ORDIN nr. 3.108 din 12 ianuarie 2021pentru completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr 5.447/2020
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 15 ianuarie 2021    Având în vedere:– prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;– prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare;– în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul IRegulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 9 septembrie 2020, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 107, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) În anul școlar 2020-2021, prin derogare de la prevederile alin. (4), numărul de calificative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, va fi de minimum două, indiferent de numărul de ore alocat disciplinei prin planurile-cadru.2. La articolul 107, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) În anul școlar 2020-2021, prin derogare de la prevederile alin. (6), elevii aflați în situație de corigență vor avea cel puțin trei calificative/note, ultimul/a calificativ/notă fiind acordat/ă în ultimele două săptămâni ale semestrului.3. La articolul 118, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În anul școlar 2020-2021, prin derogare de la prevederile alin. (1), elevii declarați amânați pe semestrul I își încheie situația școlară în primele opt săptămâni de la revenirea la școală.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației,
    Sorin-Mihai Cîmpeanu
    București, 12 ianuarie 2021.Nr. 3.108.----