ANEXE din 27 ianuarie 2021pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.143/2011
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 136 bis din 10 februarie 2021  Notă
  Conținute de ORDINUL nr. 3.189 din 27 ianuarie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 136 din 10 februarie 2021.
   +  Anexa nr. 1 (Anexa Nr. 1 la Metodologie)
  GRAFICUL/CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR DE EVALUARE
  TERMENEACTIVITĂȚI
  15 iunie - 15 augustDepunerea fișei de autoevaluare/evaluare și a raportului justificativ la secretariatul unității/instituției de învățământ
  3-10 septembrieValidarea de către consiliul profesoral a fișelor de autoevaluare/ evaluare ale cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar pentru anul școlar în curs
  Evaluarea în comisia de evaluare/compartimente
  Evaluare în consiliul de administrație
  Comunicarea, în scris, prin secretariatul unității de învățământ, a hotărârii consiliului de administrație, către toate cadrele didactice și personalul didactic auxiliar
  Până la data de 15 septembrieDepunerea contestațiilor
  Soluționarea contestațiilor și comunicarea în scris a rezultatelor.
   +  Anexa nr. 2 (Anexa Nr. 2 la Metodologie) ANTET
  FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA
  ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL
  PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
  Numărul fișei postului: ..................... Numele și prenumele cadrului didactic: .................... Specialitatea: ..................... Perioada evaluată: ................... Calificativul acordat: ...............
  Domenii ale evaluăriiCriterii de performanțăIndicatori de performanțăPunctajmaximPunctajacordat
  AutoevaluareComisiadeevaluareConsiliul de administrațieComisia de contestații
  1. Proiectarea activității1.1 Respectarea programei școlare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum și adaptarea acesteia la particularitățile grupei/clasei.
  1.2. Implicarea în activitățile de proiectare a ofertei educaționale la nivelul unității.
  1.3 Folosirea TIC în activitatea de proiectare didactică
  1.4. Proiectarea activităților suport pentru învățarea în mediul online și a instrumentelor de evaluare aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare didactică
  1.5. Proiectarea unor activități extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile și interesele educabililor, planul managerial al unității.
  15
  2. Realizareaactivitățilordidactice2.1 Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învățării și formarea competențelor specifice.
  2.2 Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învățământ în vederea optimizării activităților didactice-inclusiv resurse TIC.
  2.3. Utilizarea de resurse educaționale deschise, aplicații online, crearea și susținerea sesiunilor de învățare pe platforme educaționale.
  2.4. Diseminarea, evaluarea și valorizarea activităților realizate.
  2.5. Organizarea și desfășurarea activităților didactice, currriculare și extracurriculare în mediul școlar, extrașcolar și în mediul online.
  2.6 Formarea deprinderilor de studiu individual și în echipă în vederea formării/dezvoltării competenței de „a învăța să înveți".
  2.7. Organizarea și desfășurarea de activități prin participare la acțiuni de voluntariat.
  25
  3. Evaluarea rezultatelor învățării3.1 Asigurarea transparenței criteriilor, a procedurilor de evaluare și a rezultatelor activităților de evaluare.
  3.2 Aplicarea testelor predictive, interpretarea și comunicarea rezultatelor.
  3.3 Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor online.
  3.4 Promovarea autoevaluării și interevaluării.
  3.5 Evaluarea satisfacției beneficiarilor educaționali.
  3.6 Coordonarea elaborării portofoliului educațional ca element central al evaluării rezultatelor învățării.
  3.7. Realizarea și aplicarea unor instrumente de evaluare a activității online, valorizarea rezultatelor evaluării și oferirea de feedback fiecărui elev.
  20
  4. Managementul clasei de elevi4.1 Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru desfășurarea activităților în conformitate cu particularitățile clasei de elevi.
  4.2 Monitorizarea comportamentului elevilor și gestionarea situațiilor conflictuale.
  4.3 Cunoașterea, consilierea și tratarea diferențiată a elevilor.
  4.4 Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică.
  12
  5. Managementul carierei și al dezvoltării personale5.1 Participarea la programele de formare continuă/perfecționare și valorificarea competențelor științifice, didactice și metodice dobândite.
  5.2 Implicarea în organizarea activităților metodice la nivelul unității de învățământ/catedrei.
  5.3 Realizarea/actualizarea portofoliului profesional și dosarului personal.
  5.4 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare în interiorul și în afara unității (cu elevii, personalul școlii, echipa managerială și cu beneficiarii din cadrul comunității-familiile elevilor).
  8
  6. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare6.1 Dezvoltarea de parteneriate și proiecte educaționale în vederea dezvoltării instituționale.
  6.2 Promovarea ofertei educaționale.
  6.3 Promovarea imaginii unității de învățământ în comunitate prin participarea și rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competiții, activități extracurriculare și extrașcolare realizate în mediul școlar, extrașcolar și în mediul online.
  6.4 Realizarea/participarea la programe/activități de prevenire și combatere a violenței și bullying-ului în mediul școlar și/sau mediul online
  6.5 Respectarea normelor, procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de prevenire și stingere a incendiilor și de situații de urgență pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ, precum și a sarcinilor suplimentare.
  6.6 Implicarea activă în crearea unei culturi a calității la nivelul organizației.
  6.7. Promovarea de activități de învățare interactive prin utilizarea unor instrumente realizate cu ajutorul tehnologiei.
  15
  7. Conduita profesională7.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).2
  7.2. Respectarea și promovarea deontologiei didactice (normelor deontologice).3
  5
  100
  Data:Nume și prenume:Semnături:
  • Cadru didactic evaluat:
  • Responsabil comisie de evaluare:
  • Responsabil comisie de contestații:
  • Director:
  • Membrii CA:
   +  Anexa nr. 3 (Anexa Nr. 3 la Metodologie) ANTET
  FIȘA CADRU A POSTULUI - CADRU DIDACTIC
  ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
  În temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidență a salariaților cu numărul ........, se încheie astăzi, ..........., prezenta fișă a postului: Numele și prenumele .............................. Specialitatea: ................... Denumirea postului: .............. Decizia de numire: ................... Încadrarea: titular/suplinitor/cadru didactic asociat Număr de ore sarcini de serviciu: ......... Număr ore de predare: ....... Profesor diriginte la clasa: ......... Cerințe:– studii: ........................– studii specifice postului ..................– vechime ..............– grad didactic .......... Relații profesionale:– ierarhice de subordonare: director; director adjunct; responsabil comisie pentru curriculum/catedră;– de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unității de învățământ;– de reprezentare a unității școlare la activități/concursuri/festivaluri etc. la care participă ca delegat.I. ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII - ELEMENTE DE COMPETENȚĂ1.1. Analizarea curriculumului școlar.1.2. Fundamentarea proiectării didactice pe achizițiile anterioare ale elevilor.1.3. Stabilirea strategiilor didactice optime.1.4. Elaborarea documentelor de proiectare.1.5. Proiectarea activităților/experiențelor de învățare care presupun utilizarea resurselor TIC.1.6. Proiectarea activităților suport pentru învățarea în mediul on-line.1.7. Proiectarea instrumentelor de evaluare aplicabile on-line.1.8. Actualizarea documentelor de proiectare didactică.1.9. Proiectarea activității extracurriculare.2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE CURRICULARE2.1. Organizarea și dirijarea activităților de predare-învățare.2.2. Utilizarea materialelor didactice adecvate.2.3. Integrarea și utilizarea TIC.2.4. Organizarea și desfășurarea activităților didactice curriculare în mediul școlar și online.2.5. Identificarea și valorificarea posibilităților de învățare ale elevilor.2.6. Asigurarea formării competențelor specifice disciplinei.2.7. Elaborarea propunerilor și a conținuturilor curriculumului la decizia școlii (CDȘ).3. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE3.1. Eficientizarea relației profesor-familie.3.2. Organizarea, coordonarea sau/și desfășurarea activităților extracurriculare în mediul școlar, extrașcolar și în mediul online.3.3. Implicarea partenerilor educaționali - realizarea de parteneriate.3.4. Organizarea și desfășurarea de activități prin participarea la acțiuni de voluntariat.4. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII4.1. Elaborarea instrumentelor de evaluare.4.2. Administrarea instrumentelor de evaluare.4.3. Elaborarea și aplicarea unor instrumente de evaluare a activității on-line.4.4. Aprecierea cantitativă și calitativă a rezultatelor elevilor.4.5. Notarea, interpretarea și comunicarea rezultatelor evaluării.4.6. Coordonarea și completarea portofoliilor educaționale al elevilor.5. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI5.1. Organizarea, coordonarea și monitorizarea colectivelor de elevi.5.2. Elaborarea de norme specifice clasei la care predă sau/și este diriginte.5.3. Gestionarea situațiilor conflictuale în relațiile profesor - elevi, elevi - elevi, profesor - familie.5.4. Tratarea diferențiată a elevilor, în funcție de nevoile lor specifice.5.5. Comunicarea profesor-elevi, utilizarea feedback-ului bidirecțional în comunicare.6. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE6.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.6.2. Participarea la activități metodice, stagii de formare/cursuri de perfecționare/grade didactice, manifestări științifice etc.6.3. Aplicarea cunoștințelor/abilităților/competențelor dobândite.7. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE7.1. Implicarea în realizarea ofertei educaționale.7.2. Promovarea ofertei educaționale și a sistemului de valori al unității de învățământ la nivelul comunității locale.7.3. Facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale.7.4. Participarea și implicarea în procesul decizional în cadrul instituției și la elaborarea și implementarea proiectului instituțional.7.5. Inițierea și derularea proiectelor și parteneriatelor.7.6. Promovarea de activități de învățare interactive prin utilizarea unor instrumente realizate cu ajutorul tehnologiei.7.7. Implicarea în prevenirea și combaterea violenței și bullying-ului în mediul școlar și/sau în mediul online.II. ALTE ATRIBUȚII În funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul este obligat să îndeplinească și alte sarcini repartizate de angajator, să respecte normele, procedurile de sănătate și securitate a muncii, de prevenire și stingere a incendiilor și de situații de urgență, în condițiile legii: ...................................... ...................................... ...................................... ...................................... Atribuțiile funcției de diriginte, ale responsabilului de comisie/catedră și ale altor comisii funcționale din școală sunt prevăzute în prezenta fișă (dacă este cazul). Răspunderea disciplinară: Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului și/sau sancționarea disciplinară, conform prevederilor legii.
