REGLEMENTĂRI din 23 decembrie 2020privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 14 ianuarie 2021  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 2.224 din 23 decembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 14 ianuarie 2021.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Obiect și domeniu de aplicare1. Prezentele reglementări stabilesc:a) categoriile de vehicule pentru care este obligatorie omologarea de tip a întregului vehicul în vederea înmatriculării sau înregistrării în România;b) categoriile de vehicule pentru care se aplică omologarea națională de tip a întregului vehicul și categoriile de vehicule pentru care se aplică omologarea UE de tip a întregului vehicul;c) procedura de acordare a omologării de tip a întregului vehicul;d) procedura și condițiile tehnice pentru acordarea omologării de tip a produselor utilizate la vehicule;e) condițiile tehnice aplicabile în vederea acordării omologării de tip a întregului vehicul;f) procedura pentru acordarea numărului național de registru pentru vehiculele care dețin omologare de tip a întregului vehicul;g) procedura de eliberare a cărții de identitate a vehiculelor pentru care a fost acordată omologarea de tip a întregului vehicul și numărul național de registru.2. Prezentele reglementări se aplică la omologarea de tip a întregului vehicul a următoarelor categorii de vehicule:2.1. autovehicule și remorcile acestora, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009 și de abrogare a Directivei 2007/46/CE, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2018/858;2.2. vehicule agricole sau forestiere, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 februarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestiere, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 167/2013;2.3. vehicule cu două sau trei roți și cvadricicluri, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 168/2013.3. Prezentele reglementări se aplică, de asemenea, la omologarea de tip a produselor noi utilizate la vehiculele menționate la pct. 2, în vederea introducerii pe piață sau a punerii la dispoziție pe piață.  +  Secţiunea a 2-a Definiții și abrevieri1. În sensul prezentelor reglementări se aplică termenii definiți în Ordonanța Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările și completările ulterioare, și în Ordonanța Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 671/2002, cu modificările și completările ulterioare, iar termenii de mai jos au următorul înțeles:a) număr național de registru - număr acordat de Registrul Auto Român RA, denumit în continuare RAR, unui vehicul rutier căruia i s-a acordat omologarea de tip a întregului vehicul, în funcție de tipul/varianta/versiunea/configurația elementelor constructive menționate în cartea de identitate a vehiculului în cadrul aceleiași versiuni, dacă este cazul; numărul național de registru conține caracteristicile tehnice necesare completării cărții de identitate a vehiculului;b) convenție-cadru - convenția încheiată între RAR și solicitantul numărului național de registru, în vederea evaluării și supravegherii de către RAR a modului de gestiune și atribuire de către acesta a cărților de identitate ale vehiculelor obținute ulterior acordării numerelor naționale de registru, precum și a respectării la introducerea pe piață sau punerea la dispoziție pe piață a specificației ce a stat la baza acordării numărului național de registru.2. În sensul prezentelor reglementări, definițiile prevăzute în Regulamentul (UE) 2018/858, Regulamentul (UE) nr. 167/2013 și Regulamentul (UE) nr. 168/2013 se aplică pentru categoriile de vehicule ce fac obiectul regulamentelor respective.3. În cadrul prezentelor reglementări, prin înmatriculare se înțelege prima înmatriculare a unui vehicul nou, iar prin înregistrare se înțelege prima înregistrare a unui vehicul nou.4. În cuprinsul prezentelor reglementări se utilizează următoarele abrevieri:a) CIV - cartea de identitate a vehiculului;b) CoC - certificat de conformitate;c) GNC - gaz natural comprimat;d) GPL - gaz petrolier lichefiat;e) MTIC - Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;f) SM - stat membru al (state membre ale) Uniunii Europene;g) VIN - numărul de identificare al unui vehicul;h) VIS - secțiunea de identificare a vehiculului;i) WMI - codul de identificare a producătorului unui vehicul.  +  Secţiunea a 3-a Definirea categoriilor de folosințăCategoriile de folosință sunt definite după cum urmează:1. autoturism - autovehicul din categoria M_1, cu cel puțin 4 roți și o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput și construit pentru transportul de pasageri și care are, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri șezând;2. autobuz - autovehicul din categoria M_2 sau M_3, cu cel puțin 4 roți și o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput și construit pentru transportul de pasageri pe scaune sau în picioare și care are, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri șezând;2.1. prin troleibuz se înțelege autovehiculul propulsat de energie electrică provenită de la o rețea aeriană de contact externă; acest termen include și autovehiculele prevăzute cu mijloace de propulsie internă suplimentare (autovehicule cu funcționare bimodală) sau prevăzute cu mijloace de ghidare temporară externă (troleibuze ghidate);2.2. prin microbuz se înțelege autobuzul din categoria M_2 sau M_3, care are o capacitate de transport de cel mult 22 de pasageri șezând sau în picioare, în afara scaunului conducătorului;3. autoutilitară (autovehicul transport marfă) - autovehicul din categoria N_1, N_2 sau N_3, cu cel puțin 4 roți și o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput și construit pentru transportul de mărfuri și care poate tracta o remorcă;3.1. prin autovehicul tractor se înțelege autovehiculul din categoria N_1, N_2 sau N_3, care prin concepție și construcție este destinat, exclusiv sau în principal, tractării de (semi)remorci;3.1.1. prin autoremorcher se înțelege autovehiculul tractor care, prin concepție și construcție, este destinat, exclusiv sau în principal, tractării de remorci, altele decât semiremorcile. El poate fi echipat cu o platformă de lestare;3.1.2. prin autotractor se înțelege autovehiculul tractor care, prin concepție și construcție, este destinat, exclusiv sau în principal, tractării de semiremorci;4. (semi)remorcă - vehicul din categoria O_1, O_2, O_3 sau O_4, cu roți, fără autopropulsie, conceput și construit pentru a fi tractat de un autovehicul;5. vehicul special (vehicul cu destinație specială) - vehicul din categoria M, N sau O având caracteristici tehnice specifice în scopul de a îndeplini o funcție care necesită adaptări și/sau echipamente speciale;6. mașină autopropulsată pentru lucrări - un vehicul autopropulsat, special conceput și construit pentru efectuarea de lucrări și care, datorită caracteristicilor sale constructive, nu este adecvat pentru transportul pasagerilor sau al mărfurilor și nu este vehicul rutier;7. remorcă lentă pentru transport persoane - remorcă din categoria R1, R2 sau R3, tractată de un tractor agricol sau forestier, utilizată pentru transportul persoanelor așezate pe scaune, cu o viteză maximă constructivă declarată de producător care nu depășește 25 km/h.  +  Secţiunea a 4-a Prevederi generale1. RAR acordă producătorilor români WMI, precum și, pentru producătorii care fabrică mai puțin de 500 de vehicule pe an, al treilea, al patrulea și al cincilea caracter din VIS, în conformitate cu prescripțiile ISO 3780:2009/COR 1:2010 „Vehicule rutiere - codul de identificare al unui producător (WMI)“. Procedura de acordare se finalizează numai după verificarea îndeplinirii condițiilor stipulate la pct. 2 din anexa IV la Regulamentul (UE) 2018/858, punctul 3 din anexa IV la Regulamentul delegat (UE) nr. 1.322/2014 al Comisiei din 19 septembrie 2014 de completare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește construcția vehiculelor și cerințele generale pentru omologarea de tip a vehiculelor agricole și forestiere sau punctul 1 din anexa IV la Regulamentul delegat (UE) nr. 44/2014 al Comisiei din 21 noiembrie 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește construcția vehiculelor și cerințele generale pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roți și a cvadriciclurilor, în funcție de categoria vehiculului. RAR păstrează toate înregistrările privind WMI și VIS acordate producătorilor români.2. Viteza maximă constructivă a vehiculelor, puterea netă a motorului și cilindreea motorului care se înscriu în CIV sunt cele preluate din omologarea de tip a întregului vehicul și înscrise în CoC.2.1. Pentru autovehiculele din categoriile M și N, prevăzute cu limitator de viteză sau cu sistem