ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 212 din 28 decembrie 2020privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1307 din 29 decembrie 2020  Având în vedere Hotărârea Parlamentului României nr. 31/2020 pentru acordarea încrederii Guvernului,luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită îndeplinirea, în cel mai scurt timp, în noua structură, a activității Guvernului și a ministerelor,reținându-se că în cazul în care nu sunt acceptate măsurile propuse nu se pot garanta punerea în aplicare a Programului de guvernare votat de Parlament și îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica internă și externă a țării și de a exercita conducerea generală a administrației publice, cu urmări directe asupra cetățenilor, elemente care vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Atribuțiile viceprim-miniștrilor, prevăzuți în Hotărârea Parlamentului României nr. 31/2020 pentru acordarea încrederii Guvernului, se stabilesc prin decizie a prim-ministrului.(2) Cheltuielile necesare desfășurării activității viceprim-miniștrilor fără portofoliu și a cabinetelor acestora se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 2(1) Se înființează Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului prin reorganizarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, ca urmare a divizării parțiale conform alin. (7).(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului exercită drepturile și îndeplinește obligațiile ce decurg din calitatea de acționar al statului român la operatorii economici din domeniul economiei și turismului.(3) Se autorizează Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului să inițieze și să aprobe, după caz, toate operațiunile și demersurile necesare pentru înregistrarea acțiunilor deținute de către statul român la companiile și societățile din domeniul economiei și turismului în proprietatea privată a statului și administrarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(4) Reprezentanții statului în adunările generale ale acționarilor la operatorii economici prevăzuți la alin. (2) sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului.(5) Se autorizează Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului să mandateze, prin ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului reprezentanții săi în adunările generale ale acționarilor la operatorii economici prevăzuți la alin. (2) pentru aprobarea modificărilor actelor constitutive ale acestora, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, și pentru efectuarea formalităților de publicitate prevăzute de lege.(6) Finanțarea cheltuielilor legate de aplicarea de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, la societățile din domeniul economiei și turismului, se asigură din bugetul aferent activității de privatizare al ministerului.(7) Se înființează Ministerul Energiei prin preluarea activităților, personalului aferent și patrimoniului corespunzător din domeniul energiei de la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, după cum urmează:a) atribuțiile de instituție publică pentru activitățile din: domeniul producției, transportului, distribuției și furnizării energiei electrice și termice, inclusiv a energiei regenerabile/verzi, hidrogen sau alte surse alternative/neconvenționale de energie; domeniul exploatării, procesării, transportului, distribuției și valorificării resurselor minerale energetice/hidrocarburi, on-shore sau off-shore, cărbune, uraniu, petrol și gaze naturale și derivate ale acestora; domeniul nuclear civil al gestionării deșeurilor radioactive și al managementului apei grele; domeniul întreținerii și verificărilor tehnice periodice ale echipamentelor energetice; domeniul eficienței energetice și al pactului ecologic „Green Deal“, în domeniul energetic;b) gestionarea schemelor de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice; schema de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare; schema de ajutor de minimis privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului Horeca pentru instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național, precum și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanțare „ELECTRIC UP“; schemele privind investițiile în domeniul energetic în scopul atingerii țintelor asumate de România pentru reducerea gazelor cu efect de sera și creșterea eficienței energetice prin utilizarea și gestionarea Fondului de modernizare și a altor fonduri/instrumente financiare, precum și orice alte scheme de ajutor de stat privind domeniul energiei;c) toate atribuțiile exercitate de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri stabilite potrivit actelor normative în vigoare, acordurilor internaționale sau altor acte încheiate potrivit dispozițiilor legale aplicabile și corespunzătoare activităților preluate.(8) Ministerul Energiei preia și personal din cadrul structurilor-suport de la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.(9) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Energiei exercită drepturile și îndeplinește obligațiile ce decurg din calitatea de acționar al statului român la operatorii economici și a tuturor instituțiilor cu atribuții în domeniile prevăzute la alin. (7) lit. a), cu excepția operatorului național de transport de energie electrică și a operatorului național de transport gaze naturale.(10) Se autorizează Ministerul Energiei să inițieze și să aprobe, după caz, toate operațiunile și demersurile necesare pentru trecerea acțiunilor deținute de către statul român pentru toate companiile și societățile cu atribuțiile prevăzute la alin. (7) lit. a) în proprietatea privată a statului și în administrarea Ministerului Energiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(11) Reprezentanții statului în adunările generale ale acționarilor la operatorii economici prevăzuți la alin. (9) sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului energiei.(12) Se autorizează Ministerul Energiei să mandateze, prin ordin al ministrului energiei, reprezentanții săi în adunările generale ale acționarilor la operatorii economici prevăzuți la alin. (9) pentru aprobarea modificării actelor constitutive ale acestora, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, și pentru efectuarea formalităților de publicitate prevăzute de lege.(13) Finanțarea cheltuielilor legate de aplicarea de către Ministerul Energiei a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, la societățile din domeniul energiei se asigură din bugetul aferent activității de privatizare al ministerului.(14) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești sau arbitrale, în care statul este chemat în judecată în calitate de acționar la operatorii economici prevăzuți la alin. (9), interesele statului vor fi reprezentate, în condițiile legii, de către Ministerul Energiei.