ORDIN nr. 27 din 6 ianuarie 2021pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 12 ianuarie 2021  Având în vedere dispozițiile art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 și 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul I „Dispoziții generale“ punctul 1.1. „Obiectul contabilității publice“, după paragraful al patrulea se introduce un nou paragraf, paragraful al cincilea, cu următorul cuprins:În situația modificării reglementărilor contabile referitoare la înregistrarea în contabilitate a unor operațiuni, ordonatorii principali de credite își revizuiesc monografiile contabile conținând operațiunile specifice domeniului respectiv.2. La capitolul III „Prevederi referitoare la elementele de bilanț“:2.1. La punctul 1.1.2.2. „Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare“, după primul paragraf se introduc patru noi paragrafe, paragrafele 2-5, cu următorul cuprins:În cazul racordării utilizatorilor la rețeaua electrică, contravaloarea cheltuielilor suportate de utilizatori cu racordarea reprezintă active fixe necorporale de natura drepturilor de utilizare și se înregistrează în contul 205 «Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare».Activele fixe necorporale prevăzute la primul paragraf se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către instituțiile care le dețin.În cazul cheltuielilor efectuate de utilizatori pentru racordarea la rețeaua de apă, gaze sau alte utilități, dacă în contractele de racordare se prevede plata unor sume pentru racordarea la rețelele respective, evidențierea în contabilitate se efectuează potrivit prevederilor de la primul și al doilea paragraf.În toate cazurile se vor avea în vedere clauzele cuprinse în contractele încheiate între părți.2.2. Lapunctul 1.1.5. „Amortizarea“:2.2.1. Paragraful al șaselea se modifică și va avea următorul cuprins:Cheltuielile de dezvoltare se amortizează într-o perioadă de cel mult 5 ani, cu aprobarea ordonatorului de credite (contul 280), cu excepția celor care nu se supun amortizării potrivit legii“;2.2.2. Paragraful al nouălea se modifică și va avea următorul cuprins:Programele informatice create de instituțiile publice, achiziționate sau dobândite pe alte căi se amortizează în funcție de durata probabilă de utilizare, care nu poate depăși o perioadă de 5 ani, cu aprobarea ordonatorului de credite (contul 280), cu excepția altor active fixe necorporale care nu se supun amortizării potrivit legii2.3. La punctul 1.2.2.1. „Terenuri“:2.3.1. Paragraful al patrulea se modifică și va avea următorul cuprins:Potrivit legii terenurile nu sunt supuse amortizării. Amenajările la terenuri se amortizează pe o durată de 10 ani, cu excepția celor care nu se supun amortizării, potrivit legii.2.3.2. După paragraful al patrulea se introduce un nou paragraf, paragraful al cincilea, cu următorul cuprins:Terenurile și clădirile sunt active separabile și se înregistrează în contabilitate separat, chiar atunci când sunt achiziționate împreună. Creșterea valorii terenului pe care se află o clădire nu afectează determinarea valorii de înregistrare a clădirii.3. La capitolul IV „Prevederi referitoare la elementele din contul de rezultat patrimonial“:3.1. La punctul 1 „Cheltuieli“ subpunctul 1.5. „Alte prevederi“, paragraful al doilea se modifică și va avea următorul cuprins:Operațiunile contabile cu conturi de cheltuieli se înregistrează numai în debitul acestora, inclusiv operațiunile de stornare sau alte operațiuni efectuate în condițiile legii, în roșu.3.2. La punctul 2 „Venituri și finanțări“ subpunctul 2.5. „Alte prevederi“:3.2.1. Paragraful al doilea se modifică și va avea următorul cuprins:Operațiunile contabile cu conturi de venituri se înregistrează numai în creditul acestora, inclusiv operațiunile de stornare sau alte operațiuni efectuate în condițiile legii, în roșu.3.2.2. După ultimul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:Elementele extrabilanțiere cuprind și activele contingente (contul 8081000 «Active contingente»), respectiv datoriile contingente (contul 8082000 «Datorii contingente»).1. Activele contingente:(1) Un activ contingent este un activ potențial care apare ca urmare a unor evenimente anterioare datei bilanțului și a căror existență va fi confirmată numai prin apariția sau neapariția unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi în totalitate sub controlul instituției.Ca exemplu în acest sens îl reprezintă un drept de creanță ce poate rezulta dintr-un litigiu în instanță (de exemplu, o despăgubire), în care este implicată instituția și al cărui rezultat este incert.