ORDIN nr. 311/94/M.12/3.525/2020pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului apărării naționale și al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 311 din 26 octombrie 2020
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI Nr. 94 din 2 februarie 2021
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE Nr. M.12 din 15 ianuarie 2021
 • MINISTERUL CULTURII Nr. 3.525 din 31 decembrie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 februarie 2021  În baza Referatului nr. 283.430/2020 al Direcției îmbunătățiri funciare și fond funciar din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, având în vedere prevederile art. IV din Legea nr. 175/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, ale art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, ministrul apărării naționale și ministrul culturii emit prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului apărării naționale și al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 30 mai 2014, se modifică după cum urmează:1. În titlul și în tot cuprinsul ordinului, sintagma „Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului“ se modifică și se înlocuiește cu sintagma „Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului“.2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Normele metodologice prevăzute la art. 1 se aplică transferului dreptului de proprietate realizat în baza unui contract de vânzare autentificat de notarul public, precum și în baza unei hotărâri judecătorești care ține loc de contract de vânzare, dacă promisiunea bilaterală de vânzare este încheiată potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și ale legislației în materie.(2) Transferul dreptului de proprietate, realizat în modalitățile prevăzute la alin. (1), poate avea ca obiect atât întregul teren, cât și o cotă-parte din dreptul asupra acestuia.(3) Condițiile de dobândire a dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole situate în extravilan, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare, sunt cumulative.3. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDispozițiile normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, prevăzute în anexă, se aplică cererilor înregistrate după data intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 175/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 14 august 2020.  +  Articolul IIIÎn aplicarea dispozițiilor prezentului ordin autoritățile care prelucrează datele cu caracter personal au obligația de a efectua prelucrarea acestor date cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  p. Ministrul culturii,
  Camelia Veronica Marcu,
  secretar general
   +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 719/740/M.57/2.333/2014)NORME METODOLOGICEprivind exercitarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a atribuțiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice reglementează procedurile privind vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan referitoare la ofertele de vânzare, exercitarea dreptului de preempțiune, ofertele de cumpărare, controlul aplicării procedurii dreptului de preempțiune, procedura de emitere a avizelor necesare înstrăinării terenurilor, organizarea și gestionarea Registrului unic național privind circulația și destinația terenurilor agricole situate în extravilan.  +  Articolul 2În sensul prezentelor norme metodologice, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) structura centrală - direcția tehnică de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;b) structuri teritoriale - direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale; lista cuprinzând datele de contact ale acestora este postată pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;c) condiții mai avantajoase de vânzare - modificarea de către vânzător a ofertei de vânzare în favoarea cumpărătorului;d) lege - Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare;e) preemptor - titularul dreptului de preempțiune care poate să cumpere cu prioritate un teren agricol situat în extravilan, în ordinea stabilită de lege;f) preemptor de același rang - titularul dreptului de preempțiune care aparține aceleași categorii, în ordinea stabilită de lege:(i) preemptori de rang I: coproprietarii, rudele de gradul I, soții, rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv;(ii) preemptori de rang II: proprietarii investițiilor agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei, irigații exclusiv private și/sau arendașii. În cazul în care pe terenurile supuse vânzării se află investiții agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei și pentru irigații, prioritate la cumpărarea acestor terenuri au proprietarii acestor investiții;(iii) preemptori de rang III: proprietarii și/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării;(iv) preemptori de rang IV: tinerii fermieri;(v) preemptori de rang V: Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, organizate și reglementate prin Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare, precum și instituțiile de învățământ cu profil agricol, în scopul cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan cu destinația strict necesară cercetării agricole, aflate în vecinătatea loturilor existente în patrimoniul acestora;(vi) preemptori de rang VI: persoane fizice cu domiciliul/ reședința situat/situată în unitățile administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau în unitățile administrativ-teritoriale vecine;(vii) preemptori de rang VII: statul român, prin Agenția Domeniilor Statului, denumită în continuare A.D.S.g) preemptori de rang superior/preemptori de rang inferior - preemptori care dețin o poziție superioară sau inferioară în ordinea categoriilor de preemptori stabiliți de lege, poziție care le oferă un drept de exercitare a dreptului de preempțiune cu respectarea acestei ordini;h) proprietar/arendaș vecin - proprietarul/arendașul unui imobil care are hotar comun cu terenul agricol situat în extravilan care face obiectul ofertei de vânzare;i) tânăr fermier - persoana definită la art. 2 alin. (1) lit. n) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările ulterioare, care intenționează să desfășoare sau desfășoară activități agricole;j) aviz final - act administrativ emis de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin structura centrală sau structurile teritoriale, care atestă respectarea procedurii prevăzute de lege privind exercitarea dreptului de preempțiune;k) aviz - act administrativ emis de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin structura centrală sau structurile teritoriale, care atestă respectarea procedurii prevăzute de lege privind îndeplinirea condițiilor stabilite la art. 4^1 din lege;l) notificare - act administrativ emis de către primărie, prin care titularii dreptului de preemțiune sunt înștiințați cu privire la oferta de vânzare;m) proces-verbal final - act administrativ emis de către primărie, prin care se constată finalizarea procedurii în situația în care nu s-a înregistrat, în termenul prevăzut de lege, nicio ofertă de cumpărare de către potențialii cumpărători;n) calculul termenului exprimat în zile - când termenul se socotește pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlinește; dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile este o zi de sărbătoare legală, duminică sau sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.  +  Articolul 3Pentru aplicarea prevederilor prezentelor norme metodologice, primăriile au următoarele atribuții:a) înregistrează cererea vânzătorului, însoțită de oferta de vânzare a terenului agricol și de documentele justificative prevăzute la art. 5 alin. (1);b) afișează oferta de vânzare la sediul primăriei și pe pagina de internet a acesteia, după caz, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2) din lege și cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal;c) înștiințează preemptorii, în termenul prevăzut la art. 6 alin. (6) din lege, prin transmiterea notificării privind înregistrarea ofertei de vânzare la domiciliul, reședința sau la sediul acestora, după caz; notificarea se transmite prin poștă și/sau prin poșta electronică, cu confirmare de primire;d) afișează notificarea preemptorilor la sediul primăriei sau pe site-ul primăriei, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, în cazul în care titularii dreptului de preempțiune din lista preemptorilor nu pot fi contactați;e) înștiințează autoritatea publică locală care se învecinează cu suprafața de teren care face obiectul intenției de vânzare, dacă această suprafață se află la limita a două teritorii administrative, în vederea notificării titularilor dreptului de preempțiune, în condițiile prevăzute la lit. c) și d);f) transmit la structura centrală pentru terenurile cu suprafața de peste 30 ha, respectiv la structurile teritoriale pentru terenurile cu suprafața de până la 30 ha inclusiv, după caz, precum și la A.D.S., în termenul prevăzut la art. 6 alin. (5) din lege, dosarul privind cererea și oferta de vânzare a terenului agricol, împreună cu documentele justificative, însoțite de procesul-verbal de afișare a ofertei, lista preemptorilor, precum și actele emise în exercitarea atribuțiilor prevăzute la lit. c)-e);g) în perioada prevăzută la art. 6 alin. (2) din lege, înregistrează și afișează la sediul primăriei și pe site-ul propriu, după caz, toate comunicările de acceptare a ofertei de vânzare a terenului, depuse de oricare dintre preemptorii cuprinși în lista preemptorilor sau de oricare alți preemptori necuprinși în listă și care dovedesc ulterior întocmirii listei această calitate prin acte justificative, în vederea exercitării dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare în cauză;h) transmit la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale, după caz, în copie, toate comunicările de acceptare a ofertei de vânzare a terenului, depuse de oricare dintre preemptori în termenul prevăzut la art. 7 alin. (7) din lege;i) transmit vânzătorului comunicările de acceptare a ofertei de vânzare și/sau ofertele de cumpărare depuse de potențialii cumpărători, înregistrate la primărie;j) adoptă măsurile organizatorice necesare pentru desfășurarea la sediul primăriei a procedurilor referitoare la exercitarea dreptului de preempțiune și de alegere a preemptorului din cadrul aceluiași rang, precum și pentru alegerea potențialului cumpărător, cu respectarea dispozițiilor legale;k) transmit la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale, după caz, decizia privind alegerea de către vânzător a preemptorului din cadrul aceluiași rang;l) încheie procesul-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune prevăzută de lege, prin care se consemnează în detaliu activitățile și acțiunile desfășurate;m) în cazul în care nu au fost înregistrate comunicări de acceptare, afișează, la expirarea termenului prevăzut la art. 6 alin. (2) din lege, procesul-verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune, cu mențiunea că se pot depune cereri de către potențialii cumpărători, însoțite de documentele justificative prevăzute la art. 8 alin. (2) și (3), cu respectarea dispozițiilor prevăzute la art. 4^1 din lege;n) înregistrează cererea potențialului cumpărător prevăzut la art. 4^1 din lege, însoțită de documentele justificative prevăzute la art. 7 alin. (2);o) transmit la structura centrală pentru terenurile cu suprafața de peste 30 ha, respectiv la structurile teritoriale pentru