REGULI din 6 august 2007 pentru aplicarea normelor privind echiparea militarilor
EMITENT
 • MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 262 din 6 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Echiparea militarilor, precum și asigurarea cu echipament special se fac potrivit prevederilor normelor de echipament și regulilor de aplicare a acestora.  +  Articolul 2(1) Normele de echipament prevăd articole și cantități de echipament și materiale care se asigură gratuit. Acestea se distribuie pentru folosință sau în consum, pe o perioadă de timp stabilită și denumită durată de serviciu, cu excepția articolelor de echipament prevăzute în normele 1-3, care se distribuie în limita echivalentului valoric al cotei-părți anuale.(2) Durata de serviciu a echipamentului la care au dreptul cadrele militare conform normei 4 se socotește în ani calendaristici - 1 ianuarie - 31 decembrie - de la data de 1 ianuarie a anului în care au dreptul la articolul respectiv, indiferent de data la care se efectuează în mod real distribuția.(3) Pentru materialele de echipament prevăzute în normele 5-9, durata de serviciu se calculează în ani/12 luni sau în luni de la darea lor în folosință, indiferent dacă sunt utilizate numai în anumite perioade. Cantitățile de materiale prevăzute în aceste norme reprezintă plafoane maxime, iar durata de serviciu reprezintă limita minimă a perioadei de timp cât trebuie să fie menținute în folosință.(4) Șefii tuturor unităților sunt obligați să ia măsurile necesare pentru folosirea rațională și prelungirea duratei de serviciu a materialelor cu care sunt dotate, conform normelor 5-9, efectivele din subordine.  +  Articolul 3Echipamentul pentru studenții și elevii instituțiilor de învățământ, soldații și gradații voluntari/rezerviști voluntari și rezerviștii concentrați se distribuie pentru folosință, pe perioada îndeplinirii serviciului militar - angajării, școlarizării, instruirii, concentrării - urmând ca la trecerea în rezervă - absolvirea școlii, desconcentrare - să fie predat unităților.  +  Articolul 4Scoaterea din serviciu, cu vinovăție, a bunurilor materiale de resortul echipament înainte de îndeplinirea duratei de serviciu constituie pagubă materială și se recuperează potrivit actelor normative care reglementează răspunderea materială.  +  Capitolul II Reguli privind aplicarea normelor de echipamentA. NORMELE PENTRU ECHIPAREA CADRELOR MILITARE(Normele 1, 2, 3 și 4)  +  Articolul 5Drepturile de echipament ale cadrelor militare, în activitate, se stabilesc în funcție de cantitatea și durata de serviciu prevăzută în norme, se asigură gratuit și se acordă în limita echivalentului valoric al cotei-părți anuale a articolelor prevăzute gratuit în norme.1. Stabilirea și acordarea drepturilor  +  Articolul 6Drepturile anuale de echipament pentru cadrele militare se stabilesc sub forma echivalentului valoric al cotei-părți anuale a articolelor prevăzute gratuit în norme și se asigură corespunzător încadrării la drepturi de echipament.  +  Articolul 7(1) Echivalentul valoric al cotei-părți anuale va fi recalculat (reactualizat) anual, în perioada 1 iulie - 30 septembrie, în funcție de evoluția prețurilor. Acesta se stabilește de către Direcția generală management logistic și administrativ, se vizează pentru control financiar preventiv de către Direcția generală financiară și se aprobă de ministrul internelor și reformei administrative.(2) Prețurile folosite pentru calcularea echivalentului valoric al cotei-părți anuale a drepturilor de echipament sunt prețuri medii ponderate, obținute din prețurile rezultate în urma procedurilor de achiziție și comunicate de către ordonatorii de credite.(3) Echivalentul valoric al drepturilor de echipament, metodologia de calcul, precum și prețurile de decontare ale articolelor ce se distribuie în cadrul drepturilor se comunică unităților de către Direcția generală management logistic și administrativ, care va elabora și rapoartele de echipament anuale.  +  Articolul 8(1) Cadrele militare, în limita echivalentului valoric al cotei-părți anuale, pot primi:a) numai echipament;b) echipament pentru completarea uniformei și diferență în bani;c) numai bani.(2) Încadrarea la drepturi de echipament se face pe baza funcției din statul de organizare al unității în care este prevăzut și încadrat fiecare cadru militar. Șefii de unități vor stabili la începutul fiecărui an, prin ordin de zi pe unitate, încadrarea personalului din subordine la drepturi de echipament, pe formațiuni, compartimente sau locuri de muncă.(3) Anual, până la data de 15 octombrie a anului în curs, cadrele militare sunt obligate să solicite, prin rapoartele de echipament, articolele de echipament necesare pentru anul următor, care să le asigure o uniformă completă și regulamentară pentru perioada de vară și iarnă, necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu.(4) Rapoartele de echipament se întocmesc după cum urmează:a) cadrele militare încadrate la categoria "numai echipament" pot solicita echipamentul necesar până la echivalentul integral al valorii cotei-părți anuale la care au dreptul;b) cadrele militare încadrate la categoria "echipament pentru completarea uniformei și diferența în bani" pot solicita echipamentul necesar pentru completarea uniformei, iar diferențele valorice rezultate prin nesolicitarea unor articole de echipament se achită în numerar;c) contravaloarea drepturilor de echipament, stabilite a se acordă în "numai bani", precum și sumele cuvenite polițiștilor încadrați la celelalte categorii de echipare se achită după aprobarea echivalentului valoric al cotei-părți anuale.(5) Prin rapoarte se pot solicita numai articole de echipament specifice corpului din care fac parte cadrele militare respective, în cantități corespunzătoare nevoilor reale de serviciu și potrivit datelor antropometrice.(6) Rapoartele de echipament pentru anul următor se analizează și se avizează de șeful structurii din care fac parte cadrele militare, se aprobă de șeful unității, iar după înregistrarea lor se transmit structurilor logistice.(7) Înainte de aprobare, șefii ierarhici sunt obligați să verifice dacă uniforma cadrelor militare respective este corespunzătoare cerințelor regulamentare și asigură executarea misiunilor stabilite prin fișa postului.(8) Inspectoratele generale și unitățile necuprinse în structura acestora pot stabili, prin dispoziții proprii, necesarul minim de articole de echipament din compunerea uniformelor de serviciu și de reprezentare pentru îndeplinirea atribuțiunilor specifice postului.(9) Inspectoratele generale și unitățile necuprinse în structura acestora stabilesc, până la data de 30 noiembrie a anului în curs, necesarul de echipament ce se va achiziționa și distribui în anul următor pe baza centralizării solicitărilor transmise de unitățile din subordine sau a rapoartelor de echipament pentru efectivele proprii.  +  Articolul 9(1) Sunt interzise prevederea în rapoartele de echipament, precum și distribuirea unor articole în cantități care depășesc nevoile reale pentru o echipare corespunzătoare, chiar dacă acestea se încadrează în valoarea drepturilor anuale.(2) Cadrele militare care au primit drepturile de echipament sub formă bănească, iar ulterior vor solicita echipament, pe bază de raport, pot primi articolele de echipament la prețurile din lista de prețuri comunicată de Direcția generală management logistic și administrativ, cu depunerea contravalorii lor.  +  Articolul 10(1) Echipamentul pentru cadre militare se poate executa în producție de serie sau pe măsuri individuale și cu probe.(2) Echipamentul în natură solicitat de cadrele militare se distribuie în tot cursul anului calendaristic - 1 ianuarie - 31 decembrie - în limita echivalentului valoric al cotei-părți anuale stabilite pentru anul de echipare respectiv.(3) Cadrele militare nou-încadrate, cei reîncadrați, precum și cei care prin mutare își schimbă culoarea uniformei primesc drepturile de echipament în momentul încadrării, reîncadrării și, respectiv, schimbării culorii uniformei.(4) Cadrele militare mutate dintr-o structură în alta vor purta uniforma structurii în care au fost mutate.(5) Cadrele militare detașate vor purta uniforma structurii de care aparțin.2. Drepturi la acordarea uniformei de ceremonie  +  Articolul 11(1) Articolele de echipament prevăzute în normă se acordă gratuit generalilor și ofițerilor cu funcții de conducere până la comandanți de detașament inclusiv.(2) Cadrele militare numite cu funcții de conducere, având drept de port al uniformei de ceremonie, beneficiază de echivalentul valoric al cotei-părți anuale a articolelor de echipament prevăzute de normă începând cu prima zi a lunii în care au fost numite în astfel de funcții. Acordarea acestor drepturi încetează începând cu ultima zi din luna în care au fost eliberate din funcție.3. Drepturi la înaintarea în grad  +  Articolul 12(1) Ofițerii înaintați la gradul de general, în anul respectiv, au dreptul, cumulativ, la:a) echivalentul valoric al cotei-părți anuale a articolelor de echipament prevăzute în norme, pentru ofițeri;b) echivalentul valoric integral al articolelor de echipament care se acordă numai o singură dată la înaintarea în grad, respectiv: două șepci de reprezentare - una de vară și una de iarnă -, 5 perechi suporți cu însemne de grad, două perechi de petlițe și material textil pentru vipușcă și lampas pentru două costume de reprezentare.(2) Din valoarea totală a acestor drepturi se scad valoarea echipamentului primit în acel an pentru gradul de colonel, până la data înaintării în gradul următor, inclusiv cel primit cu anticipație, precum și sumele de bani primite în contul acestor drepturi.(3) Echipamentul tip colonel, solicitat prin raportul de echipament și neprimit până la data înaintării în grad, se distribuie din modelul celui prevăzut pentru generali.  +  Articolul 13Ofițerii avansați la gradul de colonel primesc pe lângă echivalentul valoric al cotei-părți stabilite pentru ofițeri și echivalentul valoric al cotei-părți aferent unei căciuli și unui guler din blană naturală astrahan/caracul.  +  Articolul 14(1) Maiștrii militari și subofițerii activi, înaintați la gradul de ofițer, în anul respectiv au dreptul, cumulativ, la:a) echivalentul valoric al cotei-părți anuale a articolelor de echipament prevăzute în norme - de reprezentare și de serviciu - pentru ofițeri;b) echivalentul valoric integral al articolelor de echipament care se acordă numai o singură dată, la înaintarea în gradul de ofițer, respectiv:1. pentru efectivele din structura Jandarmeriei Române: două șepci de reprezentare - una de vară și una de iarnă -, două șepci din tercot - una de vară și una de iarnă -, 5 perechi suporți cu însemne de grad și semne de armă, precum și două perechi de petlițe;2. pentru efectivele din structura Inspectoratului General pentru Situații de Urgență: două șepci de reprezentare - una de vară și una de iarnă -, două șepci din tercot - una de vară și una de iarnă -, două vestoane la două rânduri de nasturi - unul de vară și unul de iarnă - și 5 perechi suporți cu însemne de grad.3. pentru efectivele din structura Inspectoratului de Aviație al Ministerului Internelor și Reformei Administrative: două șepci de reprezentare - una de vară și una de iarnă, două șepci din tercot - una de vară și una de iarnă, două vestoane la două rânduri de nasturi - unul de vară și unul de iarnă, 5 perechi suporți cu însemne de grad și semne de armă, două perechi petlițe și numai pentru ofițerii naviganți două garnituri de suport de grad pentru mânecă. (la 09-04-2008, Pct. 3 de la litera b) a alin. (1) al art. 14 din anexa 2 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din ORDINUL nr. 440 din 4 aprilie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 9 aprilie 2008. ) 4. pentru efectivele Direcției Generale de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne: două șepci de reprezentare, din care una de vară și una de iarnă, două șepci din tercot, una de vară și una de iarnă, 5 perechi suporți cu însemne de grad și semne de armă, două perechi petlițe. (la 22-05-2018, Articolul 14 din Punctul 3. , Litera A. , Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 44 din 9 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 22 mai 2018 ) (2) Această valoare se calculează de către unitatea din care face parte maistrul militar sau subofițerul respectiv, în funcție de gradul în care a fost avansat, pe baza prețurilor comunicate de către Direcția generală management logistic și administrativ.(3) Din valoarea totală a acestor drepturi se scad valoarea echipamentului primit în acel an pentru gradul de maistru militar sau subofițer, până la data înaintării în grad, inclusiv cel primit cu anticipație, precum și sumele de bani primite în contul acestor drepturi.(4) Echipamentul tip maistru militar sau subofițer, solicitat prin raportul de echipament și nedistribuit până la data înaintării în grad, se distribuie din modelul celui prevăzut pentru ofițeri.  +  Articolul 15(1) Generalii, ofițerii, maiștrii militari și subofițerii înaintați la gradul următor, în anul respectiv primesc numai o singură dată, pe lângă echivalentul valoric al cotei-părți anuale a articolelor de echipament aferent corpului din care fac parte, și echivalentul valoric integral al accesoriilor corespunzătoare noilor grade, astfel:a) pentru ofițeri - 3 perechi suporți cu însemne de grad și numai pentru ofițerii naviganți două garnituri de suport de grad pentru mânecă. Pentru avansarea de la gradul de căpitan la maior/locotenent comandor se acordă în plus două șepci de reprezentare - una de vară și una de iarnă. (la 09-04-2008, Litera a) a alin. (1) al art. 15 din anexa 2 a fost modificată de pct. 4 al articolului unic din ORDINUL nr. 440 din 4 aprilie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 9 aprilie 2008. ) b) pentru maiștri militari și subofițeri - 3 perechi suporți cu însemne de grad.