NORME METODOLOGICE din 23 martie 2016de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 358/763/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 348 din 6 mai 2016.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Grupurile și organizațiile de producători din sectoarele agricol și/sau silvic sunt persoane juridice organizate în una dintre formele juridice menționate la art. 1^2 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța Guvernului nr. 37/2005, recunoscute de autoritățile competente ale statului în conformitate cu prezentele norme metodologice.(2) Se exceptează de la prevederile prezentelor norme metodologice organizațiile de producători din sectorul fructelor și legumelor și din sectorul laptelui și produselor lactate.  +  Articolul 2În condițiile prezentelor norme metodologice, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) autoritate competentă - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, prin direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, denumite în continuare DAJ, pentru sectorul agricol și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, denumit în continuare MMAP, prin Garda forestieră pentru sectorul silvic;b) aviz de recunoaștere - document eliberat de structura de specialitate din cadrul MADR/MMAP, responsabilă pentru elaborarea politicilor publice în conformitate cu regulamentele europene în domeniu, care certifică îndeplinirea de către persoana juridică în cauză a condițiilor de recunoaștere ca grup de producători sau ca organizație de producători și care asigură titularului toate drepturile conferite de lege, începând cu data eliberării acestuia;c) decizie de retragere a recunoașterii - document care are ca scop revocarea avizului de recunoaștere, eliberat de structura de specialitate din cadrul MADR/MMAP;d) primul an de la recunoașterea grupului/organizației de producători - anul care începe în ziua următoare obținerii avizului de recunoaștere și se împlinește în ziua corespunzătoare din anul următor recunoașterii;e) personal calificat - absolvent cu diplomă al unei forme de învățământ liceale, postliceale, universitare, postuniversitare în domeniul agricol, economie agrară, marketing, industrie alimentară sau alte studii de specialitate corespunzătoare grupei de produse și/sau produselor pentru care grupul de producători este recunoscut/organizația de producători este recunoscută, care este membru/salariat al persoanei juridice respective;f) asistență tehnică de specialitate - consiliere de specialitate oferită de o persoană fizică sau juridică acreditată/calificată privind tehnologiile de cultură practicate, siguranța alimentară, bunăstarea animalelor, practicile prietenoase cu mediul, inclusiv tehnicile de producție și gestiune a deșeurilor care să nu dăuneze mediului înconjurător.  +  Capitolul II Grupuri de producători  +  Articolul 3(1) Persoanele juridice din sectorul agricol și/sau silvic menționate la art. 1^2 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005, înființate la libera inițiativă a producătorilor agricoli și/sau silvici, pot solicita recunoașterea ca grup de producători pentru una sau mai multe grupe de produse ori pentru unul sau mai multe produse din grupele de produse menționate mai jos, astfel:a) produse agricole, inclusiv cele prelucrate:1. fructe și legume;2. fructe;3. legume;4. fructe și legume destinate prelucrării;5. struguri de vin;6. flori, plante ornamentale, plante dendrologice (plante vii);7. cereale (porumb, grâu, orz, orzoaică etc.);8. orez;9. plante oleaginoase;10. leguminoase;11. plante textile;12. sfeclă de zahăr;13. cartofi;14. plante furajere;15. tutun;16. hamei;17. plante medicinale și aromatice de cultură;18. lapte și produse lactate;19. carne de bovine;20. carne de ovine și/sau caprine;21. carne de porcine;22. carne de pasăre și ouă;23. miere de albine și produse apicole;24. gogoși de mătase;25. lână, păr, piei și pielicele, blănuri și alte produse animaliere;26. material de înmulțire și plantare (semințe, răsaduri, butași, stoloni, puieți, altoi, portaltoi etc.);b) produse silvice:1. lemn;2. produse din lemn;3. răchită;4. produse din răchită;5. material forestier de reproducere (semințe, puieți, butași etc.);6. fructe de pădure;7. ciuperci din flora spontană;8. plante medicinale și aromatice din flora spontană;9. vânat împușcat (carne, blănuri și produse cornoase);10. vânat viu;11. rășină;12. produse apicole;13. produse ornamentale (cetină, conuri, ferigă etc.);14. produse de artizanat obținute din lemn, corn, blănuri, fructe etc.(2) Lista produselor aparținând sectorului fructe și legume proaspete, precum și lista produselor prelucrate pe bază de fructe și legume sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 4Pentru a fi recunoscută ca grup de producători persoana juridică în cauză trebuie să respecte criteriile și condițiile prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 5Pentru obținerea recunoașterii ca grup de producători, solicitanții înaintează MADR/MMAP, prin DAJ/Garda forestieră, următoarele documente a căror conformitate cu originalul este verificată de către personalul cu atribuții din cadrul acestora:a) cererea prin care solicită recunoașterea ca grup de producători/conform formularului prevăzut în anexa nr. 3;b) copia hotărârii/deciziei organului de conducere/adunării generale în care se menționează acordul acestuia/acesteia pentru efectuarea demersurilor legale stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 37/2005, în vederea obținerii recunoașterii;c) copia actului constitutiv și/sau statutului, din care să reiasă îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), b), d) și e), precum și alin. (2) lit. a), alin. (3) și (6) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005;d) în cazul producătorilor agricoli, dovada calității de producător a fiecărui membru, astfel: membrii persoane fizice prezintă atestatul de producător, eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, vizat la zi, iar membrii persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, și membrii persoane juridice prezintă copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerțului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz;e) în cazul producătorilor agricoli, persoana juridică prezintă documente din care să reiasă că dispune de personal calificat corespunzător grupei de produse și/sau produselor pentru care este recunoscut/ă sau să prevadă în actul constitutiv că în primul an de la recunoaștere dispune de acest personal ori contractează servicii de specialitate;f) în cazul producătorilor silvici, entitatea prezintă orice document din care să reiasă activitatea din domeniul silvic și dovedește pregătirea profesională în domeniu, iar membrii acestei entități dețin în proprietate fond forestier;g) lista membrilor titulari, întocmită conform formularului al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, aprobată de adunarea generală/organul de conducere, în funcție de prevederile actelor constitutive; din mențiunile referitoare la baza materială de producție, precizate în anexa nr. 4, trebuie să reiasă inclusiv mărimea suprafețelor și tipul culturilor, în cazul fermelor vegetale, respectiv mărimea șeptelului, în cazul fermelor zootehnice, din care să rezulte că grupul de producători/organizația de producători care urmează să obțină recunoașterea poate să realizeze o valoare minimă a producției comercializate (VPC), conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005;h) copii ale documentelor care dovedesc calificarea personalului, după caz;i) copii ale contractelor de prestări servicii de asistență tehnică specializată sau registrul propriu cu activități specifice de asistență tehnică asigurate prin intermediul personalului propriu, după caz;j) copii ale actelor constitutive ale membrilor persoane juridice;k) declarație pe propria răspundere a membrilor privind apartenența lor la un alt grup sau organizație de producători, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005;l) adeverință eliberată în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005, după caz.  +  Articolul 5^1(1) Grupurile de producători din sectorul agricol/silvic care au obținut recunoașterea pentru una sau mai multe grupe de produse ori pentru unul sau mai multe produse pot solicita ulterior o nouă recunoaștere pentru alte produse sau grupe de produse prevăzute la art. 3.(2) În situația prevăzută la alin. (1), grupul de producători depune documentele prevăzute la art. 5. (la 09-02-2021, Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 358 din 29 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 09 februarie 2021 )  +  Capitolul III Organizații de producători  +  Articolul 6Persoanele juridice din sectorul agricol și/sau silvic menționate la art. 1^2 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005, cu excepția celor prevăzute la art. (1) alin. (2), înființate la libera inițiativă a producătorilor agricoli și/sau silvici, pot solicita recunoașterea ca organizație de producători pentru una sau mai multe grupe de produse ori pentru unul sau mai multe produse din grupele de produse menționate mai jos, astfel:a) produse agricole, inclusiv cele prelucrate:1. struguri de vin;2. flori, plante ornamentale, plante dendrologice (plante vii);3. cereale (porumb, grâu, orz, orzoaică etc.);4. orez;5. plante oleaginoase;6. leguminoase;7. plante textile;8. sfeclă de zahăr;9. cartofi;10. plante furajere;11. tutun;12. hamei;13. plante medicinale și aromatice de cultură;14. carne de bovine;15. carne de ovine și/sau caprine;16. carne de porcine;17. carne de pasăre și ouă;18. miere de albine și produse apicole;19. gogoși de mătase;20. lână, păr, piei și pielicele, blănuri și alte produse animaliere;21. material de înmulțire și plantare (semințe, răsaduri, butași, stoloni, puieți, altoi, portaltoi etc.);b) produse silvice:1. lemn;2. produse din lemn;3. răchită;4. produse din răchită;5. material forestier de reproducere (semințe, puieți, butași etc.);6. fructe de pădure;7. ciuperci din flora spontană;8. plante medicinale și aromatice din flora spontană;9. vânat împușcat (carne, blănuri și produse cornoase);10. vânat viu;11. rășină;12. produse apicole;13. produse ornamentale (cetină, conuri, ferigă etc.);14. produse de artizanat obținute din lemn, corn, blănuri, fructe etc.  +  Articolul 7Pentru a fi recunoscută ca organizație de producători, persoana juridică în cauză trebuie să respecte criteriile și condițiile prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 8Pentru obținerea recunoașterii ca organizație de producători, solicitanții înaintează MADR/MMAP, prin DAJ/Garda forestieră, următoarele documente a căror conformitate cu originalul este verificată de către personalul cu atribuții din cadrul acestora:a) cererea prin care solicită recunoașterea ca organizație de producători conform formularului prevăzut în anexa nr. 3;b) copia hotărârii/deciziei organului de conducere/adunării generale în care se menționează acordul acestuia/acesteia pentru efectuarea demersurilor legale stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 37/2005, în vederea obținerii recunoașterii;c) copia actului constitutiv și/sau statutului, din care să reiasă îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), b), d) și e), precum și alin. (2) lit. a), alin. (3) și (6) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005;d) în cazul producătorilor agricoli, dovada calității de producător a fiecărui membru, astfel: membrii persoane fizice prezintă atestatul de producător, eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, vizat la zi, iar membrii persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, și membrii persoane juridice prezintă copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerțului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz;e) în cazul producătorilor agricoli, persoana juridică prezintă documente din care să reiasă că dispune de personal calificat corespunzător grupei de produse și/sau produselor pentru care este recunoscut/ă sau să prevadă în actul constitutiv că în primul an de la recunoaștere dispune de acest personal ori contractează servicii de specialitate;f) în cazul producătorilor silvici, entitatea prezintă orice document din care să reiasă activitatea din domeniul silvic și dovedește pregătirea profesională în domeniu, iar membrii acestei entități dețin în proprietate fond forestier;g) lista membrilor titulari, întocmită conform formularului al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, aprobată de adunarea generală/organul de conducere, în funcție de prevederile actelor constitutive; din mențiunile referitoare la baza materială de producție, precizate în anexa nr. 4, trebuie să reiasă inclusiv mărimea suprafețelor și tipul culturilor, în cazul fermelor vegetale, respectiv mărimea șeptelului, în cazul fermelor zootehnice, din care să rezulte că grupul de producători/organizația de producători care urmează să obțină recunoașterea poate să realizeze o valoare minimă a VPC, conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005;h) copii ale documentelor care dovedesc calificarea personalului, după caz;i) copii ale contractelor de prestări servicii de asistență tehnică specializată sau registrul propriu cu activități specifice de asistență tehnică asigurate prin intermediul personalului propriu, după caz;j) copii ale actelor constitutive ale membrilor persoane juridice;k) declarație pe propria răspundere a membrilor privind apartenența lor la un alt grup sau organizație de producători, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005;l) adeverință eliberată în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005, după caz.  +  Capitolul IV Valoarea producției comercializate  +  Articolul 9(1) Valoarea producției comercializate (VPC) reprezintă valoarea fără TVA a producției realizate de către membrii unui grup/unei organizații de producători și valorificate prin intermediul acestuia/acesteia, luându-se în calcul doar producția aferentă grupei/grupelor de produse și/sau produsului/produselor menționate la art. 3 în cazul grupurilor de producători și art. 6 în cazul organizațiilor de producători pentru care MADR/MMAP a acordat recunoașterea.(2) La calculul VPC intră și valoarea producției prelucrate, numai în cazul în care aceasta este obținută din producția agricolă a membrilor pentru care a obținut recunoașterea.(3) În cazul acordării recunoașterii pentru grupele de produse menționate la art. 3 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 sau 3 sau produs/produse prelucrate aferente acestora, pentru grupurile de producători VPC se calculează ca o rată forfetară procentuală aplicată valorii facturate (fără TVA) a respectivelor produse prelucrate prevăzute în anexa nr. 1. Rata forfetară este de:a) 53% pentru sucurile de fructe;b) 73% pentru sucurile concentrate;c) 77% pentru concentratul de tomate;d) 62% pentru fructele și legumele congelate;e) 48% pentru conservele de fructe și legume;f) 70% pentru conservele de ciuperci din genul Agaricus;g) 81% pentru fructele conservate provizoriu în saramură;h) 81% pentru fructele deshidratate;i) 27% pentru alte fructe și legume prelucrate;j) 12% pentru plantele aromatice prelucrate;k) 41% pentru boiaua de ardei.(4) Valoarea minimă a producției comercializate în comun, pentru grupa/grupele de produse, respectiv produsul/produsele pentru care a obținut recunoașterea, prevăzută la art. 6 alin. (2) lit. a) și lit. b) pct. (i) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005, este formată din VPC plus valoarea producției provenită din alte activități.(5) Prin alte activități se înțelege comercializarea de produse aferente grupelor de produse/produselor pentru care persoana juridică deține recunoașterea, dar care nu provin de la membrii acesteia.(6) Dacă valoarea minimă a producției comercializate în comun, definită la alin. (4), este afectată de o calamitate/dezastru natural, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, în mod excepțional grupului/organizației de producători i se va menține recunoașterea.  +  Capitolul V Procedura de evaluare, eliberare a avizului de recunoaștere și de verificare a respectării criteriilor de recunoaștere  +  Articolul 10(1) Sistemul administrativ pentru evaluarea condițiilor de recunoaștere este asigurat de MADR/MMAP astfel:a) la nivel teritorial, prin DAJ/Garda forestieră;b) la nivel central, prin structurile de specialitate, pe categorii de produse, care funcționează în cadrul MADR, respectiv MMAP.(2) Persoanele juridice care solicită obținerea recunoașterii ca grup de producători/organizație de producători înaintează dosarul cu toate documentele necesare la DAJ/Garda forestieră, pentru verificarea conformității.(3) După verificarea conformității documentelor depuse de solicitanții menționați la alin. (2), DAJ, respectiv Garda forestieră înaintează, în maximum 45 de zile, dosarele cererilor de acordare a recunoașterii structurilor centrale menționate la alin. (1) lit. b), în vederea verificării îndeplinirii criteriilor de recunoaștere și eliberării avizului de recunoaștere sau deciziei de respingere, după caz.  +  Articolul 11(1) La nivelul MADR/MMAP, evidența grupurilor de producători și a organizațiilor de producători se ține în Registrul de evidență a grupurilor și organizațiilor de producători pentru sectorul agricol și Registrul de evidență a grupurilor și organizațiilor de producători pentru sectorul silvic, care se gestionează la nivelul fiecărei autorități MADR/MMAP în parte, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.(2) Structura de specialitate din cadrul MADR/MMAP cu atribuții privind elaborarea politicilor publice în sectorul agricol/silvic este responsabilă pentru eliberarea avizului de recunoaștere, precum și pentru înregistrarea în registrul prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 12(1) În cadrul DAJ-urilor din subordinea MADR sau, după caz, în cadrul Gărzii forestiere din subordinea MMAP, personalul responsabil cu primirea și verificarea conformității dosarelor depuse pentru acordarea recunoașterii se desemnează de către conducătorii structurilor teritoriale menționate anterior, în termen de 5 zile de la publicarea prezentelor norme metodologice de aplicare, cu informarea autorităților publice centrale.(2) Persoanele desemnate conform alin. (1) verifică pentru fiecare solicitant dacă dosarul conține toate informațiile prevăzute de legislație și se asigură, inclusiv prin verificare la fața locului, de conformitatea celor declarate, după care transmit MADR/MMAP dosarul conform, în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii.(2^1) DAJ/Garda forestieră în a cărei rază teritorială se află sediul social al persoanei juridice solicitantă a recunoașterii transmite DAJ/DAJ-urilor/Gărzii forestiere pe a cărei/căror rază teritorială se află membrii afiliați copii ale documentelor relevante pentru punctul/punctele de lucru din județul/județele respectiv(e), în vederea efectuării controlului la fața locului a acestuia/acestora. (la 09-02-2021, Articolul 12 din Capitolul V a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 358 din 29 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 09 februarie 2021 ) (2^2) După efectuarea controlului prevăzut la alin. (2^1), DAJ/DAJ-urile/Garda forestieră, pe a cărei/căror rază teritorială se află membrii afiliați ai persoanei juridice care solicită avizul de recunoaștere, întocmește/întocmesc procesul-verbal/procesele verbale de constatare la momentul recunoașterii, conform modelului prevăzut la anexa nr. 7^1, care se transmite/transmit către DAJ/Garda forestieră în a cărei rază teritorială își are sediul social grupul de producători. (la 09-02-2021, Articolul 12 din Capitolul V a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 358 din 29 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 09 februarie 2021 ) (2^3) DAJ/Garda forestieră, pe a cărei raza teritorială persoana juridică deține sediul social, întocmește procesul-verbal de constatare la momentul recunoașterii, în formatul prevăzut în anexa nr. 7. (la 09-02-2021, Articolul 12 din Capitolul V a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 358 din 29 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 09 februarie 2021 ) (3) În cazul în care se constată că solicitantul nu a furnizat toate informațiile și/sau documentele necesare, DAJ/Garda forestieră transmite o înștiințare acestuia, în termen de cel mult 15 zile de la înregistrarea cererii, în care se vor indica informațiile/documentele lipsă.