(2) Activele contingente sunt generate, de obicei, de evenimente neplanificate sau neașteptate, care pot genera intrări de beneficii economice în instituție. Activele contingente nu trebuie recunoscute în conturile bilanțiere. Acestea trebuie prezentate în notele explicative în cazul în care este probabilă apariția unor intrări de beneficii economice. Activele contingente nu sunt recunoscute în situațiile financiare, pentru că ele nu sunt certe, iar recunoașterea lor ar putea determina un venit care să nu se realizeze niciodată.(3) În cazul în care realizarea unui venit este sigură, activul aferent nu este un activ contingent și trebuie procedat la recunoașterea lui în bilanț.(4) Activele contingente sunt evaluate continuu pentru a asigura reflectarea corespunzătoare în situațiile financiare a modificărilor survenite. Astfel, dacă intrarea de beneficii economice devine certă, activul și venitul corespunzător vor fi recunoscute în situațiile financiare aferente perioadei în care au survenit modificările. În schimb, dacă este doar probabilă o creștere a beneficiilor economice, instituția publică va prezenta în notele explicative activul contingent.2. Datoriile contingente:(1) O datorie contingentă este:a) o obligație potențială, apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanțului și a cărei existență va fi confirmată numai de apariția sau neapariția unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi în totalitate sub controlul instituției;sau b) o obligație curentă apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanțului, dar care nu este recunoscută pentru că:– nu este sigur că vor fi necesare ieșiri de resurse pentru stingerea acestei datorii; sau– valoarea datoriei nu poate fi evaluată suficient de credibil.(2) O instituție nu va recunoaște în bilanț o datorie contingentă, aceasta fiind prezentă în notele explicative.(3) Datoriile contingente sunt continuu evaluate pentru a determina dacă a devenit probabilă o ieșire de resurse care încorporează beneficiile economice. Dacă se consideră că este necesară ieșirea de resurse, generată de un element considerat anterior datorie contingentă, se va recunoaște, după caz, o datorie sau un provizion în situațiile financiare aferente perioadei în care a intervenit modificarea încadrării evenimentului, cu excepția cazurilor în care nu poate fi efectuată nicio estimare credibilă.(4) Datoriile contingente se disting de provizioane prin faptul că:a) provizioanele sunt recunoscute ca datorii (presupunând că pot fi realizate estimări corecte), deoarece constituie obligații curente la data bilanțului și este probabil că vor fi necesare ieșiri de resurse pentru stingerea obligațiilor; șib) datoriile contingente nu sunt recunoscute ca datorii, pentru că sunt:– obligații posibile, dar pentru care trebuie să se confirme dacă instituția are o obligație curentă care poate genera o ieșire de resurse; sau– obligații curente care nu îndeplinesc criteriile de recunoaștere în bilanț (deoarece fie nu este probabil să fie necesară o reducere a resurselor instituției pentru stingerea obligației, fie nu poate fi realizată o estimare suficient de credibilă a valorii obligației).4. La capitolul VI „Planul de conturi general pentru instituții publice“:4.1. La clasa 1 „Conturi de capitaluri“ grupa 10 „Capital, rezerve, fonduri“:4.1.1. Se abrogă următoarele conturi contabile sintetice de gradul I, II și III:– 10000 „Fondul activelor fixe necorporale“ și 1000000 „Fondul activelor fixe necorporale“4.1.2. După contul 100 „Fondul activelor fixe necorporale“ se introduc următoarele noi conturi contabile:a) 10001 „Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc domeniul public al statului“;a_1) 1000101 „Fondul activelor fixe necorporabile care alcătuiesc domeniul public al statului“;b) 10002 „Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc domeniul privat al statului“;b_1) 1000201 „Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc domeniul privat al statului“;b_2) 1000202 „Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice“;c) 10003 „Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale“;c_1) 1000301 „Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale“;d) 10004 „Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale“;d_1) 1000401 „Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale“;d_2) 1000402 „Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală“.4.2. La