integrat de limitare a vitezei, în CIV se va înscrie viteza maximă preluată din omologarea de tip a întregului vehicul și înscrisă în CoC.2.2. În cazul constatării unor neconcordanțe majore între caracteristicile tehnice ale vehiculului și datele indicate de producător, RAR poate proceda la verificarea acestor date pe bază de documente, rapoarte de încercare sau testare, după caz. În cazul testării, se vor aplica prevederile actelor de reglementare relevante.3. Anul de fabricație care se înscrie în CIV este cel înscris de producător în câmpul corespunzător din CoC; în cazul în care acesta nu este înscris de producător în CoC, anul de fabricație al vehiculului este anul emiterii CoC. Dacă în cazul vehiculelor fabricate în mai multe etape, anul de fabricație al vehiculului de bază înscris în CoC diferă de anul de fabricație al vehiculului final, înscris de asemenea în CoC emis după etapa finală de fabricație, în CIV se va înscrie anul de fabricație existent în CoC emis după etapa finală de fabricație.4. Caracteristicile și performanțele care nu sunt reglementate prin reglementări naționale, acte normative UE sau regulamente ONU ori prin orice alte acte normative care nu sunt precizate de prezentele reglementări nu se verifică de RAR și se înscriu în documentele eliberate de RAR, inclusiv în CIV, în conformitate cu datele declarate de solicitantul omologării de tip/acordării numărului național de registru pe propria răspundere a acestuia. Orice consecințe de natură juridică, administrativă și/sau economică ce decurg din respectiva declarație vor fi suportate de solicitantul omologării de tip/acordării numărului național de registru.  +  Capitolul II Omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora, precum și a produselor utilizate la acestea  +  Secţiunea 1 Prevederi generale1. Prezentul capitol se aplică autovehiculelor noi din categoriile M și N și remorcilor noi ale acestora din categoria O, destinate utilizării pe drumurile publice, inclusiv vehiculelor din aceste categorii concepute și fabricate în una sau mai multe etape, precum și produselor noi, concepute și fabricate pentru a fi instalate pe aceste autovehicule și remorcile lor.2. Prevederile prezentului capitol nu se aplică vehiculelor prevăzute la art. (2) alin. (2) lit. a)-c) din Regulamentul (UE) 2018/858.3. Prevederile prezentului capitol se aplică, la cererea producătorului, autovehiculelor și remorcilor acestora prevăzute la art. (2) alin. (3) din Regulamentul (UE) 2018/858.  +  Secţiunea a 2-a Omologarea UE de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și a unităților tehnice separate utilizate la acestea1. Prevederile prezentei secțiuni nu se aplică vehiculelor prevăzute la art. (2) alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2018/858.2. Dispozițiile administrative și cerințele tehnice aplicabile la omologarea UE de tip a autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate, concepute și fabricate pentru a fi instalate pe aceste autovehicule și remorcile lor, sunt cele prevăzute în:a) Regulamentul (UE) 2018/858;b) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/683 al Comisiei din 15 aprilie 2020 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele administrative pentru omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, denumit în continuare Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/683.  +  Secţiunea a 3-a Omologarea națională de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora produse în serii mici, cu excepția vehiculelor concepute și fabricate sau adaptate și echipate pentru a fi utilizate exclusiv de forțele armateLa omologarea națională de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora produse în serii mici se aplică următoarele prevederi specifice:1. Cerințele tehnice aplicabile sunt prevăzute în anexa la prezentul capitol.2. Dispozițiile administrative aplicabile sunt cele prevăzute în Regulamentul (UE) 2018/858 și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/683.3. La omologarea națională de tip se aplică următoarele dispoziții administrative suplimentare:3.1. Cererea pentru acordarea omologării naționale de tip și dosarul informativ trebuie depuse la RAR de către producător sau reprezentantul legal al acestuia. Acestea trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2018/858. Fișa de informații din dosarul informativ va conține doar caracteristicile aplicabile procedurii de omologare alese și categoriei de vehicul, caracteristici descrise în modelul din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/683. Suplimentar, dosarul va conține:a) documentul prin care producătorul, dacă este cazul, își desemnează reprezentantul legal din România;b) copia de pe certificatul de acreditare a sistemului de management al calității în conformitate cu prevederile anexei IV la Regulamentul (UE) 2018/858 [în cazul în care nu există, se va completa un chestionar de evaluare preliminară, în baza căruia RAR va efectua evaluarea inițială a sistemului de management al calității în conformitate cu prevederile anexei IV la Regulamentul (UE) 2018/858].3.2. Vehiculele completate nu pot fi supuse omologării naționale de tip multietapă dacă nu există o omologare națională de tip acordată de RAR sau de un SM și acceptată de RAR în conformitate cu prevederile subpct. 3.5 ori o omologare UE de tip valabilă pentru vehiculul de bază sau incomplet.3.3. Derogările prevăzute în anexa la prezentul capitol și în partea a III-a a anexei II la Regulamentul (UE) 2018/858 se aplică cumulativ pentru tipul de vehicul cu destinație specială supus omologării.3.4. Pentru vehiculele concepute și fabricate sau adaptate și echipate pentru a fi utilizate exclusiv de forțele de menținere a ordinii publice (forțele de securitate a statului, de poliție, de jandarmerie sau poliția de frontieră), serviciile de protecție civilă sau serviciile de pompieri, MTIC poate acorda derogări de la cerințele prevăzute în anexa la prezentul capitol, pentru elementele constructive specifice utilizării speciale, atunci când respectarea cerințelor tehnice este incompatibilă cu utilizarea respectivă, cu îndeplinirea următoarelor condiții:a) în vederea omologării naționale de tip, solicitantul omologării trebuie să pună la dispoziția RAR un document emis de către autoritatea publică centrală sau instituția publică care urmează a utiliza vehiculele, prin care să fie precizate elementele constructive specifice utilizării speciale care justifică acordarea unor derogări de la cerințele prevăzute la omologarea națională de tip;b) în certificatul de omologare națională de tip se vor menționa derogările acordate. În CIV eliberată pentru aceste vehicule se va introduce o mențiune specifică.3.5. Dacă omologarea națională de tip a fost acordată de un alt SM pe baza unor cerințe tehnice care sunt integral echivalente cu cerințele tehnice naționale prevăzute în anexa la prezentul capitol, RAR acceptă omologarea respectivă fără efectuarea de încercări suplimentare și procedează mai departe ca și în cazul omologării naționale de tip.3.6. Dacă omologarea națională de tip a fost acordată de un alt SM pe baza unor cerințe tehnice care nu sunt integral echivalente cu cerințele tehnice naționale prevăzute în anexa la prezentul capitol, RAR efectuează încercări numai pentru acele cerințe tehnice naționale care nu sunt respectate și, în cazul în care rezultatul încercărilor suplimentare este favorabil, acordă omologarea națională de tip.3.7. Respectarea cerințelor tehnice prevăzute de actele de reglementare enumerate în anexa la prezentul capitol trebuie să fie demonstrată prin intermediul unor încercări adecvate efectuate de RAR sau de serviciile tehnice notificate de România.3.8. Încercările necesare sunt efectuate asupra vehiculelor reprezentative pentru tipul care urmează a fi omologat. Selecția vehiculelor reprezentative se face utilizând principiul selectării cazului cel mai defavorabil.  +  Secţiunea a 4-a Omologarea națională de tip a vehiculelor concepute și fabricate sau adaptate și echipate pentru a fi utilizate exclusiv de forțele armate1. Prezenta secțiune se aplică numai vehiculelor concepute și fabricate sau adaptate și echipate pentru a fi utilizate exclusiv de forțele armate și pentru care autoritatea publică centrală sau instituția publică care urmează a utiliza vehiculele pune la dispoziția RAR un document prin care să fie precizate elementele constructive specifice utilizării speciale.2. La omologarea națională de tip a acestor vehicule se aplică cerințele tehnice și dispozițiile administrative prevăzute la secțiunea a 3-a.3. MTIC poate acorda derogări de la cerințele prevăzute în anexa la prezentul capitol.4. Prin excepție de la dispozițiile administrative prevăzute la secțiunea a 3-a, titlul certificatului de omologare prevăzut în modelul A din anexa III la Regulamentul (UE) 2018/858 este „Certificat de omologare națională de tip pentru vehicule concepute și fabricate sau adaptate și echipate pentru a fi utilizate exclusiv de forțele armate“.5. Prin excepție de la dispozițiile administrative prevăzute la secțiunea a 3-a, titlul CoC este „Certificat de conformitate pentru vehicule concepute și fabricate sau adaptate și echipate pentru a fi utilizate exclusiv de forțele armate, omologate național de tip“.6. În cazul prevăzut la pct. 3 în certificatul de omologare națională de tip se vor menționa derogările acordate. În CIV eliberată pentru aceste vehicule se va introduce o mențiune specifică.  +  Secţiunea a 5-a Omologarea ONU de tip a echipamentelor și a pieselor care nu sunt reglementate de acte normative UELa omologarea de tip a echipamentelor și pieselor care nu sunt reglementate de acte normative UE trebuie respectate prevederile regulamentelor ONU din tabelul următor:
