ANEXE din 9 aprilie 2020privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2020-2021
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicate în  MONITORUL OFICIAL nr. 372 bis din 8 mai 2020  Notă
  Aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 297 din 9 aprilie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 8 mai 2020.
   +  Anexa nr. 1
  Domeniile și programele de studii universitare de master,
  locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile
  pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ
  sau limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați
  în anul universitar 2020 - 2021, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
  1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1 Inginerie chimică Aplicații ale chimiei în expertize juridice**)București română IF 120 550
  Controlul calității și securitatea produselor alimentare** București română IF 120
  Biomateriale pentru ingineria țesuturilor/ Biomaterials for tissue engineering** București engleză IF 120
  Expertizarea alimentelor, produselor chimice și materialelor** București română IF 120
  Ingineria proceselor chimice** București română IF 120
  Materiale compozite avansate cu destinații speciale** București română IF 120
  Micro - și nanomateriale** București română IF 120
  Polimeri și biopolimeri inteligenți/ Smart polymers and biopolymers** București engleză IF 120
  Procesarea și designul avansat al materialelor/ Advanced materials processing and design** București engleză IF 120
  Produse farmaceutice și cosmetice** București română IF 120
  Protecția consumatorului. Controlul calității produselor** București română IF 120
  Știința și ingineria materialelor oxidice avansate și nanomateriale** București română IF 120
  Știința și ingineria polimerilor** București română IF 120
  Biorafinării și bioproduse** București română IF 120
  2 Inginerie electrică Electronică de putere și acționări electrice inteligente** București română IF 120 300
  Ingineria produselor și serviciilor în electrotehnică** București română IF 120
  Ingineria sistemelor electrice integrate în autovehicule/ Integrated electrical systems engineering in vehicles** București engleză IF 120
  Inginerie electrică și informatică aplicată** București română IF 120
  Sisteme electrice avansate** București română IF 120
  Sisteme inteligente de instrumentație și măsurare** București română IF 120
  3 Inginerie energetică Eficiență energetică** București română IF 120 450
  Energetica orașelor inteligente** București română IF 120
  Hidro-informatică și ingineria apei** București română IF 120
  Informatică aplicată în energetică** București română IF 120
  Monitorizarea și controlul sistemelor eletroenergetice** București română IF 120
  Inginerie energetică/ Energy engineering** București engleză IF 120
  Inginerie nucleară** București română IF 120
  Servicii energetice** București română IF 120
  Surse regenerabile de energie** București română IF 120
  4 Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Calcul avansat în sisteme încorporate/ Advanced computing in embedded systems** București engleză IF 120 1000
  Circuite și sisteme integrate de comunicații** București română IF 120
  Comunicații fără fir avansate/ Advanced wireless communications** București engleză IF 120
  Comunicații mobile** București română IF 120
  Comunicații multimedia** București română IF 120
  Electronică și informatică aplicată** București română IF 120
  Electronică și informatică medicală** București română IF 120
  Imagistică avansată medicală** București română IF 120
  Ingineria calității și siguranței în funcționare în electronică și telecomunicații** București română IF 120
  Ingineria informației și a sistemelor de calcul** București română IF 120
  Managementul serviciilor și rețelelor** București română IF 120
  Microelectronică avansată/ Advanced microelectronics** București engleză IF 120
  Microelectronică și nanoelectronică** București română IF 120
  Microsisteme** București română IF 120
  Nano-bio-inginerie și managementul mediului** București română IF 120
  Optoelectronică** București română IF 120
  Rețele integrate de telecomunicații** București română IF 120
  Sisteme inteligente pentru transporturi** București română IF 120
  Sisteme telematice pentru transporturi** București română IF 120
  Tehnici avansate pentru imagistica digitală** București română IF 120
  Tehnologii integrate avansate în electronica auto** București română IF 120
  Tehnologii multimedia în aplicații de biometrie și securitatea informației** București română IF 120
  Tehnologii multimedia pentru producția de conținut în domeniul audiovizualului și comunicațiilor** București română IF 120
  Tehnologii software avansate pentru comunicații** București română IF 120
  Telecomunicații** București română IF 120
  5 Inginerie aerospațială Avionică și navigație aerospațială** București română IF 120 250
  Ingineria transportului aerian/ Air transport engineering** București engleză IF 120
  Inginerie și management aerospațial** București română IF 120
  Management aeronautic** București română IF 120
  Propulsie aerospațială și protecția mediului** București română IF 120
  Sisteme holistice spațiale** București română IF 120
  Structuri aeronautice și spațiale** București română IF 120
  6 Ingineria autovehiculelor Cercetare și dezvoltare în ingineria autovehiculelor** București română IF 120 150
  Sistemul integrat om-autovehicul-mediu** București română IF 120
  Sisteme și tehnologii avansate în domeniul autovehiculelor** București română IF 120
  7 Ingineria transporturilor Logistica transporturilor** București română IF 120 175
  Management în transporturi** București română IF 120
  Transport și trafic urban** București română IF 120
  Transporturi și logistică verzi, inteligente și integrate/ Green, Smart and Integrated Transport and Logistics** București engleză IF 120
  8 Biotehnologii Biocombustibili, biorafinării și tehnologii conexe București română IF 120 100
  Biotehnologii București română IF 120
  9 Ingineria produselor alimentare Ingineria și managementul procesării și păstrării produselor agroalimentare** București română IF 120 100
  Tehnologii avansate în industria alimentară** București română IF 120
  10 Calculatoare și tehnologia informației Administrarea bazelor de date** București română IF 120 900
  Arhitecturi avansate de calculatoare** București română IF 120
  e-Guvernare** București română IF 120
  Grafică, multimedia și realitate virtuală** București română IF 120
  Ingineria sistemelor de programe/ Software Engineering** București engleză IF 120
  Ingineria sistemelor internet** București română IF 120
  Inteligență artificială/ Artificial Intelligence** București engleză IF 120
  Management în tehnologia informației** București română IF 120
  Management, inovare și tehnologii de sisteme colaborative/ Management, innovation et technologies des systèmes collaboratifs** București franceză IF 120
  Securitatea rețelelor informatice complexe** București română IF 120
  Servicii software avansate** București română IF 120
  Sisteme avansate de securitate/ Advanced cybersecurity** București engleză IF 120
  Sisteme de calcul paralele și distribuite/ Parallel and distributed computer systems** București engleză IF 120
  Sisteme de programe financiare/ Financial Computing** București engleză IF 120
  Sisteme inteligente și vederea artificială** București română IF 120
  Tehnologia informației aplicată în aviație/ Information Technologies Applied in Aviation** București engleză IF 120
  11 Ingineria sistemelor Arhitecturi orientate pe servicii pentru întreprinderi** București română IF 120 440
  Automatică și informatică industrială** București română IF 120
  Control avansat și sisteme în timp real** București română IF 120
  Ingineria și managementul serviciilor/ Service engineering and management** București engleză IF 120
  Managementul și protecția informației** București română IF 120
  Prelucrări complexe de semnal în aplicații multimedia** București română IF 120
  Sisteme complexe/ Complex systems** București engleză IF 120
  Sisteme cyber-fizice/ Cyber physical systems** București engleză IF 120
  Sisteme informatice în medicină** București română IF 120
  Sisteme inteligente de conducere** București română IF 120
  Sisteme informatice integrate** București română IF 120
  Robotică și automatizări/ Robotics and Automation** București engleză IF 120
  12 Inginerie mecanică Cercetarea, proiectarea și testarea sistemelor biotehnice** București română IF 120 570
  Concepție integrată în ingineria mecanică** București română IF 120
  Consultanță în proiectarea sistemelor mecanice** București română IF 120
  Controlul zgomotelor și vibrațiilor** București română IF 120
  Evaluarea riscului, siguranței și integrității echipamentelor sub presiune** București română IF 120
  Fenomene de interacțiune vehicul-cale de rulare** București română IF 120
  Ingineria calității și mediului în industriile de proces** București română IF 120
  Ingineria și managementul sistemelor și echipamentelor termice** București română IF 120
  Inginerie și proiectare asistate de calculator pentru mașini și structuri mecanice** București română IF 120
  Mecanică de precizie pentru sisteme mecatronice** București română IF 120
