METODOLOGIE din 1 noiembrie 2011 de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 824 bis din 22 noiembrie 2011  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 6.143 din din 1 noiembrie 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 824 din 22 noiembrie 2011.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Metodologia de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar din unitățile de învățământ preuniversitar, numită în continuare Metodologie, reglementează procedura de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar din unitățile de învățământ preuniversitar, stabilește normele de evaluare a performanțelor profesionale individuale și de aplicare a criteriilor de evaluare precum și instrumentele de evaluare.  +  Articolul 2(1) Evaluarea activității personalului didactic și didactic auxiliar din unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar se realizează anual, conform graficului prezentat în anexa 1 la prezenta metodologie, pentru întreaga activitate desfășurată pe parcursul anului școlar, la nivelul fiecărei unități și instituții de învățământ preuniversitar și are două componente:a) autoevaluarea;b) evaluarea potrivit fișei postului și a fișei de evaluare.(2) Fișele cadru ale postului și fișele cadru de autoevaluare/evaluare pentru personalul didactic și didactic auxiliar sunt incluse în anexele 2-31, care fac parte integrantă din prezenta metodologie.(3) Fișele cadru ale postului pentru fiecare funcție didactică și didactică auxiliară se operaționalizează/individualizează de către directorul și directorul adjunct al unității/instituției de învățământ.(4) Fișa postului operaționalizată se aprobă și se revizuiește anual de către consiliul de administrație și constituie anexă la contractul individual de muncă.(5) Indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar se stabilesc de către directorul și directorul adjunct al fiecărei unități/instituții de învățământ, împreună cu responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru. (la 10-02-2021, Alineatul (5) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 27 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2021 ) (6) Consiliul profesoral, reunit conform graficului prevăzut în anexa 1 la prezenta metodologie, validează, prin vot majoritar, fișele de autoevaluare pentru personalul didactic și didactic auxiliar, în baza cărora se stabilește calificativul anual.(7) În situații excepționale, calendarul de evaluare, fișele postului și fișele de autoevaluare/evaluare operaționalizate/ individualizate pot fi modificate în cursul anului școlar. (la 19-05-2020, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 4.247 din 13 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 19 mai 2020 )  +  Articolul 3Metodologia are ca finalitate:a) asigurarea cadrului necesar pentru o evaluare unitară, obiectivă și transparentă a personalului didactic și didactic auxiliar;b) asigurarea unui sistem motivațional care să determine creșterea performanțelor profesionale individuale.  +  Articolul 4(1) Evaluarea anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar este realizată la nivelul fiecărei unități și instituții de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică.(2) Activitatea de evaluare vizează personalul didactic și didactic auxiliar încadrat în unitatea respectivă, având în vedere tipul și norma de încadrare a fiecărui angajat.(3) În cazul în care un angajat, personal didactic sau didactic auxiliar, își desfășoară activitatea într-o unitate de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică o perioadă mai mică decât un an școlar, atunci evaluarea parțială a activității se realizează pentru perioada efectiv lucrată în unitatea sau instituția de învățământ - dar care trebuie să fie de minim 90 zile, iar încadrarea să fie de minim de 1/2 normă.(4) Calificativul parțial va fi acordat de consiliul de administrație conform punctajelor din domeniile cuprinse în fișa de autoevaluare/evaluare pe etapele parcurse până la momentul stabilirii calificativului respectiv. Calificativul parțial se acordă la solicitarea scrisă a persoanei în cauză, cu respectarea prevederilor anterioare.(5) În cazul în care un angajat, personal didactic sau didactic auxiliar, desfășoară activitate în două sau mai multe unități sau instituții de învățământ, evaluarea anuală a activității se face în fiecare unitate cu personalitate juridică în care angajatul funcționează. Cadrele didactice au obligația să își completeze fișele de autoevaluare/evaluare în fiecare unitate de învățământ. Unitatea de învățământ respectivă are obligația de a elibera o adeverință din care să rezulte punctajul pe fiecare domeniu în parte. Aceste adeverințe vor fi depuse de cadrul didactic/didactic auxiliar la unitatea de învățământ unde are funcția de bază. Media punctajelor se va realiza pe domenii, în consiliul de administrație al unității de învățământ unde se face evaluarea finală și acordarea calificativului.(5^1) Evaluarea activității cadrelor didactice se realizează la nivelul unității/instituției de învățământ de către o comisie de evaluare cu caracter temporar, stabilită din cadre didactice care nu fac parte din consiliul de administrație, la propunerea consiliului profesoral, cu aprobarea consiliului de administrație al unității/instituției de învățământ. Componența și numărul de membri ai comisiei se stabilesc prin procedură proprie, în funcție de particularitățile unității/instituției de învățământ, și este condusă de un responsabil. Comisia se constituie prin decizie a directorului unității/instituției de învățământ până la data începerii activității de evaluare. (la 10-02-2021, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 27 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2021 ) (6) Rezultatele activității de evaluare stau la baza deciziei Consiliului de Administrație privind acordarea calificativului anual, conform prevederilor art. 92 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul II Baza metodologică  +  Articolul 5Evaluarea activității personalului didactic și personalului didactic auxiliar din unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar se realizează în următoarele etape:a) Autoevaluarea activității realizată de fiecare angajat pe baza fișei de autoevaluare/evaluare și a raportului de autoevaluare justificativ pentru punctajul acordat în fișa de autoevaluare.b) Evaluarea activității cadrelor didactice este realizată la nivelul comisiei de evaluare, iar a personalului didactic auxiliar la nivelul compartimentului funcțional, prin evaluare obiectivă - punctaj acordat de către toți membrii comisiei/compartimentului funcțional pentru fiecare persoană evaluată. (la 10-02-2021, Litera b) din Articolul 5 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 27 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2021 ) c) Evaluarea finală a activității personalului didactic/didactic auxiliar se face în cadrul consiliului de administrație al unității/instituției de învățământ.  +  Articolul 6Pentru fiecare etapă de evaluare prevăzută în prezenta Metodologie, vor fi luate în considerare rezultatele auditării periodice a resursei umane din învățământul preuniversitar realizată de inspectoratele școlare, conform prevederilor art. 92 alin. (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și rezultatele altor evaluări externe din perioada analizată prin inspecție școlară, evaluare instituțională etc., dacă acestea există și fac referire explicită la activitatea cadrului didactic/didactic auxiliar evaluat.  +  Capitolul III Domeniile și criteriile de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar  +  Articolul 7(1) Activitatea desfășurată pe parcursul anului școlar de către personalul didactic și didactic auxiliar, prezentată în raportul de autoevaluare, se evaluează pe baza fișei cadru de autoevaluare/evaluare, anexă a prezentei metodologii, ținându-se seama de următoarele domenii și criterii de performanță care trebuie îndeplinite de fiecare cadru didactic/didactic auxiliar, în perioada pentru care se face evaluarea.(2) Pentru evaluarea personalului didactic se au în vedere următoarele domenii de evaluare și criterii de performanță:a) Domeniul Proiectarea activității, cu următoarele criterii de performanță:(i) respectarea programei școlare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum și adaptarea acesteia la particularitățile grupei/clasei;(ii) implicarea în activitățile de proiectare a ofertei educaționale la nivelul unității;(iii) folosirea tehnologiei informației și comunicațiilor - TIC în activitatea de proiectare didactică;(iv) proiectarea activităților-suport pentru învățarea în mediul online și a instrumentelor de evaluare aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare didactică;(v) proiectarea unor activități extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile și interesele educabililor, planul managerial al unității. (la 19-05-2020, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 4.247 din 13 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 19 mai 2020 ) b) Domeniul Realizarea activităților didactice, cu următoarele criterii de performanță:(i) utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învățării și formarea competențelor specifice;(ii) utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învățământ în vederea optimizării activităților didactice, inclusiv utilizarea TIC;(iii) utilizarea de resurse educaționale deschise, aplicații online, crearea și susținerea sesiunilor de învățare pe platforme educaționale;(iv) diseminarea, evaluarea și valorizarea activităților;(v) organizarea și desfășurarea activităților didactice, curriculare și extracurriculare în mediul școlar, extrașcolar și în mediul online;(vi) formarea deprinderilor de studiu individual și în echipă în vederea formării/dezvoltării competenței de «a învăța să înveți»;(vii) organizarea și desfășurarea de activități prin participarea la acțiuni de voluntariat. (la 19-05-2020, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 4.247 din 13 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 19 mai 2020 ) c) Domeniul Evaluarea rezultatelor învățării, cu următoarele criterii de performanță:(i) asigurarea transparenței criteriilor, a procedurilor de evaluare și a rezultatelor activităților de evaluare;(ii) aplicarea testelor predictive, interpretarea și comunicarea rezultatelor;(iii) utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor online;(iv) promovarea autoevaluării și interevaluării;(v) evaluarea satisfacției beneficiarilor educaționali;(vi) coordonarea elaborării portofoliului educațional ca element central al evaluării învățării;(vii) realizarea și aplicarea unor instrumente de evaluare a activității online, valorizarea rezultatelor evaluării și oferirea de feedback fiecărui elev. (la 19-05-2020, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 4.247 din 13 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 19 mai 2020 ) d) Domeniul Managementul clasei de elevi, cu următoarele criterii de performanță:i. Stabilirea unui cadru adecvat - reguli de conduită, atitudini, ambient - , pentru desfășurarea activităților în conformitate cu particularitățile clasei de elevi;ii. Monitorizarea comportamentului elevilor și gestionarea situațiilor conflictuale;iii. Cunoașterea, consilierea și tratarea diferențiată a elevilor;iv. Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică.e) Domeniul Managementul carierei și al dezvoltării personale, cu următoarele criterii de performanță:i. Participarea și valorificarea competențelor științifice, metodice dobândite prin participarea la programele de formare/perfecționare;ii. Implicarea în organizarea activităților metodice la nivelul unității de învățământ/catedrei; (la 10-02-2021, Punctul ii. din Litera e) , Alineatul (2) , Articolul 7 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 27 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2021 ) iii. Realizarea/actualizarea portofoliului și dosarului personal;iv. Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare în interiorul și în afara unității cu elevii, personalul școlii, echipa managerială și în cadrul comunității;v. Abrogat. (la 25-06-2014, Pct. v, lit. e), alin. (2), art. 7 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 3.597 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 25 iunie 2014. ) f) Domeniul Contribuția la dezvoltarea instituțională și promovarea unității școlare, cu următoarele criterii de performanță:(i) dezvoltarea de parteneriate și proiecte educaționale în vederea dezvoltării instituționale;(ii) promovarea ofertei educaționale;(iii) promovarea imaginii unității de învățământ în comunitate prin participarea și rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competiții, activități extracurriculare și extrașcolare realizate în mediul școlar, extrașcolar și în mediul online;(iv) realizarea/participarea la programe/activități de prevenire și combatere a violenței și a bullyingului în mediul școlar și/sau în mediul online;(v) respectarea normelor, procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de prevenire și stingere a incendiilor și de situații de urgență pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ, precum și a sarcinilor suplimentare;(vi) implicarea activă în crearea unei culturi a calității la nivelul organizației;(vii) promovarea de activități de învățare interactive prin utilizarea unor instrumente realizate cu ajutorul tehnologiei. (la 19-05-2020, Litera f) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 4.247 din 13 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 19 mai 2020 ) g) Domeniul Conduita profesională, cu următoarele criterii de performanță:(i) manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament);(ii) respectarea și promovarea deontologiei didactice (normelor deontologice). (la 19-05-2020, Litera g) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 4.247 din 13 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 19 mai 2020 ) (3) Pentru personalul didactic auxiliar se au în vedere domenii de evaluare și criterii de performanță specifice categoriilor de personal auxiliar, conform anexelor prezentei metodologii.  +  Capitolul IV Procedura de evaluare anuală a personalului didactic și didactic auxiliar  +  Articolul 8(1) Cadrul didactic/didactic auxiliar are obligația să își completeze fișa de autoevaluare a activității desfășurate și să o depună, împreună cu raportul de autoevaluare a activității, la secretariatul unității de învățământ, conform perioadei prevăzute în graficul din anexa 1 a prezentei metodologii.(2) Abrogat. (la 10-02-2021, Alineatul (2) din Articolul 8 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 27 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2021 ) (3) La solicitarea comisiei de evaluare/compartimentelor funcționale sau a consiliului de administrație, dacă este cazul, cadrele didactice/didactice auxiliare depun, ca anexe la raportul de autoevaluare, documente justificative pentru punctajul acordat la autoevaluare, doar pentru activitățile care nu s-au desfășurat în școală și nu există, ca obligație, la portofoliul personal. (la 10-02-2021, Alineatul (3) din Articolul 8 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 27 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2021 )  +  Articolul 9(1) Evaluarea activității cadrelor didactice se realizează în cadrul ședințelor comisiei de evaluare, conform graficului activităților de evaluare prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie. (la 10-02-2021, Alineatul (1) din Articolul 9 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 27 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2021 ) (2) Evaluarea activității personalului didactic auxiliar se realizează în cadrul ședințelor/compartimentelor funcționale în care acestea își desfășoară activitatea, conform graficului activităților de evaluare prevăzute în anexa 1 la prezenta metodologie.(3) Comisia de evaluare/fiecare compartiment funcțional completează rubrica de evaluare menționată în fișa de autoevaluare/evaluare pentru fiecare cadru didactic/didactic auxiliar (în baza procesului-verbal încheiat) și înaintează consiliului de administrație fișele și procesul-verbal din cadrul ședinței. (la 10-02-2021, Alineatul (3) din Articolul 9 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 27 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2021 )  +  Articolul 10(1) La solicitarea directorului unității de învățământ se întrunește consiliul de administrație al unității de învățământ pentru acordarea punctajului final de evaluare pe baza fișei cadru de evaluare a personalului didactic/didactic auxiliar.(2) Consiliul de administrație evaluează activitatea pe baza fișelor de autoevaluare/evaluare și acordă propriul punctaj de evaluare. Evaluarea finală se face în prezența cadrului didactic/didactic auxiliar în cauză care argumentează, la solicitarea membrilor Consiliului de Administrație acordarea punctajului la autoevaluare.(3) Consiliul de administrație completează fișa de evaluare pentru fiecare cadru didactic/didactic auxiliar și stabilește punctajul final de evaluare.(4) Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale, în condițiile prezentei metodologii, este:– de la 100 până la 85 de puncte, calificativul Foarte bine;– de la 84,99 până la 71 de puncte, calificativul Bine;– de la 70,99 până la 61 de puncte, calificativul Satisfăcător;– sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisfăcător.(5) În baza punctajului final acordat, consiliul de administrație stabilește calificativul anual pentru fiecare angajat în parte.(6) Hotărârea consiliului de administrație privind punctajul final și calificativul anual al cadrelor didactice/didactice auxiliare se adoptă conform prevederilor art. 93 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 11(1) Calificativul anual și punctajul corespunzător acordate de către consiliul de administrație sunt aduse la cunoștința fiecărui cadru didactic/didactic auxiliar în mod direct, dacă acesta este prezent la ședința consiliului de administrație.(2) Hotărârea consiliului de administrație cu punctajul și calificativul acordat va fi comunicată, în termen de 3 zile, prin secretariatul unității de învățământ, cadrelor didactice care nu au putut fi prezente pentru evaluarea finală la ședința consiliului de administrație.  +  Capitolul V Înregistrarea și rezolvarea contestațiilor  +  Articolul 12(1) Cadrele didactice/didactice auxiliare au drept de contestație asupra punctajului/calificativului acordat de consiliul de administrație, în conformitate cu graficul prevăzut în anexa 1, parte integrantă a prezentei metodologii.(2) Din comisia de contestații nu pot să facă parte persoanele care au depus contestație, care au realizat evaluarea inițială în cadrul comisiei de evaluare/compartimentelor funcționale sau care au realizat evaluarea în consiliul de administrație. (la 10-02-2021, Alineatul (2) din Articolul 12 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 27 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2021 )  +  Articolul 13(1) Comisia de soluționare a contestațiilor este numită prin decizia directorului și este formată din 3-5 membri - cadre didactice din unitatea de învățământ, recunoscute pentru profesionalism și probitate morală, alese de consiliul profesoral - cu 2/3 din voturile valabil exprimate.(2) Din comisie nu pot să facă parte persoanele care au depus contestație sau care au realizat evaluarea în consiliul de administrație.(3) Contestațiile înregistrate în termen legal se soluționează de către comisia de soluționare a contestațiilor, menționată la alin. 1, în cel mult 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.  +  Articolul 14Hotărârea comisiei de contestații este definitivă și poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă.  +  Articolul 15La solicitarea persoanei care a contestat punctajul și/sau calificativul acordat, la lucrările comisiei de contestații participă și reprezentantul organizației sindicale din unitatea de învățământ, în calitate de observator, care are drept de acces la toate documentele și poate solicita consemnarea în procesul-verbal a propriilor observații.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 16Evaluarea anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar din unitățile de învățământ preuniversitar din sistemul de apărare, informații, ordine publică și securitate națională se realizează pe baza prevederilor prezentei metodologii și a normelor proprii.  +  Articolul 17Anexele de la nr. 1 la nr. 31 sunt parte integrantă a prezentei metodologii.  +  Articolul 18Prevederile prezentei metodologii intră în vigoare începând cu anul școlar 2011 - 2012.  +  Anexa nr. 1la metodologie
  GRAFICUL/CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR DE EVALUARE
  TERMENEACTIVITĂȚI
  15 iunie - 15 augustDepunerea fișei de autoevaluare/evaluare și a raportului justificativ la secretariatul unității/instituției de învățământ
  3-10 septembrieValidarea de către consiliul profesoral a fișelor de autoevaluare/ evaluare ale cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar pentru anul școlar în curs
  Evaluarea în comisia de evaluare/compartimente
  Evaluare în consiliul de administrație
  Comunicarea, în scris, prin secretariatul unității de învățământ, a hotărârii consiliului de administrație, către toate cadrele didactice și personalul didactic auxiliar
  Până la data de 15 septembrieDepunerea contestațiilor
  Soluționarea contestațiilor și comunicarea în scris a rezultatelor.
