ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 4 din 27 ianuarie 2021pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 3 februarie 2021  Luând în considerare necesitatea clarificării statutului prefectului și subprefectului identificate prin Programul de guvernare 2021-2024, precum și opțiunea exprimată de Parlamentul României cu privire la acest subiect, în contextul promovării proiectului Codului administrativ al României adoptat în iulie 2018,având în vedere faptul că măsura privind transformarea funcțiilor de prefect și subprefect în funcții de demnitate publică a fost asumată de Guvernul României încă din anul 2016, potrivit Strategiei privind dezvoltarea funcției publice 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 525/2016, cu modificările ulterioare,ținând cont de faptul că această măsură este în acord cu rolul constituțional al prefectului de reprezentant al Guvernului pe plan local, reprezentare în a cărei asigurare un rol esențial îl are sprijinul acordat la nivel politic, aducând astfel un plus de claritate și eficiență cadrului instituțional care operează la nivel local și luând în considerare necesitatea revenirii la normalitate, în limitele prevăzute de Constituția României, republicată,pentru asigurarea continuității și stabilității funcționării instituției prefectului și corelării și armonizării între politicile guvernamentale și acțiunile de implementare a acestora în teritoriu,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 250 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 250Statutul prefectului și al subprefectului(1) Funcțiile de prefect și de subprefect sunt funcții de demnitate publică.(2) Drepturile de natură salarială corespunzătoare funcțiilor de prefect și subprefect sunt stabilite prin Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.2. La articolul 251, după alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alineatele (2^1)-(2^5), cu următorul cuprins:(2^1) Poate fi numită în funcția de prefect, respectiv de subprefect persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: a) este cetățean român și are domiciliul în țară; b) se bucură de exercițiul drepturilor electorale; c) are capacitate deplină de exercițiu; d) nu a suferit condamnări penale, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; e) are studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; f) a absolvit programe de formare specializată în vederea numirii într-o funcție de prefect sau subprefect, organizate de Institutul Național de Administrație, în condițiile legii.(2^2) Condiția prevăzută la alin. (2^1) lit. f) se consideră îndeplinită în situația în care persoana care poate fi numită în funcția de prefect sau subprefect a absolvit programe de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, precum și dacă persoana a ocupat cel puțin un mandat întreg funcția de senator sau deputat.(2^3) Prin excepție de la prevederile alin. (2^1) lit. f), poate fi numită în funcția de prefect, respectiv de subprefect o persoană care nu a absolvit programele de formare specializată, cu condiția ca în termen de maximum 1 an de la data emiterii actului de numire în funcție să absolve un astfel de program.(2^4) La încetarea termenului de 1 an de la numire, persoana numită în funcția de prefect, respectiv de subprefect în condițiile alin. (2^3) și care nu a absolvit programul de formare specializată este eliberată de drept din funcția de demnitate publică deținută.(2^5) Pe perioada exercitării funcției de prefect sau subprefect se suspendă contractul de muncă, respectiv raportul de serviciu al acestuia, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.3. La articolul 251, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) La numirea în funcție, prefectul și subprefectul depun următorul jurământ în fața Guvernului, respectiv a prim-ministrului sau a unui ministru desemnat, în limba română: «Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună-credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului .../municipiului București. Așa să-mi ajute Dumnezeu!4. La articolul 265, după alineatul (10) se introduc patru noi alineate, alineatele (11)-(14), cu următorul cuprins:(11) La nivelul instituției prefectului se înființează funcția de secretar general al instituției prefectului. Secretarul general al instituției prefectului este înalt funcționar public și se subordonează nemijlocit prefectului.(12) Secretarul general al instituției prefectului este absolvent de studii superioare juridice, administrative sau științe politice.(13) Secretarul general al instituției prefectului asigură stabilitatea funcționării instituției prefectului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între compartimentele instituției. Secretarul general al instituției prefectului sprijină activitatea prefectului în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 255 și coordonează structura/ structurile de specialitate prin care se realizează aceste atribuții.