PROCEDURĂ din 28 iulie 2016și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 1 august 2016  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 819 din 28 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 583 din 1 august 2016.
   +  Articolul 1Scopul proceduriiPrezenta procedură stabilește modalitatea de alocare a sumelor, responsabilitățile privind analiza, sinteza, decizia, coordonarea și monitorizarea finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de către unitățile administrativ-teritoriale în aplicarea prevederilor art. 9 alin. (34^1)-(34^12) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Domeniul de aplicarePrezenta procedură se aplică lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (program) inițiate de unitățile administrativ-teritoriale pentru sectoarele cadastrale din cadrul acestora, astfel cum sunt prevăzute la art. 9 alin. (34^1) și (34^2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3BeneficiariBeneficiarii sunt unitățile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritățile administrației publice locale, respectiv comunele, orașele și municipiile, inclusiv subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestora.  +  Articolul 4Definiții și acronime utilizateUAT - unitatea administrativ-teritorială;ANCPI - Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară;OCPI - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;Finanțare complementară - surse complementare de finanțare pentru bugetele UAT-urilor beneficiare;Prestator - executantul lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, persoană fizică autorizată să execute lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei, în categoriile A, B sau D, indiferent de forma de organizare a acesteia, ori persoană juridică autorizată în clasele I, II sau III; (la 24-04-2018, Definiția cuvântului Prestator din Articolul 4 a fost modificată de Punctul 1 din ANEXA la ORDINUL nr. 325 din 23 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 24 aprilie 2018 ) PVR tehnic - procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare», respectiv «Documentele tehnice ale cadastrului - finale», astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin ordin al directorului general al ANCPI, întocmite conform modelelor din anexa nr. 10 și anexa nr. 11 la prezenta procedură; (la 26-02-2021, Definiția „PVR tehnic” din Articolul 4 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 205 din 15 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 februarie 2021 ) PVR servicii - procesul-verbal de recepție a serviciilor de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică, ce fac obiectul contractelor de achiziție publică încheiate de unitățile administrativ-teritoriale, denumit în Regulamentul privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară proces-verbal de acceptanță a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare» sau «Documentele tehnice ale cadastrului - finale. (la 22-01-2020, Definiția „PVR servicii” din Articolul 4 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 7 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 22 ianuarie 2020 ) Calculul termenelor - termenele prevăzute de prezenta procedură se calculează astfel:1. când termenul se socotește pe zile, nu se ia în considerare ziua de la care începe să curgă termenul. De asemenea, în situația în care ultima zi a termenului cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează;2. când termenul se socotește pe săptămâni, luni sau ani, el se împlinește în ziua corespunzătoare din ultima săptămână ori lună sau din ultimul an. Dacă ultima lună nu are zi corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se împlinește în ultima zi a acestei luni. (la 02-04-2019, Definiția cu privire la „Calculul termenelor“ de la Articolul 4 a fost modificată de Punctul 1 din ANEXA la ORDINUL nr. 867 din 13 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 02 aprilie 2019 ) 3. Toate etapele descrise în prezenta procedură se vor derula în cadrul termenului de valabilitate al contractului de finanțare. (la 09-12-2019, Paragraful Calculul termenelor, Articolul 4 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.330 din 28 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 09 decembrie 2019 ) Lege - Legea cadastrului și a publicitării imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 24-04-2018, Articolul 4 a fost completat de Punctul 2 din ANEXA la ORDINUL nr. 325 din 23 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 24 aprilie 2018 ) (la 12-03-2018, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1 din ANEXA la ORDINUL nr. 224 din 7 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 12 martie 2018 )  +  Articolul 5Descrierea proceduriiModalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a derulării contractelor având ca obiect lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale se desfășoară după cum urmează:1. Analiza bugetului de venituri proprii și realizarea proiectului de buget pe venituri propriiÎn vederea alocării sumelor pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică ce au ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul unităților administrativ-teritoriale, ANCPI efectuează o analiză bugetară asupra realizării veniturilor proprii, comparativ cu celelalte cheltuieli care se finanțează din această sursă de finanțare, și transmite Consiliului de administrație suma disponibilă pentru finanțarea acestor categorii de lucrări pentru anul corespunzător.2. Aprobarea bugetului destinat finanțării lucrărilor de înregistrare sistematicăConsiliul de administrație va aproba și va dispune alocarea în mod egal a sumelor necesare finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică pentru fiecare UAT, în limita fondurilor disponibile. Aceste sume vor fi prevăzute la o poziție distinctă de transferuri în bugetul ANCPI și, ulterior aprobării bugetului conform prevederilor legale în vigoare, vor fi repartizate în bugetele OCPI-urilor și vor constitui surse de finanțare complementare pentru bugetele UAT-urilor beneficiare.Prin excepție, Consiliul de administrație poate realoca suma aprobată inițial în situația UAT-urilor care intră sub incidența prevederilor privind respectarea criteriilor de prioritizare, stabilite de art. 9 alin. (34^7) din Lege, cu obligația identificării sumelor disponibile pentru finanțarea acestor categorii de lucrări pentru anul corespunzător și cu reluarea etapelor prezentei proceduri. (la 24-04-2018, Punctul 2. din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3 din ANEXA la ORDINUL nr. 325 din 23 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 24 aprilie 2018 ) 3. Repartizare buget/Solicitare de rectificare bugetarăDupă aprobarea bugetului, ANCPI va repartiza în bugetul fiecărui OCPI, la o poziție distinctă de transferuri, sumele corespunzătoare finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică, astfel cum au fost aprobate de Consiliul de administrație. În cazul în care un OCPI solicită suplimentarea/diminuarea bugetului alocat pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică, în baza unei note de fundamentare cu privire la motivele, necesitatea și oportunitatea rectificării bugetului, propunerile vor fi supuse aprobării Consiliului de administrație. După aprobare se vor transmite solicitanților bugetele conținând modificările corespunzătoare, cu respectarea termenelor și prevederilor legale în vigoare privind competențele și responsabilitățile ordonatorilor de credite în modificarea bugetului. (la 24-03-2017, Punctul 3 din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ANEXA la ORDINUL nr. 353 din 24 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 24 martie 2017 ) 4. Comunicarea documentelor către OCPIDupă aprobarea bugetului, ANCPI va transmite fiecărui OCPI: fila de buget cu suma aprobată și alocată (credite de angajament și credite bugetare) pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică corespunzătoare UAT-urilor din aria de competență a fiecărui OCPI, modelul contractului de finanțare, specificațiile tehnice pentru realizarea lucrărilor sistematice de cadastru, aprobate prin ordin al directorului general al ANCPI, extrasul din anexa la hotărârea Consiliului de administrație prin care s-au repartizat sumele pe fiecare UAT din fiecare județ, precum și o anexă în care se vor detalia creditele de angajament și creditele bugetare aprobate pe fiecare categorie de finanțare (contracte noi sau contracte în derulare). Finanțarea de către ANCPI a lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de unitățile administrativ-teritoriale se efectuează pe bază de contract de finanțare multianual. Contractele de finanțare anuale încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 243/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 pot fi transformate în contracte de finanțare multianuale, prin prelungirea duratei acestora până cel târziu la data de 30 noiembrie 2017, prin acte adiționale. Prin excepție, în cazul lucrărilor de înregistrare sistematică care nu au fost finalizate până la data de 30 noiembrie 2017, dar pentru care a fost emis Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă aferent Livrării nr. 1 «Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare», până cel târziu la data de 27 octombrie 2017, durata contractului de finanțare poate fi prelungită până la cel mult 24 de luni de la data încheierii acestuia, prin act adițional. (la 28-11-2017, Ultimul paragraf din Punctul 4., Articolul 5 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.517 din 27 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 28 noiembrie 2017 ) (la 24-03-2017, Punctul 4 din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din ANEXA la ORDINUL nr. 353 din 24 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 24 martie 2017 ) 5. Comunicarea documentelor către UAT-uriOCPI va comunica fiecărei UAT din aria de competență teritorială suma alocată pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1. De asemenea va transmite modelul contractului de finanțare prevăzut în anexa nr. 2, precum și specificațiile tehnice aprobate prin ordin al directorului general al ANCPI.6. Transmiterea solicitărilor de finanțare de către UAT-uri către OCPI(1) În situația în care UAT dorește finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică, transmite către OCPI solicitarea de finanțare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, precum și contractul de finanțare semnat, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Termenul maxim până la care UAT-urile pot solicita încheierea contractului de finanțare este cel prevăzut de art. 9 alin. (34^7) din Lege. (la 24-04-2018, Alineatul (1) din Punctul 6. , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 4 din ANEXA la ORDINUL nr. 325 din 23 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 24 aprilie 2018 ) (2) Abrogat. (la 16-11-2017, Alineatul (2) din Punctul 6. , Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 2 din ANEXA la ORDINUL nr. 1.389 din 30 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 16 noiembrie 2017 ) 7. Încheierea contractului de finanțare (1) OCPI va semna contractul de finanțare în limita sumelor aprobate în buget și comunicate de către ANCPI, conform extrasului din anexa la hotărârea consiliului de administrație, un exemplar al acestuia urmând a fi transmis UAT-ului. (2) Contractele de finanțare se încheie în limita creditelor de angajament comunicate prin fila de buget, pentru o perioadă de cel mult 18 luni. (la 15-10-2018, Alineatul (2) din Punctul 7. , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 1 din ANEXA la ORDINUL nr. 1.104 din 5 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 15 octombrie 2018 ) (2^1) Prevederile alin. (2) referitoare la durata de valabilitate de 18 luni a contractului de finanțare se aplică contractelor de finanțare în baza cărora nu au fost încheiate contracte de achiziție publică până la instituirea acestui termen. (la 15-10-2018, Punctul 7. din Articolul 5 a fost completat de Punctul 2 din ANEXA la ORDINUL nr. 1.104 din 5 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 15 octombrie 2018 ) (2^2) Durata contractelor de finanțare care au fost încheiate pentru o perioadă de valabilitate de 24 de luni se prelungește până la 27 de luni. (la 02-04-2019, Punctul 7 din Articolul 5 a fost completat de Punctul 2 din ANEXA la ORDINUL nr. 867 din 13 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 02 aprilie 2019 ) (2^3) În cazul contractelor de finanțare încheiate în anul 2018, termenul de valabilitate se poate prelungi până la data de 31 octombrie 2020, iar în cazul contractelor de finanțare încheiate în anul 2019, termenul de valabilitate se poate prelungi până la data de 31 decembrie 2020. (la 26-06-2020, Alineatul (2^3) din Punctul 7. , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.449 din 23 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 26 iunie 2020 ) (2^4) În cazul contractelor de finanțare încheiate în anul 2017, termenul se poate prelungi până la data de 30 aprilie 2020 în cazul în care lucrările de înregistrare sistematică nu au fost finalizate până la data de 1 septembrie 2019, dar pentru care a fost emis Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă aferent Livrării nr. 1 - Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare, până cel târziu la data de 20 august 2019. (la 31-03-2020, Alineatul (2^4) din Punctul 7. , Articolul 5 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 842 din 26 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 31 martie 2020 ) (2^5) Prin excepție de la prevederile alin. (2) și (2^3), pentru contractele de finanțare încheiate în anul 2018, termenul se poate prelungi până la data de 30 aprilie 2021 în cazul lucrărilor de înregistrare sistematică pentru care a fost emis Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă aferent Livrării nr. 1 «Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare», până cel târziu la data de 31 octombrie 2020. (la 29-05-2020, Alineatul (2^5) din Punctul 7. , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.336 din 21 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 29 mai 2020 ) (2^6) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru contractele de finanțare încheiate în trimestrul II sau trimestrul III al anului 2019, termenul se poate prelungi până la data de 30 iunie 2021 în cazul lucrărilor de înregistrare sistematică pentru care a fost emis Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă aferent Livrării nr. 1 «Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare» până cel târziu la data de 31 decembrie 2020. (la 26-02-2021, Alineatul (2^6) din Punctul 7. , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 205 din 15 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 februarie 2021 ) (2^7) În caz de forță majoră, stare de urgență sau alte situații similare stabilite de autoritățile competente cu atribuții în domeniu, care determină, potrivit prevederilor legale aplicabile, suspendarea activităților desfășurate în cadrul contractelor de achiziție publică a lucrărilor de înregistrare sistematică, termenele de valabilitate ale contractelor de finanțare aferente, prevăzute în prezenta procedură, se pot prelungi corespunzător cu o perioadă egală cu cea a suspendării. (la 26-06-2020, Punctul 7. din Articolul 5 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.449 din 23 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 26 iunie 2020 ) (2^8) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru contractele de finanțare încheiate în trimestrul IV al anului 2019 și în anul 2020, termenul se poate prelungi până la data de 30 noiembrie 2021 în cazul lucrărilor de înregistrare sistematică pentru care a fost emis Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă aferent Livrării nr. 1 «Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare» până cel târziu la data de 31 mai 2021. (la 26-02-2021, Punctul 7. din Articolul 5 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 205 din 15 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 februarie 2021 ) (3) UAT-urile vor include sumele prevăzute în contractul de finanțare în bugetul de venituri și cheltuieli, la o poziție distinctă, ca sursă de finanțare complementară. (la 29-05-2017, Punctul 7. din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ANEXA la ORDINUL nr. 511 din 16 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) 8. Atribuții și responsabilități(1) După semnarea contractului de finanțare, atât OCPI, cât și UAT vor desemna prin act administrativ o persoană responsabilă cu urmărirea derulării contractului de finanțare. Persoana responsabilă din cadrul UAT va răspunde și de urmărirea derulării contractului de achiziție publică.