terenurile cu suprafața de până la 30 ha inclusiv, după caz, în copii certificate pentru conformitate de către funcționarii primăriei, ofertele de cumpărare depuse de potențialii cumpărători înregistrate la primărie;p) transmit vânzătorului ofertele de cumpărare depuse de potențialii cumpărători, în copie, înregistrate la primărie;q) transmit la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale, după caz, decizia privind alegerea de către vânzător a potențialului cumpărător;r) emit procesul-verbal de anulare a procedurii în cazul în care vânzătorul depune o cerere de retragere a ofertei de vânzare; procesul-verbal se comunică, în copie, prin poștă sau poșta electronică structurii centrale sau teritoriale, după caz, precum și A.D.S.;s) emit procesul-verbal de finalizare a procedurii, la expirarea termenului prevăzut la art. 4^1 alin. (3) din lege, în cazul în care nu au fost înregistrate oferte de cumpărare;t) înființează, organizează și gestionează Registrul de evidență a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe suport hârtie și în format electronic, care să cuprindă cel puțin informații privind datele de identificare ale vânzătorului, suprafața de teren agricol situată în extravilan oferită spre vânzare, categoria de folosință a acestora, prețul de vânzare, amplasamentul identificat prin tarla și parcelă sau, după caz, amplasamentul terenurilor stabilit prin planul de amplasament și delimitare a imobilului întocmit în sistemul național de proiecție Stereografic 1970, eliberat de oficiul teritorial ca urmare a recepției documentației cadastrale pentru imobilul în privința căruia s-a solicitat avizul, procesele-verbale încheiate pentru fiecare etapă a procedurii, procesul-verbal de finalizare a procedurii, precum și datele de identificare ale cumpărătorului și actele translative de proprietate;u) transmit, la solicitarea structurii centrale/teritoriale, date și informații înregistrate în registrul prevăzut la lit. t), pe suport hârtie sau în format electronic.  +  Articolul 4(1) Structurile teritoriale, prin personalul cu atribuții în aplicarea prevederilor prezentelor norme metodologice, numit prin decizie a directorului executiv, au următoarele atribuții principale:a) înregistrează și verifică documentele transmise de către primării, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 3;b) publică pe site-ul instituției oferta de vânzare a terenului și comunicările de acceptare a ofertei în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrare;c) emit avizele prevăzute la art. 9 alin. (1) și (2) și art. 10 alin. (3) din lege, care se semnează de către directorul executiv și se transmit vânzătorului prin poștă cu confirmare de primire sau, la solicitarea acestuia, se înmânează vânzătorului ori persoanei împuternicite în acest sens ori în sistem electronic, sub semnătura electronică bazată pe un certificat digital calificat, conform legislației în vigoare; o copie a avizului se transmite primăriei la care a fost înregistrată oferta de vânzare, prin poștă, cu confirmare de primire, sau în format electronic;d) publică pe site-ul instituției avizele prevăzute la lit. c) în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea acestora, pentru o perioadă de 30 de zile;e) comunică avizele prevăzute la art. 9 alin. (1) și (2) și art. 10 alin. (3) din lege, emise și transmise de către structura centrală, vânzătorului, prin poștă, cu confirmare de primire, sau, la solicitarea acestuia, se înmânează vânzătorului sau persoanei împuternicite în acest sens ori în sistem electronic, sub semnătura electronică bazată pe un certificat digital calificat, conform legislației în vigoare; o copie a avizului se transmite primăriei la care a fost înregistrată oferta de vânzare, prin poștă, cu confirmare de primire, sau în format electronic;f) înființează, organizează și gestionează registrul județean de evidență a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe suport hârtie și în format electronic, care trebuie să cuprindă cel puțin informații privind datele de identificare ale vânzătorului, suprafața de teren agricol situată în extravilan oferită spre vânzare, categoria de folosință a acestora, prețul de vânzare, numărul cărții funciare, amplasamentul identificat prin tarla și parcelă sau, după caz, amplasamentul terenurilor reprezentat în extrasul de plan cadastral anexat cererii privind afișarea ofertei de vânzare, depusă la primărie, date din avizele emise, inclusiv ale preemptorilor sau potențialilor cumpărători, procesele-verbale încheiate pentru fiecare etapă a procedurii, procesul-verbal de finalizare a procedurii, precum și actele translative de proprietate, datele de identificare ale cumpărătorului; registrul se organizează și se gestionează pe baza datelor și informațiilor comunicate de către autoritățile administrației publice locale și de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin structurile teritoriale;g) transmit lunar, până la data de 15 a fiecărei luni, datele și informațiile prevăzute la lit. f) către structura centrală.(2) Structura centrală are următoarele atribuții principale:a) înregistrează și verifică dosarele transmise de către primării, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 3;b) publică pe site-ul instituției oferta de vânzare a terenului și comunicările de acceptare a ofertei în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrare;c) emite avizele prevăzute la art. 9 alin. (1) și (2) și art. 10 alin. (3) din lege, pe care le transmite structurii teritoriale competente pentru a fi remise vânzătorului prin poștă sau, la solicitarea acestuia, se înmânează vânzătorului sau persoanei împuternicite în acest sens ori în sistem electronic, sub semnătura electronică bazată pe un certificat digital calificat, conform legislației în vigoare;d) publică pe site-ul instituției, în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea acestora, pentru o perioadă de 30 de zile, avizele prevăzute la lit. c);e) înființează, gestionează și administrează Registrul unic național privind circulația și destinația terenurilor agricole situate în extravilan, denumit în continuare Registrul unic.  +  Articolul 5(1) În vederea înstrăinării terenului, vânzătorul depune la primărie cererea privind afișarea ofertei de vânzare, însoțită de următoarele documente:a) o fotocopie a BI/CI al/a vânzătorului persoană fizică sau o copie a pașaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;b) o fotocopie certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moștenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului sau orice alt document prevăzut de lege care atestă dobândirea dreptului de proprietate);c) extras de carte funciară pentru informare, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de afișarea ofertei, însoțit de extrasul de plan cadastral, în condițiile în care terenul supus vânzării este înscris în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;d) o fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerțului sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică;e) în caz de reprezentare, procura notarială, în fotocopie certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei, respectiv delegația, hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum și o fotocopie a BI/CI/pașaportului al/a împuternicitului persoană fizică;f) hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societății, în cazul vânzătorului persoană juridică;g) certificat de atestare fiscală emis de către primărie;h) alte documente doveditoare, după caz.(2) Modelul cererii privind afișarea ofertei de vânzare este prevăzut în anexa nr. 1A.(3) Modelul ofertei de vânzare este prevăzut în anexa nr. 1B.(4) Primăria transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, precum și A.D.S. dosarul ce conține toate documentele prevăzute la alin. (1), în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentației.(5) Lista preemptorilor comunicată de către primării se poate completa ulterior transmiterii către structura centrală, respectiv către structurile teritoriale cu preemptorii care dovedesc această calitate și depun la primării comunicări de acceptare a ofertei vânzătorului în perioada prevăzută la art. 6 alin. (2) din lege. În acest caz, primăriile comunică cu celeritate structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, lista actualizată cu noii preemptori.(6) Modelul listei preemptorilor este prevăzut în anexa nr. 1C.(7) Modelul notificării preemptorilor de către primării este prevăzut în anexa nr. 1D.  +  Articolul 6(1) În termen de 45 de zile lucrătoare de la afișarea ofertei de vânzare la primărie, sub sancțiunea decăderii, oricare dintre titularii dreptului de preempțiune care doresc să își exercite acest drept înregistrează la primărie comunicarea acceptării ofertei de vânzare, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1E.(2) În vederea exercitării dreptului de preempțiune pentru cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, preemptorii de rang I - coproprietari, rudele de gradul I, soții, rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv - depun comunicarea de acceptare a ofertei de vânzare, însoțită de următoarele documente:a) o fotocopie a BI/CI/pașaportului persoanei fizice, iar în caz de reprezentare se prezintă și procură notarială, în fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei;b) o fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerțului sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, în cazul persoanei juridice;c) în caz de reprezentare a persoanei juridice se depune delegația, hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum și o fotocopie a BI/CI/pașaportului al/a împuternicitului persoană fizică;d) o fotocopie a documentelor justificative care atestă calitatea de preemptor și încadrarea în una dintre categoriile: coproprietarii, rudele de gradul I, soții, rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv;e) acte de proprietate;f) acte de stare civilă;g) alte documente doveditoare, după caz.(3) În vederea exercitării dreptului de preempțiune pentru cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, preemptorii de rang II - proprietarii investițiilor agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei, irigații exclusiv private și/sau arendașii - depun comunicarea de acceptare a ofertei de vânzare, însoțită de următoarele documente:a) o fotocopie a BI/CI/pașaportului pentru preemptorul persoană fizică;b) o fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerțului sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, în cazul preemptorului persoană juridică;c) în caz de reprezentare, procura notarială, în fotocopie certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei, respectiv delegația, hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum și o fotocopie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică sau o fotocopie a pașaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;d) adeverință emisă de serviciul/direcția de evidență a persoanelor din care să rezulte data înregistrării domiciliului/ reședinței;e) hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la cumpărarea terenului pe care se află investițiile agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei, irigații exclusiv private;f) documente justificative pentru atestarea proprietății asupra investițiilor agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei, irigații exclusiv private; înregistrarea activelor în proprietatea preemptorului situate pe terenurile ce fac obiectul vânzării;g) contract de arendă, în fotocopie, certificat pentru conformitate de către funcționarii primăriei, încheiat și înregistrat cu cel puțin un an înainte de data afișării ofertei de vânzare la sediul primăriei, aflat în perioada de valabilitate;h) în cazul arendașilor persoane juridice, hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte exercitarea controlului societății care are calitatea de preemptor arendaș, cu indicarea persoanelor desemnate, însoțită de dovada sediului social/secundar situat pe teritoriul național stabilit pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare;i) alte documente doveditoare, după caz.