ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 219 din 30 decembrie 2020pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1316 din 30 decembrie 2020  Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere gradul de ocupare a secțiilor ATI cu pacienți în stare gravă, la nivel național, având în vedere că unitățile sanitare publice resimt amploarea situației, fiind suprasolicitată resursa umană și înregistrându-se un deficit la nivelul dotării cu aparatură medicală destinată secțiilor din cadrul unităților sanitare care tratează cazuri de COVID-19 și al serviciilor de mentenanță a acestora, ținând cont de Memorandumul referitor la înființarea Comitetului național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2, organism interministerial, condus de un președinte desemnat prin decizie a prim-ministrului,având în vedere Decizia prim-ministrului nr. 385/2020 privind înființarea Comitetului național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare,la solicitarea președintelui Comitetului național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2, s-a constatat că este necesară achiziționarea unor categorii de produse obligatorii pentru buna desfășurare a campaniei de vaccinare împotriva SARS-CoV-2.Întrucât vaccinarea în vederea imunizării populației reprezintă o prioritate în vederea asigurării sănătății publice, ținând cont de faptul că ne confruntăm cu o situație excepțională cauzată de o transmitere comunitară extinsă produsă de virusul SARS-CoV-2,având în vedere că situația excepțională obligă autoritățile publice să își adapteze de urgență răspunsul la nevoile actuale ale sistemului sanitar public și să asigure de îndată suportul logistic adecvat, pentru că adoptarea unui act normativ în regim de urgență este absolut necesar pentru a preveni un impact negativ major asupra sistemului sanitar, având în vedere că situația prezentată întrunește premisele unei situații urgente și extraordinare, care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ potrivit, lipsa adoptării acestor măsuri, cu celeritate, putând produce un impact negativ major asupra sistemului sanitar, în subsidiar, și asupra vieții, în principal, în gestionarea cazurilor confirmate cu COVID-19,întrucât aspectele vizate afectează sănătatea și interesul public, iar reglementarea acestora nu poate fi amânată, se impune adoptarea ordonanței de urgență, în caz contrar neputându-se asigura un răspuns eficace și eficient pentru limitarea consecințelor produse de pandemia de COVID-19 la nivel național.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 11 februarie 2020, aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Pentru stocurile de urgență medicală constituite potrivit prezentei ordonanțe de urgență se pot achiziționa servicii de mentenanță în vederea verificării și asigurării funcționalității acestora, precum și a efectuării reparațiilor corespunzătoare pentru acestea.2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Achiziția produselor pentru acumularea, reîntregirea și împrospătarea stocurilor de urgență medicală, precum și a serviciilor de mentenanță prevăzute la art. 1 alin. (5) se realizează potrivit prevederilor legale privind achizițiile publice.3. La articolul 4 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) ori de câte ori este nevoie, pentru achiziționarea serviciilor de mentenanță prevăzute la art. 1 alin. (5), prin aplicarea uneia dintre procedurile de atribuire prevăzute la art. 68 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.4. La articolul 4, alineatele (3), (4) și (4^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Stabilirea în anexă de noi categorii de produse, materiale și echipamente sanitare, inclusiv majorarea cantităților prevăzute în anexă, se realizează prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, la propunerea vicepreședintelui Comitetului Național pentru Situații de Urgență, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență. (4) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru finanțarea cantităților de produse stocuri de urgență medicală, de strictă necesitate, prevăzute în anexă, precum și pentru finanțarea sumei majorate potrivit alin. (3) și a serviciilor de mentenanță prevăzute la art. 1 alin. (5) se pot aloca Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, prin hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, la propunerea Comitetului Național pentru Situații de Urgență.(4^1) În anul 2020, pentru finanțarea cantităților de produse stocuri de urgență medicală, de strictă necesitate, se pot utiliza sumele alocate în bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, potrivit art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 115/2020, cu modificările ulterioare.5. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin structurile aflate în subordine/coordonare, și Ministerul Sănătății pun la dispoziția Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate necesitățile, valoarea estimată pentru fiecare serviciu de mentenanță în parte, specificațiile tehnice, specialiștii care vor acorda suport tehnic pe toată perioada de organizare și derulare a procedurilor de atribuire, precum și persoanele care vor face parte din comisiile de evaluare, pentru achizițiile serviciilor de mentenanță în vederea verificării și asigurării funcționalității produselor achiziționate ca stocuri de urgență medicală, în termen de maximum 3 zile de la identificarea nevoii de efectuare a mentenanței.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Raed Arafat,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 30 decembrie 2020.Nr. 219. ----