  Director,
  (nume, semnătură, ștampilă)
  Semnătura titularului de luare la cunoștință:
  ...................
  Data: ...............
   +  Anexa nr. 4 (Anexa Nr. 4 la Metodologie) ANTET
  FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA
  STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCȚIILE DE
  BIBLIOTECAR, DOCUMENTARIST, REDACTOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
  Numărul fișei postului: ................. Numele și prenumele titularului: ........................ Perioada evaluată: .................. Calificativul acordat: .................
  Domenii ale evaluăriiCriterii de performanțăIndicatori de performanțăPunctajmaximPunctaj acordat
  AutoevaluareCompartimentConsiliul de administrațieComisia de contestații
  1. Proiectarea activității1.1.Respectarea normelor biblioteconomice în vigoare recomandate pentru funcționarea bibliotecii școlare.
  1.2 Respectarea procedurilor existente la nivelul unității cu privire la:
  • efectuarea operațiilor în documentele de evidență (RFM, RI, Fișele de evidență, Fișe de cititor);
  • transmiterea informațiilor în interiorul și exteriorul unității.
  1.3 Realizarea planificării calendaristice a activității bibliotecii în concordanță cu structura anului școlar și adaptată la particularitățile unității școlare.
  1.4 Proiectarea anumitor activități de inițiere și valorizare a dimensiunii educative a TIC în cadrul bibliotecii.
  1.5 Elaborarea de instrumente de planificare pe tipuri de activități: pedagogice, culturale, de comunicare și de gestionare a bibliotecii.
  2. Realizarea activității2.1 Organizarea resurselor bibliotecii în vederea punerii lor la dispoziția utilizatorilor în cadrul activităților.
  2.2 Realizarea completă/corectă/legală a operațiilor biblioteconomice (catalogare, clasificare/indexare, depozitare, evidență, împrumut, inventariere, casare) prin colaborare cu alte compartimente.
  2.3 Gestionarea prin securitate și bună păstrare a dotării și colecțiilor bibliotecii.
  2.4 Organizarea de expoziții, vizite și întâlniri tematice, ateliere de creație privind promovarea ofertei bibliotecii în comunitate și atragerea cititorilor.
  2.5 Adaptarea la complexitatea muncii pe baza nivelului de concepție, de analiză și sinteză a activității.
  30
  3. Comunicare și relaționare3.1 Asigurarea unei bune comunicări și relaționări la nivel intern (cu elevii, cadrele didactice, didactic-auxiliare).
  3.2 Comunicarea eficientă cu utilizatorii externi (părinți, comunitate) și parteneri.
  3.3 Atragerea elevilor către activitățile bibliotecii și stimularea lecturii (număr fișe de cititor).
  3.4 Consolidarea relației dintre școală și comunitate.
  3.5 Colaborarea cu instituții de cultură și educație în vederea realizării unor proiecte cu caracter cultural și educativ.
  20
  4. Managementul carierei și al dezvoltării personale4.1 Analiza nivelului și stadiului propriei pregătiri profesionale.
  4.2 Participarea permanentă la cercuri și activități metodice la nivel local/ județean/ național.
  4.3 Participarea la programe de formare în vederea dezvoltării profesionale.
  10
  5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii școlii5.1 Realizarea integrală și la timp a atribuțiilor stabilite prin fișa postului.
  5.2 Respectarea Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecii școlare și a Regulamentului intern al bibliotecii școlare, respectarea normelor de conservare și securitate a colecțiilor, a normelor și procedurilor de sănătate și securitate a muncii, PSI și ISU.
  5.3 Promovarea valorilor culturale românești prin realizarea de parteneriate educative naționale și internaționale.
  5.4 Inițiative personale privind stimularea donațiilor și obținerea unor sponsorizări în scopul dezvoltării resurselor bibliotecii.
  5.5 Utilizarea rațională și eficientă a alocațiilor bugetare pentru achiziții, abonamente.
  15
  6. Conduita profesională6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).2
  6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale.3
  5
  Total100
  Data:Nume și prenume:Semnături:
  • Cadru didactic auxiliar evaluat:
  • Responsabil compartiment:
  • Responsabil comisie de contestații:
  • Director:
  • Membrii CA:
   +  Anexa nr. 5 (Anexa Nr. 6 la Metodologie) ANTET
  FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII
  CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCȚIA DE INFORMATICIAN
  Numărul fișei postului: ..................... Numele și prenumele titularului: ...................... Perioada evaluată: ................... Calificativul acordat: ....................
  Domeniiale evaluăriiCriterii de performanțăIndicatori de performanțăPunctaj maximPunctaj acordat
  Auto evaluareCompartimentConsiliul de administrațieComisia de contestații
  1. Proiectarea activității1.1 Gestionarea și verificarea permanentă a stării de funcționare a echipamentelor de calcul din dotare și asigurarea utilizării în bune condiții a acesteia.
  1.2 Întreținerea și administrarea rețelei INTERNET a școlii.
  1.3 Implicarea în activitățile de proiectare a ofertei educaționale la nivelul unității.
  1.4 Participarea la activități extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare extrase din planul managerial al unității.
  20
  2. Realizareaactivitățilordidactice2.1 Asigurarea asistenței tehnice profesorilor de altă specialitate decât informatică în timpul orelor desfășurate în laboratorul AEL sau în oricare alt laborator de informatică.
  2.2 Utilizează și gestionează eficient resursele puse la dispoziția postului: bibliotecă de software și documentații, echipamente de tehnică de calcul și auxiliare, etc.
  2.3 Participarea la activități extracurriculare, precum și participarea la acțiuni de voluntariat.
  30
  3.Comunicare și relaționare3.1 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu elevii.
  3.2 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu personalul școlii.
  3.3 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu echipa managerială.
  3.4 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare în cadrul comunității.
  3.5 Relaționarea cu firmele producătoare de softuri, de echipamente de calcul, cu firmele care asigură service-ul echipamentelor de calcul, relaționarea cu providerul de INTERNET.
  15
  4. Managementul carierei și al dezvoltării personale4.1 Valorificarea competențelor științifice, dobândite prin participarea la programele de formare/perfecționare.
  4.2 Implicarea în organizarea activităților metodice la nivelul unității de învățământ/catedrei de informatică.
  4.3 Realizarea/actualizarea portofoliului și dosarului personal.
  15
  5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și lapromovarea imaginii unității școlare5.1 Dezvoltarea de parteneriate și proiecte educaționale în vederea dezvoltării instituționale.
  5.2 Promovarea ofertei educaționale.
  5.3 Realizarea/participarea la programe/activități de prevenire și combatere a violenței și comportamentelor nesănătoase în mediul școlar.
  5.4 Respectarea normelor, procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ precum și a sarcinilor suplimentare.
  5.5 Implicarea activă în crearea unei culturi a calității la nivelul organizației.
  15
  6. Conduita profesională6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).2
  6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale.3
  5
  TOTAL100
  Data:Nume și prenume:Semnături:
  • Cadru didactic auxiliar evaluat:
  • Responsabil compartiment:
  • Responsabil comisie de contestații:
  • Director:
  • Membrii CA:
   +  Anexa nr. 6 (Anexa Nr. 8 la Metodologie) ANTET
  FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA
  STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCȚIA DE LABORANT
  Numărul fișei postului: ............... Numele și prenumele titularului: ........................ Perioada evaluată: ............... Calificativul acordat: ...................
  Domeniiale evaluăriiCriterii de performanțăIndicatori de performanțăPunctaj maximPunctaj acordat
  Auto evaluareCompartimentConsiliul de administrațieComisia de contestații
  1. Proiectarea activității1.1 Corelarea activității cu programa școlară și cu normele de elaborare a documentelor de proiectare.
  1.2 Implicarea în activitățile de proiectare a ofertei educaționale la nivelul unității.
  1.3 Folosirea TIC în activitatea de proiectare.
  1.4 Participarea la activități extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare extrase din planul managerial al unității.
  20
  2. Realizareaactivitățilordidactice2.1 Realizarea unor experimente didactice care asigură caracterul aplicativ al învățării și formarea competențelor specifice.
  2.2 Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învățământ în vederea optimizării activităților didactice inclusiv resurse TIC.
  2.3 Participarea la activități extracurriculare, precum și participarea la acțiuni de voluntariat.
  30
  3.Comunicare și relaționare3.1 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu elevii.
