ORDIN nr. 51 din 18 ianuarie 2021privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 19 ianuarie 2021  Având în vedere prevederile referitoare la obligațiile declarative prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 153/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, prevederile Legii nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor, comunicat prin Adresa nr. 897.302 din 18.01.2021,în temeiul prevederilor art. 101 și art. 342 alin. (1) și (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 8 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Anexa nr. 1 - formular 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat“ se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.2. Anexa nr. 2 - formular 710 „Declarație rectificativă“ se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.3. În anexa nr. 3 „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat“, după poziția 78 se introduce o nouă poziție, poziția 79, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea creanței fiscaleTemeiul legal
  „79.Plăți anticipate ale impozitului pentru unele venituri din activități independente, precum și pentru venituri din alte surse prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioareart. 68^2, art. 115 alin. (1^2) și art. 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare“
  4. Anexa nr. 4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs“, se modifică și se completează după cum urmează:a) La capitolul I „Depunerea declarației“, punctul 1 „Termenul de depunere a declarației“, subpunctul 1.1 „Lunar, pentru obligațiile de plată reprezentând:“, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins: n) plăți anticipate ale impozitului pentru unele venituri din activități independente, precum și pentru venituri din alte surse prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k ^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.b) La capitolul II „Completarea declarației“, punctul 3 „Secțiunea B «Date privind creanța fiscal㻓 se modifică după cum urmează:– Subpunctul 3.1 va avea următorul cuprins:3.1. Tabelul de la pct. I «Impozite și taxe care se plătesc în contul unic» din anexa nr. 1 la ordin se completează pentru declararea obligațiilor de plată prevăzute la pozițiile 1-10, 12-20, 22-24, 28, 72, 73 și 79 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.Rândul 1 «Suma datorată» - se înscrie suma reprezentând impozitul datorat/taxa datorată în perioada de raportare, conform legii. Rândul 1.1 «Sponsorizări și burse acordate» - se înscrie, dacă este cazul, suma reprezentând sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. De asemenea, la acest rând se cuprind, dacă este cazul, și bursele acordate elevilor școlarizați în învățământul profesional-dual în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Valoarea cumulată a sponsorizărilor și a burselor nu trebuie să depășească nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat. Acest rând se completează numai de către contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. Rândul 1.2 «Cost de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale» - se înscrie suma reprezentând costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale, potrivit prevederilor Legii nr. 153/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități. Acest rând se completează numai de către contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. Rândul 1.3 «Bonificație» - se înscrie, dacă este cazul, suma reprezentând bonificația acordată contribuabililor, potrivit legii. Rândul 2 «Suma de plată» - se înscrie suma de la rândul 1 sau diferența dintre suma înscrisă la rândul 1 și sumele înscrise la rândul 1.1, rândul 1.2 și rândul 1.3, după caz. Rândul «Total obligații de plată» - se înscrie suma reprezentând obligațiile de plată la bugetul de stat pentru perioada de raportare, care se plătește în contul unic corespunzător, respectiv totalul sumelor declarate, înscrise la rândul 2 «Suma de plată», pentru fiecare impozit/taxă declarat(ă) în perioada de raportare.– Subpunctul 3.1.11 se abrogă.
   +  Articolul IIAnexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.  +  Articolul IIIDirecția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVFormularul prevăzut la art. I pct. 1 se utilizează începând cu obligațiile fiscale care au termenul legal de declarare 25 ianuarie 2021 inclusiv, iar formularul prevăzut la art. I pct. 2 se utilizează, după caz, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  București, 18 ianuarie 2021.Nr. 51.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 587/2016)  +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 587/2016)----