clasa 8 „Conturi speciale“ grupa 80 „Conturi în afara bilanțului“, după contul 8080000 „Sume în curs de certificare reprezentând cofinanțare publică și cofinanțare privată aferentă Fondurilor europene structurale și de investiții“ se introduce un nou cont în afara bilanțului, contul 8081000 „Active contingente“.5. La capitolul VII „Instrucțiunile de utilizare a conturilor“:5.1. La clasa 1 „Conturi de capitaluri“, grupa 10 „Capital, rezerve, fonduri“ se completează funcțiunea contului contabil 100 „Fondul activelor fixe necorporale“, după cum urmează:a) Se completează creditarea contului în corespondență cu debitul conturilor contabile 203 „Cheltuieli de dezvoltare“ și 208 „Alte active fixe necorporale“, astfel:203 «Cheltuieli de dezvoltare»– cu valoarea cheltuielilor de dezvoltare intrate în patrimoniu, care nu se supun amortizării, potrivit legii.208 «Alte active fixe necorporale»– cu valoarea altor active fixe necorporale intrate în patrimoniu, care nu se supun amortizării, potrivit legii.b) Se completează debitarea contului în corespondență cu creditul conturilor contabile 203 „Cheltuieli de dezvoltare“ și 208 „Alte active fixe necorporale“, astfel:203 «Cheltuieli de dezvoltare»– cu valoarea cheltuielilor de dezvoltare ieșite din patrimoniu, potrivit legii.208 «Alte active fixe necorporale»– cu valoarea altor active fixe necorporale ieșite din patrimoniu, potrivit legii.5.2. La clasa 2 „Conturi de active fixe“ grupa 20 „Active fixe necorporale“:5.2.1. Se completează funcțiunea contului contabil 203 „Cheltuieli de dezvoltare“:a) Se completează debitarea contului în corespondență cu creditul contului contabil 100 „Fondul activelor fixe necorporale“, astfel:100 «Fondul activelor fixe necorporale»– cu valoarea cheltuielilor de dezvoltare intrate în patrimoniu, care nu se supun amortizării, potrivit legii.b) Se completează creditarea contului în corespondență cu debitul contului contabil 100 „Fondul activelor fixe necorporale“, astfel:100 «Fondul activelor fixe necorporale»– cu valoarea cheltuielilor de dezvoltare ieșite din patrimoniu, potrivit legii.5.2.2. Se completează funcțiunea contului contabil 208 „Alte active fixe necorporale“:a) Se completează debitarea contului în corespondență cu creditul contului contabil 100 „Fondul activelor fixe necorporale“, astfel:100 «Fondul activelor fixe necorporale»– cu valoarea altor active fixe necorporale intrate în patrimoniu, care nu se supun amortizării, potrivit legii.b) Se completează creditarea contului în corespondență cu debitul contului contabil 100 „Fondul activelor fixe necorporale“, astfel:100 «Fondul activelor fixe necorporale»– cu valoarea altor active fixe necorporale ieșite din patrimoniu, potrivit legii.5.3. La clasa 6 „Conturi de cheltuieli“, paragraful al doilea din textul de prezentare a clasei se abrogă.5.4. La clasa 7 „Conturi de venituri și finanțări“, paragraful al doilea din textul de prezentare a clasei se abrogă.5.5. La clasa 8 „Conturi speciale“ grupa 80 „Conturi în afara bilanțului“:5.5.1. După contul 8076000 „Bunuri imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului identificate pe raza unității administrativ-teritoriale“ se introduce un nou cont, contul în afara bilanțului 8081000 „Active contingente“, cu următoarea funcțiune:Contul 8081000 «Active contingente»Cu ajutorul acestui cont se ține evidența activelor contingente. În debit se evidențiază valoarea activelor contingente înregistrate (de exemplu, o despăgubire ce poate rezulta dintr-un litigiu în instanță, în care este implicată instituția publică și al cărui rezultat este incert etc), iar în credit, cele scoase din conturile în afara bilanțului. Soldul contului reprezintă valoarea activelor contingente existente. Contul se dezvoltă în analitice pe sectoare și surse de finanțare.5.5.2. Se modifică funcțiunea contului contabil în afara bilanțului 8082000 „Datorii contingente“, după cum urmează:Contul 8082000 „Datorii contingente»Cu ajutorul acestui cont se ține evidența datoriilor contingente. În debit se evidențiază valoarea datoriilor contingente înregistrate (de exemplu, garanțiile emise la nivelul tragerilor din împrumuturile garantate; alte situații atunci când nu sunt îndeplinite condițiile pentru recunoașterea unui provizion). În credit se evidențiază datoriile contingente scoase din conturile extrabilanțiere (de exemplu, diminuările de garanții cu valoarea ratelor de capital rambursate de garantat, precum și cu diminuările de garanții