  3.2 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu personalul școlii.
  3.3 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu echipa managerială.
  3.4 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare în cadrul comunității.
  3.5 Relaționarea cu firmele producătoare de resurse materiale necesare laboratoarelor de specialitate și cu firmele care asigură service-ul dispozitivelor din dotare.
  20
  4. Managementul carierei și al dezvoltării personale4.1 Valorificarea competențelor științifice, dobândite prin participarea la programele de formare/perfecționare.
  4.2 Implicarea în organizarea activităților metodice la nivelul unității de învățământ/catedrei.
  4.3 Realizarea/actualizarea portofoliului și dosarului personal.
  10
  5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și lapromovarea imaginii unității școlare5.1 Dezvoltarea de parteneriate și proiecte educaționale în vederea dezvoltării instituționale.
  5.2 Promovarea ofertei educaționale.
  5.3 Realizarea/participarea la programe/activități de prevenire și combatere a violenței și comportamentelor nesănătoase în mediul școlar.
  5.4 Respectarea normelor, procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ precum și a sarcinilor suplimentare.
  5.5 Implicarea activă în crearea unei culturi a calității la nivelul organizației.
  15
  6. Conduita profesională6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).2
  6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale.3
  5
  TOTAL100
  Data:Nume și prenume:Semnături:
  • Cadru didactic auxiliar evaluat:
  • Responsabil compartiment:
  • Responsabil comisie de contestații:
  • Director:
  • Membrii CA:
   +  Anexa nr. 7 (Anexa Nr. 10 la Metodologie) ANTET
  FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII
  CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCȚIA DE TEHNICIAN
  Numărul fișei postului: ............... Numele și prenumele titularului: ........................ Perioada evaluată: ............... Calificativul acordat: ...................
  Domenii ale evaluăriiCriterii de performanțăIndicatori deperformanțăPunctajmaximPunctaj acordat
  Auto evaluareCompartimentConsiliul de administrațieComisia de contestații
  1. Proiectarea activității1.1. Corelarea activității tehnicianului cu activitățile școlii.
  1.2. Realizarea planului managerial specific postului.
  1.3. Aplicarea reglementărilor legale în vigoare la locul de muncă și în activitățile realizate cu elevii.
  20
  2. Realizarea activității2.1. Îndeplinirea sarcinilor de serviciu prevăzute de fișa postului.
  2.2. Utilizarea rațională și eficientă a resurselor materiale, financiare, informaționale și de timp.
  2.3. Formarea/dezvoltarea la elevi a unor deprinderi și a unor abilități specifice calificării.
  30
  3. Comunicarea și relaționarea3.1. Capacitatea de a face echipă cu cadrele didactice și cu ceilalți angajați ai școlii.
  3.2. Realizarea comunicării cu elevii.
  3.3.Realizarea comunicării cu conducerea unității de învățământ.
  3.4. Monitorizarea situațiilor conflictuale.
  20
  4. Managementul carierei și al dezvoltării personale4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.
  4.2. Participarea la stagii de formare/ cursuri de perfecționare etc.
  4.3. Aplicarea cunoștințelor/abilităților/ competențelor dobândite.
  10
  5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii școlii5.1. Promovarea unei atitudini proactive față de activitățile școlii.
  5.2. Promovarea în comunitate a activității instituției, participând la programe și parteneriate.
  5.3. Realizarea activităților în conformitate cu politica educațională a școlii.
  5.4. Respectarea și aplicarea regulilor școlii.15
  6. Conduita profesională6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).2
  6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale.3
  5
  TOTAL100
  Data:Nume și prenume:Semnături:
  • Cadru didactic auxiliar evaluat:
  • Responsabil compartiment:
  • Responsabil comisie de contestații:
  • Director:
  • Membrii CA:
   +  Anexa nr. 8 (Anexa Nr. 12 la Metodologie) ANTET
  FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII
  CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCȚIA DE PEDAGOG ȘCOLAR
  Numărul fișei postului: ............... Numele și prenumele titularului: ........................ Perioada evaluată: ............... Calificativul acordat: ...................
  Domenii ale evaluăriiCriterii de performanțăIndicatori de performanțăPunctaj maximPunctaj acordat
  Auto evaluareCompartimentConsiliul de administrațieComisia de contestații
  1. Proiectarea activității1.1. Corelarea conținutului activității de pedagog școlar cu obiectivele generale ale instituției.
  1.2. Realizarea planului managerial al pedagogului școlar.
  1.3. Aplicarea reglementărilor legale în vigoare ce au în vedere activitatea pedagogului școlar.
  20
  2. Realizarea activității2.1. Îndeplinirea sarcinilor de serviciu specifice postului.
  2.2. Utilizarea rațională și eficientă a resurselor materiale, financiare, informaționale și de timp.
  2.3. Contribuții la dezvoltarea personalității elevului.
  30
  3. Comunicare și relaționare3.1. Capacitatea de a se integra/ lucra în echipă.
  3.2. Realizarea comunicării cu elevii.
  3.3. Realizarea comunicării cu factorii de răspundere din școală.
  3.4.. Realizarea comunicării cu familia.
  3.5. Monitorizarea situațiilor conflictuale din cămin.
  20
  4. Managementul carierei și al dezvoltării personale4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare
  4.2. Participarea la stagii de formare/ cursuri de perfecționare etc.
  4.3. Aplicarea cunoștințelor /abilităților/competențelor dobândite.
  10
  5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și promovarea imaginii școlii5.1. Manifestarea unei atitudini proactive în legătură cu activitățile specifice căminului.
  5.2. Promovarea în comunitate a activității instituției, participând la programe și parteneriate/pregătind participarea elevilor la programe/parteneriate.
  5.3. Realizarea unui climat de disciplină și de siguranță în cadrul căminului de elevi.
  15
  6. Conduita profesională6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).2
  6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale.3
  5
  TOTAL100
  Data:Nume și prenume:Semnături:
  • Cadru didactic auxiliar evaluat:
  • Responsabil compartiment:
  • Responsabil comisie de contestații
  • Director:
  • Membrii CA:
   +  Anexa nr. 9 (Anexa Nr. 14 la Metodologie) ANTET
  FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII
  CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCȚIA DE
  INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE EXTRAȘCOLARĂ
  Numărul fișei postului: ............... Numele și prenumele titularului: ........................ Perioada evaluată: ............... Calificativul acordat: ...................
  Domenii ale evaluăriiCriterii de performanțăIndicatori de performanțăPunctaj maximPunctaj acordat
  Auto evaluareCompartimentConsiliul de administrațieComisia de contestații
  1. Proiectarea activităților1.1. Corelarea conținutului activității cu planul managerial al directorului.
  1.2. Realizarea planului anual și semestrial de activități extrașcolare.
  1.3. Aplicarea reglementărilor legale în vigoare.
  20
  2. Realizarea activităților2.1. Realizarea activităților extrașcolare propuse.
  2.2. Utilizarea rațională și eficientă a resurselor materiale, financiare, informaționale și de timp.
  2.3. Asigurarea unui climat propice dezvoltării personale.
  2.4. Realizarea activităților respectând principiul egalității de șanse .
  2.5. Contribuții la dezvoltarea personalității elevului.
  3. Comunicarea și relaționarea3.1. Capacitatea de a lucra în echipă.
  3.2. Realizarea comunicării cu elevii, cu cadrele didactice, cu conducerea școlii.
  3.3. Menținerea relațiilor cu diferiți parteneri din comunitatea locală.
  3.4. Monitorizarea situațiilor conflictuale.
  20
  4. Managementul carierei și al dezvoltării personale4.1.Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.
  4.2. Participarea la activități metodice, stagii de formare/cursuri de perfecționare etc.
  4.3. Aplicarea cunoștințelor/abilităților/competențelordobândite.
  10
  5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii școlii5.1. Formarea la elevi a unei atitudini proactive față de activitățile școlii.
  5.1. Promovarea în comunitate a activității instituției, participând la programe și parteneriate.
  5.2. Contribuția la îmbunătățirea/ consolidarea imaginii școlii în comunitate
  5.3. Facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale.
  15
  6. Conduita profesională6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).2
  6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale.3
  5
  Total100
  Data:Nume și prenume:Semnături:
  • Cadru didactic auxiliar evaluat:
  • Responsabil compartiment:
  • Responsabil comisie de contestații:
  • Director:
  • Membrii CA:
   +  Anexa nr. 10 (Anexa Nr. 16 la Metodologie) ANTET
  FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII
  CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCȚIA DE ASISTENT SOCIAL
  Numărul fișei postului: ............... Numele și prenumele titularului: ........................ Perioada evaluată: ............... Calificativul acordat: ...................
  Domenii ale evaluăriiCriterii de performanțăIndicatori de performanțăPunctaj maximPunctai acordat
  Auto evaluareCompartimentConsiliul de administrațieComisia de contestații
  1. Proiectarea activității1.1. Programarea activității de asistență socială.
  1.2. Organizarea activității și a locului de muncă.
  1.3. Respectarea codului deontologic al asistentului social.
  20
  2. Realizarea activității2.1. Respectarea programului de lucru.
  2.2. Îndeplinirea la termen a obligațiilor de serviciu.
