DECIZIE nr. 76 din 27 ianuarie 2021privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Cancelariei Prim-Ministrului
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 27 ianuarie 2021  În temeiul art. 22 alin. (3) și al art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1(1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului funcționează Cancelaria Prim-Ministrului, structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.(2) Cancelaria Prim-Ministrului este condusă de șeful cancelariei, cu rang de ministru, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului. În cadrul Cancelariei Prim-Ministrului își desfășoară activitatea unul sau mai mulți secretari de stat și consilieri de stat, precum și directorul de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului.(3) Șeful Cancelariei Prim-Ministrului emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.  +  Articolul 2(1) Cancelaria Prim-Ministrului îndeplinește următoarele atribuții principale:I. în domeniul comunicării și în cel al relațiilor cu presa, asigură și coordonează producerea integrată și unitară a mesajului public guvernamental și coordonează răspândirea informațiilor publice prin toate mijloacele de comunicare, sens în care:a) pune la dispoziția mijloacelor de informare în masă informații destinate opiniei publice, în vederea cunoașterii exacte a activității Guvernului, prin informări și conferințe de presă organizate săptămânal sau ori de câte ori este nevoie;b) asigură acreditarea jurnaliștilor români și străini la biroul de presă al Guvernului, precum și la acțiunile cu presa ce au loc la sediul Guvernului sau în afara sediului, organizate de acesta;c) asigură informațiile necesare în vederea mediatizării corespunzătoare a vizitelor oficiale ale prim-ministrului în străinătate și ale delegațiilor străine invitate de Guvernul României, precum și accesul la informație al jurnaliștilor care însoțesc aceste delegații;d) asigură consultanță tehnică și, după caz, coordonează, în limitele competențelor, gestionarea crizelor și a conflictelor de comunicare ce pot afecta încrederea opiniei publice interne și internaționale în legătură cu programele și acțiunile Guvernului;e) coordonează și asigură activitatea de programare și de acordare a interviurilor, pentru presa din țară și din străinătate, de către prim-ministru și demnitarii din aparatul de lucru al Guvernului;f) efectuează informarea reprezentanților presei și a altor jurnaliști acreditați pe lângă Guvern;II. contribuie, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, la implementarea politicilor și stabilirea obiectivelor în domeniul relațiilor internaționale, potrivit Programului de guvernare și obligațiilor ce derivă din strategiile naționale și din instrumentele juridice internaționale la care România este parte. În acest scop:a) colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe în vederea alcătuirii agendei de politică externă a prim-ministrului, în funcție de prioritățile în domeniu ale Programului de guvernare;b) gestionează, cu ajutorul Ministerului Afacerilor Externe, agenda de politică externă a prim-ministrului, prin sprijinirea organizării de acțiuni politice bilaterale, sprijinirea organizării participărilor prim-ministrului la reuniuni internaționale, urmărirea implementării deciziilor stabilite în cadrul evenimentelor de politică externă la care participă prim-ministrul sau a dispozițiilor în domeniu ale prim-ministrului, stabilite în cadrul ședințelor Guvernului, implicarea în redactarea documentației necesare derulării în condiții optime a secvențelor de dialog politic bilateral și multilateral;c) pregătește, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe și cu alte instituții abilitate ale Guvernului, luările de poziție ale prim-ministrului în domeniul relațiilor internaționale;d) contribuie la derularea acțiunilor întreprinse de alte structuri ale Guvernului în domeniul relațiilor internaționale, în scopul asigurării unității și coerenței mesajului guvernamental, în completarea avizului și sprijinului furnizat de Ministerul Afacerilor Externe;e) colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe în vederea acordării de asistență de specialitate în domeniul relațiilor internaționale entităților din coordonarea prim-ministrului;f) menține, în domeniul reprezentării, legături cu ambasadele străine în România și cu organismele internaționale reprezentate în țară, în scopul informării acestora, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, asupra aspectelor care privesc domeniile de activitate a Guvernului;g) asigură realizarea activităților referitoare la protocol care deservesc prim-ministrul, Secretariatul