  Obiectul omologăriiRegulament ONU
  1. Triunghiuri de presemnalizare27
  2. Dispozitive de curățare a farurilor45
  3. Dispozitive speciale de avertizare65
  4. Plăci de identificare spate vehicule lente69
  5. Plăci de identificare spate vehicule grele și/sau lungi70
  6. Anvelope reșapate pentru autoturisme și remorcile lor108
  7. Anvelope reșapate pentru autovehicule comerciale și remorcile lor109
  8. Airbag de înlocuire și volan de înlocuire114
  9. Roți de schimb124
  10. Sisteme despărțitoare pentru protecția pasagerilor împotriva deplasării bagajelor și care nu fac parte din dotarea de origine a vehiculului126
  11. Sisteme de reținere pentru copii îmbunătățite (ECRS)129
  12. Dispozitive retrofit pentru controlul emisiilor poluante (REC)132
  13. Sisteme retrofit bi-combustibil pentru vehicule grele (HDDF-ERS)143
   +  ANEXĂla capitolul II
  CERINȚE TEHNICE
  pentru omologarea națională de tip a autovehiculelor și a remorcilor produse în serii mici
  [Cerințele tehnice se aplică având în vedere notele explicative de la tabelul din partea I la anexa II din Regulamentul (UE) 2018/858]
  Obiectul omologăriiAct de reglementareCategoriile de vehicule la care se aplică
  M_1M_2M_3N_1N_2N_3O_1O_2O_3O_4
  1. Nivel sonorD 70/157/CEEAAAA H^(5)A H^(5)A H^(5)
  1A. Nivel sonorR (UE) 540/2014AAAA H^(5)A H^(5)A H^(5)
  2A. Emisii (Euro 5 și 6) - vehicule ușoare, cu excepția întregului set de cerințe privind OBD R (CE) 715/2007AA+GA I^(5)A I^(5)
  3A. Prevenirea riscului de incendiu (rezervoare cu combustibil lichid)R (CE) 661/2009 R ONU 34BBBBBBBBBB
  3B. Dispozitivele de protecție antiîmpănare spate și instalarea acestora; protecția antiîmpănare spateR (CE) 661/2009 R ONU 58BBBBB J^(5)B J^(5)BBB J^(5)B J^(5)
  4A. Spațiu pentru montarea și fixarea plăcilor de înmatriculare spateR (CE) 661/2009R (UE) 1003/2010BBBB J^(5)B J^(5)B J^(5)B J^(5)B J^(5)B J^(5)B J^(5)
  5A. Echipamentul de direcțieR (CE) 661/2009 R ONU 79CCCCCCCCCC
  6A. Accesul în vehicul și manevrabilitatea acestuiaR (CE) 661/2009R (UE) 130/2012CCCC J^(5)C J^(5)C J^(5)
  6B. Broaștele ușilor și elementele de susținere a ușilorR (CE) 661/2009 R ONU 11CC J^(5)
  7A. Dispozitivele și semnalele de avertizare sonorăR (CE) 661/2009 R ONU 28BBBBBB
  8A. Dispozitivele de vizibilitate indirectă și instalarea acestoraR (CE) 661/2009 R ONU 46X^(2)B^(4)X^(2) B^(4)X^(2) B^(4)X^(2) B^(4)X^(2) B^(4)X^(2) B^(4)
  9A. Frânarea vehiculelor și a remorcilorR (CE) 661/2009 R ONU 13AAAAAAAAA
  9B. Sistemul de frânare al autoturismelorR (CE) 661/2009 R ONU 13-HAA
  10A. Compatibilitatea electromagneticăR (CE) 661/2009 R ONU 10A^(1) C^(3)A^(1) C^(3)A^(1) C^(3)A^(1) C^(3)A^(1) C^(3)A^(1) C^(3)A^(1) C^(3)A^(1) C^(3)A^(1) C^(3)A^(1) C^(3)
  12A. Echipamentele interioare ale autovehiculelorR (CE) 661/2009 R ONU 21C
  13A. Protecția autovehiculelor împotriva utilizării neautorizateR (CE) 661/2009 R ONU 18AAA J^(5)A J^(5)
  13B. Protecția autovehiculelor împotriva utilizării neautorizateR (CE) 661/2009 R ONU 116AA J^(5)
  14A. Protecția conducătorului auto împotriva sistemului de direcție în cazul unui impactR (CE) 661/2009 R ONU 12CC
  15A. Scaunele, ancorajele lor și tetiereleR (CE) 661/2009 R ONU 17A^(2) C^(4)A^(2) C^(4)A^(2) C^(4)A^(2) C^(4)A^(2) C^(4)A^(2) C^(4)
  15B. Scaunele vehiculelor de pasageri de capacitate mareR (CE) 661/2009 R ONU 80A^(2) C^(4)A^(2) C^(4)
  16A. Proeminențele exterioare ale autovehiculelorR (CE) 661/2009 R ONU 26C
  17A. Accesul în vehicul și manevrabilitatea acestuiaR (CE) 661/2009R (UE) 130/2012BBBBBB
  17B. Vitezometrul, inclusiv instalarea acestuiaR (CE) 661/2009 R ONU 39BBBBBB
  18A. Plăcuța producătorului regulamentară și numărul de identificare al vehicululuiR (CE) 661/2009R (UE) 19/2011BBBBBBBBBB
  19A. Punctele de ancorare a centurilor de siguranță, sistemele de ancorare ISOFIX și punctele de ancorare superioare ISOFIXR (CE) 661/2009 R ONU 14BBBBBB
  20A. Instalarea dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasă pe vehiculeR (CE) 661/2009 R ONU 48BBBB J^(5)B J^(5)B J^(5)B J^(5)B J^(5)B J^(5)B J^(5)
  21A. Dispozitivele retroreflectorizante pentru autovehicule și remorcile acestoraR (CE) 661/2009 R ONU 3XXXX J^(5)X J^(5)X J^(5)X J^(5)X J^(5)X J^(5)X J^(5)
  22A. Lămpi de poziție față și spate, lămpi de stop și lămpi de gabarit pentru autovehicule și remorcile acestoraR (CE) 661/2009 R ONU 7XXXX J^(5)X J^(5)X J^(5)X J^(5)X J^(5)X J^(5)X J^(5)
  22B. Lămpi pentru circulație diurnă pentru autovehiculeR (CE) 661/2009 R ONU 87XXXX J^(5)X J^(5)X J^(5)
  22C. Lămpi de poziție laterale pentru autovehicule și remorcile acestoraR (CE) 661/2009 R ONU 91XXXX J^(5)X J^(5)X J^(5)X J^(5)X J^(5)X J^(5)X J^(5)
  23A. Lămpi semnalizare direcție pentru autovehicule și pentru remorcile acestoraR (CE) 661/2009 R ONU 6XXXX J^(5)X J^(5)X J^(5)X J^(5)X J^(5)X J^(5)X J^(5)
  24A. Dispozitivele de iluminare a plăcuței de înmatriculare spate a autovehiculelor și a remorcilor acestoraR (CE) 661/2009 R ONU 4XXXX J^(5)X J^(5)X J^(5)X J^(5)X J^(5)X J^(5)X J^(5)
  25A. Faruri etanșe (sealed beam) pentru autovehicule care emit un fascicul de întâlnire asimetric european sau un fascicul de drum sau ambele fasciculeR (CE) 661/2009 R ONU 31XXXX J^(5)X J^(5)X J^(5)
  25B. Lămpi cu incandescență destinate utilizării în blocuri optice omologate pentru autovehicule și remorcile acestoraR (CE) 661/2009 R ONU 37XXXX J^(5)X J^(5)X J^(5)X J^(5)X J^(5)X J^(5)X J^(5)
  25C. Faruri pentru autovehicule prevăzute cu surse luminoase cu descărcare în gazR (CE) 661/2009 R ONU 98XXXX J^(5)X J^(5)X J^(5)
  25D. Surse luminoase cu descărcare în gaz destinate utilizării în blocuri optice omologate cu descărcare în gaz pentru autovehiculR (CE) 661/2009 R ONU 99XXXX J^(5)X J^(5)X J^(5)
  25E. Faruri pentru autovehicule care emit o lumină de întâlnire asimetrică sau o lumină de drum sau ambele și care sunt echipate cu lămpi cu incandescență și/sau module LEDR (CE) 661/2009 R ONU 112XXXX J^(5)X J^(5)X J^(5)
  25F. Sisteme de iluminare față adaptive (AFS) pentru autovehiculeR (CE) 661/2009 R ONU 123XXXX J^(5)X J^(5)X J^(5)
  26A. Lămpi de ceață față pentru autovehiculeR (CE) 661/2009 R ONU 19XXXX J^(5)X J^(5)X J^(5)
  27A. Dispozitive de remorcareR (CE) 661/2009R (UE) 1005/2010CCCCCC
  28A. Lămpi de ceață spate pentru autovehicule și remorcile acestoraR (CE) 661/2009 R ONU 38XXXX J^(5)X J^(5)X J^(5)X J^(5)X J^(5)X J^(5)X J^(5)
  29A. Lămpi de mers înapoi pentru autovehicule și remorcile acestoraR (CE) 661/2009 R ONU 23XXXX J^(5)X J^(5)X J^(5)X J^(5)X J^(5)X J^(5)X J^(5)
  30A. Lămpi de staționare pentru autovehiculeR (CE) 661/2009 R ONU 77XXXX J^(5)X J^(5)X J^(5)
  31A. Centurile de siguranță, sistemele de fixare, sistemele de fixare a scaunelor pentru copii și sistemele ISOFIX de fixare a scaunelor pentru copiiR (CE) 661/2009 R ONU 16X^(2) B^(4)X^(2) B^(4)X^(2) B^(4)X^(2) B^(4)X^(2) B^(4)X^(2) B^(4)
  32A. Câmpul de vizibilitate spre înainte al conducătorului autovehicululuiR (CE) 661/2009 R ONU 125A
  33A. Amplasarea și identificarea comenzilor manuale, a lămpilor-martor și a indicatoarelorR (CE) 661/2009 R ONU 121BBBB J^(5)B J^(5)B J^(5)
  34A. Dispozitive de degivrare și de dezaburire a parbrizuluiR (CE) 661/2009R (UE) 672/2010C
  35A. Ștergătoare/Spălătoare de parbrizR (CE) 661/2009R (UE) 1.008/2010C
  36A. Sisteme de încălzire R (CE) 661/2009 R ONU 122A^(2) C^(4)A^(2) C^(4)A^(2) C^(4)A^(2) C^(4)A^(2) C^(4)A^(2) C^(4)A^(2) C^(4)A^(2) C^(4)A^(2) C^(4)A^(2) C^(4)
  37A. Apărători roțiR (CE) 661/2009R (UE) 1.009/2010B
  38A. Tetiere încorporate sau neîncorporate în scaunele vehiculelorR (CE) 661/2009 R ONU 25C
  41A. Emisii vehicule grele (Euro VI), cu excepția întregului set de cerințe privind OBDR (CE) 595/2009A NA NA NA N K^(5)A N K^(5)A N K^(5)