  (la 10-02-2021, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 27 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2021 )
   +  Anexa nr. 2la metodologie ANTET
  FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA
  ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL
  PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
  Numărul fișei postului: ..................... Numele și prenumele cadrului didactic: .................... Specialitatea: ..................... Perioada evaluată: ................... Calificativul acordat: ...............
  Domenii ale evaluăriiCriterii de performanțăIndicatori de performanțăPunctajmaximPunctajacordat
  AutoevaluareComisiadeevaluareConsiliul de administrațieComisia de contestații
  1. Proiectarea activității1.1 Respectarea programei școlare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum și adaptarea acesteia la particularitățile grupei/clasei.      
  1.2. Implicarea în activitățile de proiectare a ofertei educaționale la nivelul unității.      
  1.3 Folosirea TIC în activitatea de proiectare didactică      
  1.4. Proiectarea activităților suport pentru învățarea în mediul online și a instrumentelor de evaluare aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare didactică      
  1.5. Proiectarea unor activități extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile și interesele educabililor, planul managerial al unității.      
    15    
  2. Realizareaactivitățilordidactice2.1 Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învățării și formarea competențelor specifice.      
  2.2 Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învățământ în vederea optimizării activităților didactice-inclusiv resurse TIC.      
   2.3. Utilizarea de resurse educaționale deschise, aplicații online, crearea și susținerea sesiunilor de învățare pe platforme educaționale.      
  2.4. Diseminarea, evaluarea și valorizarea activităților realizate.      
  2.5. Organizarea și desfășurarea activităților didactice, currriculare și extracurriculare în mediul școlar, extrașcolar și în mediul online.      
  2.6 Formarea deprinderilor de studiu individual și în echipă în vederea formării/dezvoltării competenței de „a învăța să înveți      
  2.7. Organizarea și desfășurarea de activități prin participare la acțiuni de voluntariat.      
    25    
  3. Evaluarea rezultatelor învățării3.1 Asigurarea transparenței criteriilor, a procedurilor de evaluare și a rezultatelor activităților de evaluare.      
  3.2 Aplicarea testelor predictive, interpretarea și comunicarea rezultatelor.      
  3.3 Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor online.      
  3.4 Promovarea autoevaluării și interevaluării.      
  3.5 Evaluarea satisfacției beneficiarilor educaționali.      
  3.6 Coordonarea elaborării portofoliului educațional ca element central al evaluării rezultatelor învățării.      
  3.7. Realizarea și aplicarea unor instrumente de evaluare a activității online, valorizarea rezultatelor evaluării și oferirea de feedback fiecărui elev.      
    20    
  4. Managementul clasei de elevi4.1 Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru desfășurarea activităților în conformitate cu particularitățile clasei de elevi.      
  4.2 Monitorizarea comportamentului elevilor și gestionarea situațiilor conflictuale.      
  4.3 Cunoașterea, consilierea și tratarea diferențiată a elevilor.      
  4.4 Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică.      
    12    
  5. Managementul carierei și al dezvoltării personale5.1 Participarea la programele de formare continuă/perfecționare și valorificarea competențelor științifice, didactice și metodice dobândite.      
  5.2 Implicarea în organizarea activităților metodice la nivelul unității de învățământ/catedrei.      
  5.3 Realizarea/actualizarea portofoliului profesional și dosarului personal.      
  5.4 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare în interiorul și în afara unității (cu elevii, personalul școlii, echipa managerială și cu beneficiarii din cadrul comunității-familiile elevilor).      
    8    
  6. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare6.1 Dezvoltarea de parteneriate și proiecte educaționale în vederea dezvoltării instituționale.      
  6.2 Promovarea ofertei educaționale.      
  6.3 Promovarea imaginii unității de învățământ în comunitate prin participarea și rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competiții, activități extracurriculare și extrașcolare realizate în mediul școlar, extrașcolar și în mediul online.      
  6.4 Realizarea/participarea la programe/activități de prevenire și combatere a violenței și bullying-ului în mediul școlar și/sau mediul online      
  6.5 Respectarea normelor, procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de prevenire și stingere a incendiilor și de situații de urgență pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ, precum și a sarcinilor suplimentare.      
  6.6 Implicarea activă în crearea unei culturi a calității la nivelul organizației.      
  6.7. Promovarea de activități de învățare interactive prin utilizarea unor instrumente realizate cu ajutorul tehnologiei.      
    15    
  7. Conduita profesională7.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament). 2    
  7.2. Respectarea și promovarea deontologiei didactice (normelor deontologice). 3    
    5    
    100    
  Data:Nume și prenume:Semnături:
  • Cadru didactic evaluat:
  • Responsabil comisie de evaluare:
  • Responsabil comisie de contestații:
  • Director:
  • Membrii CA:
  (la 10-02-2021, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 27 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2021 )
   +  Anexa nr. 3la metodologie ANTET
  FIȘA CADRU A POSTULUI - CADRU DIDACTIC
  ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
  În temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidență a salariaților cu numărul ........, se încheie astăzi, ..........., prezenta fișă a postului: Numele și prenumele .............................. Specialitatea: ................... Denumirea postului: .............. Decizia de numire: ................... Încadrarea: titular/suplinitor/cadru didactic asociat Număr de ore sarcini de serviciu: ......... Număr ore de predare: ....... Profesor diriginte la clasa: ......... Cerințe:– studii: ........................– studii specifice postului ..................– vechime ..............– grad didactic .......... Relații profesionale:– ierarhice de subordonare: director; director adjunct; responsabil comisie pentru curriculum/catedră;– de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unității de învățământ;– de reprezentare a unității școlare la activități/concursuri/festivaluri etc. la care participă ca delegat.I. ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII - ELEMENTE DE COMPETENȚĂ1.1. Analizarea curriculumului școlar.1.2. Fundamentarea proiectării didactice pe achizițiile anterioare ale elevilor.1.3. Stabilirea strategiilor didactice optime.1.4. Elaborarea documentelor de proiectare.1.5. Proiectarea activităților/experiențelor de învățare care presupun utilizarea resurselor TIC.1.6. Proiectarea activităților suport pentru învățarea în mediul on-line.1.7. Proiectarea instrumentelor de evaluare aplicabile on-line.1.8. Actualizarea documentelor de proiectare didactică.1.9. Proiectarea activității extracurriculare.2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE CURRICULARE2.1. Organizarea și dirijarea activităților de predare-învățare.2.2. Utilizarea materialelor didactice adecvate.2.3. Integrarea și utilizarea TIC.2.4. Organizarea și desfășurarea activităților didactice curriculare în mediul școlar și online.2.5. Identificarea și valorificarea posibilităților de învățare ale elevilor.2.6. Asigurarea formării competențelor specifice disciplinei.2.7. Elaborarea propunerilor și a conținuturilor curriculumului la decizia școlii (CDȘ).3. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE3.1. Eficientizarea relației profesor-familie.3.2. Organizarea, coordonarea sau/și desfășurarea activităților extracurriculare în mediul școlar, extrașcolar și în mediul online.3.3. Implicarea partenerilor educaționali - realizarea de parteneriate.3.4. Organizarea și desfășurarea de activități prin participarea la acțiuni de voluntariat.4. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII4.1. Elaborarea instrumentelor de evaluare.4.2. Administrarea instrumentelor de evaluare.4.3. Elaborarea și aplicarea unor instrumente de evaluare a activității on-line.4.4. Aprecierea cantitativă și calitativă a rezultatelor elevilor.4.5. Notarea, interpretarea și comunicarea rezultatelor evaluării.4.6. Coordonarea și completarea portofoliilor educaționale al elevilor.5. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI5.1. Organizarea, coordonarea și monitorizarea colectivelor de elevi.5.2. Elaborarea de norme specifice clasei la care predă sau/și este diriginte.5.3. Gestionarea situațiilor conflictuale în relațiile profesor - elevi, elevi - elevi, profesor - familie.5.4. Tratarea diferențiată a elevilor, în funcție de nevoile lor specifice.5.5. Comunicarea profesor-elevi, utilizarea feedback-ului bidirecțional în comunicare.6. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE6.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.6.2. Participarea la activități metodice, stagii de formare/cursuri de perfecționare/grade didactice, manifestări științifice etc.6.3. Aplicarea cunoștințelor/abilităților/competențelor dobândite.7. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE7.1. Implicarea în realizarea ofertei educaționale.7.2. Promovarea ofertei educaționale și a sistemului de valori al unității de învățământ la nivelul comunității locale.7.3. Facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale.7.4. Participarea și implicarea în procesul decizional în cadrul instituției și la elaborarea și implementarea proiectului instituțional.7.5. Inițierea și derularea proiectelor și parteneriatelor.7.6. Promovarea de activități de învățare interactive prin utilizarea unor instrumente realizate cu ajutorul tehnologiei.7.7. Implicarea în prevenirea și combaterea violenței și bullying-ului în mediul școlar și/sau în mediul online.II. ALTE ATRIBUȚII În funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul este obligat să îndeplinească și alte sarcini repartizate de angajator, să respecte normele, procedurile de sănătate și securitate a muncii, de prevenire și stingere a incendiilor și de situații de urgență, în condițiile legii: ...................................... ...................................... ...................................... ...................................... Atribuțiile funcției de diriginte, ale responsabilului de comisie/catedră și ale altor comisii funcționale din școală sunt prevăzute în prezenta fișă (dacă este cazul). Răspunderea disciplinară: Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului și/sau sancționarea disciplinară, conform prevederilor legii.
  Director,
  (nume, semnătură, ștampilă)
  Semnătura titularului de luare la cunoștință:
  ...................
  Data: ............... (la 10-02-2021, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 27 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2021 )
   +  Anexa nr. 4la metodologie ANTET
  FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA
  STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCȚIILE DE
  BIBLIOTECAR, DOCUMENTARIST, REDACTOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
  Numărul fișei postului: ................. Numele și prenumele titularului: ........................ Perioada evaluată: .................. Calificativul acordat: .................
  Domenii ale evaluăriiCriterii de performanțăIndicatori de performanțăPunctajmaximPunctaj acordat
  AutoevaluareCompartimentConsiliul de administrațieComisia de contestații
  1. Proiectarea activității1.1.Respectarea normelor biblioteconomice în vigoare recomandate pentru funcționarea bibliotecii școlare.      
  1.2 Respectarea procedurilor existente la nivelul unității cu privire la:      
  • efectuarea operațiilor în documentele de evidență (RFM, RI, Fișele de evidență, Fișe de cititor);      
  • transmiterea informațiilor în interiorul și exteriorul unității.      
  1.3 Realizarea planificării calendaristice a activității bibliotecii în concordanță cu structura anului școlar și adaptată la particularitățile unității școlare.      
  1.4 Proiectarea anumitor activități de inițiere și valorizare a dimensiunii educative a TIC în cadrul bibliotecii.      
  1.5 Elaborarea de instrumente de planificare pe tipuri de activități: pedagogice, culturale, de comunicare și de gestionare a bibliotecii.      
  2. Realizarea activității2.1 Organizarea resurselor bibliotecii în vederea punerii lor la dispoziția utilizatorilor în cadrul activităților.      
