ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 1 din 6 ianuarie 2021privind stabilirea cadrului instituțional și adoptarea unor măsuri necesare pentru înființarea punctului național de acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 7 ianuarie 2021  Ținând cont de competențele Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, exercitate în calitatea sa de organ de specialitate al administrației publice centrale care stabilește, la nivel național, politica în domeniul transporturilor și infrastructurii de transport și care elaborează strategia și reglementările specifice de dezvoltare și de armonizare ale activităților în cadrul politicii generale a Guvernului, pe domeniile coordonate, și îndeplinește rolul de autoritate de stat, în domeniul său de activitate,luând în considerare faptul că Ministerul Transporturilor și Infrastructurii este autoritatea publică centrală responsabilă cu implementarea politicilor de transport și infrastructură de transport, adoptate la nivelul Uniunii Europene și al organismelor internaționale,dat fiind faptul că proiectele de infrastructură transeuropeană de transport sunt investiții publice de importanță strategică pentru România, care asigură conectivitatea cu coridoarele de transport europene și creșterea mobilității populației și a mărfurilor, influențând în mod direct relațiile economice și dezvoltarea mediului de afaceri la nivel național,deoarece rețeaua de transport TEN-T asigură interconexiuni transeuropene, contribuind astfel la îmbunătățirea liberei circulații a persoanelor, bunurilor și la promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale, precum și la realizarea unei piețe economice competitive,având în vedere transpunerea Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport, prin Ordonanța Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfețelor cu alte moduri de transport, aprobată prin Legea nr. 221/2012,întrucât prezenta ordonanță de urgență privește un interes public general și luând în considerare situația extraordinară reprezentată de faptul că neadoptarea acestor măsuri legislative în domeniul transporturilor conduce la imposibilitatea funcționării sistemelor inteligente de transport (STI), care sunt vitale pentru a crește siguranța și pentru a rezolva problemele tot mai mari ale emisiilor și congestiei din Europa, acestea contribuind la un transport mai sigur, mai eficient și mai durabil prin aplicarea diverselor tehnologii de informare și comunicare la toate modurile de transport de pasageri și de marfă, precum și la accesul facil la date referitoare la evenimente de trafic, parcări sigure și securizate pentru camioane și vehicule comerciale, date despre vreme și condițiile de circulație, ceea ce va contribui și la îmbunătățirea procesului de planificare a călătoriilor,dat fiind:– Regulamentul delegat (UE) nr. 886/2013 al Comisiei din 15 mai 2013 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește datele și procedurile pentru furnizarea către utilizatori, în mod gratuit, atunci când este posibil, a unor informații minime universale în materie de trafic referitoare la siguranța rutieră; – Regulamentul delegat (UE) nr. 885/2013 al Comisiei din 15 mai 2013 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind STI în ceea ce privește furnizarea de servicii de informații referitoare la locuri de parcare sigure și securizate pentru camioane și vehicule comerciale;– Regulamentul delegat (UE) 2015/962 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește prestarea la nivelul UE a unor servicii de informare în timp real cu privire la trafic, care impun înființarea punctelor naționale de acces pentru date de trafic la nivelul statelor membre;– Regulamentul delegat (UE) 2017/1.926 al Comisiei din 31 mai 2017 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește furnizarea la nivelul UE a unor servicii de informare cu privire la călătoriile multimodale,luând în considerare starea de fapt obiectivă a situației extraordinare reprezentate de necesitatea definirii în legislația națională a punctului național de acces, precum și a stabilirii administratorului și asigurării funcționalității acestuia, ca demers al implementării obligațiilor prevăzute în regulamentele delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului, menționate mai sus, starea de fapt, independentă de voința Guvernului, a situației extraordinare, determinată de imposibilitatea respectării obligațiilor care decurg din actele adoptate la nivelul Uniunii Europene, cu trimitere la dezvoltarea punctului național de acces, astfel cum este prevăzut în regulamentele delegate (UE) de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului, și totodată faptul că prezenta ordonanță de urgență privește un interes public general, deoarece implementarea măsurilor propuse va conduce la creșterea siguranței rutiere și la reducerea problemelor privind emisiile și congestia din Europa, contribuind la un transport mai sigur, mai eficient și mai durabil, prin aplicarea diverselor tehnologii inovative de informare și comunicare la toate modurile de transport de pasageri și de marfă,luând în considerare necesitatea asigurării accesului public la informații privind beneficiarul real, care va avea informații în timp real, și având în vedere pandemia de COVID-19 care a dat un impuls semnificativ utilizării de soluții digitale, asigurarea disponibilității acestora devenind o urgență, inclusiv prin asigurarea fluxului de informații digitale pentru buna funcționare a coridoarelor europene „green lanes“, oferindu-se în acest sens asistență șoferilor, întreprinderilor și