ORDIN nr. M.29 din 4 februarie 2021pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea sistemului de recrutare și selecție a candidaților în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calității de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.217/2019
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 8 februarie 2021  Pentru aplicarea prevederilor art. 100 alin. 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere dispozițiile art. 41 și art. 176 alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul IInstrucțiunile privind organizarea și funcționarea sistemului de recrutare și selecție a candidaților în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calității de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.217/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 987 din 9 decembrie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Recrutarea candidaților pentru formarea profesională inițială a personalului militar în activitate ori pentru a urma cursurile unităților de învățământ liceal militar se efectuează de către centrele militare zonale, județene și ale sectoarelor municipiului București, prin birourile informare-recrutare din cadrul acestora.(2) Prin excepție de la alin. (1), la propunerea șefului Direcției personal și mobilizare, șeful Statului Major al Apărării poate aproba efectuarea recrutării candidaților de către unitățile/instituțiile de învățământ militar din rețeaua Ministerului Apărării Naționale, pentru programele de studii pe care le organizează, ori de către marile unități și unitățile militare din structura de forțe ale armatei, pentru posturile de soldat și gradat profesionist.(3) Recrutarea candidaților pentru formarea profesională inițială a personalului militar în activitate din cadrul forțelor pentru operații speciale se efectuează de către structurile stabilite prin dispoziție a șefului Statului Major al Apărării.2. La articolul 3 alineatul (1), litera b) se abrogă.3. La articolul 3, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:(5) În funcție de activitățile planificate, centrele zonale de selecție și orientare pot organiza echipe mobile cu comisii de evaluare psihologică, respectiv de evaluare a capacității motrice, în alte structuri ale Ministerului Apărării Naționale, dacă acestea dispun de facilitățile necesare organizării și desfășurării evaluărilor respective.(6) Echipele mobile prevăzute la alin. (5) se constituie cu personal de specialitate din cadrul centrelor zonale de selecție și orientare și al celorlalte structuri ale Ministerului Apărării Naționale.4. La articolul 6 alineatul (1), litera u) se modifică și va avea următorul cuprins:u) rezultatul examinării/evaluării aptitudinale realizate de către structurile prevăzute la art. 3 alin. (4) - candidații care optează pentru arme sau servicii și specialități militare ori structuri militare pentru care trebuie efectuate aceste examinări/evaluări;5. La articolul 6, alineatul (2) se abrogă.6. La articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Până la termenele prevăzute în graficele activităților de recrutare și selecție, candidații au obligația de a prezenta personalului birourilor informare-recrutare sau, după caz, structurilor care efectuează recrutarea documentele care se solicită, în original sau copie legalizată, în vederea certificării documentelor transmise electronic sau în fotocopie.7. La articolul 9, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Candidații sau părinții ori tutorii legali ai candidaților minori pot solicita, în perioadele stabilite prin graficele activităților de recrutare și selecție, înscrierea la concursul pentru admitere la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate sau în învățământul liceal militar ori pentru dobândirea calității de soldat/gradat profesionist, prin una dintre următoarele modalități:a) electronic, prin crearea unui cont de utilizator și încărcarea fișei de contact pe platforma destinată înscrierii candidaților, care va fi utilizată de pe website-ul de internet dedicat informării și recrutării pentru profesia militară;b) transmiterea fișei de contact, prin servicii poștale cu notă de inventar și confirmare de primire, la structura care efectuează recrutarea;c) depunerea fișei de contact la sediul structurii care efectuează recrutarea.(5) Până la intrarea în exploatare a platformei prevăzute la alin. (4) lit. a), candidații se pot înscrie prin procedurile menționate la alin. (4) lit. b) și c) sau prin transmiterea fișei de contact prin poșta electronică, la adresele de e-mail ale structurilor stabilite să efectueze recrutarea, mediatizate prin intermediul site-urilor și paginilor Ministerului Apărării Naționale din rețelele de socializare.8. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Candidații sau părinții ori tutorii legali ai candidaților minori pot transmite documentele necesare constituirii dosarului de candidat prin una dintre modalitățile prevăzute la art. 9 alin. (4) sau (5).9. La articolul 13, alineatul (5) se abrogă.10. La articolul 18, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Candidații înscriși la birourile informare-recrutare sunt planificați să susțină evaluarea psihologică, evaluarea capacității motrice și interviul de evaluare finală, potrivit arondării aprobate de către șeful Direcției personal și mobilizare din cadrul Statului Major al Apărării.11. Articolul 21 se abrogă.12. La articolul 23, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Instrumentele de selecție nu se schimbă în perioada dintre aprobarea planului de școlarizare prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. b) și finalizarea admiterii, respectiv în perioada dintre aprobarea planului de recrutare a candidaților pentru posturile de soldat și gradat profesionist prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. d) și repartizarea în posturi, după caz.13. Articolul 51 se abrogă.14. Articolul 56 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 56Activitățile, criteriile și cerințele specifice de recrutare și selecție în vederea asigurării cu personal militar a structurilor subordonate Comandamentului forțelor pentru operații speciale se elaborează de către această structură și se aprobă prin dispoziție a șefului Statului Major al Apărării, cu avizul Direcției generale management resurse umane.15. Articolul 60 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 60(1) Cerințele, procedura de lucru și detaliile tehnice privind platforma destinată înscrierii candidaților, prevăzută la art. 9 alin. (4) lit. a), se stabilesc prin dispoziție comună a șefului Statului Major al Apărării și șefului Direcției generale management resurse umane.(2) Platforma destinată înscrierii candidaților, realizată de către Centrul pentru tehnologia informației și apărării cibernetice al Forțelor Navale, asigură înscrierea candidaților pentru admitere și constituirea dosarelor de candidat în format electronic, astfel încât acestea să poată fi consultate de către toate structurile cu responsabilități în domeniu, în părțile ce le privesc, fără a fi necesară transmiterea dosarelor în format fizic între respectivele structuri.(3) Structurile care efectuează recrutarea, selecția și admiterea sunt responsabile de încărcarea pe platforma destinată înscrierii candidaților a datelor despre organizarea, desfășurarea și rezultatele executării activităților respective, în părțile ce le privesc.(4) Până la intrarea în exploatare a platformei sau restabilirea funcționalității acesteia, după caz, rezultatele la selecție se transmit structurilor care au solicitat evaluările sau examinările respective, prin rețeaua de date a Ministerului Apărării Naționale sau prin serviciul specializat de transport al corespondenței clasificate.16. Anexa nr. 1 la Instrucțiuni se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.  +  Articolul IIPrevederile art. 4 alin. (1) din Instrucțiunile privind organizarea și funcționarea sistemului de recrutare și selecție a candidaților în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calității de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.217/2019, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile candidaților care participă la concursurile de admitere organizate și desfășurate de către unitățile/instituțiile de învățământ militar, respectiv de către instituțiile de formare continuă nonuniversitară din rețeaua Ministerului Apărării Naționale, pentru locurile prevăzute acestui minister în Planul de școlarizare pentru anul universitar/școlar/de instruire 2021-2022.  +  Articolul IIIÎn anul universitar/școlar/de instruire 2021-2022, finalizarea dosarelor de candidat și efectuarea selecției candidaților care nu provin din rândul absolvenților de colegii naționale militare, la programele de formare inițială a ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor în activitate prevăzute în Planul de școlarizare al Ministerului Apărării Naționale pentru anul universitar/școlar/de instruire 2021-2022, pe locurile alocate acestui minister, se desfășoară conform procedurii prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul IVAnexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  București, 4 februarie 2021.Nr. M.29.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Instrucțiuni)
  - model -
  ROMÂNIAMINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALEDenumirea și ștampila structurii care execută recrutarea: …………
  CERERE DE ÎNSCRIERE
  la ................ (unitatea sau instituția de învățământ militar ori instituția de formare continuă nonuniversitară, respectiv unitatea militară în cazul formării inițiale a soldaților/gradaților profesioniști)
