ORDIN nr. 772 din 2 iunie 2000de aprobare a Normelor privind consolidarea conturilor
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 11 august 2000    Ministrul finanţelor,în baza atribuţiilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea unor măsuri de executare a Legii contabilităţii nr. 82/1991,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind consolidarea conturilor prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Normele privind consolidarea conturilor se aplică începând cu exerciţiul financiar al anului 2000 de către societăţile comerciale care îndeplinesc condiţiile pentru elaborarea conturilor consolidate, prevăzute la cap. II din acestea.  +  Articolul 3Normele prevăzute mai sus nu se aplică băncilor şi societăţilor comerciale care desfăşoară activităţi de asigurare, reasigurare, pentru care urmează să se elaboreze reguli de consolidare adaptate la specificul acestora.Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul finanţelor,Sebastian Vladescu,secretar de stat  +  Anexa 1 NORMEprivind consolidarea conturilor  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale1. Prezentele norme se aplică grupurilor a căror societate consolidanta este persoana juridică română.2. În înţelesul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii: a) grup - ansamblu de societăţi*1) format din societatea care consolideaza - persoana juridică română (consolidanta) - şi filialele acesteia - societăţi române şi străine;────────────*1) Cadrul juridic de organizare şi funcţionare îl reprezintă Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi legile speciale. b) societate-mama - societate care are una sau mai multe filiale; c) filiala - societate aflată sub controlul altei societăţi (cunoscute ca societate-mama); d) control - puterea de a conduce politicile financiare şi operationale ale unei întreprinderi pentru a obţine beneficii din activitatea ei. În sensul prezentelor norme, controlul are semnificatia controlului exclusiv; e) control comun - înţelegere contractuală de împărţire a puterii de decizie la o asociere în participaţie, între un număr limitat de acţionari sau asociaţi, în virtutea unui acord între aceştia; f) influenţa semnificativă - dreptul de a participa direct sau indirect la politica financiară şi operationala a unei societăţi, dar fără a exercita control exclusiv sau comun asupra acesteia; g) combinare de întreprinderi - gruparea unor întreprinderi separate într-o singura entitate economică prin fuzionare sau prin obţinerea controlului asupra activelor nete şi exploatarilor altei întreprinderi; h) achiziţie - combinare de întreprinderi în care una dintre ele, cea care achiziţionează, obţine controlul asupra activelor nete şi activităţii unei alte întreprinderi, cea care este achizitionata, în schimbul transferării activelor, asumării datoriilor sau emisiunii de acţiuni; i) data achiziţiei - data la care se transfera cumpărătorului controlul activelor nete şi al operaţiunilor; j) consolidare - tehnica ce permite realizarea conturilor unice pentru un grup de societăţi independente cu personalitate juridică şi care depind, din punct de vedere financiar, de un centru de decizie comun; k) conturi consolidate - conturi ce prezintă activele, datoriile, poziţia financiară şi rezultatele unui grup, ca şi cum acesta ar forma o singura entitate; l) perimetru de consolidare - ansamblu de consolidat format din societatea consolidanta şi societăţile consolidabile, respectiv societăţile asupra cărora societatea consolidanta deţine în mod direct sau indirect un control exclusiv, un control comun sau o influenţa semnificativă; m) întreprindere asociata - societate în care investitorul are o influenţa semnificativă şi care nu este nici filiala, nici asociere în participaţie a investitorului. În mod normal, aceasta este evidenţiată prin deţinerea de către investitor a 20% până la 50% din acţiunile cu drept de vot ale întreprinderii asociate; n) metoda punerii în echivalenta - metoda de contabilizare şi raportare prin care investiţia (un interes într-o întreprindere asociata) este înregistrată iniţial la cost şi ajustata ulterior cu variatiile postachizitie ale părţii investitorului din activele nete ale întreprinderii asociate. Contul de profit şi pierderi reflecta partea investitorului din rezultatul operaţiunilor societăţii în care deţine o influenţa semnificativă; o) consolidare proporţională - metoda de contabilizare şi raportare prin care partea unui asociat în fiecare dintre activele, datoriile, veniturile şi cheltuielile unei entităţi controlate în comun este combinata linie cu linie cu elemente similare din situaţiile financiare ale asociatului sau raportată ca elemente separate în situaţiile financiare ale acestuia; p) interes minoritar - partea din rezultatele nete ale activităţilor şi activelor nete ale unei filiale, atribuibila participatiilor care nu sunt deţinute, direct sau indirect, prin filiale de către societatea-mama; q) interese de participare - drepturi în capitalul altor întreprinderi, reprezentate sau nereprezentate de titluri care, creând o legătură durabila cu acestea, sunt destinate să contribuie la activitatea societăţii.Interesele de participare cuprind investiţiile în întreprinderile asociate şi investiţiile strategice. O participare de 10% sau mai mare, dar nu mai mult de 20%, se presupune ca este o investiţie strategica, dacă nu se demonstreaza contrariul; r) valoarea justa - suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontată o datorie, de bunăvoie, între părţi aflate în cunoştinţa de cauza, în cadrul unei tranzacţii în care preţul este determinat obiectiv.3. Obligaţia de a elabora conturi consolidate revine unei societăţi, indiferent de forma de proprietate, din momentul în care exercită, direct sau indirect, un control exclusiv, un control comun sau o influenţa semnificativă asupra uneia sau mai multor societăţi.Data intrării unei societăţi în perimetrul de consolidare este: a) data achiziţiei titlurilor; sau b) data preluării controlului sau a influentei semnificative, dacă achiziţia a avut loc în mai multe etape; sau c) data prevăzută în contract, dacă acesta prevede transferul controlului la o dată diferita de cea a transferului titlurilor.  +  Capitolul 2 Condiţii pentru elaborarea conturilor consolidate4.* Consolidarea se poate realiza în cazul în care un grup depăşeşte, în toate exerciţiile financiare, nivelurile de mai jos la doua dintre următoarele trei criterii: a) cifra de afaceri agregata x lei (9,6 milioane euro); b) total active x lei (4,8 milioane euro); c) număr mediu de salariaţi 250.În cazul în care un grup încetează sa mai îndeplinească criteriile de mărime, este necesar ca acest fenomen să se înregistreze timp de doua exercitii financiare consecutive pentru ca respectiva societate să poată renunţa la elaborarea conturilor consolidate.