ORDIN nr. 3.461 din 10 decembrie 2020pentru modificarea Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea comisiilor, procedura de selecție a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile din Fondul Cultural Național, precum și de soluționare a contestațiilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2.231/2011
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1309 din 30 decembrie 2020    În baza dispozițiilor art. 28 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice privind organizarea și funcționarea comisiilor, procedura de selecție a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile din Fondul Cultural Național, precum și de soluționare a contestațiilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2.231/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 3 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Pentru a participa la selecția de oferte, solicitanții trebuie să depună documentația de solicitare a finanțării. Același solicitant poate depune maximum două oferte culturale în cadrul unei sesiuni de finanțare.2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Pentru prima etapă a selecției, documentația solicitanților trebuie să conțină următoarele:a) formularul-tip de solicitare a finanțării nerambursabile pentru proiecte culturale, care se completează online, prin accesarea adresei: www.afcn.ro;b) formularul pentru descrierea bugetului de venituri și cheltuieli, disponibil pe pagina de internet a Administrației Fondului Cultural Național, în format editabil, care se completează cu datele relevante, se imprimă și se semnează de către solicitant;c) raportul de activitate a solicitantului pe ultimul an, iar în cazul în care solicitanții au derulat activități pe o perioadă mai scurtă de un an, aceștia vor depune un raport de activitate pentru perioada respectivă;d) declarația pe propria răspundere privind situația economică, juridică și de eligibilitate a solicitantului, disponibilă pe pagina de internet a Administrației Fondului Cultural Național;e) CV-urile membrilor echipei de proiect, semnate și datate de către persoanele în cauză sau însoțite de acordul scris al acestora privind participarea în cadrul proiectului;f) declarația de parteneriat, conform modelului disponibil pe pagina de internet a Administrației Fondului Cultural Național, în format editabil, completată cu datele relevante și semnată de către parteneri;g) alte documente pe care solicitantul le consideră relevante privind activitatea sa, depuse în format electronic;h) certificatul de înscriere sau alte acte doveditoare ale dobândirii personalității juridice, în format electronic;i) certificat de înregistrare fiscală, în format electronic;j) actul constitutiv, statutul și actele doveditoare ale sediului actual, precum și actele adiționale, după caz, în format electronic;k) actele din care să rezulte titlul cu care sunt folosite spațiile, în cazul în care proiectul cultural nu se organizează la sediul solicitantului (contract, acord de principiu, scrisoare de intenție sau declarație de parteneriat), în format electronic;l) documentația privind fundamentarea devizului general al proiectului cultural propus, cuprinzând oferte din partea operatorilor economici care pot presta servicii de orice natură necesare realizării proiectului cultural propus, precum și alte asemenea documente, depuse în format electronic.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-l) se scanează, se atașează și se salvează, conform pașilor operaționali ai aplicației online, prezentați în Ghidul solicitantului, aprobat prin decizie a directorului Administrației Fondului Cultural Național.(3) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. h)-j) vor fi încărcate în format electronic în aplicația online doar de către solicitanții care nu au mai primit finanțări nerambursabile de la Fondul Cultural Național. Solicitanții care au beneficiat de finanțări din Fondul Cultural Național vor încărca în format electronic doar actele adiționale prevăzute la alin. (1) lit. h)-j), încheiate în intervalul scurs de la data ultimei finanțări nerambursabile acordate.(4) Autoritatea finanțatoare are obligația de a verifica depunerea de către solicitanți a documentelor prevăzute la alin. (1).(5) Prin decizie a directorului Administrației Fondului Cultural Național se aprobă modelul formularelor și documentelor solicitate potrivit alin. (1) și utilizate în procedura de acordare a finanțărilor nerambursabile, care se afișează pe pagina de internet a Administrației Fondului Cultural Național.3. Articolul 10 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Membrii comisiilor de selecție sunt desemnați de Consiliul Administrației Fondului Cultural Național, dintre candidaturile înregistrate, de către experții în ariile tematice pentru care vor fi acordate finanțări în sesiunea respectivă, în aplicația online pusă la dispoziție de Administrația Fondului Cultural Național.(2) Pot depune candidaturi, pentru a fi înregistrate conform alin. (1), specialiști din domeniile de referință cu o experiență de minimum 3 ani de practică. Profilul candidatului trebuie să conțină datele complete solicitate în cadrul formularului online, un curriculum vitae, bifarea opțiunilor privind declarația de interese, precum și selectarea opțiunii de participare la sesiunea în curs.(3) Fiecare membru al comisiei de selecție va semna la începutul sesiunii o declarație de imparțialitate, potrivit modelului aprobat prin decizie a directorului Administrației Fondului Cultural Național și afișat pe pagina de internet a Administrației Fondului Cultural Național. Persoana care face parte din organele de conducere ale unui operator cultural sau este angajată a unui operator cultural care are proiecte depuse pentru finanțare nerambursabilă din Fondul Cultural Național, precum și persoana care face parte din echipa unui proiect sau are un interes patrimonial direct în legătură cu un proiect depus spre finanțare nu poate deține calitatea de membru al comisiei desemnate pentru aria tematică la care este înscris respectivul proiect.(4) În situația în care, în cursul procedurii de evaluare, un membru al comisiei de selecție constată că are un interes patrimonial în legătură cu una dintre ofertele culturale sau legat de un solicitant, acesta are obligația să declare imediat acest lucru și să se abțină de la evaluarea proiectului respectiv.