  42A. Protecția laterală a vehiculelor destinate transportului de bunuriR (CE) 661/2009 R ONU 73A J^(5)A J^(5)A J^(5)A J^(5)
  43A. Dispozitive antistropireR (CE) 661/2009R (UE) 109/2011A J^(5)A J^(5)A J^(5)A J^(5)A J^(5)A J^(5)A J^(5)
  44A. Mase și dimensiuni R (CE) 661/2009R (UE) 1.230/2012A
  45A. Materiale pentru geamuri din sticlă securizată și instalarea lor pe vehiculeR (CE) 661/2009 R ONU 43X^(2) B^(4)X^(2) B^(4)X^(2) B^(4)X^(2) B^(4)X^(2) B^(4)X^(2) B^(4)X^(2) B^(4)X^(2) B^(4)X^(2) B^(4)X^(2) B^(4)
  46A. Instalarea pneurilorR (CE) 661/2009R (UE) 458/2011BBBB L^(5)B L^(5)B L^(5)B L^(5)B L^(5)B L^(5)B L^(5)
  46B. Pneuri pentru autovehicule și remorcile acestora (clasa C1)R (CE) 661/2009 R ONU 30XXXX
  46C. Pneuri pentru vehicule utilitare și remorcile acestora (clasele C2 și C3)R (CE) 661/2009 R ONU 54XXXXXXX
  46D. Emisiile sonore generate de rularea pneurilor, aderența pe suprafețe umede și rezistența la rulare (clasele C1, C2 și C3)R (CE) 661/2009 R ONU 117XXXX J^(5)X J^(5)X J^(5)X J^(5)X J^(5)X J^(5)X J^(5)
  46E. Piesă de rezervă pentru utilizare temporară, pneuri/sistem cu posibilitate de rulare pe jantă și sistem de monitorizare a presiunii în pneuri (TPMS)R (CE) 661/2009 R ONU 64XX J^(5)
  47A. Limitarea vitezei vehiculelorR (CE) 661/2009 R ONU 89AAA J^(5)A J^(5)
  48A. Mase și dimensiuni R (CE) 661/2009R (UE) 1230/2012AAA J^(5)A J^(5)A J^(5)A J^(5)A J^(5)A J^(5)A J^(5)
  49A. Vehicule utilitare în ceea ce privește proeminențele lor exterioare situate în partea frontală a panoului posterior al cabineiR (CE) 661/2009 R ONU 61A J^(5)A J^(5)A J^(5)
  50A. Dispozitive mecanice de cuplare a ansamblurilor de vehiculeR (CE) 661/2009 R ONU 55X^(2) A^(4)X^(2) A^(4)X^(2) A^(4)X^(2) A^(4) J^(5)X^(2) A^(4) J^(5)X^(2) A^(4) J^(5)X^(2) A^(4) J^(5) X^(2) A^(4) J^(5)X^(2) A^(4) J^(5)X^(2) A^(4) J^(5)
  50B. Dispozitivul de cuplare strânsă (CCD); montarea unui tip omologat de CCDR (CE) 661/2009 R ONU 102X^(2)A^(4) J^(5)X^(2)A^(4) J^(5)X^(2)A^(4) J^(5)X^(2) A^(4) J^(5)
  51A. Comportarea la foc a materialelor utilizate la amenajarea interioarelor anumitor categorii de autovehiculeR (CE) 661/2009 R ONU 118B
  52A. Vehicule din categoriile M^2 și M^3R (CE) 661/2009 R ONU 107AA
  52B. Rezistența suprastructurii vehiculelor de pasageri de capacitate mareR (CE) 661/2009 R ONU 66AA
  53A. Protecția pasagerilor în caz de coliziune frontalăR (CE) 661/2009 R ONU 94NA
  54A. Protecția pasagerilor în caz de coliziune lateralăR (CE) 661/2009 R ONU 95NANA
  56A. Vehicule destinate transportului de mărfuri periculoaseR (CE) 661/2009 R ONU 105A J^(5)A J^(5)A J^(5)A J^(5)A J^(5)A J^(5)A J^(5)
  57A. Dispozitive antiîmpănare față (FUPDs) și instalarea acestora; protecția antiîmpănare față (FUP)R (CE) 661/2009 R ONU 93A J^(5)A J^(5)
  58. Protecția pietonilorR (CE) 78/2009NA*)NA*)
  59. Posibilitatea de reciclare2005/64NANA
  61. Sisteme de aer condiționat2006/40NANA
  62. Sistem pe bază de hidrogen R (CE) 79/2009XXXXXX
  63. Siguranță generalăR (CE) 661/2009^(6)^(6)^(6)^(6) M^(5)^(6) M^(5)^(6) M^(5)^(6) M^(5)^(6) M^(5)^(6) M^(5)^(6) M^(5)
  64. Indicatori de schimbare a vitezei (GSI)R (CE) 661/2009R (UE) 65/2012X A^(4)
  65. Sistem avansat de frânare de urgență (AEBS)R (CE) 661/2009R (UE) 347/2012AAA J^(5)A J^(5)
  66. Sistem de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulație (LDWS)R (CE) 661/2009R (UE) 351/2012AAA J^(5)A J^(5)
  67. Componente specifice pentru GPL și instalarea lor pe autovehiculeR (CE) 661/2009 R ONU 67X^(2) A^(4)X^(2) A^(4)X^(2) A^(4)X^(2) A^(4)X^(2) A^(4)X^(2) A^(4)
  68. Sisteme de alarmă ale vehiculelor (VAS)R (CE) 661/2009 R ONU 97X^(2) B^(4)X^(2) B^(4) J^(5)
  69. Siguranța din punct de vedere electricR (CE) 661/2009 R ONU 100BBBBBB
  70. Componente specifice pentru gaz natural comprimat (GNC) și instalarea lor pe autovehiculeR (CE) 661/2009 R ONU 110X^(2) A^(4)X^(2) A^(4)X^(2) A^(4)X^(2) A^(4)X^(2) A^(4)X^(2) A^(4)
  71. Rezistența cabineiR (CE) 661/2009 R ONU 29CCC
  72. Sistem eCallR (UE) 2015/758A J^(5)A J^(5)
  RO1. Protecția ocupanților autovehiculelor contra deplasării mărfurilor (încărcăturii)**)-B J^(5)B J^(5)B J^(5)
  NOTE EXPLICATIVE: *) Orice sistem de protecție frontală furnizat odată cu vehiculul trebuie să respecte prevederile Regulamentului (CE) nr. 78/2009, să fie prevăzut cu un număr de omologare de tip și să fie marcat în consecință.**) Această cerință se aplică numai la omologarea vehiculelor din categoria N_1, N_2 sau N_3 provenite din modificarea vehiculelor din categoria M_1, M_2 sau M_3.În principiu, compartimentul (compartimentele) în care se găsesc toate locurile este (sunt) complet separat(e) de suprafața pentru încărcătură. Prin derogare de la această cerință, se pot transporta persoane și mărfuri în același compartiment cu condiția ca suprafața pentru încărcătură să fie echipată cu elemente de protecție concepute să protejeze persoanele transportate împotriva deplasării încărcăturii în timpul mersului, inclusiv în caz de frânare bruscă și de viraje. Elementele de protecție (sistemele despărțitoare) trebuie concepute în conformitate cu dispozițiile din secțiunile 3.2 și 4.1 ale standardului ISO 27956:2009 „Vehicule rutiere - Protecția încărcăturii în autoutilitare - Cerințe și metode de testare“. ^(1) Subansamblu electronic.^(2) Componentă.^(3) Vehicul.^(4) Cerințe de instalare.^(5) Cerințe pentru vehiculele concepute și fabricate sau adaptate și echipate pentru a fi utilizate exclusiv de forțele armate.^(6) Este obligatorie conformitatea cu Regulamentul (CE) nr. 661/2009; cu toate acestea, nu este prevăzută omologarea de tip unică pentru această cerință, deoarece această cerință include combinațiile cerințelor individuale 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A, 9B, 10A, 12A, 13A, 13B, 14A, 15A, 15B, 16A, 17A, 17B, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 22B, 22C, 23A, 24A, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47A, 48A, 49A, 50A, 50B, 51A, 52A, 52B, 53A, 54A, 56A, 57A și 64-71.X: Este obligatorie existența unui certificat de omologare de tip.A: Nu sunt permise alte excepții în afara celor menționate în actul de reglementare. Certificatul de omologare de tip și marca de omologare de tip nu sunt necesare. Rapoartele asupra încercărilor trebuie întocmite de un serviciu tehnic notificat de România.B: Trebuie îndeplinite cerințele tehnice ale actului de reglementare. Încercările prevăzute de actul de reglementare trebuie efectuate în totalitate; sub rezerva acordului autorității de omologare, acestea pot fi întreprinse chiar de producător; acestuia i se poate permite să emită raportul tehnic; nu este nevoie de emiterea unui certificat de omologare de tip și nu este necesară o omologare de tip.C: Producătorul trebuie să demonstreze autorității de omologare că cerințele esențiale ale actului de reglementare sunt îndeplinite.G: Cerințe corespunzătoare cu categoria vehiculului de bază/incomplet (al cărui șasiu a fost utilizat la construcția vehiculului). În cazul vehiculelor incomplete/completate, se acceptă îndeplinirea cerințelor pentru vehiculele categoriei N corespunzătoare (pe baza masei maxime).H: Se efectuează încercările, fără să se aplice valorile-limită la nivelul zgomotului în mers.I: Nivel minim acceptat, Euro 4 (valori-limită precizate la linia B a tabelului de la pct. 5.3.1.4 de la anexa I a Directivei 70/220/CEE sau valori-limită precizate la linia B a tabelului de la pct. 5.3.1.4 din Regulamentul ONU nr. 83.05), numai în cazul utilizării de combustibili militari specifici.J: Îndeplinirea cerințelor tehnice ale actului de reglementare este opțională. Conformitatea cu standardele militare specifice se demonstrează ca alternativă.K: Nivel minim acceptat, EURO IV (valori-limită precizate la linia B1 a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I a Directivei 88/77/CEE sau valori-limită precizate la linia B1 a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I a Directivei 2005/55/CE sau valori-limită precizate la linia B1 a tabelelor de la pct. 5.2.1 din Regulamentul ONU nr. 49.04), numai în cazul utilizării de combustibili militari specifici.L: Se aplică doar cerințele referitoare la indicii de sarcină și viteză.M: Îndeplinirea cerințelor tehnice ale actului de reglementare privind ESC este opțională.N: Pentru autovehiculele fabricate în mai multe etape, ce au la bază un autovehicul omologat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și a căror masă de referință după completare este mai mare de 2.840 kg, conformitatea se poate demonstra și prin efectuarea de încercări cu sisteme portabile de măsurare a emisiilor, utilizând metoda descrisă în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 582/2011.NA: Nu se aplică acest act de reglementare (nu există niciun fel de cerințe).