  Modelarea și simularea sistemelor mecanice mobile** București română IF 120
  Siguranța și integritatea structurilor** București română IF 120
  Sisteme hidraulice și pneumatice avansate** București română IF 120
  Termomecanica echipamentelor pentru procese industriale** București română IF 120
  Vehicule feroviare de mare viteză** București română IF 120
  13 Inginerie industrială Concepția integrată a sistemelor tehnologice/ Conception integree des systemes technologiques ** București franceză IF 120 890
  Concepție și management în productică** București română IF 120
  Design industrial și produse inovative** București română IF 120
  Design de produs și inginerie inovativă** București română IF 120
  Echipamente pentru terapii de recuperare** București română IF 120
  Evaluarea calității materialelor și produselor** București română IF 120
  Grafică inginerească și design** București română IF 120
  Ingineria calității** București română IF 120
  Ingineria nanostructurilor și proceselor neconvenționale** București română IF 120
  Ingineria proiectării și fabricării produselor** București română IF 120
  Ingineria securității și sănătății în muncă** București română IF 120
  Ingineria sistemelor industriale/ Ingénierie des systèmes industriels** București franceză IF 120
  Ingineria și managementul proceselor de sudare și control** București română IF 120
  Inginerie avansată asistată de calculator** București română IF 120
  Inginerie industrială/ Industrial Engineering** București engleză IF 120
  Logistică industrială** București română IF 120
  Managementul întreprinderilor industriale virtuale** București română IF 120
  Mașini și sisteme de producție** București română IF 120
  Tehnologii și sisteme poligrafice** București română IF 120
  14 Științe inginerești aplicate Bioinginerie aplicată pentru medicina regenerativă** București română IF 120 450
  Biomateriale inteligente și aplicații/ Smart biomaterials and applications** București engleză IF 120
  Biomateriale metalice** București română IF 120
  Ingineria și aplicațiile laserilor și acceleratorilor** București română IF 120
  Inginerie de mentenanță pentru ELI - NP** București română IF 120
  Inginerie medicală** București română IF 120
  Modele de decizie, risc și prognoză** București română IF 120
  Optometrie avansată** București română IF 120
  Sisteme dinamice optimale și modele economico-financiare** București română IF 120
  Tehnologii moderne pentru ingineria medicală** București română IF 120
  Teoria codării și stocării informației** București română IF 120
  15 Mecatronică și robotică Mecatronică avansată (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie mecanică)** București română IF 120 150
  Robotică (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie mecanică)** București română IF 120
  16 Ingineria materialelor Sinteza și procesarea materialelor metalice speciale** București română IF 120 300
  Substanțe, materiale și sisteme biocompatibile** București română IF 120
  Știința și expertizarea materialelor metalice avansate** București română IF 120
  Știința și managementul testării materialelor** București română IF 120
  Tehnici avansate pentru procesarea materialelor metalice** București română IF 120
  17 Ingineria mediului Controlul analitic al calității mediului și tehnici de depoluare** București română IF 120 330
  Ingineria mediului** București română IF 120
  Ingineria mediului și managementul calității în domeniul feroviar** București română IF 120
  Ingineria și managementul sistemelor biotehnice** București română IF 120
  Inginerie și management în protecția mediului** București română IF 120
  Managementul mediului și dezvoltare durabilă** București română IF 120
  Protecția mediului în industria materialelor metalice** București română IF 120
  18 Inginerie și management Antreprenoriat și ingineria afacerilor/ Business Engineering and Entrepreneurship** București engleză IF 120 1050
  Administrarea și ingineria afacerilor/ Business Administration and Engineering** București engleză IF 120
  Administrarea și ingineria afacerilor în industrie/ Geschäfts- und Industrieverwaltung** București germană IF 120
  Antreprenoriat industrial** București română IF 120
  Antreprenoriat, managementul și ingineria afacerilor** București română IF 120
  Calitate în inginerie și managementul afacerilor** București română IF 120
  Calitatea produselor și serviciilor industriale** București română IF 120
  Dezvoltarea și organizarea sistemelor mecatronice/ Entwicklung und Organisation mechatronischer Systeme** București germană IF 120
  Excelență sustenabilă și leadership în industrie/ Nachhaltige Geschaftsexzellenz und Leadership in der Industrie** București germană IF 120
  Ingineria managerială a sistemelor tehnice** București română IF 120
  Ingineria resurselor umane în organizațiile industriale** București română IF 120
  Ingineria și managementul producerii materialelor metalice** București română IF 120
  Ingineria și managementul proiectelor complexe** București română IF 120
  Ingineria și managementul sistemelor de afaceri** București română IF 120
  Inginerie economică în activități industriale** București română IF 120
  Inginerie economică și managementul afacerilor** București română IF 120
  Inovare și tehnologie integrativă/ Innovation and Integrative Technology** București engleză IF 120
  Managementul facilităților** București română IF 120
  Managementul întreprinderilor digitale/ Management of the Digital Enterprises** București engleză IF 120
  Managementul sistemelor energetice** București română IF 120
  Marketing industrial** București română IF 120
  Ingineria și managementul orașelor inteligente** București română IF 120
  19 Științe ale comunicării Comunicare managerială* București română IF 120 125
  Tehnologia traducerii automate/ Technologies de la traduction automatiqe* București franceză IF 120
  20 Relații internaționale și studii europene Studii europene* București română IF 120 75
  21 Economie Politici economice europene* București română IF 120 75
  22 Științe ale educației Managementul organizațiilor educaționale* București română IF 120 125
  Master didactic în Inginerie mecanică București română IF 120
  Master didactic în Inginerie și management București română IF 120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  **) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare
  2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1 Inginerie civilă și instalații Dezvoltare durabilă București română IF 120 800
  Dezvoltarea urbană și regională București română IF 120
  Eficiența energetică a instalațiilor din clădiri București română IF 120
  Eficiența energetică a instalațiilor din clădiri/ Efficacite energetique des instalations techniques du batiment București franceză IF 120
  Energie, confort și dezvoltare durabilă București română IF 120
  Infrastructuri durabile de transport București română IF 120
  Ingineria clădirilor București română IF 120
  Ingineria infrastructurii transporturilor București română IF 120
  Inginerie geotehnică București română IF 120
  Inginerie hidraulică București română IF 120
  Inginerie hidraulică și protecția mediului București română IF 120
  Inginerie structurală București română IF 120
  Inginerie structurală/ Ingénierie des structures București franceză IF 120
  Inginerie structurală/ Structural engineering București engleză IF 120
  Interacțiuni în mediul construit/ Interactions in the built environment București engleză IF 120
  Poduri și tuneluri București română IF 120
  Proiectarea construcțiilor civile și industriale în zone seismice București română IF 120
  Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții București română IF 120
  Tehnologii performante pentru protecția mediului urban București română IF 120
  Ingineria sistemelor de securitate la incendiu și de securitate fizică în clădiri București română IF 120
  Ingineria și știința mediului acvatic/ Aquatic Enviroment Engineering an Science București engleză IF 120
  2 Inginerie geodezică Geomatică București română IF 120 150
  Planificare spațială și GIS pentru dezvoltare durabilă București română IF 120
  Prelucrarea și analiza datelor geospațiale București română IF 120
  Sisteme informaționale în cadastru și publicitate imobiliară București română IF 120
  3 Inginerie mecanică Echipamente pentru dezafectarea/demolarea construcțiilor și reciclarea materialelor București română IF 120 150
  Managementul și gestionarea situațiilor de urgență București română IF 120
  Sisteme mecanice avansate București română IF 120
  4 Inginerie și management Managementul proiectelor în construcții București română IF 120 50
  Reprezentare digitală și managementul informațiilor în construcții (BIM) București română IF 90
  5 Științe ale educației Management educațional* București română IF 120 150
  Management și consiliere educațională* București română IF 120
  Tehnologii didactice asistate de calculator (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie civilă și instalații)* București română IF 120
  6 Filologie Traducere și interpretare specializată București română IF 120 50
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1 Urbanism Amenajarea teritoriului și dezvoltare regională București română IF 120 300
