NORME METODOLOGICE din 15 februarie 2021privind cerințele minime referitoare la educația și pregătirea profesională și cerințele pentru obținerea, menținerea și demonstrarea competenței necesare pentru desfășurarea activității în domeniul creșterii, furnizării și utilizării animalelor în scopuri științifice
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 22 februarie 2021  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 32 din 15 februarie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 178 din 22 februarie 2021.
   +  Capitolul I Domeniu de aplicare și principii  +  Articolul 1Activitățile prevăzute la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice, cu modificările și completările ulterioare, pot fi efectuate de către personalul care a dobândit în prealabil educația și pregătirea profesională necesară.  +  Articolul 2(1) Tematica utilizată pentru pregătirea profesională a personalului care își desfășoară activitatea în domeniul creșterii, furnizării și utilizării animalelor în scopuri științifice este prevăzută în anexa nr. 5 la Legea nr. 43/2014, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pregătirea profesională a personalului prevăzut la alin. (1) cuprinde cunoștințe teoretice și practice referitoare la una sau mai multe grupe de specii de animale prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, structurate în module de bază, module specifice și module suplimentare destinate unei sarcini specifice, în conformitate cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.(3) Modulele practice ale pregătirii profesionale a personalului prevăzut la alin. (1) se desfășoară în unități autorizate sanitar-veterinar, care utilizează animale în scopuri științifice. (4) Pregătirea profesională a personalului prevăzut la alin. (1) se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului educației naționale, interimar, nr. 4.750/2019 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și înregistrare a programelor postuniversitare de către instituțiile de învățământ superior, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul programelor de formare profesională organizate de către furnizori de formare profesională a adulților autorizați, respectiv în cadrul programelor postuniversitare de educație permanentă, furnizate de instituțiile de învățământ superior acreditate.  +  Articolul 3Documentele doveditoare ale participării la activitățile de pregătire profesională se păstrează în dosare individuale, pentru fiecare persoană care efectuează activitățile prevăzute la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 43/2014, cu modificările și completările ulterioare, în unitatea în care aceasta își desfășoară activitatea.  +  Capitolul II Programe de formare profesională  +  Articolul 4(1) Programele de formare profesională în activitățile prevăzute la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 43/2014, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă programe de perfecționare și specializare.(2) Programele de formare profesională prevăzute la alin. (1) se finalizează, în condițiile legii, cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională.(3) Certificatele prevăzute la alin. (2) includ cel puțin informații privind numărul care corespunde modulelor parcurse, conform anexei nr. 2 la prezentele norme metodologice, activitatea pentru care au fost obținute competențele și speciile pentru care s-a realizat formarea profesională.  +  Capitolul III Cerințe minime referitoare la educația și pregătirea profesională și competențe necesare pentru desfășurarea activității în domeniul creșterii, furnizării și utilizării animalelor în scopuri științifice  +  Articolul 5Persoanele care desfășoară activitatea de efectuare a procedurilor pe animale trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:a) deținerea unui certificat obținut în condițiile legii, în modulele prevăzute la pct. 1 și pct. 2 lit. a) din anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice;b) parcurgerea unei perioade de lucru, până la dobândirea competenței necesare pentru îndeplinirea activității respective, sub supravegherea unei persoane care deține un certificat obținut în condițiile legii și care are experiență în domeniu, a cărei durată este decisă de către persoana care supraveghează și care poate varia în funcție de frecvența, disponibilitatea, complexitatea tehnică și gradul de severitate al procedurii specifice care trebuie executată, precum și de capacitatea persoanei supravegheate.  +  Articolul 6Persoanele care desfășoară activitatea de concepere a procedurilor și a proiectelor trebuie să dețină cunoștințe corespunzătoare și actualizate în domeniul utilizării animalelor în scopuri științifice, experiență în muncă de minimum 2 ani și să îndeplinească următoarele condiții:a) condițiile prevăzute la art. 22 alin. (3) din Legea nr. 43/2014, cu modificările și completările ulterioare; b) deținerea unui certificat obținut în condițiile legii, în modulele prevăzute la pct. 1 și pct. 2 lit. b) din anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.  +  Articolul 7Persoanele care desfășoară activitatea de îngrijire a animalelor trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:a) deținerea unui certificat obținut în condițiile legii, în modulele prevăzute la pct. 1 și pct. 2 lit. c) din anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice;b) parcurgerea unei perioade de lucru, până la dobândirea competenței necesare pentru îndeplinirea activității respective, sub supravegherea unei persoane care deține un certificat obținut în condițiile legii și care are experiență în domeniu, a cărei durată este decisă de către persoana care supraveghează și care poate varia în funcție de frecvența sau disponibilitatea sarcinii care urmează să fie executată, a complexității tehnice și a capacității persoanei supravegheate.  +  Articolul 8Persoanele care desfășoară activitatea de ucidere a animalelor trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:a) deținerea unui certificat obținut în condițiile legii, în modulele prevăzute la pct. 1 și pct. 2 lit. d) din anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice;b) parcurgerea unei perioade de lucru, până la dobândirea competenței necesare pentru îndeplinirea activității respective, sub supravegherea unei persoane care deține un certificat de pregătire profesională și care are experiență în domeniu, a cărei durată este decisă de către persoana care supraveghează și care poate varia în funcție de frecvența sau disponibilitatea sarcinii care urmează să fie executată, a complexității tehnice și a capacității persoanei supravegheate.  +  Capitolul IV Menținerea competențelor dobândite în domeniul creșterii, furnizării și utilizării animalelor în scopuri științifice  +  Articolul 9(1) Cunoștințele teoretice și practice dobândite de personal se actualizează prin activități de pregătire profesională continuă, în funcție de complexitatea și cerințele activității desfășurate. (2) Pentru personalul cu studii superioare care desfășoară activitățile prevăzute la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 43/2014, cu modificările și completările ulterioare, activitățile de pregătire profesională continuă includ participarea anuală la cursuri, seminare, congrese sau conferințe științifice, realizate inclusiv on-line, care cuprind secțiuni dedicate utilizării animalelor în scopuri științifice.(3) Dovezile participării la activitățile de pregătire profesională continuă prevăzute la alin. (2) pot fi reprezentate de diplome sau certificate de participare care specifică numele participantului, denumirea organizatorului, titlul, perioada și locul de desfășurare a activităților de pregătire profesională continuă, precum și de programul evenimentelor științifice.(4) Menținerea competențelor personalului fără studii superioare care desfășoară activitățile prevăzute la art. 22 alin. (2) lit. a), c) și d) din Legea nr. 43/2014, cu modificările și completările ulterioare, se realizează prin activități de pregătire profesională continuă care însumează minimum 10 ore pe an și care cuprind cunoștințe teoretice și practice corespunzătoare modulelor aferente activității desfășurate.(5) Activitățile de pregătire profesională continuă prevăzute la alin. (4) sunt realizate la locul de muncă de către persoana prevăzută la art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 43/2014, cu modificările și completările ulterioare. (6) Participarea la activitățile de pregătire profesională continuă prevăzute la alin. (4) poate fi demonstrată prin documente semnate de persoana prevăzută la art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 43/2014, cu modificările și completările ulterioare, care specifică numele participantului, tematica utilizată, perioada și locul de desfășurare a activităților de pregătire profesională continuă, precum și prin dovezi referitoare la testarea cunoștințelor.(7) Documentele prevăzute la alin. (3) și (6) sunt păstrate în conformitate cu prevederile art. 3.  +  Articolul 10Fiecare unitate crescătoare, furnizoare sau utilizatoare se asigură cu privire la menținerea competențelor dobândite de personalul care utilizează animale în scopuri științifice.  +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii, excepții și recunoașteri  +  Articolul 11(1) În termen de 12 luni de la autorizarea furnizorilor de formare profesională în domeniul creșterii, furnizării și utilizării animalelor în scopuri științifice, personalul care desfășoară activitățile prevăzute la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 43/2014, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să inițieze procesul de pregătire profesională în vederea obținerii certificatelor prevăzute la art. 4 alin. (2).(2) Până la autorizarea furnizorilor de formare profesională în domeniul creșterii, furnizării și utilizării animalelor în scopuri științifice, formarea profesională a personalului prevăzut la alin. (1) se realizează de angajator în cadrul unității în care își desfășoară activitatea, cu respectarea modulelor prevăzute la anexa nr. 2.  +  Articolul 12Prin excepție de la prevederile cap. III, pentru persoanele implicate în proiecte autorizate sanitar-veterinar în care sunt utilizate animale în scopuri științifice și care se află în derulare la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, nu este necesară inițierea procesului de pregătire profesională pe perioada valabilității autorizației sanitar-veterinare a proiectului.  +  Articolul 13Sunt recunoscute certificatele de instruire emise sau recunoscute de către o asociație europeană pentru știința animalelor de laborator și asociațiile afiliate, precum și cele emise și recunoscute de către statele membre ale Uniunii Europene, Spațiul Economic European, Confederația Elvețiană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și de către statele membre ale Organizației Europene pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.  +  Articolul 14(1) Sunt exceptate de la prevederile cap. III persoanele care au experiență profesională de cel puțin 2 ani în domeniul de activitate și pregătire profesională relevantă, respectiv care, în cadrul studiilor urmate, și-au însușit tematici echivalente modulelor prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, dovezile în acest sens fiind reprezentate de fotocopii ale foilor matricole aferente diplomelor de studii.(2) În cazul în care tematicile prevăzute la alin. (1) nu acoperă toate modulele aferente activității respective, este necesară parcurgerea modulelor pentru care nu au fost însușite tematici echivalente.  +  Articolul 15Sunt exceptate de la prevederile cap. III persoanele care, în ultimii 5 ani înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice:a) au conceput/au coordonat un proiect autorizat sanitar-veterinar în care au fost utilizate animale în scopuri științifice; acestora li se recunoaște competența pentru activitatea prevăzută la art. 22 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 43/2014, cu modificările și completările ulterioare, pe baza furnizării de dovezi care atestă îndeplinirea acestor condiții;b) au participat în proiecte autorizate sanitar-veterinar în care au fost utilizate animale în scopuri științifice și dețin o diplomă de doctorat sau un atestat de studii postdoctorale, cu utilizarea animalelor în scopuri științifice în cadrul studiilor; acestora li se recunoaște competența pentru activitățile prevăzute la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 43/2014, cu modificările și completările ulterioare, pe baza furnizării de dovezi care atestă îndeplinirea acestor condiții.  +  Articolul 16Sunt exceptate de la prevederile cap. III persoanele care, anterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, au desfășurat activitatea prevăzută la art. 22 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 43/2014, cu modificările și completările ulterioare, cu experiență profesională de cel puțin 5 ani în acest domeniu, atestată printr-o adeverință eliberată de către angajator.  +  Articolul 17În cazurile prevăzute la art. 14-16, persoana prevăzută la art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 43/2014, cu modificările și completările ulterioare, se asigură de existența la dosarul individual menționat la art. 3 a documentelor doveditoare referitoare la educație și/sau experiența profesională.  +  Anexa nr. 1 la normele metodologice
  GRUPE DE SPECII DE ANIMALE
  1. rozătoare2. lagomorfe3. carnivore4. ecvidee, rumegătoare și porci5. primate nonumane6. păsări7. reptile8. pești și amfibieni9. cefalopode10. animale sălbatice11. alte specii
   +  Anexa nr. 2 la normele metodologice
  MODULE DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
  1. Module de bază Modulele de bază sunt module obligatorii pentru toate activitățile prevăzute la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 43/2014, cu modificările și completările ulterioare.
