţi cu pediculoza sau/şi cu scabie şi raportarea situaţiei triajului la direcţia de sănătate publică teritorială; supravegherea stării de sănătate şi realizarea programelor naţionale de sănătate;- începerea examinărilor medicale de bilanţ al stării de sănătate la elevii din ultimul an al şcolilor profesionale şi de ucenici (prin acelaşi procedeu ca în luna octombrie) şi continuarea la studenţii din anul II de studii;- începerea măsurătorilor somatometrice şi a aprecierilor somatoscopice la elevii claselor a II-a, a IV-a, a X-a şi din ultimul an al şcolilor profesionale şi de ucenici şi încheierea acestora la elevii din clasa a V-a.LUNA FEBRUARIE● Grădiniţe:- efectuarea (timp de 10 zile lucrătoare) a celei de-a doua anchete asupra alimentaţiei copiilor.● Şcoli şi unităţi de învăţământ superior:- continuarea examinărilor medicale de bilanţ al stării de sănătate la elevii din ultimul an al şcolilor profesionale şi de ucenici şi la studenţii din anul II de studii, precum şi începerea acestora la elevii din clasa a IV-a (prin acelaşi procedeu ca în luna octombrie);- încheierea măsurătorilor somatometrice şi a aprecierilor somatoscopice la elevii din clasele a II-a, a X-a şi din ultimul an al şcolilor profesionale şi de ucenici şi continuarea acestora la elevii din clasa a IV-a;- efectuarea (timp de 10 zile lucrătoare) în cantinele şcolare şi studenţeşti a celei de-a doua anchete asupra alimentaţiei elevilor şi studenţilor.LUNA MARTIE● Grădiniţe:- începerea celei de-a doua acţiuni de măsurători somatometrice şi aprecieri somatoscopice la preşcolarii din grupa mica.● Şcoli:- încheierea examinărilor medicale de bilanţ al stării de sănătate la elevii din ultimul an al şcolilor profesionale şi de ucenici şi continuarea acestora la elevii din clasa a IV-a şi la studenţii din anul II de studii (prin acelaşi procedeu ca în luna octombrie);- încheierea măsurătorilor somatometrice şi a aprecierilor somatoscopice la elevii din clasa a IV-a şi începerea acestora la elevii din clasele a III-a, a VI-a, a VIII-a şi a XI-a, din anul II ai şcolilor profesionale şi din anul I ai şcolilor de ucenici, cu consemnarea rezultatelor în fişele medicale ale elevilor.LUNA APRILIE● Grădiniţe:- încheierea examinărilor medicale de bilanţ al stării de sănătate la preşcolarii din grupa mijlocie şi continuarea acestora la cei de la grupa mica (în vacanta şcolară de Pasti) prin acelaşi procedeu ca în luna februarie;- încheierea celei de-a doua măsurători somatometrice şi a aprecierii somatoscopice la preşcolarii din grupa mica.● Şcoli:- efectuarea (în cazul în care vacanta este în aceasta luna, altfel se va amâna pentru luna mai) a triajului epidemiologic după vacanta de Pasti, cu raportarea rezultatelor la direcţia de sănătate publică teritorială; supravegherea stării de sănătate a teritoriului şi realizarea programelor naţionale de sănătate;- încheierea măsurătorilor somatometrice şi a aprecierilor somatoscopice la elevii din clasele a III-a, a VI-a, a VIII-a şi a XI-a, din anul II ai şcolilor profesionale şi din anul I ai şcolilor de ucenici, cu consemnarea rezultatelor în fişele medicale ale elevilor;- încheierea examinărilor medicale de bilanţ al stării de sănătate la elevii din clasele a IV-a (prin acelaşi procedeu ca în luna octombrie) şi continuarea acestora la studenţii din anul II de studii;- completarea adeverinţelor medicale la absolvenţii claselor a IX-a*), a XII-a şi ai ultimului an al şcolilor profesionale şi de ucenici (în vacanta de Pasti) pentru înscrierea într-o treapta superioară de învăţământ, respectiv în vederea angajării;- efectuarea vaccinarii antihepatitice B (doza a III-a) la elevii din