  Management urban pentru orașe competitive București română IF 120
  Mobilitate urbană București română IF 120
  Peisaj și teritoriu București română IF 120
  Proiectare urbană București română IF 120
  Urbanism și politici publice București română IF 120
  4. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1 Agronomie Agricultură durabilă* București română IF 120 300
  Ameliorarea plantelor și producerea de sămânță* București română IF 120
  Consultanță agricolă* București română IF 120
  Managementul și expertiza fondului funciar* București română IF 120
  Protecția agroecosistemelor și expertiză fitosanitară* București română IF 120
  2 Horticultură Managementul conservării biodiversității* București română IF 120 200
  Științe horticole ecologice* București română IF 120
  Tehnologii integrate de obținere și valorificare a produselor horticole* București română IF 120
  Tehnologii performante, management și marketing vitivinicol* București română IF 120
  3 Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Agribusiness* București română IF 120 400
  Agribusiness* București română IFR 120
  Management în agroturism și alimentație publică* București română IF 120
  Management în agroturism și alimentație publică* București română IFR 120
  Management și audit intern* București română IF 120
  Management și dezvoltare rurală* București română IF 120
  Management și dezvoltare rurală* București română IFR 120
  Managementul calității și inovației în domeniul agroalimentar* București română IF 120
  Managementul fermei și dezvoltarea afacerilor agricole/ Farm Management and Agribusiness Development* București engleză IF 120
  Managementul industriei ospitalității rurale/ Management of Rural Hospitality Industry* București engleză IF 120
  4 Biotehnologii Biotehnologie și antreprenoriat/ Biotechnology and entrepreneurship* București engleză IF 120 200
  Biotehnologie și siguranță alimentară* București română IF 120
  Biotehnologii în industria farmaceutică* București română IF 120
  Biotehnologii în protecția mediului* București română IF 120
  5 Ingineria produselor alimentare Biosecuritatea produselor alimentare* București română IF 120 250
  Controlul și expertiza alimentelor ecologice, Halal și Kosher* București română IF 120
  Expertiza produselor agroalimentare* București română IF 120
  Siguranța și biosecuritatea produselor alimentare/ Food safety and biosecurity* București engleză IF 120
  Tehnologii speciale în industria alimentară* București română IF 120
  6 Zootehnie Antreprenoriat în producțiile animaliere* București română IF 120 75
  7 Ingineria mediului Geomatică pentru ingineria mediului* București română IF 120 175
  Ingineria și protecția mediului în spațiul rural* București română IF 120
  Ingineria și protecția mediului în spațiul rural* București română IFR 120
  8 Inginerie și management Managementul investițiilor în ecosisteme* București română IF 120 50
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1 Matematică Algebră, geometrie și criptografie București română IF 120 350
  Algebră, geometrie și criptografie/ Algebra, Geometry and Cryptography București engleză IF 120
  Matematică didactică București română IF 120
  Analiză matematică și aplicații București română IF 120
  Probabilități și statistică în finanțe și științe București română IF 120
  Studii avansate în matematică/ Advanced Studies in Matematics București engleză IF 120
  2 Informatică Inginerie software București română IF 120 400
  Inteligență artificială București română IF 120
  Sisteme distribuite București română IF 120
  Securitate și logică aplicată București română IF 120
  Baze de date și tehnologii software București română IF 120
  Inteligență artificială/ Artificial Intelligence București engleză IF 120
  Securitate și logică aplicată/ Security and Applied Logic București engleză IF 120
  Știința datelor/ Data Science București engleză IF 120
  Baze de date și tehnologii software* București română IFR 120
  Procesarea limbajului natural/ Natural language Processing** București engleză IF 120
  3 Fizică Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică și aplicații București română IF 120 500
  Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică și aplicații/ Physics of atom, nucleus and elementary particles, Astrophysics and applications București engleză IF 120
  Fizica materialelor avansate și nanostructuri București română IF 120
  Fizica materialelor avansate și nanostructuri/ Physics of advanced materials and nanostructures București engleză IF 120
  Fizică medicală București română IF 120
  Fizica mediului și a polimerilor ecologici București română IF 120
  Fizică teoretică și computațională București română IF 120
  Fizică teoretică și computațională/ Theoretical and Computational Physics București engleză IF 120
  Optică, laseri și aplicații București română IF 120
  Surse de energie regenerabile și alternative (interdisciplinar cu domeniul: Chimie) București română IF 120
  4 Chimie Biomolecule București română IF 120 300
  Chimia materialelor avansate București engleză IF 120
  Chimia medicamentelor și produselor cosmetice București română IF 120
  5 Geografie Climatologie și resurse de apă* București română IF 120 600
  Dezvoltare teritorială inteligentă* București română IF 120
  Geodemografie și vulnerabilități socio- teritoriale* București română IF 120
  Geografie aplicată și dezvoltare regională* București română IF 120
  Geomorfologie și cartografie cu elemente de cadastru* București română IF 120
  Gestiunea spațiului turistic și servicii de ospitalitate* București română IF 120
  Managementul dezastrelor* București română IF 120
  Managementul resurselor și activităților turistice* București română IF 120
  Planificare teritorială și managementul localităților urbane și rurale* București română IF 120
  Sisteme informaționale geografice* București română IF 120
  6 Știința mediului Evaluarea integrată a stării mediului București română IF 120 250
  Managementul integrat al capitalului natural București română IF 120
  Politici de mediu pentru dezvoltarea durabilă București română IF 120
  Sustenabilitatea sistemelor socioecologice București engleză IF 120
  7 Inginerie geologică Evaluarea bazinelor de sedimentare și a resurselor minerale București română IF 120 250
  Geobiologie aplicată în conservarea patrimoniului natural și cultural (interdisciplinar cu domeniul: Știința mediului) București română IF 120
  Geofizică București română IF 120
  Geofizică aplicată/ Applied geophysics București engleză IF 120
  Inginerie geologică și geotehnică ambientală București română IF 120
  8 Biologie Biochimie aplicată și biologie moleculară București engleză IF 120 550
  Biochimie și biologie moleculară București română IF 120
  Bioinformatică aplicată în științele vieții/ Applied bioinformatics for life science București engleză IF 120
  Biologie medicală București română IF 120
  Genetică aplicată și biotehnologie București română IF 120
  Microbiologie aplicată și imunologie București română IF 120
  Neurobiologie București română IF 120
  Biochimie clinică aplicată* București română IF 120
  Bioinformatică medicală* București română IF 120
  Laborator medical* București română IF 120
  9 Drept Achiziții publice, concesiuni, parteneriat public-privat* București română IF 60 600
  Arbitrajul internațional* București engleză IF 60
  Carieră judiciară* București română IF 60
  Drept fiscal* București română IF 60
  Drept internațional public* București română IF 60
  Drept privat* București română IF 60
  Dreptul afacerilor* București română IF 60
  Dreptul muncii, relații de muncă și industriale** București română IF 60
  Dreptul Uniunii Europene** București română IF 60
  Dreptul urbanismului și al amenajării teritoriului* București română IF 60
  Dreptul și guvernanța afacerilor europene și internaționale * București franceză IF 60
  Științe penale* București română IF 60
  10 Științe administrative Administrarea relațiilor publice și asistență managerială București română IF 120 400
  Administrarea și dezvoltarea resurselor umane București română IF 120
  Administrație publică și eficiența sistemului administrativ București română IF 120
  Administrație și politici publice în Uniunea Europeană București română IF 120
  Managementul crizelor București română IF 120
  Managementul informației și al documentelor București română IF 120
  Managementul restaurării și valorificării patrimoniului cultural București română IF 120
  Managementul achizițiilor publice* București română IF 120
  11 Științe ale comunicării Campanii de comunicare în publicitate și relații publice București română IF 120 850
  Comunicare și resurse umane București română IF 120
  Consultanță și expertiză în publicitate București română IF 120
  Gestionarea informației în societatea contemporană București română IF 120
  Jurnalism politic București română IF 120
  Jurnalism tematic București română IF 120
  Managementul instituțiilor mass-media București română IF 120
  Mass-media, dezvoltare, societate/ Medias, developpement, societe București franceză IF 120
  Media, comunicare publică și globalizare București engleză IF 120
  Modele de comunicare și relații publice București română IF 120
  Producție multimedia și audiovideo București română IF 120
  Teorii și metode de cercetare în științele comunicării București română IF 120
