ORDIN nr. 2.482 din 27 septembrie 2017privind procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 9 octombrie 2017  Având în vedere prevederile art. 359 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați se efectuează de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, respectiv de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili pentru operatorii economici mari contribuabili, prin comisiile regionale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, respectiv prin comisia constituită la nivelul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, denumite în continuare comisii.(2) Prin excepție de la alin. (1), autorizarea antrepozitelor fiscale pentru producția exclusivă de vinuri realizată de către contribuabili, alții decât contribuabilii mari și mijlocii, precum și autorizarea micilor distilerii prevăzute la art. 353 din Codul fiscal, micilor fabrici de bere independente prevăzute la art. 349 din Codul fiscal și a destinatarilor înregistrați prevăzuți la art. 371 alin. (2) din Codul fiscal, alții decât marii contribuabili, se face prin comisii teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, constituite la nivelul structurilor teritoriale ale direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, denumite în continuare comisii teritoriale. (la 26-02-2021, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 259 din 26 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021 )  +  Articolul 2(1) Componența comisiilor constituite la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice este prevăzută în anexa nr. 1. (la 26-02-2021, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 259 din 26 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021 ) (1^1) Componența comisiei constituite la nivelul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili este prevăzută în anexa nr. 1^1. (la 26-02-2021, Alineatul (1^1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 259 din 26 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021 ) (2) Se aprobă procedura și condițiile în care se realizează autorizarea prin comisiile pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3(1) Comisiile teritoriale sunt formate din 5 membri, în componența prevăzută în anexa nr. 3.(1^1) Abrogat. (la 26-02-2021, Alineatul (1^1) din Articolul 3 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 259 din 26 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021 ) (2) Se aprobă procedura și condițiile în care se realizează autorizarea prin comisiile teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 3^1Predarea dosarelor și a documentelor operatorilor economici mari contribuabili aflate la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, respectiv a celor aflate la nivelul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, pentru contribuabilii care nu se mai încadrează în categoria marilor contribuabili, se realizează în termen de 30 de zile de la data la care intervine modificarea încadrării contribuabililor în cauză, după scanarea și arhivarea electronică a acestora la nivelul biroului/compartimentului care a asigurat secretariatul comisiei la nivel regional/teritorial, respectiv la nivelul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, pe bază de procese-verbale de predare-primire, care se încheie după cum urmează:a) la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, predarea/preluarea se realizează prin intermediul birourilor avize și autorizații, respectiv birourilor/ compartimentelor cu atribuții de autorizare din cadrul birourilor vamale de interior și/sau frontieră;b) la nivelul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, predarea/preluarea se realizează prin Serviciul autorizații. (la 26-02-2021, Actul a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 259 din 26 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021 )  +  Articolul 4Anexele nr. 1, 1^1, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezentul ordin. (la 26-02-2021, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 259 din 26 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021 )  +  Articolul 5Referirile la Codul fiscal din prezentul ordin reprezintă trimiteri la titlul VIII „Accize și alte taxe speciale“ din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, dispozițiile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 220/2016 privind instituirea comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate și a regulamentului de organizare și funcționare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 22 februarie 2016, cu modificările ulterioare, se abrogă.(2) Dispozițiile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 219/2016 privind instituirea și aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 22 februarie 2016, se abrogă după soluționarea tuturor solicitărilor care se încadrează în prevederile art. III din Legea nr. 177/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2017.(3) Predarea dosarelor și a documentelor de la nivelul Ministerului Finanțelor Publice către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice se realizează începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, după scanarea și arhivarea electronică a acestora la nivelul direcției care a asigurat secretariatul comisiei la nivel central, pe bază de procese-verbale de predare-primire, care se încheie după cum urmează:a) la nivelul Ministerului Finanțelor Publice, predarea se realizează prin Direcția generală management al domeniilor reglementate specific;b) la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, preluarea se realizează prin intermediul birourilor/compartimentelor avize și autorizații (case de marcat).  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 27 septembrie 2017.Nr. 2.482.  +  Anexa nr. 1
  COMPONENȚA
  comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate
  1. Directorul general al direcției generale regionale a finanțelor publice - membru, președinte2. Directorul executiv al direcției regionale vamale - membru, vicepreședinte3. Director executiv colectare - membru4. Director executiv inspecție fiscală - membru5. Șeful structurii juridice din cadrul direcției generale regionale a finanțelor publice - membruNOTĂ: În cazuri justificate, președintele comisiei este înlocuit de vicepreședinte, care exercită atribuțiile președintelui, inclusiv dreptul de vot.În cazuri justificate, membrii comisiei pot desemna în scris un alt membru al comisiei care să exercite drepturile derivate din calitatea de membru. După caz, aceștia pot stabili și limite ale mandatului.Un membru al comisiei nu poate primi decât o singură împuternicire în baza căreia să reprezinte un alt membru al comisiei.