În cazul în care perioada contabila este mai mare sau mai mica de un an, valoarea cifrei de afaceri stabilită mai sus va fi ajustata în mod proporţional.Totalul activelor presupune agregarea valorilor prezentate în bilanţ.Numărul mediu de salariaţi înseamnă numărul mediu de persoane angajate ale grupului în cursul anului (determinat pe baza lunară).5. Grupurile trebuie să elaboreze conturi consolidate, indiferent de mărimea lor, în cazul în care una sau mai multe societăţi ale grupului sunt: a) o societate ale carei valori mobiliare au fost admise la cota oficială a Bursei de valori din România sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene; b) o instituţie autorizata prin legea bancară; c) o societate care desfăşoară activitate de asigurare.6. Dacă la sfârşitul exerciţiului financiar o societate aparţine categoriei "societate-mama" şi îndeplineşte criteriile prevăzute la pct. 4, administratorii acesteia trebuie să elaboreze, pe lângă situaţii financiare anuale individuale, şi conturi consolidate.7. O societate care deţine investiţii strategice în capitalul altei societăţi poate proceda la elaborarea conturilor consolidate, dacă: a) exercita o influenţa dominantă asupra acesteia; sau b) societatea-mama şi filiala sa sunt conduse/administrate pe o baza comuna de societatea-mama.8. O societate are statut de filiala a unei alte societăţi, şi anume societatea-mama, în condiţiile în care acea societate-mama: a) deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor filialei; sau b) este acţionar sau asociat şi are dreptul de a numi ori revoca majoritatea membrilor organelor de administraţie, de conducere sau de control; sau c) este acţionar sau asociat şi are dreptul de a exercita o influenţa dominantă asupra societăţii în virtutea unui contract ori a unei clauze statutare, în cazul în care legea permite astfel de contracte sau prevederi; sau d) este acţionar sau asociat şi majoritatea membrilor organelor de administraţie, de conducere ori de control ale societăţii au fost numiţi numai ca rezultat al exercitării drepturilor de vot ale societăţii-mama. De asemenea, aceşti membri trebuie să fi fost în aceste funcţii pe parcursul exerciţiului financiar curent, al exerciţiului financiar precedent; sau e) este acţionar sau asociat şi deţine singur controlul asupra majorităţii drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor societăţii ca urmare a unui contract cu alţi acţionari sau asociaţi; sau f) are dreptul de a exercita o influenţa dominantă asupra societăţii în virtutea unui contract ori a unei clauze statutare, în cazul în care legea permite astfel de contracte sau prevederi.De asemenea, o societate mai are statut de filiala dacă este o filiala a unei alte filiale a societăţii-mama.9. În cazul în care o alta filiala sau o altă persoană acţionează în numele unei societăţi-mama, drepturile de vot şi dreptul de a numi sau de a revoca ale acesteia trebuie adăugate la cele ale societăţii-mama în momentul calculării procentului de control.10. În scopul determinării procentului de control al societatiimama, drepturile sale vor fi reduse cu: a) drepturile aferente acţiunilor deţinute în numele unei persoane care nu este nici societatea-mama, nici filiala sa; sau b) drepturile aferente acţiunilor deţinute drept garanţie de persoana care acorda garanţia, cu condiţia ca drepturile respective să fie exercitate în conformitate cu instrucţiunile primite, sau deţinute în legătură cu acordarea unor credite ca parte a activităţilor curente, cu condiţia ca drepturile de vot să fie exercitate în interesul persoanei care acorda garanţia.11. În cazul în care societatea-mama are o filiala la care majoritatea membrilor echipei de conducere au fost numiţi ca rezultat al exercitării drepturilor de vot sau are controlul deplin asupra acesteia, numărul total al drepturilor de vot trebuie redus cu numărul drepturilor de vot deţinute de filiala însăşi, de o filiala a acestei filiale sau de o persoană care acţionează în numele acestor părţi.12. Consolidarea conturilor este impusa indiferent de locul în care este înregistrat sediul filialelor, fără prejudicierea prevederilor pct. 17, 18 şi 19.13. O societate este scutită de a elabora conturi consolidate atunci când ea însăşi este o filiala şi societatea de care aparţine este înfiinţată în conformitate cu legea română sau cu legea unui stat membru al Uniunii Europene, în următoarele cazuri: a) societatea este filiala deţinută în totalitate de societatea-mamă; sau b) societatea-mama deţine 90% sau mai mult din acţiunile societăţii scutite, iar restul acţionarilor sau asociaţilor au fost de acord cu scutirea; sau c) societatea-mama deţine 50% sau mai mult din acţiunile societăţii şi nu s-a solicitat acesteia elaborarea de conturi consolidate, de un grup de acţionari care deţin pe total:(i) 10% în cazul societăţilor pe acţiuni, al societăţilor în comandită pe acţiuni şi al societăţilor cu răspundere limitată;(îi) 20% în cazul altor tipuri de societăţi.O asemenea solicitare trebuie formulată cu minimum 6 luni înainte de încheierea exerciţiului financiar.14. Scutirea, sub incidenţa prevederilor pct. 13, este condiţionată de îndeplinirea următoarelor condiţii: a) societatea scutită este inclusă în conturile consolidate ale unui grup mai mare, întocmite la aceeaşi dată sau la o dată anterioară, în acelaşi exerciţiu financiar, de către o societate-mama constituită în conformitate cu legea română sau cu legea unui stat membru al Uniunii Europene; b) conturile consolidate şi raportul de gestiune consolidat sunt întocmite şi auditate în conformitate cu prevederile legale; c) conturile consolidate la care se referă lit. a), raportul de gestiune consolidat la care se referă lit. b), precum şi raportul de audit trebuie publicate conform prevederilor legale; d) societatea scutită prezintă în notele la situaţiile sale financiare anuale numele şi sediul societăţii-mama care elaborează conturile consolidate la care s-a făcut referire anterior; e) societatea prezintă în notele la situaţiile sale financiare anuale faptul ca este scutită de a elabora şi de a prezenta conturi consolidate şi raport de gestiune consolidat.15. Scutirea, sub incidenţa prevederilor pct. 13, nu se aplică societăţilor ale căror valori mobiliare sunt cotate la Bursa de valori din România sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene.În cazul instituţiilor autorizate prin legea bancară, prevederile pct. 13 şi 14 se vor aplica doar dacă: a) societatea-mama a declarat ca garantează angajamentele asumate de societăţile excluse. Existenta acestei declaraţii trebuie să fie prezentată în conturile societăţii excluse; b) societatea-mama este o instituţie autorizata prin legea bancară, în temeiul prevederilor pct. 5.16. În cazul în care elaborarea de conturi consolidate este impusa de o reglementare legală: a) în scopul informării angajaţilor sau a reprezentanţilor acestora; sau b) datorită solicitării unei autorităţi administrative sau juridice (ce va utiliza aceste informaţii pentru scopurile sale), nu se va aplica scutirea de la elaborarea conturilor consolidate.17. O filiala poate fi exclusa de la consolidare în cazul în care includerea sa nu este semnificativă pentru scopul oferirii unei imagini fidele şi corecte; însă, în ceea ce priveşte excluderea a doua sau mai multe societăţi, aceasta se poate realiza numai dacă, luate împreună, importanţa acestora nu este semnificativă.18. Nu este necesar ca o societate să fie inclusă în conturile consolidate în situaţia în care: a) restrictii severe pe termen lung împiedica exercitarea drepturilor societăţii-mama asupra activelor sau conducerii societăţii de consolidat; saub)* informaţiile necesare în vederea elaborării conturilor consolidate se pot obţine numai cu costuri sau întârzieri nejustificate; sau c) acţiunile deţinute la acea societate sunt păstrate numai în scopul revânzării.19.