  12 Sociologie Cercetare sociologică avansată** București română IF 120 675
  Managementul resurselor umane* București română IF 120
  Antropologie, dezvoltare comunitară și regională* București română IF 120
  Cercetare în sociologie/ Research in sociology** București engleză IF 120
  Devianță socială și criminalitate* București română IF 120
  Politici publice și management în administrația publică* București română IF 120
  Sociologia consumului și marketing* București română IF 120
  Sondaje de opinie, marketing și publicitate* București română IF 120
  Studii de securitate* București română IF 120
  Comunicare și studii interculturale* București engleză IF 120
  Management intercultural* București engleză IF 120
  13 Asistență socială Consiliere în asistența socială* București română IF 120 375
  Grupuri de risc și servicii sociale de suport* București română IF 120
  Managementul serviciilor sociale și de sănătate* București română IF 120
  Prevenirea și combaterea consumului ilicit de droguri* București română IF 120
  Probațiune* București română IF 120
  14 Relații internaționale și studii europene Relații internaționale București română IF 120 150
  Studii europene București română IF 120
  Tehnici diplomatice București română IF 120
  Afaceri publice internaționale/ International Public Affairs București engleză IF 120
  15 Științe politice Politică comparată București engleză IF 120 225
  Politică europeană și românească București română IF 120
  Politica în Europa. State, frontiere și societăți București franceză IF 120
  Politicile egalității de șanse în context românesc și european București română IF 120
  Politicile egalității de șanse în context românesc și european București română, franceză IF 120
  16 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (interdisciplinar cu domeniul: Sociologie) București engleză IF 120 300
  Administrarea afacerilor mici și mijlocii București română IF 120
  Administrarea afacerilor/ Executive master in business administration București engleză IF 120
  Consultanță în afaceri București română IF 120
  Consultanță în afaceri/ Business consulting București engleză IF 120
  Economie comportamentală/Behavioural economics (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie) București engleză IF 120
  17 Marketing Marketing strategic și managementul vânzărilor București română IF 120 50
  18 Psihologie Psihologie aplicată în domeniul securității naționale* București română IF 120 650
  Psihologie educațională și consiliere psihologică* București română IF 120
  Psihologie clinică și psihoterapia copilului și familiei* București română IF 120
  Psihodiagnoză, psihoterapie experiențială unificatoare (PEU) și dezvoltare personală* București română IF 120
  Psihologia muncii, transporturilor și serviciilor* București română IF 120
  Psihologia sănătății - cercetare clinică și optimizare comportamentală* București română IF 120
  Psihologie clinică - evaluare și intervenție terapeutică* București română IF 120
  Psihologie organizațională și managementul resurselor umane* București română IF 120
  Psihologia traumei - evaluare clinică și intervenție terapeutică* București română IF 120
  Sănătate ocupațională și performanța resursei umane* București română IF 120
  19 Științe ale educației Consiliere școlară și dezvoltarea carierei București română IF 120 850
  Educație presecundară. Politici și strategii de dezvoltare București română IF 120
  Educație timpurie (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie) București română IF 120
  Formarea formatorilor București română IF 120
  Învățare, inovare și coaching în educație București română IF 120
  Management educațional București română IFR 120
  Management educațional Buzău română IF 120
  Management educațional Focșani română IF 120
  Managementul și evaluarea organizațiilor și programelor educaționale București română IF 120
  Mentoratul în educație București română IF 120
  Pedagogii alternative și arta teatrală în educație (interdisciplinar cu domeniul: Teatru și artele spectacolului) București română IF 120
  Psihopedagogia școlii incluzive București română IF 120
  Tehnologii informatice și de comunicații în educație (interdisciplinar cu domeniul: Calculatoare și tehnologia informației) București română IF 120
  Terapia logopedică în procesele de comunicare București română IF 120
  Master didactic în Limbă și literatură București română, franceză, germană IF 120
  Master didactic în Istorie București română IF 120
  Master didactic în Geografie București română IF 120
  Master didactic în Filozofie București română IF 120
  Master didactic în Fizică București română IF 120
  Master didactic în Chimie București română IF 120
  Master didactic în Biologie București română IF 120
  20 Filologie Cultură și civilizație ebraică București română IF 120 1000
  Cultura și limbajul organizațiilor europene București română IF 120
  Didactici ale disciplinelor filologice București română IF 120
  Etnologie, antropologie culturală și folclor București română IF 120
  Formarea interpreților de conferință București română IF 120
  Lingvistica limbii engleze. Metode și aplicații București engleză IF 120
  Spațiul islamic: societăți, culturi, mentalități București română IF 120
  Strategii comunicaționale interculturale - literare și lingvistice București română IF 120
  Studii americane București engleză IF 120
  Studii avansate în lingvistică - Structura și funcționarea limbii române București română IF 120
  Studii culturale balcanice București română IF 120
  Studii culturale britanice București engleză IF 120
  Studii est asiatice București română IF 120
  Studii franceze și francofone București franceză IF 120
  Studii literare București română IF 120
  Teoria și practica editării București română IF 120
  Traducere specializată și studii terminologice București română IF 120
  Traducerea textului literar contemporan București engleză IF 120
  Traductologie latino romanică București română IF 120
  Studii hispanice/ Master de estudio hispanicos București spaniolă IF 120
  Digitalizarea în științe umaniste/ Digital Humanities București engleză IF 120
  Limba rusă aplicată. Tehnici de traducere* București rusă IF 120
  21 Filosofie Etică aplicată în societate, afaceri și organizații București română IF 120 450
  Filosofie analitică București engleză IF 120
  Filosofie, politică și economie/ Philosophy, politics and economics București engleză IF 120
  Globalizare și diplomație culturală București engleză IF 120
  Istoria și circulația ideilor filosofice București română IF 120
  Istoria și filosofia științei București română IF 120
  Program masteral în științe cognitive - Open mind București engleză IF 120
  Studii de dezvoltare internațională și etica relațiilor internaționale București română IF 120
  Studii europene și etica relațiilor internaționale București română IF 120
  Filosofie și gândire critică* București română IF 120
  22 Istorie Experimente ale modernității București română IF 120 450
  Interfețe culturale în preistorie și antichitate București română IF 120
  Istoria artei și filosofia culturii (interdisciplinar cu domeniul: Filosofie) București română IF 120
  Istoria comunismului în România București română IF 120
  Istoria ideilor, mentalităților și culturii de masă (sec. XIX - XXI) București română IF 120
  Istoria și practica relațiilor internaționale București română IF 120
  Istorie digitală și informatizarea patrimoniului cultural București română IF 120
  Istorie și politică militară în România secolelor XIX - XXI București română IF 120
  Istorie, resurse culturale și patrimoniu în societatea contemporană București română IF 120
  Politică și societate în secolul al XX-lea București română IF 120
  Studii medievale (interdisciplinar cu domeniul: Filologie) București română IF 120
  23 Teologie Artă sacră în contemporaneitate București română IF 120 550
  Asistența socială a bisericii București română IF 120
  Comunicare biblică și eclesială București română IF 120
  Comunicare și comuniune eclezială în spațiul ortodox București română IF 120
  Doctrină și cultură creștină București română IF 120
  Exegeză și ermineutică biblică București română IF 120
  Istorie și tradiție creștină București română IF 120
  Managementul economic și administrarea unităților bisericești* București română IF 120
  Pastorație și viață liturgică București română IF 120
  Patrimoniu creștin european București română IF 120
  Studii religioase și educație creștină București română IF 120
  Teologia și misiunea socială a bisericii București română IF 120
  Teologie baptistă București română IF 120
  Turism și patrimoniu religios București română IF 120
  24 Studii culturale Cultură și politică în context european și internațional București română IF 120 250
  Societate, multimedia, spectacol (SMS) (interdisciplinar cu domeniile: Arhitectură, Filologie) București română IF 120
  Studii culturale Slave; Rusia și țările slave din Europa Centrala și de Est București română IF 120
  Studii religioase - Texte și tradiții (interdisciplinar cu domeniul: Filologie) București română IF 120
  Teoria și practica imaginii (TPI) (interdisciplinar cu domeniile: Arhitectură, Filologie) București română IF 120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional.