  Subsemnatul(a)^1, ..........(numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului)........., născut(ă) în anul ..........., luna ........., ziua ........., în localitatea ............................., județul/sectorul ...................................., de cetățenie^2 ........................., naționalitate ......................., legitimat(ă) cu C.I. seria ......... nr. ....................., eliberată de ....................................... la data de ................................., cu domiciliul în județul/sectorul ...................................., localitatea ........................., strada ............................. nr. ............, bl. ........, sc. ........, et. ......, ap. ............, telefon ........................, e-mail .........................,cod numeric personal: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]absolvent(ă) al(a): .............(ultima formă de învățământ absolvită, denumirea unității/instituției de învățământ, localitatea și anul absolvirii).............. sau înmatriculat(ă) la ...........(anul de studii, forma de învățământ, denumirea unității/instituției de învățământ și localitatea).........., ocupația actuală: ............(funcția/ocupația și locul de muncă/instituția de învățământ).........., situația militară: .....(îndeplinit serviciul militar activ sau în rezervă)........,DA [ ] NU [ ] Dacă da:Unitatea militară ........................................................................Perioada .........................................................fiul/fiica lui .........(numele și prenumele tatălui candidatului.........., telefon ........(pentru candidații la CNM^3)......, e-mail .....(pentru candidații la CNM)...., și al/a .......(numele și prenumele mamei candidatului)......, telefon ......(pentru candidații la CNM)....., e-mail .......(pentru candidații la CNM).....,solicit să particip la admitere/repartizare pe post:1. .......specialitatea militară în cazul formării inițiale a cadrelor militare, respectiv unitatea militară și specialitatea militară în cazul formării inițiale a soldaților/gradaților profesioniști)............Alte opțiuni:2. ...........................................................3. ................................................................4. ............................................................5. ..................................................................Declar pe propria răspundere că:a) accept investigarea activității mele trecute, după regulile specifice Ministerului Apărării Naționale;b) nu sunt în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni;c) nu am fost condamnat(ă) pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de corupție, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție/am fost condamnat(ă) pentru săvârșirea infracțiunii ........................................................................................................., fiind reabilitat(ă)/amnistiat(ă)/dezincriminat(ă) conform ....................................................................................................................;d) nu fac parte din partide, formațiuni sau organizații politice, iar dacă fac parte mă angajez că, după admiterea în instituția de învățământ militar, voi renunța la această calitate;e) nu fac parte din organizații aflate în afara legii;f) nu aparțin unor culte sau secte religioase interzise de lege;g) orice modificare în starea de sănătate în perioada de la examinarea medicală, până la concursul de admitere în instituția de învățământ militar, o voi sesiza unității sanitare la care am efectuat examinarea medicală. În cazul în care nu voi anunța unitatea sanitară despre boala apărută, iar aceasta va fi descoperită, voi suporta consecințele legale;h) îmi asum toate riscurile ce pot surveni în timpul parcurgerii procesului de selecție, ca urmare a stării de graviditate/maternitate;i) la dobândirea calității de soldat sau gradat profesionist, sunt de acord să renunț la gradul dobândit anterior și deținut în calitate de militar în termen, militar angajat pe bază de contract, gradat profesionist sau gradat voluntar, ori, după caz, la gradul dobândit după parcurgerea a cel puțin un an de studii pentru formarea cadrelor militare în cadrul instituțiilor/unităților de învățământ militar, în cazul în care studiile respective nu au fost finalizate (numai pentru candidatul/candidata care dorește să devină soldat/gradat profesionist);j) nu sunt asociat unic și nu particip direct la administrarea sau conducerea unor organizații sau asociații comerciale, iar dacă sunt în una dintre aceste situații, mă angajez că, după admiterea în unitatea/instituția de învățământ militar, în programul de formare sau de instruire, voi renunța la această calitate;k) AM/NU AM parcurs, total sau parțial, un program de studii universitare de licență cu finanțare de la bugetul de stat. Pentru situația în care am parcurs un astfel de program, la data înmatriculării mele în instituția de învățământ superior militar la care am fost admis (ă), voi face dovada achitării, integral sau parțial, a contravalorii serviciilor de școlarizare universitară de care am beneficiat anterior;l) AM/NU AM tatuaje/piercinguri/tăieturi (indiferent de natura și conținutul semnificației lor);m) sunt de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare;n) sunt de acord cu înregistrarea audiovideo a evaluării capacității motrice și a probelor de admitere.Alte date despre candidat(ă), părinți/reprezentanții legali și/sau soția/soțul acestuia/acesteia, în afara celor înscrise în prezenta cerere: ................................................................În cazul în care voi fi declarat(ă) admis(ă), îmi asum răspunderea și semnez contractul cu Ministerul Apărării Naționale, de care am luat cunoștință.Declar că îmi asum răspunderea exactității datelor înscrise în prezenta cerere, iar în situația în care acestea nu corespund realității, voi suporta consecințele legale.