General al Guvernului și structurile fără personalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al Guvernului;III. asigură, alături de Secretariatul General al Guvernului, buna desfășurare a relației cu Parlamentul în domeniul său de activitate;IV. asigură derularea relației instituționale cu Secretariatul General al Guvernului;V. analizează, verifică și valorifică informațiile din domeniul securității naționale;VI. îndeplinește funcția de coordonare la nivelul aparatului de lucru al Guvernului a procesului de reformă în domeniul administrației publice și a relațiilor cu societatea civilă și partenerii sociali, sens în care:a) colaborează cu instituțiile implicate la realizarea procesului de reformă a administrației publice centrale;b) coordonează elaborarea și implementarea politicilor în domeniul reformei administrației publice și colaborează cu toate instituțiile implicate în acest proces. În acest sens, la nivelul aparatului de lucru al Guvernului coordonează secretariatul tehnic al Comitetului Național pentru Coordonarea Implementării Strategiei de Consolidare a Administrației Publice 2014-2020 - CNCISCAP;c) colaborează cu instituțiile implicate în asigurarea dialogului social dintre Guvern și organizațiile sindicale și patronale, precum și cu alte asociații profesionale.(2) Cancelaria Prim-Ministrului îndeplinește orice alte atribuții specifice, prevăzute de alte acte normative sau stabilite prin decizie a prim-ministrului, în condițiile legii.  +  Articolul 3În cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, în subordinea directă a prim-ministrului, își desfășoară activitatea:a) directorul de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, care coordonează îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. II-V;b) purtătorul de cuvânt al Guvernului, secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, care coordonează îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. I;c) corpul secretarilor și consilierilor de stat.  +  Articolul 4În cadrul Cancelariei Prim-Ministrului își desfășoară activitatea consiliul științific, organism consultativ compus din 7 membri, personalități reprezentative ale mediului academic, științific și neguvernamental, neremunerați, numiți prin decizie a prim-ministrului, la propunerea șefului Cancelariei Prim-Ministrului, care are rolul de a emite propuneri și opinii în domeniul de competență al Cancelariei Prim-Ministrului. Funcționarea și atribuțiile consiliului științific se vor stabili prin ordin al șefului Cancelariei Prim-Ministrului.  +  Articolul 5(1) Structura organizatorică a Cancelariei Prim-Ministrului este prevăzută în anexa nr. 1.(2) Atribuțiile și sarcinile compartimentelor, precum și circuitul documentelor din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al șefului Cancelariei Prim-Ministrului.(3) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului Cancelariei Prim-Ministrului se stabilesc prin fișa postului, care se întocmește pe baza regulamentului de organizare și funcționare.(4) Șeful Cancelariei Prim-Ministrului coordonează activitatea structurilor, instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice prevăzute în anexa nr. 2.(5) Cabinetul prim-ministrului se află în subordinea prim-ministrului și în coordonarea directorului de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat.  +  Articolul 6Ordinul secretarului general al Guvernului pentru aprobarea statului de funcții al Cancelariei Prim-Ministrului se emite cu încadrarea în numărul maxim de posturi al aparatului de lucru al Guvernului.  +  Articolul 7Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia prim-ministrului nr. 42/2019 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Cancelariei Prim-Ministrului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 6 martie 2019, cu completările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Dragoș Condrea
  București, 27 ianuarie 2021.Nr. 76.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  STRUCTURA
  organizatorică a Cancelariei Prim-Ministrului
   +  Anexa nr. 2
  LISTA
  structurilor, instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice
  coordonate de șeful Cancelariei Prim-Ministrului
  1. Departamentul pentru Relații Interetnice, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului;2. Departamentul pentru dezvoltare durabilă, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului;3. Agenția Națională pentru Romi, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;4. Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“, instituție publică cu personalitate juridică;5. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.
  ----