   +  Anexa nr. 1^1
  COMPONENȚA
  Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate
  constituite la nivelul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili
  1. Directorul general al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili - membru, președinte2. Directorul general adjunct al Direcției generale a vămilor - membru, vicepreședinte3. Directorul general adjunct Administrarea veniturilor statului 1 al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili - membru4. Directorul general adjunct Inspecție Fiscală 1 al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili - membru5. Șeful Serviciului juridic al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili - membruNOTE:În cazuri justificate, președintele comisiei este înlocuit de vicepreședinte, care exercită atribuțiile președintelui, inclusiv dreptul de vot.În cazuri justificate, membrii comisiei pot desemna în scris un alt membru al comisiei care să exercite drepturile derivate din calitatea de membru. După caz, aceștia pot stabili și limite ale mandatului.Un membru al comisiei nu poate primi decât o singură împuternicire în baza căreia să reprezinte un alt membru al comisiei. (la 26-02-2021, Anexa nr. 1^1 a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 259 din 26 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021 )
   +  Anexa nr. 2PROCEDURĂ ȘI CONDIȚIIîn care se realizează autorizarea prin comisiile pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate  +  Anexa nr. 3
  COMPONENȚA
  comisiei teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate
  1. Șeful biroului vamal de interior/frontieră - membru, președinte2. Șeful administrației județene a finanțelor publice/șeful administrației sectoarelor 1 -6/șeful administrației fiscale pentru contribuabili mijlocii - membru3. Reprezentantul serviciului (biroului) juridic din cadrul administrației județene a finanțelor publice/administrației sectoarelor 1-6/administrației fiscale pentru contribuabili mijlocii - membru4. Persoana desemnată de șeful biroului vamal de interior/frontieră cu atribuții de autorizare din cadrul biroului vamal de interior/frontieră - membru5. Persoana desemnată de șeful biroului vamal de interior/frontieră cu atribuții în domeniul mișcării produselor accizabile din cadrul biroului vamal de interior/frontieră, persoana desemnată de șeful biroului vamal de interior/frontieră cu atribuții de autorizare - membruNOTĂ:În situația în care președintele absentează de la lucrările comisiei teritoriale, acesta desemnează în scris un președinte de ședință din rândul membrilor titulari prezenți, care exercită toate atribuțiile președintelui, precum și pe cele ce derivă din calitatea de membru. Membrul desemnat ca președinte de ședință nu poate transfera delegarea.În cazul absenței unuia dintre membri, la lucrările comisiei teritoriale participă persoana desemnată în scris de acesta, persoană care provine din structura membrului titular, care preia atribuțiile și dreptul de vot și care nu are calitatea de membru titular. (la 14-01-2020, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 5 din 8 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 14 ianuarie 2020 )
   +  Anexa nr. 3^1Abrogată (la 26-02-2021, Anexa nr. 3^1 a fost abrogată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 259 din 26 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021 )  +  Anexa nr. 4PROCEDURĂ ȘI CONDIȚIIîn care se realizează autorizarea prin comisiile teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate