PROTOCOL ADIŢIONAL din 14 noiembrie 1969la Constituţia Uniunii Poştale Universale
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 169 din 29 octombrie 1973    Împuterniciţii guvernelor ţărilor membre ale Uniunii Poştale Universale, intruniti la Congresul de la Tokyo, în baza articolului 30^2 al Constituţiei Uniunii Poştale Universale, semnată la Viena la 10 iulie 1964, au adoptat, sub rezerva ratificării, următoarele modificări la convenţia amintita:  +  Articolul 1(articolul 8 modificat)Uniuni restrînse. Aranjamente speciale1. Ţările membre sau administraţiile lor poştale, dacă legislaţia acestor tari nu se opune, pot stabili uniuni restrînse şi pot încheia înţelegeri speciale cu privire la serviciul poştal internaţional, cu condiţia, totuşi, de a nu introduce dispoziţii mai puţin favorabile pentru public decît cele care sînt prevăzute în actele la care ţările membre interesate sînt parte.2. Uniunile restrînse pot sa trimită observatori la congrese, conferinţe şi reuniuni ale uniunii, la Consiliul executiv, precum şi la Consiliul consultativ de studii poştale.3. Uniunea poate trimite observatori la congresele, conferinţele şi reuniunile uniunilor restrînse.  +  Articolul 2(articolul 11 modificat)Adeziunea sau admiterea în uniune. Procedura1. Orice membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite poate adera la uniune.2. Orice ţara suverana care nu este membra a Organizaţiei Naţiunilor Unite poate cere admiterea sa în calitate de ţara membra a uniunii.3. Aderarea sau cererea de admitere în uniune trebuie să comporte o declaraţie formată de adeziune la constituţie şi la actele obligatorii ale uniunii. Aceasta este adresată pe cale diplomatică guvernului Confederatiei Elvetiene care, după caz, notifica adeziunea sau consulta ţările membre asupra cererii de primire.4. Ţara care nu este membra a Organizaţiei Naţiunilor Unite este considerată ca admisă în calitate de ţara membra, dacă cererea sa este aprobată de cel puţin două treimi din ţările membre ale uniunii.Ţările membre care nu au răspuns în termen de 4 luni se considera ca se abtin.5. Adeziunea sau admiterea în calitate de membru este notificată de guvernul Confederatiei Elvetiene guvernelor ţărilor membre. Ea intră în vigoare începînd cu data notificării.  +  Articolul 3(articolul 13 modificat)Organele uniunii1. Organele uniunii sînt: congresul, conferinţele administrative, Consiliul executiv, Consiliul consultativ de studii poştale, comisiile speciale şi Biroul internaţional.2. Organele permanente ale uniunii sînt: Consiliul executiv, Consiliul consultativ de studii poştale şi Biroul internaţional.  +  Articolul 4(articolul 18 modificat)Consiliul consultativ de studii poştaleConsiliul consultativ de studii poştale (C.C.E.P.) este însărcinat să efectueze studii şi sa emita avize în probleme tehnice, de exploatare şi economice care privesc serviciul poştal.  +  Articolul 5(articolul 21 modificat)Cheltuielile uniunii. Contribuţiile ţărilor membre1. Fiecare congres hotărăşte suma maxima care poate fi atinsa de: a) cheltuieli anuale ale uniunii; b) cheltuielile aferente desfăşurării viitorului congres.2. Suma maxima a cheltuielilor prevăzute la 1 poate fi depăşită dacă circumstanţele o cer, sub rezerva respectării dispoziţiilor respective din regulamentul general.3. Cheltuielile uniunii, în care se include, eventual, cheltuielile vizate în 2, sînt suportate în comun de ţările membre ale uniunii. În acest scop, fiecare ţara membra este încadrată de congres în una dintre clasele de contribuţie, al căror număr este determinat prin regulamentul general.În caz de aderare sau de admitere în uniune în baza articolului 11, guvernatorul Confederatiei Elvetiene determina, de comun acord cu guvernul tarii interesate, clasa de contribuţie în care aceasta trebuie să fie încadrată din punct de vedere al repartizării cheltuielilor uniunii.  +  Articolul 6(articolul 26 modificat)Notificarea ratificărilor şi a celorlalte moduri de aprobare a actelor uniuniiInstrumentele de ratificare a constituţiei şi, eventual, de aprobare a altor acte ale uniunii sînt depuse în cel mai scurt termen guvernului Confederatiei Elvetiene, care notifica aceste depuneri ţărilor membre.  +  Articolul 7Adeziunea la protocolul adiţional şi la alte acte ale uniunii1. Ţările membre care nu au semnat prezentul protocol pot oricînd sa adere la acesta.2. Ţările membre care sînt parte la actele reînnoite de congres, dar pe care nu le-au semnat, trebuie să adere la acestea în cel mai scurt termen posibil.3. Instrumentele de adeziune privitoare la cazurile vizate în 1 şi 2 sînt adresate pe cale diplomatică guvernului tarii de reşedinţa, care notifica aceasta depunere ţărilor membre.  +  Articolul 8Punerea în aplicare şi durata Protocolului adiţional la Constituţia Uniunii Poştale UniversalePrezentul protocol adiţional se va pune în aplicare la 1 iulie 1971, cu excepţia articolului V, care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 1971 şi va rămîne în vigoare pe o perioadă de timp nedeterminată.Drept pentru care împuterniciţii guvernelor ţărilor membre au încheiat prezentul protocol adiţional, care va avea aceeaşi putere şi valoare ca şi cînd dispoziţiile sale ar fi incluse în însuşi textul constituţiei şi ei l-au semnat într-un exemplar care va rămîne depus la arhivele guvernului tarii de reşedinţa a uniunii.O copie de pe acesta va fi remisă fiecărei părţi prin guvernul tarii de reşedinţa a congresului.Întocmit la Tokyo la 14 noiembrie 1969.--------------