(4) Dacă în termen de 20 de zile de la data notificării solicitantului nu sunt primite informațiile/documentele solicitate la alin. (3), DAJ/Garda forestieră respinge cererea și notifică solicitantul în termen de 5 zile de la luarea deciziei.(5) Dacă în termenul prevăzut la alin. (3) sunt primite informațiile/documentele de completare a dosarului, DAJ/Garda forestieră constată conformitatea dosarului și transmite dosarul către MADR/MMAP în termen de maximum 10 zile de la primirea documentelor solicitate, însoțit de Procesul-verbal de constatare, la momentul recunoașterii, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.  +  Articolul 13Evaluarea dosarelor aparținând persoanelor juridice care solicită recunoașterea ca grup/organizație de producători se face de către serviciile tehnice de specialitate din cadrul MADR/MMAP, pe grupe de produse ori pentru unul sau mai multe produse din grupele de produse, prevăzute la art. 3, respectiv art. 6.  +  Articolul 14(1) Rezultatele evaluării dosarelor declarate conforme de către DAJ/Garda forestieră care privesc grupurile/organizațiile de producători sunt consemnate de structurile de specialitate de la nivel central în formularul numit Proces-verbal, conform anexei nr. 8.(2) Procesele-verbale rezultate în urma evaluării menționate la alin. (1) constituie baza acordării avizului de recunoaștere sau a respingerii solicitării.(3) În termen de maximum 90 de zile de la înregistrarea cererii, structura de specialitate din cadrul MADR/MMAP emite avizul de recunoaștere sau respinge cererea.(4) Structura de specialitate centrală notifică solicitantul cu privire la rezultatul evaluării, concomitent cu informarea DAJ/Gărzii forestiere.(5) Notificarea de respingere a solicitării va conține motivele respingerii și va preciza faptul că solicitantul poate depune o nouă cerere de solicitare a recunoașterii ca grup/organizație de producători, cu reluarea procedurii.(6) Avizul de recunoaștere ca grup/organizație de producători pentru sectorul agricol prevăzut în anexa nr. 9 și cel pentru sectorul silvic, prevăzut în anexa nr. 10, se eliberează în două exemplare, semnate de conducerea MADR/MMAP. Exemplarul 2 se semnează pe verso de către secretarul de stat, directorul general al direcției de specialitate, directorul direcției de specialitate și de personalul din cadrul serviciului tehnic de specialitate care a participat la luarea deciziei.(7) În condițiile art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005, se va emite Decizia de retragere a recunoașterii pentru grupul/organizația de producători, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 11 pentru sectorul agricol și în anexa nr. 12 pentru sectorul silvic.(8) Decizia de retragere a recunoașterii se emite în două exemplare, semnate de conducerea MADR/MMAP. Exemplarul 2 se semnează pe verso de către secretarul de stat, directorul general al direcției de specialitate, directorul direcției de specialitate, precum și de personalul din cadrul structurii de specialitate care a participat la luarea deciziei.  +  Articolul 15În condițiile prezentului ordin, structurile de specialitate de la nivel central din cadrul MADR/MMAP au următoarele atribuții:a) decid măsurile care se impun în urma evaluării dosarelor depuse de către persoanele juridice îndreptățite, prin care se solicită obținerea statutului de grup de producători/organizație de producători;b) decid măsurile care se impun în urma verificărilor privind îndeplinirea sau menținerea condițiilor de recunoaștere;c) elaborează procedura de recunoaștere și de verificare a grupurilor de producători/organizațiilor de producători;d) realizează corespondența cu persoanele juridice îndreptățite;e) realizează o bază de date a grupurilor/a organizațiilor de producători.  +  Articolul 16Eliberarea avizului de recunoaștere ca grup sau ca organizație de producători angajează solicitantul să se supună verificărilor MADR/MMAP și să pună la dispoziția reprezentanților MADR/MMAP toate documentele și informațiile relevante pentru verificarea respectării condițiilor de recunoaștere.  +  Articolul 17(1) Deciziile structurilor de specialitate de la nivel central și teritorial ale MADR/MMAP pot fi contestate conform prevederilor art. 19^1 din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005.(2) Soluționarea contestațiilor presupune reanalizarea dosarelor contestatarilor de către o comisie de soluționare a contestațiilor, organizată în cadrul MADR/MMAP, ai cărei membri sunt nominalizați prin ordin MADR/MMAP.(3) Termenul de rezolvare a unei contestații este de 30 de zile de la înregistrarea la MADR/MMAP.  +  Articolul 18Persoanele juridice recunoscute ca grup de producători sau ca organizație de producători, cu excepția celor prevăzute la art. 1 alin. (2), transmit în fiecare an structurii de specialitate centrale din cadrul MADR/MMAP o copie a bilanțului contabil pentru anul fiscal anterior, în termen de 30 de zile de la transmiterea acestuia către organele financiare specializate, precum și orice altă modificare ulterioară care poate afecta condițiile de recunoaștere.  +  Articolul 19(1) În cadrul verificărilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005, structurile de specialitate responsabile efectuează verificări anuale, pentru menținerea criteriilor de recunoaștere.(2) În cazul grupurilor/organizațiilor de producători, verificarea privind menținerea criteriilor de recunoaștere se efectuează de către MADR/MMAP prin DAJ, respectiv Garda forestieră.(3) Cu ocazia verificărilor se solicită documente justificative care să ateste respectarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. d) pct. 3 și alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005.(4) Controalele se realizează în baza procedurii elaborate de structura de specialitate responsabilă.(5) În cazul grupurilor de producători recunoscute de MADR/MMAP, care dețin sediul social într-un anumit județ, iar baza de producție a membrilor se află în alt/alte județ(e), verificările prevăzute la alin. (1) se efectuează la fața locului de fiecare structură de specialitate de la nivel teritorial a MADR/MMAP în care grupul de producători are membri, care vor întocmi procesul-verbal în vederea verificării menținerii criteriilor de recunoaștere, în formatul prevăzut la anexa nr. 14. (la 09-02-2021, Articolul 19 din Capitolul V a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 358 din 29 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 09 februarie 2021 ) (6) În vederea efectuării verificărilor de către DAJ/DAJ-urile/ Garda forestieră pe raza căreia/cărora persoana juridică are membri afiliați, documentația inițială a persoanei juridice deținută de către DAJ/Garda forestieră pe a cărei rază teritorială grupul de producători are sediul social și în baza căreia se solicită o nouă recunoaștere pentru alte produse sau grupe de produse trebuie să fie comunicată în copie către DAJ/Garda forestieră în care grupul de producători are punctul/punctele de lucru și în a cărei/căror rază teritorială își desfășoară activitatea, cu respectarea termenului prevăzut pentru eliberarea avizului. (la 09-02-2021, Articolul 19 din Capitolul V a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 358 din 29 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 09 februarie 2021 ) (7) DAJ/Garda forestieră pe a cărei rază teritorială grupul de producători își are sediul social, în baza proceselor-verbale întocmite de direcțiile pentru agricultură județene/Garda forestieră, întocmește procesul-verbal în vederea verificării menținerii criteriilor de recunoaștere, în formatul prevăzut la anexa nr. 13. (la 09-02-2021, Articolul 19 din Capitolul V a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 358 din 29 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 09 februarie 2021 )  +  Articolul 20Pentru grupurile de producători/organizațiile de producători recunoscute se verifică dacă acestea dispun de personalul, infrastructura și dotările necesare pentru realizarea obiectivelor acestora, care să asigure în special:a) cunoașterea producției membrilor;b) sortarea, stocarea și ambalarea producției membrilor;c) managementul comercial și bugetar;d) un sistem centralizat de facturare și de înregistrare a datelor.  +  Articolul 21(1) Pentru grupurile de producători/organizațiile de producători recunoscute, rezultatul verificărilor este consemnat în Procesul-verbal în vederea verificării menținerii criteriilor de recunoaștere, prevăzut în anexa nr. 13.(2) Procesul-verbal prevăzut la alin. (1) se va întocmi în două exemplare, dintre care un exemplar va fi înmânat reprezentantului legal al persoanei juridice supuse verificării sau comunicat prin poștă cu confirmare de primire, la adresa sediului central al grupului de producători/organizației de producători recunoscut/recunoscute, urmând ca cel de-al doilea exemplar să fie transmis structurii responsabile centrale din cadrul MADR/MMAP, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data emiterii acestuia.  +  Articolul 22(1) În cazul în care, în urma verificărilor efectuate în conformitate cu dispozițiile art. 19 și 20, rezultă că nu mai sunt îndeplinite condițiile de recunoaștere ca grup de producători/organizație de producători, structura de specialitate responsabilă decide retragerea recunoașterii, într-un interval de timp de maximum 60 de zile de la data întocmirii procesului-verbal de constatare.