ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 215 din 30 decembrie 2020privind adoptarea unor măsuri în materia alcătuirii completurilor de judecată în apel
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1316 din 30 decembrie 2020  Având în vedere că, potrivit art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, apelurile se judecă în complet format din 3 judecători, cu excepția cazurilor în care legea prevede altfel, ținând seama că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției, aprobată cu modificări prin Legea nr. 239/2019, aplicarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privitoare la judecarea apelurilor în complet format din 3 judecători, a fost suspendată până la data de 31 decembrie 2019 inclusiv, iar prin Legea nr. 239/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției măsura a fost prelungită până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv,în considerarea faptului că schemele de personal ale instanțelor judecătorești sunt subdimensionate, cu consecințe în ceea ce privește aplicarea de la 1 ianuarie 2021 a dispozițiilor privind judecarea apelurilor în completuri formate din 3 judecători, de natură să pună în dificultate funcționarea sistemului judiciar în ansamblu, fiind necesară luarea urgentă a unor măsuri legislative în scopul asigurării bunei funcționări a justiției ca serviciu public, întrucât la instanțele judecătorești competente să soluționeze apeluri se constată și o supradimensionare a volumului de activitate, astfel că aplicarea modificărilor legislative mai sus menționate va avea un impact suplimentar asupra creșterii încărcăturii de cauze pe judecător și duratei de soluționare a proceselor, având în vedere faptul că efectul dispozițiilor normative arătate nu se limitează la completurile care vor judeca apelurile, ci și la completurile care vor soluționa căile extraordinare de atac declarate împotriva deciziilor pronunțate în apel, respectiv la completurile care vor soluționa incidentele procesuale relative la litigiile aflate în faza procesuală a apelului,ținând seama de faptul că, în considerarea apropiatei intrări în vigoare a dispozițiilor normative referitoare la judecarea apelurilor în complet format din 3 judecători, este necesară aprobarea de către colegiile de conducere ale tuturor instanțelor judecătorești care soluționează apeluri, prealabil datei intrării în vigoare a dispozițiilor normative amintite, la propunerea președinților secțiilor, a înființării noilor completuri de judecată ce vor soluționa apelurile în materie penală și extrapenală, în conformitate cu procedura stabilită prin dispozițiile legale în vigoare,luând în considerare faptul că, în absența unei intervenții legislative imediate în sensul unei noi măsuri de prelungire a suspendării aplicării art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, împrejurările anterior prezentate ar continua să subziste, ceea ce ar fi de natură să afecteze funcționarea normală a instanțelor judecătorești, să conducă la prelungirea duratei proceselor, cu consecințe grave asupra respectării principiului judecării cauzelor într-un termen rezonabil optim și previzibil,având în vedere și faptul că, în considerarea timpului scurt rămas până la intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2021 a dispozițiilor art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, o eventuală legiferare, pe altă cale decât delegarea legislativă, chiar în procedură de urgență, nu ar fi de natură să înlăture de îndată aceste consecințe negative, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNIC(1) Dispozițiile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privitoare la judecarea apelurilor în complet format din 3 judecători se aplică apelurilor formulate în procese pornite începând cu data de 1 ianuarie 2023. În procesele pornite începând cu data de 1 ianuarie 2021 și până la data de 31 decembrie 2022 inclusiv, apelurile se judecă în complet format din 2 judecători.(2) În cauzele penale, dispozițiile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privitoare la judecarea apelurilor în complet format din 3 judecători se aplică la judecarea apelurilor în cauzele care au fost înregistrate în primă instanță începând cu data de 1 ianuarie 2023. Apelurile formulate în cauzele penale înregistrate în primă instanță începând cu data de 1 ianuarie 2021 și până la data de 31 decembrie 2022 inclusiv se judecă în complet format din 2 judecători.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Stelian-Cristian Ion
  București, 30 decembrie 2020.Nr. 215.----