* În cazul în care activităţile uneia sau mai multor societăţi sunt atât de diferite de cele ale altor societăţi care trebuie incluse în procesul de consolidare, încât includerea lor ar fi incompatibilă cu obligaţia de a furniza o imagine fidela şi corecta, respectivele societăţi vor fi excluse de la consolidare.Prevederile de mai sus nu se vor aplica dacă societăţile care trebuie consolidate: a) desfăşoară activităţi în sectoare diferite (industrie, comerţ, servicii); sau b) desfăşoară activităţi industriale ori comerciale cu produse diferite sau furnizează servicii diferite.În aceste cazuri, în notele la conturile consolidate se prezintă informaţii despre activitatea sectoriala.Motivul pentru care aceste societăţi sunt excluse de la consolidare trebuie menţionat în notele la situaţiile financiare anuale ale societăţii-mama.20. Atunci când o societate-mama este o instituţie autorizata prin legea bancară şi una sau mai multe filiale ce urmează să fie consolidate nu au acest statut, respectivele filiale vor fi incluse în procesul de consolidare dacă activităţile lor reprezintă o extensie directa a respectivelor instituţii sau a serviciilor subordonate activităţii bancare, cum ar fi leasingul, factoringul, managementul serviciilor de procesare a datelor şi orice alte activităţi similare.În cazul unei instituţii autorizate prin legea bancară, care are filiale nebancare consolidate prin integrare globală sau proporţională, posturile constitutive ale activităţii integrate sunt prezentate la posturile de aceeaşi natura din bilanţul consolidat, o împărţire fiind prezentată în notele la conturile consolidate.Totuşi, dacă o asemenea prezentare nu mai permite evidentierea caracteristicilor proprii activităţii bancare sau dacă posturile din bilanţul consolidat întocmit de aceasta instituţie nu reflecta caracteristicile activităţii integrate, posturile constitutive ale activităţii integrate sunt prezentate la o rubrica specifică acestei activităţi.De asemenea, în contul de profit şi pierderi consolidat rezultatele acestor activităţi integrate sunt înscrise distinct de veniturile şi cheltuielile generate de activitatea bancară.Acelaşi principiu se va aplica şi în cazul în care societatea-mamă desfăşoară activitate de asigurare şi consolideaza prin integrare societăţi din alt domeniu de activitate.21. Situaţiile financiare ale societăţii excluse trebuie ataşate la conturile consolidate sau trebuie puse la dispoziţie, la cerere, acţionarilor la un preţ care să nu depăşească costurile administrative aferente.  +  Capitolul 3 Elaborarea conturilor consolidate22.* Conturile consolidate cuprind bilanţul consolidat, contul de profit şi pierderi consolidat, precum şi notele la acestea. Ele vor fi elaborate în mod clar şi în conformitate cu prevederile prezentelor norme.Conturile consolidate trebuie să furnizeze o imagine fidela şi corecta a activelor, datoriilor, poziţiei financiare, profitului sau pierderii aferente societăţilor incluse în consolidare, luate ca un tot unitar. Ele trebuie să precizeze politicile contabile adoptate în procesul de determinare a sumelor corespunzătoare posturilor din bilanţ şi a profitului sau pierderii grupului.23. În cazul în care aplicarea prevederilor acestor norme, referitoare la elementele care trebuie incluse în conturile consolidate, inclusiv în notele la aceste conturi, nu este suficienta pentru a furniza o imagine fidela şi corecta, în conturile consolidate trebuie furnizate informaţiile suplimentare necesare.24. Dacă, în cazuri excepţionale, aplicarea uneia dintre prevederile la care se face referire anterior nu corespunde cerinței de furnizare a unei imagini fidele şi corecte, se va face abatere de la aceste prevederi atât cat este necesar în vederea furnizarii unei imagini fidele şi corecte. Printr-o nota la conturile consolidate se vor da detalii cu privire la neaplicarea respectivei prevederi, la motivele pentru care nu se aplică, precum şi la efectele acesteia asupra activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi profitului sau pierderii.Valorile care, în contextul special al oricărei prevederi a prezentelor norme, nu sunt semnificative pot fi ignorate în scopul respectivei prevederi.25. Etapele procesului de consolidare se prezintă astfel: a) determinarea perimetrului de consolidare; b) stabilirea metodelor de consolidare; c) retratarea conturilor individuale anuale ale societăţilor de consolidat, prealabil consolidării lor, pentru a le face conforme cu metodele de evaluare reţinute în conturile consolidate; d) omogenizarea prezentării conturilor individuale ale societăţilor de consolidat; e) ajustarea conturilor reciproce; f) conversia conturilor societăţilor străine ce vor fi consolidate; g) cumulul conturilor individuale retratate convertite; h) eliminarea efectelor tranzacţiilor dintre societăţile din cadrul grupului, a dividendelor intragrup, a provizioanelor pentru depreciere şi a provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli legate de societăţile consolidate; i) eliminarea incidentei înregistrărilor efectuate pentru aplicarea legislaţiei fiscale, legate de amortizari derogatorii, provizioane reglementate, subvenţii pentru investiţii; j) eliminarea titlurilor de participare şi a capitalurilor proprii ale societăţilor consolidate; k) elaborarea conturilor consolidate.26. În ceea ce priveşte formatul conturilor consolidate, se vor aplica prevederile secţiunii 4 din cap. I al vol. I din Reglementări contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene (CEE) şi cu Standardele internaţionale de contabilitate, fără a încalcă prevederile acestor norme şi luând în considerare ajustarile esenţiale rezultate din caracteristicile specifice conturilor consolidate, în raport cu situaţiile financiare anuale ale societăţilor individuale.27. În formatul conturilor consolidate este necesar să fie realizate următoarele ajustari esenţiale referitoare la valorile aferente acţiunilor din filialele incluse în consolidare, titluri deţinute de sau în numele unor persoane, altele decât societatea-mama şi filialele sale: a) adăugarea unui post în bilanţ, după "Capital şi rezerve", denumit "Participatii minoritare", care va evidenţia activele nete aferente minoritarilor. Interesele minoritare în activele nete constau din partea corespunzătoare acestora la data achiziţiei şi partea minorităţii din miscarile activelor nete de la data achiziţiei; b) evidentierea în bilanţ a "Rezultatului aferent participatiilor minoritare", distinct de "Rezultatul grupului"; c) adăugarea unui element în cadrul contului de profit şi pierderi, după "Rezultatul ansamblului consolidat", denumit "Rezultat aferent participatiilor minoritare", care va evidenţia rezultatul aferent minoritarilor.28. Participatiile care asigura exercitarea unei influente semnificative trebuie reflectate în bilanţ ca un element separat, denumit "Titluri puse în echivalenta".Partea din profitul sau din pierderea întreprinderilor asociate, aferentă unor astfel de participatii, trebuie reflectată în contul de profit şi pierderi ca un element distinct, denumit "Rezultatul întreprinderilor asociate", după "Rezultatul societăţilor integrate".29. Participaţia unei societăţi într-o întreprindere asociata, precum şi valoarea profitului sau pierderii aferente unei asemenea participatii (inclusiv fondul comercial, dacă exista, tratat în concordanta cu prevederile paragrafului 5.22 a), b) şi c) al secţiunii 1 din cap. I al vol. I din Reglementări contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene (CEE) şi cu Standardele internaţionale de contabilitate) trebuie reflectate prin metoda punerii în echivalenta.30. Bilanţul consolidat şi contul de profit şi pierderi consolidat trebuie să cuprindă toate informaţiile reflectate de situaţiile financiare anuale ale societăţilor incluse în procesul de consolidare.31. Conturile consolidate trebuie elaborate la aceeaşi dată cu cea a conturilor anuale ale societăţii-mama.Dacă exerciţiul financiar al unei societăţi de consolidat nu se încheie la aceeaşi dată cu cea a exerciţiului financiar al societatiimama, conturile consolidate vor fi elaborate pe baza: a) conturilor societăţii de consolidat pentru exerciţiul sau financiar anterior, încheiat înaintea exerciţiului financiar al societatiimama, cu condiţia sa nu existe o diferenţa mai mare de 3 luni între cele doua date de închidere şi să se ia în considerare operaţiunile semnificative apărute între cele doua date; sau b) conturilor interimare elaborate de societatea de consolidat la data de închidere a bilanţului consolidat, atunci când între cele doua date de închidere exista o diferenţa mai mare de 3 luni.32. În elaborarea conturilor consolidate se vor utiliza metode uniforme şi procesul va fi în concordanta cu prevederile cap. I din vol. I din Reglementări contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene (CEE) şi cu Standardele internaţionale de contabilitate.Toate diferenţele existente între normele contabile utilizate pentru situaţiile financiare anuale ale societăţii-mama, aferente unui exerciţiu financiar, şi conturile consolidate vor fi prezentate într-o nota la conturile consolidate, împreună cu motivele existenţei respectivei diferenţe.Dacă o societate din grup a procedat la reevaluari reflectate în conturile sale individuale, fie se elimina aceste reevaluari din conturile consolidate, fie se efectuează reevaluarea pentru ansamblul grupului. În acest caz reevaluarea trebuie efectuată după metode uniforme.În caz de reevaluare a ansamblului societăţilor consolidate, cheltuielile cu amortizarea şi rezultatul eventualelor cesiuni de active se determina pe baza valorilor reevaluate. În notele la conturile consolidate se prezintă informaţii despre metodele de reevaluare, diferenţa rezultată, influenţa asupra fondului comercial, cheltuielii cu amortizarea şi provizioanelor aferente bunurilor reevaluate.33. În cazul în care activele şi datoriile ce vor fi incluse în conturile consolidate au fost evaluate sau determinate de către societăţi în concordanta cu norme contabile diferite de cele utilizate pentru conturile consolidate, valorile sau sumele respective trebuie ajustate astfel încât sa corespundă normelor utilizate pentru conturile consolidate.* În cazurile excepţionale în care administratorii societatiimama considera ca exista motive pentru neutilizarea procedurii de mai sus, ei pot acţiona în consecinţa, dar trebuie să prezinte într-o nota la conturile consolidate particularităţile unei astfel de acţiuni, motivul şi efectele induse.Nu este necesar să se realizeze respectivele ajustari în cazul în care acestea nu sunt semnificative pentru furnizarea unei imagini fidele şi corecte.34. În elaborarea bilanţului consolidat şi a contului de profit şi pierderi consolidat trebuie luate în considerare toate diferenţele, apărute în procesul de consolidare, între cheltuiala cu impozitul pe profit pentru exerciţiul financiar curent şi pentru cele anterioare şi valoarea impozitului plătit sau de plată aferent acelor exercitii, în cazul în care exista posibilitatea apariţiei unei modificări a cheltuielii cu impozitul, în viitorul previzibil, pentru una dintre societăţile incluse în procesul de consolidare.35. În cazul în care activele care vor fi incluse în procesul de consolidare au constituit obiectul unor ajustari valorice cu caracter excepţional numai în scop fiscal, ele vor putea fi încorporate în conturile consolidate numai după eliminarea respectivelor ajustari.În măsura în care rezultatul consolidat al exerciţiului financiar a fost afectat de o evaluare efectuată în timpul exerciţiului financiar în cauza sau într-un exerciţiu anterior în vederea obţinerii de reduceri fiscale trebuie furnizate detalii despre influenţa unei asemenea evaluări asupra cheltuielii viitoare cu impozitul pe profit.36. Fondul comercial trebuie contabilizat conform prevederilor stabilite în paragraful 5.22 a), b) şi c) al secţiunii 1 din cap. I al vol. I din Reglementări contabile armonizate cu Directiva IV-a a Comunităţilor Economice Europene (CEE) şi cu Standardele internaţionale de contabilitate.37.* Când participaţia este achizitionata la o valoare mai mica decât valoarea sa justa, diferenţa este înregistrată ca fond comercial negativ. El trebuie recunoscut ca venit pe o baza sistematica, fiind reluat în contul de profit şi pierderi: a) când rezultate nefavorabile ce au fost prevăzute în momentul achiziţiei se realizează; sau b) când exista un câştig realizat corespondent fondului comercial negativ.38. În situaţia în care o societate inclusă în procesul de consolidare deţine o participaţie la o alta societate, asupra căreia exercita o influenţa semnificativă şi nu este o filiala sau o asociere în participaţie, atunci aceasta societate în care se deţine participaţia este o întreprindere asociata.Se apreciază ca o societate exercita o influenţa semnificativă asupra unei alte societăţi în cazul în care deţine 20% sau mai mult din drepturile de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor din acea societate, dacă nu se dovedeşte contrariul.39. Când prevederile punctului de mai sus se aplică pentru prima data la participaţia la care se face referire în paragraful 1 al punctului de mai sus, respectiva participaţie va fi contabilizata în bilanţul consolidat: a) conform metodei punerii în echivalenta (incluzând şi eventualul fond comercial, tratat în conformitate cu prevederile paragrafului 5.22 al secţiunii 1 a cap. I din vol. I din Reglementări contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene (CEE) şi cu Standardele internaţionale de contabilitate); saub)* la valoarea sa contabila, calculată în concordanta cu regulile de evaluare prevăzute în vol. I din Reglementări contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene (CEE) şi cu Standardele internaţionale de contabilitate. Diferenţa dintre valoarea contabila şi valoarea corespunzătoare proportiei reprezentate de participaţie în capitalurile proprii va fi prezentată separat în bilanţul consolidat sau în notele la conturile consolidate. Respectiva diferenţa va fi calculată la data la care acea metoda este utilizata pentru prima data.40. Valoarea de contabilizare determinata conform pct. 39 va fi majorată sau redusă cu suma oricărei variatii care a avut loc în timpul exerciţiului financiar, corespunzătoare fracţiunii din capitalurile proprii