   +  Capitolul III Omologarea de tip a vehiculelor agricole sau forestiere, precum și a produselor utilizate la acestea  +  Secţiunea 1 Prevederi generale1. Prezentul capitol se aplică vehiculelor agricole sau forestiere noi, concepute și fabricate în una sau mai multe etape, precum și produselor noi concepute și fabricate pentru astfel de vehicule.2. Prin vehicule agricole sau forestiere, în sensul prezentului capitol, se înțelege:a) tractoarele agricole sau forestiere (categoriile T și C); b) remorcile agricole sau forestiere (categoria R); c) echipamentele remorcate interschimbabile agricole sau forestiere (categoria S), astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 167/2013.3. Prevederile prezentului capitol nu se aplică vehiculelor prevăzute la art. (2) alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013.  +  Secţiunea a 2-a Omologarea UE de tip a a vehiculelor agricole sau forestiere, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate utilizate la acesteaDispozițiile administrative și cerințele tehnice aplicabile la omologarea UE de tip a vehiculelor agricole sau forestiere, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate utilizate la acestea sunt cele prevăzute în:a) Regulamentul (UE) nr. 167/2013;b) Regulamentul delegat (UE) nr. 1.322/2014 al Comisiei din 19 septembrie 2014 de completare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește construcția vehiculelor și cerințele generale pentru omologarea de tip a vehiculelor agricole și forestiere;c) Regulamentul delegat (UE) 2015/68 al Comisiei din 15 octombrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele referitoare la sistemul de frânare al vehiculelor pentru omologarea vehiculelor agricole și forestiere;d) Regulamentul delegat (UE) 2018/985 al Comisiei din 12 februarie 2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de performanță de mediu și de performanță a unității de propulsie ale vehiculelor agricole și forestiere și ale motoarelor acestora și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) 2015/96 al Comisiei;e) Regulamentul delegat (UE) 2015/208 al Comisiei din 8 decembrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de siguranță în funcționare a vehiculului pentru vehiculele agricole și forestiere;f) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/504 al Comisiei din 11 martie 2015 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele administrative pentru omologarea și supravegherea pieței pentru vehicule agricole și forestiere, denumit în continuare Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/504.  +  Secţiunea a 3-a Omologarea națională de tip a vehiculelor agricole sau forestiereLa omologarea națională de tip a vehiculelor agricole sau forestiere se aplică următoarele prevederi specifice:1. Cerințele tehnice aplicabile la omologarea națională de tip pentru serii nelimitate a remorcilor agricole sau forestiere (categoria R), a remorcilor lente pentru transport persoane, precum și a echipamentelor remorcate interschimbabile (categoria S) sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul capitol.2. Cerințele tehnice aplicabile la omologarea națională de tip pentru serii nelimitate a tractoarelor agricole sau forestiere cu șenile (categoria C) și a tractoarelor agricole sau forestiere cu roți cu destinație specială (categoriile T4.1 și T4.2) sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul capitol.3. Cerințele tehnice aplicabile la omologarea națională de tip pentru serii mici a tractoarelor agricole sau forestiere (categoriile T și C) sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul capitol.4. Dispozițiile administrative aplicabile sunt cele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 167/2013 și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/504.5. La omologarea națională de tip se aplică următoarele dispoziții administrative suplimentare:5.1. Cererea pentru acordarea omologării naționale de tip și dosarul informativ trebuie depuse la RAR de către producător sau reprezentantul legal al acestuia. Acestea trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 167/2013. Fișa de informații din dosarul informativ va conține doar caracteristicile aplicabile procedurii de omologare alese și categoriei de vehicul, caracteristici descrise în modelul din anexa I partea B a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/504. Suplimentar, dosarul va conține:a) documentul prin care producătorul, dacă este cazul, își desemnează reprezentantul legal;b) copia de pe certificatul de acreditare a sistemului de management al calității (în cazul în care nu există, se va completa un chestionar de evaluare preliminară, în baza căruia RAR va efectua evaluarea inițială a sistemului de management al calității).5.2. Vehiculele completate nu pot fi supuse omologării naționale de tip multietapă dacă nu există o omologare națională de tip acordată de RAR sau de un SM și acceptată de RAR în conformitate cu prevederile subpct. 5.4 ori o omologare UE de tip valabilă pentru vehiculul de bază sau incomplet. 5.3. Pentru vehiculele concepute și fabricate sau adaptate și echipate pentru a fi utilizate exclusiv de forțele armate, forțele de menținere a ordinii publice (forțele de securitate a statului, de poliție, de jandarmerie sau poliția de frontieră), serviciile de protecție civilă sau serviciile de pompieri, MTIC poate acorda derogări de la cerințele prevăzute în anexa nr. 1 sau 2 la prezentul capitol pentru elementele constructive specifice utilizării speciale, atunci când respectarea cerințelor tehnice este incompatibilă cu utilizarea respectivă, cu îndeplinirea următoarelor condiții: a) în vederea omologării naționale de tip, solicitantul omologării trebuie să pună la dispoziția RAR un document emis de către autoritatea publică centrală sau instituția publică care urmează a utiliza vehiculele, prin care să fie precizate elementele constructive specifice utilizării speciale care justifică acordarea unor derogări de la cerințele prevăzute la omologarea de tip;b) în certificatul de omologare națională de tip se vor menționa derogările acordate. În CIV eliberată pentru aceste vehicule se va introduce o mențiune specifică. 5.4. Dacă omologarea națională de tip a fost acordată de un alt SM pe baza unor cerințe tehnice care sunt integral echivalente cu cerințele tehnice naționale prevăzute în anexa nr. 1 sau 2 la prezentul capitol, RAR acceptă omologarea respectivă fără efectuarea de încercări suplimentare și procedează mai departe ca și în cazul omologării naționale de tip.5.5. Dacă omologarea națională de tip a fost acordată de un alt SM pe baza unor cerințe tehnice care nu sunt integral echivalente cu cerințele tehnice naționale prevăzute în anexa nr. 1 sau 2 la prezentul capitol, RAR efectuează încercări numai pentru acele cerințe tehnice naționale care nu sunt respectate și, în cazul în care rezultatul încercărilor suplimentare este favorabil, acordă omologarea națională de tip. 5.6. Respectarea cerințelor tehnice prevăzute de prezenta secțiune și de actele de reglementare enumerate în anexa nr. 1 sau 2 la prezentul capitol trebuie să fie demonstrată prin intermediul unor încercări adecvate efectuate de RAR sau de serviciile tehnice notificate de România.5.7. Încercările necesare sunt efectuate asupra vehiculelor reprezentative pentru tipul care urmează a fi omologat. Selecția vehiculelor reprezentative se face utilizând principiul selectării cazului cel mai defavorabil.5.8. Producătorul, în calitatea sa de deținător al unei omologări naționale de tip, emite un CoC național, utilizând modelul de certificat prevăzut în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/504, anexa III, dar având titlul „Certificat de conformitate pentru vehicule incomplete/complete/completate omologate național de tip“, care va însoți fiecare vehicul, complet, incomplet sau completat, care a fost produs în conformitate cu tipul de vehicul omologat.5.8.1. În cazul unui tip de vehicul incomplet sau completat, producătorul trebuie să completeze doar acele elemente din secțiunea 2 a CoC național care au fost adăugate sau modificate în stadiul actual al omologării și, în cazul vehiculelor completate, să anexeze toate CoC emise în etapele anterioare.5.8.2. CoC național trebuie să fie completat integral și să nu conțină restricții de utilizare a vehiculului diferite de cele prevăzute de un act de reglementare. 5.8.3. CoC național se întocmește astfel încât să fie exclusă orice posibilitate de falsificare. În acest scop, hârtia folosită trebuie să fie protejată fie prin elemente grafice colorate, fie printr-un filigran cu marca de identificare a producătorului.5.8.4. Un duplicat al CoC național poate fi eliberat numai de către producător. Cuvântul „duplicat“ trebuie să fie perfect vizibil pe fața oricărui duplicat al certificatului.  +  Secţiunea a 4-a Omologarea ONU de tip a echipamentelor și a pieselor care nu sunt reglementate de acte normative UELa omologarea de tip a echipamentelor și pieselor care nu sunt reglementate de acte normative UE trebuie respectate prevederile regulamentelor ONU din tabelul următor:
