ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 214 din 30 decembrie 2020privind modificarea și completarea art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa I
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1329 din 31 decembrie 2020  Având în vedere obligațiile statului de a garanta și a asigura cadrul legislativ pentru exercitarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor, stabilite prin Constituția României, republicată, obligații care se realizează prin toate structurile sale administrative și prin instrumentele instituite în vederea sprijinirii eforturilor autorităților administrației publice locale în dezvoltarea infrastructurii de bază: apă-canalizare, școli, spitale, drumuri și altele asemenea la nivelul tuturor localităților, se impune intervenția legislativă de urgență pentru modificarea și completarea actului normativ prin care este reglementată realizarea investițiilor publice în infrastructura locală, respectiv a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare, în sensul modificării și completării modalității de implementare a programului astfel încât beneficiarii programului să poată finaliza obiective de investiții care permit asigurarea în cel mai scurt timp a unor servicii esențiale pentru creșterea calității vieții în toate localitățile din România.Prin dispozițiile art. II din Ordonanța de urgență Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2017, cu modificările ulterioare, s-a prevăzut că obiectivele de investiții aflate în finanțare la data de 31 decembrie 2016, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare, constituie etapa I a Programului național de dezvoltare locală și pentru acestea se vor asigura fonduri, conform legii, până la finalizarea acestora.În prezent fondurile alocate nu asigură finalizarea tuturor obiectivelor de investiții incluse în etapa I a Programului național de dezvoltare locală.Având în vedere efectele pandemiei de COVID-19, care a produs întârzieri semnificative în derularea obiectivelor de investiții, este imperios necesar să se inițieze prezenta ordonanță de urgență prin care să se creeze un mecanism de implementare flexibil, predictibil și ușor de gestionat privind transferul sumelor cuvenite de la bugetul de stat în baza contractelor de finanțare multianuale încheiate cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Totodată, este imperios necesar să se inițieze prezenta ordonanță de urgență prin care să se dea posibilitatea prelungirii contractelor de finanțare încheiate prin Programul național de dezvoltare locală etapa I (2015-2020 și 2016-2021) cu încă doi ani, prin derogare de la prevederile legale în vigoare.Prin mecanismul propus pentru decontare se asigură beneficiarilor posibilitatea gestionării contractelor de achiziții publice atribuite pentru realizarea obiectivelor de investiții finanțate prin program în acord cu fondurile aflate la dispoziția acestora în orice moment, fără a se mai institui condiționarea finanțării acestora de sumele reprezentând credite bugetare aprobate prin legile bugetare anuale în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.Neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență ar conduce la întârzierea sau nefinalizarea obiectivelor de investiții aflate în implementare pentru care au fost deja alocate fonduri publice,prioritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației este de a finaliza obiectivele de investiții pentru care s-au alocat deja sume de la bugetul de stat, pentru a atinge indicatorii programelor pe care le derulează. În acest context, este necesară intervenția legislativă de urgență pentru a veni în sprijinul beneficiarilor Programului național de dezvoltare locală etapa I pentru finalizarea unor obiective de investiții necesare dezvoltării comunităților locale,în cadrul Programului național de dezvoltare locală etapa I au fost cuprinse obiectivele de investiții derulate anterior prin mai multe programe, începute și nefinalizate cu mulți ani în urmă,beneficiarii acestora ne-au semnalat faptul că se află în imposibilitatea de a finaliza și recepționa obiectivele de investiții în termenul contractului de finanțare cu încadrarea în sumele alocate deja, din cauza schimbărilor legislative cu impact asupra salariului minim pe economie, respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, evoluției prețurilor la materialele de construcții.Se impune intervenția legislativă de urgență pentru crearea unui cadru legislativ care să permită unităților administrativ-teritoriale beneficiare ale etapei I a Programului național de dezvoltare locală finalizarea obiectivelor de investiții, astfel încât să se poată asigura accesul la servicii esențiale al întregii populații, creșterea calității vieții și evitarea riscului de depopulare în comunitățile subdezvoltate.Consecința negativă pe care o poate avea neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență este faptul că unele dintre serviciile esențiale pe care statul și unitățile administrativ-teritoriale trebuie să le asigure tuturor cetățenilor nu pot fi oferite la standarde de calitate și siguranță sau nu pot fi oferite deloc în anumite zone izolate, atrăgând afectarea stării de sănătate a populației, a condițiilor de trai, precum și depopularea comunităților subdezvoltate, fiind necesară o abordare integrată, strategică la nivel național în asigurarea finanțării de către stat, prin administrația publică locală, a unor proiecte prioritare care conduc la îmbunătățirea condițiilor de trai prin asigurarea serviciilor publice elementare, de bază, în acord cu nevoile beneficiarilor programului,nefinalizarea obiectivelor de investiții ar conduce la degradarea lucrărilor deja executate, lucrări pentru care au fost alocate fonduri publice, fapt ce determină utilizarea fondurilor publice fără respectarea principiului eficiență, eficacitate și economicitate.Ținând cont de faptul că deja există astfel de situații, pentru a preîntâmpina crearea altora și pentru a asigura cetățenilor serviciile esențiale, se impune intervenția legislativă de urgență.