  Semnătura părintelui^4
  Tatăl/Mama (reprezentantul legal)
  .......................................
  Data .............................................
  Semnătura candidatului
  ..............................................................................
  Data .............................................^1 În cazul în care numele a fost schimbat, se va indica și numele anterior.^2 Se trec toate cetățeniile deținute.^3 CNM - colegii naționale militare.^4 Se semnează obligatoriu de către unul dintre părinți/reprezentanții legali pentru candidații care nu au împlinit vârsta de 18 ani, cu excepția elevilor claselor a XII-a din colegiile naționale militare. Prin semnătură, părintele/reprezentantul legal al candidatului este de acord ca fiul/fiica lui/ei să urmeze cariera militară și declară că îndeplinește criteriile prevăzute la lit. a), e) și f) din prezenta cerere de înscriere.
   +  Anexa nr. 2
  PROCEDURĂ
  privind finalizarea dosarelor de candidat și efectuarea selecției candidaților care nu provin din rândul absolvenților de colegii naționale militare, la programele de formare inițială a ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor în activitate prevăzute în Planul de școlarizare al Ministerului Apărării Naționale pentru anul universitar/școlar/ de instruire 2021-2022, pe locurile alocate acestui minister
   +  Articolul 1(1) Candidații la programele de studii organizate și desfășurate de către instituții de învățământ superior militar din afara Ministerului Apărării Naționale, pentru nevoi ale acestui minister, și la învățământul liceal militar susțin probele de selecție până la admitere.(2) Candidații la programele de studii universitare sau postliceale militare ori la cursuri de formare organizate și desfășurate de către unitățile/instituțiile de învățământ militar, respectiv de către instituțiile de formare continuă nonuniversitară din rețeaua Ministerului Apărării Naționale sunt planificați pentru susținerea probelor de selecție, prevăzute la art. 23 alin. (1) din Instrucțiunile privind organizarea și funcționarea sistemului de recrutare și selecție a candidaților în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calității de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.217/2019, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare Instrucțiuni, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, până la ocuparea locurilor prevăzute în Planul de școlarizare pentru anul universitar/școlar 2021-2022.  +  Articolul 2(1) Dosarele candidaților prevăzuți la art. 1 alin. (1), declarați „admis“/„apt“ la selecție, după ce au fost întocmite și verificate, sunt trimise de către birourile informare-recrutare la instituțiile de învățământ care organizează concursul de admitere, în perioadele stabilite prin graficele activităților de recrutare și selecție.(2) Dosarele candidaților prevăzuți la art. 1 alin. (2), după ce au fost întocmite și verificate, sunt trimise de către birourile informare-recrutare la unitățile/instituțiile de învățământ militar sau instituțiile de formare continuă nonuniversitară din rețeaua Ministerului Apărării Naționale, în perioadele stabilite prin graficele activităților de recrutare și selecție, conform primei opțiuni din cererea de înscriere, fără să conțină documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e), t) și u) din Instrucțiuni.  +  Articolul 3Prin excepție de la prevederile art. 8 alin. (1) din Instrucțiuni, candidaților care optează și pentru programe de studii în instituții de învățământ la care admiterea nu este organizată de către Ministerul Apărării Naționale, pentru nevoi ale acestui minister, li se întocmesc două sau mai multe dosare de candidat, după caz.  +  Articolul 4Pentru situațiile prevăzute la art. 1 alin. (2), opțiunile exprimate în cererea de înscriere de către candidații prevăzuți la art. 2 alin. (2) reprezintă:a) specialități militare din cadrul aceleiași unități/instituții de învățământ militar sau instituții de formare continuă nonuniversitară;b) unități/instituții de învățământ militar sau instituții de formare continuă nonuniversitară din rețeaua Ministerului Apărării Naționale corespunzătoare altui tip de program de formare inițială decât cel exprimat în prima opțiune.  +  Articolul 5(1) Unitățile/Instituțiile de învățământ militar sau instituțiile de formare continuă nonuniversitară din rețeaua Ministerului Apărării Naționale ierarhizează candidații, în ordine descrescătoare, potrivit mediei de admitere prevăzute în metodologia proprie sau în regulamentul propriu de organizare și desfășurare a admiterii.