  Obiectul omologăriiRegulament ONU
  1. Dispozitive speciale de avertizare65
  2. Plăci de identificare spate vehicule lente69
  3. Anvelope106
  4. Faruri cu fascicul de întâlnire simetric113
  5. Dispozitive retrofit pentru controlul emisiilor poluante (REC)132
   +  Anexa nr. 1la capitolul III
  CERINȚE TEHNICE
  pentru omologarea națională de tip pentru serii nelimitate a remorcilor
  agricole sau forestiere (categoria R), a remorcilor lente pentru transport persoane,
  precum și a echipamentelor remorcate interschimbabile (categoria S)
  Nr. Obiectul omologăriiAct de reglementareIvCategorii de vehicule
  R1R2R3R4S
  1.Integritatea structurii vehicululuiR (UE) 2015/208aCCCCC
  a1CCC--
  bCCCCC
  2.Dispozitivele de frânare și cuplarea frânei remorciiR (UE) 2015/68 R ONU 13aAAAAA
  a1AA^(1)A^(1)--
  bAAAAA
  3.Dispozitive de iluminare și semnalizare luminoasă și sursele lor de luminăR (UE) 2015/208R ONU 3 R ONU 4 R ONU 6 R ONU 7 R ONU 23 R ONU 37 R ONU 38 R ONU 69 R ONU 91 R ONU 128aXXXXX
  a1XXX--
  bXXXXX
  4.Instalații de iluminat R (UE) 2015/208R ONU 7 R ONU 48 R ONU 69 R ONU 104aBBBBB
  a1BBB--
  bBBBBB
  5.Exteriorul vehiculului și accesoriileR (UE) 2015/208aAAAAA
  a1AAA--
  bAAAAA
  6.Dispozitive de prevenire a utilizării neautorizateR (UE) 2015/208R ONU 62 R ONU 18aZ AZ AZ AZ AA
  a1AAA--
  bZ AZ AZ AZ AA
  7.Placă de înmatriculareR (UE) 2015/208aBBBBB
  a1BBB--
  bBBBBB
  8.Placă regulamentară și marcareaR (UE) 2015/208aBBBBB
  a1BBB--
  bBBBBB
  9.Dimensiunile și masa remorciiR (UE) 2015/208aAAAAA
  a1AAA--
  bAAAAA
  10.Masa maximă tehnic admisibilăR (UE) 2015/208aAAAAA
  a1AAA--
  bAAAAA
  11.Siguranța sistemelor electriceR (UE) 2015/208aBBBBB
  a1BBB--
  bBBBBB
  aAAAANA
  a1AAA--
  bAAAANA
  aNANANANANA
  a1NANANA--
  bNANAAANA
  aX^(2) B^(3)X^(2) B^(3)X^(2) B^(3)X^(2) B^(3)X^(2) B^(3)
  a1X^(2) B^(3)X^(2) B^(3)X^(2) B^(3)--
  bX^(2) B^(3)X^(2) B^(3)X^(2) B^(3)X^(2) B^(3)X^(2) B^(3)
  aNANANANANA
  a1NANANA--
  bAAAANA
  aX^(2) B^(3)X^(2) B^(3)X^(2) B^(3)X^(2) B^(3)X^(2) B^(3)
  a1X^(2) B^(3)X^(2) B^(3)X^(2) B^(3)--
  bX^(2) B^(3)X^(2) B^(3)X^(2) B^(3)X^(2) B^(3)X^(2) B^(3)
  aCCCCC
  a1CCC--
  bCCCCC
  aAAAAA
  a1AAA --
  bAAAAA
  aAAAAA
  a1AAA --
  bAAAAA
  aAAAAA
  a1AAA --
  bAAAAA
  aNANANANANA
  a1DDD--
  bNANANANANA
  NOTE EXPLICATIVE:^(1) Pentru remorcile echipate cu sistem de „frânare continuă“ (pneumatic, hidraulic) sau „frânare semicontinuă“ (hidropneumatic, pneumohidraulic) este obligatorie echiparea cu dispozitive automate de detectare a sarcinii pentru controlul forțelor de frânare. În cazul în care din motive tehnice remorca nu poate fi echipată cu un dispozitiv automat de detectare a sarcinii, aceasta poate fi echipată cu un dispozitiv care are cel puțin trei reglaje distincte pentru controlul forțelor de frânare.Pe remorcă se instalează permanent o etichetă ce conține datele adecvate pentru a indica cursa utilă a dispozitivului de detectare a sarcinii, între pozițiile corespunzătoare stărilor neîncărcat, respectiv încărcat ale vehiculului, precum și alte informații care să permită verificarea reglării dispozitivului.^(2) Componentă.^(3) Cerințe de instalarea - pentru remorci agricole sau forestiere cu o viteză maximă constructivă mai mică sau egală cu 40 km/h;a1 - pentru remorci lente pentru transport persoane cu o viteză maximă constructivă care nu depășește 25 km/h;b - pentru remorci agricole sau forestiere cu o viteză maximă constructivă de peste 40 km/h;Iv - indice de viteză.A: Nu sunt permise alte excepții în afara celor menționate în actul de reglementare. Certificatul de omologare de tip și marca de omologare de tip nu sunt necesare. Rapoartele asupra încercărilor trebuie întocmite de un serviciu tehnic notificat de România.B: Trebuie îndeplinite cerințele tehnice ale actului de reglementare. Încercările prevăzute de actul de reglementare trebuie efectuate în totalitate; sub rezerva acordului autorității de omologare, acestea pot fi întreprinse chiar de producător; acestuia i se poate permite să emită raportul tehnic; nu este nevoie de emiterea unui certificat de omologare de tip și nu este necesară o omologare de tip.C: Producătorul trebuie să demonstreze autorității de omologare că cerințele esențiale ale actului de reglementare sunt îndeplinite.D: 1. Remorcile lente pentru transport persoane sunt destinate numai transportului de pasageri așezați.2. Remorcile lente pentru transport persoane trebuie să fie echipate cu banchete sau scaune fixate ferm pe elemente cu o rezistență corespunzătoare a caroseriei sau șasiului. Planul orizontal tangent la suprafața superioară a șezutului trebuie să fie la cel puțin 150 mm sub nivelul superior al obloanelor sau al marginii inferioare a geamurilor pentru remorcile a căror caroserie este de tipul închisă. Echiparea scaunelor sau a banchetelor cu centuri de siguranță este facultativă.3. Deasupra fiecărei poziții de ședere și deasupra spațiului liber pentru picioare aferent trebuie să existe o înălțime liberă de minimum 900 mm, măsurată de la punctul cel mai înalt al șezutului și de cel puțin 1.350 mm de la nivelul planșeului în spațiul pentru picioare. Se asigură un spațiu liber de minimum 280 mm în fața fiecărui scaun, măsurat de la planul vertical tangent la cel mai din față punct al șezutului. 4. Dacă caroseria remorcii este de tipul închisă, aceasta trebuie prevăzută cu geamuri omologate conform Directivei 89/173/CEE anexa III, Directivei 92/22/CEE sau Regulamentului ONU nr. 43. 5. Remorcile lente pentru transport persoane trebuie să fie prevăzute cu cel puțin o ieșire de siguranță cu următoarele dimensiuni minime: înălțime 1.200 mm și lățime 550 mm.6. Obloanele sau ușile de acces trebuie să fie prevăzute cu balamale și cu încuietori cu două poziții sau sisteme de zăvorâre care să nu permită deschiderea accidentală în timpul mersului.7. Remorcile lente pentru transport persoane, cu caroserie de tip deschisă sau decapotabilă, trebuie să fie prevăzute cu un cadru de rezistență eficient în cazul răsturnării remorcii.8. Podeaua remorcilor lente pentru transport persoane nu poate fi la o distanță față de sol mai mare de 750 mm.9. Remorcile lente pentru transport persoane trebuie să fie echipate cu suspensie.10. Remorcile lente pentru transport persoane trebuie prevăzute cu o plăcuță pe care să fie inscripționat numărul maxim de locuri admis.11. La calculul numărului maxim de locuri admis se consideră că masa fiecărui pasager este de 75 kg.12. Următoarele cerințe se aplică pentru calcularea locurilor așezate: a) fiecare scaun individual se calculează ca un loc așezat; b) în cazul unei banchete, orice spațiu care are lățimea de cel puțin 400 mm măsurată la nivelul șezutului se calculează ca un loc așezat. c) cu toate acestea, un spațiu astfel cum este menționat la lit. (b) nu se calculează ca un loc așezat atunci când: (i) bancheta include elemente care împiedică manechinul să fie așezat în mod natural - de exemplu: prezența unei zone care întrerupe suprafața nominală a scaunului;(ii) forma podelei care se află chiar în fața unui presupus loc așezat (de exemplu, prezența unui tunel) împiedică ca picioarele manechinului să se poziționeze în mod natural.13. Remorcile lente pentru transport persoane trebuie prevăzute cu un sistem optic sau acustic de avertizare din remorcă a conducătorului tractorului, pentru cazuri de urgență.X: Este obligatorie existența unui certificat de omologare de tip.Z: Aplicabil doar în cazul echipamentelor remorcate interschimbabile care intră în categoria R din cauza raportului între masa maximă tehnic admisibilă și masa proprie de minimum 3,0.NA: Nu se aplică.
   +  Anexa nr. 2la capitolul III
  CERINȚE TEHNICE
  pentru omologarea națională de tip pentru serii nelimitate a tractoarelor
  agricole sau forestiere cu șenile (categoria C) și a tractoarelor agricole