  2.3. Utilizarea corespunzătoare a documentelor specifice (legislație, metodologii și proceduri).
  2.4 Utilizarea logisticii unității în care își desfășoară activitatea.
  30
  3. Comunicare și relaționare3.1 Demonstrarea abilităților de comunicare formală intra și interinstituțională.
  3.2. Facilitează comunicarea formală intra și interinstituțională, școală-familie, școală-comunitate școlară-comunitate socială.
  3.3 Monitorizarea situațiilor conflictuale.
  3.4. Capacitate de a se integra și de a lucra în echipă.
  20
  4. Managementul carierei și al dezvoltării personale4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare în carieră și personală.
  4.2. Participarea la activități metodico-științifice de specialitate, stagii de formare/ cursuri de perfecționare etc.
  4.3. Aplicarea în activitatea curentă a cunoștințelor/abilităților/competențelor profesionale dobândite în programele de formare continuă/perfecționare.
  10
  5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare5.1. Promovarea în comunitate a activității unității de învățământ, ofertei educaționale și a rezultatelor obținute.
  5.2 Respectarea integrală a regulamentelor interne și a procedurilor stabilite la nivelul unității de învățământ.
  5.3 Participarea la activitățile organizate de unitate privind cunoașterea și aplicarea normelor și procedurilor de sănătate și securitate în muncă, de PSI și ISU.
  5.4 Participarea la programe/activități de prevenire și combatere a violenței și comportamentelor nesănătoase.
  15
  6. Conduita profesională6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).2
  6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale.3
  5
  Total100
  Data:Nume și prenume:Semnături:
  • Cadru didactic auxiliar evaluat:
  • Responsabil compartiment:
  • Responsabil comisie de contestații:
  • Director:
  • Membrii CA:
   +  Anexa nr. 11 (Anexa Nr. 18 la Metodologie) ANTET
  FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA
  STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCȚIA DE COREPETITOR
  Numărul fișei postului: ............... Numele și prenumele titularului: ........................ Perioada evaluată: ............... Calificativul acordat: ...................
  Domenii ale evaluăriiCriterii de performanțăIndicatori de performanțăPunctaj maximPunctaj acordat
  Auto evaluareCompartimentConsiliul de administrațieComisia de contestații
  1. Proiectarea activității1.1. Programarea activității de corepetiție, conform proiectării activității didactice.
  1.2. Proiectarea unor activități extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile și interesele educabililor.
  1.3. Implicarea în activitățile de proiectare a ofertei educaționale la nivelul unității.
  20
  2. Realizarea activității2.1. Organizarea și amenajarea spațiului de lucru.
  2.2. Îndeplinirea la termen a obligațiilor de serviciu.
  2.3. Utilizarea corespunzătoare a mijloacelor și metodelor specifice.
  2.4. Organizarea și participarea la activități extracurriculare.
  2.5. Formarea deprinderilor de studiu individual și în echipă în vederea formării/dezvoltării competenței de „a învăța să înveți".
  30
  3. Comunicare și relaționare3.1 Demonstrarea abilităților de comunicare formală intra și inter- instituțională.
  3.2. Comunicarea școală - familie - comunitate.
  3.3.Capacitatea de a face echipă cu cadrele didactice și cu ceilalți angajați ai școlii.
  15
  4. Managementul carierei și al dezvoltării personale4.1. Participarea la programele de formare continuă și perfecționare.
  4.2. Aplicarea în activitatea curentă a cunoștințelor profesionale dobândite în programele de formare continuă și perfecționare.
  4.3.Implicarea în organizarea activităților metodice la nivelul unității de învățământ/catedrei.
  4.4.Realizarea/actualizarea portofoliului și a dosarului personal.
  15
  5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și promovarea imaginii școlii5.1 .Implicarea în dezvoltarea de parteneriate și proiecte educaționale în vederea dezvoltării instituționale.
  5.2.Promovarea în comunitate a activității unității de învățământ, a ofertei educaționale și a rezultatelor obținute.
  5.3.Participarea la activitățile organizate de unitate privind cunoașterea și aplicarea normelor și procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU
  5.4.Realizarea/participarea la programe/activități de prevenire și combatere a violenței și comportamentelor nesănătoase în mediul școlar.
  15
  6. Conduita profesională6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).2
  6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale.3
  5
  Total100
  Data:Nume și prenume:Semnături:
  • Cadru didactic auxiliar evaluat:
  • Responsabil compartiment:
  • Responsabil comisie de contestații:
  • Director:
  • Membrii CA:
   +  Anexa nr. 12 (Anexa Nr. 20 la Metodologie) ANTET
  FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII
  CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCȚIA
  MEDIATOR ȘCOLAR
  Numărul fișei postului: ............... Numele și prenumele titularului: ........................ Perioada evaluată: ............... Calificativul acordat: ...................
  Domenii ale evaluăriiCriterii de performanțăIndicatori de performanțăPunctaj maximPunctaj acordat
  Auto evaluareCompartimentConsiliul de administrațieComisia de contestării
  1. Proiectarea activității de mediator școlar1.1. Fundamentarea proiectării activităților specifice funcției este realizată conform fișei postului. Stabilește obiectivele și durata activității în funcție de specificul activității și timpul disponibil.
  1.2. Strategiile de lucru sunt corect stabilite.
  1.3. Elaborează instrumente de lucru/proiectare.
  1.4. Folosește instrumentele TIC în proiectareaactivităților/experiențelor derulate.
  1.5. Proiectarea activității extracurriculare.
  20
  2. Realizarea activității de mediator școlar2.1. Organizarea și dirijarea activităților planificate sunt realizate conform planificării.
  2.2. Utilizează materiale și instrumente specifice, adecvate funcției.
  2.3. Monitorizează copiii de vârstă preșcolară și de vârstă școlară.
  2.4. Ajută la aplicarea practicilor incluzive în școală.
  2.5. Promovează limba, tradițiile și obiceiurile comunității în școală.
  30
  3. Comunicare și relaționare3.1. Stabilește modalitățile de comunicare:• Transmiterea corectă a informației;• Medierea comunicării;• Stabilirea modelelor de colaborare ale școlii cu familia, comunitatea locală, ONG-uri;• Consilierea familiilor dezavantajate privind rolul și importanța școlarizării.
  3.2. Transmite corect informația.
  3.3. Mediază comunicarea în cazuri de conflict din școală.
  3.4. Stabilește modele de colaborare ale școlii cu familia, comunitatea locală, ONG-uri.
  3.5. Consiliază familiile dezavantajate privind rolul și importanța școlarizării.
  20
  4. Managementul carierei și al dezvoltării personale4.1. Identifică nevoile proprii de dezvoltare.
  4.2. Participă la activități/stagii de formare, cursuri de perfecționare, manifestări științifice etc.
  4.3. Aplică cunoștințele/abilitățile/ competențele dobândite.
  4.4. Integrarea și utilizarea TIC.
  10
  5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii școlii.5.1. Relaționarea eficientă cu partenerii economici și sociali.
  5.2. Gestionarea activităților practice în cadrul unor proiecte în parteneriat.
  5.3. Implicarea în activitatea specifică sistemului de asigurare a calității din instituție.
  5.4. Promovarea sistemului de valori al unității la nivelul comunității.
  5.5. Facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale.
  5.6. Inițierea și derularea proiectelor și parteneriatelor.
  15
  6. Conduita profesională6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).2
  6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale.3
  5
  TOTAL100
  Data:Nume și prenume:Semnături:
  • Cadru didactic auxiliar evaluat:
  • Responsabil compartiment:
  • Responsabil comisie de contestații:
  • Director:
  • Membrii CA:
   +  Anexa nr. 13 (Anexa Nr. 22 la Metodologie) ANTET
  FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII
  CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCȚIA DE
  SECRETAR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
  Numărul fișei postului: ............... Numele și prenumele titularului: ........................ Perioada evaluată: ............... Calificativul acordat: ...................
  Domenii ale evaluăriiCriterii de performanțăIndicatori de performanțăPunctaj maximPunctaj acordat
  Auto evaluareCompartimentConsiliul de administrațieComisia de contestații
  1. Proiectarea activității1.1.Respectarea planurilor manageriale ale școlii.
  1.2.Implicarea în proiectarea activității școlii, la nivelul compartimentului.
  1.3.Realizarea planificării calendaristice a compartimentului.
  1.4.Cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare.
  1.5.Folosirea tehnologiei informatice în proiectare.
  20
  2. Realizarea activităților2.1.Organizarea documentelor oficiale.
  2.2. Asigură ordonarea și arhivarea documentelor unității.
  2.3. Gestionarea documentelor pentru resursa umană a unității (cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal nedidactic). Înregistrarea și prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de salarizare și REVISAL.
  2.4. Întocmirea și actualizarea documentelor de studii ale elevilor.
  2.5. Alcătuirea de proceduri.
  30
  3. Comunicare și relaționare3.1.Asigurarea fluxului informațional al compartimentului.
  3.2.Raportarea periodică pentru conducerea instituției.
  3.3.Asigurarea transparenței deciziilor din compartiment.
  3.4. Evidența, gestionarea și arhivarea documentelor.
  3.5. Asigurarea interfeței privind comunicarea cu beneficiarii direcți și indirecți.
  20
  4. Managementul carierei și al dezvoltării personale4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.
  4.2. Participarea la activități de formare profesională și dezvoltare în carieră.
  4.3. Participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul școlar.
  10
  5.Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii școlii5.1. Planificarea activității compartimentului prin prisma dezvoltării instituționale și promovarea imaginii școlii.
