ORDIN nr. 5 din 20 ianuarie 2021privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2020 pentru aprobarea Condițiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță și pentru modificarea și completarea Contractului-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții casnici ai furnizorilor de ultimă instanță, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 20 ianuarie 2021  Având în vedere prevederile art. 7^1 alin. (10), art. 22 alin. (1^1), art. 53, art. 55 alin. (1), art. 57 alin. (1) și (6), art. 62 alin. (1) lit. h^3), art. 75 alin. (1) lit. d) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2020 pentru aprobarea Condițiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 25 septembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2021, ca urmare a eliminării tarifelor reglementate, clienții casnici care nu au ales o ofertă concurențială și nu au încheiat un contract pe piața concurențială au dreptul la asigurarea de către furnizorii de ultimă instanță a continuității furnizării energiei electrice în regim de serviciul universal. În cazul acestor clienți furnizorul de ultimă instanță aplică prețul din oferta pentru serviciul universal, stabilit în conformitate cu prevederile din anexa la prezentul ordin.(2) Furnizorii de ultimă instanță au obligația să transmită clienților din serviciul universal oferta concurențială cu valoarea cea mai mică, care include prețul energiei electrice active (inclusiv tariful de transport - componenta de introducere a energiei electrice în rețea T_G), costurile furnizorului și profitul, precum și tarifele reglementate pentru servicii, fiind interzisă includerea unor componente fixe exprimate în lei/zi sau lei/lună sau a altor produse sau servicii în afară de furnizarea de energie electrică.(3) Tarifele reglementate pentru servicii includ tariful de transport - componenta de extragere a energiei electrice din rețea (T_L), tariful pentru serviciul de sistem și tariful pentru serviciul de distribuție a energiei electrice aferent nivelului de tensiune la care este alimentat locul de consum.(4) Furnizorii de ultimă instanță pot să aplice clienților casnici din serviciul universal, fără discriminare și condiționalitate, o reducere comercială începând cu data de 1 ianuarie 2021 și până la cel puțin 30 iunie 2021, egală cu diferența dintre prețul din oferta de serviciu universal aplicabilă în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2021 și prețul din oferta concurențială.(5) Reducerea comercială prevăzută la alin. (4) se aplică în cazul în care clientul alege oferta de serviciu universal, în cazul în care alege o ofertă concurențială a oricărui furnizor, până la data aplicării ofertei concurențiale alese, precum și în lipsa comunicării de către client a unei opțiuni.(6) Începând cu data de 1 iulie 2021, în cazul clienților casnici care nu au încheiat cu un furnizor un contract concurențial cu intrare în vigoare până la data de 1 iulie 2021, consumul de energie electrică realizat de la respectiva dată se facturează de către furnizorii de ultimă instanță cu un preț egal cu prețul din oferta de serviciu universal în vigoare începând cu data de 1 iulie 2021.(7) Furnizorii de ultimă instanță au obligația de a-și informa, pe tot parcursul anului 2021, clienții casnici beneficiari de serviciu universal cu privire la ofertele concurențiale proprii aplicabile și la dreptul de a încheia un contract pe piața concurențială cu orice furnizor licențiat.2. Anexa se modifică și se completează după cum urmează:a) Articolul 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) În vederea realizării activității de informare prevăzută la art. 4 alin. (1), furnizorii de ultimă instanță au obligația de a transmite, cu bună-credință, clienților casnici din portofoliul propriu:a) odată cu fiecare factură emisă până la data 30 iunie 2021:(i) o informare referitoare la eliminarea tarifelor reglementate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;(ii) formularul de selecție a ofertei prevăzut în anexa nr. 4, care conține oferta concurențială cu valoarea cea mai mică, o ofertă concurențială alternativă și oferta de serviciu universal, oferte aplicabile în semestrul I 2021, precum și valoarea reducerii comerciale acordate și perioada de aplicare.b) în fiecare lună din perioada 1 mai-30 iunie 2021, o ofertă concurențială și oferta de serviciu universal, aplicabile începând cu data de 1 iulie 2021;c) odată cu fiecare factură emisă în semestrul II 2021, o informare conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit prin oricare din căile de comunicare stabilite prin contract sau convenite ulterior de către părți.(3) Prețul și condițiile din oferta selectată de către client în formularul de selecție ofertă, comunicată furnizorului de ultimă instanță reprezintă o obligație contractuală pentru părți.(4) În cazul în care clientul final selectează, în formularul de selecție, una din ofertele concurențiale, furnizorul are obligația ca, odată cu prima factură transmisă clientului după cel puțin 5 zile de la data primirii formularului de selecție completat, să transmită acestuia o copie a contractului de furnizare a energiei electrice semnat de către furnizor.