  2.2 Realizarea completă/corectă/legală a operațiilor biblioteconomice (catalogare, clasificare/indexare, depozitare, evidență, împrumut, inventariere, casare) prin colaborare cu alte compartimente.      
  2.3 Gestionarea prin securitate și bună păstrare a dotării și colecțiilor bibliotecii.      
  2.4 Organizarea de expoziții, vizite și întâlniri tematice, ateliere de creație privind promovarea ofertei bibliotecii în comunitate și atragerea cititorilor.      
  2.5 Adaptarea la complexitatea muncii pe baza nivelului de concepție, de analiză și sinteză a activității.      
    30    
  3. Comunicare și relaționare3.1 Asigurarea unei bune comunicări și relaționări la nivel intern (cu elevii, cadrele didactice, didactic-auxiliare).      
  3.2 Comunicarea eficientă cu utilizatorii externi (părinți, comunitate) și parteneri.      
  3.3 Atragerea elevilor către activitățile bibliotecii și stimularea lecturii (număr fișe de cititor).      
  3.4 Consolidarea relației dintre școală și comunitate.      
  3.5 Colaborarea cu instituții de cultură și educație în vederea realizării unor proiecte cu caracter cultural și educativ.      
    20    
  4. Managementul carierei și al dezvoltării personale4.1 Analiza nivelului și stadiului propriei pregătiri profesionale.      
  4.2 Participarea permanentă la cercuri și activități metodice la nivel local/ județean/ național.      
  4.3 Participarea la programe de formare în vederea dezvoltării profesionale.      
    10    
  5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii școlii5.1 Realizarea integrală și la timp a atribuțiilor stabilite prin fișa postului.      
  5.2 Respectarea Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecii școlare și a Regulamentului intern al bibliotecii școlare, respectarea normelor de conservare și securitate a colecțiilor, a normelor și procedurilor de sănătate și securitate a muncii, PSI și ISU.      
  5.3 Promovarea valorilor culturale românești prin realizarea de parteneriate educative naționale și internaționale.      
  5.4 Inițiative personale privind stimularea donațiilor și obținerea unor sponsorizări în scopul dezvoltării resurselor bibliotecii.      
  5.5 Utilizarea rațională și eficientă a alocațiilor bugetare pentru achiziții, abonamente.      
    15    
  6. Conduita profesională6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament). 2    
  6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale. 3    
    5    
  Total  100    
  Data:Nume și prenume:Semnături:
  • Cadru didactic auxiliar evaluat:
  • Responsabil compartiment:
  • Responsabil comisie de contestații:
  • Director:
  • Membrii CA:
  (la 10-02-2021, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 27 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2021 )
   +  Anexa nr. 5la metodologieANTET
  FIȘA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR
  DE BIBLIOTECAR, DOCUMENTARIST, REDACTOR
  În temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidență a salariaților cu numărul......, se încheie astăzi,.........., prezenta fișă a postului:Numele și prenumele ........................Specialitatea: .............................Denumirea postului:...............Decizia de numire: ....................Încadrarea:.................................Cerințe:– studii:....................................................................................................................................– studii specifice postului.......................................– vechime.........................................................Relații profesionale:– ierarhice de subordonare: director; director adjunct;– de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unității de învățământ;– de reprezentare a unității școlare.I. ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚILOR1.1. Elaborarea documentelor de planificare și de organizare a activității de bibliotecă în concordanță cu:a) activitatea școlară anuală;b) R.O.I. și proceduri elaborate la nivelul unității;c) planul managerial al unității;d) specificul și particularitățile unității școlare.1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului.1.3. Elaborarea ofertei bibliotecii.2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR2.1. Organizarea serviciilor de informare și documentare.2.2. Gestionarea rațională și eficientă a resurselor materiale, financiare, informaționale și de timp.2.3. Acordarea de consultanță beneficiarilor (elevi, personal didactic, didactic auxiliar).3. COMUNICARE ȘI RELAȚIONARE3.1. Comunicarea și relaționarea la nivel intern (elevi, personal didactic, didactic auxiliar).3.2. Comunicarea și relaționarea la nivel extern (factori ierarhici superiori, comunitate, parteneri sociali).3.3. Monitorizarea și rezolvarea situațiilor conflictuale.4. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE4.1. Nivelul și stadiul propriei pregătiri profesionale.4.2. Formarea profesională și dezvoltarea în carieră.4.3. Aplicarea cunoștințelor/abilităților/competențelor dobândite.5. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE5.1. Promovarea ofertei bibliotecii în rândul elevilor, comunității educative și comunității locale.5.2. Valorizarea culturală a patrimoniului bibliotecii școlare, al școlii și comunității locale. prin dezvoltarea de proiecte și parteneriate.5.3. Educarea elevilor în vederea dezvoltării unei atitudini civice și a promovării deschiderii spre lumea contemporană.II. ALTE ATRIBUȚIIÎn funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul este obligat să îndeplinească și alte sarcini repartizate de angajator, precum și să respecte normele, procedurile de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU, în condițiile legii:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspunderea disciplinară:Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului și/sau sancționarea disciplinară, conform prevederilor legii.Director,(nume, semnătură, ștampilă)Semnătura titularului de luare la cunoștință:..........................Data: .............
   +  Anexa nr. 6la metodologie ANTET
  FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII
  CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCȚIA DE INFORMATICIAN
  Numărul fișei postului: ..................... Numele și prenumele titularului: ...................... Perioada evaluată: ................... Calificativul acordat: ....................
  Domeniiale evaluăriiCriterii de performanțăIndicatori de performanțăPunctaj maximPunctaj acordat
  Auto evaluareCompartimentConsiliul de administrațieComisia de contestații
  1. Proiectarea activității1.1 Gestionarea și verificarea permanentă a stării de funcționare a echipamentelor de calcul din dotare și asigurarea utilizării în bune condiții a acesteia.      
  1.2 Întreținerea și administrarea rețelei INTERNET a școlii.      
  1.3 Implicarea în activitățile de proiectare a ofertei educaționale la nivelul unității.      
  1.4 Participarea la activități extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare extrase din planul managerial al unității.      
    20    
  2. Realizareaactivitățilordidactice2.1 Asigurarea asistenței tehnice profesorilor de altă specialitate decât informatică în timpul orelor desfășurate în laboratorul AEL sau în oricare alt laborator de informatică.      
  2.2 Utilizează și gestionează eficient resursele puse la dispoziția postului: bibliotecă de software și documentații, echipamente de tehnică de calcul și auxiliare, etc.      
  2.3 Participarea la activități extracurriculare, precum și participarea la acțiuni de voluntariat.      
    30    
  3.Comunicare și relaționare3.1 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu elevii.      
  3.2 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu personalul școlii.      
  3.3 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu echipa managerială.      
  3.4 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare în cadrul comunității.      
  3.5 Relaționarea cu firmele producătoare de softuri, de echipamente de calcul, cu firmele care asigură service-ul echipamentelor de calcul, relaționarea cu providerul de INTERNET.      
    15    
  4. Managementul carierei și al dezvoltării personale4.1 Valorificarea competențelor științifice, dobândite prin participarea la programele de formare/perfecționare.      
  4.2 Implicarea în organizarea activităților metodice la nivelul unității de învățământ/catedrei de informatică.      
  4.3 Realizarea/actualizarea portofoliului și dosarului personal.      
    15    
  5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și lapromovarea imaginii unității școlare5.1 Dezvoltarea de parteneriate și proiecte educaționale în vederea dezvoltării instituționale.      
  5.2 Promovarea ofertei educaționale.      
  5.3 Realizarea/participarea la programe/activități de prevenire și combatere a violenței și comportamentelor nesănătoase în mediul școlar.      
  5.4 Respectarea normelor, procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ precum și a sarcinilor suplimentare.      
  5.5 Implicarea activă în crearea unei culturi a calității la nivelul organizației.      
    15    
  6. Conduita profesională6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament). 2    
  6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale. 3    
     5    
  TOTAL  100    
  Data:Nume și prenume:Semnături:
  • Cadru didactic auxiliar evaluat:
  • Responsabil compartiment:
  • Responsabil comisie de contestații:
  • Director:
  • Membrii CA:
  (la 10-02-2021, Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 27 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2021 )
   +  Anexa nr. 7la metodologieANTET
  FIȘA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL
  DIDACTIC AUXILIAR DE INFORMATICIAN
  În temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidență a salariaților cu numărul........, se încheie astăzi,................., prezenta fișă a postului:Numele și prenumele ........................Specialitatea: .............................Denumirea postului: ...............Decizia de numire: ....................Încadrarea:.................................Cerințe:– studii:......................................................................................................................................– studii specifice postului.......................................– vechime.........................................................Relații profesionale:– ierarhice de subordonare: director; director adjunct;– de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unității de învățământ;– de reprezentare a unității școlare.I. ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII1.1.Analizarea softurilor educaționale.1.2. Întreținerea și administrarea rețelei INTERNET a școlii.1.3. Elaborarea documentelor de proiectare.1.4. Actualizarea documentelor de proiectare didactică.2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE CURRICULARE2.1. Asigurarea asistenței tehnice tuturor profesorilor școlii.2.2. Organizarea și întreținerea echipamentelor de calcul și a soft-urilor necesare activităților de predare-învățare.2.3. Utilizarea materialelor didactice adecvate.3. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE3.1. Implicarea/participarea la realizarea activităților extracurriculare.3.2. Implicarea partenerilor educaționali, realizarea de parteneriate.4. COMUNICARE ȘI RELAȚIONARE4.1. Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu elevii.4.2. Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu personalul școlii.4.3. Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu echipa managerială.4.4. Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare în cadrul comunității.4.5. Utilizarea tuturor tipurilor de comunicare în interiorul și în afara unității școlare.5. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE5.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.5.2. Participarea la activități metodice, stagii de formare/cursuri de perfecționare, manifestări științifice etc.5.3. Aplicarea cunoștințelor/abilităților/competențelor dobândite.6.CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE6.1. Implicarea în realizarea acțiunilor de promovare a ofertei educaționale.6.2.Promovarea sistemului de valori al unității la nivelul comunității.6.3.Facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale.6.4.Inițierea și derularea proiectelor și parteneriatelor.6.5.Organizarea activităților privind respectarea normelor, procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU pentru activitățile desfășurate în laborator.II. ALTE ATRIBUȚIIÎn funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul este obligat să îndeplinească și alte sarcini repartizate de angajator, în condițiile legii:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspunderea disciplinară:Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului și/sau sancționarea disciplinară, conform prevederilor legii.Director,(nume, semnătură, ștampilă)Semnătura titularului de luare la cunoștință:.........................Data: .............
   +  Anexa nr. 8la metodologie ANTET
  FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA
  STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCȚIA DE LABORANT
  Numărul fișei postului: ............... Numele și prenumele titularului: ........................ Perioada evaluată: ............... Calificativul acordat: ...................
  Domeniiale evaluăriiCriterii de performanțăIndicatori de performanțăPunctaj maximPunctaj acordat
  Auto evaluareCompartimentConsiliul de administrațieComisia de contestații
  1. Proiectarea activității1.1 Corelarea activității cu programa școlară și cu normele de elaborare a documentelor de proiectare.      
  1.2 Implicarea în activitățile de proiectare a ofertei educaționale la nivelul unității.      
  1.3 Folosirea TIC în activitatea de proiectare.      
  1.4 Participarea la activități extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare extrase din planul managerial al unității.      
    20    
  2. Realizareaactivitățilordidactice2.1 Realizarea unor experimente didactice care asigură caracterul aplicativ al învățării și formarea competențelor specifice.      
  2.2 Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învățământ în vederea optimizării activităților didactice inclusiv resurse TIC.       
  2.3 Participarea la activități extracurriculare, precum și participarea la acțiuni de voluntariat.      
    30    
  3.Comunicare și relaționare3.1 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu elevii.      
  3.2 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu personalul școlii.      
  3.3 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu echipa managerială.      
  3.4 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare în cadrul comunității.      
  3.5 Relaționarea cu firmele producătoare de resurse materiale necesare laboratoarelor de specialitate și cu firmele care asigură service-ul dispozitivelor din dotare.      
    20    
  4. Managementul carierei și al dezvoltării personale4.1 Valorificarea competențelor științifice, dobândite prin participarea la programele de formare/perfecționare.      
  4.2 Implicarea în organizarea activităților metodice la nivelul unității de învățământ/catedrei.      
  4.3 Realizarea/actualizarea portofoliului și dosarului personal.      
    10    
  5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și lapromovarea imaginii unității școlare5.1 Dezvoltarea de parteneriate și proiecte educaționale în vederea dezvoltării instituționale.      
  5.2 Promovarea ofertei educaționale.      
  5.3 Realizarea/participarea la programe/activități de prevenire și combatere a violenței și comportamentelor nesănătoase în mediul școlar.      
  5.4 Respectarea normelor, procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ precum și a sarcinilor suplimentare.      
  5.5 Implicarea activă în crearea unei culturi a calității la nivelul organizației.      
    15    
  6. Conduita profesională6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament). 2    
  6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale. 3    
     5    
  TOTAL  100    
  Data:Nume și prenume:Semnături:
  • Cadru didactic auxiliar evaluat:
  • Responsabil compartiment:
  • Responsabil comisie de contestații:
  • Director:
  • Membrii CA:
  (la 10-02-2021, Anexa nr. 8 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 27 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2021 )
   +  Anexa nr. 9la metodologieANTET
  FIȘA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL
  DIDACTIC AUXILIAR DE LABORANT
  În temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidență a salariaților cu numărul........, se încheie astăzi,................., prezenta fișă a postului:Numele și prenumele ..........................Specialitatea: ...............................Denumirea postului:...............Decizia de numire: ....................Încadrarea:...................................Cerințe:– studii:....................................................................................................................................– studii specifice postului.......................................– vechime.........................................................Relații profesionale:– ierarhice de subordonare: director; director adjunct;– de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unității de învățământ;– de reprezentare a unității școlare.I. ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII1.1. Analizarea curriculumului școlar.1.2. Elaborarea documentelor de proiectare.1.3.Proiectarea activităților/experiențelor de învățare care presupun utilizarea resurselor TIC.1.4. Actualizarea documentelor de proiectare didactică.2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE CURRICULARE2.1. Organizarea mijloacelor necesare activităților de predare-învățare.2.2. Utilizarea materialelor didactice adecvate.2.3. Integrarea și utilizarea TIC.3. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE3.1. Implicarea/participarea la realizarea activităților extracurriculare.3. 2. Implicarea partenerilor educaționali, realizarea de parteneriate.4. COMUNICARE ȘI RELAȚIONARE4.1.Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu elevii.4.2.Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu personalul școlii.4.3.Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu echipa managerială.4.4.Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare în cadrul comunității.4.5.Utilizarea tuturor tipurilor de comunicare în interiorul și în afara unității școlare.5. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE5.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.5.2. Participarea la activități metodice, stagii de formare/cursuri de perfecționare, manifestări științifice etc.5.3. Aplicarea cunoștințelor/abilităților/competențelor dobândite.6. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE6.1. Implicarea în realizarea acțiunilor de promovare a ofertei educaționale.6.2. Promovarea sistemului de valori al unității la nivelul comunității.6.3. Facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale.6.4. Inițierea și derularea proiectelor și parteneriatelor.6.5. Organizarea activităților privind respectarea normelor, procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU pentru activitățile desfășurate în laborator.II. ALTE ATRIBUȚIIÎn funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul este obligat să îndeplinească și alte sarcini repartizate de angajator, în condițiile legii:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspunderea disciplinară:Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului și/sau sancționarea disciplinară, conform prevederilor legii.Director,(nume, semnătură, ștampilă)Semnătura titularului de luare la cunoștință:...........................Data: .............