  5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanții comunității locale privind activitatea compartimentului.
  5.3. Îndeplinirea altor atribuții dispuse de șeful ierarhic superior și/sau directorul, care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiții a atribuțiilor aflate în sfera sa de responsabilitate.
  5.4. Respectarea normelor, ROI, a procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ.
  15
  6. Conduita profesională6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).2
  6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale.3
  5
  TOTAL100
  Data:Nume și prenume:Semnături:
  • Cadru didactic auxiliar evaluat:
  • Responsabil compartiment:
  • Responsabil comisie de contestații:
  • Director:
  • Membrii CA:
   +  Anexa nr. 14 (Anexa Nr. 24 la Metodologie) ANTET
  FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII
  CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCȚIA DE
  ADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABIL) ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
  Numărul fișei postului: ............... Numele și prenumele titularului: ........................ Perioada evaluată: ............... Calificativul acordat: ...................
  Domenii ale evaluăriiCriterii de performanțăIndicatori de performanțăPunctaj maximPunctaj acordat
  Auto evaluareCompartimentConsiliul de administrațieComisia de contestării
  1. Proiectarea activității1.1. Respectarea planurilor manageriale ale școlii.
  1.2.Implicarea în proiectarea activității școlii, la nivelul compartimentului financiar.
  1.3.Cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare.
  1.4.Folosirea tehnologiei informatice în proiectare.
  20
  2. Realizarea activităților2.1.Organizarea activității.
  2.2. Înregistrarea și prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de contabilitate.
  2.3. Monitorizarea activității.
  2.4. Consilierea/îndrumarea și controlul periodic al personalului care gestionează valori materiale.
  2.5. Alcătuirea de proceduri.
  30
  3. Comunicare și relaționare3.1. Asigurarea fluxului informațional al compartimentului.
  3.2.Raportarea periodică pentru conducerea instituției.
  3.3. Asigurarea transparenței deciziilor din compartiment.
  3.4.Evidența, gestionarea și arhivarea documentelor.
  3.5. Asigurarea interfeței privind licitațiile sau încredințărilor directe.
  20
  4. Managementul carierei și al dezvoltării personale4.1. Nivelul și stadiul propriei pregătiri profesionale.
  4.2. Formare profesională și dezvoltare în carieră.
  4.3. Coordonarea personalului din subordine privind managementul carierei.
  4.4. Participarea la instruirile organizate de inspectoratul școlar.
  10
  5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii școlii5.1. Planificarea bugetară prin prisma dezvoltării instituționale și promovarea imaginii școlii.
  5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanții comunității locale privind activitatea compartimentului.
  5.3. Îndeplinirea altor atribuții dispuse de șeful ierarhic superior și/sau directorul, care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiții a atribuțiilor aflate în sfera sa de responsabilitate.
  5.4. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ.
  15
  6. Conduita profesională6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).2
  6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale.3
  5
  TOTAL100
  Data:Nume și prenume:Semnături:
  • Cadru didactic auxiliar evaluat:
  • Responsabil compartiment:
  • Responsabil comisie de contestații:
  • Director:
  • Membrii CA:
   +  Anexa nr. 15 (Anexa Nr. 26 la Metodologie) ANTET
  FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII
  CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCȚIA DE
  INSTRUCTOR-ANIMATOR
  Numărul fișei postului: ............... Numele și prenumele titularului: ........................ Perioada evaluată: ............... Calificativul acordat: ...................
  Domenii ale evaluăriiCriterii de performanțăIndicatori de performanțăPunctaj maximPunctaj acordat
  Auto evaluareCompartimentConsiliul de administrațieComisia de contestații
  1. Proiectarea activității1.1 Elaborarea documentelor de proiectare a activității conform specificului postului.
  1.2 Fundamentarea proiectării activităților educative/formative pe analiza de nevoi efectuată în unitatea de învățământ.
  1.3 Folosirea TIC în activitatea de proiectare.
  1.4. Realizarea proiectării programelor educative pentru activitățile de timp liber și de vacanță pe care le realizează la nivelul școlilor, al cluburilor copiilor sau în taberele școlare.
  1.5 Elaborarea proiectelor de parteneriat cu alte instituții de învățământ.
  20
  2. Realizarea activităților2.1 Organizarea activităților educative complementare care vizează dezvoltarea aptitudinilor elevilor în domeniile cultural-artistic, tehnic-aplicativ, sportiv-turistic.
  2.2 Desfășurarea activităților atelierelor de lucru tematice, în conformitate cu nevoile elevilor și cu specificul unității de învățământ.
  2.3 Coordonarea formațiilor cultural-artistice.
  2.4 Amenajarea spațiilor adecvate pentru desfășurarea activităților recreative în perimetrul unității de învățământ sau în tabere școlare.
  2.5 Facilitarea implicării specialiștilor din palatele și cluburile copiilor în realizarea programelor și proiectelor desfășurate în unitatea de învățământ.
  30
  3. Comunicare și relaționare3.1 Relaționarea eficientă cu întregul personal al unității de învățământ.
  3.2 Promovarea unui comportament asertiv în relațiile cu personalul unității de învățământ.
  3.4 Facilitarea și colaborarea școlii cu diverse instituții (centre de plasament, școli speciale etc.), cu alte structuri cu rol educațional care contribuie la educarea și integrarea elevilor în societate.
  3.5 Popularizarea în rândul elevilor a programelor propuse de instituțiile specializate în activitățile de timp liber.
  20
  4. Managementul carierei și al dezvoltării personale4.1 Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare profesională.
  4.2 Participarea la stagii de formare/cursuri de perfecționare.
  4.3 Aplicarea în activitatea curentă a cunoștințelor/abilităților/competențelor dobândite prin formare continuă/perfecționare.
  10
  5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare5.1 Promovarea sistemului de valori al unității la nivelul comunității.
  5.2 Facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale.
  5.3 Elaborarea, redactarea și popularizarea unor materiale informative (buletine metodice, publicații de specialitate, culegeri tematice, planșe, fișe, studii, programe, traduceri, scrisori metodice, portofolii, albume).
  5.4 Inițierea și derularea proiectelor și parteneriatelor.
  5.5 Colaborarea cu mass-media în vederea difuzării și popularizării activităților desfășurate în unitatea de învățământ.
  15
  6. Conduita profesională6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).2
  6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale.3
  5
  TOTAL100
  Data:Nume și prenume:Semnături:
  • Cadru didactic auxiliar evaluat:
  • Responsabil compartiment:
  • Responsabil comisie de contestații:
  • Director:
  • Membrii CA:
   +  Anexa nr. 16 (Anexa Nr. 28 la Metodologie) ANTET
  FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII
  CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCȚIA DE
  ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU
  Numărul fișei postului: ............... Numele și prenumele titularului: ........................ Perioada evaluată: ............... Calificativul acordat: ...................
  Domenii ale evaluăriiCriterii de performanțăIndicatori de performanțăPunctaj maximPunctaj acordat
  Auto evaluareCompartimentConsiliul de administrațieComisia de contestații
  1. Proiectarea activității1.1 Elaborarea documentelor de proiectare a activității conform specificului postului și corelarea acestora cu documentele de proiectare ale unității de învățământ.      
  1.2 Implicarea în elaborarea documentelor de proiectare a activității compartimentului funcțional.      
  1.3 Folosirea TIC în activitatea de proiectare.      
  1.4 Elaborarea tematicii și graficului de control ale activității personalului din subordine.      
    20    
  2. Realizarea activităților2.1 Identificarea și aplicarea soluțiilor optime, prin consultare cu conducerea unității, pentru toate problemele ce revin sectorului administrativ.      
  2.2. Organizarea și gestionarea bazei materiale a unității de învățământ.      
  2.3.Elaborarea documentației necesare, conform normelor în vigoare, pentru realizarea de achiziții publice în vederea dezvoltării bazei tehnico-materiale a unității de învățământ.      
  2.4 Gestionarea inventarului mobil și imobil al unității de învățământ în registrul inventar al acesteia și în evidentele contabile.      
    30    
  3. Comunicare și relaționare3.1 Relaționarea eficientă cu întregul personal al unității de învățământ.      
  3.2 Promovarea unui comportament asertiv în relațiile cu personalul unității de învățământ.      
  3.4 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare în interiorul și în afara unității (cu elevii, personalul școlii, echipa managerială și în cadrul comunității).      
     20    
  4. Managementul carierei și al dezvoltării personale4.1 Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.      
  4.2 Participarea la stagii de formare/ cursuri de perfecționare etc.      
  4.3 Aplicarea în activitatea curentă a cunoștințelor/abilităților/competențelor dobândite prin formare continuă/ perfecționare.      
     10    
  5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare5.1 Promovarea sistemului de valori al unității la nivelul comunității.      
  5.2 Facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale.      
  5.3 Participarea și implicarea în procesul decizional în cadrul instituției și la elaborarea și implementarea proiectului instituțional.      
  5.4 Inițierea și derularea proiectelor și parteneriatelor.      
  5.5 Atragerea de sponsori în vederea dezvoltării bazei materiale a unității.      
    15    
  6. Conduita profesională6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament). 2    
  6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale. 3    
    5    
  TOTAL  100    
  Data:Nume și prenume:Semnături:
   • Cadru didactic auxiliar evaluat: 
   • Responsabil compartiment: 
   • Responsabil comisie de contestații: 
   • Director: 
   • Membrii CA: 
   +  Anexa nr. 17 (Anexa Nr. 30 la Metodologie) ANTET
  FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII
  CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCȚIA DE
  PROFESOR DOCUMENTARIST DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
  Numărul fișei postului: ............... Numele și prenumele titularului: ........................ Perioada evaluată: ............... Calificativul acordat: ...................