ale întreprinderii asociate, reprezentate de acea participaţie. De asemenea, ea va fi redusă cu suma dividendelor corespunzătoare acelei participatii.41. În cazul în care întreprinderea asociata este ea însăşi societate-mama, activele nete, precum şi profiturile sau pierderile care trebuie luate în considerare sunt cele ale acestei societăţi-mamă şi ale filialelor sale (după efectuarea ajustarilor impuse de consolidare).42. Nu este necesar să fie aplicată metoda punerii în echivalenta în situaţia în care valorile respective nu sunt semnificative în scopul furnizarii unei imagini fidele şi corecte.43. Conturile consolidate vor reflecta activele, datoriile, poziţia financiară, profitul sau pierderea societăţilor incluse în consolidare, ca şi când acestea ar forma o singura entitate. În mod special, datoriile şi creanţele dintre societăţile incluse în consolidare, precum şi veniturile şi cheltuielile aferente tranzacţiilor realizate între societăţile consolidate vor fi eliminate în procesul de elaborare a conturilor consolidate.44. În cazul în care profitul şi pierderea rezultate din tranzacţii derulate între societăţile cuprinse în consolidare sunt incluse în valoarea contabila a activelor, în procesul de elaborare a conturilor consolidate aceste rezultate se vor elimina în măsura în care sunt cunoscute.Exceptând societăţile integrate global, eliminarile menţionate la pct. 43 şi la paragraful anterior pot fi efectuate proporţional cu participaţia grupului la societăţile respective. Eliminarile nu trebuie efectuate dacă sumele aferente nu sunt semnificative în scopul furnizarii unei imagini fidele şi corecte.45. Următoarele informaţii referitoare la achiziţii care au avut loc pe parcursul exerciţiului financiar vor fi furnizate prin notele la conturile consolidate: a) numele societăţii achiziţionate sau, în cazul în care a fost achiziţionat un grup, numele societăţii-mama a acelui grup; b) modul de reflectare în contabilitate a achiziţiei; c) componenta şi valoarea justa a mijloacelor/instrumentelor (de plată şi/sau de plasament) utilizate pentru achiziţie.46. Vor fi aplicate aceleaşi metode de consolidare de la un exerciţiu financiar la altul.În situaţia în care se înregistrează abateri de la principiul de mai sus, în notele la conturile consolidate vor fi prezentate particularităţile respectivelor abateri, motivele care au stat la baza acestora, precum şi efectele induse asupra activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi profitului sau pierderii societăţilor incluse în consolidare, luate ca un tot.47. În cazul preluării prin achiziţie a unei societăţi, activele şi datoriile identificabile ale societăţii achiziţionate vor fi incluse în bilanţul consolidat la valorile lor juste de la data achiziţiei.Participaţia societăţii-mama şi a filialelor sale în valoarea justa a capitalurilor proprii ale societăţii achiziţionate va fi comparata cu costul de achiziţie al participatiei respective.Prin cost de achiziţie se înţelege suma de numerar sau echivalente ale numerarului plătită ori valoarea justa, la data achiziţiei, a altor mijloace de plată şi/sau de plasament date de cumpărător în schimbul controlului asupra activelor nete ale acelei societăţi, împreună cu orice alte costuri atribuibile direct achiziţiei.Prin valoarea justa a capitalurilor proprii ale societăţii achiziţionate se înţelege capitalurile proprii ale acesteia la data achiziţiei, după ajustarea activelor şi datoriilor identificabile ale societăţii la acea data.În cazul în care diferenţa dintre costul de achiziţie al participatiei şi valoarea justa a acesteia este pozitiva, ea va fi considerată fond comercial, iar în cazul în care este negativa, va fi considerată fond comercial negativ. Diferenţa din achiziţie - fond comercial şi fond comercial negativ - va fi amortizata/reluată în rezultate.48. Consolidarea conturilor se realizează, în principal, prin compensarea costului de achiziţie al titlurilor de participare, deţinute de o societate consolidanta, cu partea corespunzătoare acestor titluri din valoarea capitalurilor proprii ale societăţilor consolidate.49. Dacă titlurile de participare sunt cumpărate în mod succesiv, în vederea stabilirii fondului comercial va fi luată în considerare data de achiziţie a primului lot care conferă controlul sau o influenţa semnificativă. Achiziţiile ulterioare de titluri generează, de regula, noi fonduri comerciale.Când grupul subscrie la o creştere de capital într-o societate consolidata deja, fondul comercial se determina pe baza variaţiei participatiei grupului în capitalurile proprii ale acesteia, după creşterea capitalului.Dacă o societate este deja integrată global, iar societatea consolidanta îşi majorează procentul de control exclusiv prin achiziţii complementare de titluri care generează fond comercial negativ, după imputarea acestuia asupra activelor societăţii consolidate, diferenţa rămasă este suportată din eventualul fond comercial degajat la prima consolidare prin integrare globală. Ca urmare, în bilanţ este prezentat doar soldul care rămâne în urma acestei operaţiuni.50. Valoarea cumulativa a fondului comercial rezultat în urma achiziţiei în exerciţiul financiar curent şi în cele anterioare trebuie corectată cu orice fond comercial atribuibil filialelor înstrăinate înainte de data bilanţului.51. În situaţia în care societatea-mama deţine propriile acţiuni sau o filiala deţine acţiuni ale societăţii-mama, în procesul de consolidare a conturilor respectivele acţiuni vor fi considerate acţiuni proprii, în conformitate cu prevederile vol. I din Reglementări contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene (CEE) şi cu Standardele internaţionale de contabilitate.52. În cazul în care achiziţia are un efect semnificativ asupra conturilor consolidate, vor fi furnizate următoarele informaţii: valoarea contabila şi valoarea justa la data achiziţiei, pentru fiecare clasa de active şi datorii, situaţia valorii fondului comercial sau a fondului comercial negativ, precum şi o explicaţie a tuturor ajustarilor semnificative efectuate.53. În cazul în care a avut loc vânzarea unei societăţi sau a unui subgrup, cu efecte semnificative asupra situaţiei conturilor consolidate, în notele la conturile consolidate vor fi prezentate următoarele informaţii: a) numele respectivei societăţi sau, dacă este cazul, al societăţii-mama a subgrupului; b) măsura în care profitul sau pierderea reflectată în conturile consolidate este aferentă profitului sau pierderii respectivei societăţi sau respectivului subgrup.54.* Ieşirea din perimetrul de consolidare a unei societăţi, ca urmare a cedarii titlurilor, se efectuează fie la data transferului controlului sau a influentei semnificative către societatea care a achiziţionat titlurile, fie în vederea simplificarii, la începutul exerciţiului în cursul căruia s-a produs cedarea.Valoarea corespunzătoare titlurilor cedate, reprezentată de cota-parte din capitalurile proprii, va fi diminuată sau majorată cu fondul comercial sau fondul comercial negativ rămas neamortizat.Diferenţa dintre suma obţinută din înstrăinarea filialei şi valoarea contabila a activelor nete ale acesteia de la data vânzării este recunoscută în contul de profit şi pierderi consolidat, ca profit sau pierdere din înstrăinarea filialei.Dacă cheltuielile şi veniturile aferente societăţii ale carei titluri au fost cedate sunt semnificative faţă de rezultatul consolidat, acestea trebuie incluse în rezultatul consolidat înregistrat până la data cedarii titlurilor.În caz de deconsolidare a unei societăţi, antrenata de o pierdere a controlului sau a influentei semnificative, fără cesiune a participatiei, de exemplu ca urmare a restrictiilor severe şi durabile care pun sub semnul intrebarii controlul exercitat asupra acestei societăţi sau coborârea sub pragul care asigura o influenţa semnificativă, titlurile sunt repuse în bilanţ, pentru cotaparte pe care o reprezintă, la data deconsolidarii, din capitalurile proprii ale societăţii deconsolidate, majorată cu fondul comercial rezidual.Dacă a avut loc o modificare a procentajului de deţinere a titlurilor la societăţile de consolidat, notele la conturile consolidate trebuie să menţioneze achiziţiile şi cesiunile care au determinat modificarea perimetrului de consolidat. Informaţiile astfel prezentate trebuie să permită compararea, de la un exerciţiu la altul, a bilanţului consolidat şi a contului de profit şi pierderi consolidat.De asemenea, sunt furnizate informaţii referitoare la achiziţiile şi cesiunile efectuate între data de închidere a exerciţiului şi data prezentării conturilor consolidate.În notele la conturile consolidate vor fi prezentate metodele de evaluare utilizate pentru diferitele elemente ale conturilor consolidate, precum şi metodele utilizate la calcularea ajustarilor de valoare. Pentru elementele incluse în conturile consolidate, care sunt sau au fost iniţial exprimate în valută, trebuie indicat cursul de schimb utilizat pentru exprimarea lor în moneda în care sunt elaborate conturile consolidate.55. Conturile societăţilor nerezidente sunt convertite după metoda cursului de închidere. Aceasta metoda presupune: a) în bilanţ:(i) exprimarea posturilor din bilanţ, cu excepţia capitalurilor proprii, la cursul de închidere;(îi) exprimarea capitalurilor proprii la cursul istoric;(iii) înscrierea, ca element distinct al capitalurilor proprii, a unei diferenţe din conversie, ce reprezintă diferenţa dintre capitalurile proprii la cursul de închidere şi capitalurile proprii la cursul istoric;(iv) înscrierea, ca element distinct al capitalurilor proprii, a unei diferenţe din conversie, ce reprezintă diferenţa dintre rezultatul convertit la cursul mediu şi rezultatul la cursul de închidere.Diferenţa din conversie înscrisă în bilanţ este repartizata între grup şi interesele minoritare; b) în contul de profit şi pierderi - exprimarea veniturilor şi a cheltuielilor la cursul mediu.În caz de lichidare sau de cesiune totală sau parţială a participatiei deţinute în societatea străină, diferenţa din conversie care figurează în capitalurile proprii este integrată în rezultat pentru partea aferentă participatiei cedate.  +  Capitolul 4 Metode şi procedee de consolidare56. Consolidarea conturilor se efectuează prin integrare globală, prin integrare proporţională sau prin punere în echivalenta, după eventuale retratari pentru a le armoniza cu principiile şi regulile de consolidare.Metoda de consolidare se alege în funcţie de procentul de control, acesta condiţionand tipul de control.Procentul de control se determina pornindu-se de la drepturile de vot şi este egal cu raportul dintre drepturile de vot deţinute într-o societate şi numărul total al drepturilor de vot ale acesteia.Când o societate este deţinută direct sau indirect de societatea-mama şi de alte societăţi din cadrul grupului, procentul de control al societăţii-mama în aceasta societate se obţine adunand procentele de control corespunzătoare fiecărui deţinător de titluri ale acesteia. Adunarea se referă doar la procentele de control relative la societăţile deţinătoare care sunt controlate exclusiv de societatea-mama. În caz contrar are loc o ruptura a lantului de control.57. Integrarea globală, folosită pentru consolidarea societăţilor controlate exclusiv de societatea-mama, consta în: a) integrarea în conturile societăţii consolidante a elementelor bilanţului şi ale contului de profit şi pierderi ale societăţii consolidate, după eventuale retratari pentru a le armoniza cu principiile contabile ale grupului. Elementele bilanţului şi ale contului de profit şi pierderi ale societăţii consolidate sunt adunate linie cu linie la cele ale societăţii-mama.În integrarea globală bilanţul consolidat reia elementele bilanţului societăţii consolidate, cu excepţia titlurilor de participare deţinute de societatea-mama, care sunt înlocuite de capitalurile proprii ale societăţii consolidate; b) eliminarea operaţiunilor reciproce, precum şi a titlurilor societăţii consolidate, deţinute de societăţile din grup; c) repartizarea capitalurilor proprii şi a rezultatului între societatea consolidanta şi minoritari.În integrarea globală apar doua rubrici specifice conturilor consolidate: a) rezerve consolidate - reprezintă cota-parte a societatiimama în rezervele acumulate de la crearea sau de la achiziţia societăţii consolidate; b) interese minoritare - corespund cotei-părţi din capitalurile proprii ale societăţii consolidate care se cuvine acţionarilor, alţii decât societatea-mama.Când partea care revine intereselor minoritare din pierderile unei societăţi consolidate prin integrare globală este superioară părţii acestora din capitalurile proprii ale acesteia, excedentul din pierderile imputabile intereselor minoritare se deduce din interesele majoritare, cu excepţia situaţiei în care actionarii minoritari au o obligaţie expresă de a acoperi aceste pierderi. Dacă ulterior societatea consolidata realizează beneficii, interesele majoritare sunt creditate cu aceste profituri, până la acoperirea pierderilor absorbite anterior de majoritari şi imputabile intereselor minoritare.58. Integrarea proporţională, folosită pentru consolidarea societăţilor controlate în comun, consta în: a) integrarea în conturile societăţii consolidante a cotei-părţi corespunzătoare participării sale din valoarea elementelor bilanţului şi ale contului de profit şi pierderi ale societăţii consolidate.Fracţiunea acestora, reprezentată de drepturile de vot deţinute în capitalurile proprii ale societăţii consolidate, este adunata linie cu linie la elementele bilanţului şi ale contului de profit şi pierderi ale societăţii consolidante; b) eliminarea, proporţional cotei-părţi integrate, a operaţiunilor reciproce, a rezultatelor interne şi a titlurilor deţinute de societatea consolidanta. În schimb, provizioanele pentru deprecierea titlurilor de participare, constituite de societatea deţinătoare de titluri în capitalul societăţilor integrate proporţional, în funcţie de pierderile suferite de acestea, sunt eliminate în totalitate; c) punerea în evidenta a drepturilor grupului în cadrul rezervelor şi rezultatelor înregistrate de societatea consolidata.