   +  Anexa nr. 10la metodologie ANTET
  FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII
  CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCȚIA DE TEHNICIAN
  Numărul fișei postului: ............... Numele și prenumele titularului: ........................ Perioada evaluată: ............... Calificativul acordat: ...................
  Domenii ale evaluăriiCriterii de performanțăIndicatori deperformanțăPunctajmaximPunctaj acordat
  Auto evaluareCompartimentConsiliul de administrațieComisia de contestații
  1. Proiectarea activității1.1. Corelarea activității tehnicianului cu activitățile școlii.      
  1.2. Realizarea planului managerial specific postului.      
  1.3. Aplicarea reglementărilor legale în vigoare la locul de muncă și în activitățile realizate cu elevii.      
    20    
  2. Realizarea activității2.1. Îndeplinirea sarcinilor de serviciu prevăzute de fișa postului.      
  2.2. Utilizarea rațională și eficientă a resurselor materiale, financiare, informaționale și de timp.      
  2.3. Formarea/dezvoltarea la elevi a unor deprinderi și a unor abilități specifice calificării.      
    30    
  3. Comunicarea și relaționarea3.1. Capacitatea de a face echipă cu cadrele didactice și cu ceilalți angajați ai școlii.      
  3.2. Realizarea comunicării cu elevii.      
  3.3.Realizarea comunicării cu conducerea unității de învățământ.      
  3.4. Monitorizarea situațiilor conflictuale.      
    20    
  4. Managementul carierei și al dezvoltării personale4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.      
  4.2. Participarea la stagii de formare/ cursuri de perfecționare etc.      
  4.3. Aplicarea cunoștințelor/abilităților/ competențelor dobândite.      
    10    
  5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii școlii5.1. Promovarea unei atitudini proactive față de activitățile școlii.      
  5.2. Promovarea în comunitate a activității instituției, participând la programe și parteneriate.      
  5.3. Realizarea activităților în conformitate cu politica educațională a școlii.      
  5.4. Respectarea și aplicarea regulilor școlii. 15    
  6. Conduita profesională6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament). 2    
  6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale. 3    
    5    
  TOTAL  100    
  Data:Nume și prenume:Semnături:
  • Cadru didactic auxiliar evaluat:
  • Responsabil compartiment:
  • Responsabil comisie de contestații:
  • Director:
  • Membrii CA:
  (la 10-02-2021, Anexa nr. 10 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 27 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2021 )
   +  Anexa nr. 11la metodologieANTET
  FIȘA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL
  DIDACTIC AUXILIAR DE TEHNICIAN
  În temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidență a salariaților cu numărul........, se încheie astăzi,................., prezenta fișă a postului:Numele și prenumele ..........................Specialitatea: ...............................Denumirea postului:...............Decizia de numire: ....................Încadrarea:...................................Cerințe:– studii:....................................................................................................................................– studii specifice postului.......................................– vechime.........................................................Relații profesionale:– ierarhice de subordonare: director; director adjunct;– de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unității de învățământ;– de reprezentare a unității școlare.I. ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚILOR1.1. Corelarea conținutului activității cu obiectivele generale ale instituției.1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului.1.3. Aplicarea reglementărilor legale în vigoare.2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR2.1. Îndeplinirea sarcinilor de serviciu specifice postului.2.2. Utilizarea rațională și eficientă a resurselor materiale, financiare, informaționale și de timp.2.3. Contribuții la dezvoltarea personalității elevului.3. COMUNICAREA ȘI RELAȚIONAREA3.1.Capacitatea de a se integra, a lucra în echipă.3.2. Realizarea comunicării școală - familie, școală - comunitate școlară/comunitate socială.3.3. Monitorizarea situațiilor conflictuale.4. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.4.2. Participarea la activități metodice, stagii de formare/cursuri de perfecționare etc.4.3. Aplicarea cunoștințelor/abilităților/competențelor dobândite.5. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE5.1.Promovarea unei atitudini proactive față de activitățile școlii.5.2.Promovarea în comunitate a activității instituției, participând la programe și parteneriate.5.3.Facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale.II. ALTE ATRIBUȚIIÎn funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul este obligat să îndeplinească și alte sarcini repartizate de angajator, precum și să respecte normele, procedurile de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU, în condițiile legii:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspunderea disciplinară:Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului și/sau sancționarea disciplinară, conform prevederilor legii.Director,(nume, semnătură, ștampilă)Semnătura titularului de luare la cunoștință:..........................Data: ............
   +  Anexa nr. 12la metodologie ANTET
  FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII
  CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCȚIA DE PEDAGOG ȘCOLAR
  Numărul fișei postului: ............... Numele și prenumele titularului: ........................ Perioada evaluată: ............... Calificativul acordat: ...................
  Domenii ale evaluăriiCriterii de performanțăIndicatori de performanțăPunctaj maximPunctaj acordat
  Auto evaluareCompartimentConsiliul de administrațieComisia de contestații
  1. Proiectarea activității1.1. Corelarea conținutului activității de pedagog școlar cu obiectivele generale ale instituției.
  1.2. Realizarea planului managerial al pedagogului școlar.
  1.3. Aplicarea reglementărilor legale în vigoare ce au în vedere activitatea pedagogului școlar.
  20
  2. Realizarea activității2.1. Îndeplinirea sarcinilor de serviciu specifice postului.
  2.2. Utilizarea rațională și eficientă a resurselor materiale, financiare, informaționale și de timp.
  2.3. Contribuții la dezvoltarea personalității elevului.
  30
  3. Comunicare și relaționare3.1. Capacitatea de a se integra/ lucra în echipă.
  3.2. Realizarea comunicării cu elevii.
  3.3. Realizarea comunicării cu factorii de răspundere din școală.
  3.4.. Realizarea comunicării cu familia.
  3.5. Monitorizarea situațiilor conflictuale din cămin.
  20
  4. Managementul carierei și al dezvoltării personale4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare
  4.2. Participarea la stagii de formare/ cursuri de perfecționare etc.
  4.3. Aplicarea cunoștințelor /abilităților/competențelor dobândite.
  10
  5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și promovarea imaginii școlii5.1. Manifestarea unei atitudini proactive în legătură cu activitățile specifice căminului.
  5.2. Promovarea în comunitate a activității instituției, participând la programe și parteneriate/pregătind participarea elevilor la programe/parteneriate.
  5.3. Realizarea unui climat de disciplină și de siguranță în cadrul căminului de elevi.
  15
  6. Conduita profesională6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).2
  6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale.3
  5
  TOTAL100
  Data:Nume și prenume:Semnături:
  • Cadru didactic auxiliar evaluat:
  • Responsabil compartiment:
  • Responsabil comisie de contestații
  • Director:
  • Membrii CA:
  (la 10-02-2021, Anexa nr. 12 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 27 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2021 )
   +  Anexa nr. 13la metodologieANTET
  FIȘA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE
  PEDAGOG ȘCOLAR
  În temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidență a salariaților cu numărul ....., se încheie astăzi, ......., prezenta fișă a postului:Numele și prenumele ...................Specialitatea: ........................Denumirea postului: ...................Decizia de numire: ....................Încadrarea: ...........................Cerințe:– studii:........................................................................................................................– studii specifice postului ................................vechime ....................................................Relații profesionale:– ierarhice de subordonare: director; director adjunct;– de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unității de învățământ;– de reprezentare a unității școlareI. ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚILOR1.1. Corelarea conținutului activității cu obiectivele generale ale instituției.1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului.1.3. Aplicarea reglementărilor legale în vigoare.2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR2.1. Îndeplinirea sarcinilor de serviciu specifice postului.2.2. Utilizarea rațională și eficientă a resurselor materiale, financiare, informaționale și de timp.2.3. Contribuții la dezvoltarea personalității elevului.3. COMUNICAREA ȘI RELAȚIONAREA3.1. Capacitatea de a se integra, de a lucra în echipă.3.2. Realizarea comunicării școală - familie, școală - comunitate școlară/comunitate socială.3.3. Monitorizarea situațiilor conflictuale.4. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.4.2. Participarea la activități metodice, stagii de formare/cursuri de perfecționare etc.4.3. Aplicarea cunoștințelor/abilităților/competențelor dobândite.5. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE5.1. Promovarea unei atitudini proactive față de activitățile școlii.5.2. Promovarea în comunitate a activității instituției, participând la programe și parteneriate.5.3. Facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale.II. ALTE ATRIBUȚIIÎn funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul este obligat să îndeplinească și alte sarcini repartizate de angajator, precum și să respecte normele, procedurile de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU, în condițiile legii:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspunderea disciplinară:Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului și/sau sancționarea disciplinară, conform prevederilor legii.Director,(nume, semnătură, ștampilă)Semnătura titularului de luare la cunoștință:.............................................Data: ..................
   +  Anexa nr. 14la metodologie ANTET
  FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII
  CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCȚIA DE
  INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE EXTRAȘCOLARĂ
  Numărul fișei postului: ............... Numele și prenumele titularului: ........................ Perioada evaluată: ............... Calificativul acordat: ...................
  Domenii ale evaluăriiCriterii de performanțăIndicatori de performanțăPunctaj maximPunctaj acordat
  Auto evaluareCompartimentConsiliul de administrațieComisia de contestații
  1. Proiectarea activităților1.1. Corelarea conținutului activității cu planul managerial al directorului.      
  1.2. Realizarea planului anual și semestrial de activități extrașcolare.      
  1.3. Aplicarea reglementărilor legale în vigoare.      
    20    
  2. Realizarea activităților2.1. Realizarea activităților extrașcolare propuse.      
  2.2. Utilizarea rațională și eficientă a resurselor materiale, financiare, informaționale și de timp.      
  2.3. Asigurarea unui climat propice dezvoltării personale.      
  2.4. Realizarea activităților respectând principiul egalității de șanse .      
  2.5. Contribuții la dezvoltarea personalității elevului.      
  3. Comunicarea și relaționarea3.1. Capacitatea de a lucra în echipă.      
  3.2. Realizarea comunicării cu elevii, cu cadrele didactice, cu conducerea școlii.      
  3.3. Menținerea relațiilor cu diferiți parteneri din comunitatea locală.      
  3.4. Monitorizarea situațiilor conflictuale.      
    20    
  4. Managementul carierei și al dezvoltării personale4.1.Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.      
  4.2. Participarea la activități metodice, stagii de formare/cursuri de perfecționare etc.      
  4.3. Aplicarea cunoștințelor/abilităților/competențelordobândite.      
    10    
  5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii școlii5.1. Formarea la elevi a unei atitudini proactive față de activitățile școlii.      
  5.1. Promovarea în comunitate a activității instituției, participând la programe și parteneriate.      
  5.2. Contribuția la îmbunătățirea/ consolidarea imaginii școlii în comunitate      
  5.3. Facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale.      
    15    
  6. Conduita profesională6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament). 2    
  6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale. 3    
    5    
  Total  100    
  Data:Nume și prenume:Semnături:
  • Cadru didactic auxiliar evaluat:
  • Responsabil compartiment:
  • Responsabil comisie de contestații:
  • Director:
  • Membrii CA:
  (la 10-02-2021, Anexa nr. 14 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 27 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2021 )
   +  Anexa nr. 15la metodologieANTET
  FIȘA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE
  INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE EXTRAȘCOLARĂ
  Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidență a salariaților cu numărul ......, se încheie astăzi, ........., prezenta fișă a postului:Numele și prenumele ...................Specialitatea: ........................Denumirea postului: ...................Decizia de numire: ....................Încadrarea: ...........................Cerințe:– studii:....................................................................................................................................– studii specifice postului ......................................– vechime ........................................................Relații profesionale:– ierarhice de subordonare: director; director adjunct;– de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unității de învățământ;– de reprezentare a unității școlareI. ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚILOR1.1. Corelarea conținutului activității cu obiectivele generale ale instituției.1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului.1.3. Aplicarea reglementărilor legale în vigoare.2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR2.1. Îndeplinirea sarcinilor de serviciu specifice postului.2.2. Utilizarea rațională și eficientă a resurselor materiale, financiare, informaționale și de timp.2.3. Contribuții la dezvoltarea personalității elevului.3. COMUNICAREA ȘI RELAȚIONAREA3.1. Capacitatea de a se integra/ lucra în echipă.3.2. Realizarea comunicării școală - familie, școală - comunitate școlară, comunitate socială.3.3. Monitorizarea situațiilor conflictuale.4. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.4.2. Participarea la activități metodice, stagii de formare/ cursuri de perfecționare etc.4.3. Aplicarea cunoștințelor/abilităților/competențelor dobândite.5. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE5.1. Promovarea unei atitudini proactive față de activitățile școlii.5.2. Promovarea în comunitate a activității instituției, participând la programe și parteneriate.5.3. Facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale.II. ALTE ATRIBUȚII.În funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul este obligat să îndeplinească și alte sarcini repartizate de angajator, precum și să respecte normele, procedurile de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU, în condițiile legii:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspunderea disciplinară:Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului și/sau sancționarea disciplinară, conform prevederilor legii.Director,(nume, semnătură, ștampilă)Semnătura titularului de luare la cunoștință:.............................................Data: ..................
   +  Anexa nr. 16la metodologie ANTET
  FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII
  CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCȚIA DE ASISTENT SOCIAL
  Numărul fișei postului: ............... Numele și prenumele titularului: ........................ Perioada evaluată: ............... Calificativul acordat: ...................