(15) Procedurile de expropriere în curs de desfășurare se continuă de către Ministerul Energiei, cu menținerea valabilității actelor și procedurilor îndeplinite până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(16) La data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și a Ministerului Energiei se desființează Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.  +  Articolul 3(1) Se înființează Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin reorganizarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, ca urmare a divizării parțiale, conform art. 4 alin. (2) lit. b).(2) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii se desființează Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.  +  Articolul 4(1) Se înființează Ministerul Educației prin divizarea parțială a Ministerului Educației și Cercetării.(2) Se înființează Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării prin preluarea:a) de la Ministerul Educației și Cercetării a activităților, personalului aferent și patrimoniului corespunzător domeniului cercetare și inovare, cu excepția Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), care rămâne în subordinea Ministerului Educației; b) de la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor a activităților, personalului aferent și patrimoniului corespunzător domeniului comunicațiilor.(3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării exercită drepturile și îndeplinește obligațiile ce decurg din calitatea de acționar al statului român la operatorii economici din domeniul comunicațiilor.(4) Reprezentanții statului în adunările generale ale acționarilor la operatorii economici prevăzuți la alin. (3) sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării.(5) Se autorizează Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării să mandateze, prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării, reprezentanții săi în adunările generale ale acționarilor la operatorii economici prevăzuți la alin. (3) pentru aprobarea modificării actelor constitutive ale acestora, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, și pentru efectuarea formalităților de publicitate prevăzute de lege.(6) La data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării se desființează Ministerul Educației și Cercetării.  +  Articolul 5(1) Se înființează Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Afacerilor Externe. (2) Organizarea și funcționarea Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliență se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 6(1) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației își schimbă denumirea în Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. (2) Ministerul Finanțelor Publice se reorganizează și își schimbă denumirea în Ministerul Finanțelor.(3) Ministerul Fondurilor Europene își schimbă denumirea în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.  +  Articolul 7Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Autoritatea pentru Digitalizarea României, structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, trece din coordonarea prim-ministrului în subordinea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.  +  Articolul 8(1) Ministerele, celelalte autorități ale administrației publice și instituțiile publice nou-înființate sau care preiau, pe bază de protocol de predare-primire, activități de la alte ministere, autorități, instituții publice ori alte structuri publice se subrogă în toate drepturile, obligațiile, contractele, deciziile de finanțare, ordinele de finanțare, acordurile și litigiile instituției, structurii sau activității preluate, inclusiv prin preluarea tuturor bunurilor mobile și imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestora.(2) Reglementarea aspectelor determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se realizează prin acte normative adoptate de Guvern, la propunerea ministerelor și a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice implicate.(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, miniștrii propun Guvernului măsuri de reorganizare a autorităților și instituțiilor publice din subordinea Guvernului sau ministerelor, după caz, inclusiv proiectele de acte normative corespunzătoare acestora.  +  Articolul 9(1) Protocoalele de predare-primire se încheie în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2021 și cuprind execuția bugetară până la data preluării, numărul de posturi, personalul preluat, structurile de personal preluate și drepturile salariale aferente, precum și patrimoniul. Predarea-preluarea patrimoniului se efectuează pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Notă
  Articolul I din ORDINUL nr. 28 din 6 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 12 ianuarie 2021 prevede:
  Articolul I(1) Situațiile financiare anuale centralizate la 31 decembrie 2020, întocmite de instituțiile publice, se transmit pe suport hârtie și în format electronic la Ministerul Finanțelor și la unitățile subordonate.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit în formatul electronic generat de programul informatic pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor, la termenele stabilite de reglementările contabile în vigoare.(3) Adresele de e-mail la care/de la care vor fi transmise documentele prevăzute la alin. (1) se stabilesc de comun acord între Ministerul Finanțelor sau unitățile subordonate, după caz, și instituțiile publice.(4) Răspunderea privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate, potrivit alin. (1) și alin. (2), la Ministerul Finanțelor sau la unitățile subordonate revine ordonatorilor de credite ai instituțiilor publice.(5) Situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2020 se întocmesc pentru ministerele existente înainte de intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative și se semnează de către ordonatorii de credite ai instituțiilor reorganizate.(6) Raportările financiare lunare la 31 decembrie 2020 întocmite de autoritățile și instituțiile reorganizate se depun la instituțiile ierarhic superioare existente înainte de reorganizare ori la Ministerul Finanțelor, potrivit alin. (5), după caz, la termenele prevăzute la cap. III pct. 7 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013, precum și la termenele prevăzute la pct. 1.6.(1) subpct. C lit. c) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.998/2019, cu modificările și completările ulterioare.(7) Până la data intrării în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2021, raportările financiare lunare aferente anului 2021 se întocmesc pentru ministerele prevăzute la alin. (5) și se semnează de către ordonatorii de credite ai instituțiilor reorganizate.(8) Până la încheierea protocoalelor de predare-preluare potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020, pentru ministerele prevăzute la alin. (5), raportările financiare lunare aferente anului 2021 vor include execuția bugetară, precum și patrimoniul aferent instituțiilor reorganizate existente până la data intrării în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2021, până la data preluării.