clasa a III-a şi din anul I ai şcolilor postliceale sanitare, precum şi la studenţii din anul I ai facultăţilor de medicina şi stomatologie, prin acelaşi procedeu ca în luna octombrie.LUNA MAI● Grădiniţe:- reexaminarea medicală (în minivacanta şcolară de la sfârşitul lunii mai şi începutul lunii iunie) a prescolarilor de la grupele mare şi pregătitoare, depistaţi la prima examinare medicală de bilanţ cu probleme în starea de sănătate, pentru definitivarea, împreună cu specialiştii din unităţile de asistenţa medicală ambulatorie de specialitate a aptitudinii de începere a şcolarizării la vârsta de la 6 ori de 7 ani;- efectuarea celei de-a doua măsurători somatometrice şi a aprecierii somatoscopice la copiii de la grupele mari şi pregătitoare;- efectuarea (timp de 10 zile lucrătoare) a celei de-a treia anchete asupra alimentaţiei copiilor.● Şcoli şi unităţi de învăţământ superior:- începerea examinărilor medicale de bilanţ al stării de sănătate la elevii din clasa I (prin acelaşi procedeu ca în luna octombrie) şi continuarea acestora la studenţii din anul II de studii;- începerea celei de-a doua măsurători somatometrice şi a aprecierii somatoscopice la elevii din clasa I şi a primei măsurători la elevii din clasa a VII-a, cu consemnarea rezultatelor în fişa medicală a elevilor;- efectuarea (timp de 10 zile lucrătoare) a celei de-a treia anchete asupra alimentaţiei elevilor şi studenţilor în cantinele şcolare şi studenţeşti.LUNA IUNIE● Grădiniţe:- continuarea (în minivacanta şcolară de la începutul acestei luni) a reexaminarii medicale a prescolarilor cu probleme în starea de sănătate de la grupele mari şi pregătitoare;- efectuarea celei de-a doua măsurători somatometrice şi a aprecierii somatoscopice la preşcolarii din grupa mijlocie;- îndrumarea prescolarilor în vârsta de peste 7 ani, cu întârziere mintală confirmată de specialiştii neuropsihiatri şi de psiholog, către comisia judeţeana sau a municipiului Bucureşti de expertiza complexa pentru învăţământ special din cadrul inspectoratului şcolar teritorial, pentru înscrierea în învăţământul special;- îndrumarea tuturor prescolarilor în vârsta de peste 7 ani, cu tulburări mari senzoriale (auz, vedere) către comisia menţionată la alineatul precedent, pentru încadrarea în învăţământul special pentru deficienti senzoriali;- definitivarea documentelor medicale (fişele medicale şi adeverinţele medicale) ale prescolarilor care urmează să se înscrie în clasa I.● Şcoli şi unităţi de învăţământ superior:- încheierea examinărilor medicale de bilanţ al stării de sănătate la elevii din clasa I şi la studenţii din anul II de studii (prin acelaşi procedeu ca în luna octombrie);- încheierea celei de-a doua acţiuni de măsurători somatometrice şi a aprecierii somatoscopice la elevii din clasa I, precum şi a primei acţiuni la cei din clasa a VII-a, cu consemnarea rezultatelor în fişele medicale şcolare;- înmânarea adeverinţelor medicale de absolvire elevilor din clasele a IX-a*) şi a XII-a, din ultimul an ai şcolilor profesionale şi de ucenici şi studenţilor din ultimul an;- definitivarea completării formularelor statistice de raportare anuală a prevalentei şi dezvoltării fizice şi depunerea acestora la direcţia de sănătate publică teritorială;- completarea rubricilor medicale din fişele elevilor care pleacă în tabere şcolare de odihnă;- controlul medical al elevilor care pleacă în tabere şcolare de odihnă în centre anume destinate din localitatea respectiva şi verificarea existenţei documentelor medicale obligatorii la aceşti elevi şi la cadrele didactice insotitoare.LUNA IULIE● Grădiniţe:- insotirea de către cadrele medii sanitare din colectivitate a copiilor şi a personalului adult din grădiniţe în tabere, pe toată durata desfăşurării acestora;- înmânarea părinţilor prescolarilor care urmează să fie şcolarizaţi în toamna a documentelor medicale necesare în acest scop;- efectuarea concediilor de odihnă anuale (numai în grădiniţele care se inchid în aceasta luna pentru efectuarea lucrărilor anuale de recondiţionare şi igienizare generală).