(2) Principalele atribuții ale responsabililor de contract, ce vor fi stabilite prin fișa postului, sunt:a) asigurarea derulării contractului de finanțare în conformitate cu prevederile și termenele contractuale;b) îndeplinirea tuturor demersurilor în vederea efectuării recepțiilor, comunicării documentelor în forma, condițiile și termenele stabilite de prezenta procedură și de prevederile legale în vigoare, referitoare la avizarea acestor documente;c) comunicarea, în termenele și în forma prevăzute de contractele de finanțare, contractele de achiziție încheiate cu prestatorii de servicii și prevederile legale în vigoare, a tuturor documentelor necesare solicitărilor de transfer de sume pentru asigurarea finanțării, efectuării recepțiilor serviciilor și a efectuării plăților, astfel încât să nu se pericliteze buna desfășurare a contractelor;d) informarea de îndată a șefilor ierarhic superiori asupra oricărei probleme apărute în derularea contractelor și asigurarea comunicării acesteia către instituțiile implicate;e) efectuarea tuturor raportărilor solicitate de ANCPI în vederea monitorizării contractelor în termenele și condițiile stabilite;f) abrogată; (la 24-04-2018, Litera f) din Alineatul (2) , Punctul 8. , Articolul 5 a fost abrogată de Punctul 6 din ANEXA la ORDINUL nr. 325 din 23 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 24 aprilie 2018 ) g) abrogată; (la 26-06-2020, Litera g) din Alineatul (2) , Punctul 8. , Articolul 5 a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.449 din 23 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 26 iunie 2020 ) (la 12-03-2018, Alineatul (2) din Punctul 8. , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 2 din ANEXA la ORDINUL nr. 224 din 7 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 12 martie 2018 ) (3) La nivelul UAT, responsabilul de contract mai îndeplinește și următoarele atribuții:a) asigură corelarea prevederilor și termenelor din contractele de finanțare cu cele din contractele de achiziție publică încheiate cu prestatorii de servicii;b) transmite către OCPI toate documentele necesare finanțării și monitorizării, fiind responsabil pentru realitatea și exactitatea tuturor datelor și documentelor comunicate.c) transmite lunar către OCPI, până la data de 20 a fiecărei luni, necesarul de fonduri aferente plății serviciilor de înregistrare sistematică pentru luna următoare. Netransmiterea acestei situații poate conduce la întârzieri în asigurarea transferurilor necesare plății serviciilor ce vor fi din culpa exclusivă a UAT-ului. (la 13-08-2020, Litera c) din Alineatul (3) , Punctul 8. , Articolul 5 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.575 din 22 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 13 august 2020 ) (4) La nivelul OCPI, responsabilul de contract mai îndeplinește și următoarele atribuții:a) în vederea transferului sumelor necesare efectuării plății verifică și confirmă documentele transmise de UAT, inclusiv corespondența dintre numărul imobilelor recepționate în PVR tehnic și imobilele menționate în PVR servicii și factură. Confirmarea se va face prin semnătura pe factură cu sintagma: «certific corespondența dintre numărul imobilelor recepționate în PVR tehnic și imobilele menționate în PVR servicii și factură»;b) asigură informarea biroului economic din cadrul OCPI despre finalizarea contractului de prestări servicii/finanțare. (la 26-06-2020, Punctul 8. din Articolul 5 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.449 din 23 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 26 iunie 2020 ) 9. Realizarea achiziției și încheierea contractului de achiziție publică cu persoanele autorizate de ANCPI/OCPI(1) UAT este responsabilă de modalitatea de atribuire a contractelor de achiziție publică și de încheierea acestora cu prestatorii de servicii. (la 24-04-2018, Alineatul (1) din Punctul 9. , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 7 din ANEXA la ORDINUL nr. 325 din 23 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 24 aprilie 2018 ) (2) Contractul de achiziție publică va fi încheiat în baza ofertei financiare, caietului de sarcini care include specificațiile tehnice aprobate prin ordin al directorului general al ANCPI și cu respectarea clauzelor din contractul de finanțare.(3) UAT beneficiară a finanțării complementare răspunde de respectarea legislației în materia achizițiilor publice în ceea ce privește organizarea și derularea procesului de achiziție a serviciilor de înregistrare sistematică, precum și de modul de utilizare a sumelor alocate din bugetul ANCPI prin bugetul OCPI, potrivit destinației pentru care au fost alocate.(4) În vederea obținerii fondurilor destinate finanțării, UAT are obligația de a încheia cu prioritate, după caz, contracte de achiziție publică având ca obiect imobile situate în sectoarele cadastrale prioritare, astfel cum este prevăzut în art. 9 alin. (34^7) din Lege. În acest scop, sectoarele cadastrale în care se vor desfășura lucrările de înregistrare sistematică se stabilesc de UAT împreună cu OCPI, anterior demarării procesului de achiziție publică și cu respectarea de către OCPI a procedurilor interne stabilite la nivelul ANCPI privind stabilirea limitelor sectoarelor cadastrale pentru lucrările de înregistrare sistematică. (la 24-04-2018, Alineatul (4) din Punctul 9. , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 7 din ANEXA la ORDINUL nr. 325 din 23 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 24 aprilie 2018 ) (la 12-03-2018, Punctul 9. din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3 din ANEXA la ORDINUL nr. 224 din 7 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 12 martie 2018 ) 10. Ajustarea sumelor alocate prin contractul de finanțare (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului de achiziție publică, UAT are obligația de a transmite la OCPI o copie conformă cu originalul a acestuia. (la 24-04-2018, Alineatul (1) din Punctul 10. , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 8 din ANEXA la ORDINUL nr. 325 din 23 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 24 aprilie 2018 ) (2) În cazul în care valoarea contractului de finanțare este mai mică decât valoarea rezultată, ca urmare a intabulării unui număr mai mare de imobile decât cel prognozat la încheierea contractului de finanțare, UAT va transmite către OCPI o solicitare de suplimentare a valorii contractului de finanțare în mod corespunzător. Solicitarea va fi însoțită de o notă de fundamentare în care se vor descrie motivele suplimentării. OCPI va solicita ANCPI rectificarea bugetului alocat conform pct. 3, anexând toate documentele justificative. După primirea bugetului modificat, OCPI va proceda la modificarea contractului de finanțare prin act adițional, conform anexei nr. 5. După încheierea actului adițional la contractul de finanțare, UAT adiționează contractul de prestări servicii corespunzător limitelor de finanțare stabilite prin contractul de finanțare adiționat. (la 29-05-2017, Punctul 10. din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ANEXA la ORDINUL nr. 511 din 16 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) 11. Derularea și recepția lucrărilor de înregistrare sistematică(1) Lucrările de înregistrare sistematică se realizează cu respectarea Regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară și a celorlalte prevederi legale în domeniul cadastrului și publicității imobiliare. (la 22-01-2020, Alineatul (1) din Punctul 11. , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 7 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 22 ianuarie 2020 ) (2) UAT va comunica către OCPI lunar, până la data de 5 a lunii curente, pentru luna anterioară, stadiul privind derularea contractului, prin întocmirea unui raport, conform anexei nr. 6.(2^1) Plata serviciilor se va realiza după cum urmează:A. Pentru livrarea «Documente tehnice ale cadastrului - spre publicare», valoarea tranșei de plată este de 60% din valoarea corespunzătoare numărului de imobile recepționate care pot face obiectul decontării.Plata serviciilor se va face în baza următoarelor documente:a) Proces-verbal de acceptanță a serviciilor aferente Livrării nr. 1 (în original), întocmit și semnat de către reprezentanții desemnați din partea achizitorului.b) Factura aferentă Livrării nr. 1, emisă de Prestator și înregistrată la sediul OCPI în copie conformă cu originalul.B. Pentru livrarea «Documente tehnice ale cadastrului - finale», valoarea tranșei de plată reprezintă diferența dintre valoarea corespunzătoare numărului de imobile recepționate care pot face obiectul decontării și valoarea plătită conform lit. A.Plata serviciilor se va face în baza următoarelor documente:a) Proces-verbal de acceptanță a serviciilor aferente Livrării nr. 2 (în original), întocmit și semnat de către reprezentanții desemnați din partea achizitorului.b) Factura aferentă Livrării nr. 2, emisă de Prestator și înregistrată la sediul OCPI în copie conformă cu originalul. (la 22-01-2020, Punctul 11. din Articolul 5 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 7 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 22 ianuarie 2020 ) (3) Abrogat. (la 02-04-2019, Alineatul (3) din Punctul 11. , Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 3 din ANEXA la ORDINUL