  Numărul modulului^1Denumirea modululuiTipul modululuiRezultatele minime ale învățăriiDurata minimă (ore)
  1Legislație națională TeoreticLegislația care reglementează utilizarea animalelor în scopuri științifice:- Legea nr. 43/2014, cu modificările și completările ulterioare;- Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 97/2015 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităților utilizatoare, crescătoare și furnizoare de animale utilizate în scopuri științifice, pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a proiectelor care implică utilizarea animalelor în proceduri, precum și pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/ autorizare sanitar-veterinară a unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine și a mijloacelor de transport din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, a unităților implicate în depozitarea și neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman și a produselor procesate, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 16/2010, cu modificările și completările ulterioare;- Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 94/674/2019 privind aprobarea Procedurii pentru acordarea derogărilor de la prevederile art. 32 alin. (1) și (6) din Legea nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice1
  2Etică, bunăstarea animalelor și principiul celor „trei R“ (nivelul 1)TeoreticCadrul etic care necesită:1. evaluarea prejudiciilor/beneficiilor;2. aplicarea principiului celor „trei R“ pentru minimizarea prejudiciilor și maximizarea beneficiilor;3. promovarea bunelor practici în domeniul bunăstării animalelor.1
  3.1Principii de bază ale biologiei animalelor, specifice pentru anumite speciiTeoretic1. Caracteristicile anatomice și fiziologice, inclusiv reproducerea și comportamentul2. Practicile de rutină de creștere și îmbogățire a mediului în care sunt ținute animalele1
  4Îngrijirea, sănătatea și managementul animalelor, specifice pentru anumite speciiTeoretic1. Practici de creștere2. Condiții de mediu și de adăpostire adecvate3. Alimentație4. Metode de manipulare5. Mijloace de menținere a stării de sănătate1
  5Recunoașterea durerii, suferinței și stresului, specifică pentru anumite speciiTeoretic1. Evaluarea și înregistrarea bunăstării animalelor2. Clasificarea severității3. Utilizarea punctelor finale umane1
  6.1Metode umane de ucidereTeoreticAlegerea celei mai adecvate metode de ucidere1
  ^1 În conformitate cu Documentul de lucru al Comisiei Europene privind dezvoltarea unui cadru comun de educație și formare în vederea îndeplinirii cerințelor prevăzute de Directiva 2010/63/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 septembrie 2010 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice.
  2. Module specifice Modulele specifice sunt necesare doar pentru o anumită activitate dintre cele prevăzute la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 43/2014, cu modificările și completările ulterioare.a) Efectuarea de proceduri pe animale
  Numărul modululuiDenumirea modululuiTipul modululuiRezultatele minime ale învățăriiDurata minimă(ore)
  3.2Principii de bază ale biologiei animalelor, specifice pentru anumite speciiPracticAbordarea, contenția și manipularea animalelor cu calm, încredere și empatie, în funcție de specie3
  7Proceduri minim invazive fără anestezie, specifice pentru anumite speciiTeoretic1. Metode adecvate de contenție și manipulare, în funcție de specie2. Tehnici corespunzătoare pentru injecții, în funcție de specie2
  8Proceduri minim invazive fără anestezie, specifice pentru anumite speciiPracticEfectuarea contenției și manipulării în poziția optimă pentru efectuarea tehnicilor respective, precum și efectuarea unor tehnici minore5
  b) Conceperea procedurilor și a proiectelor
  Numărul modululuiDenumirea modululuiTipul modululuiRezultatele minime ale învățăriiDurata minimă(ore)
  7Proceduri minim invazive fără anestezie, specifice pentru anumite speciiTeoretic1. Metode adecvate de contenție și manipulare, în funcție de specie2. Tehnici corespunzătoare pentru injecții, în funcție de specie2
  9Etică, bunăstarea animalelor și principiul celor „trei R“ (nivelul 2)TeoreticEvaluarea critică curentă a justificării utilizării animalelor și a punerii în aplicare a principiului celor „trei R“ în toate etapele ciclului de viață al proiectului3
