ORDIN nr. 16 din 21 ianuarie 2021privind aprobarea Programului pentru supravegherea, controlul și eradicarea anemiei infecțioase ecvine pe teritoriul României și a normelor de implementare a prevederilor Deciziei Comisiei 2010/346/UE din 18 iunie 2010 referitoare la măsurile de protecție cu privire la anemia infecțioasă ecvină în România
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 10 februarie 2021    Văzând Referatul de aprobare nr. 1.991 din 13 mai 2020, întocmit de Direcția generală sănătatea și bunăstarea animalelor din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) și art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Programul pentru supravegherea, controlul și eradicarea anemiei infecțioase ecvine pe teritoriul României și normele de implementare a prevederilor Deciziei Comisiei 2010/346/UE din 18 iunie 2010 referitoare la măsurile de protecție cu privire la anemia infecțioasă ecvină în România, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor controlează modul de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:1. Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 46/2014 privind aprobarea Planului pentru eradicarea anemiei infecțioase ecvine pe teritoriul României și a normelor de implementare a prevederilor Deciziei Comisiei 2010/346/UE din 18 iunie 2010 referitoare la măsurile de protecție cu privire la anemia infecțioasă ecvină în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 23 aprilie 2014;2. punctul 11^1 al notei din anexa nr. 1 și punctul 37 din secțiunea 1 a capitolului I din anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 și 303 bis din 20 aprilie 2016, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
    Robert Viorel Chioveanu
    București, 21 ianuarie 2021.Nr. 16.  +  Anexa nr. 1PROGRAMpentru supravegherea, controlul și eradicarea anemiei infecțioase ecvinepe teritoriul României  +  Anexa nr. 2NORME DE IMPLEMENTAREa prevederilor Deciziei Comisiei 2010/346/UE din 18 iunie 2010 referitoare lamăsurile de protecție cu privire la anemia infecțioasă ecvină în România