În urma compensării titlurilor de participare deţinute de societatea consolidanta cu fracţiunea corespunzătoare acestora din capitalurile proprii ale societăţii consolidate apar rezerve consolidate.59. Punerea în echivalenta, folosită pentru consolidarea societăţilor în care societatea consolidanta exercita o influenţa semnificativă sau deţine investiţii strategice, consta în substituirea costului de achiziţie al titlurilor deţinute de societatea consolidanta cu cota-parte a capitalurilor proprii ale societăţii consolidate şi evidentierea drepturilor grupului în rezervele şi rezultatele înregistrate de societatea consolidata.Dacă capitalurile proprii ale societăţii consolidate sunt negative, titlurile puse în echivalenta sunt înscrise cu valoarea zero.Dacă întreprinderea asociata raportează ulterior profit, investitorul înregistrează partea care i se cuvine din acel profit numai după ce acesta acoperă partea din pierderile nete nerecunoscute anterior.Deoarece valoarea titlurilor puse în echivalenta este egala, la fiecare sfârşit de exerciţiu, cu cota-parte a capitalurilor proprii ale societăţii de consolidat, variatia în cursul exerciţiului curent a capitalurilor proprii ale acestei societăţi consolidate prin punere în echivalenta majorează sau reduce valoarea atribuită titlurilor puse în echivalenta, la sfârşitul exerciţiului precedent.Fracţiunea rezultatului societăţilor consolidate prin punere în echivalenta se înscrie distinct în contul de profit şi pierderi consolidat.La o operaţiune de cesiune de titluri în urma căreia nu se mai asigura exercitarea unei influente semnificative, în contul de profit şi pierderi se înscriu, pe de o parte, preţul de cesiune şi, pe de altă parte, fracţiunea cedata a capitalurilor proprii, corespunzătoare titlurilor puse în echivalenta, majorată, dacă este cazul, cu fracţiunea corespunzătoare a soldului neamortizat al fondului comercial şi a diferenţei din conversie.60. Societatea care trebuie să elaboreze conturi consolidate poate utiliza, ca procedee de consolidare, consolidarea directa sau consolidarea pe paliere. Astfel: a) consolidarea directa consta în determinarea, pentru fiecare societate inclusă în perimetrul de consolidare, a drepturilor grupului în capitalurile proprii ale acesteia. Aceasta tehnica permite calculul contribuţiei fiecărei societăţi consolidate la rezervele şi rezultatele grupului; b) consolidarea pe paliere consta în efectuarea consolidării ţinându-se seama de subgrupurile consolidate care, la rândul lor, vor fi integrate în ansamblul grupului. Aceasta tehnica de consolidare conduce la efectuarea consolidării subgrupurilor, apoi la introducerea în consolidarea principala a conturilor consolidate ale acestor subgrupuri şi ale altor filiale ale societăţii-mama.Ca urmare, se consolideaza succesiv subgrupuri în ansambluri mai mari. Subconsolidarile trebuie efectuate după aceleaşi reguli ca şi consolidarea principala. Rezervele consolidate, rezultatul consolidat, diferenţele de achiziţie şi interesele minoritare, determinate în cadrul unei consolidări directe, trebuie să fie aceleaşi cu cele care ar fi obţinute dacă consolidarea s-ar realiza pe paliere.61. Pentru filialele sau întreprinderile asociate ale societatiimama la sfârşitul exerciţiului financiar vor fi furnizate următoarele informaţii: a) numele şi adresa fiecărei filiale sau întreprinderi asociate; b) adresa sediului principal sau ţara în care este înregistrată (în cazul în care societatea este înregistrată în afară României); c) condiţii în virtutea cărora o societate are statut de filiala. În cazul în care condiţia relevanta o constituie deţinerea de către societatea-mama a majorităţii drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor, iar ponderea deţinută în acţiunile societăţii respective coincide cu ponderea în drepturile de vot, nu mai este necesar ca informaţia să fie prezentată; d) natura fiecărei categorii de acţiuni deţinute într-o filiala sau întreprindere asociata şi ponderea valorii nominale a acţiunilor deţinute din clasa respectiva în totalul acţiunilor emise de acea societate.Informaţiile menţionate mai sus trebuie furnizate şi în cazul societăţilor excluse de la consolidare în virtutea prevederilor pct. 17 şi 19, prezentându-se o motivatie pentru aplicarea excluderii.62. În cazul în care o societate intră în componenta unei asocieri în participaţie, vor fi furnizate următoarele informaţii: a) numele societăţii; b) sediul principal al activităţii; c) factorii pe baza cărora este creata asocierea în participaţie; d) ponderea din capitalul societăţii, deţinută de societăţile incluse în consolidare.63. În situaţia în care societatea-mama deţine o parte semnificativă dintr-o societate care nu este nici filiala a sa, nici asociere în participaţie, nici întreprindere asociata, vor fi furnizate următoarele informaţii: a) numele şi sediul fiecărei societăţi - adresa sediului principal sau ţara în care este înregistrată (în cazul în care este înregistrată în afară României); b) natura fiecărei categorii de acţiuni deţinute şi ponderea valorii nominale a acţiunilor din categoria respectiva în totalul acţiunilor emise.Un plasament în acţiunile unei societăţi este semnificativ în acest scop, dacă valoreaza 20% sau mai mult din capitalul social al acelei societăţi.În cazul în care aceasta informaţie este nesemnificativa pentru furnizarea unei imagini fidele şi corecte, se poate omite prezentarea ei.64. Referitor la fiecare element care se regaseste la capitolul "Datorii" din cadrul bilanţului vor fi evidentiate sumele agregate ale următoarelor elemente: a) în cazul datoriilor care se plătesc în rate, valoarea ratelor scadente după 5 ani, determinata faţă de sfârşitul exerciţiului financiar; b) datoriile care trebuie plătite altfel decât prin rate şi care au scadenta mai mare de 5 ani, determinata faţă de sfârşitul exerciţiului financiar, cu indicarea naturii şi formei garanţiilor oferite.65. Se vor da detalii asupra tuturor angajamentelor financiare care nu sunt incluse în bilanţul consolidat.66. Vor fi furnizate următoarele informaţii referitoare la oricare alta datorie contingenta: a) valoarea datoriei respective; b) natura sa legală; c) dacă au fost acordate garanţii în legătură cu datoria în cauza şi natura acestora.67. Se vor da detalii referitoare la: a) toate angajamentele financiare pentru care nu au fost constituite provizioane şi care sunt relevante pentru evaluarea activităţii; b) angajamentele legate de pensii incluse prin provizioane în bilanţ şi orice alte angajamente pentru care nu s-au constituit provizioane. În cazul în care astfel de angajamente se referă parţial sau integral la pensii datorate foştilor directori, se vor furniza detalii, în mod distinct, asupra angajamentelor respective; c) suma remuneraţiilor acordate pe parcursul exerciţiului financiar membrilor organelor de administraţie, de conducere şi control ale societăţii-mama în virtutea responsabilităţilor lor în societatea-mamă şi în societăţile consolidate; d) suma avansurilor şi creditelor acordate membrilor organelor de administraţie, de conducere şi control ale societăţii-mama de către acea societate sau de una dintre societăţile consolidate, cu indicarea ratelor de dobânda, a principalelor condiţii şi a oricăror sume rambursate, ca şi a angajamentelor luate în numele lor sub forma unei garanţii de orice fel, cu o indicare a totalului pentru fiecare categorie.68. Se vor evidenţia valorile agregate sau estimate ale contractelor pentru cheltuieli de capital pentru care nu s-au constituit provizioane.69. Este de datoria oricărui director şi a persoanelor care deţin sau au deţinut funcţii în ultimii 