● Şcoli şi unităţi de învăţământ superior:- efectuarea controalelor medicale la elevii care se înscriu în şcoli profesionale şi în licee de specialitate (industriale şi neindustriale);- asigurarea asistenţei medicale de urgenta în zilele în care se susţin examene de capacitate şi de bacalaureat, probe de aptitudini la înscrierea în liceu, la şcoala profesională sau examen de admitere la o unitate de învăţământ superior;- detaşarea în tabere şcolare;- controlul medical al elevilor care pleacă în tabere şcolare în centre anume destinate din localitatea respectiva şi verificarea existenţei documentelor medicale obligatorii la aceşti elevi şi la cadrele didactice insotitoare;- efectuarea concediilor legale anuale de odihnă.LUNA AUGUST● Grădiniţe:- insotirea copiilor şi a personalului adult din grădiniţe în tabere, pe toată durata acestora;- efectuarea, de regula, a concediilor legale anuale de odihnă (în grădiniţele care se inchid pentru lucrări de recondiţionare anuală şi de igienizare generală).● Şcoli şi unităţi de învăţământ superior:- asigurarea asistenţei medicale de urgenta pe perioada sesiunii de corigente şi de restante;- detaşarea în taberele şcolare şi studenţeşti;- controlul medical al elevilor şi studenţilor care pleacă în tabere în centre anume destinate ad-hoc;- efectuarea concediilor legale anuale de odihnă.---------- Notă *) sau din clasa a VIII-a, aflată în prezent în lichidare potrivit legii.  +  Anexa XII                          BAREM        pentru dotarea unui cabinet medical din grădiniţe   
    A. Instrumentar medical
    Nr. crt.DenumireaU.M. (bucati/cantitate)
    123
    1.Tensiometru1
    2.Stetoscop1
    3.Casoleta F 20 cm2
    4.Pensa de prins limba1
    5.Apasatoare de limba2 la 20 de copii
    6.Ciocan pentru reflexe1
    7.Cântar pentru persoane1
    8.Antropometru (pentru masurarea staturii)1
    9.Panglica metrica1
    10.Cutie metalica pentru instrumente, 20 cm2
    11.Tavita renala2
    12.Foarfeca curba1
    13.Foarfeca dreapta1
    14.Pensa chirurgicala1
    15.Pensa rotunda1
    16.Pensa Koher2
    17.Termometru maximal2 la 20 de copii
    18.Seringa de unica folosinta, 5 ml2 la 20 de copii
    19.Seringa de unica folosinta, 10 ml1 la 20 de copii
    20.Bisturiu1
    21.Ac Cooper (pentru ligaturi)1
    22.Pensa pentru fixat agrafe1
    23.Pensa pentru scos agrafe1
    24.Atele (de dimensiuni diverse)3
    25.Optotip pentru prescolari1
    26.Pahar5
    27.Lighean1
    28.Garou2
    29.Masuta pentru instrumentar1
    30.Canapea pentru consultatii1
    31.Dulap cu usi din sticla (pentru medicamente si instrumente)1
    32.Agrafe chirurgicale10
    33.Eprubete5
    34.Oglinda frontala1
    B. Materiale sanitare  
    1.Alcool sanitar500 ml lunar
    2.Cloramina (tablete)20
    3.Fesi 5/81 la 40 de copii
    4.Vata250 g la 40 de copii
    5.Pansamente sterile10
    6.Leucoplast 2 cm si 5 cm2
    7.Bicarbonat de sodiu100 g
    8.Alcool iodat100 g
    9.Albastru de metil100 g
    10.Rivanol 1%0,500 l
    11.Manusi chirurgicale1 la 40 de copii
    12.Cearsaf de pat3
    13.Prosop6
    14.Halat alb3/persoana
    C. Medicamente (cantitati variabile în functie de numarul de copii si de tipul gradinitei: cu program prelungit de zi sau saptamânal) .
