HOTĂRÂRE nr. 16 din 27 ianuarie 2021pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 28 ianuarie 2021  Având în vedere dispozițiile art. 25^2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, cu completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICDupă articolul 44 din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se introduc trei noi articole, articolele 45-47, cu următorul cuprins:  +  Articolul 45În vederea creșterii accesului bolnavilor la tratamente, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, medicii de familie pot emite prescripții medicale, pentru bolnavii cu schemă terapeutică stabilă, tratați în cadrul programelor naționale de sănătate curative, în baza documentelor medicale care au fost emise acestora de către medicii specialiști - scrisoare medicală și/sau confirmarea înregistrării formularului specific de prescriere, și pentru medicamentele notate cu **), **1) și **1Ω) în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis care sunt prescrise de către medicii specialiști în conformitate cu limitările de prescriere prevăzute în Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 46În cazul unităților sanitare care acordă servicii de radioterapie, servicii de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT, servicii de diagnostic și de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți, servicii de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți, servicii de dializă, servicii de tratament al malformațiilor vasculare cerebrale și tumorilor cerebrale profunde prin Gamma-Knife și servicii de dozare a hemoglobinei glicozilate (HbA1c), în cadrul programelor naționale de sănătate curative, cheltuielile efectiv realizate în luna decembrie a anului precedent care depășesc nivelul contractat, justificat de situația epidemiologică generată de virusul SARS-CoV-2, pentru care documentele justificative nu au fost înregistrate pe cheltuiala anului precedent, sunt considerate angajamente legale ale anului în curs și se înregistrează atât la plăți, cât și la cheltuieli în anul curent, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, în limita creditelor bugetare și de angajament aprobate cu această destinație prin legile bugetare anuale.  +  Articolul 47Măsurile prevăzute la art. 45 și 46 se aplică până la data de 31 martie 2021, având în vedere riscul iminent asupra stării de sănătate a populației, determinat de epidemia cu coronavirusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adrian Gheorghe
  București, 27 ianuarie 2021.Nr. 16.----