(4) În cazul în care pe terenurile supuse vânzării se află investiții agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei, irigații exclusiv private, prioritate la cumpărarea acestor terenuri o au proprietarii acestor investiții.(5) În vederea exercitării dreptului de preempțiune pentru cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, preemptorii de rang III - proprietarii și/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării - trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să dețină calitatea de arendaș în temeiul unui contract de arendare valabil încheiat și înregistrat potrivit dispozițiilor legale cu cel puțin un an înainte de data afișării ofertei de vânzare la sediul primăriei;b) să prezinte dovada domiciliului/reședinței situat/situate pe teritoriul național stabilit/stabilite pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;c) să prezinte dovada domiciliului/reședinței situat/situate pe teritoriul național stabilit/stabilite pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, în cazul asociaților persoanei fizice din structura acționariatului persoanei juridice care are calitatea de preemptor arendaș;d) în cazul arendașilor persoane juridice cu acționariat altă persoană juridică, acționarii care dețin controlul societății să facă dovada că sediul social sau secundar este situat pe teritoriul național și este stabilit pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;e) să prezinte actul de proprietate și extrasul de carte funciară pentru informare, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de înregistrarea la primărie a comunicării de acceptare a ofertei de vânzare, însoțit de extrasul de plan cadastral, în condițiile în care terenul învecinat este înscris în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.(6) În cazul exercitării dreptului de preempțiune de către proprietarii de terenuri agricole vecine, având ca obiect terenul agricol cu două sau toate laturile egale, prioritate la cumpărare are proprietarul de teren agricol vecin, tânăr fermier, cu respectarea dispozițiilor prevăzute la alin. (9) și (10).(7) Comunicarea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de următoarele documente care certifică calitatea de preemptor de rang III - proprietarii și/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării, persoane fizice:a) o fotocopie a actului de identitate: BI/CI/pașaport, iar în caz de reprezentare se prezintă și procură notarială, în fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei;b) adeverință emisă de serviciul/direcția de evidență a persoanelor din care să rezulte data înregistrării domiciliului/ reședinței pe teritoriul național;c) o fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei, a actului de proprietate asupra terenului vecin cu terenul ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moștenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului sau orice alt document prevăzut de lege care atestă dobândirea dreptului de proprietate);d) o fotocopie a extrasului de carte funciară pentru informare, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de înregistrarea la primărie a comunicării de acceptare a ofertei de vânzare, însoțit de extrasul de plan cadastral, în condițiile în care terenul învecinat este înscris în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;e) contractul de arendă, în fotocopie, certificat pentru conformitate de către funcționarii primăriei, încheiat și înregistrat cu cel puțin un an înainte de data afișării ofertei de vânzare la sediul primăriei, aflat în perioada de valabilitate;f) documentele prevăzute la alin. (10) în cazul proprietarului de teren agricol, tânăr fermier;g) alte documente doveditoare, după caz.(8) Comunicarea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de următoarele documente care certifică calitatea de preemptor de rang III - proprietarii și/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării, persoane juridice:a) o fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerțului sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;b) în caz de reprezentare a persoanei juridice se depune delegația, hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum și o fotocopie a BI/CI/pașaportului al/a împuternicitului persoană fizică;c) o fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei, a actului de proprietate asupra terenului vecin cu terenul ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moștenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului sau orice alt document prevăzut de lege care atestă dobândirea dreptului de proprietate);d) o fotocopie a extrasului de carte funciară pentru informare, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de înregistrarea la primărie a comunicării de acceptare a ofertei de vânzare, însoțită de extrasul de plan cadastral, în condițiile în care terenul învecinat este înscris în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;e) hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la cumpărarea terenului ce face obiectul vânzării;f) contractul de arendă, în fotocopie, certificat pentru conformitate de către funcționarii primăriei, încheiat și înregistrat cu cel puțin un an înainte de data afișării ofertei de vânzare la sediul primăriei, aflat în perioada de valabilitate;g) hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte exercitarea controlului societății care are calitatea de preemptor arendaș, cu indicarea persoanelor desemnate, însoțită de dovada sediului social/secundar situat pe teritoriul național stabilit pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare;h) adeverință emisă de serviciul/direcția de evidență a persoanelor din care să rezulte data înregistrării domiciliului/reședinței pe teritoriul național, în cazul asociaților persoane fizice din structura acționariatului persoanei juridice care are calitatea de preemptor arendaș;i) alte documente doveditoare, după caz.(9) În vederea exercitării dreptului de preempțiune pentru cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, preemptorii de rang IV - tinerii fermieri - trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să aibă vârsta de până la 40 de ani, neîmpliniți la data înregistrării comunicării de acceptare, care desfășoară activități agricole, cu domiciliul/reședința stabilit/stabilită pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin un an anterior înregistrării ofertei de vânzare;b) reprezentantul persoanei fizice autorizate, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, să aibă vârsta de până la 40 de ani, neîmpliniți la data înregistrării ofertei de cumpărare;c) să desfășoare activități agricole în cadrul unei ferme/exploatații agricole, în care se instalează ca șef de exploatație.(10) Comunicarea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de următoarele documente care certifică calitatea de preemptor pentru tânărul fermier persoană fizică/persoană fizică autorizată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016:a) o fotocopie a actului de identitate: BI/CI/pașaport al/a persoanei fizice;b) adeverință emisă de serviciul/direcția de evidență a persoanelor din care să rezulte data înregistrării domiciliului/reședinței pe teritoriul național;c) în caz de reprezentare, procura notarială, în fotocopie certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei, precum și o fotocopie a BI/CI/pașaportului al/a împuternicitului persoană fizică; delegația, hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum și o fotocopie a BI/CI/pașaportului al/a împuternicitului persoană fizică;d) o fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei, a diplomei de studii de profil (diplome, certificate, adeverințe de studii în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economică în agricultură și dezvoltare rurală, diplome de absolvire studii postliceale și liceale în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar, economie agricolă, mecanică agricolă, diplomă de absolvire a școlii profesionale sau diplomă/certificat de calificare ce atestă formarea profesională/certificat de competențe emis de un centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, care trebuie de asemenea să fie autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări, sau certificat de absolvire a cursului de calificare emis de Agenția Națională de Consultanță Agricolă, ce conferă un nivel minim de calificare în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă);e) o fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei, a actului prin care se face dovada înregistrării la primărie a fermei/exploatației agricole;f) o fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerțului sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea și certificatul de înregistrare a persoanei fizice autorizate;g) alte documente doveditoare, după caz.(11) În vederea exercitării dreptului de preempțiune pentru cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, preemptorii de rang V - Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, organizate și reglementate prin Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare, precum și instituțiile de învățământ cu profil agricol, în scopul cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan cu destinația strict necesară cercetării agricole, aflate în vecinătatea loturilor existente în patrimoniul acestora - depun documentele prevăzute la alin. (8) lit. a)-e) și i), în completarea cărora se depune decizia motivată privind destinația strict necesară cercetării agricole a terenului ce face obiectul vânzării.