nr. 867 din 13 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 02 aprilie 2019 ) (4) Abrogat. (la 22-01-2020, Alineatul (4) din Punctul 11. , Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 7 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 22 ianuarie 2020 ) (5) OCPI va transmite un exemplar original al PVR tehnic către UAT, în vederea emiterii PVR servicii. (la 12-03-2018, Alineatul (5) din Punctul 11. , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 5 din ANEXA la ORDINUL nr. 224 din 7 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 12 martie 2018 ) (6) UAT va emite PVR servicii pentru serviciile prestate pe baza PVR tehnic emis de OCPI pentru fiecare livrare. PVR servicii va fi semnat de către UAT și prestator în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea PVR tehnic. Ulterior emiterii PVR servicii pentru Livrarea «Documente tehnice ale cadastrului - finale», OCPI va solicita ANCPI deschiderea cărților funciare aferente imobilelor recepționate. (la 22-01-2020, Alineatul (6) din Punctul 11. , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 7 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 22 ianuarie 2020 ) (7) Nu vor face obiectul decontării potrivit prezentei proceduri: a) imobilele care sunt cuprinse în planurile parcelare realizate în baza unor contracte de finanțare din fonduri publice. Prin planuri parcelare în cadrul prezentei proceduri se înțelege: – planurile parcelare realizate din fonduri publice ca urmare a derulării procedurilor de achiziție prevăzute de lege, executate conform prevederilor Regulamentului privind conținutul, modul de întocmire și recepție a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, cu modificările și completările ulterioare, și cele executate conform Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare, recepționate de oficiile de cadastru și publicitate imobiliară prin alocarea de numere cadastrale imobilelor componente; – planurile parcelare în curs de execuție, contractate din fonduri publice;b) imobilele care au fost înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară ca urmare a înregistrării sistematice, finanțate din fonduri publice. (la 24-04-2018, Alineatul (7) din Punctul 11. , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 9 din ANEXA la ORDINUL nr. 325 din 23 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 24 aprilie 2018 ) (8) În cazul imobilelor cu proprietari neidentificați, subiect al înscrierii provizorii a UAT, se va deconta 10% din prețul contractat pentru un imobil. (la 26-02-2021, Alineatul (8) din Punctul 11. , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 205 din 15 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 februarie 2021 ) (8^1) Abrogat. (la 26-02-2021, Alineatul (8^1) din Punctul 11. , Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 205 din 15 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 februarie 2021 ) (9) UAT-urile care au inițiat lucrări de înregistrare sistematică prin protocoale de colaborare încheiate cu ANCPI vor beneficia de cofinanțarea prevăzută la art. 9 alin. (32) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.12. Emiterea facturii de către prestatorPrestatorul va emite factura corespunzătoare serviciilor prestate aferentă fiecărei livrări în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data încheierii PVR servicii, care va fi înregistrată la sediul primăriei UAT. (la 22-01-2020, Punctul 12. din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 2 din 7 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 22 ianuarie 2020 ) 13. Procedura de alocare și transfer ale fondurilor (1) UAT transmite lunar către OCPI, până la data de 20 a fiecărei luni, necesarul de fonduri aferente plății serviciilor de înregistrare sistematică pentru luna următoare.(2) OCPI transmite lunar către ANCPI, până la data de 1 a fiecărei luni, solicitarea de transferuri de fonduri pentru luna curentă, conform estimărilor UAT-urilor, defalcată pe etape de finanțare și UAT-uri. Totodată, OCPI va transmite și cererile de deschidere de credite bugetare aferente sumelor solicitate pentru transfer, întocmite distinct pentru fiecare etapă de finanțare. OCPI va întocmi și va transmite solicitările privind transferurile de fonduri către ANCPI, în limitele creditelor bugetare aprobate pe fiecare UAT și etapă de finanțare, precum și în limita contractului de finanțare încheiat și a contractului de prestări de servicii, fără zecimale. Se interzice utilizarea de fonduri deschise pentru orice altceva decât scopul și destinația pentru care au fost solicitate.(3) ANCPI va efectua lunar virarea sumelor solicitate de către OCPI în ordinea solicitărilor de transferuri de fonduri și în limita fondurilor disponibile.(4) Ulterior emiterii PVR tehnic, PVR servicii și a facturii, UAT va transmite la OCPI solicitarea privind transferul sumelor necesare efectuării plăților, întocmită conform anexei nr. 8.(5) OCPI va verifica corectitudinea informațiilor înscrise în documentele prevăzute la alin. (4).(6) Directorul OCPI va desemna prin decizie persoanele responsabile pentru verificarea și certificarea cu viza «Certific realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunilor» și viza «Bun de plată». Certificarea se va face pe exemplarul original al anexei nr. 8.(7) OCPI va efectua transferul fondurilor corespunzătoare în contul UAT menționat în contractul de finanțare. OCPI va întreprinde toate demersurile pentru a aplica dispozițiile legale în vigoare referitoare la angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale. OCPI este răspunzător de angajarea și de utilizarea creditelor bugetare numai în limita prevederilor și potrivit destinațiilor aprobate, pentru fiecare UAT și etapă de finanțare. Totodată, OCPI este răspunzător ca înainte de a angaja și a utiliza creditele bugetare, respectiv înainte de a lua orice măsură care ar produce o cheltuială, să se asigure că măsura luată respectă principiile unei bune gestiuni financiare, ale unui management financiar sănătos, în special ale economiei și eficienței cheltuielilor. Ordonatorul de credite din cadrul OCPI are obligația desemnării prin decizie a persoanei (persoanelor) și a înlocuitorului (înlocuitorilor) acesteia care va (vor) avea atribuții pe linia organizării și conducerii evidenței angajamentelor bugetare și legale. (8) Pentru transferul fondurilor corespunzătoare, UAT va deschide la trezorerie cont cu simbol distinct pentru finanțarea contractelor de înregistrare sistematică. (la 26-06-2020, Punctul 13. din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.449 din 23 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 26 iunie 2020 ) 14. Efectuarea plății de către UAT (1) UAT va efectua plata către prestatorul de servicii conform contractului de achiziție publică și va transmite către OCPI o copie conformă cu originalul a ordinului de plată și a extrasului de cont în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării plății. (2) Plata facturilor se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale. (3) Fondurile neutilizate vor fi restituite în contul OCPI, până cel târziu în luna următoare transferului fondurilor sau, după caz, până cel târziu la data de 20 decembrie, în cazul în care transferul fondurilor se realizează în luna decembrie. (4) OCPI va transfera aceste sume în contul ANCPI, conform normelor privind încheierea exercițiului bugetar emise anual de către Ministerul Finanțelor Publice. (la 26-06-2020, Punctul 14. din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.449 din 23 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 26 iunie 2020 ) 15. Abrogat. (la 26-06-2020, Punctul 15. din Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 1.449 din 23 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 26 iunie 2020 ) 16. Abrogat. (la 26-06-2020, Punctul 16. din Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 1.449 din 23 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 26 iunie 2020 ) 17. Abrogat. (la 26-06-2020, Punctul 17. din Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 1.449 din 23 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 26 iunie 2020 )  +  Articolul 6AnexeAnexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta procedură. (la 12-03-2018, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 8 din ANEXA la ORDINUL nr. 224 din 7 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 12 martie 2018 )  +  Anexa nr. 1la procedură JUDEȚUL ......................OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ............................Nr......................../.................
  Către
  Primăria Municipiului/Orașului/Comunei ............................
  Vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (34^3) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au fost alocate în bugetul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară .......... următoarele sume aferente finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică: • .......... lei, reprezentând credite de angajament care reprezintă limita maximă în care se pot încheia angajamente legale, pentru maximum 18 luni, sumă destinată finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică ce pot fi inițiate de dumneavoastră, având ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul UAT, altele decât cele contractate/finalizate; • suma totală de ............... lei, reprezentând credite bugetare aferente anului .........., din care: – suma de ............... lei, reprezentând credite bugetare, limita maximă în care se pot efectua plăți în anul ..............., sumă destinată efectuării plăților pentru lucrările de înregistrare sistematică aferente Contractului de finanțare nr. .........../data .........., având ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul UAT, aflate în derulare; – suma de ............... lei, reprezentând credite bugetare, limita maximă în care se pot efectua plăți în anul ..............., sumă destinată efectuării plăților pentru lucrările de înregistrare sistematică ce vor fi inițiate de dumneavoastră, având ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul UAT, altele decât cele contractate/finalizate. Procedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale este cea aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare. Vă transmitem alăturat modelul contractului de finanțare și specificațiile tehnice aprobate prin ordin al directorului general al ANCPI.
  Cu deosebită considerație,
  Director,
  .................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  Contabil-șef,
  .................................
  (numele, prenumele și semnătura)
  (la 02-04-2019, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 6 din ANEXA la ORDINUL nr. 867 din 13 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 02 aprilie 2019 )
   +  Anexa nr. 2la procedurăOFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ.........................................Nr. ........./..........JUDEȚUL …………..........UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ...........................................Nr. ........../..........
  CONTRACT
  pentru finanțarea în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară
  a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unități administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale
  În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 9 alin. (34^1)-(34^12) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 pct. 7 din Procedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare,Părțile contractanteOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară .........................., denumit în continuare OCPI, cu sediul în ....................., tel. .............. fax ............., cod fiscal ................., cont ................, deschis la ...................., reprezentat de .............., director, în calitate de finanțator,șiunitatea administrativ-teritorială ............................., județul .................., reprezentată prin ....................., în calitate de primar, cu sediul în ................, județul ....................., tel. ..............., fax ................., cod fiscal ..............., cont ............., deschis la Trezoreria .............., ca beneficiar al finanțării,au convenit încheierea prezentului contract.  +  Articolul 1Definiții și abrevieriTermenii utilizați în prezentul contract vor avea următoarele înțelesuri:a) ANCPI - Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară;b) OCPI - oficiul de cadastru și publicitate imobiliară;c) OMFP - ordinul ministrului finanțelor publice;d) contract de finanțare - reprezintă prezentul contract de finanțare;e) prestator - executantul lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, persoană fizică autorizată să execute lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei, în categoriile A, B sau D, indiferent de forma de organizare a acesteia, ori persoană juridică autorizată în clasele I, II sau III;f) Lege - Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;g) surse ANCPI - sume alocate din bugetul de venituri proprii ale ANCPI prin bugetele oficiilor teritoriale;h) credit de angajament - limita maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele legale în timpul anului bugetar;i) Procedură - Procedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare;j) PVR tehnic - procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare» sau «Documentele tehnice ale cadastrului - finale», astfel cum este prevăzut în Regulamentul privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin ordin al directorului general al ANCPI; (la 29-05-2020, Litera j) din Articolul 1 , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.336 din 21 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 29 mai 2020 ) k) PVR servicii - procesul-verbal de recepție a serviciilor de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică, ce fac obiectul contractelor de achiziție publică încheiate de unitățile administrativ-teritoriale, denumit în Regulamentul privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin ordin al directorului general al ANCPI, proces-verbal de acceptanță a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare» sau «Documentele tehnice ale cadastrului - finale (la 29-05-2020, Litera k) din Articolul 1 , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.336 din 21 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 29 mai 2020 ) (la 24-04-2018, Articolul 1 din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 13 din ANEXA la ORDINUL nr. 325 din 23 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 24 aprilie 2018 )  +  Articolul 2InterpretareÎn prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma plural și invers, acolo unde acest lucru este permis de context.  +  Articolul 3Obiectul și valoarea contractuluiObiectul contractului îl constituie alocarea unei finanțări de la o poziție distinctă de transferuri din bugetul de venituri proprii al ANCPI, prin bugetul OCPI ..................., pe anii ............, în sumă de ........... lei, reprezentând credite de angajament (limita maximă în care UAT poate încheia contracte de prestări servicii). (la 24-04-2018, Articolul 3 din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 14 din ANEXA la ORDINUL nr. 325 din 23 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 24 aprilie 2018 )  +  Articolul 4Modalitatea de transfer al sumelor(1) Transferul sumelor de la OCPI către beneficiar se va face în conformitate cu prevederile din Procedură, în limita creditelor bugetare aprobate, precum și ale prezentului contract de finanțare.(2) Solicitarea de transfer se întocmește în scris, în original, conform modelului și în baza documentației prevăzute în Procedură, în limita contractului de finanțare încheiat.(3) În situația în care documentația transmisă de beneficiar la OCPI în vederea decontării nu este completă și conformă cu prevederile legale și/sau necesită clarificări, observațiile și/sau propunerile necesare modificării/completării acesteia se comunică beneficiarului în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.(4) În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării de modificare/completare prevăzute la alin. (3), beneficiarul va transmite documentele modificate/completate corespunzător.(5) Sumele care constituie transferuri se virează în conturile de venituri deschise la Trezoreria Statului, conform clasificației bugetare.(6) Beneficiarul poate solicita transferul sumelor în maximum 10 zile de la primirea facturii corespunzătoare serviciilor prestate, dar nu mai târziu de data de 2 decembrie pentru anul în curs.(7) Sumele acordate și neutilizate vor fi restituite până cel târziu luna următoare transferului fondurilor sau, după caz, nu mai târziu de 20 decembrie, în cazul în care transferul fondurilor se realizează în luna decembrie, prin virarea acestora de către beneficiar în contul OCPI din care s-a efectuat finanțarea.  +  Articolul 5Durata contractuluiContractul de finanțare intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și are valabilitate .....^1 de la data semnării. ^1 Se va completa cu încadrarea în termenul prevăzut la art. 5 pct. 7 alin. (2) din procedură. (la 15-10-2018, Articolul 5 din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 3 din ANEXA la ORDINUL nr. 1.104 din 5 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 15 octombrie 2018 )  +  Articolul 6Obligațiile părților(1) Părțile înțeleg să își asume respectarea drepturilor și obligațiilor aferente prezentului contract și Procedurii.