  Domenii ale evaluăriiCriterii de performanțăIndicatori de performanțăPunctaj maximPunctai acordat
  Auto evaluareCompartimentConsiliul de administrațieComisia de contestații
  1. Proiectarea activității1.1. Programarea activității de asistență socială.      
  1.2. Organizarea activității și a locului de muncă.      
  1.3. Respectarea codului deontologic al asistentului social.      
    20    
  2. Realizarea activității2.1. Respectarea programului de lucru.      
  2.2. Îndeplinirea la termen a obligațiilor de serviciu.      
  2.3. Utilizarea corespunzătoare a documentelor specifice (legislație, metodologii și proceduri).      
  2.4 Utilizarea logisticii unității în care își desfășoară activitatea.      
    30    
  3. Comunicare și relaționare3.1 Demonstrarea abilităților de comunicare formală intra și interinstituțională.      
  3.2. Facilitează comunicarea formală intra și interinstituțională, școală-familie, școală-comunitate școlară-comunitate socială.      
  3.3 Monitorizarea situațiilor conflictuale.      
  3.4. Capacitate de a se integra și de a lucra în echipă.      
    20    
  4. Managementul carierei și al dezvoltării personale4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare în carieră și personală.      
  4.2. Participarea la activități metodico-științifice de specialitate, stagii de formare/ cursuri de perfecționare etc.      
  4.3. Aplicarea în activitatea curentă a cunoștințelor/abilităților/competențelor profesionale dobândite în programele de formare continuă/perfecționare.      
    10    
  5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare5.1. Promovarea în comunitate a activității unității de învățământ, ofertei educaționale și a rezultatelor obținute.      
  5.2 Respectarea integrală a regulamentelor interne și a procedurilor stabilite la nivelul unității de învățământ.      
  5.3 Participarea la activitățile organizate de unitate privind cunoașterea și aplicarea normelor și procedurilor de sănătate și securitate în muncă, de PSI și ISU.      
  5.4 Participarea la programe/activități de prevenire și combatere a violenței și comportamentelor nesănătoase.      
    15    
  6. Conduita profesională6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament). 2    
  6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale. 3    
     5    
  Total  100    
  Data:Nume și prenume:Semnături:
  • Cadru didactic auxiliar evaluat:
  • Responsabil compartiment:
  • Responsabil comisie de contestații:
  • Director:
  • Membrii CA:
  (la 10-02-2021, Anexa nr. 16 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 27 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2021 )
   +  Anexa nr. 17la metodologieANTET
  FIȘA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE
  ASISTENT SOCIAL
  În temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidență a salariaților cu numărul ......, se încheie astăzi, ........., prezenta fișă a postului:Numele și prenumele ...................Specialitatea: ........................Denumirea postului: ...................Decizia de numire: ....................Încadrarea: ...........................Cerințe:– studii: ................................................................................................– studii specifice postului .........................– vechime ...........................................Relații profesionale:– ierarhice de subordonare: director; director adjunct;– de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unității de învățământ;– de reprezentare a unității școlare.I. ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII1.1. Programarea activității de asistență socială: întocmește documentații specifice; revizuiește documentații specifice; respectă codul deontologic al asistentului social.1.2. Organizarea activității: realizează evaluarea psiho-socială în echipa de specialiști; stabilește conținutul activității de asistență socială; alege strategii de intervenție specifice; monitorizează evoluția beneficiarilor.2. REALIZAREA ACTIVITĂȚII2.1. Respectarea programului de lucru: respectă programul de lucru stabilit prin regulamentul de ordine interioară.2.2. Îndeplinirea la termen a obligațiilor de serviciu:– rezolvă în termen legal sarcinile de serviciu;– respectă termenul legal de soluționare a cazurilor.2.3. Utilizarea corespunzătoare a documentelor specifice (legislație, metodologii și proceduri):– analizează legislația, metodologiile și procedurilor specifice;– respectă standardele de calitate.2.4. Utilizarea logisticii unității în care își desfășoară activitatea:– utilizează echipamentul din dotare;– eficiența în gestionarea resurselor alocate.3. COMUNICARE ȘI RELAȚIONARE3.1. Alege modalitățile corecte de comunicare.3.2. Facilitează comunicarea formală intra și interinstituțională, școală-familie, școală-comunitate școlară-comunitate socială.3.3. Monitorizarea situațiilor conflictuale.3.4. Capacitate de a se integra și de a lucra în echipă.4. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare în carieră și personală.4.2. Participarea la activități metodico-științifice de specialitate, stagii de formare/ cursuri de perfecționare etc.4.3. Aplicarea în activitatea curentă a cunoștințelor/abilităților/competențelor profesionale dobândite în programele de formare continuă/perfecționare.5. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE5.1. Promovarea în comunitate a activității unității de învățământ, ofertei educaționale și a rezultatelor obținute.5.2. Comunică eficient cu partenerii educaționali, cu comunitatea socială.5.3. Dezvoltă alături de partenerii educaționali proiecte educaționale utile axei elev-școală-comunitate.5.4. Respectarea integrală a regulamentelor interne și a procedurilor stabilite la nivelul unității de învățământ. Participă activ la elaborarea și implementarea regulamentului intern și a procedurilor specifice.5.5. Participarea la activitățile organizate de unitate privind cunoașterea și aplicarea normelor de SSM în domeniul situațiilor de urgență. Realizează/participă programe/activități de implementare a normelor de SSM în domeniul situațiilor de urgență.5.6. Participarea la programe/activități de prevenire și combatere a violenței și a comportamentelor nesănătoase. Realizează/participă programe/activități de prevenire și combatere a violenței și comportamentelor nesănătoase.II. ALTE ATRIBUȚII.În funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul este obligat să îndeplinească și alte sarcini repartizate de angajator, precum și să respecte normele, procedurile de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU, în condițiile legii:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspunderea disciplinară:Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului și/sau sancționarea disciplinară, conform prevederilor legii.Director,(nume, semnătură, ștampilă)Semnătura titularului de luare la cunoștință:.............................................Data: ..................
   +  Anexa nr. 18la metodologie ANTET
  FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA
  STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCȚIA DE COREPETITOR
  Numărul fișei postului: ............... Numele și prenumele titularului: ........................ Perioada evaluată: ............... Calificativul acordat: ...................
  Domenii ale evaluăriiCriterii de performanțăIndicatori de performanțăPunctaj maximPunctaj acordat
  Auto evaluareCompartimentConsiliul de administrațieComisia de contestații
  1. Proiectarea activității1.1. Programarea activității de corepetiție, conform proiectării activității didactice.      
  1.2. Proiectarea unor activități extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile și interesele educabililor.      
  1.3. Implicarea în activitățile de proiectare a ofertei educaționale la nivelul unității.      
    20    
  2. Realizarea activității2.1. Organizarea și amenajarea spațiului de lucru.      
  2.2. Îndeplinirea la termen a obligațiilor de serviciu.      
  2.3. Utilizarea corespunzătoare a mijloacelor și metodelor specifice.      
  2.4. Organizarea și participarea la activități extracurriculare.      
  2.5. Formarea deprinderilor de studiu individual și în echipă în vederea formării/dezvoltării competenței de „a învăța să înveți      
    30    
  3. Comunicare și relaționare3.1 Demonstrarea abilităților de comunicare formală intra și inter- instituțională.      
  3.2. Comunicarea școală - familie - comunitate.      
  3.3.Capacitatea de a face echipă cu cadrele didactice și cu ceilalți angajați ai școlii.      
    15    
  4. Managementul carierei și al dezvoltării personale4.1. Participarea la programele de formare continuă și perfecționare.      
  4.2. Aplicarea în activitatea curentă a cunoștințelor profesionale dobândite în programele de formare continuă și perfecționare.      
  4.3.Implicarea în organizarea activităților metodice la nivelul unității de învățământ/catedrei.      
  4.4.Realizarea/actualizarea portofoliului și a dosarului personal.      
    15    
  5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și promovarea imaginii școlii5.1 .Implicarea în dezvoltarea de parteneriate și proiecte educaționale în vederea dezvoltării instituționale.      
  5.2.Promovarea în comunitate a activității unității de învățământ, a ofertei educaționale și a rezultatelor obținute.      
  5.3.Participarea la activitățile organizate de unitate privind cunoașterea și aplicarea normelor și procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU      
  5.4.Realizarea/participarea la programe/activități de prevenire și combatere a violenței și comportamentelor nesănătoase în mediul școlar.      
    15    
  6. Conduita profesională6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament). 2    
  6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale. 3    
    5    
  Total  100    
  Data:Nume și prenume:Semnături:
  • Cadru didactic auxiliar evaluat:
  • Responsabil compartiment:
  • Responsabil comisie de contestații:
  • Director:
  • Membrii CA:
  (la 10-02-2021, Anexa nr. 18 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 27 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2021 )
   +  Anexa nr. 19la metodologieANTET
  FIȘA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE
  COREPETITOR
  În temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidență a salariaților cu numărul ......, se încheie astăzi, ........, prezenta fișă a postului:Numele și prenumele ...................Specialitatea: ........................Denumirea postului:....................Decizia de numire: ....................Încadrarea: ...........................Cerințe:– studii:..........................................................................................................................– studii specifice postului .................................– vechime ...................................................Relații profesionale:– ierarhice de subordonare: director; director adjunct;– de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unității de învățământ;– de reprezentare a unității școlare.I. ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII1.1. Întocmește documentații specifice.1.2. Respectă planificarea activităților.2. REALIZAREA ACTIVITĂȚII2.1. Organizarea activității și a locului de muncă2.1.1. Stabilește conținutul activității de corepetiție.2.1.2. Organizează repetițiile conform planificărilor.2.1.3. Formează deprinderi de studiu individual și în echipă în vederea formării/dezvoltării competenței de "a învăța să înveți".2.2. Respectarea programul de lucru stabilit prin Regulamentul Intern2.2.1. Respectă programul de lucru stabilit prin Regulamentul Intern.2.2.2. Participă la dezvoltarea capacităților de lucru.2.3. Îndeplinirea la termen a obligațiilor de serviciu2.3.1. Rezolvă în termen legal sarcinile de serviciu.2.4. Utilizarea corespunzătoare a mijloacelor și metodelor specifice2.4.1. Utilizează mijloacele, metodologiile și procedurile specifice.2.4.2. Respectă standardele de calitate.2.5. Utilizarea logisticii unității în care își desfășoară activitatea.2.5.1. Utilizează echipamentul din dotare.2.5.2. Eficiența în gestionarea resurselor alocate.3. COMUNICARE ȘI RELAȚIONARE3.1. Demonstrarea abilităților de comunicare formală intra și inter instituțională. Dezvoltă capacitatea de comunicare și relaționare în interiorul și în afara unității (cu elevii, personalul școlii, echipa managerială și în cadrul comunității).3.2. Comunicarea școală - familie - comunitate. Facilitează comunicarea școală - familie comunitate.3.3. Manifestă atitudini morale și civice (limbaj, ținută, comportament etc.).4. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE4.1. Participarea la programele de formare continuă și perfecționare.4.1.1. Identifică nevoile proprii de dezvoltare.4.1.2. Participă la diferite forme de perfecționare în domeniul educației.4.1.3. Dezvoltă competențele specifice.4.2. Aplicarea în activitatea curentă a cunoștințelor profesionale dobândite în programele de formare continuă și perfecționare4.2.1. Selectează și utilizează cunoștințele profesionale moderne.4.3. Participarea la activități metodico-științifice de specialitate.4.3.1. Participă la programele și activitățile comisiilor de specialitate.5. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE5.1. Promovarea în comunitate a activității unității de învățământ, ofertei educaționale și a rezultatelor obținute.5.1.1. Comunică eficient cu partenerii educaționali, cu comunitatea socială.5.1.2. Participa alături de partenerii educaționali la proiecte educaționale utile axei: elev-școală-comunitate.5.2. Respectarea integrală a regulamentelor interne și a procedurilor stabilite la nivelul unității de învățământ.5.2.1. Participă activ la elaborarea și implementarea Regulamentului Intern și a procedurilor specifice.5.3. Participarea la programe/activități de prevenire și combatere a violenței și a comportamentelor nesănătoase.5.3.1. Realizează/participă la programe/activități de prevenire și combatere a violenței și a comportamentelor nesănătoase.II. ALTE ATRIBUȚIIÎn funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul este obligat să îndeplinească și alte sarcini repartizate de angajator, precum și să respecte normele, procedurile de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU, în condițiile legii:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspunderea disciplinară:Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului și/sau sancționarea disciplinară, conform prevederilor legii.Director,(nume, semnătură, ștampilă)Semnătura titularului de luare la cunoștință:.............................................Data: ..................
   +  Anexa nr. 20la metodologie ANTET
  FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII
  CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCȚIA
  MEDIATOR ȘCOLAR
  Numărul fișei postului: ............... Numele și prenumele titularului: ........................ Perioada evaluată: ............... Calificativul acordat: ...................
  Domenii ale evaluăriiCriterii de performanțăIndicatori de performanțăPunctaj maximPunctaj acordat
  Auto evaluareCompartimentConsiliul de administrațieComisia de contestării
  1. Proiectarea activității de mediator școlar1.1. Fundamentarea proiectării activităților specifice funcției este realizată conform fișei postului. Stabilește obiectivele și durata activității în funcție de specificul activității și timpul disponibil.      
  1.2. Strategiile de lucru sunt corect stabilite.      
  1.3. Elaborează instrumente de lucru/proiectare.      
  1.4. Folosește instrumentele TIC în proiectareaactivităților/experiențelor derulate.      
  1.5. Proiectarea activității extracurriculare.      
    20    
  2. Realizarea activității de mediator școlar2.1. Organizarea și dirijarea activităților planificate sunt realizate conform planificării.      
  2.2. Utilizează materiale și instrumente specifice, adecvate funcției.      
  2.3. Monitorizează copiii de vârstă preșcolară și de vârstă școlară.      
  2.4. Ajută la aplicarea practicilor incluzive în școală.      
  2.5. Promovează limba, tradițiile și obiceiurile comunității în școală.      
    30    
  3. Comunicare și relaționare3.1. Stabilește modalitățile de comunicare:• Transmiterea corectă a informației;• Medierea comunicării;• Stabilirea modelelor de colaborare ale școlii cu familia, comunitatea locală, ONG-uri;• Consilierea familiilor dezavantajate privind rolul și importanța școlarizării.      