(12) În vederea exercitării dreptului de preempțiune pentru cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, preemptorii de rang VI - persoane fizice cu domiciliul/reședința situat/situată în unitățile administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau în unitățile administrativ-teritoriale vecine - depun comunicarea de acceptare a ofertei de vânzare, însoțită de următoarele documente: a) o fotocopie a actului de identitate: BI/CI/pașaport, iar în caz de reprezentare se prezintă și procură notarială, în fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei;b) adeverință emisă de serviciul/direcția de evidență a persoanelor din care să rezulte data înregistrării domiciliului/ reședinței pe teritoriul național;c) o fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei, a actului de proprietate asupra terenului vecin cu terenul ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moștenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului sau orice alt document prevăzut de lege care atestă dobândirea dreptului de proprietate);d) o fotocopie a extrasului de carte funciară pentru informare, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de înregistrarea la primărie a comunicării de acceptare a ofertei de vânzare, însoțită de extrasul de plan cadastral, vizat de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, cu evidențierea lungimilor tuturor laturilor terenului vecin cu terenul ce face obiectul vânzării, în condițiile în care terenul învecinat este înscris în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;e) fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei, a diplomei de studii de profil (diplome, certificate, adeverințe de studii în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economică în agricultură și dezvoltare rurală, diplome de absolvire studii postliceale și liceale în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar, economie agricolă, mecanică agricolă, diplomă de absolvire a școlii profesionale sau diplomă/certificat de calificare ce atestă formarea profesională/certificat de competențe emis de un centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, care trebuie de asemenea să fie autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări, sau certificat de absolvire a cursului de calificare emis de Agenția Națională de Consultanță Agricolă, ce conferă un nivel minim de calificare în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă).  +  Articolul 7(1) În situația în care vânzătorul nu a solicitat afișarea ofertei de vânzare la primărie, iar calitatea de cumpărător este deținută de persoanele menționate la art. 20 alin. (2) din lege, la încheierea contractelor de vânzare nu se solicită prezentarea avizelor prevăzute de lege.(2) În situația în care vânzătorul a solicitat afișarea ofertei de vânzare, persoanele menționate la art. 20 alin. (2) din lege pot exercita dreptul de preempțiune, caz în care contractul de vânzare se încheie cu solicitarea avizelor prevăzute de lege.  +  Articolul 8(1) În cazul în care niciun preemptor nu își manifestă intenția de cumpărare, primăria afișează procesulverbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune, cu mențiunea că se pot depune cereri de către potențialii cumpărători cu respectarea dispozițiilor prevăzute la art. 4^1 din lege.(2) Potențialii cumpărători pot depune la primărie un dosar care să cuprindă documentele doveditoare privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4^1 alin. (1) și (2) din lege, în termenul prevăzut la art. 4^1 alin. (3) din lege, cu respectarea următoarelor condiții cumulative:I. pentru persoanele fizice: a) să prezinte dovada domiciliului/reședinței situat/situate pe teritoriul național stabilit/stabilite pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;b) să prezinte dovada desfășurării activităților agricole pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;c) să prezinte dovada înregistrării la autoritățile fiscale române cu minimum 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;II. pentru persoanele juridice:a) să prezinte dovada că sediul social sau secundar este situat pe teritoriul național și este stabilit pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;b) să prezinte dovada desfășurării activităților agricole pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;c) să prezinte înscrisuri din care să reiasă că din venitul total al ultimilor 5 ani fiscali minimum 75% reprezintă venit din activități agricole;d) asociatul/acționarul care deține controlul societății să aibă domiciliul situat pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;e) în cazul în care în structura persoanelor juridice controlul este deținut de alte persoane juridice, asociații/acționarii trebuie să facă dovada domiciliului situat pe teritoriul național pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan.(3) Pentru dovedirea condițiilor prevăzute la alin. (1) se depun următoarele documente: I. pentru persoanele fizice:a) cerere de înregistrare a ofertei de cumpărare a terenului ce face obiectul vânzării;b) o fotocopie a BI/CI/pașaportului al/a persoanei fizice;c) în caz de reprezentare, procura notarială, în fotocopie certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei, precum și o fotocopie a BI/CI/pașaportului al/a împuternicitului persoană fizică;d) adeverință emisă de serviciul/direcția de evidență a persoanelor, în fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei, din care să rezulte data înregistrării domiciliului/reședinței pe teritoriul național;e) adeverință emisă de primărie care să ateste desfășurarea de activități agricole pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare, în original; f) adeverință emisă de Agenția Națională de Administrare Fiscală care să ateste înregistrarea la autoritățile fiscale române cu minimum 5 ani anterior înregistrării ofertei, în original;g) alte documente doveditoare, după caz;II. pentru persoanele juridice:a) cerere de înregistrare a ofertei de cumpărare a terenului ce face obiectul vânzării;b) o fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerțului sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea; c) în caz de reprezentare a persoanei juridice se depun delegația, hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum și o fotocopie a BI/CI/pașaportului al/a împuternicitului persoană fizică;d) hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte exercitarea controlului societății, cu indicarea persoanelor desemnate, însoțită de dovada sediului social/secundar situat pe teritoriul național stabilit pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare;e) hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, prin care se aprobă cumpărarea terenului agricol oferit spre vânzare;f) adeverință emisă de primărie care să ateste desfășurarea de activități agricole pe o perioadă de minimum 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare, în original; g) o fotocopie a BI/CI/pașaportului pentru persoane fizice asociați în structura persoanei juridice, însoțită de adeverință emisă de serviciul/direcția de evidență a persoanelor, în fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei, din care să rezulte data înregistrării domiciliului/reședinței pe teritoriul național;h) declarație pe propria răspundere a persoanei împuternicite să reprezinte persoana juridică, în formă autentică, din care să rezulte că din venitul total al ultimilor 5 ani fiscali 75% reprezintă venituri din activități agricole așa cum sunt definite de art. 103 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;i) alte documente doveditoare, după caz.(4) Primăria transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, dosarele cu ofertele de cumpărare, însoțite de documentele prevăzute la alin. (3), în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrare.(5) Modelul cererii de înregistrare a ofertei de cumpărare este prevăzut în anexa nr. 1F.  +  Articolul 9(1) În cazul concursului dintre preemptorii din cadrul aceluiași rang, vânzătorul alege preemptorul și comunică primăriei numele acestuia.(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și în cazul concursului dintre potențialii cumpărători. (3) Primăria transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, decizia vânzătorului cu privire la preemptorul sau potențialul cumpărător ales, în termen de 3 zile de la expirarea perioadei prevăzute la art. 6 alin. (2) din lege și/sau a perioadei prevăzute la art. 4^1 alin. (3) din lege.(4) Înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 6 alin. (2) din lege, vânzătorul poate depune la primăria unde a fost înregistrată cererea de afișare a ofertei de vânzare o cerere prin care solicită retragerea ofertei. În acest caz, primăria va încheia un proces-verbal de anulare a procedurii prevăzute de lege și va comunica o copie a acestuia structurii centrale sau structurii teritoriale, după caz, și A.D.S. (5) Primăria emite procesul-verbal de finalizare a procedurii în termen de 10 zile de la expirarea termenul prevăzut la art. 4^1 alin. (3) din lege, în cazul în care nu au fost înregistrate oferte de cumpărare, pe care îl eliberează, în original, vânzătorului și îl comunică, în copie, structurii centrale sau structurilor teritoriale, după caz.(6) În cazul în care, înainte de împlinirea termenului de 45 de zile lucrătoare prevăzut la art. 6 alin. (2) din lege, unul dintre titularii dreptului de preempțiune care și-au manifestat acceptarea ofertei înregistrează la primărie o cerere de renunțare la comunicarea de acceptare, se aplică prevederile art. 4 din lege.(7) Modelul deciziei vânzătorului este prevăzut în anexa nr. 1G.(8) Documentele prevăzute la art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (2), (3), (7), (8), (10) și (11) și art. 7 alin. (3) se depun în trei exemplare.(9) Depunerea documentelor se poate realiza și în sistem electronic sub semnătura electronică bazată pe un certificat digital calificat, conform legislației aplicabile în domeniu.  +  Articolul 10(1) Structura centrală cu atribuții în domeniu pentru terenurile cu suprafața de peste 30 ha, respectiv structurile teritoriale pentru terenurile cu suprafața de până la 30 ha inclusiv, după caz, asigură publicarea ofertelor de vânzare a terenurilor și a comunicărilor de acceptare a ofertelor, pe siteul instituției, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) și art. 7 alin. (1) din lege.(2) Pe baza documentației transmise de primării cu privire la exercitarea dreptului de preempțiune sau a ofertei de cumpărare, structura centrală, respectiv structurile teritoriale exercită controlul asupra modului de aplicare a procedurilor privind parcurgerea corectă a etapelor de exercitare a dreptului de preempțiune de către vânzător, preemptorii și/sau potențiali cumpărători, în conformitate cu prevederile legale.(3) Ca urmare a verificărilor prevăzute la alin. (2), structura centrală, respectiv structurile teritoriale emit avizele prevăzute la art. 9 alin. (1) și (2) și art. 10 alin. (3) din lege, care se transmit vânzătorului, prin poștă, cu confirmare de primire, sau, la solicitarea acestuia, se înmânează vânzătorului sau persoanei împuternicite în acest sens ori se transmit în sistem digital/electronic cu semnătura electronică a directorul executiv bazată pe un certificat digital calificat, conform legislației aplicabile în domeniu.(4) Avizele prevăzute la art. 9 alin. (1) și (2) și art. 10 alin. (3) din lege, întocmite de către structura centrală, se comunică structurilor teritoriale în vederea transmiterii către vânzător, în condițiile prevăzute la alin. (3).(5) În condițiile în care, în urma verificărilor prevăzute la alin. (2), se constată nerespectarea procedurii prevăzute de lege privind exercitarea dreptului de preempțiune, se va emite un aviz negativ.(6) Avizul negativ se anulează în baza unui aviz prevăzut la art. 9 alin. (1) și (2) din lege, după reluarea procedurii, sau a unei hotărâri judecătorești definitive.  +  Articolul 11(1) Avizele prevăzute la art. 9 alin. (1) și (2) și art. 10 alin. (3) din lege se emit în conformitate cu modelele prevăzut în anexa nr. 1H.(2) Avizele prevăzute la alin. (1) sunt valabile 6 luni de la data comunicării către vânzător. Avizul este valabil și ulterior împlinirii acestui termen, dacă părțile au încheiat în perioada sa de valabilitate o promisiune bilaterală de vânzare sau un pact de opțiune care are ca obiect terenul agricol extravilan pentru care a fost emis, dar nu mai mult de termenul stipulat în cuprinsul acestor acte pentru executarea lor.  +  Articolul 12(1) În îndeplinirea dispozițiilor prevăzute de lege, la încheierea contractului de vânzare-cumpărare a terenului agricol situat în extravilan, notarul public solicită vânzătorului și următoarele acte, după caz:a) avizul specific emis de către Ministerul Apărării Naționale în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1)-(3) din lege și ale normelor metodologice de aplicare a acesteia prevăzute în anexa nr. 2 la ordin, dacă această situație este menționată în cartea funciară la data solicitării extrasului de carte funciară pentru autentificare, în original sau copie legalizată; în situația în care avizul nu este comunicat în termenul de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, acesta se consideră ca fiind favorabil, situație confirmată prin dovada înregistrării cererii sau recipisa cu confirmarea de primire de către minister și declarația pe propria răspundere a proprietarului că avizul nu a fost comunicat în termenul de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii; potrivit art. 3 alin. (2) din lege, avizul Ministerului Apărării Naționale nu se solicită în cazul în care contractul de vânzare-cumpărare se încheie cu un preemptor;b) adresa emisă de primărie, prin care se comunică dacă este sau nu este necesar avizul specific al Ministerului Culturii, iar, după caz, avizul specific emis de către acest minister, în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (4) din lege și ale anexei nr. 3 la ordin, dacă această situație este notată în cartea funciară la data solicitării extrasului de carte funciară pentru autentificare, în original sau copie legalizată; în situația în care avizul nu este comunicat în termenul de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, acesta se consideră ca fiind favorabil, situație confirmată prin dovada înregistrării cererii sau recipisa cu confirmarea de primire de către minister și declarația pe propria răspundere a proprietarului că avizul nu a fost comunicat în termenul de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii;c) avizele prevăzute la art. 9 alin. (1) și (2) din lege, emise de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin structura centrală, respectiv structurile teritoriale, în condițiile prevăzute la art. 10 alin. (1) și (2) din lege și de prezentele norme metodologice, după caz;d) documente privind dovada calculării și achitării impozitului de 80% pe suma ce reprezintă diferența dintre prețul de vânzare și prețul de cumpărare, în baza grilei notarilor din perioada respectivă, după caz.(2) Cererea de înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate dobândit în baza unei hotărâri judecătorești care ține loc de contract de vânzare-cumpărare sau în baza unui contract de vânzare-cumpărare autentificat de notarul public va fi însoțită de copia legalizată a următoarelor înscrisuri:a) avizul specific emis de către Ministerul Apărării Naționale în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1)-(3) din lege și ale anexei nr. 2 la ordin, după caz;b) adresa emisă de primărie prin care se comunică dacă este sau nu este necesar avizul specific al Ministerului Culturii, iar, după caz, avizul specific emis de către acest minister, în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (4) din lege și ale anexei nr. 3 la ordin;c) avizele prevăzute la art. 9 alin. (1) și (2) din lege, emise de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin structura centrală, respectiv structurile teritoriale, în condițiile prevăzute la art. 10 alin. (1) și alin. (2) din lege și de prezentele norme metodologice, după caz;d) promisiune bilaterală de vânzare încheiată anterior pronunțării hotărârii judecătorești;e) declarația autentică pe propria răspundere a proprietarului că avizul specific al Ministerului Apărării Naționale și/sau avizul specific al Ministerului Culturii nu au/a fost comunicate/comunicat în termenul de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii.(3) În cazul în care înscrisurile prevăzute la alin. (2) sunt menționate în cuprinsul hotărârii judecătorești care ține loc de contract de vânzare sau în cuprinsul contractului de vânzare autentificat de notarul public, nu este necesară atașarea acestora la cererea de înscriere.(4) Neprezentarea înscrisurilor prevăzute la alin. (2), în cazul în care acestea nu sunt prevăzute în cuprinsul înscrisului justificativ, atrage respingerea cererii de înscriere.  +  Articolul 13(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale instituie, gestionează și administrează Registrul unic național privind circulația și destinația terenurilor agricole situate în extravilan, sistem electronic, pe baza datelor și informațiilor furnizate de către autoritățile administrației publice locale și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin structurile teritoriale.(2) În vederea realizării și actualizării Registrului unic, instituțiile prevăzute la art. 12 alin. (2) din lege au obligația de a transmite, la solicitarea structurii centrale, respectiv a structurilor teritoriale, în format electronic, datele și informațiile referitoare la parcurgerea etapelor procedurale, documentele cadastrale și actele translative de proprietate ale terenurilor agricole situate în extravilan structurii teritoriale, în vederea completării și actualizării Registrului unic.(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) și (2), Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale încheie un protocol cu Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară care va cuprinde categoriile de informații care se comunică, natura informațiilor, regimul de procesare și acces în spațiul public a acestor informații, având în vedere prevederile legislației referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, privitoare la actele translative de proprietate și documentele cadastrale, care se publică pe site-ul oficial al acestor instituții.  +  Articolul 14Anexele nr. 1A-1H fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa nr. 1Ala normele metodologice(1)
  - Model -
  - Formular pentru persoane fizice -

  CERERE
  pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului
  Județul/localitatea (*) Nr. unic de înregistrare al ofertei de vânzare din Registrul de evidență Nr. .......... din ...../..../.... (zi/lună/an) (*)
  Primăria (*)
  Numele și prenumele funcționarului primăriei care primește cererea (*)Semnătura funcționarului care primește oferta de vânzare (*)
  Stimată doamnă primar/Stimate domnule primar,1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, ..................................., CNP ............................, în calitate de proprietar, identificat/identificată cu .............. seria ............ nr. ............., eliberat(ă) de ......................, data și locul nașterii ................................, localitatea ..........................., județul/țara .............................,2. (**) cu domiciliul în: localitatea .........................., str. ............. nr. ..........., bl. .........., sc. .........., et. ............, ap. ............, județul/sectorul .................., codul poștal ..................., țara ......................., telefon ...................., fax ...................., e-mail ...................., cetățenia .................., starea civilă .........................,3. (**) reședința în România (dacă este cazul):localitatea ....................., str. ............ nr. .............., bl. ............., sc. ........., et. .........., ap. .............., județul/sectorul ................., codul poștal ................., telefon ..........., fax .........., e-mail ...................4. (***) Prin ......(numele și prenumele)....., CNP/CIF ............., în calitate de .............., conform .........., localitatea .............., str. ................... nr. ........, bl. ...., sc. ............, et. ..............., ap. ..................., județul/sectorul ........................, codul poștal ................., telefon .........., fax ............, e-mail ..........,având în vedere dispozițiile Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, solicit prin prezenta cerere afișarea ofertei de vânzare anexată, în termenul prevăzut de Legea nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare.Am cunoștință despre existența următorilor preemptori pentru exercitarea dreptului de preempțiune asupra ofertei mele de vânzare:[ ] preemptori de rang I: coproprietarii, rudele de gradul I, soții, rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv …………….;[ ] preemptori de rang II: proprietarii investițiilor agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei, irigații exclusiv private și/sau arendașii. În cazul în care pe terenurile supuse vânzării se află investiții agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei și pentru irigații, prioritate la cumpărarea acestor terenuri au proprietarii acestor investiții ………………………………………….;[ ] preemptori de rang III: proprietarii și/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării, cu respectarea dispozițiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) și (4) din Legea nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare, .......................................;[ ] preemptori de rang IV: tinerii fermieri .............................;[ ] preemptori de rang V: Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, organizate și reglementate prin Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare, precum și instituțiile de învățământ cu profil agricol, în scopul cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan cu destinația strict necesară cercetării agricole, aflate în vecinătatea loturilor existente în patrimoniul acestora .....................................;[ ] preemptori de rang VI: persoane fizice cu domiciliul/reședința situat/situată în unitățile administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau în unitățile administrativ-teritoriale vecine ..........................;[ ] preemptori de rang VII: statul român, prin Agenția Domeniilor Statului ............................ .Declar că sunt proprietar al terenului în suprafață de .......... ha situat în extravilanul localității ..........................., identificat cu număr cadastral .............., înscris în cartea funciară nr. ................ a localității ............................... care face obiectul ofertei de vânzare.Declar că:– terenul face obiectul unor litigii sau a unei proceduri de executare silită: Da [ ] Nu [ ];– terenul este grevat de sarcini: Da [ ] Nu [ ];– am cunoștință și am respectat prevederile art. 4 alin. (6) din Legea nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan pe care sunt situri arheologice clasate.În susținerea cererii, depun următoarele acte doveditoare:1 ...................................;2 ................................... .Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte și complete.
  Vânzător/Împuternicit,
  .................................................
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura
  ................................................
  Data .......................................NOTE:– Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.– Câmpurile notate cu (**) se completează de către cetățenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spațiul Economic European (ASEE) sau ai Confederației Elvețiene.– Câmpurile notate cu (*) se completează de către proprietar.– Câmpurile notate cu (***) se completează de către împuternicit. În acest caz, prezintă documentele doveditoare a calității de împuternicit.