  10Elaborarea de proceduri și proiecte (nivelul 1)Teoretic1. Conceptele de fidelitate și discriminare2. Conceptul de variabilitate3. Cauzele prejudecăților și modul de atenuare a acestora4. Identificarea unității experimentale5. Variabilele care afectează semnificația6. Modalități oficiale de determinare a mărimii eșantionului7. Tipuri de modele experimentale oficiale4
  11Elaborarea de proceduri și proiecte (nivelul 2)Teoretic1. Responsabilitățile juridice ale persoanelor care elaborează proceduri și proiecte2. Principiile privind o bună strategie științifică necesare pentru a obține rezultate solide3. Justificarea științifică și etică a deciziei de a utiliza animale vii4. Necesitatea de a recurge la opinii de specialitate și de utilizare a metodelor statistice adecvate5. Necesitatea de a fi la curent cu evoluțiile înregistrate în știința și tehnologia animalelor de laborator5
  c) Îngrijirea animalelor
  Numărul modululuiDenumirea modululuiTipul modululuiRezultatele minime ale învățăriiDurata minimă(ore)
  3.2Principii de bază ale biologiei animalelor, specifice pentru anumite speciiPracticAbordarea, contenția și manipularea animalelor cu calm, încredere și empatie, în funcție de specie3
  d) Uciderea animalelor
  Numărul modululuiDenumirea modululuiTipul modululuiRezultatele minime ale învățăriiDurata minimă(ore)
  3.2Principii de bază ale biologiei animalelor, specifice pentru anumite speciiPracticAbordarea, contenția și manipularea animalelor cu calm, încredere și empatie, în funcție de specie3
  6.2Metode umane de ucidere Practic1. Operațiuni de eutanasiere2. Confirmarea decesului și neutralizarea cadavrelor3
  Alternativ, pentru persoanele implicate doar în uciderea animalelor, se poate urma modulul de mai jos, fără necesitatea parcurgerii modulelor de bază și a modulelor specifice 3.2 și 6.2:
  Numărul modululuiDenumirea modululuiTipul modululuiRezultatele minime ale învățăriiDurata minimă(ore)
  6.3Modul de sine stătătorTeoretic și practic1. Legislație națională, principiul celor „trei R“ și etică2. Abordarea, contenția și manipularea animalelor cu calm, încredere și empatie, în funcție de specie3. Manipularea corectă a agenților chimici utilizați pentru ucidere4. Metode umane de ucidere10
  3. Module suplimentare Modulele suplimentare sunt recomandate pentru anumite activități dintre cele prevăzute la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 43/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru a facilita învățarea unor competențe specializate, precum și perfecționarea continuă.
  Numărul modululuiDenumirea modululuiTipul modululuiRezultatele minime ale învățăriiDurata minimă(ore)
  20Anestezie pentru proceduri minoreTeoretic și practic^21. Efectele administrării2. Anestezia locală/regională/generală3. Anestezia de urgență4. Recuperarea după anestezie3
  21Anestezie avansată pentru proceduri chirurgicale sau prelungiteTeoretic și practic^21. Cazurile în care se utilizează2. Evaluarea animalelor înainte de anestezie3. Tipuri de agenți utilizați, avantaje și dezavantaje5
  22Principii de chirurgieTeoretic și practic^31. Principii de evaluare și îngrijire preoperatorie a animalelor2. Principiile intervențiilor chirurgicale de succes3. Îngrijire și monitorizare postoperatorie4. Detalii asupra procesului de vindecare5
  23Practici avansate de creștere, îngrijire și îmbogățire a mediului de creștere a animalelorTeoretic și practic^41. Influența principiului celor „trei R“ asupra îmbunătățirii tehnicilor de asigurare a bunăstării, creșterii și îmbogățirii mediului de creștere2. Condițiile de mediu și de îmbogățire ale acestuia corespunzătoare speciilor de animale respective și modul de monitorizare a condițiilor3. Utilizarea echipamentelor de monitorizare a mediului4. Condiții de adăpostire5. Potențialele riscuri de apariție a bolilor și evaluarea metodelor de reducere la minimum a acestora6. Programe adecvate de creștere a animalelor de laborator7. Utilizarea în cercetare a animalelor modificate genetic8. Proceduri de transport5
  ^2 Pentru activitatea de efectuare de proceduri pe animale și activitatea de concepere a procedurilor și a proiectelor, după caz.^3 Pentru activitatea de concepere a procedurilor și a proiectelor.^4 Pentru activitatea de îngrijire a animalelor.
  -----