(2) Cadrele militare care absolvă un institut de învățământ superior militar sau civil, cu examen de licență, primesc gratuit, numai o singură dată, o insignă de absolvent.  +  Articolul 16Ofițerii avansați generali și maiștrii militari și subofițerii avansați ofițeri, care nu-și pot asigura o uniformă corespunzătoare din drepturile cuvenite, pot primi pe bază de raport scris echipamentul necesar, iar valoarea care depășește drepturile de echipament se consideră anticipație în contul drepturilor de echipament viitoare.  +  Articolul 17(1) Cadrele militare trimise la studii sau cu misiuni în străinătate, dacă trebuie să poarte uniformă militară, pot primi la plecare cu anticipație, pe bază de raport scris, din contravaloarea cotei-părți pentru anul viitor, următorul echipament: o șapcă și un costum cu doi pantaloni de iarnă, o șapcă și un costum cu doi pantaloni de vară, o scurtă pentru reprezentare, o pereche de ghete, o pereche de pantofi, 4 cămăși, două cămăși-bluză, o cravată și accesoriile necesare.(2) În caz de necesitate, pe bază de raport aprobat de șeful unității, pot fi distribuite cu anticipație și alte articole de echipament prevăzute de normă, pentru asigurarea uniformei pentru perioada respectivă.4. Drepturile la schimbarea armei, cu și fără schimbarea culorii uniformei  +  Articolul 18(1) Cadrele militare care se mută în alte structuri militare din Ministerul Internelor și Reformei Administrative (de exemplu, din Inspectoratul General al Jandarmeriei Române în Inspectoratul General pentru Situații de Urgență etc.) și care prin mutare schimbă culoarea uniformei au dreptul la echivalentul valoric al cotei-părți anuale pentru noua armă/specialitate, mai puțin contravaloarea articolelor care se distribuie o singură dată. Din această sumă se scad valoarea echipamentului comun cu noua armă/specialitate, primit în cadrul drepturilor de echipament pe anul respectiv, precum și sumele de bani primite în contul acestor drepturi.(2) Cadrele militare care în același an calendaristic - 1 ianuarie - 31 decembrie - schimbă culoarea uniformei și revin la culoarea purtată anterior au dreptul numai la echivalentul valoric al cotei-părți anuale pentru arma/specialitatea la care au revenit. Din această sumă se scad valoarea echipamentului primit, de culoarea specialității la care au revenit, valoarea echipamentului comun și sumele de bani primite până la data revenirii la această specialitate.(3) Valoarea echipamentului comun cu noua armă/specialitate se calculează la prețurile folosite în calculul echivalentului valoric al cotei-părți anuale, în vigoare la data mutării în structura în care se mută. Dacă valoarea astfel calculată este mai mare decât valoarea cotei-părți anuale, diferența se consideră anticipație în contul drepturilor de echipament viitoare. Dacă valoarea astfel calculată este mai mică decât valoarea cotei-părți anuale, din suma rămasă se distribuie echipament sau echipament și diferență în bani, de culoarea noii uniforme.  +  Articolul 19(1) Cadrele militare mutate din structurile militare în structurile de poliție din Ministerul Internelor și Reformei Administrative sau în alte structuri ale sistemului de apărare și siguranță națională, care la data mutării nu au primit drepturile de echipament în natură sau în bani, vor beneficia de la unitatea din care se mută de echivalentul valoric al cotei-părți anuale calculat pentru numărul de luni lucrate, inclusiv luna în care au fost mutați.(2) În situația în care la data mutării au primit drepturile de echipament în bani, drepturile acordate în plus față de lunile lucrate se recuperează în numerar de către unitatea din care se mută.(3) Ofițerii, maiștrii militari și subofițerii/agenții mutați din alte structuri ale sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională au dreptul la echivalentul valoric al cotei-părți anuale pentru lunile de când au fost mutați, mai puțin contravaloarea articolelor care se distribuie o singură dată. Drepturile se acordă începând cu prima zi a lunii următoare mutării.  +  Articolul 20Cadrelor militare cărora trebuie să li se asigure unele articole de echipament sau o uniformă completă de culoarea noii arme/specialități li se distribuie echipamentul necesar, pe bază de raport scris, iar valoarea care depășește drepturile anului respectiv se consideră anticipație în contul drepturilor de echipament viitoare.5. Drepturi la acordarea gradului și la reîncadrare  +  Articolul 21(1) Absolvenții instituțiilor militare de învățământ și cei încadrați din sursă externă în cadrele active, la acordarea gradului de ofițer, maistru militar sau subofițer au dreptul, cumulativ, la:a) echivalentul valoric integral al echipamentului prevăzut a se distribui numai o singură dată la acordarea gradului: o șapcă de iarnă - pălărie pentru femei, un costum cu 2 pantaloni lungi - fustă în loc de un pantalon pentru femei, de iarnă, o scurtă îmblănită, 4 cămăși, 6 perechi de ciorapi/șosete, o geantă pentru transport echipament, 4 cearșafuri, două fețe de pernă, o pătură și accesoriile aferente - suporți cu însemne de grad, semne de armă, petlițe și ecusoane de mânecă;b) echivalentul valoric al cotei-părți anuale a articolelor prevăzute gratuit în normele la care au dreptul.(2) Absolvenților instituțiilor de învățământ și celor încadrați din sursă externă, repartizați în unități pe funcții încadrate în categoriile "numai echipament" și "echipament pentru completarea ținutei și diferență în bani", în cadrul drepturilor cuvenite la avansare li se va asigura o ținută completă, conform prevederilor din tabelul prevăzut în anexa la prezentele reguli.(3) Diferența dintre drepturile de echipament cuvenite și valoarea echipamentului primit se rezolvă de unitățile unde au fost repartizați, astfel:a) când valoarea echipamentului primit este mai mare, diferența se consideră anticipație în contul drepturilor viitoare de echipament;b) când valoarea echipamentului primit este mai mică, diferența se acordă în echipament sau numerar.(4) Celor repartizați în unități pe funcții în care nu vor purta uniformă li se vor acorda drepturile de echipament numai în bani. Absolvenții instituțiilor de învățământ, în cazul când la ceremonia de înaintare în grad trebuie să participe în ținută, li se va asigura această ținută din garderoba școlii.(5) Instituțiile de învățământ și unitățile au obligația de a cunoaște din timp repartizarea nominală pe structuri și locuri de muncă a absolvenților și a noilor încadrați pentru a putea asigura corespunzător drepturile de echipament.  +  Articolul 22(1) Echivalentul valoric integral al echipamentului prevăzut a se distribui numai o singură dată la acordarea gradului se acordă în anul încadrării, indiferent de data avansării.