(14) Atribuțiile secretarului general al instituției prefectului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului la propunerea ministerului care coordonează instituția prefectului, cu avizul ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice.5. La articolul 267, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) În fiecare județ, respectiv în municipiul București funcționează un colegiu prefectural compus din prefect, subprefect, secretarul general al instituției prefectului și conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale, care sunt organizate sau au sediul în județul respectiv sau în municipiul București, după caz.6. La articolul 275, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Ordinele prefectului sunt contrasemnate de către secretarul general al instituției prefectului. În cazul în care funcția publică de secretar general al instituției prefectului nu este ocupată prin niciuna dintre modalitățile prevăzute de lege, contrasemnarea ordinelor prefectului se realizează de către conducătorul compartimentului juridic din instituția prefectului.7. La articolul 389, literele b) și c) se abrogă.8. La articolul 389, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) secretar general al instituției prefectului;9. Articolul 397 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 397Competența de emitere a actelor administrative privind raporturile de serviciu ale înalților funcționari publiciNumirea, modificarea, suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu ale înalților funcționari publici, precum și sancționarea disciplinară a înalților funcționari publici se fac, în condițiile legii, de către prim-ministru, prin decizie, cu excepția funcțiilor publice pentru care competența de numire este reglementată expres prin acte normative speciale.10. La articolul 494 alineatul (5), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) secretarul general al instituției prefectului din județul respectiv sau din Instituția Prefectului Municipiului București, după caz;11. La anexa nr. 5 punctul I „Funcții publice generale“, litera A „Funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici“, punctele 3 și 4 se abrogă.12. La anexa nr. 5 punctul I „Funcții publice generale“, litera A „Funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici“, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:6. secretar general al instituției prefectului.13. În anexa nr. 6, la articolul 3 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) referatul de evaluare întocmit de către conducătorul autorității sau instituției publice în al cărei stat de funcții se află funcția publică, pentru funcțiile publice prevăzute la art. 389 lit. a) din prezentul cod, de către ministrul care coordonează activitatea instituției prefectului pentru funcțiile publice prevăzute la art. 389 lit. c^1) din prezentul cod, respectiv de către secretarul general al Guvernului pentru funcțiile prevăzute la art. 389 lit. d) din prezentul cod;14. În anexa nr. 6, la articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Competența de întocmire a referatului de evaluare prevăzut la alin. (1) lit. b) poate fi delegată, prin act administrativ, către secretarul de stat care coordonează activitatea înaltului funcționar public, respectiv către un demnitar din instituția prefectului pentru funcțiile prevăzute la art. 389 lit. c^1) din prezentul cod, cu precizarea condițiilor și limitelor delegării.15. În anexa nr. 6, la articolul 4 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) de către ministrul care coordonează activitatea instituției prefectului pentru funcțiile publice prevăzute la art. 389 lit. c^1) din prezentul cod;16. În anexa nr. 6, la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Competența de stabilire a obiectivelor pentru perioada pentru care se face evaluarea poate fi delegată, prin act administrativ, către secretarul de stat care coordonează activitatea înaltului funcționar public, respectiv către un demnitar din instituția prefectului pentru funcțiile prevăzute la art. 389 lit. c^1) din prezentul cod, cu precizarea condițiilor și limitelor delegării.  +  Articolul II(1) Prevederile art. 250 se aplică începând cu 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Ocuparea funcțiilor de prefect și de subprefect se face în condițiile art. 251 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență.(2) Până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) numirea, modificarea, suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu, precum și sancționarea disciplinară a înalților funcționari publici numiți până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență în funcțiile publice de prefect și subprefect se fac prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului care coordonează instituția prefectului.(3) Prin derogare de la prevederile art. 503 alin. (5) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare:a) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului cu atribuții în domeniul coordonării instituției prefectului, încetează modalitățile de modificare a raporturilor de serviciu ale înalților funcționari publici numiți până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență în funcțiile publice de prefect și subprefect, dispuse în condițiile art. 505 alin. (5) și art. 509 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;b) în termenul prevăzut la alin. (1), înalților funcționari publici numiți definitiv până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență în funcțiile publice de prefect și subprefect li se aplică măsura prevăzută la art. 503 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul III(1) Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 265 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului cu atribuții în domeniul coordonării instituției prefectului, se aprobă modificarea structurii organizatorice, cu încadrarea în limitele bugetare aprobate pentru anul 2021.(2) Salarizarea funcției publice de secretar general al instituției prefectului se stabilește la nivelul salarizării funcției publice de director general din cadrul administrației publice centrale de specialitate, astfel cum este prevăzută de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.(3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind ocuparea funcțiilor publice din categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se pune în acord cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 27 ianuarie 2021.Nr. 4.----