  Domenii ale evaluăriiIndicatori de performanțăPunctaj maximPunctaj acordat
  Auto evaluareComisia de evaluareConsiliul de administrațieComisia de contestații
  1. Proiectarea și planificarea activităților Centrului de Documentare și Informare (CDI)1.1. Consecvență și ritmicitate în conceperea, adaptarea, aplicarea și analiza instrumentelor de analiză a nevoilor beneficiarilor;     
  1.2. Participare la elaborarea unei politici documentare la nivelul unității de învățământ;     
  1.3. Obiectivele sunt stabilite pe termen lung, mediu și scurt în funcție de planul managerial al școlii și de resurse, în raport cu exigențele la nivel național, cu specificul zonei geografice, cu luarea în considerare a dinamicilor de modernizare/schimbare la nivel instituțional și zonal și cu respectarea prevederilor legislației;     
  1.4. Activitatea CDI este proiectată în conformitate cu obiectivele stabilite pe baza concluziilor diagnozei și a prognozei și răspunde funcțiilor CDI și misiunilor profesorului documentarist, este adaptată nevoilor utilizatorilor și specificului școlii;     
  1.5. Curriculum la decizia școlii (CDȘ) privind inițierea în tehnici de cercetare documentară sau educație pentru informație este elaborat în funcție de particularitățile grupului instruit;10    
  1.6. Proiectul CDI este elaborat prin consultarea și în colaborare cu cadrele didactice;     
  1.7. Realizarea unei proiectări a activității care să permită punerea în practică a politicii documentare definite, respectiv să dezvolte serviciile oferite utilizatorilor;     
  1.8. Capacitatea de relaționare cu cadrele didactice pentru elaborarea proiectului CDI;     
  1.9. În planul managerial al CDI sunt evidențiate clar obiectivele, activitățile planificate, orizontul de timp, partenerii, indicatorii de eficiență ai activității, modalități de corecție/actualizare a obiectivelor, modalitățile de monitorizare și evaluare, rezultatele așteptate.     
  1.10. Planificarea și organizarea activităților școlare și extrașcolare sunt în concordanță cu obiectivele educaționale și gradul de interes al elevilor și al comunității locale;     
  1.11. Realizarea unei proiectări a activităților școlare și extrașcolare care să permită desfășurarea acestora în mediul online.     
  2. Realizarea activităților CDI2.1. Flexibilitate, adaptabilitate și creativitate în conceperea activităților și a sarcinilor de lucru, astfel încât să fie valorificate diferitele stiluri de învățare, să țină cont de posibilitățile și ritmul de asimilare proprii grupului instruit;     
  2.2. Activitățile organizate pun în practică strategiile inițial elaborate și sunt cuprinse în proiectul CDI;     
  2.3. Activitățile organizate valorifică resurse educaționale deschise;     
  2.4. Utilizarea platformelor educaționale și a altor resurse online pentru eficientizarea activității CDI;     
  2.5. Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învățării, formarea competențelor specifice și dezvoltarea competențelor cheie ale elevilor;15    
  2.6. Formarea deprinderilor de studiu individual și în echipă în vederea formării/dezvoltării competenței de „a învăța să înveți"     
  2.7. Activitățile desfășurate favorizează exploatarea resurselor CDI;     
  2.8. Varietatea resurselor utilizate în cadrul activităților CDI;     
  2.9. Varietatea resurselor educaționale din mediul online utilizate în cadrul activităților CDI;     
  2.10. Accesul la noile mijloace de informare și comunicare este facilitat;     
  2.11. Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învățământ și CDI în vederea optimizării activităților didactice-inclusiv resurse digitale și TIC;     
  2.12.Diseminarea, evaluarea și valorizarea activităților realizate.     
  2.13. Activitățile cu caracter cultural sunt derulate ținând cont de prioritățile școlii, politica unității de învățământ, fiind în conformitate cu reglementările MEC;     
  2.14. Prin activitățile organizate se pune în valoare potențialul cultural al fondului documentar, producțiile culturale românești și europene, din perspectiva unei identități culturale comune;     
  2.15. Obiectivele info-documentare din programele școlare sunt identificate și dezvoltate și activitățile desfășurate în colaborare cu profesorii de disciplină;     
  2.16. Identificarea căilor și modalităților de cooperare între arii curriculare și discipline, regăsirea lor în activitățile desfășurate în colaborare;     
  3. Formarea elevilor și dezvoltarea competențelor specifice3.1. Modalități variate în care au fost utilizate elemente de inițiere în cercetarea documentară;     
  3.2. Situațiile de învățare alese stimulează gândirea elevului și capacitatea de argumentare, formează deprinderile de muncă și studiu necesare instruirii pe durata întregii vieți;     
  3.3. Gradul de exploatare a noilor tehnologii ale informării și comunicării (TIC) în activitățile desfășurate în CDI;     
  3.4. Formele de cercetare documentară sunt diversificate, în concordanță cu cerințele învățării interdisciplinare;20    
  3.5. Formele de cercetare documentară sunt diversificate, oferind și posibilitatea desfășurării actului educațional online;     
  3.6. Gradul de autonomie al elevilor în utilizarea resurselor CDI;     
  3.7. Realizarea activităților desfășurate implică exploatarea resurselor multimedia, favorizează inovația pedagogică și utilizarea metodelor activ-participative;     
  3.8. Parteneriatele educative la nivelul unității de învățământ urmăresc atât obiective specifice disciplinelor de studiu, cât și obiective din domeniul indo-documentare, de dezvoltare de aptitudini și competențe specifice;     
  3.9. Temele transdisciplinare răspund nevoilor de formare ale elevilor;     
  3.10. Activitățile derulate cresc interesul elevilor pentru studiu;     
  3.11. Activitățile privind animarea CDI implică și participarea elevilor;     
  4. Monitorizarea și evaluarea activității CDI și a rezultatelor elevilor4.1. Metodele de monitorizare și evaluare a activităților stabilite pentru realizarea obiectivelor sunt adaptate specificului aspectelor vizate și al resurselor disponibile;     
  4.2. Activitățile organizate în CDI sunt diverse și răspund funcțiilor CDI;     
  4.3. Numărul de participanți la activitățile organizate în CDI;     
  4.4. Numărul de utilizatori;     
  4.5. Numărul de documente consultate în cadrul CDI;     
  4.6. Numărul de volume împrumutate;     
  4.7. Diversitatea modalităților de evaluare și valorizare a muncii elevilor;10    
  4.8. Gradul de atingere a obiectivelor și de realizare a activităților planificate;     
  4.9. Gradul de corectare/actualizare a obiectivelor activităților planificate, atunci când este necesar;     
  4.10. Promovarea autoevaluării și interevaluării;     
  4.11. Evaluarea satisfacției beneficiarilor educaționali;     
  4.12. Participarea la completarea portofoliului educațional ca element central al evaluării rezultatelor învățării;     
  5. Managementul clasei de elevi5.1. Stabilirea unui cadru adecvat inclus în regulamentul de organizare și funcționare al CDI (reguli de conduită, atitudini, ambient, reguli de utilizare și exploatare a resurselor CDI, reguli de acces în CDI) pentru desfășurarea activităților în conformitate cu particularitățile clasei de elevi și specificul activității în structuri info-documentare;5    
  5.2. Monitorizarea comportamentului elevilor și gestionarea situațiilor conflictuale;     
  5.3. Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică.     
  6. Dezvoltarea de parteneriate6.1. Numărul proiectelor desfășurate în colaborare;     
  6.2. Varietatea activităților desfășurate în colaborare;     
  6.3. Numărul partenerilor implicați în desfășurarea activităților propuse;     
  6.4. Relevanța parteneriatelor în calitatea desfășurării și conținutului activităților;10    
  6.5. Aportul parteneriatelor în atingerea obiectivelor stabilite în proiectul de activitate, respectiv în formarea unei culturi informaționale a elevilor și în dezvoltarea competențelor cheie ale elevilor.     
