ORDIN nr. 4.465 din 31 decembrie 2020pentru modificarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 7 ianuarie 2021    Având în vedere prevederile:– Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările ulterioare;– Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările ulterioare;– Regulamentului (UE) 972/2020 al Comisiei din 2 iulie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 în ceea ce privește prelungirea aplicării sale și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce privește prelungirea aplicării sale și ajustările relevante,în temeiul art. 20 alin. (2) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare, și al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 1 octombrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 1 articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cadrul schemei, acordarea ajutoarelor de minimis se face cu respectarea criteriilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulament.2. La anexa nr. 1 articolul 5 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) sectoarele pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;3. La anexa nr. 1 articolul 15, alineatele (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică de la data intrării în vigoare până la data de 31 decembrie 2023. (2) Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 300.000 mii lei, din care suma de 100.000 mii lei, aferentă perioadei 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2023. (3) Numărul estimat de întreprinderi beneficiare de ajutor de minimis este de 475.4. La anexa nr. 2 articolul 15, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Prezenta schemă de ajutor de stat regional se aplică de la data intrării în vigoare până la data de 31 decembrie 2021.(2) Bugetul maxim estimat al schemei de ajutor de stat regional este de 508.876 mii lei, din care suma de 258.876 mii lei este aferentă anului 2021.  +  Articolul II(1) Modificările intervenite asupra Schemei privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investițiile realizate în parcurile industriale, prevăzută în anexa nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.980/2013, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prezentului ordin, se transmit spre informare Consiliului Concurenței în termen de 15 zile lucrătoare de la data adoptării acestuia, conform art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.(2) Modificările intervenite asupra Schemei de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.980/2013, cu modificările și completările ulterioare, se comunică de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Consiliul Concurenței, în vederea informării Comisiei Europene, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va furniza Consiliului Concurenței toate informațiile solicitate de Comisia Europeană cu privire la schemele prevăzute la alin. (1) și (2), pentru a fi transmise acesteia, în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea solicitării.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
    Cseke Attila Zoltán
    București, 31 decembrie 2020.Nr. 4.465.----