(2) Obligațiile beneficiarului:a) de a utiliza sumele alocate și transferate cu respectarea prevederilor legale și contractuale;b) de a utiliza sumele transferate în scopul și la termenele pentru care au fost acordate;c) de a achiziționa servicii de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică în limita sumei finanțate pe carte funciară prevăzută de Lege la momentul inițierii achiziției, cu respectarea prevederilor legale în domeniul cadastrului și publicității imobiliare, precum și a celor în materia achizițiilor publice; (la 24-04-2018, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 6 , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 16 din ANEXA la ORDINUL nr. 325 din 23 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 24 aprilie 2018 ) d) de a stabili împreună cu finanțatorul sectoarele cadastrale în care se vor desfășura lucrările de înregistrare sistematică, anterior demarării procesului de achiziție publică, precum și de a încheia cu prioritate, după caz, contracte de achiziție publică având ca obiect sectoare cadastrale prioritare potrivit prevederilor art. 9 alin. (34^7) din Lege; (la 24-04-2018, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 6 , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 16 din ANEXA la ORDINUL nr. 325 din 23 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 24 aprilie 2018 ) e) de a încheia contracte de achiziție publică cu prestatorii de servicii; (la 24-04-2018, Litera e) din Alineatul (2) , Articolul 6 , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 16 din ANEXA la ORDINUL nr. 325 din 23 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 24 aprilie 2018 ) f) de a achiziționa servicii de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică pentru sectoare cadastrale, pentru un număr minim de 50 de imobile/contract de achiziție publică sau pentru un număr mai mic în cazul în care la nivelul UAT-ului nu există mai multe imobile neînscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară care pot face obiectul acestor lucrări de înregistrare sistematică;g) de a prevedea sumele transferate de la finanțator în bugetul propriu la o poziție distinctă de venituri, ca buget complementar;h) de a deschide un cont distinct la Trezorerie, cont în care vor fi transferate sumele alocate de la bugetul de venituri proprii al ANCPI prin bugetul OCPI;i) de a desemna prin act administrativ persoana responsabilă cu urmărirea derulării contractului de finanțare, care va răspunde și de urmărirea derulării contractului de achiziție publică;j) de a desemna prin act administrativ persoana/persoanele responsabilă(e) cu emiterea PVR servicii, conform contractului de achiziție publică;k) de a comunica PVR servicii pentru serviciile prestate după primirea PVR tehnic emis de OCPI. PVR servicii va fi semnat de către beneficiar și prestator în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea PVR tehnic;l) de a transmite OCPI o notă justificativă cu privire la orice modificare a datelor transmise prin solicitarea de finanțare;m) de a utiliza, pentru solicitarea sumelor ce urmează a fi transferate în vederea efectuării plății, formularul standard prevăzut în anexele la Procedură;n) de a transmite odată cu solicitarea prevăzută la lit. l) documentele justificative prevăzute în Procedură;o) de a respecta prevederile specificațiilor tehnice aprobate prin ordinul directorului general al ANCPI, precum și prevederile Procedurii;p) de a încheia un contract de achiziție publică în maximum 60 de zile de la încheierea prezentului contract. Prin excepție, în cazul în care în termenul de 60 de zile a fost demarată o procedură de atribuire, reglementată de art. 68 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, termenul de încheiere a contractului de achiziție publică poate fi prelungit cu până la 5 zile de la finalizarea procedurii, în baza unor documente justificative;q) de a nu încheia contracte de achiziție publică al căror termen să depășească termenul contractului de finanțare.(3) Obligațiile finanțatorului:a) să transmită către ANCPI solicitarea transferului de fonduri;b) să transfere, prin ordin de plată, sumele necesare efectuării plății, în limita fondurilor disponibile;c) abrogată. (la 24-04-2018, Litera c) din Alineatul (3) , Articolul 6 , Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 17 din ANEXA la ORDINUL nr. 325 din 23 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 24 aprilie 2018 )  +  Articolul 7Modificarea și încetarea contractului de finanțare(1) Prezentul contract de finanțare poate fi modificat, prin acordul scris al părților, în cazuri bine justificate, în baza unei note justificative transmise de partea care dorește modificarea celeilalte părți.(2) În cazul în care prin contractul de achiziție beneficiarul nu angajează întreaga sumă prevăzută la art. 3, diferența neangajată se va disponibiliza după încheierea unui act adițional, în maximum 10 zile de la încheierea de către beneficiar a contractului de achiziție.(3) Prezentul contract de finanțare încetează prin ajungere la termen. De asemenea, contractul poate înceta prin acordul părților, prin reziliere sau prin denunțare unilaterală.(4) Prezentul contract de finanțare poate fi reziliat, cu o notificare prealabilă de 30 de zile, în situația în care una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile contractuale.(5) Contractul de finanțare este reziliat de drept în cazul în care beneficiarul nu respectă prevederile de la art. 6 alin. (2) lit. d), e) și p), cu excepția cazului în care beneficiarul justifică depășirea termenului.(6) Prezentul contract de finanțare poate fi denunțat unilateral, în situația în care beneficiarul nu este de acord cu încheierea unui act adițional conform alin. (2).(7) Orice transfer necuvenit efectuat de către finanțator constituie plată nedatorată pe care beneficiarul are obligația de a o restitui în condițiile prevăzute la alin. (8) și (9). Finanțatorul va notifica beneficiarul cu privire la suma datorată și care trebuie restituită.(8) În termen de 30 de zile calendaristice de la data confirmării primirii de către beneficiar a notificării cu privire la sumele datorate, acesta este obligat să restituie sumele notificate.(9) Din ziua următoare expirării termenului prevăzut la alin. (8) se vor calcula majorări de întârziere conform prevederilor legale.  +  Articolul 8Forța majoră(1) Forța majoră este evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat și independent de voința părților, care le oprește să își execute obligațiile ce le revin potrivit prezentului contract.(2) Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.(3) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.(4) Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție pentru limitarea consecințelor.  +  Articolul 9Soluționarea litigiilor(1) Părțile contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau conflict care se poate ivi pe perioada de derulare a contractului.(2) Dacă părțile nu ajung la soluționarea litigiului pe cale amiabilă, acestea se pot adresa instanțelor competente.  +  Articolul 10Limba care guvernează contractulLimba care guvernează prezentul contract de finanțare este limba română.  +  Articolul 11Legea aplicabilă contractuluiContractul va fi interpretat conform legislației în vigoare din România.  +  Articolul 12Comunicări(1) Orice comunicare referitoare la îndeplinirea prezentului contract de finanțare trebuie să fie transmisă în scris.(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.(3) Comunicările între părți se pot face prin e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți, fiecare exemplar având aceeași valoare juridică.
  OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  ..........................................................
  Județul ..........
  Director,
  ..........................................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  Vizat CFPP,
  ...........................................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  Serviciu/Birou/Compartiment economic,
  .........................................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  Vizat pentru legalitate,
  Șef BJRUSP/Consilier juridic,
  .......................................................
  (numele, prenumele, semnătura)
  Birou/Compartiment înregistrare sistematică,
  ..................................................
  (numele, prenumele, semnătura)
  Responsabil achiziții, înregistrare sistematică OCPI (dacă există),
  ..........................................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  BENEFICIAR, UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
  .............................................................
  Județul ..........
  Primar,
  .....................................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  Vizat CFPP,
  ......................................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  Direcția economică/Compartimentul financiar-contabil
  .......................................................
  Vizat pentru legalitate,
  Direcția juridică/Șef Serviciu juridic-contencios/Secretar,
  ........................................
  (numele, prenumele, semnătura)
  Serviciul/Compartimentul achiziții publice,
  ..........................................
  (numele, prenumele, semnătura)
  (la 12-03-2018, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 9 din ANEXA la ORDINUL nr. 224 din 7 martie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 12 martie 2018 )
   +  Anexa nr. 3la procedură JUDEȚUL .......... UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ............................ Nr. .........../..........
  Solicitare de finanțare
  Stimată Doamnă/Stimate Domnule Director, Municipiul/Orașul/Comuna ........................., prin primar ..................., în calitate de reprezentant legal, solicităm încheierea unui contract de finanțare în condițiile art. 9 alin. (34^7) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sumă de .......... lei, reprezentând credite de angajament, limita maximă în care se pot încheia angajamente legale, pentru maximum 18 luni, sumă destinată finanțării lucrării de înregistrare sistematică, având ca obiect sectoare cadastrale în cadrul UAT, altele decât cele contractate/finalizate. Atașat prezentei solicitări vă transmitem cele două exemplare ale contractului de finanțare.
