ORDIN nr. 28 din 6 ianuarie 2021privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2020 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 12 ianuarie 2021    Având în vedere dispozițiile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) și ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul I(1) Situațiile financiare anuale centralizate la 31 decembrie 2020, întocmite de instituțiile publice, se transmit pe suport hârtie și în format electronic la Ministerul Finanțelor și la unitățile subordonate.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit în formatul electronic generat de programul informatic pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor, la termenele stabilite de reglementările contabile în vigoare.(3) Adresele de e-mail la care/de la care vor fi transmise documentele prevăzute la alin. (1) se stabilesc de comun acord între Ministerul Finanțelor sau unitățile subordonate, după caz, și instituțiile publice.(4) Răspunderea privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate, potrivit alin. (1) și alin. (2), la Ministerul Finanțelor sau la unitățile subordonate revine ordonatorilor de credite ai instituțiilor publice.(5) Situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2020 se întocmesc pentru ministerele existente înainte de intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative și se semnează de către ordonatorii de credite ai instituțiilor reorganizate.(6) Raportările financiare lunare la 31 decembrie 2020 întocmite de autoritățile și instituțiile reorganizate se depun la instituțiile ierarhic superioare existente înainte de reorganizare ori la Ministerul Finanțelor, potrivit alin. (5), după caz, la termenele prevăzute la cap. III pct. 7 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013, precum și la termenele prevăzute la pct. 1.6.(1) subpct. C lit. c) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.998/2019, cu modificările și completările ulterioare.(7) Până la data intrării în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2021, raportările financiare lunare aferente anului 2021 se întocmesc pentru ministerele prevăzute la alin. (5) și se semnează de către ordonatorii de credite ai instituțiilor reorganizate.(8) Până la încheierea protocoalelor de predare-preluare potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020, pentru ministerele prevăzute la alin. (5), raportările financiare lunare aferente anului 2021 vor include execuția bugetară, precum și patrimoniul aferent instituțiilor reorganizate existente până la data intrării în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2021, până la data preluării.  +  Articolul II(1) Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 28 ianuarie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:1. Punctul 4.1.(5) se abrogă.2. La punctul 4.20, după al treilea paragraf se introduce un nou paragraf, paragraful patru, cu următorul cuprins:Sumele raportate în col. 8 «Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent» trebuie să fie mai mici sau egale cu sumele raportate în coloana 2 «Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineatul 02)», pentru articolul de cheltuieli corespunzător fondului sau programului finanțat din fonduri externe nerambursabile postaderare de la titlul 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» și la titlul 58 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-20203. La punctul 4.24, după al doilea paragraf se introduce un nou paragraf, paragraful trei, cu următorul cuprins:La anexa 27 «Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58) la data de...», col. 11 «Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10 stat + autonome)» nu se mai completează cu informații de către instituțiile publice.4. La punctul 4.30.(1), după primul paragraf se introduce un nou paragraf, paragraful doi, cu următorul cuprins:Bunurile din domeniul public al statului și din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale de natura activelor fixe necorporale neamortizabile (evidențiate 2xx = 100, conturile contabile: 2030000 «Cheltuieli de dezvoltare», 2060000 «Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive» și 2080200 «Alte active fixe necorporale») se raportează în anexa 35b «Situația activelor fixe neamortizabile» la rândul 02 coloana 18; instituțiile publice întocmesc o notă explicativă privind valoarea și componența soldurilor conturilor contabile, prezentate la acest rând.5. La punctul 4.32, după al șaselea paragraf se introduce un nou paragraf, paragraful șapte, cu următorul cuprins:Fondurile ce se pun la dispoziția Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. acordate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni Generale, de la o poziție distinctă de la titlul «Împrumuturi» (80.11), se raportează în anexa 40a «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...» la sectorul S122 «Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală», rândul distinct 209.1(2) Dispozițiile pct. 1.5.(1).1 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.998/2019, cu modificările și completările ulterioare, se aplică corespunzător.  +  Articolul IIIPct. 1.5.(1).1 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.998/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 15 aprilie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La paragraful „Rândul 14.1 «Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent» se completează astfel:“, după liniuța a treia se introduce o nouă liniuță, liniuța a patra, cu următorul cuprins:– cu sumele utilizate din disponibilitățile aflate în contul general al Trezoreriei Statului pentru finanțarea deficitului la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul asigurărilor de șomaj și la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate2. La paragraful „Rândul 14.2 «Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent» se completează astfel:“, după liniuța a patra se introduce o nouă liniuță, liniuța a cincea, cu următorul cuprins:– cu sumele restituite Trezoreriei Statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetar la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul asigurărilor de șomaj și la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în situația în care rezultatul execuției bugetare este excedent3. La paragraful „La sfârșitul exercițiului financiar, sumele raportate la rd. 14.1 și 14.2 trebuie să fie egale, cu următoarele excepții:“, după liniuța a patra se introduc două noi liniuțe, liniuțele a cincea și a șasea, cu următorul cuprins:– cu sumele utilizate din disponibilitățile aflate în contul general al Trezoreriei Statului pentru finanțarea deficitului la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul asigurărilor de șomaj și la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate»;– cu sumele restituite Trezoreriei Statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetar la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul asigurărilor de șomaj și la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în situația în care rezultatul execuției bugetare este excedent  +  Articolul IVLa anexa 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...“ la Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 și 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou rând distinct, rândul 209.1 „Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S122)“.  +  Articolul VLa anexa nr. 7 (anexa 35b la situațiile financiare) „Situația activelor fixe neamortizabile“ la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 26 ianuarie 2016, cu completările ulterioare, denumirea rândului 02 se modifică și va avea următorul cuprins:Cheltuieli de dezvoltare, înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive, alte active fixe necorporale (ct. 2030000, 2060000, 2080200)  +  Articolul VILa anexa nr. 2 „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale“ la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 1 februarie 2018, cu modificările și completările ulterioare, următoarele dispoziții se abrogă:1. litera a) din cadrul notei de la pct. (1) subpct. (1).1 și (1).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“;2. litera a) din cadrul notei A de la pct. (2) al titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“;3. litera b) din cadrul notei de la pct. (3) al titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“;4. litera a) din cadrul notei A de la pct. (8) al titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“;5. litera b) din cadrul notei A de la pct. (9) al titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“;6. nota A de la pct. (1) al titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația locală (S1313)“;7. nota A de la pct. (2) al titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația locală (S1313)“;8. nota A de la pct. (3) al titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația locală (S1313)“;9. nota A de la pct. (5) al titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația locală (S1313)“;10. notele A și C de la pct. (6) al titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația locală (S1313)“.  +  Articolul VIILa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziții contrare acestuia.  +  Articolul VIIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor,
    Alexandru Nazare
    București, 6 ianuarie 2021.Nr. 28.-----