  (2)
  - Model -
  - Formular pentru persoane juridice și entități fără personalitate juridică ce se înregistrează în registrul comerțului -

  CERERE
  pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului
  Județul/localitatea (*) Nr. unic de înregistrare al ofertei de vânzare din Registrul de evidență Nr. .......... din ...../..../.... (zi/lună/an) (*)
  Primăria (*)
  Numele și prenumele funcționarului primăriei care primește cererea (*)Semnătura funcționarului care primește oferta de vânzare (*)
  Stimată doamnă primar/Stimate domnule primar,1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, ...................................., domiciliat/domiciliată în .................................., str. ...................... nr. ......., bl. ........, sc. ......., ap. ....., județul/sectorul ................., telefon .................., posesor/posesoare act identitate ................... seria ............. nr. ........., eliberat de .............. la data .............., CNP/CIF/CUI ..............., în calitate de^(1)................. prin ..................., conform ............................2. (*) pentru^(2): ..........................., având număr de ordine în (**) ........................, CIF/CUI .........................,3. (*) cu sediul în localitatea ........................, str. ............. nr. ..........., bl. ............, sc. ........, et. ..........., ap. ..........., județul/sectorul .............., codul poștal ............, telefon ..............., fax ..............., e-mail ............., site ..................,având în vedere dispozițiile Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, solicit prin prezenta cerere afișarea ofertei de vânzare anexată, în termenul prevăzut de Legea nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare.Am cunoștință despre existența următorilor preemptori pentru exercitarea dreptului de preempțiune asupra ofertei mele de vânzare:[ ] preemptori de rang I: coproprietarii, rudele de gradul I, soții, rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv ………………;[ ] preemptori de rang II: proprietarii investițiilor agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei, irigații exclusiv private și/sau arendașii. În cazul în care pe terenurile supuse vânzării se află investiții agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei și pentru irigații, prioritate la cumpărarea acestor terenuri au proprietarii acestor investiții ....................................................................;[ ] preemptori de rang III: proprietarii și/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării, cu respectarea dispozițiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) și (4) din Legea nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare, ...............................................;[ ] preemptori de rang IV: tinerii fermieri ...................................................................…;[ ] preemptori de rang V: Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, organizate și reglementate prin Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare, precum și instituțiile de învățământ cu profil agricol, în scopul cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan cu destinația strict necesară cercetării agricole, aflate în vecinătatea loturilor existente în patrimoniul acestora:..................................................................................................................................…..;[ ] preemptori de rang VI: persoane fizice cu domiciliul/reședința situat/situată în unitățile administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau în unitățile administrativ-teritoriale vecine .................................................................................;[ ] preemptori de rang VII: statul român, prin Agenția Domeniilor Statului ........................ .Declar că terenul în suprafață de ......... ha situat în extravilanul localității .................., identificat cu număr cadastral ............., înscris în cartea funciară nr. ................... a localității ......................., care face obiectul ofertei de vânzare aparține ..................... .Declar că:– terenul face obiectul unor litigii sau al unei proceduri de executare silită: Da  Nu ;– terenul este grevat de sarcini: Da  Nu ;– am cunoștință și am respectat prevederile art. 4 alin. (6) din Legea nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan pe care sunt situri arheologice clasate.În susținerea cererii depun următoarele acte doveditoare:1 ..........................;2 .......................... .Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte și complete.
  Vânzător/Împuternicit,
  ...............................................
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura
  .......................................
  Data ...............................L.S.NOTE:– Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.– Câmpurile notate cu (**) se completează cu numărul din registrul comerțului sau cu numărul din Registrul asociațiilor și fundațiilor.^(1) Se completează de către: asociat, administrator, împuternicit, întreprinzător titular al întreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii familiale/membru al întreprinderii familiale etc.^(2) Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate comercială (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/cooperativă de credit/societate cooperativă/cooperativă agricolă/grup european de interes economic/societate europeană/societate cooperativă europeană sucursală/persoană fizică autorizată/întreprindere familială/întreprindere individuală etc.
   +  Anexa nr. 1Bla normele metodologice(1)
  - Model -
  - Formular pentru persoane fizice -

  OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN
  Subsemnatul/Subsemnata^1), ........................., CNP ........................, având adresa de comunicare în: localitatea ................., str. .................. nr. .........., bl. ........., sc. ........., et. .........., ap. ..........., județul/sectorul ........................., codul poștal ......................., e-mail ..................., tel. .................., vând teren agricol situat în extravilan, în suprafață de ............. (ha), la prețul de (*) ........... (lei)Condițiile de vânzare^2) sunt următoarele: ........................Date privind identificarea terenului
  SpecificareInformații privind amplasamentul terenuluiCategoria de folosință^3) (**)Observații
  Orașul/Comuna/Județul (*)Suprafața (ha) (*)Număr cadastral (**)Număr de carte funciară (**)Număr tarla/lot (**)Număr parcelă (**)
  Se completează de către vânzător.
  Verificat primărie^4)
  Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte și complete.
  Vânzător/Împuternicit,
  .......................................................
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura
  .......................................................
  L.S.
  Data ...............................................NOTE:– Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.– Câmpurile notate cu (**) se completează în cazul în care sunt cunoscute informațiile.^1) Se completează numele și prenumele proprietarului terenului.^2) Se va completa în cifre și litere.^3) Se completează categoria de folosință a terenurilor agricole situate în extravilan conform art. 2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.^4) Se completează cu „X“ rubricile în care informațiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidențele fiscale, evidențele de stare civilă, altele asemenea.
  (2)
  - Model -
  - Formular pentru persoane juridice și entități fără personalitate juridică care se înregistrează în registrul comerțului -

  OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN
  Subscrisa^1), ......................., CIF/CUI ....................., având adresa de comunicare în localitatea ......................., str. ................ nr. .........., bl. ......, sc. ........, et. ......, ap. ......., județul/sectorul .................., codul poștal .................., e-mail ....................,vând teren agricol situat în extravilan, în suprafață de ........... (ha), la prețul de (*).............. (lei).Condițiile de vânzare^2) sunt următoarele: ..............................Date privind identificarea terenului
  SpecificareInformații privind amplasamentul terenuluiCategoria de folosință^3) (**)Observații
  Orașul/Comuna/Județul (*)Suprafața (ha) (*)Număr cadastral (**)Număr de carte funciară (**)Număr tarla/lot (**)Număr parcelă (**)
  Se completează de către vânzător.
  Verificat primărie^4)
  Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte și complete.
  Vânzător/Împuternicit,
  ........................................................
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura ....................
  L.S.
  Data ..............................NOTE:– Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.– Câmpurile notate cu (**) se completează în cazul în care sunt cunoscute informațiile.^1) Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale, proprietar al terenului: societate comercială (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/cooperativă de credit/societate cooperativă/cooperativă agricolă/grup european de interes economic/societate europeană/societate cooperativă europeană sucursală/persoană fizică autorizată/întreprindere familială/întreprindere individuală etc.^2) Se va completa în cifre și litere.^3) Se completează categoria de folosință a terenurilor agricole situate în extravilan conform art. 2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.^4) Se completează cu „X“ rubricile în care informațiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidențele fiscale, evidențele de stare civilă, altele asemenea.
   +  Anexa nr. 1Cla normele metodologice
  LISTA
  preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preempțiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferință
  - Model -
  Județul ^(*)Registrul de evidență Nr. ............. din ................. (*)
  Unitatea administrativ-teritorială (*)

  LISTA
  preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preempțiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferință
  Ca urmare a înregistrării Ofertei de vânzare nr. ..................... depuse de ....................., în calitate de vânzător, pe baza evidențelor deținute la nivelul primăriilor și a informațiilor cuprinse în oferta de vânzare au fost identificați următorii preemptori:1. preemptori de rang I: coproprietarii, rudele de gradul I, soții, rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv
  Nr. crt.Nume și prenume persoană fizică/Denumire persoană/persoane juridică/juridice, asociații și alte entități fără personalitate juridică, precum și persoane juridice care nu se înregistrează în registrul comerțuluiAdresă domiciliu/reședință/sediu
  1.
  2.
  ...
  2. preemptori de rang II: proprietarii investițiilor agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei, irigații exclusiv private și/sau arendașii. În cazul în care pe terenurile supuse vânzării se află investiții agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei și pentru irigații, prioritate la cumpărarea acestor terenuri au proprietarii acestor investiții.
  Nr. crt.Nume și prenume persoană fizică/Denumire persoană/persoane juridică/juridice, asociații și alte entități fără personalitate juridică, precum și persoane juridice care nu se înregistrează în registrul comerțuluiAdresă domiciliu/reședință/sediu
  1.
  2.
  3. preemptori de rang III: proprietarii și/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării, cu respectarea dispozițiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) și (4) din Legea nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare
  Nr. crt.Nume și prenume persoană fizică/Denumire persoană/persoane juridică/juridice, asociații și alte entități fără personalitate juridică, precum și persoane juridice care nu se înregistrează în registrul comerțuluiAdresă domiciliu/reședință/sediu
  1.
  2.
  4. preemptori de rang IV: tinerii fermieri
  Nr. crt.Nume și prenume persoană fizică/alte entități fără personalitate juridică, precum și persoane juridice care nu se înregistrează în registrul comerțuluiAdresă domiciliu/reședință/sediu
  1.
  2.
  5. preemptori de rang V: Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, organizate și reglementate prin Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare, precum și instituțiile de învățământ cu profil agricol, în scopul cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan cu destinația strict necesară cercetării agricole, aflate în vecinătatea loturilor existente în patrimoniul acestora
  Nr. crt.Denumire persoană/persoane juridică/juridice, asociații și alte entități fără personalitate juridică, precum și persoane juridice care nu se înregistrează în registrul comerțuluiAdresă domiciliu/reședință/sediu
  1.
  2.
  6. preemptori de rang VI: persoane fizice cu domiciliul/reședința situat/situată în unitățile administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau în unitățile administrativ-teritoriale vecine
  Nr. crt.Nume și prenume persoană fizică/Denumire persoană/persoane juridică/juridice, asociații și alte entități fără personalitate juridică, precum și persoane juridice care nu se înregistrează în registrul comerțuluiAdresă domiciliu/reședință/sediu
  1.