(2) Decizia de retragere a recunoașterii ca grup de producători/organizație de producători se ia după transmiterea către persoanele juridice prevăzute la alin. (1) a unei înștiințări privind deficiențele constatate, în care sunt stabilite și măsuri ce trebuie întreprinse pentru remedierea acestora. Măsurile pentru remedierea deficiențelor trebuie să se realizeze în termenul prevăzut la alin. (1).(3) În cazul în care măsurile prevăzute la alin. (2) nu au fost luate, structura de specialitate responsabilă emite decizia de retragere a recunoașterii, iar comunicarea acesteia către grupul/organizația de producători se realizează prin poștă, cu confirmare de primire, în termen de 5 zile de la data emiterii.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 23În cadrul grupului sau organizației de producători niciun membru nu poate dispune de peste 49% din drepturile de vot.  +  Articolul 24(1) Durata minimă de apartenență a unui producător la un grup/o organizație de producători nu poate fi mai mică de 12 luni.(2) Cu toate acestea, în cazul accesării unui program de investiții, niciun membru nu poate fi scutit de obligațiile care decurg din acesta pe durata aplicării sale, cu excepția cazului în care deține o derogare acordată de grupul sau de organizația de producători în cauză.(3) Renunțarea la calitatea de membru conform prevederilor art. 14 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 devine efectivă numai după achitarea tuturor obligațiilor față de grupul sau organizația de producători în cauză.(4) În plus, producătorii de fructe și/sau legume au obligația respectării dispozițiilor art. II alin. (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 32/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 24/2016.  +  Articolul 25Prevederile art. 6 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 se aplică numai în cazul în care distanța dintre unitățile de producție ale membrului este mai mare de 200 km.  +  Articolul 26Verificarea respectării condițiilor de recunoaștere a organizațiilor și grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor silvice, inclusiv pentru cele recunoscute înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, va fi realizată de către MMAP.  +  Articolul 27Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice de aplicare. (la 09-02-2021, Articolul 27 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 358 din 29 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 09 februarie 2021 )  +  Anexa nr. 1la normele metodologiceA. Lista produselor aparținând sectorului fructe și legume proaspete
  Codul tarifar Denumirea produsului
  0702 00 00 Tomate, în stare proaspătă sau refrigerată
  0703 Ceapă, ceapă eșalotă, usturoi, praz și alte aliaceae, în stare proaspătă sau refrigerată
  0704 Varză, conopidă, varză creață, gulii și alte brassicaceae comestibile,în stare proaspătă sau refrigerată
  0705 Salată (Lactuca sativa) și cicoare (Cichorium spp.), în stare proaspătă sau refrigerată
  0706 Morcovi, napi, sfeclă roșie pentru salată, țelină, ridichi și alte rădăcinoase comestibile similare, în stare proaspătă sau refrigerată
  0707 00 Castraveți și castraveciori de murat, în stare proaspătă sau refrigerată
  07 08 Leguminoase cu păstăi, decorticate sau nu, în stare proaspătă sau refrigerată
  ex. 07 09 Alte legume, în stare proaspătă sau refrigerată, exceptând legumele dela subpozițiile 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 și 0709 90 60
  ex. 08 02 Alte fructe cu coajă, proaspete sau uscate, decojite sau nu, cu sau fără pieliță, cu excepția nucilor de arec (sau betel) și a nucilor de cola având codul 0802 90 20
  0806 10 10 Struguri de masă proaspeți
  0807 Pepeni (inclusiv pepeni verzi) proaspeți
  0808 Mere, pere și gutui proaspete
  0809 Caise, cireșe, vișine, piersici (inclusiv nectarine), prune și porumbe proaspete
  0810 Alte fructe proaspete
  0813 50 31 0813 50 39 Amestecuri exclusiv din fructe cu coajă uscate având codurile NC 0801 și 0802
  0910 20 Șofran
  ex 0910 99 Cimbru, în stare proaspătă sau refrigerată
  ex 1211 90 85 Busuioc, melisă, mentă, origanum vulgare (măghiran), rozmarin, salvie,în stare proaspătă sau refrigerată
  B. Lista produselor prelucrate pe bază de fructe și legume*)
  Categorie Codul tarifar Descriere
  Sucuri de fructe ex 20 09 Sucuri de fructe, cu excepția sucului de struguri și a mustului de struguri de la subpozițiile 2009 61 și 2009 69 și a sucului de banane de la subpoziția ex 2009 80 și sucuri concentrate, nefermentate, fără adaos de alcool, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori Sucurile de fructe concentrate sunt sucuri de fructe încadrate la poziția ex 20 09 obținute prin înlăturarea fizică a cel puțin 50% din conținutul de apă, în ambalaje cu un conținut net de minimum 200 kg.
  Concentrat de tomate ex 2002 90 31 ex 2002 90 91 Concentrat de tomate cu un conținut de materie uscată de minimum 28% din greutate, în ambalaje directe cu un conținut net de minimum 200 kg
  Fructe și legume congelate ex 07 10 ex 08 11 ex 20 04 Legume (nefierte sau fierte în apă sau în abur) congelate, cuexcepția porumbului dulce de la subpoziția 0710 40 00, a măslinelor de la subpoziția 0710 80 10 și a fructelor din genul Capsicum sau din genul Pimenta de la subpoziția 0710 80 59 Fructe și fructe cu coajă lemnoasă, nefierte sau fierte în apă sau în abur, congelate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, cu excepția bananelor congelate de la subpozițiaex 0811 90 95 Alte legume pregătite sau conservate altfel decât în oțet sauacid acetic, congelate, altele decât produsele de la poziția 2006, cu excepția porumbului dulce (Zea mays var. saccharata)de la subpoziția ex 2004 90 10, a măslinelor de la subpoziția2004 90 30 și a cartofilor pregătiți sau conservați sub formăde făină, griș sau fulgi de la subpoziția 2004 10 91
  Conserve de fructe și legume ex 20 01 ex 20 02 ex 20 05 ex 20 08 Legume, fructe, fructe cu coajă lemnoasă și alte părți comestibile de plante, pregătite sau conservate în oțet sau acid acetic, exclusiv: - fructe din genul Capsicum, altele decât ardeii dulci sau ardeii grași de la subpoziția 2001 90 20 - porumb dulce (Zea mays var. saccharata) de la subpoziția 2001 90 30 - igname, batate și părți comestibile similare de plante cu un conținut de amidon de minimum 5% din greutate de la subpoziția 2001 90 40 - miez de palmier de la subpoziția 2001 90 60 - măsline de la subpoziția 2001 90 65 - frunze de viță-de-vie, muguri de hamei și alte părți similare comestibile de plante de la subpoziția ex 2001 90 97Tomate pregătite sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, cu excepția concentratului de tomate de la subpozițiile ex 2002 90 31 și ex 2002 90 91 descris anterior Alte legume pregătite sau conservate altfel decât în oțet sauacid acetic, necongelate, altele decât produsele de la poziția 2006, cu excepția măslinelor de la subpoziția 2005 70, a porumbului dulce (Zea mays var. saccharata) de la subpoziția 2005 80 00, a fructelor din genul Caspicum, alteledecât ardeii dulci sau ardeii grași de la subpoziția 2005 99 10, și a cartofilor pregătiți sau conservați sub formă de făină, griș sau fulgi de la subpoziția 2005 20 10 Fructe, fructe cu coajă lemnoasă și alte părți comestibile deplante, altfel pregătite sau conservate, cu sau fără adaos dezahăr sau de alți îndulcitori sau de alcool, care nu sunt menționate sau cuprinse în altă parte, exclusiv: - unt de arahide de la subpoziția 2008 11 10 - alte fructe cu coajă lemnoasă, altfel pregătite sau conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori, nemenționate sau necuprinse în altă parte, de lasubpoziția ex 2008 19 - miez de palmier de la subpoziția 2008 91 00 - porumb de la subpoziția 2008 99 85 - igname, batate și părți comestibile similare de plante cu un conținut de amidon de minimum 5% din greutate de la subpoziția 2008 99 91 - frunze de viță-de-vie, muguri de hamei și alte părți similare comestibile de plante de la subpoziția ex 2008 99 99- amestecuri de banane altfel pregătite sau conservate de la subpozițiile ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 și ex 2008 92 98 - banane altfel pregătite sau conservate de la subpozițiile ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 și ex 2008 99 99
  Conserve de ciuperci 2003 10 Ciuperci din genul Agaricus, pregătite sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic
  Fructe conservate provizoriu în saramurăex 08 12 Fructe și fructe cu coajă lemnoasă, conservate provizoriu în saramură, dar improprii consumului în această stare, cu excepția bananelor conservate provizoriu de la subpoziția ex 0812 90 98
  Fructe deshidratate ex 08 13 0804 20 90 0806 20 ex 2008 19 Fructe deshidratate, altele decât cele de la pozițiile 0801-0806 Smochine deshidratate Struguri deshidratați Alte fructe cu coajă lemnoasă, altfel pregătite sau conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori, care nu sunt menționate sau cuprinse în altă parte, cu excepția fructelor tropicale cu coajă lemnoasă și aamestecurilor acestora
  Alte fructe și legume prelucrate Fructe și legume prelucrate enumerate în partea X a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, diferite de produsele enumerate în categoriile menționate anterior
  Plante aromatice prelucrate ex 09 10 ex 12 11 Cimbru uscat Busuioc, melisă, mentă, Origanum vulgare (măghiran), rozmarin, salvie, uscate, tăiate sau nu, zdrobite sau praf
  Boia de ardei ex 09 04 Piper din genul Piper; fructe deshidratate sau zdrobite sau măcinate din genul Capsicum sau din genul Pimenta, cu excepția ardeilor dulci de la subpoziția 0904 20 10
  *) Lista produselor prelucrate pe bază de fructe și legume este prevăzută în anexa VI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor prelucrate.