5 ani sa informeze societatea-mama asupra unor aspecte care îi privesc, ce ar putea fi necesare în scopul respectării prevederilor pct. 67. Persoana care nu îndeplineşte aceasta cerinţa comite o abatere şi este pasibila de sancţionare.70. Dacă pe parcursul exerciţiului financiar activităţile desfăşurate se încadrează în domenii care, în opinia directorilor, diferă substanţial unul de altul, în notele la conturile consolidate se va evidenţia cifra de afaceri aferentă fiecărui domeniu de activitate.Dacă pe parcursul exerciţiului financiar produsele au fost vândute pe pieţe care, în opinia directorilor, diferă substanţial una de alta din punct de vedere geografic, se va evidenţia separat cifra de afaceri aferentă fiecărei pieţe.71. Se vor furniza următoarele informaţii referitoare la personal: a) numărul mediu de personal în exerciţiul financiar curent, pe total şi pe fiecare categorie, cu prezentarea separată a numărului mediu corespunzător societăţilor integrate; b) salariile plătite sau datorate în respectivul exerciţiu financiar; c) costurile realizate cu asigurările sociale pentru persoanele în cauza; d) alte costuri înregistrate cu pensiile.  +  Capitolul 5 Raportul de gestiune consolidat72. Pentru fiecare exerciţiu financiar administratorii unei societăţi-mama vor elabora un raport de gestiune consolidat care să prezinte o fidela trecere în revista a evoluţiei activităţii grupului pe parcursul exerciţiului financiar, precum şi poziţia financiară a acestuia la sfârşitul exerciţiului financiar.73. Raportul trebuie să cuprindă: a) detalii ale tuturor evenimentelor importante apărute după încheierea exerciţiului financiar la care se referă conturile consolidate şi care au afectat societatea-mama sau filialele sale; b) o estimare a evoluţiei previzibile a grupului; c) o prezentare a activităţilor grupului în domeniul cercetării şi dezvoltării (dacă exista o astfel de preocupare); d) numărul şi valoarea nominală ale tuturor acţiunilor societatiimama, deţinute de acea societate, de filialele acesteia sau de o persoană care acţionează în nume propriu, dar în contul acelor societăţi.  +  Capitolul 6 Auditarea conturilor consolidate74. O societate care elaborează conturi consolidate trebuie să procedeze la auditarea acestora, conform reglementărilor referitoare la audit, de către persoane autorizate să efectueze aceasta procedura. Eligibilitatea numirii acestora este stabilită în cap. V al Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar.75. În cazul conturilor consolidate, în raportul lor auditorii trebuie să se pronunţe asupra elaborării corespunzătoare, în opinia acestora, a respectivelor conturi, în concordanta cu prezentele norme şi, în mod special, asupra furnizarii unei imagini fidele şi corecte a activităţii grupului la sfârşitul exerciţiului financiar.Auditorii vor aprecia dacă informaţiile furnizate prin raportul de gestiune consolidat, pentru exerciţiul financiar la care se referă conturile consolidate, corespund cu aceste conturi; dacă în opinia lor informaţiile nu corespund, acest fapt va fi precizat în raport.  +  Capitolul 7 Publicarea conturilor consolidate76. Conturile consolidate, precum şi raportul de gestiune consolidat şi raportul auditorilor, referitor la conturile consolidate, vor fi publicate de societatea care elaborează respectivele conturi consolidate.77. O societate care trebuie să elaboreze conturi consolidate pentru un exerciţiu financiar nu îşi va publică situaţiile financiare individuale pentru respectivul exerciţiu fără a publică, totodată, şi conturile consolidate.78. Directorii unei societăţi-mama trebuie să depună la registrul comerţului, pentru fiecare exerciţiu financiar, o copie de pe conturile consolidate, împreună cu o copie de pe raportul de gestiune consolidat şi o copie de pe raportul auditorilor asupra acelor conturi consolidate. De asemenea, câte o copie de pe aceleaşi documente va fi depusa la organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor, la solicitarea acestora.Trebuie create posibilităţile ca o copie de pe oricare dintre aceste documente să poată fi obţinută, pe bază de cerere scrisă, la un preţ care să nu depăşească costurile administrative aferente.79. În cazul în care conturile consolidate şi rapoartele sunt publicate în întregime, acestea trebuie realizate într-un format sugerat de auditori. Dacă s-au făcut obiecţii în cadrul raportului auditorilor sau dacă auditorii au refuzat sa întocmească raportul asupra conturilor consolidate, acest fapt trebuie prezentat împreună cu motivele aferente.80. Situaţiile financiare anuale individuale ale instituţiilor bancare şi conturile consolidate întocmite de acestea trebuie să fie publicate în fiecare stat membru al Uniunii Europene, în care acele instituţii au sucursale. Aceste state membre pot solicita ca acele documente să fie publicate în limba lor oficială.  +  Capitolul 8 Formatul conturilor consolidate*2)81. Cu excepţia bilanţului consolidat şi a contului de profit şi pierderi consolidat, al căror format este prezentat mai jos, pentru celelalte informaţii furnizate de conturile consolidate se vor avea în vedere şi prevederile conţinute în vol. I din Reglementări contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene (CEE) şi cu Standardele internaţionale de contabilitate.Datele rezultate din analiza posturilor agregate din bilanţ nu trebuie folosite la calculul şi completarea declaraţiilor privind impozitul pe profit.          Bilanţ consolidat       A. Active imobilizate    I. Imobilizari necorporale    II. Imobilizari corporale    III. Imobilizari financiare    IV. Titluri puse în echivalenta        B. Active circulante    I. Stocuri    II. Creanţe    III. Investiţii financiare    IV. Casa şi conturi la bănci      C. Conturi de regularizare      D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an      E. Active circulante, respectiv obligaţii curente nete      F. Total active minus obligaţii curente      G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare         de un an      H. Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli      I. Conturi de regularizare      J. Fond comercial negativ      K. Capital şi rezerve    I. Capital    II. Prime legate de capital    III. Rezerve din reevaluare    IV. Rezerve    V. Diferenţe din conversie    VI. Rezultatul reportat    VII. Rezultatul exerciţiului         1. Rezultatul grupului         2. Rezultatul aferent participatiilor minoritare      L. Participatii minoritare             Contul de profit şi pierderi consolidat    Venituri din exploatare    Cheltuieli de exploatare    Venituri financiare    Cheltuieli financiare    Venituri extraordinare    Cheltuieli extraordinare    Impozitul pe profit      Rezultatul societăţilor integrate    Rezultatul întreprinderilor asociate    Rezultatul ansamblului consolidat      Rezultatul aferent participatiilor minoritare    Rezultatul grupului──────────*2) Pentru instituţiile autorizate prin legea bancară, precum şi pentru societăţile care desfăşoară activitate de asigurare formatul conturilor consolidate se aproba prin reglementări distincte.NOTĂ:Paragrafele marcate cu asterix (*) evidenţiază prevederi din Directiva a VII-a a CEE care sunt în contradictie cu Standardele internaţionale de contabilitate.────────────