  2.
  7. preemptori de rang VII: statul român, prin Agenția Domeniilor Statului
  Nr. crt.Denumire persoană/persoane juridică/juridice, asociații și alte entități fără personalitate juridică, precum și persoane juridice care nu se înregistrează în registrul comerțuluiAdresă domiciliu/reședință/sediu
  1.
  2.

  Primar,
  .......................................................
  (numele și prenumele/semnătura)
  L.S. Secretar primărie,
  .......................................................
  (numele și prenumele/semnătura)
  NOTĂ:Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
   +  Anexa nr. 1Dla normele metodologice
  - Model -
  - Formular -
  NOTIFICARE PREEMPTORI
  Județul (*)Registrul de evidență Nr. ............. din ................. (*)
  Unitatea administrativ-teritorială (*)
  În temeiul art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoștință ......................................., CNP/CIF .......................... (*), nr. înregistrare ................................... (**) în calitate de ........................, având domiciliul/reședința/sediul social/secundar în: localitatea ........................, str. ..................... nr. .........., bl. .........., sc. ........., et. ........., ap. .............., județul/sectorul ........................., codul poștal ...................., e-mail ....................., tel. ......................, Oferta de vânzare nr. ............. din data de ................, depusă de ................................., privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de ................ (ha), nr. cadastral ...................., nr. carte funciară................, nr. tarla........... nr. parcelă ........., categorie de folosință ..............., la prețul de ................... (lei), afișată la sediul/site-ul .............. Primăriei .........................., județul .....................
  Primar,
  ..................................................................
  (numele și prenumele/semnătura)
  L.S. Secretar primărie,
  ..................................................................
  (numele și prenumele/semnătura)
  NOTE:– Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.– Câmpurile notate cu (**) se completează cu numărul din registrul comerțului sau cu numărul din Registrul asociațiilor și fundațiilor.– Notificarea se emite pentru fiecare preemptor menționat în lista preemptorilor.
   +  Anexa nr. 1Ela normele metodologice(1)
  - Model -
  - Formular pentru persoane fizice -

  COMUNICARE DE ACCEPTARE
  a ofertei de vânzare
  Județul/localitatea (*) Nr. unic de înregistrare a comunicării de acceptare din Registrul de evidență .................din ...../..../.... (zi/lună/an) (*)
  Primăria (*)
  Numele și prenumele funcționarului primăriei care primește cererea (*)Semnătura funcționarului care primește oferta de vânzare (*)
  Stimată doamnă/Stimate domnule primar,1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, ..............................., CNP ................................, în calitate de ......................, identificat/identificată cu ................... seria ............. nr. .........., data și locul nașterii ..........................., localitatea ............................., județul/țara .........................,2. (*) cu domiciliul în: localitatea ........................, str. .................. nr. ..............., bl. ..........., sc. .........., et. ........, ap. .........., județul/sectorul ................., codul poștal ..............., țara ...................., telefon ................, fax ....................., e-mail ...................., cetățenia .................., starea civilă ...................,3. (**) reședința în România (dacă este cazul):localitatea ............................., str. ........... nr. ........., bl. .........., sc. .........., et. ..........., ap. ..........., județul/sectorul .................., codul poștal ............, telefon ...., fax ............, e-mail ........................,4. (***) prin .......(numele și prenumele)......., CNP/CIF ..........................., în calitate de ........................, conform ...................., localitatea .................., str. ......... nr. .........., bl. ............., sc. ............., et. ........., ap. ............, județul/sectorul ................., codul poștal .................., telefon ................, fax .............. e-mail ..............,prin prezenta îmi exprim intenția fermă de cumpărare și accept oferta de vânzare pentru terenul agricol extravilan în suprafață de ........ ha, identificat cu număr cadastral .................., înscris în cartea funciară nr. ................... a localității ................, afișată în data de ................ la sediul Primăriei ......................... .Prețul oferit pentru cumpărare este de (*)................... lei. (Prețul se va scrie în cifre și litere.)În susținerea comunicării de acceptare și a calității de preemptor, depun următoarele acte doveditoare:1. .........................;2. ........................ .Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte și complete.
  Preemptor potențial cumpărător/Împuternicit,
  ..........................................................
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura
  ..............................................
  Data .....................................NOTE:– Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.– Câmpurile notate cu (**) se completează de către cetățenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spațiul Economic European (ASEE) sau ai Confederației Elvețiene.– Câmpurile notate cu (***) se completează dacă este cazul.
  (2)
  - Model -
  - Formular pentru persoane juridice și entități fără personalitate juridică care se înregistrează în registrul comerțului -
  COMUNICARE DE ACCEPTARE A OFERTEI DE VÂNZARE
  Județul/localitatea (*) Nr. unic de înregistrare a comunicării de acceptare din Registrul de evidență .............. din ...../..../.... (zi/lună/an) (*)
  Primăria (*)
  Numele și prenumele funcționarului primăriei care primește cererea (*)Semnătura funcționarului care primește oferta de vânzare (*)
  Stimată doamnă primar/Stimate domnule primar,1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, ............................, domiciliat/domiciliată în str. ..................... nr. .........., bl. ........, sc. ........, ap. ........, județul/sectorul .............., telefon ......................, act de identitate ......................, seria ........... nr. ....................., eliberat de ............... la data ..................., CNP/CIF/CUI ................., în calitate de .................., prin ..................... conform ................................2. (*) pentru: .............................având număr de ordine în registrul comerțului ......................., cod unic de înregistrare .........................3. (*) cu sediul în: localitatea ......................, str. ............. nr. ......., bl. ......., sc. ......., et. ........, ap. ........, județul/sectorul ........., codul poștal ............, telefon .........., fax ..................., e-mail ................., website ........................,prin prezenta îmi exprim intenția de cumpărare și accept oferta de vânzare pentru terenul agricol în suprafață de ......... ha, identificat cu număr cadastral ..................., înscris în cartea funciară nr. ............... a localității ..................., făcută de ................... și afișată în data de ................ la sediul Primăriei .................... .Prețul oferit pentru cumpărare este de (*) ............................ lei. (Prețul se va scrie în cifre și litere.)În susținerea comunicării de acceptare și a calității de preemptor, depun următoarele acte doveditoare:1. .................;2. ................ .Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte și complete.
  Preemptor potențial cumpărător/împuternicit,
  ............................................................
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura
  ..................................
  L.S.
  Data ...........................NOTE:– Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.– Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate comercială (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/companie națională/societate națională/regie autonomă/cooperativă de credit/casă centrală/societate cooperativă/cooperativă agricolă/institut național de cercetare-dezvoltare/grup de interes economic (comerciant, necomerciant)/grup european de interes economic (comerciant, necomerciant)/societate europeană/societate cooperativă europeană sucursală/persoană fizică autorizată/întreprinzător titular al întreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii familiale/membru al întreprinderii familiale.
   +  Anexa nr. 1Fla normele metodologice(1)
  - Model -
  - Formular pentru persoane fizice -
  CERERE PENTRU ÎNREGISTRAREA OFERTEI DE CUMPĂRARE
  Județul/localitatea (*) Nr. unic de înregistrare a comunicării de acceptare din Registrul de evidență .............. din ...../..../.... (zi/lună/an) (*)
  Primăria (*)
  Numele și prenumele funcționarului primăriei care primește cererea (*)Semnătura funcționarului care primește oferta de vânzare (*)
  Stimată doamnă/Stimate domnule primar,1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, ..............................., CNP ................................, în calitate de ......................, identificat/identificată cu ................... seria ............. nr. .........., data și locul nașterii ..........................., localitatea ............................., județul/țara .........................,2. (*) cu domiciliul în: localitatea ........................, str. .................. nr. ..............., bl. ..........., sc. .........., et. ........, ap. .........., județul/sectorul ................., codul poștal ..............., țara ...................., telefon ................, fax ....................., e-mail ...................., cetățenia .................., starea civilă ...................,3. (**) reședința în România (dacă este cazul):localitatea ............................., str. ............... nr. ......., bl. ........, sc. ......., et. ......., ap. ......., județul/sectorul .................., codul poștal ............, telefon ...., fax ............, e-mail ........................,4. (***) prin ......(numele și prenumele)......., CNP/CIF ............., în calitate de ........................, conform ...................., localitatea .................., str. ............... nr. ......., bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. ......., județul/sectorul ................., codul poștal .................., telefon ................, fax .............. e-mail ..............,prin prezenta îmi exprim intenția fermă de cumpărare și accept oferta de vânzare pentru terenul agricol extravilan în suprafață de ........ ha, identificat cu număr cadastral .................., înscris în cartea funciară nr. ................... a localității .............., și afișată în data de ................ la sediul Primăriei ......................... .Prețul oferit pentru cumpărare este de (*)................... lei. (Prețul se va scrie în cifre și litere.)În susținerea cererii pentru înregistrarea ofertei de cumpărare depun următoarele acte doveditoare:1. ................;2. ................;3. ............... .Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte și complete.
  Potențial cumpărător/Împuternicit,
  ..............................................................
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura
  .......................................
  Data ..............................NOTE:– Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.– Câmpurile notate cu (**) se completează de către cetățenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spațiul Economic European (ASEE) sau ai Confederației Elvețiene.– Câmpurile notate cu (***) se completează dacă este cazul.
