ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 5 din 3 februarie 2021pentru completarea art. 25^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 4 februarie 2021  Având în vedere evoluția situației epidemiologice și evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada imediat următoare, inclusiv la nivelul unităților sanitare publice și private și faptul că actualul context epidemiologic impune luarea unor măsuri care țin de acordarea asistenței medicale și a tratamentului în ceea ce privește combaterea răspândirii infecțiilor,luând în considerare faptul că o serie de măsuri din domeniul sănătății luate în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 au fost prevăzute a se aplica până la data de 31 martie 2021,ținând cont de necesitatea justificării cheltuielilor în unitățile sanitare cu paturi care acordă servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă pentru pacienții diagnosticați cu COVID-19 pentru care decontarea se face la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, în condițiile determinate de contextul epidemiologic actual,se impune luarea unor măsuri pentru asigurarea controlului costurilor în unitățile sanitare cu paturi și pentru asigurarea accesului neîntrerupt al asiguraților la servicii medicale.Luând în considerare că prin neadoptarea măsurilor propuse prin prezentul act normativ se poate ajunge la afectarea sănătății populației și pentru preîntâmpinarea apariției unor disfuncționalități în asigurarea accesului la servicii medicale,ținând cont de faptul că neluarea acestor măsuri urgente, cu caracter excepțional, ar aduce prejudicii cu efecte pe termen lung asupra sănătății populației,întrucât aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență, pentru reglementarea măsurilor necesare pentru garantarea siguranței personale a unor categorii de persoane afectate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICDupă alineatul (2) al articolului 25^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 14 mai 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, cu completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) Pentru unitățile sanitare cu paturi care acordă servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă pacienților diagnosticați cu COVID-19, valoarea creditelor de angajament în baza cărora se încheie în trimestrul I al anului 2021 acte adiționale de suplimentare pentru acoperirea cheltuielilor efectiv realizate care depășesc nivelul contractat nu poate fi mai mare decât valoarea cheltuielilor efectiv realizate pentru care au fost încheiate acte adiționale în trimestrul IV al anului 2020.(2^2) Pentru unitățile sanitare cu paturi care acordă servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă pacienților diagnosticați cu COVID-19 care nu au încheiat în trimestrul IV 2020 acte adiționale de suplimentare a valorii de contract, decontarea în trimestrul I al anului 2021 se face la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, în situația în care acestea depășesc nivelul contractat, pe bază de documente justificative, prin încheiere de acte adiționale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
  Viceprim-ministru,
  Ilie-Dan Barna
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 3 februarie 2020.Nr. 5.----