ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 6 din 3 februarie 2021pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 5 februarie 2021  Scopul reglementării prevăzute la art. 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, este acela de a încuraja desfășurarea unor activități educaționale de tip „Școala după școală“, al căror obiectiv final este de a consolida și aprofunda cunoștințele specifice în vederea diminuării ratei abandonului școlar, în special pentru elevii proveniți din medii sociale dezavantajate.Având în vedere faptul că, potrivit art. 58 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, statul finanțează, în limita sumelor alocate cu această destinație, programul „Școala după școală“ destinat doar elevilor până în clasa a IV-a inclusiv, în timp ce studiile realizate în sistemul educațional demonstrează că riscul de părăsire timpurie a școlii este mai mare în învățământul gimnazial decât în învățământul primar, ținând cont de faptul că, pentru a asigura egalitatea de șanse și caracterul incluziv și nediscriminatoriu al educației, în condițiile excepționale de desfășurare a activităților didactice preponderent prin intermediul tehnologiei și al internetului, în semestrul I al anului școlar 2020-2021, pentru semestrul II al acestui an școlar sunt necesare activități de educație remedială, în scopul dezvoltării competențelor tuturor elevilor și pregătirii acestora, în mod special în situațiile în care cadrele didactice și elevii nu au avut acces sau au avut acces limitat la tehnologie.Având în vedere faptul că, la data de 11 ianuarie 2021, conform datelor transmise de către unitățile școlare, prin intermediul inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București, s-a estimat că un număr de cca 65.000 de elevi se aflau în situație de risc cu privire la neîncheierea situației școlare pe semestrul I, în principal din cauza accesului la activitățile didactice realizate în sistem online, în contextul în care, în anii școlari anteriori, numărul elevilor în risc de neîncheiere a situației școlare a fost de cca 15.000, astfel, neîncheierea situației școlare conduce la situație de repetenție sau abandon școlar, fiind printre principalii factori care determină părăsirea timpurie a școlii, una dintre măsurile care trebuie adoptate, în regim de urgență, pentru reducerea acestui risc constă în organizarea de programe de educație remedială, pe parcursul semestrului al II-lea al anului școlar 2020-2021.Luând în considerare nivelul scăzut al competențelor elevilor, lipsa resurselor de învățare disponibile în școli, rezultatele slabe ale elevilor la examenul național de la finalul clasei a VIII-a, factorii concludenți care determină părăsirea timpurie a școlii, deoarece elementele sus-menționate vizează interesul public și strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, pentru a pune în acord nevoile educaționale ale elevilor cu posibilitățile oferite prin desfășurarea activităților de tip „Școala după școală“, precum și pentru a oferi sprijin elevilor prin activități de educație remedială până la sfârșitul anului școlar 2020-2021 se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IArticolul 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), începând cu semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021 se desfășoară programul național pilot de tip «Școala după școală» pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv.(1^2) În condițiile prevăzute la alin. (1^1), pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, părinții, reprezentanții legali sau, după caz, persoana care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea unui copil, pe perioada absenței părinților, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după caz, pot opta în scris pentru participarea la programul național pilot de tip «Școala după școală», conform calendarului din normele metodologice de aplicare a programului.2. Alineatul (4^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(4^1) Prin excepție de la prevederile alin. (4), începând cu semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, se acordă unităților de învățământ un sprijin financiar de 0,4 ISR/lună, exprimat în lei, per copil înscris în programul național pilot de tip «Școala după școală», destinat exclusiv acoperirii costurilor organizării și participării copiilor la activități de educație remedială3. După alineatul (4^1) se introduce un nou alineat, alineatul (4^2), cu următorul cuprins:(4^2) Prin excepție de la prevederile alin. (4), pentru anul școlar 2021-2022, valoarea nominală lunară a tichetelor pentru educație pe suport electronic este de 0,4 ISR, exprimată în lei, pentru fiecare copil înscris în programul «Școala după școală4. După alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:(8^1) Pentru programul-pilot de tip «Școala după școală», sprijinul financiar prevăzut la alin. (4^1) va fi considerat barem standard de cost per elev. Monitorizarea îndeplinirii condițiilor de acordare a sprijinului financiar și a cheltuielilor incluse în baremul standard de cost se va realiza lunar, conform normelor de aplicare a programului-pilot de tip «Școala după școală5. Alineatele (9^1) și (9^2) se modifică și vor avea următorul cuprins:(9^1) În vederea implementării programului național pilot de tip «Școala după școală» prevăzut la alin. (1^1), cu respectarea prevederilor alin. (4^1), Ministerul Educației va demara și implementa un proiect care se adresează elevilor aflați în risc de părăsire timpurie a școlii și/sau de eșec școlar, cuprinzând elevii aparținând grupurilor vulnerabile, în special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului.(9^2) Bugetul proiectului pentru implementarea programului național pilot de tip «Școala după școală» se încadrează în limita de 146.163 mii lei, echivalentul a 30.000.000 euro, valoare totală, și este alocat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020. Cheltuielile generate de implementarea programului național pilot de tip «Școala după școală» vor respecta regulile de eligibilitate specifice Programului operațional Capital uman 2014-2020.6. La articolul 58, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:(11) Sprijinul financiar prevăzut la alin. (4^1) se acordă unităților de învățământ conform normelor de aplicare a prevederilor programului național pilot de tipul «Școala după școală  +  Articolul IIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 171/2020 privind modificarea și completarea art. 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 950 din 15 octombrie 2020, se modifică după cum urmează:1. Articolul II va avea următorul cuprins:  +  Articolul II(1) Cerințele privind emiterea, contractarea, utilizarea și decontarea tichetelor pentru educație pe suport electronic se stabilesc prin ordin al ministrului educației emis cu cel puțin 3 luni înainte de începerea anului școlar 2021-2022.(2) Criteriile de autorizare a unităților emitente ale tichetelor pentru educație se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor.2. Articolul III va avea următorul cuprins:  +  Articolul III(1) Se mandatează Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin structurile de specialitate, să adopte toate măsurile ce se impun pentru modificarea programelor operaționale, astfel încât activitățile desfășurate prin programul pilot național de tip «Școala după școală» să poată fi finanțate din fonduri externe nerambursabile.(2) Ghidul solicitantului pentru programul-pilot național de tip «Școala după școală» se elaborează de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în urma consultării cu Ministerul Educației.3. Articolul IV se abrogă.4. Articolul V va avea următorul cuprins:  +  Articolul V(1) Normele de aplicare a prevederilor programului național pilot de tip «Școala după școală», inclusiv regulile de acordare a sprijinului, se aprobă prin ordin al ministrului educației în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Normele de aplicare a prevederilor art. 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv regulile de decontare a tichetelor pentru educație pe suport electronic, în funcție de zilele în care elevul a fost prezent în cadrul programului «Școala după școală» și de fondurile alocate cu această destinație, se aprobă prin ordin al ministrului educației emis cu cel puțin 3 luni înainte de începerea anului școlar 2021-2022, cu luarea în considerare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.5. Articolul VI va avea următorul cuprins:  +  Articolul VI(1) Criteriile de eligibilitate pentru participarea la programul-pilot de tip «Școala după școală» a elevilor până la clasa a VIII-a inclusiv, începând cu semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, aflați în risc de părăsire timpurie a școlii și/sau de eșec școlar, precum și a celor aflați în una dintre situațiile prevăzute la art. 58 alin. (9^1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și lista documentelor justificative pe baza cărora se va realiza încadrarea acestora în aceste categorii se stabilesc prin ordin al ministrului educației în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Începând cu semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021 se are în vedere acordarea sprijinului financiar în special pentru elevi care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitățile didactice desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, pentru elevi aparținând minorității rome, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilități și elevi din comunitățile dezavantajate economic.(3) Pentru anul școlar 2021-2022, criteriile de eligibilitate pentru acordarea tichetelor pentru educație pe suport electronic elevilor până în clasa a IV-a, inclusiv regulile de decontare în funcție de zilele în care elevul a fost prezent în cadrul programului «Școala după școală» și de fondurile alocate cu această destinație, precum și lista documentelor justificative pe baza cărora se va realiza încadrarea acestora pe categorii se aprobă prin ordin al ministrului educației emis cu cel puțin 3 luni înainte de începerea anului școlar 2021-2022.6. Articolul VII se abrogă.7. Articolul VIII va avea următorul cuprins:  +  Articolul VIIIProcedura și criteriile de evaluare a programelor «Școala după școală» organizate de unitățile de învățământ se stabilesc de către Ministerul Educației și se aprobă prin ordin al ministrului educației în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Cristian Ghinea
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 3 februarie 2021.Nr. 6.----