  (2)
  - Model -
  - Formular pentru persoane juridice și entități fără personalitate juridică care se înregistrează în registrul comerțului -
  CERERE PENTRU ÎNREGISTRAREA OFERTEI DE CUMPĂRARE
  Județul/localitatea (*) Nr. unic de înregistrare a comunicării de acceptare din Registrul de evidență .............. din ...../..../.... (zi/lună/an) (*)
  Primăria (*)
  Numele și prenumele funcționarului primăriei care primește cererea (*)Semnătura funcționarului care primește oferta de vânzare (*)
  Stimată doamnă/Stimate domnule primar,1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, ............................, domiciliat/domiciliată în str. .................. nr. ........., bl. ........, sc. ......., ap. ....., județul/sectorul .............., telefon ......................, act de identitate ......................, seria ........... nr. .........., eliberat de ............... la data de ..................., CNP/CIF/CUI ................., în calitate de .................., prin ..................... conform ................................,2. (*) pentru: .............................având număr de ordine în registrul comerțului ......................., cod unic de înregistrare .........................,3. (*) cu sediul în: localitatea ......................, str. ........... nr. ........., bl. ......, sc. ........, et. ........., ap. ......., județul/sectorul ........., codul poștal ............, telefon .........., fax ..................., e-mail ................., website ........................,prin prezenta îmi exprim intenția de cumpărare și accept oferta de vânzare pentru terenul agricol în suprafață de ......... ha, identificat cu număr cadastral ..................., înscris în cartea funciară nr. ............... a localității ..................., făcută de ................... și afișată în data de ................ la sediul Primăriei .................... .Prețul oferit pentru cumpărare este de (*) .................. lei. (Prețul se va scrie în cifre și litere.)În susținerea cererii pentru înregistrarea ofertei de cumpărare depun următoarele acte doveditoare:1. .......................;2. ...................... .Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte și complete.
  Preemptor potențial cumpărător/Împuternicit,
  ..........................................................................
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura
  ..........................................................................
  L.S.
  Data .......................NOTE:– Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.– Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate comercială (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/companie națională/societate națională/regie autonomă/cooperativă de credit/casă centrală/societate cooperativă/cooperativă agricolă/institut național de cercetare-dezvoltare/grup de interes economic (comerciant, necomerciant)/grup european de interes economic (comerciant, necomerciant)/societate europeană/societate cooperativă europeană sucursală/persoană fizică autorizată/întreprinzător titular al întreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii familiale/membru al întreprinderii familiale.
   +  Anexa nr. 1Gla normele metodologice(1)
  - Model -
  - Formular -
  DECIZIA
  persoanei fizice privind alegerea preemptorului/potențialului cumpărător
  Stimată doamnă/Stimate domnule primar,Subsemnatul/Subsemnata, ..........................., identificat/identificată cu ...... seria ........ nr. ............, eliberat(ă) de .................., CNP ............................., având domiciliul în .........................., str. .......................... nr. ........., bl. ........, sc. ......., et. ........, ap. ........, județul/sectorul ............., în calitate de vânzător al terenului agricol situat în extravilanul ....................., în suprafață de .............. (ha), nr. cadastral ..............la prețul de (*) ............... (lei), declar pe propria răspundere că accept comunicarea de acceptare a ofertei de vânzare/oferta de cumpărare nr. ......./.......... depusă de domnul/doamna ..................................., prin care a fost acceptată oferta de vânzare nr. ......../................. .Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte și complete.
  Vânzător/Împuternicit,
  .......................................................
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura ....................
  L.S.
  Data ..............................NOTĂ:– Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
  (2)
  - Model -
  - Formular -
  DECIZIA
  persoanei juridice privind alegerea preemptorului/potențialului cumpărător
  Stimată doamnă/Stimate domnule primar,Subscrisa, .........................., CIF/CUI .................., J.../......./......., având sediul social/secundar în localitatea ................, str. ................... nr. ........, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......., județul/sectorul .................., codul poștal .................., e-mail ...................., tel. ......................, reprezentată de domnul/doamna ........................................, având funcția de ..............................., identificat/identificată cu C.I. seria ....... nr. .........., CNP ........................................., în calitate de vânzător al terenului agricol situat în extravilanul .........................., în suprafață de ................ (ha), nr. cadastral .............. la prețul de (*) ............... (lei), declar pe propria răspundere că accept comunicarea de acceptare/oferta de cumpărare nr. ....../.......... depusă de domnul/doamna ............................ prin care a fost acceptată oferta de vânzare nr. ......../................. .Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte și complete.
  Vânzător/Împuternicit,
  .....................................................,
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura ....................
  L.S.
  Data ..............................NOTĂ:– Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
   +  Anexa nr. 1Hla normele metodologice(1)
  - Model -
  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEStructura centrală/Structura teritorială
  AVIZ FINAL
  Nr. .......... din ................
  În temeiul art. 9 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere oferta de vânzare depusă de .................., CNP ...................., domiciliat în ............., str. ......... nr. ............, bl. ....., sc. ......, ap. ..........., județul/sectorul ..........., telefon ..........., act de identitate ......... seria .............. nr. ................., eliberat de ............. la data ............, în calitate de vânzător, și înregistrată la primărie cu nr. ............ din ..............., ca urmare a verificării modului de respectare a procedurii prevăzute de lege privind exercitarea dreptului de preempțiune,se emite
  AVIZ FINAL
  în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică de către notarul public sau pronunțării de către instanță a unei hotărâri judecătorești care ține locul contractului de vânzare, pentru .................., în calitate de preemptor ....................., CNP .................., domiciliat în ................., str. ............ nr. ......., bl. ....., sc. ......, ap. ......, județul/sectorul ............., telefon .........., act de identitate .............. seria .............. nr. ..............., eliberat de ................. la data .................., ales de vânzător pentru cumpărarea terenului agricol situat în extravilanul localității ......................., tarlaua ............, parcela ..............., județul ....................., identificat cu număr cadastral ....................., înscris în cartea funciară nr. ................. a localității ..................., în următoarele condiții:– suprafața de teren agricol care face obiectul vânzării ................ hectare;– prețul de vânzare ................... lei.
  Director/Director executiv,
  ....................................................
  (numele și prenumele)
  ....................................................
  (semnătura)
  (2)
  - Model -
  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEStructura centrală/Structura teritorială
  AVIZ
  Nr. .......... din ................
  În temeiul art. 9 alin. (2) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere oferta de vânzare depusă de ................, CNP ...................., domiciliat(ă) în ............., str. ......... nr. ............, bl. ....., sc. ......, ap. ..........., județul/sectorul ..........., telefon ..........., act de identitate ......... seria .............. nr. ................., eliberat de ............. la data ............, în calitate de vânzător, și înregistrată la primărie cu nr. ............ din ..............., ca urmare a verificării modului de respectare a procedurii prevăzute de lege privind îndeplinirea condițiilor de către potențialul cumpărător,se emite
  AVIZ
  în vederea încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public sau pronunțării de către instanță a unei hotărâri judecătorești care ține locul contractului de vânzare, pentru numitul/numita/subscrisa .........................., CNP/CIF ................, având domiciliul/reședința/sediul social/secundar în .............., str. ............... nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ....., județul/sectorul ............., telefon .........., act de identitate .............. seria .............. nr. ..............., eliberat de ................. la data .................., ales de vânzător pentru cumpărarea terenului agricol situat în extravilanul localității ......................, tarlaua ............, parcela ..............., județul ............., identificat cu număr cadastral ................., înscris în cartea funciară nr. ................. a localității ..................., în următoarele condiții:– suprafața de teren agricol care face obiectul vânzării ................ ha;– prețul de vânzare ................... lei.
  Director/Director executiv,
  .....................................................
  (numele și prenumele)
  .....................................................
  (semnătura)
  (3)
  - Model -
  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEStructura centrală/Structura teritorială
  AVIZ NEGATIV
  Nr. .......... din ...................
  În temeiul art. 10 alin. (3) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere oferta de vânzare depusă de ......................., CNP ......................, domiciliat în .........., str. .............. nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ....., județul/sectorul ................, telefon .............., act de identitate ............. seria ........ nr. .........., eliberat de ........... la data ................, în calitate de vânzător, și înregistrată la primărie cu nr. ........... din ...................,ca urmare a verificării modului de respectare a procedurii prevăzute de lege, s-au constatat următoarele:în fapt ...................................în drept ...............................se emite
  AVIZ NEGATIV
  încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public sau pronunțării de către instanță a unei hotărâri judecătorești care ține locul contractului de vânzare, pentru ................., în calitate de preemptor/potențial cumpărător ....................., CNP ...................., domiciliat în .................., str. ........ nr. ......, bl. ......, sc. ......., ap. ......, județul/sectorul ................, telefon .............., act de identitate .................. seria ................. nr. ................, eliberat de ............. la data ....................., ales de vânzător pentru cumpărarea terenului agricol situat în extravilanul localității ......................, tarlaua ............., parcela ...................., județul .................., identificat cu număr cadastral ......................, înscris în cartea funciară nr. .............. a localității .................., făcută de ........................Prezentul aviz poate fi contestat în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
  Director/Director executiv,
  ...................................................
  (numele și prenumele)
  ..................................................
  (semnătura)
  L.S.
  ----