  **) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare
  6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1 Medicină Biofizică medicală și biotehnologie celulară București română IF 120 200
  Cercetări și intervenții operaționale în managementul serviciilor medico-sociale și al sănătății publice București română IF 120
  Îngrijiri specifice ale lăuzei și nou-născutului la domiciliu București română IF 60
  Nutriție și siguranță alimentară București română IF 90
  7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1 Drept Drept antreprenorial București română IF 120 75
  2 Științe administrative Administrație publică și integrare europeană* București română IF 120 225
  Administrație și management public* București română IF 120
  Managementul resurselor umane în sectorul public* București română IF 120
  3 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor* București engleză IF 120 1075
  Administrarea afacerilor comerciale* București română IF 120
  Administrarea afacerilor în turism* București română IF 120
  Antreprenoriat și administrarea afacerilor* București engleză IF 120
  Antreprenoriat și administrarea afacerilor* București franceză IF 120
  Antreprenoriat și administrarea afacerilor* București germană IF 120
  Antreprenoriat și administrarea afacerilor, în domeniul energiei* București engleză IF 120
  Business* București română IF 120
  Excelență în business și servicii/ Excellence in business and services* București engleză IF 120
  Geopolitică și afaceri* București română IF 120
  Management și marketing în turism* București română IF 120
  Managementul calității, expertize și protecția consumatorului* București română IF 120
  MBA Româno-Canadian* București engleză IF 120
  MBA Româno-Francez INDE* București engleză IF 120
  MBA Româno-Francez INDE* București engleză IFR 120
  MBA Româno-German "Management antreprenorial"* București germană IF 120
  Afaceri digitale și inovație* București engleză IF 120
  4 Cibernetică și statistică Analiza afacerilor și controlul performanței întreprinderii* București română IF 120 225
  Cibernetică și economie cantitativă** București română IF 120
  Statistică aplicată și data science** București română IF 120
  5 Informatică economică Baze de date-suport pentru afaceri* București română IF 120 375
  E-Business* București română IF 120
  Informatică economică** București română IF 120
  Securitatea informatică* București engleză IF 120
  Sisteme informatice pentru managementul resurselor și proceselor economice* București română IF 120
  6 Contabilitate Analiză financiară și evaluare* București română IF 120 650
  Business services* București română IF 120
  Concepte și practici de audit la nivel național și internațional* București română IF 120
  Contabilitate internațională* București română IF 120
  Contabilitate, audit și informatică de gestiune* București română IF 120
  Contabilitate, audit și informatică de gestiune/ Accounting, Audit and Management Informatic System* București engleză IF 120
  Contabilitate, control și expertiză* București română IF 120
  Contabilitatea afacerilor/ Business Accounting* București engleză IF 120
  Contabilitatea și fiscalitatea entităților economice* București română IF 120
  Informatică de gestiune* București română IF 120
  7 Economie Comunicare în afaceri* București română IF 120 350
  Economia și administrarea afacerilor agroalimentare* București română IF 120
  Economie ecologică* București română IF 120
  Economie europeană** București română IF 120
  Managementul proiectelor de dezvoltare rurală și regională* București română IF 120
  8 Finanțe Fiscalitate* București română IF 120 530
  Bănci și asigurări* București română IF 120
  Cercetări avansate în finanțe** București română IF 120
  Finanțe aplicate/ Master of Applied Finance* București engleză IF 120
  Finanțe corporative* București română IF 120
  Finanțe și bănci - DOFIN* București română IF 120
  Management financiar și investiții* București română IF 120
  Managementul sistemelor bancare* București română IF 120
  Tehnici actuariale* București română IF 120
  9 Management Managementul proiectelor* București română IF 120 750
  Consultanță în management și dezvoltarea afacerilor* București română IF 120
  Management și marketing internațional* București română IF 120
  Managementul afacerilor* București română IF 120
  Managementul afacerilor* Piatra-Neamț română IF 120
  Managementul afacerilor/ Business Management* București engleză IF 120
  Managementul afacerilor mici și mijlocii* București română IF 120
  Managementul afacerilor mici și mijlocii* Deva română IF 120
  Managementul afacerilor prin proiecte* București română IF 120
  Managementul resurselor umane* București română IF 120
  Managementul serviciilor de sănătate* București română IF 120
  10 Marketing Cercetare fundamentală de marketing** București română IF 120 730
  Cercetări de marketing* București română IF 120
  Managementul marketingului* București română IF 120
  Marketing internațional* București română IF 120
  Marketing online* București română IF 120
  Marketing strategic* București română IF 120
  Marketing și comunicare în afaceri* București română IF 120
  Marketing și dezvoltare durabilă* București română IF 120
  Marketing și management în servicii publice* București română IF 120
  Managementul relațiilor cu clienții/ Customer Relationship Management* București engleză IF 120
  Relații publice în marketing* București română IF 120
  11 Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale* București română IF 120 560
  Competitivitate și sustenabilitate în mediul de afaceri global* București română IF 120
  Comunicare de afaceri în limba engleză* București engleză IF 120
  Comunicare în limba engleză pentru predare și cercetare economică* București engleză IF 120
  Diplomație în economia internațională* București română IF 120
  Economie internațională și afaceri europene* București română IF 120
  Logistică internațională* București română IF 120
  Managementul afacerilor internaționale* București engleză IF 120
  Managementul afacerilor internaționale* București română IF 120
  Managementul proiectelor internaționale* București engleză IF 120
  Managementul riscului financiar internațional* București română IF 120
  Comerț exterior* București română IF 120
  12 Științe ale educației Master didactic în Economie București română IF 120 60
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional.
  **) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare.
  8. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1 Muzică Educație muzicală contemporană și culturi muzicale religioase** București română IF 120 250
  Jazz și culturi muzicale pop** București română IF 120
  Sinteză muzicologică** București română IF 120
  Stil și limbaj compozițional** București română IF 120
  Stilistică dirijorală** București română IF 120
  Stilistică interpretativă instrumentală și vocală** București română IF 120
  **) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare.
  9. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1 Arte vizuale Artă murală și spațiul public* București română IF 120 270
  Arte grafice* București română IF 120
  Arte textile ambientale* București română IF 120
  Ceramică - sticlă - metal* București română IF 120
  Conservarea și restaurarea patrimoniului cultural* București română IF 120
  Design de interior și pentru spațiul public* București română IF 120
  Design de obiect și comunicații vizuale* București română IF 120
  Design de scenă și spectacol* București română IF 120
  Educație prin arte vizuale* București română IF 120
  Fotografie și imagine dinamică* București română IF 120
  Modă și costum vestimentar* București română IF 120
  Pictură* București română IF 120
  Sculptură* București română IF 120
  Studii vizuale și curatoriale* București română IF 120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional.
