HOTĂRÂRE nr. 661 din 10 august 2000privind alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 2000 pentru înlăturarea efectelor epizootiei de antrax manifestate pe teritoriul judeţului Tulcea
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 17 august 2000  În temeiul art. 23 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă majorarea Fondului de intervenţie la dispoziţia Guvernului cu suma de 5.000,0 milioane lei din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului.  +  Articolul 2Se aprobă alocarea sumei de 5.000,0 milioane lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pentru înlăturarea efectelor epizootiei de antrax manifestate pe teritoriul judeţului Tulcea.  +  Articolul 3Cu suma prevăzută la art. 2 se suplimenteaza bugetul Consiliului Judeţean Tulcea pe anul 2000, respectiv la "Venituri", subcapitolul "Venituri din fondul de intervenţie" şi la "Cheltuieli", subcapitolul "Cheltuieli din fondul de intervenţie", iar utilizarea sumelor se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Ministerul Finanţelor va introduce modificările corespunzătoare în bugetul de stat pe anul 2000.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Ministrul funcţiei publice,Marian Parjol,secretar de statp. Ministrul finanţelor,Valentina Siclovan,secretar de stat  +  Anexa CHELTUIELI necesare pentru combaterea antraxului în judeţul Tulcea
    - milioane lei -
    Nr. crt.ExplicaţiiSume
    1   23
    TOTAL CHELTUIELI,5.000
    din care:  
    I.Cheltuieli materiale1.730
      a)Cheltuieli materiale pentru aplicarea măsurilor de profilaxie generală:490
        -materiale dezinfectante (sodă caustică, virbaccid, var cloros, alcool sanitar şi altele)400
        -echipamente şi materiale de protecţie (salopete, cizme din cauciuc, şorţuri de protecţie, mănuşi din cauciuc, saci din plastic, mască de protecţie, tifon şi altele)70
        -materiale pentru dezinsecţie20
      b)Cheltuieli materiale pentru aplicarea măsurilor de profilaxie specifică (vaccin anticărbunos, ace de seringă, seringi refolosibile şi altele)160
      c)Cheltuieli materiale pentru asigurarea supravegherii şi diagnosticului prin examene clinice şi determinări de laborator (termometre, truse de necropsie pentru laborator, medicamente - tranchilizante, antibiotice, reactivi şi medii de culturi)270
      d)Cheltuieli cu prestări de servicii pentru acţiunile de vaccinare în focar şi în zona de protecţie200
      e)Alte cheltuieli materiale:610
        -plata crotaliilor pentru animale aflate în libertate, identificate şi vaccinate100
        -combustibil pentru arderea cadavrelor şi transport450
        -materiale de avertizare şi prevenţie60
    II.Cheltuieli de personal (prestaţii pentru căutarea, prinderea şi imobilizarea a nimalelor în vederea vaccinării şi identificării prin crotaliere)300
    III.Cheltuieli de capital:2.970
        - procurarea unui autolaborator ARO multifuncţional cu dotări specifice (trusă coloranţi, trusă spectroquant, dispozitiv acustic ADA 02) pentru supravegherea transportului, probe şi materiale300
        -punerea în funcţiune a incineratorului şi a autoclavei de la Secţia boli transmisibile a Spitalului Judeţean Tulcea300
        -incinerator mobil pentru distrugerea cadavrelor100
        -bene mobile pentru transportul cadavrelor la locul de distrugere70
        -amenajarea crematoriului la Laboratorul Sanitar Veterinar al Judeţului Tulcea pentru evitarea contaminării mediului cu antrax300
        -amenajarea de puţuri seci pentru distrugerea probelor biologice şi a cadavrelor infectate cu material patogen1.050
        -amenajarea a 6 ţarcuri metalice fixe pentru prinderea animalelor semisălbatice600
        -dotarea cu arme speciale pentru tranchilizarea animalelor retive250
  ------