  7. Comunicare7.1. Sursele de informare din exteriorul și interiorul unității de învățământ sunt identificate și utilizate;     
  7.2. Informația de interes pentru beneficiari este actualizată periodic;5    
  7.3. Mediatizarea rezultatelor obținute și multiplicarea experiențelor obținute la nivelul întregii unități de învățământ;     
  7.4. Activitățile de promovare a imaginii și activității CDI sunt realizate periodic;     
  7.5. Capacitatea de a se implica în activități organizate și desfășurate de în parteneriat;     
  8. Gestionarea CDI8.1. Organizarea spațiului CDI respectă standardele și criteriile de amenajare ale unui CDI;     
  8.2. Gradul de funcționalitate și respectarea parametrilor tehnici ai echipamentelor;     
  8.3. Prin organizarea CDI și activitățile propuse accesul liber la informație este facilitat și asigurat;     
  8.4. Gradul de autonomie a utilizatorilor în reperarea resurselor pluridisciplinare și multisuport;     
  8.5. Practicarea unei politici documentare prospective;     
  8.6. Realizarea operațiilor biblioteconomice conform normelor în vigoare;     
  8.7. Gradul de respectare a sistemului de clasificare a documentelor;     
  8.8. Gradul de respectare a criteriilor de selecție a fondului documentar;13    
  8.9. Capacitatea de aplicare a normelor de achiziții documentare;     
  8.10. Corelarea necesarului de fond documentar cu natura activității în CDI și ai nevoile utilizatorilor;     
  8.11. Stadiul informatizării CDI și de realizare a bazelor de date;     
  8.12. Asigurarea unui program flexibil care să permită accesul utilizatorilor în CDI atât în cadrul cursurilor, cât și în afara lor;     
  8.13. Adaptarea orarului CDI, a planului managerial al CDI la realitatea unității școlare;     
  8.14. ROI al CDI este propus ca parte integrantă a ROI al unității școlare;     
  8.15. Utilizatorii și activitățile derulate în CDI sunt înregistrate ritmic pentru evidențierea și valorizarea lor și pentru remedierea disfuncționalităților;     
  8.16. Necesarul de achiziții a fost propus;     
  9. Managementul carierei și al dezvoltării profesionale9.1. Obiectivitate în autoevaluare și identificarea propriilor nevoi de formare, în funcție de dinamica informației în domeniu;     
  9.2. Număr cursuri/stagii de formare și schimburi de experiență la care a participat în vederea satisfacerii nevoilor personale privind perfecționarea și ale organizației prin raportare la standardele de calitate;     
  9.3. Gradul de aplicare a cunoștințelor și de utilizare a noilor competente dezvoltate în cadrul formărilor în activitățile CDI;4    
  9.4. Articole, publicații, participarea la schimburi de bune practici, participarea la cercurile pedagogice;     
  9.5. Gradul de utilizare a competențelor dezvoltate în stagiile de formare;     
  10. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității de învățământ10.1. Promovarea ofertei educaționale.     
  10.2. Promovarea imaginii școlii în comunitate prin participarea și rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competiții, activități extracurriculare și extrașcolare desfășurate în mediul școlar, extrașcolar și în mediul online.     
  10.3. Realizarea/participarea la programe/activități de prevenire și combatere a violenței și comportamentelor deviante în mediul școlar, familie și societate.3    
  10.4. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ, precum și a sarcinilor suplimentare.     
  10.5. Implicarea activă în crearea unei culturi a calității și a unei culturi informaționale la nivelul organizației.     
  11. Conduita profesională11.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).2    
  11.2.Respectarea și promovarea deontologiei didactice (normelor deontologice).3    
  TOTAL 100    
  Data evaluării:Nume și prenume:Semnătura
   • Cadru didactic evaluat 
   • Responsabil comisie de evaluare: 
   • Responsabil comisie de contestații: 
   • Director: 
   • Membrii CA: 
   +  Anexa nr. 18 (Anexa Nr. 31 la Metodologie)
  FIȘA CADRU A POSTULUI DE PROFESOR DOCUMENTARIST
  În temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidență a salariaților cu numărul ........, se încheie astăzi, ........., prezenta fișă a postului: Numele și prenumele .......................... Specialitatea: ...................... Denumirea postului: ................. Decizia de numire: .................. Încadrarea titular/suplinitor/cadru didactic asociat: ............. Număr de ore sarcini de serviciu: ............... Număr ore activitate directă cu elevii din care număr ore de punere a Centrului de Documentare și Informare la dispoziția utilizatorilor în cadrul activităților libere ......... Profesor diriginte la clasa: .............. Cerințe: Studii: ............... Studii specifice postului: ............... Vechime: .................. Grad didactic: ............... Obligativitatea cunoașterii legislației școlare și a celei specifice, a documentelor care descriu și reglementează activitatea profesorului documentarist și a Centrelor de Documentare și Informare (CDI). Relații profesionale (comunicare/relaționare):a. ierarhice de subordonare: directorul și directorul adjunct al unității de învățământ;b. de colaborare: responsabilul comisiei pentru curriculum, cadrele didactice și personalul didactic auxiliar din unitatea de învățământ;c. de reprezentare a unității școlare la activități/proiecte/concursuri/festivaluri etc. la care participă ca delegat.– relații cu utilizatorii CDI;– relații intrainstituționale;– relații cu editurile, firmele de presă, cu autorii etc.;– relații cu profesorii documentariști, bibliotecarii școlari. Dificultățile operațiilor specifice postului:– manipulare carte;– responsabilitate financiară (gestiune);– solicitare psihică. Responsabilitatea implicată de post:– intelectuală;– de gestiune;– morală. Aptitudini: Comunicare eficientă, lucru în echipă, evaluare/autoevaluare critică, capacitate de analiză și sinteză, tact pedagogic, spirit organizatoric. Abilități: Se recomandă a avea cunoștințe de operare PC (Windows, MS Office, Internet, poștă electronică), de utilizare a unor programe de gestionare a resurselor CDI. Se recomandă cunoașterea unei limbi străine. Atitudini și comportamente: creativitate, dinamism, adaptabilitate, echilibru, amabilitate, disponibilitate, inițiativă, rigoare, perseverență, confidențialitate, onestitate, corectitudine, punctualitate, interrelaționare, loialitate.  +  OBIECTIVE GENERALE1. Educarea și formarea copiilor și tinerilor din învățământul preuniversitar în conformitate cu idealul educațional.2. Facilitarea accesului elevilor, cadrelor didactice și membrilor comunității locale la informație, documentație și noi tehnologii, în contextul evoluției societății.3. Participarea la formarea unei culturi informaționale a utilizatorilor prin acțiuni specifice, utilizând practici pedagogice adaptate tendințelor psihopedagogice și metodice actuale.  +  OBIECTIVE SPECIFICE1. Profesorul documentarist, prin diferite tipuri de activități - pedagogice, culturale, de comunicare și informare -, formează și dezvoltă elevilor competențe specifice domeniului infodocumentar, necesare învățării de-a lungul întregii vieți și participă la dezvoltarea competențelor cheie ale elevilor.2. Profesorul documentarist se implică în elaborarea și implementarea politicii documentare la nivelul unității de învățământ, respectiv în dezvoltarea unei culturi informaționale.3. Profesorul documentarist gestionează resursele CDI, în vederea facilitării accesului la informație, asigurării exploatării și valorificării cât mai eficiente a informațiilor și documentelor pluridisciplinare, multimedia și multisuport de către utilizatori, din perspectiva egalizării șanselor elevilor din medii culturale și sociale diferite.4. Profesorul documentarist inițiază și participă la activități cu caracter cultural în vederea promovării culturii românești și internaționale, a recunoașterii valorilor europene, a identificării modelelor, a acceptării și valorizării pluralității culturale.5. Profesorul documentarist participă la demersurile de promovare a activităților CDI și a imaginii școlii, din perspectiva deschiderii către comunitatea educativă și societate. Domenii de competență: competențe pedagogice, culturale, de comunicare, de gestionare a CDI.I. ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ȘI PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR CDI– Participarea la definirea politicii documentare și a strategiilor de dezvoltare în domeniul "educației pentru informație" a unității de învățământ, respectiv a serviciilor oferite prin CDI;– Identificarea și ierarhizarea nevoilor utilizatorilor în materie de documentare, informare și formare;– Definirea priorităților și obiectivelor proiectului de activitate al CDI;– Fundamentarea proiectării didactice pe achizițiile anterioare ale elevilor și pe prevederile curriculumului școlar;– Elaborarea instrumentelor de planificare și de proiectare didactică pe tipuri de activități: pedagogice, culturale, de comunicare și de gestionare a CDI: plan anual și semestrial de activitate a CDI, proiectarea activităților CDI, a CDȘ privind tehnici de inițiere în cercetarea documentară/educație pentru informație pentru diferite nivele de învățământ, a proiectelor disciplinare și inter-transdisciplinare;– Stabilirea strategiilor didactice optime și a mijloacelor didactice inovatoare, care conduc la dezvoltarea autonomiei în învățare a elevilor, la dezvoltarea competențelor-cheie și a competențelor infodocumentare ale elevilor, la valorizarea fondului documentar și a dimensiunii educative a TIC;– Proiectarea activităților CDI pentru învățarea/cercetarea în mediul online.– Actualizarea documentelor de proiectare și planificare a activității CDI.2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR CDI– Organizarea și coordonarea activității pedagogice, a proiectelor pluri-transdisciplinare, a activității culturale, de comunicare și de gestiune conform planului de activitate al CDI, în colaborare cu cadrele didactice.– Organizarea de activități de încurajare a lecturii și dezvoltarea gustului pentru lectură în parteneriat cu alte cadre didactice, personalități din lumea cărții (autori, ilustratori, traducători, editori etc.) și cu părinții, utilizând metode și mijloace moderne de lucru.– Organizarea și/sau participarea la realizarea de activități audio-video, activități legate de mass-media, la expoziții, vizite și întâlniri tematice, ateliere de creație, cercuri tematice în mediul școlar, extrașcolar și în mediul online, realizarea de reviste școlare.