  sau forestiere cu roți cu destinație specială (categoriile T4.1 și T4.2),
  precum și pentru omologarea națională de tip pentru serii mici a tractoarelor
  agricole sau forestiere (categoriile T și C)
  Nr. Obiectul omologăriiAct de reglementareAvIvCategorii de vehicule
  T1T2T3T4.1T4.2T4.3C
  1.Integritatea structurii vehicululuiR (UE) 2015/208aCCCCCCI
  bCCCCCCI
  2.Viteza maximă constructivă, regulatorul de turație și dispozitivele de limitare a vitezeiR (UE) 2015/208 R ONU 89aAAAAAAI
  bAAAAAAI
  3.Dispozitivele de frânare și cuplarea frânei remorciiR (UE) 2015/68 R ONU 13aAAAAAAA
  bAAAAAAA
  4.Direcția pentru tractoarele rapideR (UE) 2015/208 R ONU 79YaNANANANANANANA
  bCCCCCCI
  5.DirecțiaR (UE) 2015/208YaCCCCCCI
  bNANANANANANANA
  6.VitezometrulR (UE) 2015/208aBBBBBBB
  bBBBBBBB
  7.Câmpul vizual și ștergătoareR (UE) 2015/208 YaAAAAAAI
  bAAAAAAI
  8.GeamuriR (UE) 2015/208 R ONU 43aX^(2) B^(4)X^(2) B^(4)X^(2) B^(4)X^(2) B^(4)X^(2) B^(4)X^(2) B^(4)I
  bX^(2) B^(4)X^(2) B^(4)X^(2) B^(4)X^(2) B^(4)X^(2) B^(4)X^(2) B^(4)I
  9.Oglinzi retrovizoareR (UE) 2015/208 R ONU 46 R ONU 81 (Aplicabil pentru T și C cu scaun de tip șa și ghidon)YaX^(2) B^(4)X^(2) B^(4)NAX^(2) B^(4)X^(2) B^(4)X^(2) B^(4)I
  bX^(2) B^(4)X^(2) B^(4)X^(2) B^(4)X^(2) B^(4)X^(2) B^(4)X^(2) B^(4)I
  10.Sisteme de informare a conducătorului autoR (UE) 2015/208YaCCCCCCI
  bCCC CCCI
  11.Dispozitive de iluminare și semnalizare luminoasă și sursele lor de luminăR (UE) 2015/208R ONU 3 R ONU 4 R ONU 5 R ONU 6 R ONU 7 R ONU 19 R ONU 23 R ONU 31 R ONU 37 R ONU 38 R ONU 69 R ONU 77 R ONU 87 R ONU 91 R ONU 98 R ONU 99 R ONU 112 R ONU 113 R ONU 119 R ONU 128YaXXXXXXX
  bXXXXXXX
  12.Instalații de iluminat R (UE) 2015/208R ONU 7 R ONU 48 R ONU 69 R ONU 77 R ONU 104 R ONU 123aBBBBBBI
  bBBBBBBI
  13.Sisteme de protecție a ocupanților vehiculului, inclusiv amenajări interioare, tetiere, centuri de siguranță, portiereR (UE) 2015/208R ONU 21 R ONU 25aBBBBBBI
  bBBBBBBI
  14.Exteriorul vehiculului și accesoriileR (UE) 2015/208aAAAAAAA
  bAAAAAAA
  15.Compatibilitate electromagneticăR (UE) 2015/208 R ONU 10YaA^(1) C^(3)A^(1) C^(3)A^(1) C^(3)A^(1) C^(3)A^(1) C^(3)A^(1) C^(3)I
  bA^(1) C^(3)A^(1) C^(3)A^(1) C^(3)A^(1) C^(3)A^(1) C^(3)A^(1) C^(3)I
  16.Dispozitive de avertizare acusticăR (UE) 2015/208 R ONU 28YaBBBBBBI
  bBBBBBBI
  17.Sisteme de încălzireR (UE) 2015/208 R ONU 122YaA^(2) C^(4)A^(2) C^(4)A^(2) C^(4)A^(2) C^(4)A^(2) C^(4)A^(2) C^(4)I
  bA^(2) C^(4)A^(2) C^(4)A^(2) C^(4)A^(2) C^(4)A^(2) C^(4)A^(2) C^(4)I
  18.Dispozitive de prevenire a utilizării neautorizateR (UE) 2015/208 R ONU 62 R ONU 18YaAAAAAAI
  bAAAAAAI
  19.Placă de înmatriculareR (UE) 2015/208aBBBBBBI
  bBBBBBBI
  20.Placă regulamentară și marcareaR (UE) 2015/208aBBBBBBI
  bBBBBBBI
  21.Dimensiunile și masa remorciiR (UE) 2015/208aAAAAAAI
  bAAAAAAI
  22.Masa maximă tehnic admisibilăR (UE) 2015/208aAAAAAAA
  bAAAAAAA
  23.Mase de balastR (UE) 2015/208aAAAAAAI
  bAAAAAAI
  24.Siguranța sistemelor electriceR (UE) 2015/208aBBBBBBB
  bBBBBBBB
  25.Rezervor de combustibilR (UE) 2015/208aBBBBBBB
  bBBBBBBB
  26.Dispozitive de protecție spateR (UE) 2015/208aNANANANANANANA
  bNANANANANANANA
  27.Protecție lateralăR (UE) 2015/208aNANANANANANANA
  bNANANANANANANA
  28.Platforme de încărcareR (UE) 2015/208aAAAAAAI
  bAAAAAAI
  29.Dispozitive de remorcareR (UE) 2015/208aCCCCCCI
  bCCCCCCI
  30.PneuriR (UE) 2015/208 R ONU 30 R ONU 54 R ONU 75 R ONU 106 R ONU 117aX^(2) B^(4)X ^(2) B^(4)X^(2) B^(4)X^(2) B^(4)X^(2) B^(4)X^(2) B^(4)NA
  bX^(2) B^(4)X^(2) B^(4)X^(2) B^(4)X^(2) B^(4)X^(2) B^(4)X^(2) B^(4)NA
  31.Dispozitive antiîmproșcareR (UE) 2015/208YaNANANANANANANA
  bAAAAAANA
  32.Mers înapoiR (UE) 2015/208aCCCCCCC
  bCCCCCCC
  33.ȘenileR (UE) 2015/208aNANANANANANAA
  bNANANANANANAA
  34.Cuplaje mecaniceR (UE) 2015/208 R ONU 55aX^(2) A^(4)X^(2) A^(4)X^(2) A^(4)X^(2) A^(4)X^(2) A^(4)X^(2) A^(4)I
  bX^(2) A^(4)X^(2) A^(4)X^(2) A^(4)X^(2) A^(4)X^(2) A^(4)X^(2) A^(4)I
  35.Dispozitive de protecție în caz de răsturnare (încercări dinamice)R (UE) 1.322/2014 OCDE 3aANANANAAANA
  bANANANAAANA
  36.Dispozitive de protecție în caz de răsturnare (tractoare cu șenile)R (UE) 1.322/2014 OCDE 8 (Aplicabil pentru C1, C2, C4.2 și C4.3)aNANANANANANAA
  bNANANANANANAA
  37.Dispozitive de protecție în caz de răsturnare (încercări statice)R (UE) 1.322/2014 OCDE 4 (Aplicabil pentru T1/C1, T4.2/C4.2 și T4.3/C4.3)aANANANAAAA
  bANANANAAAA
  38.Dispozitive de protecție în caz de răsturnare montate în față (tractoare cu ecartament îngust)R (UE) 1.322/2014 OCDE 6aNAAANANAAA
  bNAAANANAAA
  39.Dispozitive de protecție în caz de răsturnare montate în spate (tractoare cu ecartament îngust)R (UE) 1.322/2014 OCDE 7aNAAANANAAA
  bNAAANANAAA
  40.Dispozitive de protecție contra căderii obiectelorR (UE) 1.322/2014 OCDE 10aAAAAAAI
  bAAAAAAI
  41.Scaune pentru pasageriR (UE) 1.322/2014aBBBBBBI
  bBBBBBBI
  42.Nivelul zgomotului la care este expus conducătorul autoR (UE) 1.322/2014 OCDE 5aAAAAAAAA
  bAAAAAAA
  43.Scaunul și poziția conducătoruluiR (UE) 1.322/2014aAAAAAAA
  bAAAAAAA
  44.Spațiul de manevră și de acces la postul de conducereR (UE) 1.322/2014 R ONU 43aB^(3) X^(2)B^(3)) X^(2)B^(3) X^(2)B^(3) X^(2)B^(3) X^(2)B^(3) X^(2)B^(3) X^(2)
  bB^(3) X^(2)B^(3)) X^(2)B^(3) X^(2)B^(3) X^(2)B^(3) X^(2)B^(3) X^(2)B^(3) X^(2)
  45.Prizele de putereR (UE) 1.322/2014aBBBBBBB
  bBBBBBBB
  46.Protecția elementelor de acționareR (UE) 1.322/2014aBBBBBBB
  bBBBBBBB
  47.Ancorajele centurilor de siguranțăR (UE) 1.322/2014R ONU 14 R ONU 16 OCDE 4aAAAAAAI
  bAAAAAAI
  48.Centuri de siguranțăR (UE) 1.322/2014 R ONU 16aXXXXXXI
  bXXXXXXI
  49.OPS, Protecția contra penetrării obiectelorR (UE) 1.322/2014 R ONU 43aB^(3) X^(2)B^(3) X^(2)B^(3) X^(2)B^(3) X^(2)B^(3)) X^(2)B^(3) X^(2)I
  bB^(3) X^(2)B^(3) X^(2)B^(3) X^(2)B^(3) X^(2)B^(3) X^(2)B^(3) X^(2)I
  50.Sistemul de evacuareR (UE) 1.322/2014aBBBBBBB
  bBBBBBBB
  51.Manualul de utilizareR (UE) 1.322/2014aCCCCCCC
  bCCCCCCC
  52.Sistemele de control, inclusiv în special dispozitivele de oprire de urgență și cele automateR (UE) 1.322/2014 R ONU 79aAAAAAAI
  bAAAAAAI
  53.Protecția împotriva riscurilor mecanice, altele decât cele menționate la art. 18 alin. (2) lit. (a), (b), (g), (k) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, inclusiv protecția împotriva spargerii conductelor care transportă lichide, precum și a deplasării necontrolate a vehicululuiR (UE) 1.322/2014aAAAAAAI
  bAAAAAAI
  54.Apărătoare și dispozitive de protecțieR (UE) 1.322/2014aBBBBBBI
  bBBBBBBI
  55.Informații, avertizări și marcajeR (UE) 1.322/2014 R ONU 60aBBBBBBI
  bBBBBBBI
  56.Materiale și produseR (UE) 1.322/2014YaBBBBBBI
  bBBBBBBI
  57.BateriiR (UE) 1.322/2014YaCCCCCCI
  bCCCCCCI
  58.Ieșirea de urgențăR (UE) 1.322/2014 R ONU 43aBBBBBBI
  bBBBBBBI
  59.Sistemul de ventilație și filtrare din cabinăR (UE) 1.322/2014aCCCCCCI
  bCCCCCCI
  60.Viteza de ardere a materialului cabineiR (UE) 1.322/2014aBBBBBBI
  bBBBBBBI
  61.Emisii poluanteR (UE) 2018/985 [etapele de emisii din Directiva 97/68/CE, Directiva 2000/25/CE și R (UE) 2016/1.628]aAAAAAAA
  bAAAAAAA
  62.Nivelul sonor (extern)R (UE) 2018/985 [valorile-limită conform R (UE) nr. 167/2013]YaAAAAAAI
  bAAAAAAI
  NOTE EXPLICATIVE:^(1) Subansamblu.^(2) Componentă.^(3) Vehicul.^(4) Cerințe de instalarea - pentru tractoarele cu o viteză maximă constructivă mai mică sau egală cu 40 km/h;b - pentru tractoarele cu o viteză maximă constructivă de peste 40 km/h;Av - autovehicule;Iv - indice de viteză.A: Nu sunt permise alte excepții în afara celor menționate în actul de reglementare. Certificatul de omologare de tip și marca de omologare de tip nu sunt necesare. Rapoartele asupra încercărilor trebuie întocmite de un serviciu tehnic notificat de România.B: Trebuie îndeplinite cerințele tehnice ale actului de reglementare. Încercările prevăzute de actul de reglementare trebuie efectuate în totalitate; sub rezerva acordului autorității de omologare, acestea pot fi întreprinse chiar de producător; acestuia i se poate permite să emită raportul tehnic; nu este nevoie de emiterea unui certificat de omologare de tip și nu este necesară o omologare de tip.C: Producătorul trebuie să demonstreze autorității de omologare că cerințele esențiale ale actului de reglementare sunt îndeplinite.X: Este obligatorie existența unui un certificat de omologare de tip.I: Același ca pentru T conform categoriei.Y: Actele relevante pentru autovehicule sunt acceptate ca echivalente, după cum se specifică în actul delegat.NA: Nu se aplică.