   +  Anexa nr. 2la normele metodologice
  LISTA
  criteriilor de recunoaștere pentru obținerea statutului de
  grup de producători care vor fi verificate și consemnate în raport
  I. Criterii verificate la recunoașterePersoana juridică menționată la art. 1^2 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare, poate obține recunoașterea ca grup de producători dacă îndeplinește următoarele criterii:1. este constituită din cel puțin 5 membri care au calitatea de producători agricoli și/sau silvici;2. este înființată la libera inițiativă a producătorilor pentru comercializarea în comun pentru una sau mai multe grupe de produse ori pentru unul sau mai multe produse din grupele de produse prevăzute la art. 3 din normele metodologice;3. deține un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare și urmărire cantitativă, calitativă și valorică a producției membrilor;4. dispune de personal calificat corespunzător grupei de produse și/sau produselor pentru care este recunoscut/ă sau prevede în actul constitutiv ca în primul an de la recunoaștere să dispună de acest personal ori să contracteze servicii de specialitate;5. în actul constitutiv și/sau statutul persoanei juridice se solicită membrilor ca, în mod special, să prevadă cel puțin următoarele obligații ale membrilor:a) să aplice deciziile adoptate în cadrul adunării generale care privesc date tehnice legate de producție și să raporteze datele privind producția și protecția mediului înconjurător;b) să pună la dispoziția grupului de producători informațiile solicitate referitoare la suprafețele destinate producției, tipul de cultură, cantitățile recoltate și la vânzările directe, în vederea întocmirii statisticilor;c) să comercializeze un procent minim din producția proprie prin intermediul grupului de producători, după cum urmează:(i) 50% în primul an de la recunoaștere;(ii) 55% în al doilea an de la recunoaștere;(iii) 60% în al treilea an de la recunoaștere;(iv) 65% în al patrulea an de la recunoaștere;(v) 75% începând cu al cincilea an de la recunoaștere;6. prin actul constitutiv și/sau statutul persoanei juridice se prevăd următoarele:a) procedurile de promovare, adoptare și modificare a deciziilor grupului de producători;b) reglementările care să permită membrilor să verifice grupul de producători și deciziile adoptate de acesta/aceasta;c) regulile de admitere a noilor membri, respectiv durata minimă a calității de membru, prevăzută la art. 24 alin. (1) din normele metodologice;d) regulile de excludere și retragere a membrilor;e) penalitățile pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin membrilor conform actului constitutiv;f) modalitatea prin care oferă sau se angajează să ofere, în termenul stabilit la pct. 4, membrilor săi asistență tehnică de specialitate. Asistența tehnică de specialitate poate fi furnizată de membrii grupului/organizației, de angajați ai acestuia sau de terțe persoane calificate, corespunzător grupei de produse și/sau produselor pentru care este recunoscut grupul de producători, și se acordă la cererea membrului/membrilor;g) reguli care să permită membrilor să urmărească și să participe în mod democratic la adoptarea deciziilor în cadrul grupului de producători, respectiv niciun membru nu poate dispune de peste 49% din drepturile de vot;7. declarația pe propria răspundere a membrilor că nu fac parte din alt grup de producători recunoscut pentru aceeași grupă/aceleași grupe de produse, respectiv pentru același produs/aceleași produse;8. să dețină, dacă este cazul, adeverință eliberată în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare.II. Criterii de recunoaștere verificate începând cu anul al doilea de la recunoaștere1. Grupul de producători este constituit din cel puțin 5 membri care au calitatea de producători agricoli și/sau silvici.2. Grupul de producători trebuie să dovedească:a) prin evidență contabilă, pentru anul anterior, valoarea minimă a producției comercializate în comun, pentru grupa de produse, respectiv produsele pentru care a obținut recunoașterea, stabilită la suma de 30.000 euro echivalent în lei, precum și faptul că cel puțin 51% din această producție provine din producția proprie a membrilor;b) obligația membrilor de a comercializa un procent minim din producția proprie prin intermediul grupului de producători, după cum urmează:(i) 50% în primul an de la recunoaștere;(ii) 55% în al doilea an de la recunoaștere;(iii) 60% în al treilea an de la recunoaștere;(iv) 65% în al patrulea an de la recunoaștere;(v) 75% începând cu al cincilea an de la recunoaștere.3. Grupul de producători dispune de personal calificat corespunzător grupei de produse și/sau produselor pentru care este recunoscut(ă).4. În actul constitutiv și/sau statutul persoanei juridice se solicită membrilor ca, în mod special, să prevadă cel puțin următoarele obligații ale membrilor:a) să aplice deciziile adoptate în cadrul adunării generale care privesc date tehnice legate de producție și să raporteze datele privind producția și protecția mediului înconjurător;b) să pună la dispoziția grupului de producători informațiile solicitate referitoare la suprafețele destinate producției, tipul de cultură, cantitățile recoltate și la vânzările directe, în vederea întocmirii statisticilor;5. Prin actul constitutiv și/sau statutul persoanei juridice se prevăd următoarele:a) procedurile de promovare, adoptare și modificare a deciziilor grupului de producători;b) reglementările care să permită membrilor să verifice grupul de producători și deciziile adoptate de acesta/aceasta;c) regulile de admitere a noilor membri, respectiv durata minimă a calității de membru, prevăzută la art. 24 alin. (1) din normele metodologice;d) regulile de excludere și retragere a membrilor;e) penalitățile pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin membrilor conform actului constitutiv;f) modalitatea prin care oferă sau se angajează să ofere, în termenul stabilit la pct. 4, membrilor săi asistență tehnică de specialitate. Asistența tehnică de specialitate poate fi furnizată de membrii grupului/organizației, de angajați ai acestuia sau de terțe persoane calificate, corespunzător grupei de produse și/sau produselor pentru care este recunoscut grupul de producători, și se acordă la cererea membrului/membrilor;g) reguli care să permită membrilor să urmărească și să participe în mod democratic la adoptarea deciziilor în cadrul grupului de producători, respectiv niciun membru nu poate dispune de peste 49% din drepturile de vot.6. Să dețină, dacă este cazul, adeverință eliberată în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 3la normele metodologiceSolicitant*) ..................Nr. .... din ..../...../.......
  CERERE
  I. *)......................., cu sediul social în ......................., telefon/fax: ..........., cod fiscal ..............., reprezentată prin ..............., domiciliat în localitatea ..............., str. ............. nr. ...., bl. ...., ap. ....., județul .........., posesor al BI/CI ...... seria ..... nr. ............, eliberat/eliberată de .................. la data de ............., vă solicităm, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu normele metodologice de aplicare a acesteia, verificarea îndeplinirii condițiilor necesare pentru eliberarea avizului de recunoaștere ca:– grup de producători |__|– organizație de producători |__|pentru următoarea/următoarele grupă/grupe de produse, respectiv produs/produse ..................... .Pentru aceasta anexăm în copie următoarele documente:1. ........................2. ........................3. ........................4. ........................5. ........................II. Se va completa de către solicitant din a cărui componență fac parte membri care aparțin și altui/altor grup/grupuri/organizație/organizații de producători, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare.Menționăm că următorii membri intră sub incidența prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare:1. ........................2. ........................3. ........................4. ........................5. ........................Pentru aceasta anexăm, pentru fiecare membru, următoarele documente:– copie a avizului de recunoaștere al grupului/organizației de producători din care face deja parte membrul;– adeverință emisă de grupul/organizația de producători din care face parte deja membrul din care să reiasă grupa de produse/produsul/produsele și zona geografică în care funcționează respectivul/respectiva grup/organizație de producători;– declarație de apartenență și la alte grupuri/organizații de producători.Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că toate informațiile înscrise în documentele sus-menționate sunt în conformitate cu realitatea.Data ..............Reprezentant legal,.....................
