NORME METODOLOGICE din 11 decembrie 2013de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 23 decembrie 2013  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.059 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 23 decembrie 2013.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezentele norme metodologice reglementează măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență.(2) Scopul prezentelor norme îl constituie reducerea numărului de câini fără stăpân, ameliorarea sănătății și bunăstării câinilor din adăposturi, stoparea înmulțirii necontrolate a câinilor de rasă comună, prevenirea abandonului și a pierderii câinilor, facilitarea recuperării câinilor pierduți, promovării deținerii responsabile a câinilor, reducerea apariției rabiei și a altor zoonoze, reducerea riscurilor asupra sănătății oamenilor, prevenirea agresivității asupra oamenilor și animalelor, precum și reducerea comerțului ilegal și a traficului cu animale.  +  Articolul 2În sensul prezentelor norme metodologice, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) adăpost public - adăpost pentru câinii fără stăpân ce aparține unităților administrativ-teritoriale și deservește aceste unități, administrat de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân;b) adăpost privat - adăpost pentru câinii fără stăpân, care aparține unei persoane juridice, asociație sau fundație care desfășoară activități în domeniul protecției animalelor;c) adopție - procedura de preluare în proprietate a câinilor fără stăpân din adăposturi, de către persoane fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor art. 5 din Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, cu modificările și completările ulterioare;d) adopție la distanță - procedura prin care, în condițiile prevederilor art. 7 alin. (2) și (5) din ordonanța de urgență, persoanele fizice sau juridice își pot asuma responsabilitatea suportării cheltuielilor necesare întreținerii câinilor fără stăpân în adăposturile publice peste perioada prevăzută la art. 4 alin. (1) din ordonanța de urgență;e) capturare - operațiunea de prindere a câinilor;f) câine agresiv - orice câine definit ca atare de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi, aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2003;g) câine periculos - orice câine definit ca atare de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2003;h) câine utilitar - orice câine folosit de unitățile de poliție, de jandarmerie, de alte unități militare, de unitățile vamale, de serviciile de securitate, protecție și pază, de persoanele cu dizabilități, precum și orice câine folosit în caz de dezastre sau de către organizațiile neguvernamentale în activitățile educative, terapeutice, de căutare și salvare sau utilitare;i) câine de rasă comună - orice câine care nu poate fi asimilat unei rase omologate;j) examen medical - procedura efectuată de un medic veterinar de liberă practică organizat în condițiile legii prin care se urmărește stabilirea statusului de sănătate al câinilor;k) gestionarea câinilor fără stăpân - ansamblul de operațiuni și proceduri care au ca scop controlul populației de câini fără stăpân;l) asociație sau fundație pentru protecția animalelor - organizație neguvernamentală, înființată în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară activități și acțiuni de protecție a animalelor și în al cărei statut figurează scopuri și activități referitoare la protecția și bunăstarea animalelor;m) serviciu specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân - serviciu de utilitate publică, înființat la nivelul unităților administrativ-teritoriale, respectiv al subdiviziunilor acestora, în condițiile legii, de consiliul local, respectiv de Consiliul General al Municipiului București, în scopul gestionării câinilor fără stăpân de pe raza unității administrativ-teritoriale respective;n) operator al serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân - persoană juridică, de drept public sau privat, care are competența și capacitatea de a presta servicii în domeniul protecției animalelor și căreia i s-a delegat, încredințat sau concesionat, în condițiile legii, realizarea activității de gestionare a câinilor fără stăpân;o) mijloc de identificare - orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, tatuajului, medalionului inscripționat, care conține informații necesare identificării deținătorului câinelui, respectiv a serviciului public care a gestionat câinele;p) identificare - operațiunea prin care se atașează câinelui un mijloc de identificare, precum și operațiunea de citire a mijlocului de identificare și de stabilire a datelor de identitate ale deținătorului câinelui sau a locului de proveniență a acestuia;q) înregistrare - operațiunea prin care datele inscripționate pe mijlocul de identificare al animalului, precum și alte date sunt introduse în registrele de evidență a câinilor;r) microcip - mijloc de identificare electronic omologat, care se implantează sub pielea animalului, în dreptul omoplaților, și care conține un număr unic criptat sub forma unui cod de bare ce poate fi citit cu ajutorul unui dispozitiv electronic;s) sterilizare - operațiune prin care se realizează suprimarea funcției reproducătoare a câinilor;t) vecini - proprietarii spațiilor locative care au cel puțin un perete comun cu spațiul locativ în care urmează să fie adăpostiți câinii adoptați din adăposturile publice;u) unitate de ecarisare și unitate de neutralizare a deșeurilor de origine animală - orice unitate definită ca atare la art. 2 alin. (1) lit. h) și j) din Ordonanța Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deșeurilor de origine animală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2006, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul II Serviciile publice pentru gestionarea câinilor fără stăpân  +  Articolul 3(1) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, înființate potrivit art. 1 alin. (1) din ordonanța de urgență, desfășoară activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân pe raza unităților administrativ-teritoriale, respectiv a subdiviziunilor acestora, la nivelul cărora au fost înființate, și, în funcție de posibilități, pot încheia protocoale de colaborare cu unitățile administrativ-teritoriale cu care se învecinează, precum și cu orice altă unitate administrativ-teritorială de pe raza județului. (la 08-02-2021, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 20 din 27 ianuarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 08 februarie 2021 ) (2) Serviciile prevăzute la alin. (1) sunt denumite în mod obligatoriu prin sintagma "Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân", urmată de denumirea unității administrativ-teritoriale, respectiv a subdiviziunii acesteia, la nivelul căreia au fost înființate.(3) Serviciile prevăzute la alin. (1) pot fi organizate în cadrul serviciilor publice aflate în subordinea consiliilor locale.