autorităților pentru a ameliora previziunile în materie de trafic rutier,deoarece astfel de instrumente, precum cele puse la dispoziție de cele patru regulamente delegate (UE) nr. 886/2013, 885/2013, 2015/962 și 2017/1926, pot grăbi aplicarea politicii de digitalizare pe termen lung, dar și pe perioadă determinată, precum cea referitoare la pandemia de COVID-19,dat fiind faptul că starea de fapt cuantificabilă a situației extraordinare determinate de faptul că neîndeplinirea în regim de urgență a prevederilor legislative poate conduce la întârzieri în punerea în aplicare a obligațiilor ce decurg din regulamentele delegate ale Uniunii Europene, care fac deja obiectul a patru cauze de infringement care privesc România, declanșate de către Comisia Europeană, în data de 14 mai 2020, și, în consecință, la posibile acțiuni de sancționare a statului român în acest sens,în vederea evitării impunerii sancțiunilor împotriva României, conform art. 260 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care accelerează mecanismul de impunere a sancțiunilor pecuniare în cazul în care Comisia Europeană sesizează Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la faptul că România nu și-a îndeplinit obligația de a comunica măsurile de transpunere a unei directive în conformitate cu o procedură legislativă, având în vedere Comunicarea C(2016)8600 potrivit căreia Comisia Europeană va solicita Curții de Justiție a Uniunii Europene să aplice statelor membre care depășesc termenul de transpunere a directivelor, atât o sumă forfetară care, în cazul României va fi de minimum 1.723.000 euro, cât și penalități cu titlu cominatoriu între 2.082 euro și 124.900 euro/zi, pentru evitarea acestei situații și pentru îndeplinirea obligației de transpunere a Regulamentelor delegate (UE) nr. 885/2013, 886/2013, 2015/962 și 2017/1926, precum și pentru evitarea pe viitor a sesizării Curții de Justiție a Uniunii Europene se impune adoptarea în regim de urgență a cadrului legal, fiind vorba de o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată.Totodată, nepromovarea prezentului act normativ poate avea consecințe negative asupra beneficiului public generat de faptul că neoferirea de informații în timp real referitoare la trafic, siguranță rutieră, parcări sigure, precum și informații cu privire la călătoriile multimodale poate influența negativ:a) reducerea congestionării traficului, a poluării aerului și a poluării fonice generate de transportul rutier;b) îmbunătățirea siguranței pe drumurile europene și furnizarea de servicii de informare participanților la trafic; c) combaterea și prevenirea criminalității în domeniul transportului rutier de marfă, prin neoferirea de informații referitoare la locurile de parcare, precum și neoferirea unor informații dinamice referitoare la acestea (de exemplu, locuri disponibile sau zone prioritare); d) asigurarea perioadelor de odihnă și pauzele obligatorii ale șoferilor vehiculelor de marfă, ceea ce ar conduce la diminuarea accidentelor rutiere cu consecințe grave;e) asigurarea unor informații pentru persoanele care călătoresc în România și Europa, referitoare la întreaga călătorie, de la punctul de plecare la cel de destinație, utilizând transportul multimodal, oferind acestora opțiunea cea mai sustenabilă. De asemenea, aceste informații vor veni în sprijinul călătoriilor persoanelor cu handicap sau cu mobilitate redusă.Consecințele negative ale nepromovării prezentului act normativ pot avea și repercusiuni asupra implementării:– Pachetului 1 Mobilitate din 1 iunie 2017, care alături de probleme principale ale sectorului transportului rutier: sustenabilitatea de mediu, politica de taxare, protecția lucrătorilor, lupta împotriva fragmentării pieței, existența companiilor fantomă („letter box“), detașarea lucrătorilor și simplificarea regulilor de operare a cabotajului, a abordat chestiuni privind implementarea noilor tehnologii de digitalizare în sectorul transporturilor prin transferul beneficiilor conectivității digitale și al noilor modele de operare în viitorul sistem de mobilitate; – Pachetului 3 Mobilitate din 17 mai 2018, din care fac parte și o serie de dosare legislative referitoare la standardele privind emisiile de CO_2 pentru camioane, rezistența lor aerodinamică, etichetarea pneurilor, o metodologie comună de comparare a prețurilor combustibililor, siguranța rutieră și măsuri de siguranța pietonilor și a vehiculelor, gestionarea siguranței infrastructurii și infrastructură, instituirea unui mediu digital pentru schimbul de informații în domeniul transporturilor și unificarea procedurilor de autorizare pentru proiectele privind rețeaua transeuropeană centrală de transport.Având în vedere faptul că proiectele de infrastructură transeuropeană de transport vizează interesul public și strategic și constituie o prioritate pentru relansarea economiei naționale, măsurile pentru accelerarea implementării acestora reprezentând o situație de urgență și extraordinară,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Se înființează punctul național de acces, denumit în continuare PNA, de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.  +  Articolul 2(1) PNA constituie o interfață digitală unică prin intermediul căreia se colectează, prelucrează și diseminează date sau informații care vor oferi posibilitatea de a furniza servicii de informații referitoare la locuri de parcare sigure și securizate pentru camioane și vehicule comerciale, informații minime universale în materie de trafic legate de siguranța rutieră, servicii de informare în timp real cu privire la trafic și servicii de informare cu privire la călătoriile multimodale. Punctul de acces poate oferi posibilitatea de a furniza serviciul de informații la nivel transfrontalier. (2) PNA poate fi accesat la adresa https://pna.cestrin.ro/ro.  +  Articolul 3(1) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., societate care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, este desemnat administratorul PNA.(2) Administratorul PNA asigură colectarea, prelucrarea și diseminarea prin intermediul PNA a datelor sau informațiilor conforme specificațiilor: a) Regulamentului delegat (UE) nr. 886/2013 al Comisiei din 15 mai 2013 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește datele și procedurile pentru furnizarea către utilizatori, în mod gratuit, atunci când este posibil, a unor informații minime universale în materie de trafic referitoare la siguranța rutieră, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 247 din 18.09.2013;b) Regulamentului delegat (UE) nr. 885/2013 al Comisiei din 15 mai 2013 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind STI în ceea ce privește furnizarea de servicii de informații referitoare la locuri de parcare sigure și securizate pentru camioane și vehicule comerciale, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 247 din 18.09.2013;c) Regulamentului delegat (UE) 2015/962 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește prestarea la nivelul UE a unor servicii de informare în timp real cu privire la trafic, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 157 din 23.06.2015;d) Regulamentului delegat (UE) 2017/1.926 din 31 mai 2017 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește furnizarea la nivelul UE a unor servicii de informare cu privire la călătoriile multimodale, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 272 din 21.10.2017.(3) Cheltuielile pentru administrarea, operarea și întreținerea PNA sunt suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, la capitolul 84.01. „Transporturi“, subcapitolul 84.01.03 „Transport rutier“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“. Cheltuielile pentru dezvoltarea PNA sunt suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, la capitolul 84.01. „Transporturi“, subcapitolul 84.01.03 „Transport rutier“, titlul 55 „Alte transferuri“ și din fonduri externe nerambursabile.  +  Articolul 4(1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., instituție publică în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, este organismul național competent, desemnat să asigure punerea în aplicare a prevederilor:a) art. 8 din Regulamentul delegat (UE) nr. 885/2013 din 15 mai 2013 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind STI în ceea ce privește furnizarea de servicii de informații referitoare la locuri de parcare sigure și securizate pentru camioane și vehicule comerciale;b) art. 9 din Regulamentul delegat (UE) nr. 886/2013 din 15 mai 2013 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește datele și procedurile pentru furnizarea către utilizatori, în mod gratuit, atunci când este posibil, a unor informații minime universale în materie de trafic referitoare la siguranța rutieră.(2) Organismul desemnat este notificat Comisiei Europene de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.(3) Cheltuielile legate de desfășurarea activității organismului național competent sunt suportate din veniturile proprii ale Autorității Rutiere Române - A.R.R.  +  Articolul 5Ministerul Transporturilor și Infrastructurii este autoritatea competentă, desemnată să asigure evaluarea conformității, prin punerea în aplicare a prevederilor:a) art. 11 din Regulamentul delegat (UE) 2015/962 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește prestarea la nivelul UE a unor servicii de informare în timp real cu privire la trafic;b) art. 9 din Regulamentul delegat (UE) 2017/1.926 din 31 mai 2017 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește furnizarea la nivelul UE a unor servicii de informare cu privire la călătoriile multimodale.  +  Articolul 6Ministerul Transporturilor și Infrastructurii transmite Comisiei Europene informații și rapoarte în conformitate cu prevederile:a) art. 9 din Regulamentul delegat (UE) nr. 885/2013 din 15 mai 2013 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind STI în ceea ce privește furnizarea de servicii de informații referitoare la locuri de parcare sigure și securizate pentru camioane și vehicule comerciale;b) art. 10 din Regulamentul delegat (UE) nr. 886/2013 din 15 mai 2013 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește datele și procedurile pentru furnizarea către utilizatori, în mod gratuit, atunci când este posibil, a unor informații minime universale în materie de trafic referitoare la siguranța rutieră;c) art. 12 din Regulamentul delegat (UE) 2015/962 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește prestarea la nivelul UE a unor servicii de informare în timp real cu privire la trafic;d) art. 10 din Regulamentul delegat (UE) 2017/1.926 din 31 mai 2017 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește furnizarea la nivelul UE a unor servicii de informare cu privire la călătoriile multimodale.  +  Articolul 7În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii se aprobă norme metodologice de punere în aplicare a acesteia, pentru funcționarea și utilizarea PNA și pentru desfășurarea activităților organismului național competent și ale autorității competente.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Cătălin Drulă
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 6 ianuarie 2021.Nr. 1.----