  (2) Încadrarea personalului preluat potrivit alin. (1) se realizează cu respectarea procedurii și regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal și cu menținerea drepturilor salariale avute la data preluării.(3) În anul 2021, până la intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2021, finanțarea cheltuielilor ministerelor reorganizate sau nou-înființate se asigură în condițiile art. 37 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, din bugetele ordonatorilor principali de credite existenți înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, din structura cărora acestea s-au reorganizat.(4) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare aferente cheltuielilor efectuate în condițiile alin. (3), precum și dispozițiile bugetare privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare vor fi semnate de către oricare dintre ordonatorii principali de credite ai ministerelor nou-înființate sau reorganizate, conform specimenelor de semnături și, respectiv, amprentelor ștampilelor în situația în care s-a optat pentru aplicarea acestora, ale ordonatorilor principali de credite ai instituțiilor publice existente înainte sau după intrarea în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, transmise în acest scop Ministerului Finanțelor.(5) În limita creditelor bugetare deschise în condițiile alin. (4) se efectuează plăți de către conducătorul compartimentului financiar-contabil/persoana responsabilă cu efectuarea plății, al ministerelor existente înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(6) După intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2021 și până la aprobarea protocoalelor de predare-preluare prevăzute la alin. (1), finanțarea cheltuielilor de personal și a altor cheltuieli ale ministerelor reorganizate sau nou-înființate se asigură din bugetele noilor ordonatori de credite, în condițiile alin. (4) și (5).(7) Situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2020 se întocmesc pentru ministerele existente înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și se semnează de către ordonatorii de credite ai instituțiilor reorganizate.(8) Întocmirea și semnarea documentelor aferente operațiunilor specifice privind încheierea execuției bugetare a anului 2020 se efectuează de oricare dintre ordonatorii principali de credite ai ministerelor reorganizate sau nou-înființate și/sau de către persoanele prevăzute la alin. (5).(9) Efectuarea modificărilor în execuția bugetului de stat pe anul 2021, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, se va face de către ordonatorii principali de credite, pe baza instrucțiunilor Ministerului Finanțelor.
   +  Articolul 10În anul 2020, finanțarea cheltuielilor ministerelor reorganizate sau nou-înființate se asigură din bugetele ordonatorilor principali de credite existenți înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, din structura cărora acestea s-au reorganizat. Prevederile art. 9 alin. (4) și (5) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, următoarele acte normative se modifică și se completează după cum urmează:1. În cuprinsul Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 1 august 2014, cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri“ se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Energiei“.2. Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:a) la articolul 3, punctul 36 va avea următorul cuprins:36. minister de resort - Ministerul Energiei;b) la articolul 3, punctul 57^1 va avea următorul cuprins:57^1. plângere - sesizare, reclamație, petiție, divergență, neînțelegere, dispută adresată ANRE, în domeniul energiei electrice și/sau în domeniul energiei termice produse în cogenerare formulată de o persoană fizică sau juridică, respectiv Ministerul Energiei pentru domeniul eficienței energetice;3. Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 13 august 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– la articolul 2, litera ț) va avea următorul cuprins:ț) minister de resort - Ministerul Energiei;4. În cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri“ se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Energiei“.5. În cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 18 august 2020, sintagma „Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri“ se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Energiei“.6. În cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelului Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1049 din 30 decembrie 2019, cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri“ se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Energiei“.7. În cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 28 august 2015, cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri“ se înlocuiește cu „Ministerul Energiei“.  +  Articolul 12În cuprinsul actelor normative în vigoare următoarele denumiri și sintagme se înlocuiesc după cum urmează:a) „Ministerul Finanțelor Publice“ cu „Ministerul Finanțelor“;b) „Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației“ cu „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației“;c) „Ministerul Fondurilor Europene“ cu „Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene“.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Viceprim-ministru,
  Ilie-Dan Barna
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Cristian Ghinea
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Claudiu-Iulius-Gavril Năsui
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Cătălin Drulă
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cornel Feruță,
  secretar de stat
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Ciprian-Sergiu Teleman
  Secretarul general al Guvernului,
  Dragoș Condrea
  București, 28 decembrie 2020.Nr. 212.-----