(2) Echivalentul valoric al cotei-părți anuale a articolelor prevăzute gratuit în norme se acordă absolvenților instituțiilor de învățământ, celor încadrați din sursă externă și cadrelor militare reîncadrate în activitate, după un an de la data trecerii în rezervă, după cum urmează:a) din anul respectiv, dacă încadrarea sau reîncadrarea în activitate a avut loc până la data de 30 septembrie a. c.;b) din anul următor, dacă încadrarea sau reîncadrarea în activitate a avut loc după data de 30 septembrie a. c.(3) Cadrelor militare reîncadrate în activitate, cărora trebuie să li se asigure o uniformă completă, li se va distribui echipamentul necesar pe bază de raport scris, iar valoarea care depășește cota-parte anuală se consideră anticipație în contul drepturilor viitoare de echipament.  +  Articolul 23Cadrele militare în rezervă, care au fost reîncadrate în același an calendaristic (1 ianuarie - 31 decembrie) în care au fost trecuți în rezervă și care la trecerea în rezervă au primit drepturile de echipament pe întregul an, vor primi drepturile de echipament începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. În situația în care au primit drepturile numai pentru lunile lucrate, militarii vor avea dreptul numai la echivalentul valoric al cotei-părți anuale calculat pentru lunile de la data reîncadrării.  +  Articolul 24(1) Maiștrii militari și subofițerii care urmează cursurile (de zi) ale unei instituții de învățământ superior din cadrul sectorului de apărare, ordine publică și siguranță națională primesc la intrarea în instituție, pentru folosință în timpul școlarizării, articolele de echipament prevăzute de norma instituției respective, încetând aplicarea normelor pentru maistru militar sau subofițer.(2) Drepturile de echipament se achită numai pentru lunile lucrate ca maistru militar sau subofițer.(3) Eventualele anticipații ale drepturilor de echipament se recuperează de către unitatea de unde provin, în numerar, la prețurile din lista de prețuri comunicată de Direcția generală management logistic și administrativ.(4) Maiștrii militari sau subofițerii care nu sunt avansați ofițeri la încetarea cursurilor primesc drepturile de echipament cuvenite conform normei de maistru militar sau subofițer, pentru anul respectiv.6. Restanțe, anticipații  +  Articolul 25(1) Prin drepturi de echipament restante se înțelege articolele de echipament nedistribuite în anul pentru care au fost solicitate prin raportul de echipament și a căror valoare a fost reținută din cota-parte anuală, precum și sumele de bani neprimite în cadrul drepturilor cuvenite.(2) Restanțele se asigură cu prioritate în anul următor. Restanțele în natură reportate, provenite din neridicarea de către cadrele militare a echipamentului solicitat și existent în depozit, se asigură înaintea distribuirii echipamentului cerut pentru anul de echipare.(3) Restanțele se pot acorda și sub formă bănească, dacă nu a fost posibilă acordarea în natură la termenul legal de acordare, la solicitarea cadrelor militare, pe bază de raport aprobat de șeful unității.(4) Valoarea restanțelor se calculează în funcție de prețurile folosite la calculul cotei-părți anuale a drepturilor de echipament, la data acordării.(5) Nu se consideră restanțe și nu se mai acordă articolele de echipament sau sumele de bani neridicate pe o perioadă de cel puțin 3 ani consecutivi, calculată de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care avea dreptul, dacă nu se poate dovedi că au fost solicitate în scris în acest interval de timp.(6) În cazul în care cadrele militare au solicitat în scris materialele sau sumele de bani respective prin raport, înregistrat la registratura unității înlăuntrul termenului de 3 ani, aprobarea pentru distribuirea sau achitarea acestora se dă de către șeful unității, care are și calitatea de ordonator de credite.  +  Articolul 26Acordarea cu anticipație a sumelor în bani ce reprezintă echivalentul valoric al cotei-părți anuale a drepturilor de echipament este interzisă.  +  Articolul 27(1) Acordarea de echipament în natură cu anticipație, în principiu, este interzisă.(2) Se pot acorda cu anticipație unele articole de echipament în situații cum sunt: uzarea prematură ca urmare a unor condiții deosebite de muncă într-o perioadă de timp determinată; când unii militari, datorită conformației fizice și portului natural al echipamentului, îl uzează mai mult decât în mod normal.(3) Aprobarea pentru distribuirea cu anticipație a echipamentului se dă de șeful unității care are și calitatea de ordonator de credite.(4) Valoarea echipamentul aprobat a fi distribuit cu anticipație se înscrie în raportul de echipament, în rubrica "anticipații".(5) Pentru obținerea aprobării de distribuire cu anticipație a unor articole de echipament, cadrele militare depun rapoarte personale pe cale ierarhică, prin care trebuie să se angajeze că, în caz de trecere în rezervă înainte de anul în care au dreptul la materialele respective, suportă integral contravaloarea materialelor primite, la prețurile din lista de prețuri comunicată de Direcția generală management logistic și administrativ.7. Acordarea drepturilor în cazul detașărilor, mutărilor sau al distrugerii echipamentului  +  Articolul 28(1) Cadrele militare detașate primesc drepturile de echipament de la unitatea de care aparțin/la care sunt alocați la drepturi.(2) Dacă detașarea se face pe o perioadă mai mare de un an, pot fi alocați la drepturi de echipament la unitatea în care sunt detașați, respectându-se prevederile art. 19.  +  Articolul 29Cadrelor militare mutate în cursul anului dintr-o unitate în alta în cadrul aceleiași structuri li se asigură, cu prioritate, drepturile de echipament de către unitatea din care au fost mutate. Drepturile de echipament neasigurate se distribuie de unitățile în care au fost mutate cadrele respective.  +  Articolul 30Unitatea din care a fost mutat cadrul militar comunică noii unități, obligatoriu în termen de două săptămâni de la data primirii ordinului de mutare, prin extrasul drepturilor de echipament, situația drepturilor de echipament cuvenite în anul mutării, valoarea drepturilor de echipament primite - în natură sau în bani, diferențele de acordat de noua unitate, inclusiv dacă a primit gratuit insigna de studii. De asemenea, va închide raportul de echipament al celui mutat, cu operațiunile efectuate la zi, și va elibera o copie a acestuia, care se va anexa la extrasul drepturilor de echipament.  +  Articolul 31(1) Este interzisă distribuirea gratuită a unor articole de echipament în locul celor pierdute, distruse sau degradate, cu excepția cazurilor în care pierderea, distrugerea sau degradarea s-a datorat unor cauze neprevăzute și care nu puteau fi înlăturate ori în alte asemenea cazuri, în care pagubele au fost provocate din riscul normal al serviciului, caz fortuit sau de forță majoră. În aceste situații se procedează conform instrucțiunilor privind stabilirea răspunderii materiale, iar echipamentul respectiv, în cazul în care s-a aprobat acordarea în locul celui distrus sau deteriorat, se distribuie gratuit în stare nouă.