   +  Anexa nr. 4la normele metodologice
  LISTA
  membrilor titulari ai*) .............,
  aprobată în adunarea generală/de organul de conducere potrivit
  prevederilor statutare [art. 5 lit. g) din
  normele metodologice] din ......./........
  I. Persoane juridice
  Nr. crt.Denumirea persoanei juridice Data înființării CUI Adresa sediului social Baza materială deproducție**)Drept de vot % Semnătura reprezentantuluilegal
  1
  2
  II. Persoane fizice
  Nr. crt.Numele și prenumele Data nașterii BI/CI seria.. nr..... Domiciliulstabil Baza materială deproducție**)Drept de vot % Semnătura
  1
  2

  Întocmit
  Numele și prenumele ....................
  Funcția ................................
  Semnătura ..............................
  Data ...................................
  Aprobat
  Numele și prenumele ....................
  Funcția ................................
  Semnătura ..............................
  Data ...................................
  *) Denumirea societății, societății agricole, cooperativei agricole sau a altei forme de asociere, legal constituită, prevăzută la art. 1^2 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare.**) Se vor face precizări inclusiv cu privire la mărimea suprafețelor și tipul culturilor, în cazul fermelor vegetale, respectiv mărimea șeptelului, în cazul fermelor zootehnice, din care să rezulte că grupul de producători/organizația de producători care urmează să obțină recunoașterea poate să realizeze o valoare minimă a producției comercializate (VPC), conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 5la normele metodologice
  LISTA
  criteriilor de recunoaștere pentru obținerea statutului de
  organizație de producători care vor fi verificate și consemnate în raport
  I. Criterii verificate la recunoașterePersoana juridică menționată la art. 1^2 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare, poate obține recunoașterea ca organizație de producători dacă îndeplinește următoarele criterii:1. este constituită din cel puțin 5 membri care au calitatea de producători agricoli și/sau silvici;2. este înființată la libera inițiativă a producătorilor pentru comercializarea în comun pentru una sau mai multe grupe de produse ori pentru unul sau mai multe produse din grupele de produse prevăzute la art. 6 din normele metodologice;3. deține un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare și urmărire cantitativă, calitativă și valorică a producției membrilor;4. dispune de personal calificat corespunzător grupei de produse și/sau produselor pentru care este recunoscut(ă) sau să își prevadă în actul constitutiv ca în primul an de la recunoaștere să dispună de acest personal ori să contracteze servicii de specialitate;5. în actul constitutiv și/sau statutul persoanei juridice se solicită membrilor ca, în mod special, să prevadă cel puțin următoarele obligații ale membrilor:a) să aplice deciziile adoptate în cadrul adunării generale care privesc date tehnice legate de producție și să raporteze datele privind producția și protecția mediului înconjurător;b) să pună la dispoziția organizației de producători informațiile solicitate referitoare la suprafețele destinate producției, tipul de cultură, cantitățile recoltate și la vânzările directe, în vederea întocmirii statisticilor;c) să comercializeze un procent minim din producția proprie prin intermediul organizației de producători, după cum urmează:(i) 50% în primul an de la recunoaștere;(ii) 55% în al doilea an de la recunoaștere;(iii) 60% în al treilea an de la recunoaștere;(iv) 65% în al patrulea an de la recunoaștere;(v) 75% începând cu al cincilea an de la recunoaștere.6. prin actul constitutiv și/sau statutul persoanei juridice se prevăd următoarele:a) procedurile de promovare, adoptare și modificare a deciziilor organizațiilor de producători;b) reglementările care să permită membrilor să verifice organizația de producători și deciziile adoptate de aceasta;c) regulile de admitere a noilor membri, respectiv durata minimă a calității de membru, prevăzută la art. 24 alin. (1) din normele metodologice;d) regulile de excludere și retragere a membrilor;e) penalitățile pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin membrilor conform actului constitutiv;f) modalitatea prin care oferă sau se angajează să ofere, în termenul stabilit la pct. 4, membrilor săi asistență tehnică de specialitate. Asistența tehnică de specialitate poate fi furnizată de membrii organizației, de angajați ai acestuia sau de terțe persoane calificate, corespunzător grupei de produse și/sau produselor pentru care este recunoscută organizația de producători, și se acordă la cererea membrului/membrilor;g) reguli care să permită membrilor să urmărească și să participe în mod democratic la adoptarea deciziilor în cadrul organizației de producători, respectiv niciun membru nu poate dispune de peste 49% din drepturile de vot;7. declarația pe propria răspundere a membrilor că nu fac parte din altă organizație de producători recunoscută pentru aceeași grupă/aceleași grupe de produse, respectiv pentru același produs/aceleași produse;8. să dețină, dacă este cazul, adeverință eliberată în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare;9. este necesar ca persoana juridică să prezinte suficiente dovezi care să ateste că:a) asigură managementul comercial și bugetar adecvat și pune efectiv la dispoziție membrilor mijloacele tehnice de stocare, sortare, ambalare și comercializare a producției acestora;b) pune efectiv la dispoziția membrilor mijloacele tehnice de stocare, sortare, ambalare și comercializare a producției acestora.II. Criterii de recunoaștere verificate începând cu anul al doilea de la recunoaștere1. Organizația de producători este constituită din cel puțin 5 membri care au calitatea de producători agricoli și/sau silvici.2. Organizația de producători trebuie să dovedească:a) prin evidență contabilă, pentru anul anterior, valoarea minimă a producției comercializate în comun, pentru grupa de produse, respectiv produsele pentru care a obținut recunoașterea, stabilită la suma de 100.000 euro echivalent în lei, precum și faptul că cel puțin 51% din această producție provine din producția proprie a membrilor;b) obligația membrilor de a comercializa un procent minim din producție proprie prin intermediul organizației de producători, după cum urmează:(i) 50% în primul an de la recunoaștere;(ii) 55% în al doilea an de la recunoaștere;(iii) 60% în al treilea an de la recunoaștere;(iv) 65% în al patrulea an de la recunoaștere;(v) 75% începând cu al cincilea an de la recunoaștere.3. Organizația de producători dispune de personal calificat corespunzător grupei de produse și/sau produselor pentru care este recunoscut(ă).4. În actul constitutiv și/sau statutul persoanei juridice se solicită membrilor ca, în mod special, să prevadă cel puțin următoarele obligații ale membrilor:a) să aplice deciziile adoptate în cadrul adunării generale care privesc date tehnice legate de producție și să raporteze datele privind producția și protecția mediului înconjurător;b) să pună la dispoziția organizației de producători informațiile solicitate referitoare la suprafețele destinate producției, tipul de cultură, cantitățile recoltate și la vânzările directe, în vederea întocmirii statisticilor.5. Prin actul constitutiv și/sau statutul persoanei juridice se prevăd următoarele:a) procedurile de promovare, adoptare și modificare a deciziilor organizațiilor de producători;b) reglementările care să permită membrilor să verifice grupul de producători și deciziile adoptate de acesta/aceasta;c) regulile de admitere a noilor membri, respectiv durata minimă a calității de membru, prevăzută la art. 24 alin. (1) din normele metodologice;d) regulile de excludere și retragere a membrilor;e) penalitățile pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin membrilor conform actului constitutiv;f) modalitatea prin care oferă sau se angajează să ofere, în termenul stabilit la pct. 4, membrilor săi asistență tehnică de specialitate. Asistența tehnică de specialitate poate fi furnizată de membrii grupului/organizației, de angajați ai acestuia sau de terțe persoane calificate, corespunzător grupei de produse și/sau produselor pentru care este recunoscut grupul de producători, și se acordă la cererea membrului/membrilor;g) reguli care să permită membrilor să urmărească și să participe în mod democratic la adoptarea deciziilor în cadrul grupului de producători, respectiv niciun membru nu poate dispune de peste 49% din drepturile de vot.6. Să dețină, dacă este cazul, adeverință eliberată în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare.7. Este necesar ca organizația de producători să prezinte suficiente dovezi care să ateste că:a) asigură managementul comercial și bugetar adecvat și pune efectiv la dispoziție membrilor mijloacele tehnice de stocare, sortare, ambalare și comercializare a producției acestora;b) pune efectiv la dispoziția membrilor mijloacele tehnice de stocare, sortare, ambalare și comercializare a producției acestora.