(4) Protocoalele de colaborare prevăzute la alin. (1) pot fi încheiate numai atunci când serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân dispun de logistica necesară pentru a asigura capturarea, transportul și cazarea câinilor fără stăpân din unitățile administrativ-teritoriale învecinate, precum și cei din alte unități de pe raza județului, cu respectarea condițiilor pentru funcționarea adăposturilor pentru câini, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la ordonanța de urgență. (la 08-02-2021, Articolul 3 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 20 din 27 ianuarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 08 februarie 2021 )  +  Articolul 4Personalul veterinar încadrat în serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân are următoarele competențe:a) supravegherea animalelor capturate și adăpostite;b) colectarea documentelor întocmite de personalul implicat în capturarea, manipularea și transportul animalelor;c) înregistrarea câinilor fără stăpân în Registrul de evidență a câinilor fără stăpân, pe baza datelor din formularul individual de capturare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.  +  Capitolul III Adăposturile publice și adăposturile pentru câini fără stăpân aparținând asociațiilor pentru protecția animalelor  +  Articolul 5(1) Adăposturile publice pentru câinii fără stăpân, amenajate potrivit art. 2 alin. (1) din ordonanța de urgență, aparțin unităților administrativ-teritoriale care le amenajează, vor fi administrate de către serviciile de utilitate publică de gestionare a câinilor fără stăpân înființate sau de către operatorul concesionar al serviciului și vor respecta prevederile legislației sanitare veterinare în vigoare.(2) Este interzisă cazarea câinilor fără stăpân în adăposturi publice care nu respectă condițiile minime de funcționare prevăzute la anexa nr. 1 la ordonanța de urgență.(3) Operatorii serviciilor specializate de gestionare a câinilor fără stăpân sunt obligați să asigure personal care să deservească permanent adăposturile publice pentru câinii fără stăpân în vederea supravegherii câinilor timp de 24 de ore pe zi, a adăpării suplimentare a câinilor, a hrănirii puilor de două sau, respectiv, de 3 ori pe zi, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la ordonanța de urgență.(4) Adăposturile publice pentru câinii fără stăpân vor fi plasate pe raza unităților administrativ-teritoriale care le amenajează sau, prin excepție:a) pe raza unei unități administrativ-teritoriale aflate în vecinătate,a^1) pe raza unei unități administrativ-teritoriale aflate în același județ; (la 08-02-2021, Alineatul (4) din Articolul 5 , Capitolul III a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 20 din 27 ianuarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 08 februarie 2021 ) b) în cazul adăposturilor publice amenajate de Consiliul General al Municipiului București, la o distanță de cel mult 35 km în afara municipiului București.(5) În adăposturile publice pot fi adăpostiți câinii fără stăpân capturați pe raza unităților administrativ-teritoriale care le-au amenajat, câinii fără stăpân din unitățile administrativ-teritoriale vecine, precum și câinii fără stăpân din unitățile administrativ-teritoriale aflate pe raza aceluiași județ în condițiile alin. (4). Operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligația de a transporta și a adăposti câinii capturați numai în adăposturile publice pe care le administrează. (la 08-02-2021, Alineatul (5) din Articolul 5 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 20 din 27 ianuarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 08 februarie 2021 ) (6) Adăpostirea câinilor fără stăpân din unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la alin. (5) se face în baza unor protocoale de colaborare, încheiate potrivit art. 3 alin. (1) și comunicate Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. (la 08-02-2021, Alineatul (6) din Articolul 5 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 20 din 27 ianuarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 08 februarie 2021 ) (7) Animalele bolnave sau rănite trebuie să fie izolate în cuști adecvate în care să fie îngrijite corespunzător pe toată perioada cazării. Toate adăposturile vor avea un număr suficient de cuști de izolare destinate câinilor bolnavi sau răniți. Nu se vor caza mai mulți câini bolnavi în aceeași cușcă.  +  Articolul 6(1) Accesul publicului în adăposturile publice se face în baza unui program stabilit de serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 10,00-18,00.(2) Sâmbăta și duminica și în timpul zilelor de sărbători legale, accesul publicului, în vederea adopției, se face în intervalul orar stabilit în conformitate cu regulamentele consiliului local.(3) Revendicarea câinilor fără stăpân se poate face pe toată perioada de acces a publicului în adăposturile publice, perioadă prevăzută la alin. (1) și (2).(4) Accesul vizitatorilor în adăposturile publice pentru câinii fără stăpân se face cu respectarea regulamentului de organizare interioară.(5) Vizitatorii au dreptul să fotografieze și să filmeze câinii din adăposturile publice.  +  Articolul 7(1) Adăposturile private pentru câinii fără stăpân aparținând organizațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor trebuie să asigure animalelor fără stăpân condițiile minime prevăzute în anexa nr. 1 la ordonanța de urgență.(2) Adăposturile prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă un program de vizitare de cel puțin 4 ore în fiecare zi.  +  Capitolul IV Concesionarea serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân  +  Articolul 8Concesionarea serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân se face de către consiliile locale, respectiv de Consiliul General al Municipiului București, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9Consiliile locale și Consiliul General al Municipiului București, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligația ca, în termen de maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, să contracteze servicii veterinare pentru activitățile specifice prevăzute de prezentele norme metodologice, potrivit prevederilor legale.  +  Capitolul V Capturarea, transportul și adăpostirea câinilor fără stăpân  +  Articolul 10Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, precum și operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân sunt obligați să captureze câinii în următoarea ordine:a) câinii care circulă liber, fără însoțitor, din preajma școlilor, grădinițelor, locurilor de joacă pentru copii, parcurilor, piețelor publice;b) câinii care circulă liber, fără însoțitor,în alte locuri publice decât cele prevăzute la lit. a);c) câinii care circulă liber, fără însoțitor, în zonele periferice ale localităților.  +  Articolul 11(1) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligația ca, în termen de cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, să facă o evaluare a numărului de câini fără stăpân aflați pe raza unității administrativ-teritoriale unde funcționează și să întocmească un plan de acțiune pentru gestionarea acestora.