(2) În cazul în care, în urma cercetării administrative, nu se obține aprobarea de distribuire gratuită a echipamentului, la cererea cadrelor, acesta se distribuie contra cost, la prețurile din lista de prețuri comunicată de Direcția generală management logistic și administrativ.8. Rezolvarea drepturilor, la trecerea în rezervă sau în caz de deces  +  Articolul 32(1) Data încetării drepturilor de echipament ale cadrelor militare se consideră prima zi a lunii următoare celei în care au trecut în rezervă.(2) Drepturile de echipament se lichidează astfel:a) dacă s-au acordat în bani sau a fost distribuit echipament în natură, se consideră legal acordate;b) dacă nu s-au distribuit, se acordă numai echivalentul în bani al drepturilor calculate pentru lunile de activitate în rândul cadrelor active;c) echipamentul care se execută local, pe măsuri și probe, se consideră legal acordat numai dacă a fost ridicat de cadrul respectiv;d) echipamentul primit pe bază de raport, cu anticipație, se recuperează integral de la beneficiari prin achitarea contravalorii lor la prețurile din lista de prețuri comunicată de Direcția generală management logistic și administrativ.  +  Articolul 33(1) Pentru lichidarea drepturilor de echipament, la trecerea în rezervă, se face în mod obligatoriu, în toate cazurile, situația acestor drepturi pe anul respectiv, ținându-se cont simultan de următoarele:a) ca drepturi se trec valoarea cuvenită pe lunile în activitate din anul respectiv și valoarea restanțelor din ultimii 3 ani calculată la valoarea financiară a cotei-părți anuale a drepturilor de echipament în vigoare la trecerea în rezervă;b) ca distribuții se trece valoarea drepturilor de echipament primite până la data trecerii în rezervă - echipament și bani, inclusiv anticipațiile.(2) Diferența rezultată constituie drepturile de echipament la trecerea în rezervă.  +  Articolul 34(1) În caz de deces, urmașii cadrelor militare decedate în timpul activității primesc valoarea echipamentului restanță pe ultimii 3 ani, precum și valoarea cotei-părți anuale din drepturile ce li se cuvin, aferentă timpului trecut de la începutul anului până inclusiv în luna când a intervenit decesul. La solicitarea urmașilor, se poate asigura gratuit o uniformă pentru înhumare, pe bază de cerere aprobată de ordonatorul de credite.(2) Echipamentul distribuit cu anticipație sau valoarea acestuia nu se mai recuperează.9. Obligațiile cadrelor militare la trecerea în rezervă  +  Articolul 35La trecerea în rezervă a cadrelor militare, unitățile sunt obligate să le aducă la cunoștință, sub semnătură pe nota de lichidare, că au următoarele obligații:a) să nu înstrăineze prin donare, vânzare sau sub alte forme uniforma, cunoscând că sunt interzise prin lege vânzarea, cumpărarea, precum și purtarea în public de către persoane civile a uniformei militare sau a unor articole din compunerea acesteia;b) să transforme în echipament de croială civilă uniforma de care dispun, scoțându-i vipuștile, suporții cu însemne de grad, petlițele și alte accesorii specifice.10. Drepturile cadrelor militare care au aprobarea ministrului internelor și reformei administrative de a purta uniformă, după trecerea în rezervă  +  Articolul 36(1) Cadrelor militare trecute în rezervă, cărora li s-a acordat dreptul de a purta uniformă cu asigurarea gratuită a articolelor din compunerea acesteia, li se distribuie echipament corespunzător corpului din care au făcut parte, conform normei 4.(2) Cadrelor militare trecute în rezervă care au aprobarea de a purta uniformă, fără dreptul de a primi gratuit articolele de echipament, pot folosi în continuare echipamentul primit pe timpul activității, dacă este întreținut în condiții corespunzătoare și se încadrează în prevederile Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor militare. Acestor cadre li se pot distribui la cerere, contra cost la preț de achiziție, articolele de echipament necesare înlocuirii celor care nu mai corespund, precum și cele nou introduse în norme. Uniforma poate fi utilizată numai în situațiile prevăzute de regulamentul portului uniformelor, care îi vor fi aduse la cunoștință cadrului la trecerea în rezervă.  +  Articolul 37(1) Aceste drepturi de echipament se asigură de către unitățile din care au făcut parte cadrele militare la data trecerii în rezervă.(2) În situația în care, ulterior trecerii în rezervă, cadrele militare își stabilesc domiciliul pe raza altui județ sau a municipiului București, pe baza solicitării scrise a acestora, unitatea din care au făcut parte comunică noii unități situația drepturilor cuvenite, împreună cu o copie de pe ordinul ministrului, prin care li s-a acordat dreptul de port al uniformei.11. Rezolvarea drepturilor de echipament ale cadrelor militare puse la dispoziție sau suspendate din funcție  +  Articolul 38Cadrelor militare trecute în rezervă pentru abateri grave sau în urma unei hotărâri judecătorești le este interzis portul uniformei primite anterior datei de trecere în rezervă.  +  Articolul 39(1) Cadrele militare puse la dispoziție ca urmare a faptului că sunt cercetate sau judecate în stare de libertate ori eliberate pe cauțiune, dar care îndeplinesc anumite sarcini și atribuții de serviciu, beneficiază în continuare de drepturile de echipament ce li se cuvin conform normelor.(2) Cadrele militare suspendate din funcție ca urmare a arestării preventive nu mai beneficiază de niciun drept de echipament începând cu data suspendării, în cazul acestora procedându-se astfel:a) dacă, urmare a dispunerii scoaterii de sub urmărire penală ori achitării, precum și încetării urmăririi penale ori a procesului penal, cadrele militare au fost repuse în toate drepturile anterioare, acestea primesc drepturile de echipament avute la data suspendării, inclusiv cele de care au fost private pe perioada suspendării. Dacă pe timpul suspendării a intervenit trecerea în rezervă sau pensionarea, la data repunerii în drepturile anterioare, acestea beneficiază de drepturile de echipament cuvenite inclusiv pentru luna în care au încetat raporturile de serviciu;b) dacă au fost trecute în rezervă în urma unei hotărâri judecătorești de condamnare, chiar dacă au beneficiat de suspendare a executării pedepsei, amnistie sau grațiere, nu mai au dreptul la echipament ori restanțe.(3) Pe timpul concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, și al concediului de acomodare, cadrele militare primesc integral drepturile de echipament. (la 24-02-2021, Alineatul (3) din Articolul 39 , Punctul 11. , Litera A. , Capitolul II a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 29 din 18 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 24 februarie 2021 ) B. NORMELE PENTRU ECHIPAREA STUDENȚILOR ȘI ELEVILOR INSTITUȚIILOR MILITARE DE ÎNVĂȚĂMÂNT(Normele 5 și 6)  +  Articolul 40(1) Din articolele de echipament prevăzute în norme se asigură următoarele uniforme: pentru oraș, clasă și instruire.