“;b) La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Pentru perioada 1 octombrie 2020-30 iunie 2021 furnizorii de ultimă instanță au obligația de a transmite lunar Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în maximum 10 zile calendaristice de la sfârșitul lunii pentru care se întocmește raportarea, o situație centralizatoare privind modalitatea de transmitere, respectiv electronic/poștă, a informărilor prevăzute la art. 4, precum și documente justificative din care să rezulte îndeplinirea obligațiilor de informare prevăzute la art. 4, cum ar fi spre exemplu, dar fără a se limita la acestea, borderouri de trimitere a documentelor transmise în format material, centralizatoare ale documentelor transmise în format electronic etc.“;c) După anexa nr. 2 se introduc două noi anexe, anexele nr. 3 și 4, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIContractul-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții casnici ai furnizorilor de ultimă instanță, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții casnici și noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanță, a condițiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță, a modelului facturii de energie electrică și a modelului convenției de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanță, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 24 iunie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Contractul intră în vigoare la data de ................ și este valabil pe perioadă nedeterminată/până la data de .................... .2. La articolul 3, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:(10) FUI pot acorda clienților casnici în serviciul universal reduceri față de prețul din oferta de serviciu universal, acestea fiind evidențiate distinct pe factură.  +  Articolul IIIOferta concurențială prevăzută la art. 4 alin. (4) din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2020 pentru aprobarea Condițiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță, cu modificările și completările ulterioare, este oferta concurențială cu valoarea cea mai mică, cu structura prevăzută în anexa nr. 4 la condițiile aprobate prin ordinul anterior menționat, valabilă la data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul IVFurnizorii de ultimă instanță au obligația să informeze clienții casnici din portofoliu cu privire la modificările introduse prin prezentul ordin.  +  Articolul VFurnizorii de energie electrică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul VIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță
  București, 20 ianuarie 2021.Nr. 5.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 3 la condiții)
  INFORMARE
  privind eliminarea tarifelor reglementate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
  pentru furnizarea energiei electrice la clienții casnici
  Stimate client,Este important să vă anunțăm că piața energiei electrice s-a liberalizat de la data de 1 ianuarie 2021 și, prin urmare, prețurile pentru furnizarea energiei electrice la clienții casnici, categorie în care vă regăsiți și dumneavoastră, nu mai sunt reglementate de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).Astfel, conform prevederilor art. 22 alin. (1^1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, tarifele reglementate sunt eliminate începând cu data de 1 ianuarie 2021. În aceste condiții este important să știți că puteți: a) să vă exercitați dreptul de a alege un furnizor licențiat de către ANRE, cu care să încheiați un contract de furnizare a energiei electrice în regim concurențial; b) beneficia de serviciul universal, rămânând în continuare în portofoliul societății noastre la prețul din oferta de serviciu universal;c) beneficia de serviciul universal prin încheierea unui contract de furnizare cu un alt furnizor de ultimă instanță, la prețul din oferta acestuia de serviciu universal.Dacă doriți să efectuați o analiză comparativă a ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice existente pe piață, puteți accesa aplicația „Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice“, pe pagina de internet a ANRE, la adresa: https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-de-tarife, sau prin descărcarea aplicației ANRE pe dispozitivele dumneavoastră mobile.Vă reamintim că schimbarea furnizorului de energie electrică este un proces simplu, gratuit și nu implică modificări de ordin tehnic, indiferent de furnizorul de energie electrică pe care îl alegeți și de asemenea nu modifică relația cu operatorul de rețea. Este important să știți că, dacă nu veți încheia un contract de furnizare a energiei electrice în regim concurențial cu un furnizor de energie electrică licențiat de ANRE și ales de dumneavoastră, furnizarea energiei electrice la locul dumneavoastră de consum va fi realizată în mod automat, de către societatea noastră, în baza contractului de furnizare a energiei electrice în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 4 din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2020 pentru aprobarea Condițiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță, cu modificările și completările ulterioare, la prețul din oferta pentru serviciul universal transmisă.Modelul de contract aplicabil poate fi consultat la adresa ................................Pentru informații suplimentare ne puteți contacta .......................................... .
