HOTĂRÎREA nr. 2487 din 31 decembrie 1969pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la dispoziţiile legale privind funcţionarea serviciilor de posta şi telecomunicaţii
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 158 din 31 decembrie 1969    Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:  +  Capitolul 1 Contravenţii în sectorul de posta  +  Articolul 1Constituie contravenţie la normele legale privind funcţionarea serviciilor de posta următoarele fapte: a) predarea spre expediere prin orice trimitere poştală de:- obiecte care prin natura lor sau prin modul cum sînt ambalate periclitează, la manipulare sau transport, viaţa sau sănătatea oamenilor, distrug, degradeaza sau deteriorează instalaţiile, sau alte trimiteri poştale;- materii explozibile, inflamabile, otravuri, acizi sau alte substanţe toxice;- materiale sau obiecte a cărora circulaţie este interzisă, cu excepţia cazurilor cînd se prezintă o autorizaţie specială data de organele competente;- obiecte cu caracter obscen sau imoral;- animale vii, cu excepţia celor admise conform instrucţiunilor emise de ministrul postelor şi telecomunicatiilor; b) introducerea, în scrisori simple ori recomandate, de bani, valori sau alte obiecte preţioase de orice natura; c) introducerea, în trimiterile poştale cu tarif redus, de alte trimiteri care se taxeaza la o categorie superioară; d) introducerea, în acelaşi plic sau ambalaj, de trimiteri poştale de orice natura, purtind adrese diferite; e) introducerea, în scrisori cu valoare declarata sau colete, de comunicări scrise cu caracter de corespondenta, bilete de banca sau valori la purtător, bani şi metale preţioase. Se exceptează expedierile de bani efectuate prin casete proprii de către organizaţiile socialiste autorizate de Ministerul Postelor şi Telecomunicatiilor.În cazul în care destinatarul va plati despăgubirile, i se va preda trimiterea poştală, expeditorul raminind obligat numai la plata amenzii; f) francarea trimiterilor cu mărci poştale decupate din cărţi poştale sau din alte formulare cu marca poştală imprimata, ori cu mărci poştale întrebuinţate; g) colectarea, primirea, transportul şi distribuirea corespondentelor de orice fel, a banilor, valorilor şi coletelor care pot face obiectul trimiterilor poştale, efectuate în mod repetat de către alte persoane fizice sau juridice decît cele autorizate potrivit dispoziţiilor legale privind funcţionarea serviciilor de posta şi telecomunicaţii.  +  Articolul 2Contravenţiile prevăzute la art. 1 lit. a-f inclusiv se sancţionează cu amendă de la 50 la 250 lei, iar cele de la lit. g cu amendă de la 100 la 500 lei.  +  Capitolul 2 Contravenţii în sectorul de telefonie, telegrafie şi radioficare  +  Articolul 3Constituie contravenţie la normele legale privind funcţionarea şi întreţinerea mijloacelor de telefonie, telegrafie şi radioficare următoarele fapte: a) construirea, procurarea, importul, instalarea sau folosirea de aparataj de telefonie, telegrafie şi staţii de radioficare, fără avizul prealabil al Ministerului Postelor şi Telecomunicatiilor, în afară de cazurile exceptate prin dispoziţii legale; b) modificarea ori schimbarea instalaţiilor telefonice, telegrafice sau de radioficare, care fac parte din inventarul unităţilor de posta şi telecomunicaţii, aflate la abonati, sau a celor publice, precum şi folosirea lor în starea în care au fost modificate sau schimbate; c) blocarea sau deconectarea, în mod intentionat, de către abonat a instalaţiilor telex; d) deteriorarea sau degradarea fără intenţie a instalaţiilor exterioare de telecomunicaţii; e) neanuntarea la unitatea P.T.T.R. de către abonatul telefonic, în termen de 60 zile, a schimbării intervenite în situaţia sa referitor la încadrarea în alta categorie de serviciu telefonic decît cea contractată; f) lăsarea postului telefonic, în cazul în care titularul contractului se muta, unei persoane care nu face parte din familie, cu care a locuit împreună, fără a anunta unitatea P.T.T.R. în termen de 60 zile; g) efectuarea de convorbiri telefonice interurbane sau transmiterea de mesaje telegrafice, în interese personale sau străine de acelea ale unităţii, de la organizaţiile socialiste sau obşteşti care folosesc circuite telefonice sau telegrafice interurbane proprii sau închiriate de la unităţile P.T.T.R.; h) împiedicarea accesului publicului la posturile telefonice publice şi semipublice sau afişarea unor anunţuri inexacte în legătură cu funcţionarea acestora.  +  Articolul 4Contravenţiile prevăzute la art. 3 se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 50 la 250 lei, cele de la lit. b, e, f, g şi h. În cazul contravenţiei prevăzute la lit. g, amenda se aplică pentru fiecare convorbire telefonica sau mesaj telegrafic în parte; b) cu amendă de la 100 la 500 lei, cele de la lit. c şi d; c) cu amendă de la 500 la 1.000 lei, cele de la lit. a. Amenda se aplică pentru fiecare aparataj în parte.  +  Capitolul 3 Contravenţii în sectorul de abonamente pentru radiodifuziune, televiziune şi radioficare  +  Articolul 5Constituie contravenţie la normele legale privind plata abonamentelor pentru aparataj de radiodifuziune, televiziune şi radioficare următoarele fapte: a) instalarea, folosirea sau deţinerea de receptoare de radiodifuziune şi televiziune, cu tuburi sau tranzistoare, difuzoare de radioficare, staţii de radioficare şi difuzoare de radioamplificare, fără abonament personal eliberat de unităţile P.T.T.R.; b) instalarea, folosirea sau deţinerea de aparate de radioreceptie simple, reduse la un etaj detector, fără abonament personal eliberat de unităţile P.T.T.R.; c) neanuntarea la unitatea P.T.T.R. a schimbării domiciliului sau sediului, de către abonatii aparatajului prevăzut la lit. a şi b, în termen de 60 zile; d) vinderea, revinderea, construirea, repararea sau transmiterea în orice mod, de către unităţile comerciale şi de către atelierele de specialitate, a aparatajului prevăzut la lit. a şi b, unei persoane care nu poseda abonament eliberat de unităţile P.T.T.R., precum şi netinerea registrelor de vinzari şi reparaţii pentru acest aparataj.  +  Articolul 6Contravenţiile prevăzute la art. 5 se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 50 la 200 lei, cele de la lit. b şi c; b) cu amendă de la 100 la 300 lei, cele prevăzute la lit. a; c) cu amendă de la 200 la 500 lei, cele de la lit. d.  +  Capitolul 4 Contravenţii în sectorul de radiocomunicatii şi de protecţia radioreceptiei  +  Articolul 7Constituie contravenţie la normele legale privind sectorul de radiocomunicatii şi de protecţia radioreceptiei următoarele fapte: a) fabricarea sau procurarea din ţara sau din import de staţii de radiocomunicatii, fără avizul prealabil al Ministerului Postelor şi Telecomunicatiilor; b) schimbarea aparatului înscris în autorizaţie cu altul de acelaşi tip sau de tip diferit, fără aprobarea prealabilă a Ministerului Postelor şi Telecomunicatiilor; c) schimbarea amplasamentului fără aprobarea prealabilă a Ministerului Postelor şi Telecomunicatiilor; d) utilizarea altor frecvente decît cele incluse în autorizaţie; e) nerespectarea tolerantelor la frecventele prevăzute în regulamentele în vigoare; f) utilizarea de puteri care depăşesc pe cele înscrise în autorizaţie; g) utilizarea altor clase de emisie decît cele înscrise în autorizaţie; h) depăşirea nivelului radiatiilor parazite admis de regulamentele în vigoare; i) depăşirea largimii de banda admise de regulamentele în vigoare; j) modificarea aparaturii statiilor de radiocomunicatii, care conduce la schimbarea puterii, stabilitatii de frecventa, preciziei de acord, nivelului radiatiilor neesentiale sau largimii de banda, fără aprobarea prealabilă a Ministerului Postelor şi Telecomunicatiilor; k) angajarea sau folosirea, în vederea deservirii statiilor de radiocomunicatii, a unor persoane care nu poseda ori le-au fost suspendate certificatele sau permisele de radiotelegrafist ori radiotelefonist eliberate de Ministerul Postelor şi Telecomunicatiilor sau de