  Cu deosebită considerație,
  Primar,
  ........................................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  (la 02-04-2019, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 7 din ANEXA la ORDINUL nr. 867 din 13 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 02 aprilie 2019 )
   +  Anexa nr. 4Abrogată. (la 16-11-2017, Anexa nr. 4 a fost abrogată de Punctul 3 din ANEXA la ORDINUL nr. 1.389 din 30 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 16 noiembrie 2017 )  +  Anexa nr. 5la procedurăOFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ.....................................................................Nr. ............................../................................JUDEȚUL …………………………...UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ.....................................................................Nr. ……………............/..............................
  ACTUL ADIȚIONAL Nr. ........................
  la contractul pentru finanțarea în cadrul Programului național de cadastru
  și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate
  de unități administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale
  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ........., denumit în continuare OCPI, cu sediul în ..................., tel. ............., fax ..............., cod fiscal .................., cont ..........., deschis la ............, reprezentat de ..........., director, în calitate de finanțator,șiunitatea administrativ-teritorială .........., județul ............, reprezentată prin .........., în calitate de primar, cu sediul în .........., județul ..........., tel. .........., fax ............, cod fiscal ............, cont ..........., deschis la Trezoreria .........., ca beneficiar al finanțării,au convenit modificarea prevederilor contractuale după cum urmează:Articolul 3 din Contractul pentru finanțarea în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unități administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale, înregistrat cu nr. ........., se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3 Obiectul și valoarea contractuluiObiectul contractului îl constituie alocarea unei finanțări de la o poziție distinctă de transferuri din bugetul de venituri proprii al ANCPI, prin bugetul OCPI ..........., pe anii .........., în sumă de ...........lei reprezentând credite de angajament (limita maximă în care UAT poate încheia contracte de prestări servicii) pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în sectoare cadastrale, inițiate de beneficiar, altele decât cele contractate/finalizate.Prezentul act adițional s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți, fiecare exemplar având aceeași valoare juridică.OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ....................................................................Județul ...............Director,.....................................................................(numele, prenumele, semnătura și ștampila)Vizat CFPP.....................................................................(numele, prenumele, semnătura și ștampila)Serviciu/Birou/Compartiment economic,Vizat pentru legalitate.....................................................................(numele, prenumele, semnătura)Șef BJRUSP/Consilier juridic,.....................................................................(numele, prenumele, semnătura)Birou/Compartiment înregistrare sistematică,.....................................................................(numele, prenumele, semnătura)Responsabil achiziții, înregistrare sistematică OCPI (dacă există),.....................................................................(numele, prenumele, semnătura și ștampila)BENEFICIAR,UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ .............................Județul .....................Localitate ...............................................Primar,.....................................................................(numele, prenumele, semnătura și ștampila)Vizat CFPP.....................................................................(numele, prenumele, semnătura și ștampila)Direcția economică/Compartimentul financiar-contabil,.....................................................................Vizat pentru legalitate.....................................................................(numele, prenumele, semnătura)Direcția juridică/Șef serviciu juridic-contencios/Secretar,.....................................................................(numele, prenumele, semnătura)Serviciul/Compartimentul achiziții publice,.....................................................................(numele, prenumele, semnătura) (la 24-04-2018, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 19 din ANEXA la ORDINUL nr. 325 din 23 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 24 aprilie 2018 )
   +  Anexa nr. 6la procedură
  Raportare lunară a UAT către OCPI
  Denumirea UAT .......Județul ..........1. Date privind contractul de finanțare: – Numărul și data contractului: ......– Valoarea creditului de angajament prevăzut în contractul de finanțare/act adițional: ....... lei2. Date privind contractul de achiziție publică: – Numărul și data contractului ........– Valoarea contractului …… lei (cu TVA) – Termen finalizare conform contract .......– Obiectul contractului: sector cadastral nr. …… – Numărul estimat de imobile al sectorului cadastral ..............3. Date privind executantul lucrărilor de înregistrare sistematică: – Numele persoanei fizice autorizate …….– Nr. certificat de autorizare ……… – Categoria de autorizare .......sau – Denumirea persoanei juridice ……– Nr. certificat de autorizare .........– Categoria de autorizare ..........4. Responsabil de contract din cadrul UAT:– Numele și prenumele: ......– Date de contact: – Telefon: ………– E-mail: ……….5. Stadiul lucrărilor*:
  Denumirea activitățiiLuna 1Luna 2Luna 3Luna 4 …Observații
  Preluare date de la OCPI, primărie
  Derulare campanie de informare locală
  Execuție măsurători
  Colectare acte de proprietate
  Integrare date existente
  Întocmire documente tehnice ale cadastrului
  Predare documente tehnice în copie spre publicare la OCPI
  Publicare documente tehnice conform termenului legal
  Soluționare cereri de rectificare în termenul legal
  Actualizare documente tehnice
  Predare documente tehnice ale cadastrului în copie finală la OCPI
  Responsabil de contract, ......................................................(numele, prenumele și semnătura)Primar, .........................................................(numele, prenumele, semnătura și ștampila)* Neefectuat/În curs de execuție/Efectuat (Proces-verbal nr. ...../.....). (la 24-04-2018, Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 20 din ANEXA la ORDINUL nr. 325 din 23 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 24 aprilie 2018 )
   +  Anexa nr. 7Abrogată. (la 02-04-2019, Anexa nr. 7 a fost abrogată de Punctul 8 din ANEXA la ORDINUL nr. 867 din 13 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 02 aprilie 2019 )  +  Anexa nr. 8la procedurăJudețul ……………………………………Unitatea administrativ-teritorială ……………………………………………………..Nr. ……………………/…………………………..
  Solicitare privind transferul sumelor necesare efectuării plăților
  Subsemnatul, ……………………….., în calitate de reprezentant legal al municipiului/orașului/comunei ……………………, având în vedere Contractul de finanțare nr. ………………… din data de …………………, încheiat între …………………………… și ……………………………, precum și Contractul de achiziție publică nr. ………………… din data de ………………………, încheiat între ……………………………….. și …………………………, solicit efectuarea transferului sumei de ……………………… în contul ……………………………….., deschis la ……………………………….. .Suma de ……………………………….. lei reprezintă contravaloarea serviciilor prestate de ……………………………….. în perioada ………………………, ce au fost recepționate de OCPI ……………………………….. prin PVR tehnic nr. …………… din data …………………… și acceptate ca fiind în deplină concordanță cu prevederile contractului de achiziție publică prin PVR servicii nr. ………………… din data de …………………… . Anexăm prezentei următoarele documente: a) PVR tehnic nr. ………..…… din data ……………; b) PVR servicii nr. …………… din data ……………; c) Factura nr. …………… din data ……………, avizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare cu viza «Certific realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunilor» și cu viza «Bun de plată».
  Cu deosebită considerație,
  Primar,
  ………………………………..