  10. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ "I. L. CARAGIALE" DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1 Teatru și artele spectacolului Art - terapie prin teatru și artele spectacolului București română IF 120 200
  Arta actorului București română IF 120
  Artă coregrafică București română IF 120
  Arta regizorului de teatru București română IF 120
  Arta scenografului București română IF 120
  Coregrafie și performanță în dans București română IF 120
  Pedagogie teatrală București română IF 120
  Scriere dramatică București română IF 120
  Teatrologie - Management și marketing cultural București română IF 120
  Teatru de animație București română IF 120
  Tehnologii digitale în spectacolul contemporan București română IF 120
  Design lumină și sunet în artele spectacolului București română IF 120
  2 Cinematografie și media Arta imaginii de film București română IF 120 150
  Arta montajului de film București română IF 120
  Arta montajului și a sunetului de film București română IF 120
  Arta regiei de film București română IF 120
  Arta sunetului de film București română IF 120
  Film de animație București română IF 120
  Filmologie București română IF 120
  Producție de film București română IF 120
  Scenaristică București română IF 120
  Film documentar/ Documentary film București engleză IF 120
  Tehnologii interactive pentru arte performative și media/ Interactive technologies for performing and media arts București engleză IF 120
  Design pentru noile media/ New media design București engleză IF 120
  Arta designului de jocuri/ Art of Game Design București engleză IF 120
  11. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1 Știința sportului și educației fizice Activități fizice adaptate București română IF 120 400
  Educație fizică și activități motrice de timp liber București română IF 120
  Management și marketing în structurile, activitățile și evenimentele sportive București română IF 120
  Nutriție și remodelare corporală București română IF 120
  Performanță în sport București română IF 120
  Recuperare- reeducare motrică și somato- funcțională București română IF 120
  Știința și tehnologiile educării motricității umane București română IF 120
  12. ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
  1 Drept Drept și guvernare europeană București română IF 120 75
  Dreptul colectivităților locale București română IF 120
  2 Științe administrative Integritate publică și politici anticorupție București română IF 120 450
  Managementul afacerilor publice București română IF 120
  Managementul sectorului public București română IF 120
  Managementul sectorului public București română IFR 120
  Puterea executivă și administrația publică București română IF 120
  Puterea executivă și administrația publică București română IFR 120
  Spațiul public european București română IF 120
  Spațiul public european București română IFR 120
  Studii administrative europene București română IF 120
  Studii administrative europene București română IFR 120
  Managementul sectorului public/ Public Sector Management București engleză IF 120
  3 Științe ale comunicării Comunicare audiovideo* București română IF 120 1275
  Comunicare managerială și resurse umane* București română IF 120
  Comunicare managerială și resurse umane* București română IFR 120
  Leadership și comunicare politică* București română IF 120
  Comunicare și relații publice* București română IF 120
  Comunicare și relații publice* București română IFR 120
  Management educațional și comunicare instituțională* București română IF 120
  Management educațional și comunicare instituțională* București română IFR 120
  Management și comunicare în afaceri* București română IF 120
  Management și comunicare în afaceri* București română IFR 120
  Managementul proiectelor* București română IF 120
  Managementul proiectelor* București română IFR 120
  Publicitate* București română IF 120
  Social media și marketing online* București română IF 120
  Brand management și comunicare corporativă* București română IF 120
  Comunicare și afaceri europene/ Communication and EU aAfairs* București engleză IF 120
  Comunicare și publicitate/ Communication and Advertising* București engleză IF 120
  Managementul proiectelor/ Project Management* București engleză IF 120
  Marketing, publicitate și relații publice/ Marketing, Advertising and Public Relations* București engleză IF 120
  4 Sociologie Antropologie București română IF 120 150
  Sociologie aplicată: devianță și ordine socială București română IF 120
  Studii fundamentale în sociologie București română IF 120
  Studii vizuale și societate București română IF 120
  Studii Rome București română IF 120
  5 Relații internaționale și studii europene Masterat în studii latino - americane/ Latin American studies master București engleză IF 120 150
  Masterat în studii latino - americane/ Master universitario de estudios latinos americanos București spaniolă IF 120
  6 Științe politice Analiza și soluționarea conflictelor București română IF 120 1180
  Dezvoltare regională și cooperare internațională București română, franceză IF 120
  Diplomație și negocieri internaționale București română IF 120
  Evaluarea politicilor și a programelor publice europene București română IF 120
  Guvernare și societate București română IF 120
  Management și guvernare București română IF 120
  Modelul european: economia socială europeană București română IF 120
  Politică și economie europeană București română IF 120
  Politică și economie europeană București română IFR 120
  Politici de dezvoltare locală și regională București română IF 120
  Politici publice și integrare europeană București română IF 120
  Politici publice și integrare europeană București română IFR 120
  Politici publice și societate civilă București română IF 120
  Politici, gen și minorități București română IF 120
  Relații internaționale și integrare europeană București română IF 120
  Relații internaționale și integrare europeană București română IFR 120
  Securitate și diplomație/ Security and diplomacy București engleză IF 120
  Științe politice București română IF 120
  Studii aprofundate de relații internaționale și integrare europeană București română IF 120
  Teorie și analiză politică București română IF 120
  Dezvoltare, cooperare internațională și ajutor umanitar/ Development, International Cooperation and Humanitarian Aid București engleză IF 120
  Masterat în politică și societate europeană/ European Politics and Society București engleză IF 120
  Studii de mediu și dezvoltare durabilă/ Enviromental Studies and Sustainable Development București engleză IF 120
  Studii de muncă/ Labour Studies București engleză IF 120
  Securitate și tehnologie/ Security and Technology* București engleză IF 120
  7 Management Antreprenoriat și management strategic București română IF 120 150
  Management și branding corporativ București română IF 120
  Management și inovare digitală/ Management and digital innovation București engleză IF 120
  Managementul programelor și investițiilor/ Programs and investments București engleză IF 120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  13. UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA
  Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați
  1 Informatică Programare avansată și baze de date* Alba Iulia română IF 120 50
  2 Inginerie geodezică Sisteme informaționale cadastrale și management imobiliar* Alba Iulia română IF 120 50
  3 Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Sisteme electronice inteligente avansate Alba Iulia română IF 120 30
  4 Ingineria mediului Evaluarea, monitorizarea și auditul mediului Alba Iulia română IF 120 50
  5 Drept Științe penale și criminalistică* Alba Iulia română IF 60 120
  Instituții de drept privat* Alba Iulia română IF 60
  6 Științe administrative Asistență managerială și administrativă* Alba Iulia română IF 120 50
  7 Sociologie Dezvoltarea și managementul resurselor umane* Alba Iulia română IF 120 75
  8 Asistență socială Proiectarea și managementul serviciilor sociale și de sănătate Alba Iulia română IF 120 75
  9 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în comerț, turism și servicii* Alba Iulia română IF 120 100
  Administrarea dezvoltării regionale durabile* Alba Iulia română IF 120
  Administrarea afacerilor/ Business Administration* Alba Iulia engleză IF 120