    1.Hidrocortizon hemisuccinat fiole  
    2.Miofilin comprimate  
    3.Ventolin spray  
    4.Diazepam fiole si comprimate  
    5.Fenobarbital fiole si comprimate  
    6.Paracetamol supozitoare si comprimate  
    7.Furazolidon 100 mg comprimate  
    8.Metoclopramid fiole solutie pentru uz intern  
    9.Calciu gluconic fiole  
    10.Gentosept sau Proculin solutie oftalmica  
    11.Romergan sirop  
    12.Anatoxina tetanica fiole  
    13.Adrenalina 10/00 fiole  
    14.Fitomenadion fiole  
    15.Glucoza 33% fiole  
    16.Apa distilata fiole  
    17.Ser fiziologic fiole  
    18.Xilina fiole  
    19.Antinevralgice comprimate  
    20.Clorfeniramin comprimate  
    21.Unguent cu tetraciclina  
    22.Bioxiteracor spray  
    23.Fedrocain solutie nazala  
    24.Boramid solutie otica  
    25.Paracetamol comprimate si supozitoare  
    26.Jecozinc unguent  
    27.Lasonil unguent  
    28.Codeina fosfatica comprimate  
    29.Algocalmin fiole si supozitoare 0,300 g  
    30.Calciu gluconic fiole  
    D. Mobilier pus la dispozitie de gradinita  
    Nr. crt.DenumireaU.M. (bucati)
    1.Birou1
    2.Dulap-fisier1
    3.Dulap-vestiar1
    4.Scaune4
    5.Cos cu pubela (pentru reziduuri solide)2
    6.Cuier1
    E. Evidente primare  
    1.Adeverinta medicala, model M.S. cod 18.1.1.  
    2.Aviz epidemiologic/dovada de vaccinare/revaccinare  
    3.Bilet de trimitere  
    4.Centralizator lunar privind morbiditatea (incidenta) si consultatiile
    5.Centralizator anual privind starea de morbiditate (preva lenta) si consultatiile
    6.Condica de prescriptii pentru aparat  
    7.Registrul de tratamente medicale  
    8.Registrul de consultatii  
    9.Registrul de evidenta speciala a bolnavilor  
    10.Registrul de evidenta a activitatii de educatie sanitara  
    11.Registrul de evidenta a bolilor transmisibile  
    12.Fisa de supraveghere a focarelor de boli transmisibile  
    13.Reteta medicala  
    14.Tabel de catagrafie  
    15.Bilet de internare  
    16.Fisa medicala pentru copii  
    17.Fisa de ancheta epidemiologica a cazului de ...... în familie/colectivitate.
   +  Anexa XIII                          BAREM     pentru dotarea unui cabinet medical şcolar/studenţesc
    A. Instrumentar medical
    Nr. crt.DenumireaU.M. (bucati/cantitate)
    123
    1.Tensiometru1
    2.Stetoscop1
    3.Casoleta F 20 cm2
    4.Pensa de prins limba1
    5.Apasatoare de limba10 la 500 de elevi/studenti
    6.Ciocan pentru reflexe1
    7.Cântar pentru persoane1
    8.Antropometru (pentru masurarea staturii)1
    9.Panglica metrica1
    10.Cutie metalica pentru instrumente, 20 cm2
    11.Tavita renala2
    12.Foarfeca curba1
    13.Foarfeca dreapta1
    14.Pensa chirurgicala1
    15.Pensa rotunda1
    16.Pensa Koher2
    17.Termometru maximal5 la 500 de elevi/studenti
    18.Seringa de unica folosinta 5 ml5 la 500 de elevi/studenti
    19.Seringa de unica folosinta 10 ml5 la 500 de elevi/studenti
    20.Bisturiu1
    21.Ac Cooper (pentru ligaturi)1
