LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000privind activitatea de meteorologie
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 2 august 2000    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Activitatea de meteorologie reprezintă ansamblul acţiunilor destinate supravegherii permanente şi cunoaşterii mediului aerian prin observaţii şi măsurători specifice privind starea şi evoluţia vremii, necesară pentru dezvoltarea social-economică a României. (2) Activitatea de meteorologie este de interes public naţional şi se desfăşoară în condiţiile prezentei legi şi în concordanţă cu recomandările Organizaţiei Meteorologice Mondiale, organism specializat al Organizaţiei Naţiunilor Unite, cu acordurile încheiate de aceasta organizaţie cu alte organizaţii internaţionale, precum şi cu prevederile convenţiilor internaţionale în domeniu la care România este parte. (3) Activitatea de meteorologie aeronautică reprezintă ansamblul activităţilor destinate supravegherii permanente şi cunoaşterii evoluţiei condiţiilor meteorologice, necesară în vederea informării şi protecţiei meteorologice a navigaţiei aeriene, şi este parte integrantă a serviciilor de navigaţie aeriană. (4) La rândul sau activitatea de meteorologie aeronautică se desfăşoară în concordanţă cu standardele, practicile şi recomandările Organizaţiei Meteorologice Mondiale şi ale Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale, precum şi cu prevederile convenţiilor internaţionale în domeniul aviaţiei la care România este parte şi se desfăşoară în conformitate cu reglementările specifice ale autorităţii de stat în domeniul aviaţiei civile.  +  Articolul 2Activităţile de meteorologie, definite la art. 1 au ca scop protecţia meteorologică a vieţii şi a bunurilor şi se realizează prin:1. Pe plan intern: a) desfăşurarea unitară şi calificată a supravegherii meteorologice pentru informarea populaţiei şi a factorilor de decizie, pentru prevenirea sau diminuarea pagubelor datorate fenomenelor meteorologice periculoase; b) satisfacerea necesităţilor de informare meteorologică a navigaţiei aeriene, fluviale şi maritime, a traficului rutier, precum şi a celor pentru agricultura; c) satisfacerea necesităţilor de cercetare pentru dezvoltarea domeniului, efectuarea de studii şi servicii dedicate siguranţei civile, producţiei materiale şi apărării naţionale; d) constituirea şi gestiunea Fondului naţional de date meteorologice necesar pentru fundamentarea meteorologică a proiectării, execuţiei şi exploatării diverselor obiective economico-sociale şi pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare durabilă.2. Pe plan extern: a) integrarea în schimbul internaţional de date şi informaţii meteorologice, în Sistemul de Veghe Meteorologică Mondială pentru monitorizarea şi protecţia mediului aerian; b) îndeplinirea obligaţiilor care decurg din convenţii şi înţelegeri la care statul român este parte.  +  Articolul 3 (1) Atingerea scopurilor prevăzute la art. 2 se realizează: a) în domeniul meteorologiei, prin Compania Naţionala "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor" (INMH) - S.A., denumită în continuare, în cuprinsul legii, Centrul meteorologic naţional; b) în domeniul meteorologiei aeronautice, de Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA, denumită în continuare, în cuprinsul legii, Administraţia meteorologică aeronautică, prin unităţile sale de profil autorizate de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile. (2) Organizarea şi funcţionarea Centrului meteorologic naţional se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 4Persoanele fizice sau juridice pot desfăşura activităţi meteorologice pe baza unor atestări de competenţă şi în condiţiile legii. Atestările de competenţă sunt emise de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului în domeniul meteorologiei şi de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile, pentru meteorologia aeronautică.  +  Articolul 5Termenii tehnici folosiţi în prezenta lege au semnificaţiile stabilite în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta lege.  +  Capitolul II Organizarea activităţii de meteorologie  +  Secţiunea 1 Atribuţiile Centrului meteorologic naţional  +  Articolul 6Atribuţiile Centrului meteorologic naţional sunt următoarele: a) supravegherea permanenta a mediului aerian prin observaţii şi măsurători specifice privind parametrii de stare şi fenomenele asociate, precum şi compoziţia chimica a atmosferei; b) elaborarea de prognoze meteorologice de interes public general şi specializat ca: agrometeorologie, aerologie, climatice şi de dispersie a poluantilor chimici şi radioactivi; c) administrarea, exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea reţelei naţionale de supraveghere meteorologică, în conformitate cu reglementările proprii şi cu recomandările Organizaţiei Meteorologice Mondiale si/sau ale altor organisme internaţionale specializate; d) elaborarea de metodologii generale pentru supravegherea mediului aerian, întocmirea de sinteze şi anuare meteorologice pentru asigurarea serviciilor dedicate activităţilor economice şi sociale dependente de starea vremii; e) realizarea Fondului naţional de date meteorologice şi administrarea băncii naţionale de date meteorologice; f) realizarea de studii şi cercetări specifice pentru dezvoltarea domeniului meteorologiei, în concordanta cu evoluţia acestuia pe plan mondial; g) elaborarea şi difuzarea de avertizari în situaţia producerii de fenomene meteorologice periculoase, potenţial provocatoare de pagube; h) participarea la Sistemul de Veghe Meteorologică Mondială; i) deţinerea şi utilizarea, conform legii, a etalonului naţional de presiune atmosferica şi radiaţie, precum şi exercitarea dreptului de control metrologic pentru aparatura meteorologică, în limita mandatului acordat de autoritatea metrologică de stat abilitata; j) transferul intern şi schimbul internaţional de date meteorologice; k) asistenţă şi servicii meteorologice pentru protecţia traficului rutier, a navigaţiei fluviale şi maritime, în termenii convenţiilor la care statul român este parte; l) aplicarea strategiei de dezvoltare ştiinţifică şi tehnologică a activităţii meteorologice, în raport cu necesităţile interne şi în concordanta cu progresele înregistrate pe plan mondial; m) participarea la activităţile internaţionale ştiinţifice şi cu caracter organizatoric, prevăzute prin instrumente juridice internaţionale si/sau prin acorduri bilaterale încheiate cu instituţii similare din străinătate; n) realizarea de studii de fundamentare climatologica şi avizare meteorologică a amplasamentelor obiectivelor sociale şi industriale; o) elaborarea de studii şi cercetări privind procesele de transport şi dispersie a poluantilor şi radionuclizilor în atmosfera; p) prestarea de servicii specializate, la cerere, pentru diversi beneficiari, pe baza de contracte; q) avizarea amplasării de construcţii supraterane, a obiectivelor care emit în atmosfera fum şi pulberi, a plantarii de perdele forestiere pe o distanţă de 500 m în afară zonei de protecţie a platformelor meteorologice şi a oricăror lucrări care conduc la dezafectarea unei unităţi meteorologice din reţeaua meteorologică naţională; r) avizarea studiilor de fundamentare climatologică elaborate de alte persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii; s) elaborarea studiilor de impact şi de bilanţ de mediu; t) elaborarea, în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale, a programelor şcolare pentru învăţământul meteorologic de toate gradele din România; u) organizarea de activităţi de specializare şi de formare profesională continua în domeniul meteorologiei; v) avizarea punerii în circulaţie publică a unor date, informaţii, avertizari şi prognoze meteorologice, altele decât cele cu specific aeronautic, obţinute din activitatea meteorologică desfăşurata de alte persoane fizice sau juridice, precum şi avizarea tehnica a activităţilor meteorologice de orice fel destinate unor scopuri speciale, altele decât cele consemnate ca atribuţii ale Centrului meteorologic naţional; w) gestionarea brevetelor şi a documentelor privind protecţia proprietăţii intelectuale şi industriale al căror titular este Centrul meteorologic naţional; x) proiectarea, întreţinerea şi etalonarea de instrumente de măsura şi echipamente meteorologice; y) participarea cu capital social, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale, împreună cu persoane fizice şi juridice, române sau străine, de drept civil; z) îndeplinirea oricăror activităţi comerciale şi financiare care au legătura directă sau adiacentă cu îndeplinirea atribuţiilor.  +  Articolul 7 (1) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 6 lit. a)-l) din prezenta lege Centrul meteorologic naţional desfăşoară activităţi de interes public, scop în care furnizează gratuit, pe baza de convenţie, informaţii de specialitate, inclusiv prognoze generale sau avertizari, administraţiei publice centrale şi locale, prefecturilor, comandamentelor speciale ale Ministerului Apărării Naţionale, comisiilor şi comandamentelor civile constituite pentru combaterea dezastrelor, posturilor publice de radio şi televiziune. (2) Posturile publice de radio şi televiziune sunt obligate să aducă la cunoştinţa publicului, în mod repetat, informaţiile, prognozele generale şi avertizarile meteorologice referitoare la fenomenele meteorologice periculoase, furnizate de Centrul meteorologic naţional. (3) Pentru orice alte categorii de utilizatori Centrul meteorologic naţional este în drept să încheie contracte economice sau de asociere pentru prestaţiile sau serviciile care intră în atribuţiile sale.  +  Articolul 8 (1) Pentru atestarile de competenţă prevăzute la art. 4, precum şi pentru eliberarea avizelor menţionate la art. 6 lit. q), r) şi v) se percep anticipat, în contul bugetului de stat, taxele prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta lege. (2) Nivelul taxelor prevăzute la alin. (1) se va actualiza, în funcţie de rata inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, cu avizul Ministerului Finanţelor. (3) Contravaloarea cheltuielilor efectuate de Centrul meteorologic naţional pentru elaborarea studiilor necesare în vederea eliberării atestarilor prevăzute la art. 4, precum şi a avizelor menţionate la art. 6 lit. q), r) şi v) se recuperează de la solicitantii atestarilor şi avizelor, pe baza de tarif. (4) Controlul modului de percepere şi de virare la bugetul de stat a taxelor încasate pentru eliberarea de atestări şi avize va fi efectuat de personalul Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 9 (1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, prin Centrul meteorologic naţional, are competente de autoritate naţională în domeniul meteorologiei. În domeniul meteorologiei aeronautice autoritatea se exercita de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile. (2) Centrul meteorologic naţional este operatorul tehnic al reţelei naţionale de măsurători meteorologice, deţinătorul etalonului de măsurători meteorologice, care răspunde de asigurarea funcţionarii acestora în condiţii de siguranţa.  +  Articolul 10Directorul general al Centrului meteorologic naţional este de drept reprezentantul permanent al României pe lângă Organizaţia Meteorologică Mondială, conform statutului acestei organizaţii.  +  Secţiunea a 2-a Atribuţiile administraţiei metereologice aeronautice  +  Articolul 11Atribuţiile Administraţiei meteorologice aeronautice sunt stabilite de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile şi au ca obiect contribuţia la siguranţa, regularitatea şi eficienta navigaţiei aeriene naţionale şi internaţionale.  +  Articolul 12Administraţia meteorologică aeronautică are responsabilitatea administrării sistemului naţional de asistenta meteorologică aeronautică, având în structura sa unităţi operative reprezentate prin staţiile meteorologice aeronautice, birourile meteorologice de aerodrom şi centrul de veghe meteorologică, conform reglementărilor stabilite de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile.  +  Articolul 13Administraţia meteorologică aeronautică deţine, administrează, exploatează, întreţine şi dezvolta banca naţională de date meteorologice aeronautice în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce ii revin din aceasta.  +  Articolul 14Atestarea personalului care desfăşoară activităţi de meteorologie aeronautică este realizată de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile.  +  Secţiunea a 3-a Alte activităţi de meteorologie  +  Articolul 15 (1) Activităţile meteorologice de orice fel destinate unor scopuri speciale, altele decât cele consemnate ca atribuţii ale Centrului meteorologic naţional sau ale Administraţiei meteorologice aeronautice, se pot desfăşura şi de alte persoane fizice sau juridice, ca activităţi meteorologice complementare, dacă au avizul tehnic şi se bucura de asistenta metodologică a Centrului meteorologic naţional. (2) Activităţile meteorologice care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) sunt activităţi de tip concurenţial şi se supun prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996 şi celorlalte convenţii internaţionale în domeniu la care România este parte.  +  Secţiunea a 4-a Reţeaua naţională de supraveghere meteorologică  +  Articolul 16 (1) Reţeaua naţională de supraveghere meteorologică este compusă din staţiile meteorologice sinoptice, climatologice, de sondaje aerologice şi observatoarele radar reprezentative pentru evoluţia vremii şi climatului la nivelul României. (2) Reţeaua naţională de supraveghere meteorologică cuprinde, de asemenea, mijloacele tehnice utilizate pentru transmiterea şi colectarea datelor meteorologice. (3) Dimensiunea şi componenta reţelei naţionale de supraveghere meteorologică sunt stabilite de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, la propunerea Centrului meteorologic naţional. (4) Pentru scopuri speciale sau pentru supravegherea meteorologică detaliată, la nivel local se pot constitui reţele meteorologice complementare, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1).  +  Articolul 17 (1) Reţeaua naţională de supraveghere meteorologică constituie proprietate publică a statului şi se concesionează Centrului meteorologic naţional de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului prin atribuire directă, în baza unui contract de concesiune încheiat în condiţiile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor. (2) Redeventa pentru concesionarea staţiilor şi instalaţiilor reţelei naţionale de măsurători meteorologice se stabileşte la o cota de 2% din valoarea anuala a contractelor încheiate de concesionar cu terţii. (3) Redeventa se plăteşte anual, în termen de 60 de zile de la încheierea anului financiar, şi se constituie venit la bugetul de stat. Majorările de întârziere pentru neplată în termen a redevenţei se stabilesc prin contractul de concesionare. (4) Metodologia de calcul al redevenţei, modalitatea de plată şi obligaţiile plătitorilor vor fi stabilite prin norme metodologice elaborate în baza prevederilor art. 43.  +  Articolul 18 (1) În scopul asigurării reprezentativitatii datelor, în jurul platformelor meteorologice se instituie zone de protecţie meteorologică absolută, a căror laţime este de 30 m. (2) În zonele de protecţie meteorologică absolută executarea de instalaţii supraterane, de irigaţii şi plantarea de culturi forestiere sau culturi agricole înalte este interzisă. (3) Zonele de protecţie prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt considerate, în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, zone supuse unor reglementări speciale.  +  Articolul 19Amplasarea pe o distanţă de până la 500 m în jurul şi în afară zonei de protecţie absolută a platformei meteorologice, prevăzută la art. 18, de construcţii mai înalte de 1/6 din distanţa dintre construcţie şi limita zonei de protecţie, de reţele de înalta tensiune sau de telecomunicaţii, de obiective care emit în atmosfera fum şi pulberi, de sisteme de irigaţii prin aspersie şi plantarea de perdele forestiere sunt admise numai cu acordul prealabil al Centrului meteorologic naţional.  +  Articolul 20 (1) Pentru asigurarea continuităţii şi omogenitatii Fondului naţional de date meteorologice unităţile reţelei naţionale de supraveghere meteorologică nu pot fi dezafectate decât în situaţii deosebite de interes naţional. (2) Dezafectarea unei unităţi meteorologice din reţeaua naţională de supraveghere meteorologică, precum şi a instalaţiilor aferente acesteia, în situaţiile menţionate la alin. (1), se poate face numai cu acordul concendentului şi dacă solicitantul proiectează, execută şi pune în funcţiune înainte de dezafectare o unitate similară în amplasamentul stabilit de Centrul meteorologic naţional.  +  Capitolul III Fondul naţional de date meteorologice  +  Articolul 21 (1) Fondul naţional de date meteorologice reprezintă o componenta a patrimoniului naţional, care cuprinde totalitatea datelor şi informaţiilor cantitative şi calitative obţinute pe teritoriul României prin observaţii şi măsurători asupra parametrilor ce definesc regimul meteorologic, aflându-se în administrarea Centrului meteorologic naţional. (2) Fondul naţional de date meteorologice este de importanta strategica şi formează banca naţională de date meteorologice. (3) Fondul naţional de date meteorologice se obţine din reţeaua naţională de supraveghere meteorologică, din datele furnizate de Administraţia meteorologică aeronautică, cât şi din reţele de observaţii şi măsurători meteorologice destinate unor scopuri speciale. (4) Deţinătorii de date şi informaţii meteorologice obţinute prin reţelele de observaţii şi măsurători meteorologice, care se încadrează în prevederile art. 15 alin. (1), au obligaţia să le transmită cu titlu gratuit, de îndată, Centrului meteorologic naţional, în vederea includerii în Fondul naţional de date meteorologice.  +  Articolul 22Pe teritoriul României sursa oficială de date şi informaţii meteorologice, altele decât cele aeronautice, este Centrul meteorologic naţional. Pentru informaţiile meteorologice aeronautice sursa oficială de date şi informaţii este Administraţia meteorologică aeronautică. Punerea în circulaţie publică a acestor date sau informaţii meteorologice fără avizul Centrului meteorologic naţional, respectiv al Administraţiei meteorologice aeronautice, este interzisă.  +  Articolul 23Utilizarea în alte scopuri decât cele de interes public a informaţiilor meteorologice dedicate protecţiei meteorologice a vieţii şi bunurilor este permisă numai cu acordul deţinătorilor acestor informaţii.  +  Articolul 24Accesul persoanelor fizice şi juridice la datele de informaţii meteorologice, în sensul principiilor şi reglementărilor Organizaţiei Meteorologice Mondiale, se face cu respectarea prevederilor prezentei legi. Folosirea acestora în scopuri comerciale este permisă numai contra cost, în condiţiile legii.  +  Capitolul IV Finanţarea activităţilor de meteorologie  +  Articolul 25Activitatea Centrului meteorologic naţional se finanţează astfel: a) activitatea de meteorologie, cercetările fundamentale în domeniu, urmărirea sistematica şi completa a stării şi evoluţiei vremii, realizarea schimbului internaţional de date şi integrarea în Sistemul de Veghe Meteorologica Mondială se finanţează de la bugetul de stat, prin autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, în limita sumelor alocate anual cu aceasta destinaţie de la bugetul de stat; b) din contractele economice încheiate cu terţii pentru furnizarea de servicii specifice în domeniul meteorologiei şi de alte servicii, potrivit obiectului de activitate, precum şi din alte surse, potrivit legii.  +  Articolul 26Veniturile realizate prin asistenta şi servicii efectuate în conformitate cu art. 7 alin. (3) rămân la dispoziţia Centrului meteorologic naţional ca parte a resurselor de perfecţionare şi dezvoltare a activităţii.  +  Articolul 27Activităţile meteorologice care nu intra în atribuţiile Centrului meteorologic naţional nu pot fi finanţate din resurse financiare bugetare alocate pentru funcţionarea acestuia.  +  Capitolul V Controlul activităţii de meteorologie  +  Articolul 28Activităţile de meteorologie de orice tip şi respectarea prevederilor prezentei legi sunt supuse controlului de specialitate exercitat de autorităţile menţionate la art. 9.  +  Articolul 29 (1) În cadrul Centrului meteorologic naţional funcţionează Inspecţia Meteorologica Naţionala, cu atribuţii de inspecţie şi de control privind aplicarea prezentei legi. (2) În scopul îndeplinirii atribuţiilor de inspecţie şi de control în domeniul meteorologiei personalul Inspecţiei Meteorologice Naţionale şi împuterniciţii autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, denumiţi în continuare agenţi constatatori, au dreptul de acces în platformele de observaţii meteorologice, clădiri, încăperi şi în orice alt loc în care se desfăşoară activităţi specifice meteorologiei, despre care deţin date sau indicii temeinice ca încalca prevederile prezentei legi, şi pot executa măsurători, verificări de date, documente şi informaţii meteorologice. (3) Proprietarii şi personalul care activează în aceste platforme de observaţii, clădiri, încăperi şi în orice alt loc în care se desfăşoară activităţi specifice domeniului sunt obligaţi să permită accesul agenţilor constatatori, executarea de către aceştia a investigatiilor prevăzute la alin. (2) şi să pună la dispoziţie acestora documentaţiile specifice activităţii lor.  +  Articolul 30 (1) Pentru activităţile din domeniul meteorologiei aeronautice inspecţia şi controlul de specialitate, precum şi respectarea prevederilor prezentei legi se asigura de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile pe baza unor reglementări specifice. (2) Evaluarea, autorizarea şi supravegherea continua a calităţii, regularitatii şi eficientei serviciilor şi produselor meteorologice aeronautice furnizate beneficiarilor în scopul asigurării siguranţei operaţiunilor aeriene sunt realizate de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile.  +  Articolul 31Poliţia acorda sprijin agenţilor constatatori, la solicitarea acestora.  +  Capitolul VI Sancţiuni  +  Articolul 32Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage angajarea răspunderii disciplinare, contravenţionale, civile sau penale, după caz.  +  Articolul 33 (1) Constituie contravenţie în domeniul meteorologiei, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, următoarele fapte: a) punerea în circulaţie publică a unor date, informaţii, avertizari şi prognoze meteorologice, altele decât cele aeronautice, obţinute din activitatea meteorologică desfăşurata fără avizul Centrului meteorologic naţional; b) refuzul posturilor publice de radio şi televiziune de a aduce la cunoştinţa publicului, în timp util, informaţiile, avertizarile şi prognozele meteorologice referitoare la fenomene meteorologice periculoase; c) pătrunderea fără autorizare legală în platforme de observaţii, clădiri şi în orice alt loc în care se desfăşoară activităţi specifice Centrului meteorologic naţional; d) refuzul proprietarilor sau al celor care activează în platforme de observaţii, clădiri, încăperi şi în orice alt loc în care se desfăşoară activităţi meteorologice de a permite agenţilor constatatori autorizaţi accesul în interiorul acestora; e) refuzul deţinătorilor de reţele meteorologice, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1), de a pune la dispoziţie agenţilor constatatori autorizaţi documentaţiile şi actele specifice activităţii meteorologice; f) folosirea de către o persoana fizica sau juridică a datelor şi informaţiilor meteorologice în alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate; g) neprecizarea sursei de informare de către massmedia, precum şi de alte persoane fizice sau juridice care dau publicităţii date ori informaţii meteorologice; h) nerespectarea prevederilor art. 41. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amenda de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei.  +  Articolul 34Contravenţiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia prevederilor art. 25-27.  +  Articolul 35Nerespectarea prevederilor art. 19 şi 20 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda de la 50.000.000 lei la 150.000.000 lei.  +  Articolul 36 (1) În activitatea de meteorologie constatarea infracţiunilor şi contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de personalul Inspecţiei Naţionale de Meteorologie şi de personalul împuternicit de ministrul coordonator, la propunerea Centrului meteorologic naţional, iar în activitatea de meteorologie aeronautică, de personalul abilitat de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile. (2) Procesul-verbal de constatare a infracţiunilor constituie mijloc de proba şi se înaintează organelor de urmărire penală competente.  +  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 37Centrul meteorologic naţional publică trimestrial rezultatele activităţilor sale.  +  Articolul 38Posturile de radio şi de televiziune, ziarele, revistele şi alte publicaţii, instituţii şi întreprinderi cu sau fără personalitate juridică, precum şi persoanele fizice care dau publicităţii date, informaţii, avertizari şi prognoze meteorologice sunt obligate să precizeze sursa de informare.  +  Articolul 39În baza prevederilor prezentei legi autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului poate emite ordine, norme şi reglementări cu caracter obligatoriu în domeniul meteorologiei.  +  Articolul 40Autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile poate emite ordine, norme şi reglementări cu caracter obligatoriu în domeniul meteorologiei aeronautice.  +  Articolul 41În cazul conflictelor colective de munca grevele nu pot afecta: a) efectuarea şi consemnarea regulată a observaţiilor şi măsurătorilor în reţeaua naţională de supraveghere meteorologică; b) semnalarea şi urmărirea fenomenelor meteorologice periculoase, potenţial provocatoare de pagube materiale irecuperabile sau de pierderi de vieţi omeneşti; c) îndeplinirea obligaţiilor legale privind apărarea naţională şi protecţia meteorologică a navigaţiei aeriene, maritime şi fluviale, a traficului rutier, precum şi a celor stipulate prin convenţii internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 42În situaţii de război, la solicitarea Ministerului Apărării Naţionale Centrul meteorologic naţional poate trece în subordinea acestuia. În acest caz Ministerul Apărării Naţionale ii stabileşte sediul şi eventualele atribuţii specifice.  +  Articolul 43În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, cu avizul Ministerului Finanţelor, va supune spre aprobare Guvernului normele metodologice privind emiterea atestarilor şi avizelor prevăzute de prezenta lege, modalităţile de încasare şi de virare la bugetul de stat a taxelor percepute pentru eliberarea acestora, precum şi metodologia de calcul al redevenţei, modalităţile de plată şi obligaţiile plătitorilor de redevenţe.  +  Articolul 44Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM NICOLAE SPINEANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ  +  Anexa 1 SEMNIFICAŢIA TERMENILOR TEHNICI FOLOSIŢI ÎN CUPRINSUL LEGIIÎn sensul prezentei legi, prin termenii înscrişi mai jos se înţelege:1. concedent - ministerul coordonator care concesioneaza reţeaua naţională de supraveghere meteorologică;2. concesionar - Centrul meteorologic naţional căruia i se concesioneaza reţeaua naţională de supraveghere meteorologică;3. date meteorologice - rezultatul observaţiilor şi măsurătorilor efectuate sau înregistrate la staţiile şi posturile meteorologice, inclusiv prin mijloace radar şi prin satelit. Ele reprezintă exprimarea cantitativă a parametrilor atmosferici care caracterizează la un moment dat starea vremii într-un loc determinat;4. observator aerologic - staţie meteorologică specială destinată masurarii parametrilor meteorologici ai atmosferei în altitudine;5. observator radar - staţie meteorologică specială destinată depistării şi urmăririi fenomenelor meteorologice potenţial periculoase, prin metode radioelectrice;6. platforma meteorologică - suprafaţa de teren aferentă staţiei meteorologice, destinată amplasării aparatelor şi instrumentelor meteorologice cu care se executa programe de observaţii şi măsurători meteorologice, inclusiv cele de meteorologie aeronautică, după caz;7. post meteorologic - unitate meteorologică specială reprezentând locul şi amenajările destinate în principal masurarii precipitatiilor atmosferice;8. produse meteorologice - produsele derivate rezultate din analiza şi prelucrarea datelor meteorologice: rapoarte privind condiţiile meteorologice observate, analize, prognoze, avertizari şi orice alte caracterizari ale stării şi evoluţiei vremii;9. reţea naţională de supraveghere meteorologică - sistemul de staţii, posturi, observatoare şi servicii teritoriale destinate activităţii meteorologice;10. redevenţa - plata către stat efectuată de concesionar, raportată la valoarea anuală a contractelor economice încheiate de acesta cu terţii;11. staţie meteorologică - unitatea de baza în activitatea meteorologică, reprezentând locul şi amenajările necesare în care se executa observaţii şi măsurători meteorologice după metodologia şi cu avizul Centrului meteorologic naţional;12. zona de protecţie meteorologică absolută - terenul din jurul unei platforme meteorologice de 30 m de la fiecare latura a acestuia, stabilit conform recomandărilor Organizaţiei Meteorologice Mondiale, în care sunt interzise executarea oricăror instalaţii supraterane de irigaţii şi plantarea de culturi agricole înalte.  +  Anexa 2 TAXEpentru eliberarea de atestări şi avize, ce se fac venit la bugetul de stat    1. Taxe pentru eliberarea de atestări                                                                    - lei -    a) Atestare de competenţă pentru efectuarea de observaţii       şi măsurători meteorologice, altele decât cele efectuate       în reţeaua naţională de staţii meteorologice:    - pentru fiecare parametru meteorologic şi pentru fiecare       locaţie de măsurare sau observare: 100.000    b) Atestare de competenţă pentru elaborarea prognozelor       meteorologice de către persoane fizice sau juridice,       altele decât Centrul meteorologic naţional:    - pentru prognoze specializate cu caracter local       sau regional 1.000.000    - pentru prognoze generale la nivel naţional sau pe       suprafeţe mai mari 10.000.000    c) Atestare de competenţă pentru elaborarea studiilor       meteorologice sau climatologice de către persoane fizice       ori juridice, altele decât Centrul meteorologic naţional:    - pentru atestarea competenţei la nivel local sau regional 1.000.000    - pentru atestarea competenţei la nivel naţional 10.000.000    2. Taxe pentru eliberarea avizelor    a) Avizarea amplasării de construcţii supraterane,       de obiective care emit fum şi pulberi, de reţele de       înalta tensiune sau de telecomunicaţii, de sisteme de       irigaţii prin aspersie şi plantării de perdele forestiere       pe o distanţă de 500 m în afară zonei de protecţie a       platformelor meteorologice 500.000    b) Avizarea amplasamentului unei noi unităţi meteorologice,       cu instalaţiile aferente, necesare ca urmare a dezafectării       unei unităţi similare din reţeaua naţională de supraveghere       meteorologică 1.000.000    c) Avizarea studiilor de fundamentare climatologică elaborate       de persoane fizice sau juridice, altele decât Centrul       meteorologic naţional 1.000.000    d) Avizarea punerii în circulaţie publică a unor date,       informaţii, avertizări şi prognoze meteorologice, altele       decât cele cu specific aeronautic, obţinute din       activitatea meteorologică desfăşurată de persoane fizice       sau juridice, altele decât Centrul meteorologic naţional:    - la nivel local sau regional 500.000    - la nivel naţional 5.000.000────────────