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  NOTE: 1. Documentele menționate la lit. b) și c) se transmit în copie conformă cu originalul.2. Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, prin personalul desemnat în acest scop, va certifica Solicitarea privind transferul sumelor necesare efectuării plăților cu vizele privind Bun de plată și Certific privind realitatea, regularitatea și legalitatea. (la 26-06-2020, Anexa nr. 8 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.449 din 23 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 26 iunie 2020 )
   +  Anexa nr. 9Abrogată (la 26-06-2020, Anexa nr. 9 a fost abrogată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 1.449 din 23 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 26 iunie 2020 )  +  Anexa nr. 10OCPI …………… (județul) Nr. ............/…………… (data)
  - Model -
  PROCES-VERBAL
  de recepție cantitativă și calitativă în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică din Programul național de cadastru și carte funciară pe sectoare cadastrale
  Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare
  pentru sectoarele cadastrale nr. ……… din
  UAT …………………., județul ………………….
  Comisia de recepție a lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară, constituită prin Decizia directorului Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară …(județul)… nr. ......./..(data).., a verificat documentația depusă de ……(denumirea contractantului)...... privind Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. ... din UAT ......, județul ......, conform Contractului de achiziție publică nr. ............../…(data)… .Comisia de recepție a efectuat verificări din punct de vedere cantitativ și calitativ în toate componentele aferente Livrării: Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare. Livrarea este alcătuită din livrabilele descrise în procesele-verbale de predare-primire anexate prezentului proces-verbal de recepție. a) verificarea cantitativă: În urma verificării datelor și documentelor depuse aferente Livrării: Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare, Comisia de recepție a constatat că livrarea este completă, corespunde cerințelor din specificațiile tehnice din punctul de vedere al formatului și numărului de exemplare. Cu ocazia recepției cantitative, Comisia de recepție a stabilit numărul de fișiere și lista ID-urilor care se verifică, conform specificațiilor tehnice:
  Categorie Identificator Număr de imobile
  Număr total de imobile din cadrul livrării NT
  Număr total de imobile care se verifică N = N1 + N2
  Număr de imobile care conțin informații în partea a III-a a cărții funciare N1
  Procent 10% din nr. de imobile fără informații în partea a III-a a cărții funciare N2 = 10% din NT – N1
  Verificarea s-a efectuat asupra N = (nr.) imobile verificate.
  b) verificarea calitativă: În urma verificării din punct de vedere calitativ a conținutului și corectitudinii datelor înscrise în fișierele .cgxml și în celelalte livrabile ce constituie Livrare: Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare, Comisia de recepție a constatat că livrarea corespunde cerințelor din specificațiile tehnice.Alte observații cu privire la livrare și recepție, dacă este cazul.Comisia de recepție confirmă numărul imobilelor din sectoarele cadastrale ……………………………. .
  Nr. de imobile Suprafața aferentă imobilelor (ha)
  A - TOTAL IMOBILE RECEPȚIONATE (A = B + C + D), din care:
  B - Imobile cu proprietari/posesori identificați care fac obiectul plății integrale plata 100% din prețul unitar pe imobil
  C - Imobile cu proprietari neidentificați, subiect al înscrierii provizorii a UAT-ului plata 10% din prețul unitar pe imobil
  D - Imobile care sunt cuprinse în planurile parcelare realizate în baza unor contracte de finanțare din fonduri publice sau/și imobile care au fost înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară ca urmare a înregistrării sistematice, finanțate din fonduri publice
  NOTĂ: Se vor completa în mod obligatoriu toate rubricile tabelului.Anexele raportului: (Se vor enumera documentele importante, cum ar fi cele de mai jos.)– procese-verbale de predare-primire;– notificare la finalizarea livrării Documentelor tehnice ale cadastrului - spre publicare, etapa 1;– procese-verbale de constatare, dacă este cazul;– alte documente, după caz.
  Comisia de recepție constată că Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. .............. din UAT .........., județul ................, îndeplinește cerințele prevăzute în specificațiile tehnice și recepționează livrarea Documentelor tehnice ale cadastrului - spre publicare.Prezentul proces-verbal de recepție a fost întocmit în 3 exemplare, unul pentru prestator, unul pentru achizitor și unul pentru OCPI.Comisia de recepție a Documentelor tehnice ale cadastrului în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară:Membri:Numele, prenumele, funcția, serviciul, semnăturaNumele, prenumele, funcția, serviciul, semnătura (la 26-02-2021, Actul a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 205 din 15 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 februarie 2021 )
   +  Anexa nr. 11OCPI …………… (județul) Nr. .............../…………… (data)
  - Model -
  PROCES-VERBAL
  de recepție cantitativă și calitativă în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică din Programul național de cadastru și carte funciară pe sectoare cadastrale
  Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului - finale
  pentru sectoarele cadastrale nr. .......... din
  UAT .........., județul ..........
  Comisia de recepție a lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară, constituită prin Decizia directorului Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară ..(județul)... nr. ........../....(data).., a verificat documentația depusă de ......(denumirea contractantului)..... privind Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului - finale pentru sectoarele cadastrale nr. .......... din UAT .........., județul .........., conform Contractului de achiziție publică nr. ............/....(data)... .Comisia de recepție a efectuat verificări din punct de vedere cantitativ și calitativ în toate componentele aferente Livrării: Documentele tehnice ale cadastrului - finale și a verificat toate imobilele ale căror date au fost modificate în urma soluționării cererilor de rectificare/contestațiilor sau au fost afectate de soluționarea acestora. Livrarea este alcătuită din livrabilele descrise în procesele-verbale de predare-primire anexate prezentului proces-verbal de recepție.a) verificarea cantitativă:În urma verificării datelor și documentelor depuse, aferente Livrării: Documentele tehnice ale cadastrului - finale, Comisia de recepție a constatat că livrarea este completă, corespunde cerințelor din specificațiile tehnice din punctul de vedere al formatului și numărului de exemplare.b) verificarea calitativă:În urma verificării din punct de vedere calitativ a conținutului și corectitudinii datelor înscrise în fișierele .cgxml și în celelalte livrabile ce constituie Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului - finale, Comisia de recepție a constatat că livrarea corespunde cerințelor din specificațiile tehnice.Alte observații cu privire la livrare și recepție, dacă este cazulComisia de recepție confirmă numărul imobilelor din sectoarele cadastrale .......... .
  Nr. de imobileSuprafața aferentă imobilelor (ha)
  A - TOTAL IMOBILE RECEPȚIONATE (A = B + C + D), din care:
  B - imobile cu proprietari/posesori identificați care fac obiectul plății integrale plata 100% din prețul unitar pe imobil
  C - imobile cu proprietari neidentificați, subiect al înscrierii provizorii a UAT-ului plata 10% din prețul unitar pe imobil
  D - imobile care sunt cuprinse în planurile parcelare realizate în baza unor contracte de finanțare din fonduri publice sau/și imobile care au fost înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară ca urmare a înregistrării sistematice, finanțate din fonduri publice
  NOTĂ: Se vor completa în mod obligatoriu toate rubricile tabelului.Anexele raportului: (Se vor enumera documentele importante, cum ar fi cele de mai jos.)– procese-verbale de predare-primire;– procese-verbale de constatare, dacă este cazul;– alte documente, după caz.
  Comisia de recepție constată că Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului - finale pentru sectoarele cadastrale nr. .......... din UAT .........., județul .........., îndeplinește cerințele prevăzute în specificațiile tehnice și recepționează Livrarea: Documente tehnice ale cadastrului - finale.Prezentul proces-verbal de recepție a fost întocmit în 3 exemplare, unul pentru prestator, unul pentru achizitor și unul pentru OCPI.Comisia de recepție a Documentelor tehnice ale cadastrului în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară:Membri:Numele, prenumele, funcția, serviciul, semnăturaNumele, prenumele, funcția, serviciul, semnătura (la 26-02-2021, Actul a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 205 din 15 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 februarie 2021 )