HOTĂRÂRE nr. 12 din 20 ianuarie 2021pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 21 ianuarie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1171 din 3 decembrie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Centrele de vaccinare împotriva COVID-19 sunt coordonate metodologic de Ministerul Sănătății, prin Institutul Național de Sănătate Publică și direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București.2. La articolul 2, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins: (6) În vederea validării datelor introduse pentru programarea activității de vaccinare împotriva SARS-CoV-2 în România, Sistemul informatic integrat «Programare-vaccinare-ROVACCINARE», dezvoltat și administrat din punct de vedere tehnic de Serviciul de Telecomunicații Speciale, se interconectează cu sistemele informatice ale instituțiilor și autorităților publice cu atribuții în îndeplinirea măsurilor prevăzute în strategia de vaccinare, astfel cum sunt reglementate de prezenta hotărâre, precum și cu sistemele informatice ale unor asociații profesionale din România, cu acordul și în condițiile stabilite de titularul sistemului informatic interconectat, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal.3. După articolul 2 se introduc două noi articole, articolele 2^1 și 2^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 2^1Prevederile prezentei hotărâri se aplică și cetățenilor Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, precum și străinilor cu ședere legală pe teritoriul României.  +  Articolul 2^2În aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, Ministerul Apărării Naționale asigură prin centrele de vaccinare proprii, potrivit criteriilor de eligibilitate stabilite prin Strategie, vaccinarea personalului propriu și a membrilor familiilor acestora, precum și a următoarelor categorii:a) cadrele militare în rezervă și în retragere din cadrul instituțiilor din sistemul național de apărare națională, ordine publică și securitate națională, precum și membrii familiilor acestora;b) persoanele care beneficiază de prevederile Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) personal în activitate din cadrul celorlalte instituții din sistemul național de apărare națională, ordine publică și securitate națională, precum și membrii familiilor acestora.4. În anexă, la capitolul XI subcapitolul 2, punctul 2 al literei C, după punctul (ii) al literei a) se introduc două noi puncte, punctele (iii) și (iv), cu următorul cuprins:(iii) persoane încadrate într-un grad de handicap, persoane imobilizate, persoane imunodeprimate, însoțitorii acestora și persoanele care locuiesc la același domiciliu cu acestea;(iv) persoane fără adăpost;5. În anexă, la capitolul XI subcapitolul 2 punctul 2 al literei C, punctele (i) și (ii) ale literei b) se modifică și vor avea următorul cuprins:(i) personal-cheie din instituțiile statului, respectiv Parlament, Curtea Constituțională, Administrația Prezidențială, Guvern, Consiliul Economic și Social, Avocatul Poporului, Consiliul Legislativ, Banca Națională a României, ministere și instituții subordonate acestora;(ii) personalul în activitate din cadrul instituțiilor din sistemul național de apărare națională, ordine publică, securitate națională și al autorității judecătorești, executorii judecătorești, interpreții și traducătorii autorizați de Ministerul Justiției, avocații înscriși în tabloul avocaților întocmit potrivit Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, membrii Uniunii Naționale a Notarilor Publici, precum și membrii din România în Parlamentul European;6. În anexă, la capitolul XI subcapitolul 2 punctul 2 al literei C, la punctul (iii) al literei b) se introduc trei noi liniuțe, cu următorul cuprins:– personalul navigant român maritim și fluvial;– personalul român care își desfășoară activitatea pe platforme marine (eoliene, gaz, petrol);– personalul român care își desfășoară activitatea pe unități mobile de foraj marin (nave tip FPSO și nave tip FSU);7. În anexă, la capitolul XI, subcapitolul 2 punctul 2 al literei C, după punctul (viii) al literei b) se introduc treisprezece noi puncte, punctele (ix)-(xxi), cu următorul cuprins:(ix) personalul care lucrează în domeniul pompelor funebre, direct implicat în manipularea cadavrelor umane;(x) personalul din cadrul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului/serviciul public de asistență socială care își desfășoară activitatea în relație directă cu beneficiarii, asistenții maternali, asistenții personali și asistenții personali profesioniști;(xi) persoanele care asigură asistență medicală și socială persoanelor prevăzute la lit. a) pct. (iii);(xii) personalul din administrația publică locală;(xiii) lucrătorii