    22.Pensa pentru fixat agrafe1
    23.Pensa pentru scos agrafe1
    24.Atele (de dimensiuni diverse)3
    25.Optotip pentru scolari1
    26.Pahar5
    27.Lighean1
    28.Garou2
    29.Masuta pentru instrumentar1
    30.Canapea pentru consultatii1
    31.Dulap cu usi din sticla (pentru medicamente si instrumente)1
    32.Agrafe chirurgicale20
    33.Eprubete5
    34.Oglinda frontala1
    B. Materiale sanitare
    1.Alcool sanitar500 ml lunar
    2.Cloramina (tablete)20
    3.Fesi 5/85 la 500 de elevi/studenti
    4.Fesi 8/105 la 500 de elevi/studenti
    5.Vata500 g la 500 de elevi/studenti
    6.Pansamente sterile20
    7.Leucoplast 2 cm si 5 cm3
    8.Bicarbonat de sodiu100 g
    9.Alcool iodat100 g
    10.Albastru de metil100 g
    11.Rivanol 1%0,500 l
    12.Manusi chirurgicale10 la 500 de elevi/studenti
    13.Cearsaf de pat3
    14.Prosop6
    15.Halat alb3/persoana
    C. Medicamente (cantitati variabile în functie de numarul de elevi/studenti si daca exista sau nu internat):
    1.Hidrocortizon hemisuccinat fiole
    2.Miofilin comprimate
    3.Ventolin spray
    4.Diazepam fiole si comprimate
    5.Fenobarbital fiole si comprimate
    6.Paracetamol supozitoare si comprimate
    7.Furazolidon 100 mg comprimate
    8.Metoclopramid fiole solutie pentru uz intern, comprimate
    9.Calciu gluconic fiole
    10.Ulcerotrat comprimate
    11.Gentosept sau Proculin solutie oftalmica
    12.Romergan sirop
    13.Gelaspon burete gel
    14.Anatoxina tetanica fiole
    15.Adrenalina 10/00 fiole
    16.Algocalmin fiole si comprimate
    17.Fitomenadion fiole
    18.Efedrina fiole
    19.Glucoza 33% fiole
    20.Papaverina fiole
    21.Apa distilata fiole
    22.Ser fiziologic fiole
    23.Xilina fiole
    24.Antinevralgice comprimate
    25.Fasconal comprimate
    26.Clorfeniramin comprimate
    27.Lizadon supozitoare
    28.Scobutil tablete si supozitoare
    29.Meprobamat comprimate
    30.Tavegil comprimate
    31.Unguent cu tetraciclina
    32.Bioxiteracor spray
    33.Fedrocain solutie nazala
    34.Bixtonim solutie nazala
    35.Boramid solutie otica
    36.Carbo medicinalis comprimate
    37.Acid acetilsalicilic tamponat comprimate
    38.Paracetamol comprimate
    39.Jecozinc unguent
    40.Lasonil unguent
    41.Distonocalm drajeuri
    42.Calmogastrin comprimate
    43.Codeina fosforica comprimate
         
    D. Aparate si instrumente facultative
    Nr. crt.DenumireaU.M. (bucati)
    1.Dinamometru pentru adulti si copii (pentru forta musculara)2
    2.Spirometru (pentru capacitatea vitala pulmonara)2
    3.Cutimetru (pentru pliul cutanat)1
    4.Tabele pseudoizocromatice (pentru depistarea discromatopsiilor)1
    5.Audiometru portabil1
    E. Mobilier asigurat de unitatea scolara sau de unitatea de învatamânt sup erior
    1.Birou1
    2.Dulap-fisier1
    3.Dulap-vestiar1
    4.Scaune4
    5.Cos cu pubela (pentru reziduuri solide)2
    6.Frigider (pentru conservarea vaccinurilor)1
    7.Cuier1
    F. Evidente primare
    1.Adeverinta medicala model M.S., cod 18.1.1.