   +  Anexa nr. 6la normele metodologice
  REGISTRUL DE EVIDENȚĂ*)
  a grupurilor de producători/organizațiilor de
  producători recunoscute conform Ordonanței
  Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări și completări
  prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare
  Nr. crt.Numărul/data cererii de recunoaștere înregistrată la structura teritorială Numărul/data cererii de recunoaștere înregistrată la structura centrală Titularul **) Adresa sediul social al titularului (localitatea,județul) Grupa/ grupele de produse, respectiv produsul/ produsele pentru care se deține recunoaștereaNr. și data avizuluide recunoaștereNr. și data deciziei de retragere a recunoașteriiSemnăturareprezentantului legal/ persoanei împuternicite
  *) Se va ține evidența distinctă, pentru sectorul agricol de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, iar pentru sectorul silvic de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.**) Denumirea societății comerciale, societății agricole, cooperativei agricole sau a altei forme de asociere, legal constituită, prevăzută la art. 1^2 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 7la normele metodologice
  Proces-verbal de constatare, la momentul recunoașterii
  Încheiat astăzi, ........../....../...........
  Subsemnatul, ....................., având funcția de ............... în cadrul*1) ......................, verificând îndeplinirea de către*2) ....................., cu sediul în ..........................................., a criteriilor de recunoaștere în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu normele metodologice de aplicare ale acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 358/763/2016, am constatat că:1. Obiectul de activitate al solicitantului, conform statutului și situațiilor privind activitatea, (nu) corespunde prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale normelor de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 358/763/2016, iar grupa/grupele de produse, respectiv produsul/produsele ........................................ declarate face/fac obiectul activității comerciale de bază.2. Titularul*1) ............................. este format dintr-un număr de ...... (în litere ................) membri, așa cum rezultă din Lista membrilor titulari, număr care (nu) este mai mic decât numărul minim de membri prevăzut prin Ordonanța nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare.3. Conformitatea actului constitutiv cu prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale normelor de aplicare a acesteia.4. Informații privind infrastructura solicitantului (spații de depozitare, hală de sortare, ambalare, mașini de ambalare, etichetare etc.): ...........................................................................................5. Informații privind mărimea suprafețelor și tipul culturilor în cazul fermelor vegetale sau mărimea șeptelului, în cazul fermelor zootehnice*)Observații:Grupurile de producători/organizațiile de producători sunt obligate să respecte prevederile menționate la art. 6 alin. (2) lit. a) și b) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare, începând cu anul al doilea de la recunoaștere. Ca urmare, la momentul recunoașterii nu se fac verificări cu privire la respectarea prevederilor menționate la art. 6 alin. (2) lit. a) și b) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare.6. Alte observații: ..................................................................................................................................
  Întocmit:
  Numele și prenumele ...................
  Funcția ...............
  Semnătura ............
  Reprezentant solicitant
  Luat la cunoștință:
  Numele și prenumele ..............
  Funcția ..................
  Semnătura ..............
  *1) Structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - pentru sectorul agricol. Structura de specialitate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor - pentru sectorul silvic.*2) Denumirea societății, societății agricole, cooperativei agricole sau a altor forme de asociere, legal constituite, prevăzute în art. 1^2 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare.*) Aceste informații sunt necesare persoanei responsabile cu verificarea conformității dosarelor depuse, pentru a se asigura că grupul de producători/organizația de producători care urmează să obțină recunoașterea poate să realizeze, începând cu anul al doilea de la recunoaștere, o valoare minimă a producției comercializate (VPC) conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 7^1la normele metodologice
  PROCES-VERBAL DE CONSTATARE
  la momentul recunoașterii
  Încheiat astăzi, .../.../...
  Subsemnatul, ............................, având funcția de .......................... în cadrul^1) .........................., verificând îndeplinirea de către^2) ........................................., cu sediul în ...................................., la membrul ................................ din .........................., telefon/fax .................................., cod fiscal .........................., reprezentată prin ........................................, domiciliat în localitatea ...................................., str. ......................... nr. ......., bl. .................., ap. ............, județul .................................., posesor al BI/CI ..... seria ................. nr. ............., eliberat/eliberată de ..................................................., la data de ....................................., a criteriilor de recunoaștere în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu normele metodologice de aplicare ale acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 358/763/2016, cu modificările și completările ulterioare, am constatat că:^1) Structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - pentru sectorul agricol. Structura de specialitate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor - pentru sectorul silvic.^2) Denumirea societății, societății agricole, cooperativei agricole sau a altor forme de asociere, legal constituite, prevăzute în art. 1^2 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare.1. Obiectul de activitate al solicitantului, la punctul conform statutului și situațiilor privind activitatea, (nu) corespunde prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale normelor de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 358/763/2016, cu modificările și completările ulterioare, iar grupa/grupele de produse, respectiv produsul/produsele ...................... declarate face/fac obiectul activității comerciale de bază.2. Conformitatea actului constitutiv cu prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale normelor de aplicare a acesteia*), aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 358/763/2016, cu modificările și completările ulterioare.*) Se completează numai în cazul persoanelor juridice.3. Informații privind infrastructura solicitantului (membru) - spații de depozitare, hală de sortare, ambalare, mașini de ambalare, etichetare etc.: ..............................................................................................................4. Informații privind mărimea suprafețelor și tipul culturilor, în cazul fermelor vegetale, sau mărimea șeptelului, în cazul fermelor zootehnice**)**) Aceste informații sunt necesare persoanei responsabile cu verificarea conformității dosarelor depuse, pentru a se asigura că grupul de producători/organizația de producători care urmează să obțină recunoașterea poate să realizeze, începând cu anul al doilea de la recunoaștere, o valoare minimă a producției comercializate (VPC) conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare.OBSERVAȚII:Grupurile de producători/Organizațiile de producători sunt obligate să respecte prevederile menționate la art. 6 alin. (2) lit. a) și b) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare, începând cu anul al doilea de la recunoaștere. Ca urmare, la momentul recunoașterii nu se fac verificări cu privire la respectarea prevederilor menționate la art. 6 alin. (2) lit. a) și b) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare.5. Alte observații: ..........................................Întocmit:Numele și prenumele ........................Funcția .........................Semnătura ......................Reprezentant solicitantLuat la cunoștință:Numele și prenumele .......................Funcția ...........................Semnătura .......................... (la 09-02-2021, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 358 din 29 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 09 februarie 2021 )
   +  Anexa nr. 8la normele metodologice
  PROCES-VERBAL
  Nr. ....../.........
  În urma verificării dosarului solicitantului: ....................., cu sediul social în ......................, s-a constatat că persoana juridică îndeplinește condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și de normele metodologice de aplicare a acesteia și propunem acordarea recunoașterii ca grup de producători/organizație de producători pentru grupa/grupele de produse, respectiv produsul/produsele:– ...............;– ...............;– ................Menționăm că Direcția pentru Agricultură a Județului ........... a efectuat în data de ............... controlul la fața locului și a constatat că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislația în vigoare, astfel încât persoana juridică să obțină recunoașterea ca grup de producători/organizație de producători.Director general ......................Semnătura .............................Director ..............................Semnătura .............................Expert ................................Semnătura .............................
   +  Anexa nr. 9la normele metodologice
  AVIZ DE RECUNOAȘTERE
  Nr. ......./....../........
  Eliberat în temeiul prevederilor art. 5 și ale art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare, și al Procesului-verbal nr. ........ din ...........Prezentul aviz de recunoaștere*1) conferă statutul de grup de producători/organizație de producători*2) ......................, a fost înregistrat cu nr. ......... din data de ............ în Registrul unic de evidență a grupurilor de producători constituite pentru comercializarea produselor agricole și asigură titularului toate drepturile conferite de lege pentru următoarea/următoarele grupă/grupe de produse/produs/produse: ......................... .Avizul de recunoaștere își păstrează valabilitatea pe durata cât titularul îndeplinește criteriile de recunoaștere pentru care a primit prezentul aviz de recunoaștere.
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  ......................................
  *1) Exemplarul 2 al avizului de recunoaștere va fi contrasemnat pe verso de: secretarul de stat, directorul general al direcției de specialitate, personalul din cadrul structurii de specialitate care a participat la luarea deciziei.*2) Denumirea societății, societății agricole, cooperativei agricole, precum și a altor forme de asociere, legal constituite, prevăzute la art. 1^2 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 10la normele metodologice
  GUVERNUL - MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR ROMÂNIEI

  AVIZ DE RECUNOAȘTERE
  Nr. ....../....../........