din agricultură și din industria alimentară de alimente esențiale;(xiv) personalul din Administrația Națională de Meteorologie;(xv) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare de carieră și reprezentanțelor organizațiilor internaționale din România, inclusiv membrii de familie care îi însoțesc, deținători de cărți de identitate special emise de Ministerul Afacerilor Externe;(xvi) personalul civil și militar care urmează să execute misiuni în afara teritoriului național, inclusiv membrii de familie care îi însoțesc la post, anterior plecării în misiune;(xvii) inspectorii sociali și personalul care își desfășoară activitatea în relația directă cu beneficiarii din cadrul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și agențiilor pentru plăți și inspecție socială județene și a municipiului București;(xviii) personalul Curții de Conturi a României și al camerelor de conturi județene și a municipiului București;(xix) personalul din cadrul aparatului central și local al Consiliului Concurenței;(xx) sportivii componenți ai loturilor naționale sau ai loturilor olimpice, sportivii calificați individual la jocurile olimpice, precum și stafful tehnic care participă la pregătirea acestor sportivi;(xxi) personalul sanitar-veterinar care lucrează în cabinete medicale veterinare.8. În anexă, la capitolul XI subcapitolul 2, punctul 3 al literei C se modifică și va avea următorul cuprins:3) Etapa a III-a - Populația generală:a) persoane care își desfășoară activitatea în cadrul unor unități, operatori economici cu risc ridicat de infectare a personalului propriu și a persoanelor deservite, din următoarele domenii de activitate:(i) lucrătorii din industria extractivă;(ii) lucrătorii din industria prelucrătoare;(iii) lucrătorii din hoteluri și restaurante;(iv) lucrătorii din domeniul de întreținere corporală, coafură și alte activități de înfrumusețare;(v) lucrătorii din domeniul spectacole, activități culturale și recreative;(vi) lucrătorii din sistemul financiar, bancar și din domeniul asigurărilor, cu precădere a celor care au contacte directe cu publicul și a celor care prestează servicii esențiale de plăți, administrare cont și investiții și operează infrastructuri critice naționale, precum și personalul critic de suport al acestora;(vii) persoanele cazate în centrele regionale de proceduri și cazare ale solicitanților de azil aflate în subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări;(viii) persoanele cazate în centrele pentru cazarea străinilor luați în custodie publică aflate în subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări;(ix) persoanele private de libertate;(x) persoanele care asigură infrastructura de comunicații;(xi) lucrătorii din domeniul muzeal și al colecțiilor publice;(xii) lucrătorii din biblioteci;(xiii) casierii și ceilalți lucrători din magazinele de retail alimentar.b) populația adultă, alte categorii decât cele prevăzute la lit. C pct. 1 și 2;c) populația pediatrică, în funcție de evoluția epidemiologică și de caracteristicile vaccinurilor aprobate pentru utilizarea la persoanele cu vârsta sub 18 ani.9. În anexă, la capitolul XI subcapitolul 3 punctul A, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) stabilirea schemei de personal, estimarea necesarului de echipamente de protecție, materiale sanitare, recipiente pentru colectarea deșeurilor.Un centru de vaccinare fix va dispune de unul sau mai multe cabinete de vaccinare cu program adaptat nevoilor. Activitatea din centrul de vaccinare fix/mobil se va organiza în baza unor proceduri de lucru specifice. Pentru eficientizarea procesului de vaccinare și pentru evitarea supraaglomerării sau a sacrificării dozelor de vaccin, procesul de vaccinare se va realiza în baza unei planificări. Se va realiza consemnarea în dovada de vaccinare a datei pentru efectuarea rapelului și din RENV se va efectua notificarea persoanei vaccinate cu 24 de ore anterior prin SMS și/sau e-mail.Pentru etapele a II-a și a III-a, vaccinarea se va organiza prin centre de vaccinare fixe și mobile, echipe mobile, rețeaua de medicină de familie, centre drive-through.Pentru eficientizarea procesului de vaccinare, evitarea supraaglomerării sau a sacrificării dozelor de vaccin, vaccinarea se va face prin programare electronică, telefonică sau prin intermediul medicului de familie, datele fiind colectate într-o platformă unică.Pentru etapa a II-a, programările în vederea vaccinării se vor realiza cu respectarea unui raport de 75% persoane din categoria prevăzută la subcap. 2 lit. C pct. 2 lit. a) și respectiv 25% persoane din categoria prevăzută la subcap. 2 lit. C pct. 2 lit. b).
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
  București, 20 ianuarie 2021.Nr. 12.----