(2) Planul de acțiune prevăzut la alin. (1) trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:a) prezentarea teritoriului, respectiv suprafață și număr de locuitori;b) evaluarea numărului de câini fără stăpân sterilizați și nesterilizați de pe raza teritoriului;c) prezentarea resurselor materiale necesare, respectiv numărul mijloacelor de transport și capacitatea acestora, capacitatea de cazare totală, capacitatea de cazare alocată pentru câinii adoptați la distanță;d) prezentarea resurselor de personal necesare, respectiv: personal pentru transport, personal pentru capturare, personal pentru îngrijire;e) prezentarea acțiunilor care vor fi întreprinse;f) planificarea acțiunilor, respectiv graficul anual al acțiunilor, defalcat pe luni;g) hărți detaliate ale teritoriului cu distribuția populației de câini fără stăpân;h) termene precise pentru aplicarea măsurilor;i)termene pentru reevaluarea numărului de câini fără stăpân de pe raza teritoriului care trebuie efectuată semestrial.  +  Articolul 12(1) Capturarea, manipularea, încărcarea câinilor fără stăpân în autovehicule și transportul acestora se vor face cu respectarea prevederilor anexei nr. 2 la ordonanța de urgență, a prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea nr. 205/2004, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97 , a prevederilor anexei nr. I capitolul I pct. 1, pct. 2 lit. a), pct. 5 și capitolul III art. 1 pct. 1.8 lit. a), b), c), d) la Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum și ale art. 6 alin. (10) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 31/523/2008.(2) Mijloacele de transport destinate câinilor fără stăpân trebuie să fie vizibil marcate cu denumirea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu numărul de telefon, cu indicativul mijlocului de transport, dotate cu cuști individuale fixate corespunzător pentru a preveni deplasarea lor în timpul călătoriei și ventilate corespunzător.(3) Persoanele care capturează câini fără stăpân sunt obligate să respecte normele specifice de protecție a muncii și să fie instruite corespunzător.(4) Imobilizarea câinilor fără stăpân, prin administrarea de la distanță a unor substanțe stupefiante și psihotrope, cu ajutorul armelor utilitare sau sarbacanelor, trebuie efectuată sub stricta supraveghere a medicului veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii.(5) Este interzisă mutarea câinilor fără stăpân din zona în care se află în altă zonă.(6) Utilizarea substanțelor stupefiante și psihotrope la imobilizarea câinilor fără stăpân va fi efectuată numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare în materie.  +  Articolul 13(1) La capturarea, manipularea, încărcarea câinilor fără stăpân în autovehicule și transportul acestora se interzic următoarele:a) lovirea, rănirea, mutilarea în orice mod a câinilor;b) manipularea acestora într-un mod care le provoacă dureri sau suferințe inutile;c) împușcarea cu arma cu tranchilizant sau cu sarbacana a câinilor aflați în cuști sau imobilizați în lanț;d) capturarea câinilor care nu sunt foarte agresivi, nu sunt suspecți de a fi turbați sau nu sunt situați în spații inaccesibile, prin administrare de la distanță a medicamentelor stupefiante și psihotrope;e) transportarea câinilor fără cuști individuale de transport;f) transportarea câinilor în mijloace de transport neventilate corespunzător.(2) La adăpostirea câinilor fără stăpân se interzic următoarele:a) nerespectarea obligativității de a hrăni de 3 ori pe zi cățeii cu vârsta cuprinsă între 6 și 12 săptămâni;b) nerespectarea obligativității de a hrăni de două ori pe zi cățeii cu vârsta cuprinsă între 12 săptămâni și 12 luni;c) privarea câinilor bolnavi sau răniți de tratament medical;d) cazarea cățelelor cu pui în boxe cu alți câini maturi;e) cazarea câinilor fără separarea acestora, potrivit criteriilor de talie și agresivitate prevăzute în anexa nr. 1 din ordonanța de urgență;f) adăpostirea câinilor în țarcuri și cuști în care podelele sunt acoperite de apă;g) aruncarea cu substanțe dezinfectante peste câini în timpul procesului de curățare a boxelor.  +  Articolul 14În cadrul activității de capturare a câinilor fără stăpân, imediat după capturarea acestora, personalul specializat completează formularul individual de capturare conform modelului din anexa nr. 1 cuprinzând informațiile minime privind câinii fără stăpân capturați.  +  Articolul 15(1) La intrarea în adăpostul public, personalul veterinar preia fișele individuale de la echipajele care au realizat capturarea și transportul câinilor fără stăpân, verifică dacă aceștia sunt identificați printr-un mijloc de identificare aprobat potrivit legii și înregistrează informațiile minime privind câinii fără stăpân intrați în adăpost, prevăzute în anexa nr. 2, în Registrul de evidență a câinilor fără stăpân.(2) În cuștile comune vor fi cazați câinii fără stăpân capturați din același areal și introduși în adăpostul public în aceeași zi.(3) Toate cuștile din adăpost se vor individualiza și marca cu un număr unic pe adăpost. Numărul unic va fi inscripționat lizibil pe o placă din material rezistent fixată la vedere pe peretele cuștii.(4) La intrarea în adăpost, fiecare câine va primi un număr unic de identificare, reprezentat de numărul de ordine din registrul de intrare în adăpost, dacă acesta se ține pe suport hârtie, respectiv numărul generat de sistem în cazul registrului electronic. Acest număr unic de identificare se alocă și în cazul în care câinele a fost identificat anterior prin orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, tatuajului, medalionului inscripționat. Numărul unic de identificare alocat va fi menționat în formularele prevăzute la anexele nr. 1-3.(5) Pe fiecare cușcă se atașează un tabel elaborat conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.(6) După înregistrare, câinii fără stăpân sunt examinați medical.(7) După examinarea câinilor de către medicul veterinar se va proceda potrivit prevederilor art. 13^5 din ordonanța de urgență, la recuperarea câinilor clinic sănătoși, câinilor cu boli ușor tratabile, neagresivi, fără diferențe de sex, vârstă, talie, precum și a câinilor cu regim special, care vor fi izolați de restul animalelor și adăpostiți separat pentru a se evita îmbolnăvirea sau agresarea lor prin contactul cu alți câini.(8) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân sunt obligați să asigure tuturor animalelor cazate în adăposturile publice hrană și apă în cantitate suficientă, posibilitate de mișcare suficientă, tratament medical, îngrijire și atenție, în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 205/2004, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile anexei nr. 1 la ordonanța de urgență.  +  Capitolul VI Informarea populației în vederea revendicării și adopției câinilor fără stăpân. Notificarea deținătorilor  +  Articolul 16Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligația de a promova adopția și revendicarea acestora și de a informa constant populația cu privire la programul de funcționare a adăposturilor publice pentru câinii fără stăpân, asigurând transparența.  +  Articolul 17În vederea îndeplinirii obligației prevăzute la art. 16, serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân desfășoară următoarele activități:a) amenajarea de panouri speciale la intrarea în adăposturile publice pentru câinii fără stăpân și în spațiile pentru primirea vizitatorilor din incinta adăposturilor publice respective. Panourile de afișaj trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:1. data și locul capturării fiecărui lot de câini, precum și numărul cuștilor în care câinii respectivi sunt cazați;2. adresa sediului serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, adresa adăposturilor publice, adresele de e-mail, precum și numerele de telefon;3. programul de vizitare a adăposturilor publice și programul de revendicare a câinilor fără stăpân;b) crearea de website-uri pentru accesul publicului la informațiile prevăzute la lit. a);c) organizarea periodică de târguri de adopție a câinilor fără stăpân.  +  Articolul 18Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot încheia parteneriate cu organizațiile de protecție a animalelor interesate de promovarea adopțiilor și sterilizarea câinilor.  +  Articolul 19(1) În cazul în care câinele fără stăpân intrat în adăpostul public este identificat printr-un mijloc de identificare aprobat potrivit legii, serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au următoarele obligații:a) să stabilească identitatea proprietarului, pe baza datelor de identificare ale câinelui din Registrul de evidență a câinilor cu stăpân;b) să notifice proprietarul câinelui, în termen de maximum 24 ore, prin telefon, e-mail sau prin alte mijloace în baza datelor înregistrate în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân.(2) Proprietarii care constată dispariția câinelui sau care sunt anunțați de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân că animalul se află în custodia lor au obligația să se prezinte la adăposturile publice, să revendice și să preia câinii pe care îi dețin, în termen de maximum 7 zile de la data anunțului.  +  Articolul 20(1) În vederea recuperării câinilor revendicați, proprietarii vor achita contravaloarea sumelor cheltuite pe perioada staționării acestora în adăpost, în cuantumul stabilit prin hotărârea consiliului local, respectiv prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București.(2) Achitarea sumelor se va face în termenul stabilit prin hotărâre a consiliului local, respectiv prin hotărârea Consiliului General al Municipiului București.  +  Capitolul VII Revendicarea și adopția  +  Articolul 21(1) Câinii din adăposturile publice sunt revendicați, pe baza declarației-angajament, al cărei model este prevăzut în anexele nr. 4 și 5 la ordonanța de urgență.(2) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligația să înapoieze câinii revendicați imediat după înregistrarea și verificarea veridicității cererii de revendicare, potrivit programului de lucru.(3) Câinii fără stăpân pot fi revendicați pe toată perioada de staționare în adăposturile publice.(4) În perioada celor 14 zile lucrătoare de staționare a câinelui fără stăpân în adăpostul public, proprietarul care revendică are prioritate în fața persoanei care intenționează să adopte același câine, chiar și în cazul în care cererea de adopție este anterioară cererii de revendicare.(5) După expirarea primelor 7 zile lucrătoare de staționare a câinelui în adăpost, în cazul în care câinele nerevendicat a fost deja adoptat, proprietarul are dreptul să recupereze câinele de la adoptator dacă dovedește că a fost în imposibilitate de a introduce cererea de revendicare în primele 7 zile lucrătoare.  +  Articolul 22(1) Adopția câinilor se face gratuit, pe baza declarației-angajament al cărei model este prevăzut în anexele nr. 4 și 5 la ordonanța de urgență.(2) Cererile de adopție se pot introduce imediat ce câinele a fost cazat în adăpostul public, iar preluarea câinelui de către adoptator se poate face începând cu a 8-a zi lucrătoare din momentul cazării câinelui în adăpost, dacă acesta nu a fost revendicat.  +  Articolul 23(1) În cazul în care câinele adoptat va fi ținut într-un spațiu deschis aflat pe proprietatea privată, adoptatorul trebuie să facă dovada proprietății sau posesiei unei suprafețe de teren care să permită amplasarea unor padocuri sau a unor cuști, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) și (6) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 31/523/2008.(2) În cazul în care câinele adoptat va fi adăpostit în locuința adoptatorului, acesta trebuie să facă dovada existenței unei suprafețe locative de minimum 2,5 metri pătrați pentru fiecare câine adoptat.  +  Articolul 24(1) Abrogat. (la 08-02-2021, Alineatul (1) din Articolul 24 , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 20 din 27 ianuarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 08 februarie 2021 ) (2) În cazul în care persoana adoptă mai mult de 2 câini din adăposturile publice și îi adăpostește într-un imobil, aceasta trebuie să prezinte în momentul depunerii cererii de adopție acordul asociațiilor de proprietari sau, după caz, al vecinilor. (la 08-02-2021, Alineatul (2) din Articolul 24 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 20 din 27 ianuarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 08 februarie 2021 ) (3) Asociațiile și fundațiile pentru protecția animalelor care dețin adăposturi, precum și persoanele fizice și juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, care intenționează să adăpostească animalele adoptate în afara țării, sunt exceptate de la obligația prezentării acordului vecinilor.  +  Articolul 24^1(1) Asociațiile și fundațiile de profil pot prelua din adăposturile publice un număr maxim de 20 de câini lunar. (2) În situația în care asociațiile și fundațiile de profil nu dețin un adăpost sau nu au contract cu un adăpost autorizat, reprezentanții acestora au obligația de a întocmi o declarație cu adresa la care câinii pot fi transferați până la adopția lor.(3) În cazul în care există câini cu condiții medicale care necesită îngrijiri medicale de specialitate, asociațiile și fundațiile de profil pot prelua câinii fără a aștepta termenul legal de adopție, cu obligativitatea acestora de a nu mai da câini spre adopție înainte de împlinirea termenului legal de revendicare. (la 08-02-2021, Capitolul VII a fost completat de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 20 din 27 ianuarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 08 februarie 2021 )  +  Capitolul VIII Adopția la distanță a câinilor fără stăpân. Prelungirea perioadei de staționare în adăpost a câinilor nerevendicați, neadoptați direct și neadoptați la distanță  +  Articolul 25(1) Începând cu a 8-a zi de staționare a câinilor fără stăpân în adăpostul public, aceștia pot fi adoptați la distanță de către persoane fizice și juridice din țară și din străinătate.