  3.2. Transmite corect informația.      
  3.3. Mediază comunicarea în cazuri de conflict din școală.      
  3.4. Stabilește modele de colaborare ale școlii cu familia, comunitatea locală, ONG-uri.      
  3.5. Consiliază familiile dezavantajate privind rolul și importanța școlarizării.      
    20    
  4. Managementul carierei și al dezvoltării personale4.1. Identifică nevoile proprii de dezvoltare.      
  4.2. Participă la activități/stagii de formare, cursuri de perfecționare, manifestări științifice etc.      
  4.3. Aplică cunoștințele/abilitățile/ competențele dobândite.      
  4.4. Integrarea și utilizarea TIC.      
    10    
  5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii școlii.5.1. Relaționarea eficientă cu partenerii economici și sociali.      
  5.2. Gestionarea activităților practice în cadrul unor proiecte în parteneriat.      
  5.3. Implicarea în activitatea specifică sistemului de asigurare a calității din instituție.      
  5.4. Promovarea sistemului de valori al unității la nivelul comunității.      
  5.5. Facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale.      
  5.6. Inițierea și derularea proiectelor și parteneriatelor.      
    15    
  6. Conduita profesională6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament). 2    
  6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale. 3    
    5    
  TOTAL100    
  Data:Nume și prenume:Semnături:
  • Cadru didactic auxiliar evaluat:
  • Responsabil compartiment:
  • Responsabil comisie de contestații:
  • Director:
  • Membrii CA:
  (la 10-02-2021, Anexa nr. 20 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 27 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2021 )
   +  Anexa nr. 21la metodologieANTET
  FIȘA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC
  AUXILIAR DE MEDIATOR ȘCOLAR
  În temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidență a salariaților cu numărul...., se încheie astăzi,....., prezenta fișă a postului:Numele și prenumele ..............Specialitatea: ...................Denumirea postului:...............Decizia de numire: ...............Încadrarea:.......................Cerințe:– studii .........................– studii specifice postului: .....– vechime: .......................Relații profesionale:– ierarhice de subordonare: director; director adjunct– de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unității de învățământ, instituții partenere, ONG-uri;– de reprezentare.I. ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII DE MEDIATOR ȘCOLAR.1.1. Fundamentarea proiectării activităților specifice funcției.1.2. Stabilirea strategiilor optime.1.3. Elaborarea instrumentelor de proiectare.1.4. Proiectarea activităților/experiențelor derulate care presupun utilizarea resurselor TIC.1.5. Proiectarea activității extracurriculare.2. REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE MEDIATOR ȘCOLAR2.1. Organizarea și dirijarea activităților planificate.2.2. Utilizarea materialelor didactice adecvate.2.3. Monitorizează copiii de vârstă preșcolară și de vârstă școlară.2.4. Aplicarea practicilor incluzive.2.5. Promovarea în școală a limbii, obiceiurilor și tradițiilor comunității.3. COMUNICARE ȘI RELAȚIONARE3.1. Stabilirea modalităților de comunicare.3.2. Transmiterea corectă a informației.3.3. Medierea comunicării.3.4. Stabilirea modelelor de colaborare ale școlii cu familia, comunitatea locală, ONG-uri.3.5. Consilierea familiilor dezavantajate privind rolul și importanța școlarizării copiilor.4. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.4.2. Participarea la activități metodice, stagii de formare/cursuri de perfecționare, manifestări științifice etc.4.3. Aplicarea cunoștințelor, abilităților, competențelor dobândite.4.4. Integrarea și utilizarea TIC.4.5. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament), respectarea și promovarea deontologiei profesionale.5. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII.5.1. Relaționarea eficientă cu partenerii economici și sociali.5.2. Gestionarea activităților practice în cadrul unor proiecte în parteneriat.5.3. Implicarea în activitatea specifică sistemului de asigurare a calității din instituție.5.4. Promovarea sistemului de valori al unității la nivelul comunității.5.5. Facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale.5.6. Inițierea și derularea proiectelor și parteneriatelor.II. ALTE ATRIBUȚIIÎn funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul este obligat să îndeplinească și alte sarcini repartizate de angajator, precum și să respecte normele, procedurile de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU, în condițiile legii:_______________________________________________________________________Răspunderea disciplinară:Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului și/sau sancționarea disciplinară, conform prevederilor legii.Director,(nume, semnătură, ștampilă)Semnătura titularului de luarela cunoștință:..............................Data: ........
   +  Anexa nr. 22la metodologie ANTET
  FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII
  CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCȚIA DE
  SECRETAR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
  Numărul fișei postului: ............... Numele și prenumele titularului: ........................ Perioada evaluată: ............... Calificativul acordat: ...................
  Domenii ale evaluăriiCriterii de performanțăIndicatori de performanțăPunctaj maximPunctaj acordat
  Auto evaluareCompartimentConsiliul de administrațieComisia de contestații
  1. Proiectarea activității1.1.Respectarea planurilor manageriale ale școlii.      
  1.2.Implicarea în proiectarea activității școlii, la nivelul compartimentului.      
  1.3.Realizarea planificării calendaristice a compartimentului.      
  1.4.Cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare.      
  1.5.Folosirea tehnologiei informatice în proiectare.      
    20    
  2. Realizarea activităților2.1.Organizarea documentelor oficiale.      
  2.2. Asigură ordonarea și arhivarea documentelor unității.      
  2.3. Gestionarea documentelor pentru resursa umană a unității (cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal nedidactic). Înregistrarea și prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de salarizare și REVISAL.      
  2.4. Întocmirea și actualizarea documentelor de studii ale elevilor.      
  2.5. Alcătuirea de proceduri.      
    30    
  3. Comunicare și relaționare3.1.Asigurarea fluxului informațional al compartimentului.      
  3.2.Raportarea periodică pentru conducerea instituției.      
  3.3.Asigurarea transparenței deciziilor din compartiment.      
  3.4. Evidența, gestionarea și arhivarea documentelor.      
  3.5. Asigurarea interfeței privind comunicarea cu beneficiarii direcți și indirecți.      
    20    
  4. Managementul carierei și al dezvoltării personale4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.      
  4.2. Participarea la activități de formare profesională și dezvoltare în carieră.      
  4.3. Participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul școlar.      
    10    
  5.Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii școlii5.1. Planificarea activității compartimentului prin prisma dezvoltării instituționale și promovarea imaginii școlii.      
  5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanții comunității locale privind activitatea compartimentului.      
  5.3. Îndeplinirea altor atribuții dispuse de șeful ierarhic superior și/sau directorul, care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiții a atribuțiilor aflate în sfera sa de responsabilitate.      
  5.4. Respectarea normelor, ROI, a procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ.      
    15    
  6. Conduita profesională6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament). 2    
  6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale. 3    
    5    
  TOTAL  100    
  Data:Nume și prenume:Semnături:
  • Cadru didactic auxiliar evaluat:
  • Responsabil compartiment:
  • Responsabil comisie de contestații:
  • Director:
  • Membrii CA:
  (la 10-02-2021, Anexa nr. 22 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 27 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2021 )
   +  Anexa nr. 23la metodologieANTET
  FIȘA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC
  AUXILIAR DE SECRETAR
  În temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidență a salariaților cu numărul...., se încheie astăzi,....., prezenta fișă a postului:Numele și prenumele ...................Specialitatea: ........................Denumirea postului:....................Decizia de numire: ....................Încadrarea:............................Cerințe:– studii:..............................................................................................................................................– studii specifice postului............................................– vechime..............................................................Relații profesionale:– ierarhice de subordonare: director; director adjunct;– de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unității de învățământ;– de reprezentare a unității școlare.I. ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚILOR1.1. Respectarea planurilor manageriale ale școlii.1.2. Implicarea în proiectarea activității școlii, la nivelul compartimentului.1.3. Realizarea planificării calendaristice a compartimentului.1.4. Cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare.1.5. Folosirea tehnologiei informatice în proiectare.2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR2.1. Organizarea documentelor oficiale.2.2. Asigură ordonarea și arhivarea documentelor unității.2.3. Gestionarea documentelor pentru resursa umană a unității (cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal nedidactic). Înregistrarea și prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de salarizare și REVISAL.2.4. Întocmirea și actualizarea documentelor de studii ale elevilor.2.5. Alcătuirea de proceduri.3. COMUNICARE ȘI RELAȚIONARE3.1. Asigurarea fluxului informațional al compartimentului.3.2. Raportarea periodică pentru conducerea instituției.3.3. Asigurarea transparenței deciziilor din compartiment.3.4. Evidența, gestionarea și arhivarea documentelor.3.5. Asigurarea interfeței privind comunicarea cu beneficiarii direcți și indirecți.4. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.4.2. Participarea la activități de formare profesională și dezvoltare în carieră.4.3. Participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul școlar.5. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII5.1. Planificarea activității compartimentului prin prisma dezvoltării instituționale și promovarea imaginii școlii.5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanții comunității locale privind activitatea compartimentului.5.3. Îndeplinirea altor atribuții dispuse de șeful ierarhic superior și/sau directorul, care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiții a atribuțiilor aflate în sfera sa de responsabilitate.5.4. Respectarea ROI, normelor și procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ.II. ALTE ATRIBUȚII.În funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul este obligat să îndeplinească și alte sarcini repartizate de angajator, în condițiile legii:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspunderea disciplinară:Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după diminuarea calificativului și/sau sancționarea disciplinară, conform prevederilor legii.Director,(nume, semnătură, ștampilă)Semnătura titularului de luarela cunoștință:..............................Data: ...........
   +  Anexa nr. 24la metodologie ANTET
  FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII
  CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCȚIA DE
  ADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABIL) ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
  Numărul fișei postului: ............... Numele și prenumele titularului: ........................ Perioada evaluată: ............... Calificativul acordat: ...................
  Domenii ale evaluăriiCriterii de performanțăIndicatori de performanțăPunctaj maximPunctaj acordat
  Auto evaluareCompartimentConsiliul de administrațieComisia de contestării
  1. Proiectarea activității1.1. Respectarea planurilor manageriale ale școlii.      
  1.2.Implicarea în proiectarea activității școlii, la nivelul compartimentului financiar.      
  1.3.Cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare.      
  1.4.Folosirea tehnologiei informatice în proiectare.      
    20    
  2. Realizarea activităților2.1.Organizarea activității.      
  2.2. Înregistrarea și prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de contabilitate.      
  2.3. Monitorizarea activității.      
  2.4. Consilierea/îndrumarea și controlul periodic al personalului care gestionează valori materiale.      
  2.5. Alcătuirea de proceduri.      
    30    
  3. Comunicare și relaționare3.1. Asigurarea fluxului informațional al compartimentului.      
  3.2.Raportarea periodică pentru conducerea instituției.      
  3.3. Asigurarea transparenței deciziilor din compartiment.      
  3.4.Evidența, gestionarea și arhivarea documentelor.      
  3.5. Asigurarea interfeței privind licitațiile sau încredințărilor directe.      
    20    
  4. Managementul carierei și al dezvoltării personale4.1. Nivelul și stadiul propriei pregătiri profesionale.      
  4.2. Formare profesională și dezvoltare în carieră.      
  4.3. Coordonarea personalului din subordine privind managementul carierei.      
  4.4. Participarea la instruirile organizate de inspectoratul școlar.      
    10    
  5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii școlii5.1. Planificarea bugetară prin prisma dezvoltării instituționale și promovarea imaginii școlii.      
  5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanții comunității locale privind activitatea compartimentului.      
  5.3. Îndeplinirea altor atribuții dispuse de șeful ierarhic superior și/sau directorul, care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiții a atribuțiilor aflate în sfera sa de responsabilitate.      
  5.4. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ.      
    15    
  6. Conduita profesională6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament). 2    
  6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale. 3    
    5    
  TOTAL  100    
  Data:Nume și prenume:Semnături:
  • Cadru didactic auxiliar evaluat:
  • Responsabil compartiment:
  • Responsabil comisie de contestații:
  • Director:
  • Membrii CA:
  (la 10-02-2021, Anexa nr. 24 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 27 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2021 )
   +  Anexa nr. 25la metodologieANTET
  FIȘA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC
  AUXILIAR DE ADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABIL)
  În temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul de evidență a contractelor individuale de muncă cu numărul...., se încheie astăzi,....., prezenta fișă a postului:Numele și prenumele ..............Specialitatea: ...................Denumirea postului:...............Decizia de numire: ...............Încadrarea:.......................Cerințe:– studii:..................................................................................................................................................– studii specifice postului..............................................– vechime................................................................Relații profesionale:– ierarhice de subordonare: director; director adjunct;– de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unității de învățământ;– de reprezentare a unității școlareI. ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚILOR1.1. Respectarea planurilor manageriale ale școlii.1.2. Implicarea în proiectarea activității școlii, la nivelul compartimentului financiar.1.3. Cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare.1.4. Folosirea tehnologiei informatice în proiectare.2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR2.1. Organizarea activității.2.2. Înregistrarea și prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de contabilitate.2.3. Monitorizarea activității.2.4. Consilierea/îndrumarea și controlul periodic al personalului care gestionează valori materiale.2.5. Alcătuirea de proceduri.3. COMUNICARE ȘI RELAȚIONARE3.1. Asigurarea fluxului informațional al compartimentului.3.2. Raportarea periodică pentru conducerea instituției.3.3. Asigurarea transparenței deciziilor din compartiment.3.4. Evidența, gestionarea și arhivarea documentelor.3.5. Asigurarea transparenței privind licitațiile sau încredințările directe.4. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE4.1. Nivelul și stadiul propriei pregătiri profesionale.4.2. Formare profesională și dezvoltare în carieră.4.3. Coordonarea personalului din subordine privind managementul carierei.4.4. Participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul școlar.5. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII5.1. Planificarea bugetară prin prisma dezvoltării instituționale și promovarea imaginii școlii.5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanții comunității locale privind activitatea compartimentului.5.3. Îndeplinirea altor atribuții dispuse de șeful ierarhic superior și/sau directorul care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiții a atribuțiilor aflate în sfera sa de responsabilitate.5.4. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ.II. ALTE ATRIBUȚII.În funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul este obligat să îndeplinească și alte sarcini repartizate de angajator, în condițiile legii:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspunderea disciplinară:Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului și/sau sancționarea disciplinară, conform prevederilor legii.Director,(nume, semnătură, ștampilă)Semnătura titularului de luarela cunoștință:..............................Data: ........
   +  Anexa nr. 26la metodologie ANTET
  FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII
  CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCȚIA DE
  INSTRUCTOR-ANIMATOR
  Numărul fișei postului: ............... Numele și prenumele titularului: ........................ Perioada evaluată: ............... Calificativul acordat: ...................