ca urmare a constituirii ca provizion la finele exercițiului a sumelor aferente ratelor de capital scadente în anul următor estimate a fi plătite de garant; diminuarea altor datorii contingente). Soldul contului exprimă valoarea datoriilor contingente existente (de exemplu, soldul datoriei garantate diminuat cu valoarea provizioanelor constituite aferente garanțiilor; valoarea altor datorii contingente existente). Contul se dezvoltă în analitice pe sectoare și surse de finanțare.6. La capitolul VIII „Monografia privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operațiuni“ numărul curent II „Active fixe“ punctul A „Active fixe necorporale“:a) La punctul 2 „Intrarea în patrimoniu a activelor fixe necorporale care nu se supun amortizării“, după ultima operațiune se introduce o nouă operațiune contabilă, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Descriere operațiuneSimbol cont debitor Simbol cont creditor
  - cu valoarea cheltuielilor de dezvoltare și a altor active fixe necorporale intrate în patrimoniu, care nu se supun amortizării, potrivit legii.% 203 208100
  b) La punctul 4 „Ieșirea din patrimoniu a activelor fixe necorporale care nu se supun amortizării“, după ultima operațiune se introduce o nouă operațiune contabilă, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Descriere operațiuneSimbol cont debitor Simbol cont creditor
  - cu valoarea cheltuielilor de dezvoltare și a altor active fixe necorporale ieșite din patrimoniu, potrivit legii.100% 203 208
  7. Se modifică funcțiunea conturilor contabile de cheltuieli și de venituri din întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, după cum urmează:7.1. La funcțiunea conturilor contabile din clasa 6 „Conturi de cheltuieli“:a) Se abrogă operațiunile contabile de înregistrare a sumelor în creditul conturilor de cheltuieli;b) În creditul conturilor de cheltuieli se înregistrează numai operațiunile contabile de închidere a conturilor de cheltuieli și de stabilire a rezultatului patrimonial, la sfârșitul perioadei (trimestrului), în corespondență cu debitul contului 121 „Rezultatul patrimonial“.7.2. La funcțiunea conturilor contabile din clasa 7 „Conturi de venituri și finanțări“:a) Se abrogă operațiunile contabile de înregistrare a sumelor în debitul conturilor de venituri;b) În debitul conturilor de venituri se înregistrează numai operațiunile contabile de închidere a conturilor de venituri și de stabilire a rezultatului patrimonial, la sfârșitul perioadei (trimestrului), în corespondență cu creditul contului 121 „Rezultatul patrimonial“.7.3. Prin excepție de la prevederile punctului 7.2, contul contabil 709 „Variația stocurilor“ din grupa 70 „Venituri din activități economice“ și contul contabil 770 „Finanțarea de la buget“ din grupa 77 „Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială, fonduri cu destinație specială“ nu își modifică funcțiunea.8. În tot cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia se modifică și se completează simbolurile, denumirile și funcțiunea conturilor sintetice de gradul I, II și III, precum și a conturilor speciale în afara bilanțului, potrivit prevederilor punctelor 4 și 5.
   +  Articolul IIAnexa nr. 2 „Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanței de verificare la Ministerul Finanțelor Publice“, astfel cum a fost introdusă prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 și 831 bis din 24 decembrie 2013, se completează astfel:a) 1000101 „Fondul activelor fixe necorporabile care alcătuiesc domeniul public al statului“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și pe sursă de finanțare;b) 1000201 „Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc domeniul privat al statului“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și pe sursă de finanțare;c) 1000202 „Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și pe sursă de finanțare;d) 1000301 „Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale“;e) 1000401 „Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și pe sursă de finanțare;f) 1000402 „Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și pe sursă de finanțare;g) 8081000 „Active contingente“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și pe sursă de finanțare.  +  Articolul III(1) Prezentul ordin intră în vigoare începând cu exercițiul financiar 2021.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziții contrare acestuia.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 6 ianuarie 2021.Nr. 27.-----