(2) La ierarhizare participă doar candidații care fac dovada absolvirii examenului de bacalaureat până la termenul stabilit, prevăzut în metodologia proprie sau în regulamentul propriu de organizare și desfășurare a admiterii.(3) Ierarhizarea și planificarea la selecție se afișează pe pagina de internet a unității/instituției de învățământ militar sau instituției de formare continuă nonuniversitară, după caz.  +  Articolul 6(1) Pentru situațiile prevăzute la art. 1 alin. (2), personalul desemnat din unitățile/instituțiile de învățământ militar și instituțiile de formare continuă nonuniversitară din rețeaua Ministerului Apărării Naționale contactează candidații în vederea anunțării datei participării la selecție, solicită confirmarea verbală a acestora privind acordul de a se prezenta la structurile care efectuează selecția la data stabilită și se asigură că toți candidații cunosc ce documente și materiale trebuie să aibă asupra lor pentru a putea participa la selecție.(2) Pentru situațiile în care evaluarea psihologică, evaluarea capacității motrice și interviul de evaluare finală se execută de către centrele zonale de selecție și orientare, unitățile/instituțiile de învățământ militar și instituțiile de formare continuă nonuniversitară din rețeaua Ministerului Apărării Naționale transmit centrelor respective, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea începerii activității de selecție, tabelele nominale cu candidații care confirmă participarea la selecție.(3) Centrele zonale de selecție și orientare transmit zilnic la unitățile/instituțiile de învățământ militar și instituțiile de formare continuă nonuniversitară din rețeaua Ministerului Apărării Naționale rezultatele obținute de către candidați, în urma susținerii evaluării psihologice, evaluării capacității motrice și interviului de evaluare finală.  +  Articolul 7(1) Unitățile/Instituțiile de învățământ militar și instituțiile de formare continuă nonuniversitară din rețeaua Ministerului Apărării Naționale transmit unităților sanitare, zilnic, situația cu candidații declarați „admis“ la evaluarea psihologică, evaluarea capacității motrice și interviul de evaluare finală, în vederea efectuării examinării medicale.(2) Direcția medicală dispune măsurile necesare pentru transmiterea în termen de două zile lucrătoare, la unitățile/instituțiile de învățământ militar și instituțiile de formare continuă nonuniversitară din rețeaua Ministerului Apărării Naționale, a fișelor de examinare medicală ale candidaților declarați „apt“, precum și a tabelelor cu candidații declarați „inapt“. Tabelele cu cei care au formulat contestații se trimit după expirarea termenului legal de depunere a contestațiilor.  +  Articolul 8Activitățile de selecție se organizează și se desfășoară astfel încât să se asigure prezentarea la unitățile/instituțiile de învățământ militar sau instituțiile de formare continuă nonuniversitară a candidaților declarați „admis“/„apt“ la selecție, până la începerea anului școlar, universitar sau cursului de formare, după caz.  +  Articolul 9Documentele rezultate în urma finalizării selecției se adaugă în dosarul de candidat, pe măsura obținerii lor.  +  Articolul 10Unitățile/Instituțiile de învățământ militar sau instituțiile de formare continuă nonuniversitară verifică existența tuturor documentelor în dosarul de candidat.  +  Articolul 11Reorientarea candidaților către o altă categorie de personal militar se poate efectua la unitatea/instituția de învățământ militar, după ierarhizarea potrivit mediei de admitere, prin completarea și introducerea în dosarul de candidat a unei noi cereri de înscriere, urmărindu-se îndeplinirea criteriilor de recrutare și selecție specifice noii opțiuni.  +  Articolul 12Unitățile/Instituțiile de învățământ militar sau instituțiile de formare continuă nonuniversitară din rețeaua Ministerului Apărării Naționale nominalizează prin ordinul de zi pe unitate personalul care execută responsabilitățile prevăzute în prezenta anexă.  +  Articolul 13În funcție de situația răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2 de la momentul desfășurării activităților de selecție, Direcția personal și mobilizare și Direcția medicală pot efectua modificări privind arondarea județelor/municipiului București la centrele zonale de selecție și orientare, respectiv unitățile sanitare.
  -----