  Domenii ale evaluăriiCriterii de performanțăIndicatori de performanțăPunctaj maximPunctaj acordat
  Auto evaluareCompartimentConsiliul de administrațieComisia de contestații
  1. Proiectarea activității1.1 Elaborarea documentelor de proiectare a activității conform specificului postului.      
  1.2 Fundamentarea proiectării activităților educative/formative pe analiza de nevoi efectuată în unitatea de învățământ.      
  1.3 Folosirea TIC în activitatea de proiectare.      
  1.4. Realizarea proiectării programelor educative pentru activitățile de timp liber și de vacanță pe care le realizează la nivelul școlilor, al cluburilor copiilor sau în taberele școlare.      
  1.5 Elaborarea proiectelor de parteneriat cu alte instituții de învățământ.      
    20    
  2. Realizarea activităților2.1 Organizarea activităților educative complementare care vizează dezvoltarea aptitudinilor elevilor în domeniile cultural-artistic, tehnic-aplicativ, sportiv-turistic.      
  2.2 Desfășurarea activităților atelierelor de lucru tematice, în conformitate cu nevoile elevilor și cu specificul unității de învățământ.      
  2.3 Coordonarea formațiilor cultural-artistice.      
  2.4 Amenajarea spațiilor adecvate pentru desfășurarea activităților recreative în perimetrul unității de învățământ sau în tabere școlare.      
  2.5 Facilitarea implicării specialiștilor din palatele și cluburile copiilor în realizarea programelor și proiectelor desfășurate în unitatea de învățământ.      
    30    
  3. Comunicare și relaționare3.1 Relaționarea eficientă cu întregul personal al unității de învățământ.      
  3.2 Promovarea unui comportament asertiv în relațiile cu personalul unității de învățământ.      
  3.4 Facilitarea și colaborarea școlii cu diverse instituții (centre de plasament, școli speciale etc.), cu alte structuri cu rol educațional care contribuie la educarea și integrarea elevilor în societate.      
  3.5 Popularizarea în rândul elevilor a programelor propuse de instituțiile specializate în activitățile de timp liber.      
    20    
  4. Managementul carierei și al dezvoltării personale4.1 Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare profesională.      
  4.2 Participarea la stagii de formare/cursuri de perfecționare.      
  4.3 Aplicarea în activitatea curentă a cunoștințelor/abilităților/competențelor dobândite prin formare continuă/perfecționare.      
    10    
  5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare5.1 Promovarea sistemului de valori al unității la nivelul comunității.      
  5.2 Facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale.      
  5.3 Elaborarea, redactarea și popularizarea unor materiale informative (buletine metodice, publicații de specialitate, culegeri tematice, planșe, fișe, studii, programe, traduceri, scrisori metodice, portofolii, albume).      
  5.4 Inițierea și derularea proiectelor și parteneriatelor.      
  5.5 Colaborarea cu mass-media în vederea difuzării și popularizării activităților desfășurate în unitatea de învățământ.      
    15    
  6. Conduita profesională6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament). 2    
  6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale. 3    
    5    
  TOTAL  100    
  Data:Nume și prenume:Semnături:
  • Cadru didactic auxiliar evaluat:
  • Responsabil compartiment:
  • Responsabil comisie de contestații:
  • Director:
  • Membrii CA:
  (la 10-02-2021, Anexa nr. 26 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 27 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2021 )
   +  Anexa nr. 27la metodologieANTET
  FIȘA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC
  AUXILIAR DE INSTRUCTOR-ANIMATOR
  În temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidență a salariaților cu numărul...., se încheie astăzi,....., prezenta fișă a postului:Numele și prenumele ..............Specialitatea: ...................Denumirea postului:...............Decizia de numire: ...............Încadrarea:.......................Cerințe:– studii:............................................................................................................................................– studii specifice postului...........................................– vechime.............................................................Relații profesionale:– ierarhice de subordonare: director; director adjunct;– de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unității de învățământ;– de reprezentare a unității școlare.I. ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII1.1. Elaborarea documentelor de proiectare a activității conform specificului postului.1.2. Fundamentarea proiectării activităților educative/formative pe analiza de nevoi efectuată în unitatea de învățământ.1.3. Realizarea proiectării programelor educative pentru activitățile de timp liber și de vacanță pe care le realizează la nivelul școlilor, al cluburilor copiilor sau în taberele școlare.1.4. Elaborarea proiectelor de parteneriat cu alte instituții de învățământ.1.5. Corelarea graficului activităților educative cu manifestările de la nivel local/județean/național.2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR2.1. Organizarea activităților educative complementare care vizează dezvoltarea aptitudinilor elevilor în domeniile cultural-artistic, tehnic-aplicativ, sportiv-turistic.2.2. Desfășurarea activităților atelierelor de lucru tematice în conformitate cu nevoile elevilor și cu specificul unității de învățământ.2.3. Coordonarea formațiilor cultural-artistice.2.4. Amenajarea spațiilor adecvate pentru desfășurarea activităților recreative în perimetrul unității de învățământ sau în tabere școlare.2.5. Facilitarea implicării specialiștilor din palatele și cluburile copiilor în realizarea programelor și proiectelor desfășurate în unitatea de învățământ.3. COMUNICARE ȘI RELAȚIONARE3.1. Asigurarea fluxului corect și rapid al informațiilor de specialitate la nivelul unității școlare.3.2. Promovarea unui comportament asertiv în relațiile cu personalul unității de învățământ.3.3. Facilitarea colaborarea școlii cu diverse instituții (centre de plasament, școli speciale, etc.), cu alte structuri cu rol educațional care contribuie la educarea și integrarea elevilor în societate.3.4. Asigurarea comunicării/relaționării cu palatele și cluburile copiilor și elevilor, cu agențiile teritoriale ale taberelor și turismului școlar.3.5. Popularizarea în rândul elevilor a programelor propuse de instituțiile specializate în activitățile de timp liber.4. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE4.1. Identificarea nevoilor proprii de formare/perfecționare.4.2. Participarea la stagii de formare/cursuri de perfecționare.4.3. Aplicarea în activitatea curentă a cunoștințelor/abilităților/competențelor dobândite prin formare continuă/perfecționare.5. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE5.1. Promovarea sistemului de valori al unității la nivelul comunității.5.2. Facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale.5.3. Participarea și implicarea în procesul decizional în cadrul instituției și la elaborarea și implementarea proiectului instituțional.5.4. Elaborarea/editarea unor prospecte, pliante de popularizare a activităților de timp liber și de vacanță.5.5. Elaborarea, redactarea și popularizarea unor materiale informative (buletine metodice, publicații de specialitate, culegeri tematice, planșe, fișe, studii, programe, traduceri, scrisori metodice, portofolii, albume).5.6. Colaborarea cu mass-media în vederea difuzării și popularizării activităților desfășurate în unitatea de învățământ.II. ALTE ATRIBUȚIIÎn funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul este obligat să îndeplineasca și alte sarcini repartizate de angajator, precum și să respecte normele, procedurile de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU, în condițiile legii:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspunderea disciplinară:Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului și/sau sancționarea disciplinară, conform prevederilor legii.Director,(nume, semnătură, ștampilă)Semnătura titularului de luarela cunoștință:..............................Data: ..................
   +  Anexa nr. 28la metodologie ANTET
  FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII
  CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCȚIA DE
  ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU
  Numărul fișei postului: ............... Numele și prenumele titularului: ........................ Perioada evaluată: ............... Calificativul acordat: ...................
  Domenii ale evaluăriiCriterii de performanțăIndicatori de performanțăPunctaj maximPunctaj acordat
  Auto evaluareCompartimentConsiliul de administrațieComisia de contestații
  1. Proiectarea activității1.1 Elaborarea documentelor de proiectare a activității conform specificului postului și corelarea acestora cu documentele de proiectare ale unității de învățământ.      
  1.2 Implicarea în elaborarea documentelor de proiectare a activității compartimentului funcțional.      
  1.3 Folosirea TIC în activitatea de proiectare.      
  1.4 Elaborarea tematicii și graficului de control ale activității personalului din subordine.      
    20    
  2. Realizarea activităților2.1 Identificarea și aplicarea soluțiilor optime, prin consultare cu conducerea unității, pentru toate problemele ce revin sectorului administrativ.      
  2.2. Organizarea și gestionarea bazei materiale a unității de învățământ.      
  2.3.Elaborarea documentației necesare, conform normelor în vigoare, pentru realizarea de achiziții publice în vederea dezvoltării bazei tehnico-materiale a unității de învățământ.      
  2.4 Gestionarea inventarului mobil și imobil al unității de învățământ în registrul inventar al acesteia și în evidentele contabile.      
    30    
  3. Comunicare și relaționare3.1 Relaționarea eficientă cu întregul personal al unității de învățământ.      
  3.2 Promovarea unui comportament asertiv în relațiile cu personalul unității de învățământ.      
  3.4 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare în interiorul și în afara unității (cu elevii, personalul școlii, echipa managerială și în cadrul comunității).      
     20    
  4. Managementul carierei și al dezvoltării personale4.1 Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.      
  4.2 Participarea la stagii de formare/ cursuri de perfecționare etc.      
  4.3 Aplicarea în activitatea curentă a cunoștințelor/abilităților/competențelor dobândite prin formare continuă/ perfecționare.      
     10    
  5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare5.1 Promovarea sistemului de valori al unității la nivelul comunității.      
  5.2 Facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale.      
  5.3 Participarea și implicarea în procesul decizional în cadrul instituției și la elaborarea și implementarea proiectului instituțional.      
  5.4 Inițierea și derularea proiectelor și parteneriatelor.      
  5.5 Atragerea de sponsori în vederea dezvoltării bazei materiale a unității.      
    15    
  6. Conduita profesională6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament). 2    
  6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale. 3    
    5    
  TOTAL  100    
  Data:Nume și prenume:Semnături:
  • Cadru didactic auxiliar evaluat:
  • Responsabil compartiment:
  • Responsabil comisie de contestații:
  • Director:
  • Membrii CA:
  (la 10-02-2021, Anexa nr. 28 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 27 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2021 )
   +  Anexa nr. 29la metodologieANTET
  FIȘA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL
  DIDACTIC AUXILIAR DE ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU
  În temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidență a salariaților cu numărul...., se încheie astăzi,......, prezenta fișă a postului:Numele și prenumele ...........Specialitatea: ..............Denumirea postului:........Decizia de numire: ..........Încadrarea:....................Cerințe:– studii:....................................................................................................................................– studii specifice postului.......................................– vechime....................................................................Relații profesionale:– ierarhice de subordonare: director; director adjunct;– de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unității de învățământ;– de reprezentare a unității școlare.I. ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII1.1. Elaborarea documentelor de proiectare a activității conform specificului postului.1.2. Realizarea planificării activității de distribuire a materialelor și accesoriilor necesare desfășurării activității personalului din unitatea de învățământ.1.3. Elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de îngrijire și pază din unitatea de învățământ.1.4. Elaborarea tematicii și a graficului de control ale activității personalului din subordine.2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR2.1. Identificarea soluțiilor optime, prin consultare cu conducerea unității, pentru toate problemele ce revin sectorului administrativ.2.2. Organizarea și gestionarea bazei materiale a unității de învățământ.2.3. Elaborarea documentației necesare, conform normelor în vigoare, pentru realizarea de achiziții publice în vederea dezvoltării bazei tehnico-materiale a unității de învățământ.2.4. Înregistrarea întregului inventar mobil și imobil al unității de învățământ în registrul inventar al acesteia și în evidențele contabile.2.5. Asigurarea îndeplinirii formelor legale privind schimbarea destinației bunurilor ce aparțin unității de învățământ.2.6. Recuperarea/remedierea pagubelor materiale, de orice fel, aflate în patrimoniul școlii.3. COMUNICARE ȘI RELAȚIONARE3.1. Asigurarea condițiilor de relaționare eficientă cu întregul personal al unității de învățământ.3.2. Promovarea unui comportament asertiv în relațiile cu personalul unității de învățământ.3.3.Asigurarea comunicării cu factorii ierarhici superiori, familia, partenerii economici și sociali.4. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.4.2. Participarea la stagii de formare/cursuri de perfecționare etc.4.3. Aplicarea în activitatea curentă a cunoștințelor/abilităților/competențelor dobândite prin formare continuă/perfecționare.5. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE5.1. Promovarea sistemului de valori al unității la nivelul comunității.5.2. Facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale.5.3. Participarea și implicarea în procesul decizional în cadrul instituției și la elaborarea și implementarea proiectului instituțional.5.4. Inițierea și derularea proiectelor și parteneriatelor.5.5. Atragerea de sponsori în vederea dezvoltării bazei materiale a unității.II. ALTE ATRIBUȚIIÎn funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul este obligat să îndeplineasca și alte sarcini repartizate de angajator, precum și să respecte normele, procedurile de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU, în condițiile legii:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspunderea disciplinară:Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului și/sau sancționarea disciplinară, conform prevederilor legii.Director,(nume, semnătură, ștampilă)Semnătura titularului de luare la cunoștință:..............Data: ...........
   +  Anexa nr. 30la metodologie ANTET
  FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII
  CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCȚIA DE
  PROFESOR DOCUMENTARIST DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
  Numărul fișei postului: ............... Numele și prenumele titularului: ........................ Perioada evaluată: ............... Calificativul acordat: ...................
  Domenii ale evaluăriiIndicatori de performanțăPunctaj maximPunctaj acordat
  Auto evaluareComisia de evaluareConsiliul de administrațieComisia de contestații
  1. Proiectarea și planificarea activităților Centrului de Documentare și Informare (CDI)1.1. Consecvență și ritmicitate în conceperea, adaptarea, aplicarea și analiza instrumentelor de analiză a nevoilor beneficiarilor;     
  1.2. Participare la elaborarea unei politici documentare la nivelul unității de învățământ;     
  1.3. Obiectivele sunt stabilite pe termen lung, mediu și scurt în funcție de planul managerial al școlii și de resurse, în raport cu exigențele la nivel național, cu specificul zonei geografice, cu luarea în considerare a dinamicilor de modernizare/schimbare la nivel instituțional și zonal și cu respectarea prevederilor legislației;     
  1.4. Activitatea CDI este proiectată în conformitate cu obiectivele stabilite pe baza concluziilor diagnozei și a prognozei și răspunde funcțiilor CDI și misiunilor profesorului documentarist, este adaptată nevoilor utilizatorilor și specificului școlii;     
  1.5. Curriculum la decizia școlii (CDȘ) privind inițierea în tehnici de cercetare documentară sau educație pentru informație este elaborat în funcție de particularitățile grupului instruit;10    
  1.6. Proiectul CDI este elaborat prin consultarea și în colaborare cu cadrele didactice;     
  1.7. Realizarea unei proiectări a activității care să permită punerea în practică a politicii documentare definite, respectiv să dezvolte serviciile oferite utilizatorilor;     
  1.8. Capacitatea de relaționare cu cadrele didactice pentru elaborarea proiectului CDI;     
  1.9. În planul managerial al CDI sunt evidențiate clar obiectivele, activitățile planificate, orizontul de timp, partenerii, indicatorii de eficiență ai activității, modalități de corecție/actualizare a obiectivelor, modalitățile de monitorizare și evaluare, rezultatele așteptate.     