(2) Adopția la distanță se realizează prin completarea unei declarații-angajament al cărei model este prevăzut la anexa nr. 4.(3) Formularul prevăzut la alin. (2) poate fi completat și semnat și în format electronic, fără a fi necesară prezența adoptatorilor.(4) Câinii adoptați la distanță trebuie identificați, înregistrați în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân, deparazitați, vaccinați, sterilizați și relocați în alte cuști special destinate.(5) După completarea formularului de adopție la distanță și identificarea câinilor adoptați prin această procedură, serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligația să prelungească termenul de adăpostire a câinilor adoptați pe durata respectării de către adoptator a obligațiilor materiale asumate prin declarația de adopție la distanță.(6) Operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân sunt obligați să îl anunțe, în termen de două zile lucrătoare, pe adoptatorul la distanță în legătură cu orice situație care intervine în starea de sănătate a câinelui adoptat.  +  Articolul 26(1) Persoanele care adoptă la distanță câini fără stăpân suportă toate cheltuielile necesare pentru menținerea câinilor în adăpost. Plata cheltuielilor de întreținere, cu excepția tratamentelor medicale, se face în avans pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile.(2) Cheltuielile de întreținere în adăposturile publice a câinilor fără stăpân adoptați la distanță sunt stabilite prin hotărâre a consiliului local, respectiv prin hotărârea Consiliului General al Municipiului București.(3) La stabilirea sumei prevăzute la alin. (2) se vor lua în calcul prin deviz estimativ următoarele elemente de cost: hrana uscată, medicamente de uz veterinar, costuri de personal, utilități, materiale.(4) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor va publică și va actualiza pe site-ul oficial al instituției, în termen de 30 de zile, spre informare, lista costurilor estimative pentru hrana uscată, medicamente de uz veterinar și unele materiale, conform prețurilor de pe piață.(5) Costurile eventualelor tratamente medicale se aduc la cunoștință adoptatorilor la distanță de către operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, înainte ca acestea să fie efectuate; decizia de a trata câinele și, implicit, de a suporta costurile aferente tratamentelor medicale aparține adoptatorului, care trebuie să și-o exprime în termen de 24 de ore de la luarea la cunoștință a acestora, urmând ca acestea să fie achitate în termen de 5 zile de la finalizarea tratamentelor.(6) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligația să utilizeze donațiile efectuate de persoanele care adoptă la distanță, numai pentru întreținerea și, după caz, tratarea câinilor adoptați prin această procedură.(7) Adopția la distanță încetează dacă adoptatorul nu respectă, pentru o perioadă de 14 zile lucrătoare consecutive, obligațiile asumate prin declarația de adopție la distanță sau dacă acesta nu comunică decizia de a trata câinele și, implicit, de a suporta costurile aferente tratamentelor medicale în termenul prevăzut la alin. (5).(8) Numărul câinilor adoptați la distanță de o persoană nu este limitat.  +  Articolul 27(1) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligația să dea curs cererilor de adopție la distanță în limita capacității de adăpostire.(2) Până la ridicarea tuturor câinilor de pe teritoriul unității administrativ-teritoriale, numărul celor adoptați la distanță nu poate ocupa mai mult de o treime din locurile disponibile în adăposturi.(3) Pe perioada staționării în adăposturile publice, câinii fără stăpân adoptați la distanță pot fi preluați oricând de către adoptatori sau pot fi adoptați în condițiile prevăzute la art. 22, cu acordul adoptatorului la distanță.  +  Articolul 28(1) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot prelungi cazarea peste perioada de 14 zile lucrătoare pentru câinii care nu au fost revendicați, adoptați sau adoptați la distanță, dacă există spații suficiente de cazare și resurse financiare pentru întreținerea lor.(2) Prelungirea termenului de cazare a animalelor se face printr-o decizie a împuternicitului primarului, pentru fiecare câine în parte.  +  Capitolul IX Participarea asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor la acțiunile de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare și revendicare sau adopție a câinilor fără stăpân  +  Articolul 29(1) Asociațiile și fundațiile pentru protecția animalelor interesate asistă la acțiunile de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare și revendicare sau adopție a câinilor fără stăpân, efectuate de către serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv de către operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în baza unei solicitări scrise.(2) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, precum și administratorii adăposturilor private aflate în parteneriat cu consiliile locale, respectiv cu Consiliul General al Municipiului București înregistrează solicitările asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor pentru participarea la acțiunile prevăzute la alin. (1).(3) Abrogat. (la 08-02-2021, Alineatul (3) din Articolul 29 , Capitolul IX a fost abrogat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 20 din 27 ianuarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 08 februarie 2021 ) (4) Informațiile cu privire la acțiunile de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare și revendicare sau adopție a câinilor fără stăpân se comunică asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor înregistrate care au solicitat participarea la acțiunile prevăzute la alin. (1), prin mijloace electronice, și trebuie publicate pe site-urile web ale serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.(5) Activitățile prevăzute la alin. (1) se desfășoară în absența reprezentanților asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor în următoarele situații:a) nu există o solicitare formulată potrivit prevederilor alin. (2) și (3) de către asociațiile și fundațiile pentru protecția animalelor;b) reprezentanții asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor interesate nu s-au prezentat la locul și în intervalul orar în care erau programate acțiunile respective.(6) Reprezentanții asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor care participă la activitățile prevăzute la alin. (1) au obligația de a nu perturba buna desfășurare a activităților respective.(7) În cazul în care există solicitări în ceea ce privește montarea unui sistem de monitorizare video cu redare on-line, streaming-live, în spațiile de cazare a câinilor din adăposturile publice din partea unor persoane fizice sau juridice, care asigură pe cheltuială proprie din punct de vedere material achiziționarea, montarea și funcționarea acestora, operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot permite acest lucru.  +  Capitolul X Examinarea medicală a câinilor  +  Articolul 30(1) Câinii fără stăpân cu semne clinice de boală sunt înregistrați și examinați medical cu prioritate la sosirea în adăpost. Evaluarea stării de sănătate a câinilor fără stăpân cazați în adăposturi se face periodic, de câte ori este necesar.(2) Medicul veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii, evaluează starea generală de sănătate a câinilor cazați în adăposturi.(3) Documentele care dovedesc efectuarea examenelor medicale, precum și rezultatele respectivelor examene sunt arhivate împreună cu fișa de observație a câinelui fără stăpân și păstrate pentru o perioadă de minimum 3 ani.(4) Câinii bolnavi incurabil sunt eutanasiați în termen de 48 de ore de la stabilirea diagnosticului, dacă nu sunt adoptați în această perioadă.  +  Articolul 31Reprezentanții asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor interesate pot participa la examenul medical al câinilor, în baza unei solicitări adresate serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorilor serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, precum și administratorilor adăposturilor private aflate în parteneriat cu consiliile locale, respectiv cu Consiliul General al Municipiului București.  +  Capitolul XI Eutanasierea câinilor fără stăpân și neutralizarea cadavrelor  +  Articolul 32Câinii diagnosticați cu boli incurabile în urma examenului medical efectuat pot fi eutanasiați în condițiile prevăzute de anexa nr. 3 la ordonanța de urgență.  +  Articolul 33În cazul în care animalul diagnosticat cu o boală incurabilă este identificat, acesta poate fi eutanasiat numai cu permisiunea proprietarului.  +  Articolul 34Este interzisă eutanasierea câinilor fără stăpân care nu suferă de boli incurabile înainte de expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la cazarea câinelui în adăpost.  +  Articolul 35(1) Decizia de eutanasiere a câinilor care nu au fost revendicați, adoptați, adoptați la distanță sau menținuți în adăposturi, după expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la cazarea acestora, va fi emisă prin completarea de către împuternicitul primarului a unui formular special al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5.(2) Împuternicitul primarului emite decizii de eutanasiere exclusiv pentru câinii fără stăpân din adăposturile publice administrate de serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.  +  Articolul 36(1) Eutanasierea câinilor este efectuată numai de către medicii veterinari de liberă practică, organizați în condițiile legii, cu respectarea prevederilor lit. B pct. 6 din anexa nr. 1 la ordonanța de urgență, care au contractat servicii veterinare pentru activitățile specifice prevăzute de prezentele norme metodologice, potrivit prevederilor legale.(2) Colegiul Medicilor Veterinari întocmește liste ale medicilor veterinari de liberă practică, organizați în condițiile legii, care pot asista la procedurile de eutanasiere. Listele în cauză vor fi întocmite pentru fiecare județ în parte și pentru municipiul București și postate pe site-ul web al Colegiului Medicilor Veterinari.(3) Asociațiile și fundațiile pentru protecția animalelor pot fi reprezentate la operațiunile de eutanasiere de către medici veterinari prevăzuți la alin. (2).  +  Articolul 37Eutanasierea câinilor se face conform ghidului pentru eutanasierea animalelor, aprobat de către Colegiul Medicilor Veterinari, în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale pentru Sănătate Animală, cu respectarea prevederilor Legii nr. 60/2004 privind ratificarea Convenției europene pentru protecția animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003.  +  Articolul 38(1) Cadavrele câinilor eutanasiați, morți în adăpost din alte cauze sau colectate de pe străzi vor fi transportate și eliminate cu respectarea strictă a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală) și ale Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind stabilirea documentelor și evidențelor veterinare necesare în cadrul activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală, cu modificările și completările ulterioare.(2) Fiecare adăpost de câini trebuie să aibă încheiat un contract cu o unitate de ecarisare/neutralizare a cadavrelor autorizată sanitar-veterinar sau să dețină instalații proprii de incinerare, autorizate conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 .  +  Capitolul XII Sterilizarea și vaccinarea câinilor. Menținerea igienei de către deținători  +  Articolul 39(1) Persoanele fizice sau juridice, asociațiile și fundațiile pentru protecția animalelor care dețin câini de rasă comună sau metiși ai acestora pe teritoriul țării au obligația să îi sterilizeze până cel târziu la data de 1 ianuarie 2015.(2) Deținătorii câinilor de rasă comună sau metișilor fătați după data de 1 ianuarie 2015 au obligația să sterilizeze puii astfel:a) femelele la vârsta de 4-6 luni;b) masculii la vârsta de 6-8 luni.(3) Câinii fără stăpân care nu aparțin rasei comune nu vor fi sterilizați în situația în care sunt revendicați sau adoptați.(4) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligația să sterilizeze câinii de rasă comună sau metișii acestora revendicați, adoptați sau menținuți în adăpost, precum și femelele gestante.(5) Sterilizarea femelelor gestante, a femelelor revendicate, adoptate sau menținute în adăpost se realizează cu prioritate.(6) Sterilizarea câinilor fără stăpân de rasă comună sau a metișilor acestora revendicați, adoptați sau menținuți în adăposturi publice se realizează în mod obligatoriu; sterilizarea se va realiza prin orhidectomie pentru masculi și ovariohisterectomie pentru femele.(7) Prin excepție de la prevederile alin. (6), sterilizarea se poate realiza și chimic cu produse omologate în Uniunea Europeană.(8) Deținătorii de femele nesterilizate au obligația de a declara gestațiile, fătările, precum și numărul de pui fătați oricărui medic veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii, sau medicului veterinar de liberă practică împuternicit în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitarveterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare.(9) Declararea gestațiilor se face imediat ce acestea au fost sesizate de deținător, iar declararea fătărilor și a numărului de pui fătați se face în maximum 10 zile de la fătare.(10) Medicii veterinari de liberă practică, organizați în condițiile legii, sau, după caz, medicii veterinari de liberă practică împuterniciți în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004, cu modificările și completările ulterioare, care primesc declarațiile prevăzute la alin. (8) înregistrează datele și le introduc în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân.  +  Articolul 40Efectuarea operațiunii de sterilizare este consemnată în carnetele de sănătate ale câinilor și în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân de către medicii veterinari de liberă practică, organizați în condițiile legii.  +  Articolul 41(1) Consiliile locale pot subvenționa total sau parțial sterilizarea câinilor cu stăpân ce aparțin rasei comune sau a metișilor acestora aflați pe raza unității administrativ-teritoriale, prin concesionarea, în condițiile prevăzute la art. 8, a operațiunilor de sterilizare către unul sau mai mulți medici veterinari de liberă practică, organizați în condițiile legii.(2) Deținătorii de câini de rasă comună sau metiși ai acestora care doresc să beneficieze de subvenționarea sterilizării câinilor pe care îi dețin depun o solicitare în acest sens la consiliile locale.(3) Consiliile locale transmit persoanelor care au făcut solicitarea potrivit alin. (2) adresa cabinetelor medicale veterinare de liberă practică către care s-a făcut concesionarea sterilizărilor împreună cu un bon de ordine cu numele și adresa deținătorului câinelui, care va fi parafat și semnat de medicul veterinar după efectuarea operației de sterilizare.  +  Articolul 42(1) Se interzice sterilizarea câinilor de rasă comună sau a metișilor acestora a căror stare de sănătate nu permite efectuarea respectivei operații medicale, precum și a câinilor utilitari.(2) Motivele medicale ale exceptării câinilor de la sterilizare trebuie menționate de medicul veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii, în carnetul de sănătate al câinelui și în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân.(3) Sterilizarea câinilor de rasă comună sau a metișilor acestora se poate efectua și cu ajutorul clinicilor veterinare mobile.  +  Articolul 43(1) Deținătorii de câini sunt obligați ca, la ieșirea cu aceștia în spațiile publice, să aibă asupra lor carnetul de sănătate al acestora.(2) În carnetele de sănătate ale câinilor este obligatorie consemnarea numărului microcipului, a sterilizării, în cazul câinilor de rasă comună și al metișilor acestora, iar în cazul celor exceptați de la sterilizare, motivele medicale ale exceptării câinilor de la sterilizare.  +  Articolul 44În vederea menținerii igienei în spațiile publice, deținătorii de câini au următoarele obligații:a) să ridice dejecțiile produse de animalele pe care le dețin din spațiile publice, din spațiile adiacente acestora, din holurile și din căile de acces ale spațiilor locative;b) să nu arunce dejecții animaliere în spațiile publice, în spațiile adiacente acestora, în holurile și în căile de acces ale spațiilor locative.  +  Capitolul XIII Controlul activității de gestionare a câinilor fără stăpân  +  Articolul 45(1) În scopul verificării modului de aplicare a prevederilor ordonanței de urgență de către serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv de către operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, reprezentanții Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și ai direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București au acces în adăposturi, săli de tratamente, spații de depozitare a cadavrelor, spații de depozitare a hranei, alte anexe, precum și dreptul de a solicita și primi orice documente și de a verifica orice dotări ale serviciilor publice și ale adăposturilor, autovehicule, arme utilitare, stocuri de hrană, de medicamente și de substanțe dezinfectante.(2) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București vor elabora planuri de control pentru a verifica derularea planurilor de gestiune a populației de câini fără stăpân elaborate și aplicate de către serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv de către operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.(3) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor va pune la dispoziția consiliilor locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului București algoritmul de evaluare a fezabilității planului de acțiune prevăzut la art. 11.  +  Capitolul XIV Evidențele obligatorii în adăposturile publice pentru câinii fără stăpân și în adăposturile asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor  +  Articolul 46(1) La sediul adăposturilor publice și private pentru câinii fără stăpân trebuie să existe o evidență a tuturor tratamentelor medicale efectuate și a numărului de animale moarte.(2) În registre speciale, vizate de medicul veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii, trebuie consemnate în mod obligatoriu următoarele datele: numărul unic de identificare, data și locul capturării, data și ora cazării în adăpost, caracteristicile individuale ale animalului, numărul de câini fără stăpân prinși, revendicați, adoptați, menținuți în adăpost, adoptați la distanță, eutanasiați, motivul eutanasierii, substanța utilizată pentru eutanasiere, numele persoanei care realizează eutanasierea, numărul de identificare, numărul fișei de adopție, data deparazitării, data vaccinării antirabice, data sterilizării, precum și persoanele care au instrumentat manoperele respective.(3) Registrele speciale în care sunt consemnate datele prevăzute la alin. (2) sunt gestionate conform procedurilor stabilite de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.(4) În plus față de cele prevăzute la alin. (1) și (2), la sediile adăposturilor publice și private pentru câinii fără stăpân trebuie să existe și următoarele evidențe: registru consum medicamente, registru imunologic, registru consum toxice, registru gestionare substanțe utilizate pentru eutanasiere și acte de dezinfecție.(5) Adăposturile publice și private pentru câinii fără stăpân trebuie să respecte prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind stabilirea documentelor și evidențelor veterinare necesare în cadrul activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală, cu modificările și completările ulterioare.(6) Registrele prevăzute la alin. (2) și (4) trebuie să fie păstrate pe o perioadă de cel puțin 3 ani și trebuie să fie puse la dispoziția autorităților competente atunci când se efectuează inspecțiile oficiale sau la cererea acestora.  +  Capitolul XV Dispoziții tranzitorii  +  Articolul 47(1) Câinii fără stăpân care, până la data intrării în vigoare a prevederilor prezentelor norme metodologice, au fost identificați, sterilizați și pentru a căror ocrotire asociațiile de proprietari își asumă în scris răspunderea, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, care sunt ținuți într-un spațiu deținut cu orice titlu, îngrădit și autorizat de către consiliul local, și care se identifică conform normelor metodologice referitoare la identificarea și înregistrarea câinilor, până cel târziu la data de 1 ianuarie 2015, nu vor fi ridicați de serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.(2) Adăposturile publice amenajate în afara unităților administrativ-teritoriale pe care le deservesc pot continua să funcționeze după data intrării în vigoare a prevederilor prezentelor norme metodologice numai dacă sunt înregistrate conform legislației în vigoare și dacă respectă prevederile minime reglementate în anexa nr. 1 la ordonanța de urgență.  +  Articolul 48Începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, acestea sunt aplicabile și în ceea ce privește câinii care se află deja în adăposturile publice.  +  Articolul 49(1) În cazul câinilor capturați și care sunt identificați prin alte mijloace de identificare decât microcip, prin care se poate stabili identitatea proprietarului, reprezentanții operatorilor serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligația să notifice proprietarul în termen de 24 de ore.(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice și până la data de 1 ianuarie 2015.  +  Capitolul XVI Dispoziții finale  +  Articolul 50(1) Serviciile pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligația de a raporta trimestrial direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București numărul de câini capturați, revendicați, adoptați, adoptați la distanță, menținuți în adăposturi și eutanasiați.(2) Adăposturile private au obligația de a raporta trimestrial direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor numărul de câini intrați în adăpost, adoptați și eutanasiați, precum și numărul de câini existenți în adăpost la data raportării.  +  Articolul 51Serviciile pentru gestionarea câinilor fără stăpân, odată cu fiecare reevaluare a numărului de câini fără stăpân de pe raza teritoriului, raportează situația la zi direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor pe raza cărora funcționează.  +  Articolul 52(1) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, prin organele abilitate, în colaborare cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale pentru protecția animalelor, monitorizează aplicarea prezentelor norme metodologice.(2) Pentru efectuarea controalelor privind modul de aplicare a prevederilor prezentelor norme metodologice se pot realiza echipe mixte de control formate din persoane împuternicite, potrivit atribuțiilor de serviciu, din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al Ministerului Afacerilor Interne.(3) Pentru îndeplinirea prevederilor prezentelor norme metodologice, persoanele împuternicite, potrivit atribuțiilor de serviciu, din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al Ministerului Afacerilor Interne au acces în clădiri, adăposturi și alte locuri unde sunt ținute animale, precum și dreptul de a solicita orice informație și documentele necesare controlului.  +  Articolul 53Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa nr. 1la normele metodologiceFORMULAR INDIVIDUAL DE CAPTURARE1. Informații despre câinea) Numărul de identificare (dacă există)b) Rasac) Sex: M Fd) Culoaree) Semne particularef) Talie: [] mică (sub 10 kg)[] mijlocie (11-20 kg)[] mare: (peste 20 kg)g) Stare generală: [] foarte proastă[] proastă[] moderată[] bună[] foarte bună2. Informații privind capturarea:a) Ziua ......... luna ....... anul ......................b) Locul capturării: Zona/cartierul ............ Strada ................c) Ora capturării:3. Informații privind echipa de capturare:Indicativ mijloc de transport .........................................Numele ............................... Prenumele ......................Semnătura .............................  +  Anexa nr. 2la normele metodologiceINFORMAȚII MINIMEprivind câinele fără stăpân intrat în adăpost1. Informații despre câine (conform Formularului individual de capturare)2. Informații privind capturarea și echipa de capturare (conform Formularului individual de capturare)3. Informații privind cazarea:a) numărul unic de identificare atribuit la intrarea în adăpost;b) data și ora cazării în adăpost;c) caracteristicile individuale ale animalului;d) numărul unic al cuștii;e) starea de sănătate a animalului:1. clinic sănătos []2. semne clinice []4. Informații privind eutanasierea:a) motivul eutanasierii;b) substanța utilizată pentru eutanasiere;c) numele persoanei care realizează eutanasia.5. Informații referitoare la adopție:a) nr. de identificare;b) numărul fișei de adopție.6. Informații medicale:a) data deparazitării;b) data vaccinării antirabice;c) data sterilizării;d) persoanele care au instrumentat manoperele.  +  Anexa nr. 3la normele metodologiceMODELULtabelului prevăzut la art. 15 alin. (5) din Normele metodologice deaplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privindaprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
  Nr. crt. Data capturării Sex AdresaCaracteristiciNumăr unic deidentificare Microcip/ CrotaliuObservații
   +  Anexa nr. 4la normele metodologiceDECLARAȚIE-ANGAJAMENT PRIVIND ADOPȚIA LA DISTANȚĂNr. ....../.........[] Persoană juridicăSubscrisa, ......., cu sediul în ......., str. ........ nr. ......, sectorul/județul ......., telefon ........, adresă de poștă electronică ......., înregistrată la ...... sub nr. ......, reprezentată de ......., în calitate de ........, legitimat/legitimată cu BI/CI seria ..... nr. ........, eliberat/eliberată de ........... la data de ............,[] Persoană fizicăSubsemnatul, ........, cu domiciliul în ......., str. ......... nr. ......, sectorul/județul ......, telefon ......., adresă de poștă electronică ........, legitimat/legitimată cu BI/CI seria ..... nr. ......., eliberat/eliberată de ....... la data de .........,se angajează să adopte la distanță câinele cu numărul de identificare ......... sau microcipat cu numărul ........, trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de serviciul spec ializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în următoarele condiții:1. va suporta cheltuielile de întreținere în adăpostul public stabilite prin hotărâre a consiliului local;2. câinele adoptat la distanță poate fi preluat oricând de către adoptator sau poate fi adoptat direct cu acordul adoptatorului la distanță.În cazul nerespectării de către adoptator, pe o perioadă de 14 zile lucrătoare consecutive, a condițiilor asumate la pct. 1, adopția la distanță va înceta de drept.Data ...................Semnătura adoptatorului la distanță....................................Semnătura reprezentantului Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân..............................................  +  Anexa nr. 5la normele metodologiceCONSILIUL LOCAL ................................Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpânDECIZIE PRIVIND EUTANASIEREANr. ......./...........Având în vedere expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la data capturării, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările și completările ulterioare, în care câinele nu a fost revendicat, adoptat, adoptat la distanță, sau menținut în adăpost, prin prezenta se decide eutanasierea în termen de ....... .a câinelui cu număr unic de identificare ............... sau microcipat cu numărul .........., capturat de către Structura publică pentru gestionarea câinilor fără stăpân în data de .................. .Data..................Împuternicitul primarului,..........................(numele și prenumele)..........................(semnătura)-------------