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, pentru a putea finaliza obiectivele de investiții pentru care s-au decontat fonduri de la bugetul de stat, în condițiile legii,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IArticolul 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^2), cu următorul cuprins:(3^2) Sumele necesare pentru decontarea de către beneficiari a bunurilor/serviciilor/lucrărilor executate, aferente solicitărilor de transfer care se înregistrează la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației până în ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie a fiecărui an, în perioada de derulare a contractelor de finanțare încheiate conform alin. (1), se transferă beneficiarilor până la sfârșitul anului bugetar în care au fost înregistrate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.2. Alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În situația epuizării creditelor bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu această destinație, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației înștiințează beneficiarii contractelor de finanțare prevăzute la alin. (1) cu privire la aceasta.3. Alineatul (4^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(4^1) După primirea înștiințării prevăzute la alin. (4) beneficiarii dispun măsurile necesare evitării înregistrării de arierate, respectiv sistarea livrării de bunuri, prestarea de servicii, execuția de lucrări sau continuă implementarea obiectivelor de investiții din surse proprii sau alte surse legal constituite.4. Alineatele (6) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(6) După înștiințarea beneficiarilor în conformitate cu alin. (4), în situația suplimentării creditelor bugetare pentru anul în curs, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației anunță beneficiarii cu privire la reluarea transferurilor de sume, acestea urmând a se realiza în condițiile alin. (3), și, după caz, cu privire la epuizarea creditelor bugetare suplimentare.(7) În perioada de valabilitate a contractelor de finanțare multianuală, în situația în care beneficiarii prevăzuți la alin. (1) decontează sumele aferente contribuției de la bugetul de stat din surse proprii sau alte surse legal constituite au dreptul să solicite recuperarea acestora la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, care transferă aceste sume în limita creditelor bugetare aprobate în buget cu această destinație, în condițiile prevăzute la alin. (3) și (3^2).5. După alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (7^3)-(7^5), cu următorul cuprins:(7^3) În cursul unui an bugetar, după efectuarea transferurilor prevăzute la alin. (3^2) și (7), în situația existenței unor credite bugetare disponibile, sumele aferente solicitărilor de transfer depuse după ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie a fiecărui an se transferă beneficiarilor în limita creditelor bugetare aprobate pentru anul în curs, în ordinea cronologică de înregistrare a solicitării de transfer la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(7^4) Pe perioada de derulare a contractelor de finanțare încheiate conform alin. (1), în situația în care solicitările de transfer depuse conform alin. (3^2), (7) și (7^3) depășesc nivelul creditelor bugetare aprobat prin legea bugetară anuală pentru anul în curs, sumele aferente acestora se transferă de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu prioritate, în anul bugetar următor, în condițiile legii, în ordinea cronologică de înregistrare în anul anterior a solicitării de transfer al sumelor necesare pentru decontarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor executate.(7^5) În situația în care durata contractelor de finanțare prelungite în condițiile alin. (2) încetează, iar solicitările de transfer depuse la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în perioada de valabilitate a contractului de finanțare, conform alin. (3^2), (7) și (7^3) depășesc nivelul creditelor bugetare aprobat prin legea bugetară anuală pentru anul în curs, plata acestora se realizează în condițiile alin. (7^4) și ale art. 28^1 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul II(1) Pentru finalizarea obiectivelor de investiții incluse în Programul național de dezvoltare locală etapa I pentru care nu a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor, contractele de finanțare multianuale încheiate între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și beneficiarii Programului național de dezvoltare locală se pot prelungi cu o perioadă de până la 2 ani.(2) Pe durata de valabilitate a contractelor de finanțare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare.  +  Articolul III(1) În situația în care sumele alocate prin contractele de finanțare pentru decontarea categoriilor de cheltuieli care se pot finanța prin program de la bugetul de stat nu asigură finalizarea și recepționarea obiectivelor de investiții incluse în Programul național de dezvoltare locală etapa I, se pot încheia acte adiționale, la solicitarea beneficiarului, prin care se suplimentează sumele alocate, în limita creditelor de angajament aprobate Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.(2) Pentru suplimentarea sumelor alocate prevăzute la alin. (1), beneficiarii Programului național de dezvoltare locală etapa I pot depune o solicitare de finanțare conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1.851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare, însoțită de o notă justificativă, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) atrage decăderea beneficiarilor aflați în această situație din dreptul de a solicita sume suplimentare de la bugetul de stat.  +  Articolul IVÎn vederea punerii în aplicare a dispozițiilor art. II și III, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va modifica în mod corespunzător ordinele ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației prin care este aprobată lista de obiective propuse spre finanțare și contractele de finanțare aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 30 decembrie 2020.Nr. 214.----