– Asigurarea accesului la CDI, atât în cadrul activităților programate, cât și libere, respectiv în timpul și în afara programului școlar al elevilor, în vederea prelungirii activității elevilor în școală.– Organizarea resurselor CDI în vederea punerii lor la dispoziția utilizatorilor în cadrul activităților CDI.– Asigurarea formării competențelor specifice domeniului infodocumentar și dezvoltării competențelor-cheie ale elevilor prin activitățile desfășurate în CDI.– Elaborarea propunerilor și a conținuturilor CDȘ în domeniul cercetării documentare și educației pentru informație;– Utilizarea materialelor didactice adecvate, inclusiv a resurselor digitale și a TIC;– Utilizarea resurselor educaționale din mediul online în desfășurarea activităților CDI.– Colaborarea cu cadrele didactice în vederea identificării obiectivelor infodocumentare din programele școlare și urmărirea dezvoltării lor prin activitățile desfășurate în CDI;– Colaborarea cu cadrele didactice din unitatea de învățământ și cu consilierul sau psihologul școlii în organizarea de activități cu caracter educativ (educație pentru sănătate, educație rutieră, educație ecologică etc.), de activități de inițiere a elevilor în planificarea și orientarea profesională/vocațională, de activități de motivare înspre școală și recuperare a elevilor cu dificultăți în învățare și risc de abandon școlar;– Organizarea, coordonarea sau/și implementarea, în colaborare cu alte cadre didactice, a activităților școlare și extrașcolare, a activităților extracurriculare în mediul școlar, extrașcolar și în mediul online, inclusiv din sfera activităților culturale;– Implicarea partenerilor educaționali în activitatea CDI.3. FORMAREA ELEVILOR ȘI DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR SPECIFICE– Formarea competențelor specifice domeniului infodocumentar și participarea la dezvoltarea competențelor-cheie ale elevilor prin diferite tipuri de activități: pedagogice, culturale și de comunicare;– Formarea elevilor în domeniul cercetării documentare și educației pentru informație prin desfășurarea activităților planificate în CDȘ specifice și în alte activități prevăzute în programele disciplinelor studiate la clasă;– Integrarea secvențelor de cercetare documentară în activități de învățare disciplinare și inter- transdisciplinare, dezvoltate în parteneriat cu cadrele didactice;– Participarea la formarea elevilor în vederea dezvoltării autonomiei în învățare, a competențelor de căutare, selectare, tratare și comunicare a informației, respectiv a unei atitudini civice;– Prezentarea noilor utilizatori funcțiile, organizarea, serviciile și resursele CDI, respectiv a tipurilor de activități specifice, a regulamentului de ordine interioară, a rolului și misiunilor profesorului documentarist;– Organizarea de activități inovatoare care presupun exploatarea resurselor multisuport și a TIC/online;– Îndrumarea inițiativelor de lectură ale elevilor;– Implicarea elevilor în animarea CDI: mediatizarea activităților CDI, participarea la elaborarea propunerilor de achiziții, ordonarea documentelor, organizarea activităților etc.4. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA ACTIVITĂȚII CDI ȘI A REZULTATELOR ELEVILOR– Elaborarea și aplicarea de instrumente de feedback și evaluare a activităților desfășurate;– Aprecierea calitativă și cantitativă a rezultatele elevilor și impactul activităților desfășurate;– Valorizarea rezultatelor activităților desfășurate cu elevii în CDI;– Notarea, interpretarea și comunicarea evaluării;– Monitorizarea proiectelor, activităților și serviciilor CDI;– Evaluarea gradului de atingere a obiectivelor și a rezultatelor activităților planificate;– Evaluarea gradul de exploatare a resurselor CDI;– Participarea la completarea portofoliilor educaționale al elevilor;– Întocmirea periodică de statistici și rapoarte de monitorizare și evaluare a activității CDI.5. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI– Organizarea, coordonarea și monitorizarea colectivelor de elevi prezenți la activitățile desfășurate în CDI, fie în cadrul activităților programate, fie în cadrul activităților libere;– Elaborarea de norme specifice clasei/grupului la care predă sau/și este diriginte, norme de acces și utilizare a spațiului și resurselor CDI;– Urmărirea respectării regulamentului de ordine interioară, orarului CDI;– Gestionarea situațiilor conflictuale în relațiile profesor-elevi, elevi-elevi, profesor-familia elevului;– Tratarea diferențiată a elevilor, în funcție de nevoile lor specifice;– Comunicarea profesor-elevi, utilizarea feedbackului bidirecțional în comunicare.6. DEZVOLTAREA DE PARTENERIATE– Implicarea în realizarea de parteneriate educative naționale și internaționale;– Colaborarea cu cadrele didactice în vederea derulării unor activități pedagogice, culturale, școlare sau extrașcolare;– Colaborarea cu instituții de cultură, educație și formare, cu organizații care activează în sfera societății civile, respectiv cu alte organisme sau persoane de interes pentru inițierea și realizarea unor proiecte cu caracter educativ și cultural adresate diferitelor categorii de utilizatori ai CDI;– Implicarea partenerilor educaționali în realizarea de activități în CDI;– Colaborarea la organizarea și desfășurarea de întâlniri cu specialiști din diferite domenii.7. COMUNICARE– Promovarea ofertei de activitate CDI, a serviciilor oferite, a fondului documentar și a resurselor CDI în rândul elevilor, comunității educative și în comunității locale;– Participarea la facilitarea circulației informației în unitatea de învățământ;– Colectarea de informații de interes pentru utilizatorii CDI de la instituții și organizații de profil (centre culturale, muzee, teatre, unități de învățământ, biblioteci etc.), prelucrarea și transmiterea acestora către cei interesați;– Dezvoltarea și exploatarea de servicii și instrumente de comunicare (e-mail, forumuri, video- conferințe, blog, site) pentru facilitarea, diversificarea și eficientizarea comunicării cu utilizatorii;– Realizarea unor puncte de afișaj în spațiul CDI și în afara acestuia;– Participarea la promovarea activității CDI și imaginii școlii în comunitatea educațională și cea locală;– Eficientizarea relației profesor-familie, școală-comunitate.– Comunicarea cu utilizatorii și partenerii.8. GESTIONAREA CDI– Organizarea și amenajarea spațiului CDI conform standardelor și criteriilor stabilite;– Organizarea resurselor CDI în conformitate cu standardele de funcționare;– Gestionarea resursele CDI (mobilierul, materialele, echipamentele și fondul documentar) respectând normele în vigoare;– Gestionarea fondului documentar pluridisciplinar multisuport în conformitate cu regulile biblioteconomice și reglementările specifice în vigoare, în vederea facilitării accesului liber la informație și organizării optime a CDI;– Dezvoltarea fondului documentar în funcție de nevoilor utilizatorilor, de nevoia de diversificare a fondului documentar pluridisciplinar și multisuport adecvat vârstei elevilor și profilului unității de învățământ;– Aplicarea dispozițiilor și procedurilor privind informația prevăzute în reglementările și convențiile legate de activitatea în domeniul informării și documentării, în special în materie de proprietate intelectuală;– Elaborarea, afișarea și prezentarea regulamentului de ordine interioară al CDI;– Asigurarea condițiilor de acces a utilizatorilor la CDI, atât la activități programate, cât și libere, în timpul și în afara programului școlar, în vederea dezvoltării ofertei de activitate și prelungirii activității elevului în școală;– Identificarea nevoilor financiare pentru dotarea cu fond documentar, mobilier și echipamente, pentru funcționarea CDI și dezvoltarea ofertei de servicii și activități, pe baza indicatorilor cantitativi și calitativi specifici;– Elaborarea și înaintarea unor referate de necesitate, în baza nevoilor identificate;– Identificarea surselor suplimentare de finanțare a activității CDI.9. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PROFESIONALE– Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare profesională;– Participarea la activități metodice, stagii de formare/cursuri de perfecționare/grade didactice, manifestări științifice, în vederea satisfacerii nevoilor personale și ale organizației privind formarea continuă, prin raportare la standardele de calitate;– Aplicarea cunoștințelor/abilităților/competențelor dobândite în activitatea CDI;– Manifestarea interesului pentru nou și consecvență în procesul de instruire/autoinstruire, aplicând în activitatea didactică elementele de noutate dobândite în cadrul programelor de formare parcurse sau prin studiu individual;– Participarea la întrunirile echipei pedagogice: cercuri metodice sau ședințe de specialitate;– Manifestarea preocupării pentru activități de formare complementare celor didactice, prin obținerea de competențe în domeniul social, IT, comunicare într-o limbă străină de circulație internațională și implementarea în activitatea didactică a competențelor dobândite.10. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT– Implicarea în realizarea ofertei educaționale;– Promovarea ofertei educaționale și a sistemului de valori al unității de învățământ la nivelul comunității locale;– Facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale;– Participarea și implicarea în procesul decizional în cadrul instituției, la elaborarea și implementarea proiectului instituțional;– Inițierea și derularea proiectelor și parteneriatelor;– Valorizarea activităților CDI în cadrul comunității;– Comunicarea și promovarea activităților derulate și a rezultatelor acestora.II. ALTE ATRIBUȚII În funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul este obligat să îndeplinească și alte sarcini repartizate de angajator, să respecte normele, procedurile de sănătate și securitate a muncii, de prevenire și stingere a incendiilor, precum și de situații de urgență, în condițiile legii: ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... Atribuțiile funcției de diriginte, ale responsabilului de comisie/catedră și ale altor comisii funcționale din școală sunt prevăzute în prezenta fișă (dacă este cazul). Răspunderea disciplinară: Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului și/sau sancționarea disciplinară, conform prevederilor legii.
  Director,
  (nume, semnătură, ștampilă)
  Semnătura titularului de luare la cunoștință:
  ..............
  Data: .............
  ----