  Eliberat în temeiul prevederilor art. 5 și ale art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare, și al Procesului-verbal nr. ........ din ...........Prezentul aviz de recunoaștere*1) conferă statutul de grup de producători/organizație de producători*2) ..................................................., a fost înregistrat cu nr. ......... din data de ............ în Registrul unic de evidență a grupurilor de producători constituite pentru comercializarea produselor silvice și asigură titularului toate drepturile conferite de lege pentru următoarea/următoarele grupă/grupe de produse/produs/produse: ..........................Avizul de recunoaștere își păstrează valabilitatea pe durata cât titularul îndeplinește criteriile de recunoaștere pentru care a primit prezentul aviz de recunoaștere.
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  ..............................
  *1) Exemplarul 2 al avizului de recunoaștere va fi contrasemnat pe verso de: secretarul de stat, directorul general al direcției de specialitate, personalul din cadrul structurii de specialitate care a participat la luarea deciziei.*2) Denumirea societății, societății agricole, cooperativei agricole, precum și a altor forme de asociere, legal constituite, prevăzute la art. 1^2 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 11la normele metodologice
  DECIZIE DE RETRAGERE A RECUNOAȘTERII
  Nr. ......../....../..........
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale,având în vedere prevederile art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare, și Procesul-verbal nr. ........../........... (anexat),
  DECIDE
   +  Articolul 1Începând cu data de ................... se retrage recunoașterea Grupului de producători (GP)/Organizației de producători (OP)*), care deține Avizul de recunoaștere nr. ....../........... .  +  Articolul 2Motivele retragerii recunoașterii GP/OP - nerespectarea prevederilor art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Prezenta decizie anulează titularului toate drepturile conferite de reglementările în vigoare, pentru următoarea/următoarele grupă/grupe de produse/produs/ produse: ................................ .  +  Articolul 4Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Prezenta decizie a fost editată în 2 (două) exemplare*1), un exemplar se depune la dosarul de decizii, iar un exemplar se comunică GP/OP.Data: ................
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  ..................................
  *) Persoana juridică ....................., cu sediul social în localitatea .................., str. .............. nr. ......, bl. ...., sc. ...., ap. ...., județul/sectorul ............., înmatriculată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. ..........., cod unic de identificare (CUI) ................., telefon/fax: .............., cod fiscal ..............., reprezentată prin ...................., domiciliat în localitatea .................., str. .............. nr. ....., bl. ...., ap. ...., județul ..........., posesor al BI/CI ...... seria .... nr. .........., eliberat/eliberată de .................. la data de .............. .*1) Exemplarul 2 va fi contrasemnat pe verso de: secretarul de stat, directorul general al direcției de specialitate, personalul din cadrul structurii de specialitate care a participat la luarea deciziei.
   +  Anexa nr. 12la normele metodologice
  GUVERNUL - MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR ROMÂNIEI

  DECIZIE DE RETRAGERE A RECUNOAȘTERII
  Nr. ......../....../........
  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor,având în vedere prevederile art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare, și Procesul-verbal nr. ........../........... (anexat),
  DECIDE
   +  Articolul 1Începând cu data de .....................se retrage recunoașterea Grupului de producători (GP)/Organizației de producători (OP)*), care deține Avizul de recunoaștere nr. ....../........... .  +  Articolul 2Motivele retragerii recunoașterii GP/OP - nerespectarea prevederilor art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Prezenta decizie anulează titularului toate drepturile conferite de reglementările în vigoare, pentru următoarea/următoarele grupă/grupe de produse/produs/ produse: ................................ .  +  Articolul 4Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Prezenta decizie a fost editată în 2 (două) exemplare*1), un exemplar se depune la dosarul de decizii, iar un exemplar se comunică GP/OP.Data: ..............
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  ..............................
  *) Persoana juridică ...................., cu sediul social în localitatea .............., str. ............. nr. ......, bl. ...., sc. ...., ap. ...., județul/sectorul ............., înmatriculată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. ................, cod unic de identificare (CUI) ................., telefon/fax: .............., cod fiscal ..................., reprezentată prin ..................., domiciliat în localitatea .............., str. ................. nr. ....., bl. ...., ap. ...., județul ............, posesor al BI/CI ...... seria .... nr. ......., eliberat/eliberată de .................. la data de ............... .*1) Exemplarul 2 va fi contrasemnat pe verso de: secretarul de stat, directorul general al direcției de specialitate, personalul din cadrul structurii de specialitate care a participat la luarea deciziei.
   +  Anexa nr. 13la normele metodologice
  PROCES-VERBAL
  în vederea verificării menținerii criteriilor de recunoaștere
  Încheiat astăzi, ....../....../........Subsemnatul, ........................, având funcția de ................. în cadrul*1) ......................., verificând îndeplinirea de către*2) ....................., cu sediul în .........................., a menținerii criteriilor de recunoaștere în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 358/763/2016, am constatat că:1. Obiectul de activitate al solicitantului, conform statutului și situațiilor privind activitatea a fost/nu a fost menținut în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale normelor de aplicare a acesteia, iar grupa/grupele de produse, respectiv produsul/produsele ............................. declarate la recunoaștere face/fac/nu face/nu fac obiectul activității comerciale de bază.2. Titularul*2)........................, la data controlului, este format dintr-un număr de ...... (în litere ..........) membri, așa cum rezultă din Lista membrilor titulari, număr care (nu) este mai mic decât numărul minim de membri prevăzut prin Ordonanța nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare.3. Informații privind valoarea minimă a producției comercializate în comun [conform art. 6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare], începând cu anul al II-lea de la recunoaștere. Valoarea minimă a producției comercializate în comun reprezintă:a) valoarea obținută prin comercializarea produselor membrilor din grupa/grupele, respectiv produsul/produsele pentru care a fost obținut avizul de recunoaștere (VPC) ..............................b) valoarea obținută prin comercializarea produselor pentru care GP/OP deține recunoașterea cumpărate de la alte persoane juridice/fizice în anul pentru care se face verificarea ..................... .4. Se va menționa dacă au fost respectate toate celelalte criterii prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. d) pct. 3 și alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare.......................................................................5. Informații privind infrastructura solicitantului (spații de depozitare, hală de sortare, ambalare, mașini de ambalare, etichetare etc.): ................................................................................................6. Alte observații: ....................................................................................................................................................................................................................................................................
  Întocmit
  Numele și prenumele ..................
  Funcția ...............
  Semnătura ...........
  Reprezentant solicitant
  Luat la cunoștință
  Numele și prenumele ..............
  Funcția ..................
  Semnătura ..............
  *1) Structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - pentru sectorul agricol.Structura de specialitate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor - pentru sectorul silvic.*2) Denumirea societății, societății agricole, cooperativei agricole sau a altor forme de asociere, legal constituite, prevăzute în art. 1^2 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 14la normele metodologice
  PROCES-VERBAL
  în vederea verificării menținerii criteriilor de recunoaștere
  Încheiat astăzi .../.../...,
  Subsemnatul, .............................., având funcția de ...................... în cadrul^1) ........................, verificând îndeplinirea de către^2) .........................., cu sediul în .........................., la membrul .................... din ...................., a menținerii criteriilor de recunoaștere în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 358/763/2016, cu modificările și completările ulterioare, am constatat că:^1) Structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - pentru sectorul agricol.^2) Denumirea societății, societății agricole, cooperativei agricole sau a altor forme de asociere, legal constituite, prevăzute în art. 1^2 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare.1. Obiectul de activitate al solicitantului, conform statutului și situațiilor privind activitatea, a fost/nu a fost menținut în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale normelor de aplicare a acesteia, iar grupa/grupele de produse, respectiv produsul/produsele ....................... declarate la recunoaștere face/fac/nu face/nu fac obiectul activității comerciale de bază.2. Informații privind valoarea minimă a producției comercializate în comun [conform art. 6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare], începând cu anul al II-lea de la recunoaștere. Valoarea minimă a producției comercializate în comun reprezintă:a) valoarea obținută prin comercializarea produsului/produselor membrului GP din grupa/grupele, respectiv produsul/produsele pentru care a fost obținut avizul de recunoaștere (VPC): .......................;b) valoarea obținută prin comercializarea produselor pentru care GP/OP (membrul GP) deține recunoașterea cumpărate de la alte persoane juridice/fizice în anul pentru care se face verificarea: ...................... .3. Se va menționa dacă au fost respectate toate celelalte criterii prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. d) pct. 3 și alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare..................................4. Informații privind infrastructura solicitantului membru GP (spații de depozitare, hală de sortare, ambalare, mașini de ambalare, etichetare etc.): .............. .5. Alte observații: ................................................. .ÎntocmitNumele și prenumele ........................Funcția ................Semnătura .................Reprezentant solicitantLuat la cunoștințăNumele și prenumele ...................Funcția ....................Semnătura ......................Structura de specialitate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor - pentru sectorul silvic. (la 09-02-2021, Actul a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 358 din 29 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 09 februarie 2021 )
  -----