  10 Contabilitate Sistemul informațional contabil în asistarea deciziilor manageriale* Alba Iulia română IF 120 110
  Auditul și controlul agenților economici* Alba Iulia română IF 120
  11 Finanțe Bănci, asigurări și piețe financiare* Alba Iulia română IF 120 50
  Fiscalitate și management financiar* Alba Iulia română IF 120
  12 Marketing Marketing și promovarea vânzărilor* Alba Iulia română IF 120 50
  13 Științe ale educației Management educațional* Alba Iulia română IF 120 125
  Psihopedagogia educației timpurii și a școlarității mici* Alba Iulia română IF 120
  14 Filologie Limbă, literatură și cultură engleză în context european/ English Language, Literature and Culture in the European Context** Alba Iulia engleză IF 120 150
  Literatură și cultură românească în context european* Alba Iulia română IF 120
  15 Istorie Cercetarea, conservarea și valorificarea patrimoniului istoric* Alba Iulia română IF 120 100
  Identități regionale în Europa central-răsăriteană** Alba Iulia română IF 120
  16 Teologie Mediere interculturală și interreligioasă* Alba Iulia română IF 120 100
  Teologie comparată** Alba Iulia română IF 120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  **) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare
  14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD
  Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați
  1 Matematică Modelare matematică în cercetare și didactică Arad engleză IF 120 50
  2 Informatică Informatică aplicată în științe, tehnologie și economie* Arad română IF 120 50
  Studii avansate de informatică aplicată/ Advanced studies in Applied Computer Scince* Arad engleză IF 120
  3 Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Inginerie și management în agribusiness Arad română IF 120 50
  4 Ingineria produselor alimentare Managementul calității produselor alimentare Arad română IF 120 110
  5 Ingineria sistemelor Automatizări și sisteme inteligente Arad română IF 120 50
  6 Inginerie industrială Productica sistemelor industriale Arad română IF 120 110
  7 Ingineria mediului Evaluarea și controlul calității mediului Arad română IF 120 50
  8 Inginerie și management Ingineria și managementul sistemelor tehnice complexe Arad română IF 120 60
  9 Științe administrative Administrație publică în context european Arad română IF 120 50
  10 Științe ale comunicării Imagine mediatică și comunicare publică Arad română IF 120 50
  Comunicare managerială și resurse umane* Arad română IF 120
  11 Asistență socială Servicii de asistență socială Arad română IF 120 50
  12 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în comerț și turism Arad română IF 120 50
  Antreprenoriat și administrarea afacerilor Arad română IF 120
  13 Contabilitate Expertiză contabilă și audit* Arad română IF 120 50
  14 Finanțe Finanțe corporative Arad română IF 120 100
  15 Management Management și finanțare în administrația publică* Arad română IF 120 100
  Strategii și politici de management* Arad română IF 120
  16 Psihologie Consiliere și evaluare psihologică Arad română IF 120 50
  17 Științe ale educației Psihopedagogia educației timpurii și a școlarității mici* Arad română IF 120 150
  Pedagogie interactivă* Arad română IF 120
  Politici și strategii ale formării competențelor pentru cariera didactică* Arad română IF 120
  18 Filologie Limbă și literatură. Tendințe actuale Arad română IF 120 100
  Lingvistică aplicată - Perspective moderne în didactica limbii engleze / Applied Linguistics - Modern Perspectives in ELT Arad engleză IF 120
  19 Teologie Doctrină și cultură creștină Arad română IF 120 150
  Pastorație și viață liturgică Arad română IF 120
  Teologie publică Arad română IF 120
  Credință și viață. Studii de teologie publică./ Faith and Life. Studies in Public Theology.* Arad engleză IF 120
  20 Arte vizuale Design și dezvoltare de produs Arad română IF 120 50
  21 Știința sportului și educației fizice Activități motrice curriculare și extracurriculare Arad română IF 120 50
  Sport și performanță motrică* Arad română IF 120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  15. UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU
  Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați
  1 Matematică Matematică didactică Bacău română IF 120 100
  2 Informatică Informatică aplicată în științe și tehnologie Bacău română IF 120 50
  3 Inginerie chimică Chimia moleculelor bioactive - obținere, valorificare, controlul și asigurarea calității* Bacău română IF 120 100
  4 Inginerie energetică Echipamente și tehnologii moderne în energetică Bacău română IF 120 100
  5 Ingineria produselor alimentare Știința și ingineria produselor alimentare ecologice Bacău română IF 120 100
  6 Calculatoare și tehnologia informației Tehnologia informației aplicată în industrie Bacău română IF 120 60
  7 Inginerie mecanică Managementul și optimizarea echipamentelor de proces Bacău română IF 120 100
  8 Inginerie industrială Strategii în asigurarea calității în industrie Bacău română IF 120 200
  Managementul fabricației produselor industriale Bacău română IF 120
  9 Mecatronică și robotică Mecatronică avansată Bacău română IF 120 50
  10 Ingineria mediului Echipamente pentru reabilitare și tehnologii asistive (interdisciplinar cu domeniile: Inginerie mecanică, Inginerie industrială, Mecatronică și robotică) Bacău română IF 120 150
  Managementul protecției mediului în industrie Bacău română IF 120
  11 Inginerie și management Managementul sistemelor industriale de producție și servicii Bacău română IF 120 50
  12 Biologie Biologie medicală Bacău română IF 120 50
  Valorificarea resurselor biologice și protecția mediului Bacău română IF 120
  13 Științe ale comunicării Comunicare în spațiul public Bacău română IF 120 50
  14 Administrarea afacerilor Managementul și administrarea afacerilor mici și mijlocii Bacău română IF 120 50
  15 Contabilitate Contabilitate, audit și expertiză contabilă* Bacău română IF 120 50
  16 Marketing Marketing și comunicare în afaceri Bacău română IF 120 50
  17 Științe ale educației Strategii inovative în educație Bacău română IF 120 60
  18 Filologie Cultură și literatură română* Bacău română IF 120 300
  Limba engleză. Practici de comunicare* Bacău engleză IF 120
  Limba franceză. Practici de comunicare* Bacău franceză IF 120
  19 Știința sportului și educației fizice Activități motrice curriculare și de timp liber Bacău română IF 120 150
  Kinetoterapia în educarea și reeducarea funcțională Bacău română IF 120
  Performanță sportivă Bacău română IF 120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  16. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAȘOV
  Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați
  1 Matematică Structuri matematice fundamentale Brașov română IF 120 50
  2 Informatică Aplicații pentru telefonul mobil și tehnologii internet în E-business Brașov germană IF 120 200
  Tehnologii internet/ Internet technologies Brașov engleză IF 120
  Tehnologii moderne în ingineria sistemelor soft Brașov română IF 120
  3 Inginerie civilă și instalații Modernizare energetică în mediul construit Brașov română IF 120 50
  4 Inginerie electrică Sisteme electrice avansate/ Advanced Electrical Systems Brașov engleză IF 120 50
  5 Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Sisteme electronice și de comunicații integrate Brașov română IF 120 70
  Securitate cibernetică/ Cyber Security Brașov engleză IF 120
  6 Ingineria autovehiculelor Autovehiculul și mediul Brașov română IF 120 200
  Autovehiculul și mediul Brașov română IFR 120
  Autovehiculul și tehnologiile viitorului Brașov română IF 120
  Inginerie virtuală în proiectarea autovehiculelor Brașov engleză IF 120
  Securitate rutieră, transport și interacțiunea cu mediul Brașov română IF 120
  7 Inginerie forestieră Ecodesign de mobilier și restaurare Brașov română IF 120 100
  Structuri avansate din lemn și tehnologii inovative Brașov română IF 120
  8 Silvicultură Management și sisteme tehnice în exploatări forestiere** Brașov română IF 120 200
  Managementul ecosistemelor forestiere** Brașov română IF 120
  Silvicultură multifuncțională/ Multiple Purpose Forestry** Brașov engleză IF 120
  Silvicultură europeană/ European Forestry**** Brașov engleză IF 120
  9 Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Management în ospitalitate și eco-agroturism Brașov română IF 120 50
  10 Ingineria produselor alimentare Sisteme de procesare și controlul calității produselor agroalimentare Brașov română IF 120 60