organizaţiile socialiste anume împuternicite; l) nerespectarea obligaţiilor legale privind eliberarea permiselor de către organizaţiile socialiste anume împuternicite; m) deservirea unei staţii de radiocomunicatii fără a poseda certificatele sau permisele de radiotelegrafist ori radiotelefonist eliberate de Ministerul Postelor şi Telecomunicatiilor sau de organizaţiile socialiste anume împuternicite; n) deservirea unei staţii de radiocomunicatii a carei funcţionare nu este autorizata de Ministerul Postelor şi Telecomunicatiilor; o) nerespectarea regulilor de procedura a desfăşurării traficului radiotelegrafic şi radiotelefonic; p) transmiterea sau acordarea permisiunii de a transmite semnale sau mesaje neidentificabile de la staţiile de radiocomunicatii, precum şi semnale false sau inselatoare, coduri, cifruri sau alte semnale neautorizate, neemiterea indicativului de apel, prescurtarea sau modificarea indicativului de apel; q) intrarea în legătură cu staţii de radiocomunicatii care nu sînt corespondenti autorizaţi, precum şi cu staţii de radiocomunicatii care nu îşi dau indicativul de apel; r) transmiterea de mesaje conţinînd expresii, idei sau cuvinte indecente ori insultatoare; s) transmiterea sau receptionarea de corespondenta cu alt caracter decît cel prevăzut în autorizaţia de folosire a statiei de radiocomunicatii;s,) transmiterea şi receptionarea de corespondenta pentru alte organizaţii socialiste sau persoane fizice; t) acordarea de către operatorul autorizat, la o statie de radiocomunicatii, a permisiunii de a lucra la acea statie persoanelor care nu poseda certificate sau permise de radiotelegrafist sau radiotelefonist;t,) nerespectarea regulilor privind emisiunile de încercare şi reglaj; u) interferarea în mod voit a traficului altor staţii de radiocomunicatii; v) nerespectarea normelor privind evidenta activităţii statiilor de radiocomunicatii; w) construirea, fabricarea, importul sau comercializarea de aparate, instalaţii şi mijloace care constituie surse de perturbatii ale radioreceptiei şi care nu se încadrează în prevederile standardelor de stat sau ale normelor de protecţia radioreceptiei, elaborate de Ministerul Postelor şi Telecomunicatiilor, în ceea ce priveşte nivelul perturbatiilor radioelectrice, sau pentru care nu s-a obţinut avizul prealabil al Ministerului Postelor şi Telecomunicatiilor, atunci cînd se prevede obligativitatea acestui aviz; y) folosirea aparatelor, instalaţiilor şi mijloacelor care pot constitui surse primare de perturbatii, fără autorizaţia eliberata de unităţile P.T.T.R. Constituie contravenţie şi nerespectarea de către titularul autorizaţiei pentru surse primare de perturbatii a condiţiilor prevăzute cu privire la amplasarea, puterea, frecventele şi orarul de lucru înscrise în autorizaţie; z) neluarea, în termenul fixat de organele P.T.T.R., a măsurilor de antiparazitare radioelectrica a aparatelor, instalaţiilor şi mijloacelor depistate ca fiind surse de perturbatii.  +  Articolul 8Contravenţiile prevăzute la art. 7 se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 300 la 1.500 lei, cele prevăzute la lit. a, b, e, g, h, i şi j. În cazul contravenţiei prevăzute la lit. a, amenda se aplică pentru fiecare statie de radiocomunicatii în parte; b) cu amendă la 500 la 1.000 lei, cele prevăzute la lit. c, d şi f; c) cu amendă de la 200 la 1.000 lei, cele prevăzute la lit. k- z inclusiv. În cazul contravenţiilor prevăzute la lit. w, y şi z, amenda se aplică pentru fiecare sursa perturbatoare în parte; d) cu amendă de la 50 la 200 lei, în cazul cînd contravenţiile sînt săvîrşite de radioamatori.  +  Capitolul 5 Dispoziţii privind stabilirea despăgubirilor, confiscarea, sigilarea, constatarea contravenţiilor, aplicarea sancţiunii precum şi rezolvarea plîngerilor  +  Articolul 9În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 1 lit. b, c, d şi e, art. 3 lit. b şi g, art. 5 lit. a şi b şi art. 7 lit. s şi s,), despăgubirile se stabilesc pe baza tarifelor pentru serviciile P.T.T.R. în vigoare, iar atunci cînd s-au produs şi distrugeri sau degradari de bunuri aparţinînd unităţilor P.T.T.R. ori distrugeri ori degradari de alte trimiteri poştale se adauga şi costul repararii sau înlocuirii acestora, precum şi veniturile nerealizate ca urmare a întreruperii traficului.Taxele tarifare se calculează pentru fiecare trimitere poştală, abonament, convorbire telefonica, mesaj telegrafic sau radiograma în parte.În cazul contravenţiei prevăzute la art. 3 lit. e, despăgubirea va reprezenta diferenţa de taxe dintre categoriile de servicii telefonice de maximum 3 luni, iar în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 5 lit. a şi b, dacă nu se poate prezenta factura eliberata de o unitate comercială, despăgubirea va fi egala cu costul abonamentului pe durata de un an.  +  Articolul 10Contravenţia se constata prin proces-verbal încheiat de angajaţii împuterniciţi de conducătorii întreprinderilor şi organizaţiilor economice subordonate Ministerului Postelor şi Telecomunicatiilor, precum şi de preşedintele Comitetului de Radiodifuziune şi Televiziune în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 5 din prezenta hotărîre.Angajaţii împuterniciţi să constate contravenţia aplica şi sancţiunea.În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 7 lit. o-v inclusiv, constatate la controlul prin recepţie făcut de centrele de control din ţara şi din străinătate, raportul întocmit de acestea în conformitate cu reglementările interne şi internaţionale privind radiocomunicatiile constituie actul pe baza căruia se constata contravenţia. În acest caz, procesul-verbal de constatare a contravenţiei se încheie de angajaţii compartimentului de control radio din Ministerul Postelor şi Telecomunicatiilor, care aplica şi sancţiunea.  +  Articolul 11Lucrurile care fac obiectul contravenţiilor prevăzute la art. 1 lit. a alin. 2, 3 şi 4 şi art. 3 lit. b vor fi confiscate. În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 3 lit. b, instalatia adaugita care se confisca rămîne în administrarea Ministerului Postelor şi Telecomunicatiilor.  +  Articolul 12În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 7 lit. a-j inclusiv şi w, y şi z, agentul constatator poate lua măsura interzicerii folosirii instalaţiilor şi a sigilarii aparatelor şi mijloacelor respective, pînă cînd deţinătorii lor le aduc în starea de funcţionare cerută de normele şi caracteristicile tehnice, prevederile din autorizaţia de funcţionare sau normele de protecţia radioreceptiei, precum şi pînă la obţinerea autorizaţiei legale de funcţionare, atunci cînd aceasta nu a fost încă acordată.La cererea deţinătorului aparaturii sigilate, aceasta poate fi modificată sau demontata sub directa supraveghere a unui delegat al Ministerului Postelor şi Telecomunicatiilor, în vederea utilizării aparaturii în alte scopuri sau a valorificării pieselor componente.  +  Articolul 13Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face plîngere în termen de 15 zile de la comunicare.Plîngerea, însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei se depune la organul din care face parte agentul constatator.În cazul contravenţiilor prevăzute în art. 1, 3, 5 şi art. 7 lit. k-z inclusiv, precum şi al celor care se sancţionează potrivit art. 8 lit. c, plîngerea se soluţionează de către conducătorul organului din care face parte agentul constatator sau de către un alt angajat ierarhic superior agentului constatator, împuternicit de conducătorul acestui organ.În cazul contravenţiilor prevăzute în art. 7 lit. a, b, e, g, h, i şi j, săvîrşite de persoane fizice, precum şi în cazul cînd despăgubirea stabilită pe bază de tarif ori valoarea lucrurilor confiscate depăşeşte 1.000 lei, plîngerea se soluţionează de judecătoria în a carei raza teritorială s-a savirsit contravenţia.  +  Articolul 14În măsura în care prezenta hotărîre nu dispune, contravenţiilor prevăzute în art. 1, 3, 5 şi 7 le sînt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.------------