  1.10. Planificarea și organizarea activităților școlare și extrașcolare sunt în concordanță cu obiectivele educaționale și gradul de interes al elevilor și al comunității locale;     
  1.11. Realizarea unei proiectări a activităților școlare și extrașcolare care să permită desfășurarea acestora în mediul online.     
  2. Realizarea activităților CDI2.1. Flexibilitate, adaptabilitate și creativitate în conceperea activităților și a sarcinilor de lucru, astfel încât să fie valorificate diferitele stiluri de învățare, să țină cont de posibilitățile și ritmul de asimilare proprii grupului instruit;     
  2.2. Activitățile organizate pun în practică strategiile inițial elaborate și sunt cuprinse în proiectul CDI;     
  2.3. Activitățile organizate valorifică resurse educaționale deschise;     
  2.4. Utilizarea platformelor educaționale și a altor resurse online pentru eficientizarea activității CDI;     
  2.5. Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învățării, formarea competențelor specifice și dezvoltarea competențelor cheie ale elevilor;15    
  2.6. Formarea deprinderilor de studiu individual și în echipă în vederea formării/dezvoltării competenței de „a învăța să înveți"     
  2.7. Activitățile desfășurate favorizează exploatarea resurselor CDI;     
  2.8. Varietatea resurselor utilizate în cadrul activităților CDI;     
  2.9. Varietatea resurselor educaționale din mediul online utilizate în cadrul activităților CDI;     
  2.10. Accesul la noile mijloace de informare și comunicare este facilitat;     
  2.11. Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învățământ și CDI în vederea optimizării activităților didactice-inclusiv resurse digitale și TIC;     
  2.12.Diseminarea, evaluarea și valorizarea activităților realizate.     
  2.13. Activitățile cu caracter cultural sunt derulate ținând cont de prioritățile școlii, politica unității de învățământ, fiind în conformitate cu reglementările MEC;     
  2.14. Prin activitățile organizate se pune în valoare potențialul cultural al fondului documentar, producțiile culturale românești și europene, din perspectiva unei identități culturale comune;     
  2.15. Obiectivele info-documentare din programele școlare sunt identificate și dezvoltate și activitățile desfășurate în colaborare cu profesorii de disciplină;     
  2.16. Identificarea căilor și modalităților de cooperare între arii curriculare și discipline, regăsirea lor în activitățile desfășurate în colaborare;     
  3. Formarea elevilor și dezvoltarea competențelor specifice3.1. Modalități variate în care au fost utilizate elemente de inițiere în cercetarea documentară;     
  3.2. Situațiile de învățare alese stimulează gândirea elevului și capacitatea de argumentare, formează deprinderile de muncă și studiu necesare instruirii pe durata întregii vieți;     
  3.3. Gradul de exploatare a noilor tehnologii ale informării și comunicării (TIC) în activitățile desfășurate în CDI;     
  3.4. Formele de cercetare documentară sunt diversificate, în concordanță cu cerințele învățării interdisciplinare;20    
  3.5. Formele de cercetare documentară sunt diversificate, oferind și posibilitatea desfășurării actului educațional online;     
  3.6. Gradul de autonomie al elevilor în utilizarea resurselor CDI;     
  3.7. Realizarea activităților desfășurate implică exploatarea resurselor multimedia, favorizează inovația pedagogică și utilizarea metodelor activ-participative;     
  3.8. Parteneriatele educative la nivelul unității de învățământ urmăresc atât obiective specifice disciplinelor de studiu, cât și obiective din domeniul indo-documentare, de dezvoltare de aptitudini și competențe specifice;     
  3.9. Temele transdisciplinare răspund nevoilor de formare ale elevilor;     
  3.10. Activitățile derulate cresc interesul elevilor pentru studiu;     
  3.11. Activitățile privind animarea CDI implică și participarea elevilor;     
  4. Monitorizarea și evaluarea activității CDI și a rezultatelor elevilor4.1. Metodele de monitorizare și evaluare a activităților stabilite pentru realizarea obiectivelor sunt adaptate specificului aspectelor vizate și al resurselor disponibile;     
  4.2. Activitățile organizate în CDI sunt diverse și răspund funcțiilor CDI;     
  4.3. Numărul de participanți la activitățile organizate în CDI;     
  4.4. Numărul de utilizatori;     
  4.5. Numărul de documente consultate în cadrul CDI;     
  4.6. Numărul de volume împrumutate;     
  4.7. Diversitatea modalităților de evaluare și valorizare a muncii elevilor;10    
  4.8. Gradul de atingere a obiectivelor și de realizare a activităților planificate;     
  4.9. Gradul de corectare/actualizare a obiectivelor activităților planificate, atunci când este necesar;     
  4.10. Promovarea autoevaluării și interevaluării;     
  4.11. Evaluarea satisfacției beneficiarilor educaționali;     
  4.12. Participarea la completarea portofoliului educațional ca element central al evaluării rezultatelor învățării;     
  5. Managementul clasei de elevi5.1. Stabilirea unui cadru adecvat inclus în regulamentul de organizare și funcționare al CDI (reguli de conduită, atitudini, ambient, reguli de utilizare și exploatare a resurselor CDI, reguli de acces în CDI) pentru desfășurarea activităților în conformitate cu particularitățile clasei de elevi și specificul activității în structuri info-documentare;5    
  5.2. Monitorizarea comportamentului elevilor și gestionarea situațiilor conflictuale;     
  5.3. Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică.     
  6. Dezvoltarea de parteneriate6.1. Numărul proiectelor desfășurate în colaborare;     
  6.2. Varietatea activităților desfășurate în colaborare;     
  6.3. Numărul partenerilor implicați în desfășurarea activităților propuse;     
  6.4. Relevanța parteneriatelor în calitatea desfășurării și conținutului activităților;10    
  6.5. Aportul parteneriatelor în atingerea obiectivelor stabilite în proiectul de activitate, respectiv în formarea unei culturi informaționale a elevilor și în dezvoltarea competențelor cheie ale elevilor.     
  7. Comunicare7.1. Sursele de informare din exteriorul și interiorul unității de învățământ sunt identificate și utilizate;     
  7.2. Informația de interes pentru beneficiari este actualizată periodic;5    
  7.3. Mediatizarea rezultatelor obținute și multiplicarea experiențelor obținute la nivelul întregii unități de învățământ;     
  7.4. Activitățile de promovare a imaginii și activității CDI sunt realizate periodic;     
  7.5. Capacitatea de a se implica în activități organizate și desfășurate de în parteneriat;     
  8. Gestionarea CDI8.1. Organizarea spațiului CDI respectă standardele și criteriile de amenajare ale unui CDI;     
  8.2. Gradul de funcționalitate și respectarea parametrilor tehnici ai echipamentelor;     
  8.3. Prin organizarea CDI și activitățile propuse accesul liber la informație este facilitat și asigurat;     
  8.4. Gradul de autonomie a utilizatorilor în reperarea resurselor pluridisciplinare și multisuport;     
  8.5. Practicarea unei politici documentare prospective;     
  8.6. Realizarea operațiilor biblioteconomice conform normelor în vigoare;     
  8.7. Gradul de respectare a sistemului de clasificare a documentelor;     
  8.8. Gradul de respectare a criteriilor de selecție a fondului documentar;13    
  8.9. Capacitatea de aplicare a normelor de achiziții documentare;     
  8.10. Corelarea necesarului de fond documentar cu natura activității în CDI și ai nevoile utilizatorilor;     
  8.11. Stadiul informatizării CDI și de realizare a bazelor de date;     
  8.12. Asigurarea unui program flexibil care să permită accesul utilizatorilor în CDI atât în cadrul cursurilor, cât și în afara lor;     
  8.13. Adaptarea orarului CDI, a planului managerial al CDI la realitatea unității școlare;     
  8.14. ROI al CDI este propus ca parte integrantă a ROI al unității școlare;     
  8.15. Utilizatorii și activitățile derulate în CDI sunt înregistrate ritmic pentru evidențierea și valorizarea lor și pentru remedierea disfuncționalităților;     
  8.16. Necesarul de achiziții a fost propus;     
  9. Managementul carierei și al dezvoltării profesionale9.1. Obiectivitate în autoevaluare și identificarea propriilor nevoi de formare, în funcție de dinamica informației în domeniu;     
  9.2. Număr cursuri/stagii de formare și schimburi de experiență la care a participat în vederea satisfacerii nevoilor personale privind perfecționarea și ale organizației prin raportare la standardele de calitate;     
  9.3. Gradul de aplicare a cunoștințelor și de utilizare a noilor competente dezvoltate în cadrul formărilor în activitățile CDI;4    
  9.4. Articole, publicații, participarea la schimburi de bune practici, participarea la cercurile pedagogice;     
  9.5. Gradul de utilizare a competențelor dezvoltate în stagiile de formare;     
  10. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității de învățământ10.1. Promovarea ofertei educaționale.     
  10.2. Promovarea imaginii școlii în comunitate prin participarea și rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competiții, activități extracurriculare și extrașcolare desfășurate în mediul școlar, extrașcolar și în mediul online.     
  10.3. Realizarea/participarea la programe/activități de prevenire și combatere a violenței și comportamentelor deviante în mediul școlar, familie și societate.3    
  10.4. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ, precum și a sarcinilor suplimentare.     
  10.5. Implicarea activă în crearea unei culturi a calității și a unei culturi informaționale la nivelul organizației.     
  11. Conduita profesională11.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).2    
  11.2.Respectarea și promovarea deontologiei didactice (normelor deontologice).3    
  TOTAL 100    
  Data evaluării:Nume și prenume:Semnătura
  • Cadru didactic evaluat
  • Responsabil comisie de evaluare:
  • Responsabil comisie de contestații:
  • Director:
  • Membrii CA:
  (la 10-02-2021, Anexa nr. 30 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 27 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2021 )
   +  Anexa nr. 31la metodologie
  FIȘA CADRU A POSTULUI DE PROFESOR DOCUMENTARIST
  În temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidență a salariaților cu numărul ........, se încheie astăzi, ........., prezenta fișă a postului: Numele și prenumele .......................... Specialitatea: ...................... Denumirea postului: ................. Decizia de numire: .................. Încadrarea titular/suplinitor/cadru didactic asociat: ............. Număr de ore sarcini de serviciu: ............... Număr ore activitate directă cu elevii din care număr ore de punere a Centrului de Documentare și Informare la dispoziția utilizatorilor în cadrul activităților libere ......... Profesor diriginte la clasa: .............. Cerințe: Studii: ............... Studii specifice postului: ............... Vechime: .................. Grad didactic: ............... Obligativitatea cunoașterii legislației școlare și a celei specifice, a documentelor care descriu și reglementează activitatea profesorului documentarist și a Centrelor de Documentare și Informare (CDI). Relații profesionale (comunicare/relaționare):a. ierarhice de subordonare: directorul și directorul adjunct al unității de învățământ;b. de colaborare: responsabilul comisiei pentru curriculum, cadrele didactice și personalul didactic auxiliar din unitatea de învățământ;c. de reprezentare a unității școlare la activități/proiecte/concursuri/festivaluri etc. la care participă ca delegat.– relații cu utilizatorii CDI;– relații intrainstituționale;– relații cu editurile, firmele de presă, cu autorii etc.;– relații cu profesorii documentariști, bibliotecarii școlari. Dificultățile operațiilor specifice postului:– manipulare carte;– responsabilitate financiară (gestiune);– solicitare psihică. Responsabilitatea implicată de post:– intelectuală;– de gestiune;– morală. Aptitudini: Comunicare eficientă, lucru în echipă, evaluare/autoevaluare critică, capacitate de analiză și sinteză, tact pedagogic, spirit organizatoric. Abilități: Se recomandă a avea cunoștințe de operare PC (Windows, MS Office, Internet, poștă electronică), de utilizare a unor programe de gestionare a resurselor CDI. Se recomandă cunoașterea unei limbi străine. Atitudini și comportamente: creativitate, dinamism, adaptabilitate, echilibru, amabilitate, disponibilitate, inițiativă, rigoare, perseverență, confidențialitate, onestitate, corectitudine, punctualitate, interrelaționare, loialitate.  +  OBIECTIVE GENERALE1. Educarea și formarea copiilor și tinerilor din învățământul preuniversitar în conformitate cu idealul educațional.2. Facilitarea accesului elevilor, cadrelor didactice și membrilor comunității locale la informație, documentație și noi tehnologii, în contextul evoluției societății.3. Participarea la formarea unei culturi informaționale a utilizatorilor prin acțiuni specifice, utilizând practici pedagogice adaptate tendințelor psihopedagogice și metodice actuale.  +  OBIECTIVE SPECIFICE1. Profesorul documentarist, prin diferite tipuri de activități - pedagogice, culturale, de comunicare și informare -, formează și dezvoltă elevilor competențe specifice domeniului infodocumentar, necesare învățării de-a lungul întregii vieți și participă la dezvoltarea competențelor cheie ale elevilor.2. Profesorul documentarist se implică în elaborarea și implementarea politicii documentare la nivelul unității de învățământ, respectiv în dezvoltarea unei culturi informaționale.3. Profesorul documentarist gestionează resursele CDI, în vederea facilitării accesului la informație, asigurării exploatării și valorificării cât mai eficiente a informațiilor și documentelor pluridisciplinare, multimedia și multisuport de către utilizatori, din perspectiva egalizării șanselor elevilor din medii culturale și sociale diferite.4. Profesorul documentarist inițiază și participă la activități cu caracter cultural în vederea promovării culturii românești și internaționale, a recunoașterii valorilor europene, a identificării modelelor, a acceptării și valorizării pluralității culturale.5. Profesorul documentarist participă la demersurile de promovare a activităților CDI și a imaginii școlii, din perspectiva deschiderii către comunitatea educativă și societate. Domenii de competență: competențe pedagogice, culturale, de comunicare, de gestionare a CDI.I. ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ȘI PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR CDI– Participarea la definirea politicii documentare și a strategiilor de dezvoltare în domeniul "educației pentru informație" a unității de învățământ, respectiv a serviciilor oferite prin CDI;