ORDIN nr. 32 din 15 ianuarie 2021privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 21 ianuarie 2021  Având în vedere:– art. 21 alin. (1) lit. f) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 172/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane; – Referatul de aprobare al Direcției generale reglementări, autorizări nr. 900.136 din 6.01.2021,în temeiul dispozițiilor art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 22/2017, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 16 alin. (7) și (9) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Caietul de sarcini-cadru al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice,
  Ionel Tescaru
  București, 15 ianuarie 2021.Nr. 32.  +  ANEXĂ
  CAIET DE SARCINI-CADRU
  al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentul caiet de sarcini-cadru stabilește modul de întocmire a caietelor de sarcini, indiferent de forma de gestiune adoptată de către consiliile locale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, care înființează, organizează, conduc, coordonează și controlează funcționarea serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane.  +  Articolul 2(1) Caietele de sarcini se întocmesc în concordanță cu necesitățile obiective ale consiliilor locale și asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, cu respectarea în totalitate a cerințelor minimale precizate în caietul de sarcini-cadru și a regulamentului-cadru al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane.(2) Caietele de sarcini sunt supuse aprobării consiliilor locale și asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz.  +  Articolul 3La întocmirea caietelor de sarcini, autoritatea publică locală are obligația de a utiliza documentația prevăzută în prezentul caiet de sarcini-cadru, după cum urmează:a) în conținutul documentației caietului de sarcini se preiau din prezentul caiet de sarcini-cadru condițiile tehnice specifice activității desfășurate;b) conținutul caietului de sarcini este elaborat prin transcrierea identică a textelor scrise cu caractere normale, cu excepția numerelor de articole care capătă o nouă numerotare prin completarea datelor necesare, în conformitate cu indicațiile precizate prin textele scrise cu caractere înclinate din conținutul documentației caietului de sarcini-cadru;c) conținutul caietului de sarcini cuprinde setul de formulare precizate ca fiind obligatorii în caietul de sarcini-cadru, la care se pot adăuga și alte formulare considerate necesare pentru realizarea corespunzătoare a serviciului.  +  Articolul 4Consiliile locale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, au obligația ca, la întocmirea caietului de sarcini, să definească specificațiile tehnice prin referire la reglementările tehnice, astfel cum sunt acestea definite în legislația internă referitoare la standardizarea națională.  +  Articolul 5În cazul gestiunii delegate, caietul de sarcini al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane cuprinde și o secțiune referitoare la modul de prezentare a ofertei tehnice, secțiune în care autoritatea contractantă, în calitate de delegatar, detaliază cerințele în ceea ce privește conținutul minim al ofertei tehnice și situațiile în care oferta tehnică este considerată neconformă.  +  Capitolul II Obiectul caietului de sarcini  +  Articolul 6Prezentul caiet de sarcini-cadru stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.  +  Articolul 7Prezentul caiet de sarcini-cadru este elaborat spre a servi drept documentație și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, indiferent de modul de gestiune adoptat.  +  Articolul 8Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activității serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.  +  Articolul 9(1) Prezentul caiet de sarcini-cadru conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.(2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la modul de executare a activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în vigoare, în legătură cu desfășurarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane.(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane și care sunt în vigoare.  +  Articolul 10Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane trebuie să asigure prestarea serviciului în regim de continuitate pentru toți utilizatorii din aria de prestare.  +  Articolul 11Operatorul se angajează să contracteze și să mențină toate asigurările obligatorii prevăzute de lege pentru protecția și funcționarea normală a sistemului inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate, precum și pentru evitarea punerii în pericol a personalului angajat.  +  Articolul 12Termenii, expresiile și abrevierile utilizate în caietul de sarcini sunt cele din regulamentul-cadru al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane.  +  Capitolul III Cerințe organizatorice minimale  +  Articolul 13Operatorul serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane asigură:a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului și precizați în regulamentul serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane;d) furnizarea autorității administrației publice locale, respectiv Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.), a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile pe baza cărora prestează serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, în condițiile legii;e) preluarea, epurarea și evacuarea apelor uzate;f) exploatarea sistemelor publice inteligente alternative pentru procesarea apelor uzate urbane în condiții de siguranță și eficiență tehnico-economică, cu respectarea tehnologiilor și a instrucțiunilor tehnice de exploatare;g) instituirea, supravegherea și întreținerea, corespunzător dispozițiilor legale, a zonelor de protecție sanitară, a construcțiilor și instalațiilor specifice sistemelor publice inteligente alternative pentru procesarea apelor uzate urbane;h) descărcarea apelor uzate în receptorii naturali, numai cu respectarea condițiilor impuse prin acordurile, avizele și autorizațiile de mediu și de gospodărire a apelor;i) întreținerea și menținerea în stare permanentă de funcționare a sistemelor publice inteligente alternative pentru procesarea apelor uzate urbane;j) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane;k) prestarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane la toți utilizatorii din raza de operare pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;l) aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;m) elaborarea planurilor anuale de întreținere, revizii, reparații capitale și modernizări, executate cu forțe proprii și cu terți;n) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;o) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare și condițiile de externalizare a activității, dacă este cazul;p) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;q) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare;r) alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale.  +  Articolul 14Obligațiile și răspunderile personalului de operare al operatorului sunt cuprinse în regulamentul de serviciu (regulamentul de serviciu se întocmește pe baza Regulamentului-cadru al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane).  +  Articolul 15În caietele de sarcini se precizează condițiile de realizare a investițiilor, precum și a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, specificându-se modul de aprobare și decontare a acestora în cadrul relațiilor contractuale dintre autoritatea publică locală și operator.  +  Capitolul IV Autorizații și licențe  +  Articolul 16Operatorul obține și menține valabile pe toată perioada prestării activității:a) licența necesară pentru prestarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;b) orice alte permise, aprobări sau autorizații, inclusiv autorizația de mediu și/sau autorizația de gospodărire a apelor.  +  Capitolul V Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane  +  Articolul 17Datele privind rețelele electrice și de iluminat sunt prezentate în anexa nr. ......... (Se precizează numărul anexei în care sunt descrise toate rețelele electrice și de iluminat, aferente sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane: amplasarea fiecărui obiectiv, schemele monofilare defalcate pe obiective, tipul conductoarelor, secțiunea, lungimea, tipul circuitului, instalațiile de legare la pământ etc.).  +  Articolul 18Operatorul are permisiunea de a presta serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, în condițiile legii, la tarifele reglementate, pe raza teritorial-administrativă ......................... (Se trece/Se trec unitatea administrativ-teritorială sau, după caz, localitatea/localitățile componentă(e) a/ale acesteia în care operatorul urmează să presteze serviciul.).  +  Articolul 19Principalele date aferente utilizatorilor care beneficiază de serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane sunt cele din anexa nr. ........ (Se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 1, anexă la prezentul caiet de sarcini-cadru.).  +  Articolul 20Racordurile și elementele componente ale acestora sunt prezentate în anexa nr. ....... (Se trece numărul anexei care se va completa cu datele din tabelul nr. 2, anexă la prezentul caiet de sarcini-cadru.).  +  Articolul 21Principalele caracteristici ale bazinelor inteligente colectoare ale apei uzate sunt prezentate în anexa nr. ........ (Se trece numărul anexei.).  +  Articolul 22Apele uzate colectate în bazinele inteligente colectoare sunt transportate cu vehiculele de vidanjare până la bazinele tehnologice ale stației de epurare ................ (Se precizează locația stației de epurare.).  +  Articolul 23Principalele caracteristici ale stațiilor de epurare sau microstațiilor de epurare sunt prezentate în anexa nr. ........ (Se trece numărul anexei.).  +  Articolul 24Planul reprezentând sistemul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane este prezentat în anexa nr. ....... (Se trece numărul anexei în care se prezintă planul sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane cu poziționarea obiectelor aparținând acesteia.).  +  Articolul 25În vederea determinării costurilor de furnizare și a personalului necesar, în caietul de sarcini se trec și se dezvoltă ca articole distincte, după caz, următoarele:a) descrierea instalațiilor, starea fizică și gradul de automatizare a acestora sunt prezentate în anexa nr. ....... (Se trece numărul anexei.);b) graficul privind situația numărului de utilizatori care vor fi racordați în următorii 3 ani este prezentat în anexa nr. ....... (Se trece numărul anexei.);c) prevederile art. 9 alin. (2) și (3) din caietul de sarcini-cadru;d) alte date necesare definirii serviciului din punctul de vedere al parametrilor instalațiilor și cantităților, inclusiv elementele de dezvoltare din strategia de dezvoltare.  +  Articolul 26Prestarea activității de colectare, transport și evacuare a apelor uzate de la utilizatori se efectuează astfel încât să se realizeze:a) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unui serviciu de calitate;b) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne și actualizarea documentației;c) respectarea contractelor-cadru de prestare, aprobate de autoritatea competentă;d) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condițiile legii;e) urmărirea permanentă a parametrilor de furnizare;f) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificați în normativele în vigoare;g) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților, inclusiv a personalului de specialitate și condițiile de externalizare a activității, dacă este cazul.  +  Articolul 27În activitatea sa, operatorul asigură:a) urmărirea și înregistrarea indicatorilor de performanță aprobați pentru serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, în baza unei proceduri specifice, prin compartimente specializate; b) instituirea unui sistem prin care să poată primi informații sau să ofere consultanță și informații privind orice problemă sau incidente care afectează sau pot afecta siguranța, funcționalitatea și/sau alți indicatori de performanță ai serviciului;c) ca factura emisă utilizatorului, în vederea încasării exclusiv a contravalorii serviciului, să conțină suficiente date pentru identificarea locului de consum și pentru justificarea valorii totale, respectând orice instrucțiune/cerință aplicabilă, emisă de autoritățile competente, fără a conține contravaloarea altor servicii prestate de operator sau terți;d) aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementările noi ce privesc activitatea și modificările survenite la actele normative din domeniu;e) informarea utilizatorilor cu care se află în relații contractuale despre:– planificarea anuală a lucrărilor de reparații capitale și modernizare ce se efectuează la instalațiile de colectare, transport și evacuare a apelor uzate, care pot afecta calitatea serviciului;– data și ora întreruperii preluării apei uzate la canalizare;– data și ora reluării serviciului;f) un sistem de înregistrare, investigare, soluționare și raportare privind reclamațiile făcute de utilizatori în legătură cu calitatea serviciilor.  +  Articolul 28Anexele nr. ....... (Se trec toate anexele.) fac parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.Tabelul nr. 1Principalele date aferente utilizatorilor serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane
  Nr. crt.Denumirea utilizatoruluiCategoria utilizatoruluiAdresaNumărul de locatariDebitul nominal de apăDiametrul racordului
  1.
  2.
  …..
  n
  Tabelul nr. 2Principalele date caracteristice racordurilor
  Nr. crt.Adresa racorduluiPoziția căminuluiLungimea conductei racorduluiDebitul nominalDiametrul nominal al conducteiMaterialul conducteiDimensiunile căminului L/l/h
  1.
  2.
  n
  -----