(2) La intrarea în academie sau în alte unități de învățământ, studenților și elevilor din anul I li se distribuie, de regulă, o uniformă de oraș compusă din echipament în stare nouă sau în stare bună, în cazul articolelor cu o durată mai mare de un an.(3) Uniforma de instruire se asigură din materialele în stare nouă - cele cu termenul de durată de un an, iar în cazul celor cu durată de serviciu mai mare de un an, din materiale în stare nouă în limita cotei-părți anuale de înlocuire și pentru completare, din materiale în stare bună, din existentul aflat asupra unității.(4) Uniforma de clasă se asigură din materialele în stare nouă - cele cu termenul de durată de un an, iar în cazul celor cu durată de serviciu mai mare de un an, din materiale în stare nouă în limita cotei-părți anuale de înlocuire și pentru completare, din materiale în stare bună, din existentul aflat asupra unității.  +  Articolul 41(1) Pentru executarea unor misiuni speciale sau acțiuni ordonate, se poate asigura echipament civil în limita a 20% din efectivul de studenți sau elevi ai instituțiilor de învățământ. Acest echipament constituie inventar de unitate, iar articolele componente se înlocuiesc pe măsura uzării lor.(2) Cantitățile și componența echipamentului civil se aprobă de inspectorii generali și rectorul Academiei de Poliție "Al. I. Cuza", la propunerea instituției respective, cu avizul Direcției generale management logistic și administrativ.  +  Articolul 42Echiparea studenților și elevilor aparținând altor ministere, precum și a celor din alte țări, care urmează cursurile instituțiilor de învățământ pentru formarea polițiștilor, se realizează conform actelor normative și convențiilor încheiate.C. NORMA PENTRU ECHIPAREA SOLDAȚILOR ȘI GRADAȚILOR VOLUNTARI/SOLDAȚILOR ȘI GRADAȚILOR REZERVIȘTI VOLUNTARI(Norma 7)  +  Articolul 43(1) Soldaților și gradaților voluntari li se asigură o ținută de oraș și o ținută de instruire pe perioada derulării angajamentelor și contractelor încheiate cu Ministerul Internelor și Reformei Administrative pentru perioada în care se desfășoară modulele de instruire individuală și de perfecționare a instruirii de specialitate, respectiv pentru perioada derulării contractelor ca soldați și gradați voluntari în activitate.(2) Soldaților și gradaților rezerviști voluntari li se asigură o ținută de oraș și o ținută de instruire pe perioada derulării angajamentului încheiat cu Ministerul Internelor și Reformei Administrative pentru perioada în care se desfășoară instruirea acestora, respectiv o ținută de instruire, pe perioada derulării contractelor încheiate ca rezerviști voluntari.(3) După constituirea ținutelor de oraș și de instruire, din echipamentul cu durata de serviciu îndeplinită sau din cel devenit atipic ca model și mărime se va realiza o ținută de lucru (în limita cantităților existente asupra unităților), care va fi folosită de către efectivele de soldați și gradați voluntari/soldați și gradați rezerviști voluntari la diferite activități gospodărești. Este interzis ca la aceste activități militarii să fie echipați în ținuta de oraș sau de instruire.(4) La subunitățile inspectoratelor județene pentru situații de urgență și al municipiului București, pentru fiecare servant de pe autospecialele de intervenție se va constitui, ca inventar de mașină, din echipamentul cu durata de serviciu îndeplinită, o ținută de schimb, pentru înlocuirea echipamentului udat pe timpul misiunii.  +  Articolul 44Asupra soldaților și gradaților voluntari/soldaților și gradaților rezerviști voluntari, precum și asupra subunităților trebuie să se găsească următoarele articole de echipament:1. la fiecare soldat și gradat voluntar sau soldat și gradat rezervist voluntar:a) pe perioada derulării angajamentelor pentru desfășurarea modulelor de instruire individuală: un rând de echipament din ținuta de instruire- în funcție de sezon, un rând de cazarmament pe pat - saltea, pernă, pătură, două cearșafuri, o față de pernă, materiale de spălat, întreținere și igienă personală;b) pe perioada derulării contractelor ca soldați și gradați voluntari în activitate: un rând de echipament din componența ținutei de oraș și a ținutei de instruire (în funcție de sezon);c) pentru soldații și gradații rezerviști voluntari în perioada derulării contractului ca rezervist voluntar, când aceștia execută activități de pregătire periodică ori la misiuni: ținuta de instruire - în funcție de sezon, după care se predă și se păstrează la magazia subunității;2. la magazia subunității/similare:a) pentru soldații și gradații voluntari și rezerviști voluntari în perioada derulării angajamentelor pentru desfășurarea modulelor de instruire individuală: ținuta de oraș (sau în dulapuri individuale, când subunitatea este dotată cu asemenea mobilier), ținuta de lucru, un rând de lenjerie de pat, o rezervă de până la 10% articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru schimbarea celor uzate sau de reparat, care se constituie din cantitățile existente asupra subunității;b) pentru soldații și gradații voluntari și rezerviști voluntari în perioada derulării contractelor: ținuta de lucru, un rând de lenjerie de pat, o rezervă de până la 10% articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru schimbarea celor uzate sau de reparat, care se constituie din cantitățile existente asupra subunității.  +  Articolul 45La încadrare, soldații și gradații voluntari (rezerviști voluntari) se echipează în funcție de posibilități cu echipament nou sau în stare bună, din cel retras de la militarii trecuți în rezervă.  +  Articolul 46(1) Unitățile au obligația de a folosi cât mai rațional articolele de echipament, astfel încât din cele existente și din cele primite să realizeze pentru fiecare militar câte o ținută de oraș și de instruire.(2) Aceste ținute se vor asigura din echipamentul destinat special în acest scop, din articolele în stare nouă în limita cotei-părți anuale de înlocuire și pentru completare, din cele în stare bună rămase de la militarii trecuți în rezervă.  +  Articolul 47Militarilor care participă la diferite acțiuni ordonate (parade militare, blocuri de defilare, patrule, gardă la drapelul unității și alte situații) li se asigură, peste prevederile normei, următorul echipament, ca inventar de unitate: o șapcă completă, o pereche de mănuși albe, o centură albă și o eșarfă. În caz de necesitate, li se pot asigura și alte articole de echipament, cu aprobarea șefilor inspectoratelor generale și cu avizul Direcției generale management logistic și administrativ.  +  Articolul 48Ofițerii, maiștrii militari și subofițerii, chemați pentru concentrare, se echipează pe toată durata concentrării, conform prezentei norme, cu excepția însemnelor de grad, care vor fi de campanie, corespunzătoare gradului și armei respective. Cei care vor îndeplini funcții de comandanți de subunități vor primi porthartă și centură tip ofițer în locul sacului de merinde și al centurii tip trupă. Pentru această categorie de efective nu se asigură ținuta de oraș. În învoiri și permisii, aceștia vor folosi hainele civile cu care au venit la concentrare.  +  Articolul 49Cu ocazia echipărilor de vară și de iarnă se retrag de la militari articolele de echipament folosite în perioada anterioară, luându-se măsuri imediate pentru spălare, curățare și reparare. Anual, până la data de 1 septembrie, echipamentul de iarnă, și până la data de 1 aprilie, echipamentul de vară vor fi sortate și pregătite pentru sezonul următor.  +  Articolul 50Se interzice folosirea articolelor de echipament care compun ținuta de iarnă, în perioada de vară (mai-octombrie) și a celor care compun ținuta de vară, în perioada de iarnă (noiembrie-aprilie), cu excepția scurtei, care se poate folosi în tot cursul anului, dacă este necesar.  +  Articolul 51(1) Mutarea (detașarea) soldaților și gradaților voluntari de la o unitate la alta se va face în ținută civilă și numai în situații deosebite, cu echipament în stare bună, în funcție de sezon, astfel:a) în perioada de iarnă (noiembrie-aprilie): ținuta de instruire pentru iarnă completă;b) în perioada de vară (mai-octombrie): ținuta de instruire pentru vară completă.(2) Echipamentul necesar soldaților și gradaților voluntari detașați se asigură de către unitățile de care aparțin.D. ALTE NORME(Normele 8 și 9)1. Norma 8 - echipament pentru muzica reprezentativă și a formațiunilor, echipelor artistice  +  Articolul 52(1) Articolele de echipament din această normă se asigură ca inventar de unitate pentru formațiunile, echipele artistice și muzicile reprezentative special constituite ori prevăzute în statele de organizare ale unităților și se vor folosi numai pe scenă sau la reprezentații oficiale.(2) Echipamentul prevăzut de norma 8 se asigură și studenților, elevilor, soldaților și gradaților voluntari pe timpul cât fac parte din aceste formațiuni.(3) În situațiile când pentru desfășurarea unor activități este necesară completarea efectivelor de instrumentiști de la alte unități, echipamentul pentru arma respectivă se asigură de la garderoba de unitate care preia efectivele respective.  +  Articolul 53În cazul deplasărilor în alte țări, se va confecționa, dacă este cazul, echipament nou corespunzător anotimpului în care se pleacă și condițiilor de climă din țara respectivă. Articolele de echipament și cantitățile necesare se aprobă de șefii inspectoratelor generale.2. Norma 9 - pentru asigurarea cu echipament special  +  Articolul 54Materialele de echipament prevăzute în normă fără durată de serviciu, ca inventar de unitate, se propun pentru declasare și casare și se înlocuiesc atunci când din cauza uzurii normale nu mai pot fi folosite în scopul pentru care sunt destinate.  +  Articolul 55În raport de nevoi, Direcția generală management logistic și administrativ poate aproba înlocuirea/substituirea unor materiale de echipament specific cu altele asemănătoare, care să asigure aceleași condiții de protecție.  +  Articolul 56Echipamentul special, de protecție, precum și alte materiale de resortul echipamentului, pentru cadrele militare și personalul civil din unități, care nu sunt prevăzute în prezenta normă, se asigură potrivit dispozițiilor legale în vigoare aplicate în Ministerul Internelor și Reformei Administrative și în stat.  +  Articolul 57(1) Prevederile prezentei norme se aplică studenților și elevilor instituțiilor de învățământ trimiși în practică, personalului delegat sau detașat (pe timpul îndeplinirii misiunilor), precum și celor aflați în misiuni și locuri de muncă pentru care norma prevede echipament specific, acesta asigurându-se de către unitatea în care personalul respectiv execută misiunea.(2) Studenții, elevii, soldații și gradații voluntari/rezerviști voluntari, care urmează cursuri de instruire, calificare și perfecționare în specialitățile/muncile prevăzute în normă, beneficiază - pe durata cursurilor sau a contractului - de aceleași materiale de protecție ca și celelalte efective care prestează aceste munci.  +  Articolul 58Echipamentul special, de protecție și de lucru prevăzut în norme pentru personalul civil, care execută misiuni similare, se asigură gratuit.  +  Capitolul III Dispoziții privind achiziționarea și distribuirea materialelor1. Asigurarea drepturilor de echipament  +  Articolul 59Drepturile de echipament ce se cuvin cadrelor militare se asigură:a) prin distribuirea din depozitul unității a articolelor de echipament care se confecționează în producție de serie;b) prin executarea de confecții individuale, pe măsuri și cu probe pentru cazurile prevăzute la art. 60 alin. (2) și (3).  +  Articolul 60(1) În situația când echipamentul se aprovizionează teritorial în producție de serie, acesta se repartizează unităților, în raport de cererile de materiale aprobate, pe mărimi (talii, grosimi și numere) și culorile armelor/specialităților, prin depozitele centrale.(2) Militarilor care au talii excepționale li se execută la societăți comerciale de profil, pe bază de comenzi individuale, articolele de echipament care nu corespund din punctul de vedere al măsurilor/mărimilor celor executate în producție de serie.(3) În cazul în care unor cadre militare, bărbați și femei, cu mărimi deosebite ori care prezintă anomalii fizice (torace sau abdomen dezvoltat, brațele mai lungi etc.), dar cărora li se poate distribui echipament din producția de serie cu unele ajustări, acestea se execută pe plan local, cu aprobarea șefului structurii logistice/similari, iar costul manoperei se achită de unitate pe baza devizului de lucrări efectuate și a facturii emise de societatea comercială executantă.  +  Articolul 61(1) Echipamentul care se confecționează pe plan local, pe măsuri și cu probe, se execută numai pe baza măsurătorilor (talii, grosimi și numere) luate individual. După executarea confecțiilor și efectuarea recepției cantitative și calitative, acestea se ridică de unitate, în mod centralizat, de la furnizor, se introduc în depozit, după care se distribuie cadrelor militare.(2) Unitățile stabilesc, prin clauze contractuale cu furnizorul de confecții, ca acesta să execute gratuit eventualele retușuri ce sunt necesare după distribuirea confecțiilor la cadre.  +  Articolul 62Pentru asigurarea unei echipări corespunzătoare, cadrele militare pot solicita unele articole de echipament, peste limita cotei-părți anuale, contra cost, acestea fiind solicitate prin raport separat. Ele se distribuie numai după achitarea integrală a contravalorii lor la organul financiar-contabil al unității, la prețurile din lista de prețuri în vigoare, comunicată de Direcția generală management logistic și administrativ.  +  Articolul 63Când prin acte normative se aprobă schimbarea culorii/modelului uniformei sau se introduc articole noi de echipament, trecerea la noua ținută se face treptat, pe măsura asigurării drepturilor de echipament prevăzute de norme.  +  Articolul 64(1) Articolele de echipament prevăzute în normele 5-9 se asigură unităților, cu ocazia echipărilor sezoniere, în limita cantităților aprobate anual de ordonatorii de credite ierarhic superiori.(2) Cantitățile anuale de echipament pot fi diminuate sau suplimentate în funcție de unele misiuni și de existentul real de materiale stabilit cu ocazia inventarierilor.  +  Articolul 65Pe timp de iarnă, studenților, elevilor, soldaților și gradaților voluntari/rezerviști încazarmați li se pot asigura câte două pături.  +  Articolul 66Echipamentul necesar efectivelor participante la diferite festivități se solicită și se asigură conform instrucțiunilor și dispozițiilor emise de organizatori.2. Evidența tehnico-operativă și contabilă a unor materiale de echipament  +  Articolul 67(1) Echipamentul pentru cadrele militare distribuit în cadrul drepturilor anuale se scade din evidența contabilă pe baza bonului de consum, în care se preiau din buletinele de distribuție-retragere totalul cantităților distribuite și prețurile aferente din evidența contabilă a unităților.(2) Articolele de echipament distribuite se operează în rapoartele de echipament anuale numai la prețurile înscrise în acestea, stabilite de către Direcția generală management logistic și administrativ.(3) Rapoartele de echipament se închid la finele anului, stabilindu-se valoarea totală a drepturilor de echipament distribuite - în natură sau în bani - și, prin comparație cu drepturile cuvenite, se calculează valoarea restanțelor sau eventualelor anticipații ce se reportează pe rapoartele din anul următor.  +  Articolul 68(1) Se scad din evidență în momentul distribuției articolele de echipament menționate mai jos, care se acordă gratuit în folosință, conform normelor, studenților, elevilor, soldaților și gradaților voluntari/rezerviști voluntari: batiste, ciorapi/șosete, chiloți, embleme coifură, însemne grad, ecusoane.(2) Articolele de echipament sau alte materiale de resort, solicitate și oferite membrilor delegațiilor străine din structuri similare, aflate în vizită în țara noastră, sau oferite de delegațiile române cu ocazia vizitelor oficiale efectuate în cadrul relațiilor de protocol în alte țări, se scad din evidență pe baza bonului de consum, la care se anexează documentele justificative întocmite în conformitate cu prevederile legale în domeniu.  +  Articolul 69(1) Echipamentul aflat asupra studenților, elevilor, soldaților și gradaților voluntari/rezerviști bolnavi de tuberculoză pulmonară, clasați "inapt serviciu militar", care necesită continuarea tratamentului într-un sanatoriu sau spital, rămâne în proprietatea acestora.(2) În situația când echipamentul bolnavului de tuberculoză rămâne în unitate, acesta se distruge prin ardere cu avizul medicului.(3) Scăderea din evidența contabilă a acestui echipament se face pe baza bonului de consum, la care se anexează ordinul de zi pe unitate pentru trecerea în rezervă a militarului ca "inapt serviciu militar - bolnav de tuberculoză pulmonară" și inventarul materialelor aflate asupra acestuia la internarea în spital/ sanatoriu.  +  Articolul 70(1) Studenții, elevii, soldații și gradații voluntari/rezerviști voluntari, decedați în timpul cursurilor de învățământ sau în timpul desfășurării modulelor de instruire, se înmormântează într-o ținută nouă, de oraș, completă în funcție de anotimp. De asemenea, se vor asigura o pernă, o față de pernă și un cearșaf.(2) Scăderea din evidența contabilă a acestor materiale se face cu bon de consum, emis în baza ordinului de zi pe unitate, și a unui proces-verbal în care se vor menționa numărul, data și emitentul actului de deces.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 71Cadrele militare care participă la misiuni de menținere a păcii în străinătate sau asistență internațională în situații de urgență primesc uniforma de reprezentare și de serviciu din cota-parte anuală de echipament a acestora și ca inventar de unitate orice articol de echipament din compunerea echipamentului special necesar desfășurării în bune condiții a acestora, în cantitățile stabilite de structura de logistică a inspectoratelor generale ori a unităților necuprinse în structura acestora, cu aprobarea șefilor inspectoratelor generale sau a șefilor unităților necuprinse în structura acestora și cu avizul Direcției generale management logistic și administrativ.  +  Articolul 72Direcția generală management logistic și administrativ poate elabora dispoziții în legătură cu uniformele și drepturile de echipament ale cadrelor militare, cu respectarea prevederilor legale și ale prezentelor reguli de aplicare a normelor.  +  Anexăla reguliTABELprivind modul de asigurare a articolelor de echipament prevăzutede norme, care se distribuie absolvenților instituțiilor de învățământ,precum și pentru cei încadrați din sursă externă în corpul cadrelormilitare active, la acordarea gradului de ofițer, maistru militar sausubofițer - acordarea drepturilor de echipament sub forma cotei-părți anuale
  Nrcrt  Denumirea articolelor de echipament U/MCantități ce se distribuie: Observații
  Din prevederilenormelor Odatăptr. totdeauna Total
  01 2 3 4 5 6
  1Șapcă din stofă pentru iarnă buc- 1 1 Femeile primesc pălărie.
  2Șapcă din stofă pentru vară buc1 - 1  
  3Basc complet buc1 - 1  
  4Șapcă de iarnă - uniformă de serviciu buc1 - 1  
  5Șapcă de vară - uniformă de serviciu buc1 - 1  
  6Căciulă buc1 - 1  
  7Costum de iarnă (veston cu doi pantaloni lungi) buc- 1 1 Femeile primesc fustă în loc de un pantalon lung.
  8Costum de vară (veston cu doi pantaloni lungi) buc1 - 1  
  9Scurtă cu mesadă și guler din blană naturală pentru uniformă de reprezentarebuc- 1 1  
  10Manta pentru ploaie buc1 - 1  
  11Bluzon buc1 - 1  
  12Costum unic cu doi pantaloni buc1 - 1  
  13Costum izoterm buc1 - 1  
  14Scurtă pentru uniforma de serviciu buc1 - 1  
  15Costum flaușat (lenjerie de corp termică) buc1 - 1  
  16Pulover buc1 - 1  
  17Cămașă albă buc- 2 2  
  18Cămașă buc2 2 4  
  19Cămașă-bluză buc2 - 2 Se distribuie 1 buc. cu mânecă lungă și 1 buc. cu mânecă scurtă.
  20Tricou buc1 - 1  
  21Pantofi pentru iarnă per1 - 1  
  22Pantofi pentru vară per1 - 1  
  23Ghete de iarnă per1 - 1 Pentru femei se asigură cizme.
  24Bocanci unici per1 - 1  
  25Cravată buc2 - 2  
  26Fular buc1 - 1  
  27Mănuși din piele per1 - 1  
  28Centură din piele buc1 - 1  
  29Curea pentru pantaloni buc1 - 1  
  30Ciorapi (șosete) per4 6 10 Femeile primesc ciorapi cuchilot (dresuri).
  31Geantă transport echipament buc- 1 1  
  32Cearșaf buc- 4 4  
  33Față de pernă buc- 2 2  
  34Pătură (pled) buc- 1 1  
  35Suport cu însemne de grad per5 2 7  
  36Petlițe per1 1 2 Pentru vestoane
  37Ecuson mânecă buc7 2 9  
  38Eghilet cu accesorii buc1 - 1  
  39Centură pentru ceremonie buc1 - 1 Primesc numai ofițerii
  ---------------