  11 Ingineria sistemelor Sisteme avansate în automatică și tehnologii informatice Brașov română IF 120 50
  12 Inginerie mecanică Ecobiotehnologii agricole și alimentare Brașov română IF 120 150
  Simulare și testare în inginerie mecanică Brașov română IF 120
  Metode practice integrate în ingineria sistemelor de propulsie/ Practical integrated methods for propulsion systems Brașov engleză IF 120
  Simulare și testare în ingineria mecanică Brașov română IFR 120
  13 Inginerie industrială Design de produs pentru dezvoltare durabilă și protecția mediului Brașov română, engleză IF 120 265
  Ingineria fabricației inovative Brașov română IF 120
  Ingineria proceselor de fabricație avansate Brașov română IF 120
  Ingineria securității și sănătății în muncă Brașov română IF 120
  Ingineria sudării materialelor avansate Brașov română IF 120
  Managementul calității Brașov română IF 120
  14 Mecatronică și robotică Sisteme mecatronice pentru industrie și medicină Brașov română IF 120 100
  15 Ingineria materialelor Ingineria și managementul materialelor avansate - metalice, ceramice și compozite Brașov română IF 120 50
  16 Inginerie și management Managementul afacerilor în industrie Brașov română IF 120 60
  17 Medicină Managementul și strategiile îngrijirilor paliative Brașov română IF 120 170
  Managementul strategiilor preventive și politici de sănătate Brașov română IF 120
  Medicină tradițională chineză** Brașov engleză IF 120
  18 Drept Drept privat aprofundat Brașov română IF 120 200
  Legislație europeană și carieră judiciară Brașov română IF 120
  Sisteme și instituții de drept internațional și european Brașov română IF 120
  Științe penale aprofundate Brașov română IF 120
  19 Sociologie Gestiunea campaniilor de imagine Brașov română IF 120 100
  Gestiunea și dezvoltarea resursei umane Brașov română IF 120
  20 Asistență socială Asistență și dezvoltare comunitară Brașov română IF 120 50
  21 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism Brașov română IF 120 50
  22 Informatică economică Sisteme informatice integrate pentru afaceri* Brașov română IF 120 50
  23 Contabilitate Audit intern* Brașov română IF 120 100
  Politici contabile, audit și control de gestiune * Brașov română IF 120
  24 Finanțe Management financiar-bancar* Brașov română IF 120 50
  25 Management Management și strategii de afaceri Brașov română IF 120 100
  26 Marketing Politici și strategii de marketing* Brașov română IF 120 100
  27 Economie și afaceri internaționale Relații economice internaționale Brașov română IF 120 50
  28 Psihologie Psihologia muncii, organizațională și resurse umane Brașov română IF 120 150
  Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie Brașov română IF 120
  Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională Brașov română IF 120
  29 Științe ale educației Psihopedagogia educației timpurii și a școlarității mici Brașov română IF 120 100
  Resurse umane în educație. Formare și management Brașov română IF 120
  30 Filologie Cultură și discurs în spațiul anglo-american* Brașov engleză IF 120 450
  Cultură și discurs în spațiul anglo-american* Brașov engleză IFR 120
  Inovare culturală** Brașov română IF 120
  Limba și literatura română - identitate în multiculturalism* Brașov română IF 120
  Limba și literatura română - identitate în multiculturalism* Brașov română IFR 120
  Studii de limba și literatura română* Brașov română IF 120
  Studii de limbă și literatură germană din perspectivă interculturală* Brașov germană IF 120
  Studii lingvistice pentru comunicare interculturală** Brașov engleză IF 120
  Traducere și interpretariat din limba franceză în limba română* Brașov franceză, română IF 120
  31 Muzică Meloterapie Brașov română IF 120 130
  Meloterapie Brașov română IFR 120
  Stil și performanță în interpretarea instrumentală și vocală Brașov română IF 120
  Tehnica și arta muzicală din sec. al XX-lea Brașov română IF 120
  32 Știința sportului și educației fizice Diagnoză și prognoză psihomotrică Brașov română IF 120 250
  Educație fizică - Managementul activităților formale, non-formale și de recuperare a stării de sănătate Brașov română IF 120
  Performanță sportivă și management în sport Brașov română IF 120
  Educație fizică școlară și activități motrice de timp liber* Brașov română IF 120
  Profilaxie și recuperare motrică și somato- funcțională prin exercițiu fizic* Brașov română IF 120
  *) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional
  **) Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare
  ****) Specializări evaluate de către Agenția pentru Asigurarea Calității prin Acreditarea programelor de Studii din Germania AQAS
  17. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma de învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud.ce pot fi școlarizați
  1 Matematică Matematică didactică Baia Mare română IF 120 100
  2 Informatică Informatică și inginerie software Baia Mare română IF 120 50
  3 Chimie Chimie didactică Baia Mare română IF 120 100
  Metode de analiză utilizate în controlul calității mediului și produselor Baia Mare română IF 120
  4 Știința mediului Protecția și managementul mediului Baia Mare română IF 120 50
  5 Inginerie civilă și instalații Construcții durabile din beton Cluj-Napoca română IF 120 450
  Ingineria infrastructurii transporturilor Cluj-Napoca română IF 120
  Ingineria instalațiilor Cluj-Napoca română IF 120
  Ingineria tehnologiilor speciale în construcții Cluj-Napoca română IF 120
  Inginerie geotehnică Cluj-Napoca română IF 120
  Inginerie structurală Cluj-Napoca română IF 120
  Proiectarea avansată a structurilor din lemn și metal Baia Mare română IF 120
  Clădiri verzi Cluj-Napoca română IF 120
  6 Inginerie electrică Inginerie și management în domeniul electric Baia Mare română IF 120 250
  Sisteme de monitorizare și control în inginerie electrică Cluj-Napoca română IF 120
  Sisteme și structuri electrice avansate Cluj-Napoca română IF 120
  Tehnici moderne de proiectare asistată de calculator în ingineria electrică Cluj-Napoca română IF 120
  7 Inginerie energetică Inginerie și management în domeniul energetic Baia Mare română IF 120 150
  Managementul sistemelor electroenergetice moderne Cluj-Napoca română IF 120
  8 Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Circuite și sisteme integrate Cluj-Napoca română IF 120 300
  Inginerie electronică Cluj-Napoca română IF 120
  Prelucrarea semnalelor și imaginilor Cluj-Napoca franceză IF 120
  Sisteme integrate de comunicații cu aplicații speciale Cluj-Napoca română IF 120
  Tehnologii multimedia Cluj-Napoca română IF 120
  Tehnologii, sisteme și aplicații pentru eActivități Cluj-Napoca română IF 120
  Telecomunicații Cluj-Napoca română IF 120
  9 Ingineria autovehiculelor Automobilul și mediul Cluj-Napoca română IF 120 100
  Sisteme de management și control ale autovehiculelor Cluj-Napoca română IF 120
  Tehnici avansate în ingineria autovehiculelor/ Advanced Tehniques in Automotive Engineering** Cluj-Napoca engleză IF 120
  10 Ingineria transporturilor Logistica și siguranța în transporturi** Cluj-Napoca română IF 120 60
  11 Ingineria produselor alimentare Știința și siguranța alimentului* Baia Mare română IF 120 30
  12 Calculatoare și tehnologia informației Complemente de știința calculatoarelor Cluj-Napoca română IF 120 300
  Inginerie software Cluj-Napoca română IF 120
  Inteligență și viziune artificială Cluj-Napoca română IF 120
  Rețele de comunicații și sisteme distribuite Cluj-Napoca română IF 120
  Securitatea informațiilor și sistemelor de calcul Cluj-Napoca română IF 120
  Tehnologia informației în economie Cluj-Napoca română IF 120
  13 Ingineria sistemelor Controlul avansat al proceselor Cluj-Napoca română IF 120 200
  Informatică aplicată Cluj-Napoca română IF 120
  Informatică aplicată în ingineria sistemelor complexe Cluj-Napoca română IF 120
  Ingineria conducerii avansate a fabricației Cluj-Napoca română IF 120
  14 Inginerie mecanică Energii regenerabile Cluj-Napoca română IF 120 300
  Ingineria biosistemelor în agricultură și industrie alimentară Cluj-Napoca română IF 120
  Inginerie de precizie și managementul calității Cluj-Napoca română IF 120
  Managementul energiei termice Cluj-Napoca română IF 120
  Fiabilitatea și mentenanța sistemelor mecanice** Alba Iulia română IF 120
  15 Inginerie industrială Design industrial Cluj-Napoca română IF 120 550
  Ingineria calității sistemelor tehnologice Baia Mare română IF