   +  Capitolul IV Omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roți și a cvadriciclurilor, precum și a produselor utilizate la acestea  +  Secţiunea 1 Prevederi generale1. Prezentul capitol se aplică vehiculelor cu două sau trei roți și cvadriciclurilor noi concepute și fabricate în una sau mai multe etape, precum și produselor noi, concepute și fabricate pentru astfel de vehicule.2. Prin vehicule cu două sau trei roți și cvadricicluri, în sensul prezentului capitol, se înțeleg:a) mopede cu două roți (categoria L1e);b) mopede cu trei roți (categoria L2e);c) motociclete cu două roți (categoria L3e);d) motociclete cu două roți cu ataș (categoria L4e);e) mototricicluri (categoria L5e);f) cvadricicluri ușoare (categoria L6e);g) cvadricicluri grele (categoria L7e), astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 168/2013.Prevederile prezentului capitol nu se aplică vehiculelor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013.  +  Secţiunea a 2-a Omologarea UE de tip a vehiculelor cu două sau trei roți și a cvadriciclurilor, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate utilizate la acesteaDispozițiile administrative și cerințele tehnice aplicabile la omologarea UE de tip a vehiculelor cu două sau trei roți și a cvadriciclurilor, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate utilizate la acestea sunt cele prevăzute în:a) Regulamentul (UE) nr. 168/2013;b) Regulamentul delegat (UE) nr. 3/2014 al Comisiei din 24 octombrie 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de siguranță în funcționare a vehiculului pentru omologarea vehiculelor cu două sau trei roți și a cvadriciclurilor;c) Regulamentul delegat (UE) nr. 44/2014 al Comisiei din 21 noiembrie 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește construcția vehiculelor și cerințele generale pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roți și a cvadriciclurilor;d) Regulamentul delegat (UE) nr. 134/2014 al Comisiei din 16 decembrie 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele referitoare la performanțele de mediu și ale sistemului de propulsie și de modificare a anexei V la acesta;e) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 901/2014 al Comisiei din 18 iulie 2014 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele administrative pentru omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri.  +  Secţiunea a 3-a Omologarea ONU de tip a echipamentelor și a pieselor care nu sunt reglementate de acte normative UELa omologarea de tip a echipamentelor și pieselor care nu sunt reglementate de acte normative UE trebuie respectate prevederile Regulamentelor ONU din tabelul următor:
  Obiectul omologăriiRegulament ONU
  1. Căști de protecție pentru conducătorii și pasagerii motocicletelor și mopedelor22
  2. Dispozitive speciale de avertizare65
  3. Garnituri de frână de înlocuire90
  4. Faruri cu fascicul de întâlnire simetric113
   +  Capitolul V Acordarea numărului național de registru și eliberarea CIV în vederea înmatriculării, înregistrării, introducerii pe piață sau punerii la dispoziție pe piață a vehiculelor  +  Secţiunea 1 ObiectulPrezentul capitol cuprinde dispozițiile administrative referitoare la acordarea numărului național de registru prin procedura înregistrării naționale de tip în baza de date a RAR și eliberarea CIV vehiculelor noi care fac parte din domeniul de aplicare prevăzut la capitolele II, III și IV, în vederea înmatriculării, înregistrării, introducerii pe piață sau punerii la dispoziție pe piață a acestora.  +  Secţiunea a 2-a Acordarea numărului național de registru prin procedura înregistrării naționale de tip1. Pentru vehiculele omologate de tip, în vederea acordării numărului național de registru, solicitantul, persoană juridică română, care poate fi producătorul, reprezentantul desemnat al acestuia, importatorul sau distribuitorul desemnat de către producător, de către reprezentantul acestuia ori de către un distribuitor al acestuia dintr-un SM, trebuie să prezinte:a) o cerere de acordare a numărului național de registru, care conține numărul de omologare de tip UE sau numărul de omologare națională de tip, inclusiv extinderea acestuia și varianta și versiunea pentru care se dorește numărul național de registru;b) o copie de pe certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerțului al solicitantului;c) o copie de pe documentul prin care producătorul își desemnează reprezentantul sau de pe documentul de împuternicire pentru a solicita acordarea numărului național de registru, după caz;d) pentru vehiculele omologate UE de tip, un model de CoC pentru un vehicul din tipul/varianta/versiunea/extensia valabil/valabilă al/a certificatului de omologare UE de tip/configurația CIV pentru care se solicită acordarea numărului național de registru;e) fișa tehnică a tipului/variantei/versiunii/extensiei valabil/valabile al/a certificatului de omologare UE de tip/configurației CIV al/a vehiculului pentru care se solicită acordarea numărului național de registru (semnată și ștampilată de solicitant).2. Pentru clarificarea anumitor date ce stau la baza acordării numărului național de registru, RAR poate cere prezentarea vehiculului în cauză pentru identificare și/sau verificări de conformitate.3. Pe durata valabilității numărului național de registru, RAR efectuează verificările prevăzute prin Convenția-cadru definită la capitolul I secțiunea a 2-a pct. 1 lit. b).4. Dacă prin verificările efectuate în conformitate cu pct. 3 sunt identificate neconformități între caracteristicile vehiculelor comercializate și specificația ce a stat la baza acordării numărului național de registru, RAR ia măsuri pentru eliminarea neconformităților constatate, care pot include retragerea numărului național de registru, acordarea unui număr național de registru nou, înlocuirea CIV.5. Dacă prin verificările efectuate în conformitate cu pct. 3 sunt identificate în mod repetat, pentru o anumită marcă de vehicule, neconformități între caracteristicile vehiculelor comercializate și specificația ce a stat la baza acordării numărului național de registru, în afara măsurilor prevăzute la pct. 4, RAR poate extinde efectuarea verificărilor de conformitate la mai multe tipuri/variante/versiuni ale vehiculelor din marca respectivă.  +  Secţiunea a 3-a Eliberarea CIV1. La cererea deținătorului numărului național de registru, RAR va emite numărul solicitat de CIV în vederea înmatriculării, înregistrării, introducerii pe piață sau punerii la dispoziție pe piață a vehiculelor noi numai dacă atât numărul național de registru acordat acestora, cât și CoC furnizat pentru fiecare vehicul în parte sunt valabile la data eliberării CIV.2. În cazul vehiculelor incomplete, RAR emite CIV și înregistrează în baza de date doar seriile CIV fără a înregistra și VIN vehiculelor respective. În CIV eliberată pentru aceste vehicule se va introduce o mențiune specifică prin care să se indice că CIV a fost eliberată numai în scopul completării vehiculului.  +  Secţiunea a 4-a Înmatricularea, înregistrarea, introducerea pe piață sau punerea la dispoziție pe piață a vehiculelorFără a aduce atingere dispozițiilor din secțiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013 și din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 referitoare la clauza de salvgardare pentru vehiculele conforme și la măsurile aplicabile pentru vehiculele neconforme cu tipul omologat, vehiculele pot fi înmatriculate, înregistrate, introduse pe piață sau puse la dispoziție pe piață numai dacă sunt însoțite de o CIV valabilă, emisă potrivit secțiunii a 3-a.  +  Secţiunea a 5-a Înmatricularea, înregistrarea, introducerea pe piață sau punerea la dispoziție pe piață a vehiculelor prin aplicarea procedurii de sfârșit de serieÎnmatricularea, înregistrarea, introducerea pe piață sau punerea la dispoziție pe piață a vehiculelor prin aplicarea procedurii de sfârșit de serie se efectuează în conformitate cu:a) art. 49 și anexa V lit. B pct. 1 din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru vehiculele care fac obiectul capitolului II;b) art. 39 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, pentru vehiculele care fac obiectul capitolului III;c) art. 44 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, pentru vehiculele care fac obiectul capitolului IV.  +  Capitolul VI Omologarea ONU de tip a întregului vehicul, a vehiculelor, precum și a echipamentelor și pieselor utilizate la acestea1. Omologarea ONU de tip se acordă în conformitate cu Acordul privind adoptarea de Regulamente tehnice armonizate ONU aplicabile vehiculelor cu roți, echipamentelor și pieselor ce pot fi montate și/sau utilizate pe vehicule cu roți și condițiile de recunoaștere reciprocă a omologărilor acordate pe baza acestor Regulamente ONU, încheiat la Geneva la 20 martie 1958, Revizia 3, denumit în continuare Acordul de la Geneva, și a Regulamentelor ONU anexate la acesta.2. În calitate de autoritate de omologare, RAR ține evidența certificatelor de omologare ONU emise în România și a celor primite de la departamentele administrative ale celorlalte state care sunt părți contractante la Acordul de la Geneva.3. La cererea solicitantului omologării de tip, RAR acordă omologarea ONU de tip în conformitate cu prevederile Regulamentelor ONU aplicabile.4. Pentru obținerea omologării ONU de tip și eliberarea certificatelor de omologare ONU de tip, producătorii adresează RAR o cerere însoțită de documentele precizate în fiecare Regulament ONU. Documentele respective trebuie să poarte antetul producătorului și trebuie să fie redactate în limba română, precum și în limba franceză sau engleză.5. În vederea efectuării încercărilor prevăzute de Regulamentele ONU, producătorii vor pune la dispoziția RAR sau a serviciilor tehnice notificate de România, după caz, documentele precizate în Regulamentele ONU respective.6. La acordarea omologării ONU de tip se vor respecta prevederile administrative în conformitate cu Regulamentele ONU în baza cărora se acordă omologarea ONU de tip, precum și cele prevăzute în apendicele la Acordul de la Geneva, după cum urmează:a) proceduri privind conformitatea producției - anexa 1;b) evaluarea, desemnarea și notificarea serviciilor tehnice - anexa 2, partea 1;c) standarde pe care trebuie să le îndeplinească serviciile tehnice - anexa 2, partea 2;d) procedură pentru evaluarea serviciilor tehnice - anexa 2, partea 3;e) proceduri pentru omologările de tip ONU - anexa 3;f) numerotarea omologărilor de tip ONU - anexa 4;g) circuitul documentației de omologare - anexa 5;h) proceduri pentru rezolvarea problemelor de interpretare cu privire la aplicarea regulamentelor ONU și acordarea omologărilor în temeiul acestor regulamente - anexa 6;i) procedură pentru acordarea de derogări pentru noile tehnologii - anexa 7;j) condiții generale pentru metodele de testare virtuală - anexa 8.-----