    2.Aviz epidemiologic/dovada de vaccinare/revaccinare
    3.Bilet de trimitere
    4.Centralizator lunar privind morbiditatea (incidenta) si consultatiile
    5.Centralizator anual privind starea de morbiditate (prevalenta) si consultatiile
    6.Condica de prescriptii pentru aparat
    7.Registru de tratamente medicale
    8.Registru de consultatii
    9.Registru de evidenta speciala a bolnavilor
    10.Registru de evidenta a activitatii de educatie sanitara
    11.Reteta medicala
    12.Tabel de catagrafie
    13.Bilet de internare
    14.Fisa medicala pentru copii
    15.Fisa medicala pentru adulti
    16.Fisa de ancheta epidemiologica a cazului de ....... în familie/colectivitate
    17.Fisa de plan pentru vaccinari
    18.Înstiintare nr. .......
    19.Registru de vaccinari
    20.Dare de seama privind activitatea dispensarului medical scolar/studentesc
   +  Anexa XIV                      BAREM     pentru dotarea unui cabinet stomatologic şcolar/studenţesc
    A. Instrumentar medical
    Nr. crt.DenumireaU.M. (bucăţi/cantitate)
    123
    1.Tensiometru1
    2.Stetoscop1
    3.Seringi de unică folosinţă 2 ml100
    4.Seringi de unică folosinţă 5 ml5 la 500 de elevi/studenţi
    5.Mânere de bisturiu3
    6.Lame sterile pentru bisturiu drept şi curb100 (o cutie)
    7.Cleşti pentru extracţie maxilar superior9
    8.Cleşti pentru extracţie maxilar inferior9
    9.Cleşte-tampon1
    10.Elevatoare drepte4
    11.Elevatoare curbe6 (3 perechi)
    12.Mânere pentru oglindă dentară2
    13.Oglinzi dentare10
    14.Pense dentare15
    15.Sonde dentare15
    16.Spatule dentare15
    17.Canule pentru aspirare salivă100 (o cutie)
    18.Pensă instrumentar1
    19.Tăviţe renale mici2
    20.Tăviţe renale mari2
    21.Casolete 14 cm2
    22.Casolete 19 cm2
    23.Cutii instrumentar5
    24.Truse instrumentar pentru detartraj3
    25.Perii pentru periaj profesional20
    26.Pensă Pean2
    27.Recipient pentru dezinfectarea instrumentarului folosit la pacienţii cu antecedente de hepatită virală acută tip B şi C1
    28.Recipiente pentru dezinfectarea instrumentarului folosit în cabinetul stomatologic3 (un set)
    B. Aparatură medicală  
    Nr. crt. Denumirea bucăţi
    1 2 3
    1.Unit dentar1
    2.Fotoliu dentar1
    3.Sterilizator cu aburi1
    4.Etuvă pupinel1
    5.Compresor1
    C. Materiale sanitare  
    1.Mănuşi chirurgicale100 (50 perechi - o cutie)
    2.Măşti de protecţie50 (o cutie)
    3.Rulou din vată1
    4.Feşi tifon 10/10 cm50
    5.Clorură de zinc2 flacoane
    6.Soluţie Klumsky1 flacon
    7.Soluţie Walkoff3 flacoane
    8.Gelaspon3 cutii
    9.Iodoformo cutie
    10.Antibiotic pentru alveolite postextracţie1 flacon
    11.Produse pentru dezinfecţia instrumentarului stomatologic1 flacon
    12.Pastă pentru detartraj1 tub
    13.Alcool sanitar2 litri
    14.Vată500 g
    D. Medicamente  
    1.Hemisuccinat de hidrocortizon10 fiole
    2.Fitomenadion5 fiole
    3.Lidocain spray pentru anestezie locală2 flacoane
    4.Xilină 2 %100 fiole
    5.Xilină cu adrenalină100 fiole
    6.Vitamina C fiole 5 ml20 fiole
    7.Papaverină5 fiole
    8.Calciu gluconic 10%20 fiole
    9.Cofeină5 fiole
    10.Ser fiziologic5 fiole
    11.Soluţie albastru de metil 1%20 fiole
    12.Clorocalcin1 flacon
    13.Algocalmin10 tablete
    14.Antinevralgic10 tablete
    E. Mobilier medical  
    1.Dulap pentru instrumente şi medicamente1
    2.Măsuţă pentru instrumente şi medicamente1
  -----