  Cu stimă,
  .............................
  Data
  .............................
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 4 la condiții)
  FORMULAR DE SELECȚIE OFERTĂ
  Datele de identificare a furnizorului de ultimă instanță (Se completează de către furnizor.): .................................Datele de identificare a clientului (În formularul transmis clienților se introduc de către furnizor câmpurile necesar a fi completate de către client.): ....................................................................Vă rugăm să selectați oferta aplicabilă prin realizarea unui marcaj în căsuța din dreptul denumirii ofertei.[] Oferta concurențială cu valoarea cea mai mică, denumită ..........................
  Preț energie (inclusiv Tg)Tarife reglementate pentru serviciiContravaloare certificate verziContribuție cogenerare de înaltă eficiențăAccizăTVAPreț finalPerioadă de aplicare
  Transport TlServiciu sistemDistribuție joasă tensiune
  (lei/kWh)(lei/kWh)(lei/kWh)(lei/kWh)(lei/kWh)(lei/kWh)(lei/kWh)(lei/kWh)(lei/kWh)
            
  Condiții contractuale:Termen de plată:Modalitate emitere factură:Periodicitate emitere factură:Periodicitate citire contor:Alte condiții (Se vor enumera de către FUI.)..............................................
  [] Oferta concurențială alternativă, denumită …………………….. (Se completează de către furnizor.)
  Condiții contractualeDetaliere preț:Termen de plată:Modalitate emitere factură:Periodicitate emitere factură:Periodicitate citire contor:Alte condiții (Se vor enumera de către FUI.) ..............................................
  [] Oferta de serviciu universal
  Preț energie (inclusiv Tg)Tarife reglementate pentru serviciiContravaloare certificate verziContribuție cogenerare de înaltă eficiențăAccizăTVAPreț finalPerioadă de aplicare
  Transport Tl Serviciu sistemDistribuție joasă tensiune
  (lei/kWh)(lei/kWh)(lei/kWh)(lei/kWh)(lei/kWh)(lei/kWh)(lei/kWh)(lei/kWh)(lei/kWh)
            
  Condiții contractuale:Termen de plată:Modalitate emitere factură:Periodicitate emitere factură:Periodicitate citire contor:Alte condiții (Se vor enumera de către FUI.) ...................
  În cazul în care se alege o ofertă concurențială, se aplică prețul și condițiile aferente ofertei concurențiale alese. Oferta concurențială aleasă se aplică în 5 zile de la data primirii de către furnizor a formularului de selecție ofertă.În cazul în care nu se alege nicio ofertă sau nu se comunică furnizorului opțiunea aleasă, se aplică oferta de serviciu universal.Reducerea în valoare de .................. lei/kWh se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2021 până la data de ..................... sau până la data aplicării ofertei concurențiale alese, oricare dintre acestea intervine prima.Reducerea se aplică în perioada menționată în cazul în care clientul alege oferta de serviciu universal, precum și în lipsa comunicării de către client a unei opțiuni.Prin semnarea acestui document sunt de acord cu încheierea contractului conform ofertei alese și confirm că am luat cunoștință de prevederile contractuale și că mă angajez să îmi exercit drepturile și obligațiile conform acestora.
  Data
  ....................
  Semnătură client
  ....................
  ----