(5) În situația în care secretariatul comisiei constată că un expert evaluator se află într-unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la alin. (3), măsura retragerii calității de membru în respectiva comisie de selecție este propusă Consiliului Administrației, care va decide înlocuirea acestuia cu un membru supleant. În această situație, expertul evaluator constatat ca incompatibil nu va mai putea face parte dintr-o comisie de selecție a Administrației Fondului Cultural Național pentru un interval de minimum doi ani.4. La articolul 11, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Remunerația prevăzută la alin. (2) se stabilește prin decizie a directorului Administrației Fondului Cultural Național, cu încadrarea în bugetul alocat.5. Articolul 13 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Fiecare ofertă culturală va fi analizată de 3 membri ai comisiei de selecție și notată potrivit dispozițiilor art. 8.(2) Pentru fiecare ofertă vor fi întocmite rapoarte, care vor fi structurate pe baza grilei de evaluare prevăzute la art. 8 și vor include observațiile și justificările experților pentru punctajul acordat, argumentate în minimum 3 rânduri, cu minimum 250 de caractere, pentru fiecare subcriteriu.(3) Membrii comisiilor de selecție au obligația de a comunica, inclusiv prin curierat rapid, grilele și rapoartele de evaluare întocmite, în original, secretariatului Administrației Fondului Cultural Național, cu cel puțin două zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea ședinței, care are loc la finalul perioadei de evaluare la sediul Administrației Fondului Cultural Național și în cadrul căreia se stabilesc ierarhia ofertelor culturale, precum și cuantumul finanțării acordate pentru fiecare dintre acestea.(4) După comunicarea documentelor de evaluare este interzisă modificarea punctajelor acordate ofertelor culturale, cu excepția celor care fac obiectul reuniunii de reevaluare comună.(5) În situația în care se constată diferențe mai mari de 10 puncte între punctajele totale acordate pentru aceeași ofertă, în cadrul ședinței prevăzute la alin. (3), se convoacă o reuniune de reevaluare comună a punctajului acordat proiectului, la care participă evaluatorii implicați.(6) În cazul în care, în urma reuniunii de reevaluare comună, diferența între punctaje nu se reduce, oferta culturală în referință va fi supusă unei noi evaluări, realizată de alți trei evaluatori, selectați prin tragere la sorți dintre cei prezenți. În cazul comisiilor formate din trei sau cinci membri, se va lua în considerare punctajul mediu pentru stabilirea ierarhiei finale.(7) În cazul în care, din motive obiective, expertul nu poate fi prezent la ședința prevăzută la alin. (3) sau la reuniunea de reevaluare comună prevăzută la alin. (5), acesta trebuie să asigure participarea sa prin mijloace tehnice de comunicare.(8) Modalitatea de desfășurare a ședinței prevăzute la alin. (3) și a reuniunii de reevaluare comună prevăzute la alin. (5) este prevăzută în regulamentul intern al comisiilor de selecție, aprobat prin decizie a directorului Administrației Fondului Cultural Național.6. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Comisia de selecție stabilește ierarhia ofertelor culturale pe baza punctajului obținut, precum și cuantumul finanțării acordate pentru fiecare dintre acestea, conform următoarelor reguli:a) în cazul în care toate cheltuielile din oferta culturală sunt justificate și respectă reglementările stabilite de lege și prin anunțul public, cuantumul finanțării acordate va fi cel indicat de către solicitant în aplicația depusă;b) în cazul ofertei culturale în care toate cheltuielile sunt justificate și respectă reglementările stabilite de lege și prin anunțul public, care este poziționată ultima în ierarhia proiectelor culturale selectate, la fiecare arie tematică, dar pentru care nu mai există fonduri suficiente pentru acoperirea integrală a finanțării solicitate, conform lit. a), directorul Administrației Fondului Cultural Național poate decide suplimentarea bugetului, cu condiția disponibilității fondurilor. În cazul în care nu există fonduri disponibile pentru suplimentarea bugetului, solicitantul are posibilitatea de a adapta proiectul propus pentru a se încadra în suma disponibilă sau de a renunța la finanțare;c) în cazul ofertelor culturale care sunt poziționate ultimele în ierarhia proiectelor culturale selectate, la fiecare arie tematică, totalizând punctaje identice, ale căror cheltuieli totale sunt justificate și respectă reglementările stabilite de lege și prin anunțul public, dar pentru care nu mai există fonduri suficiente pentru acoperirea integrală a finanțării solicitate, conform lit. a), directorul Administrației Fondului Cultural Național poate decide suplimentarea bugetului, cu condiția disponibilității fondurilor. În cazul în care nu există fonduri disponibile pentru suplimentarea bugetului, solicitanții au posibilitatea de a adapta proiectul propus pentru a se încadra în suma rezultată în urma aplicării formulei mediei ponderate, calculată în raport cu diferența consemnată după totalizarea finanțărilor deja alocate în cadrul respectivei arii tematice și sumele solicitate, sau de a renunța la finanțare.7. La articolul 15 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:c) documente din care să rezulte existența altor surse de finanțare proprii sau atrase, cum sunt:1. declarații pe propria răspundere ale solicitantului privind contribuția proprie sau atrasă, semnate în original, însoțite de extrase de cont bancar, după caz;2. contracte de sponsorizare, în copie;3. scrisori de intenție, în copie, după caz;4. alte forme de sprijin financiar din partea unor terți;8. La articolul 15, alineatul (2) se abrogă.9. La articolul 18, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) În vederea elaborării contestației pot fi solicitate rapoartele și grilele de evaluare corespunzătoare ofertei culturale întocmite conform prevederilor art. 13, care vor fi puse la dispoziție de către secretariatul Administrației Fondului Cultural Național, cu respectarea confidențialității identității evaluatorilor, prin poștă electronică.10. Articolul 19 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale se acordă pe baza contractului de finanțare încheiat între Administrația Fondului Cultural Național și solicitantul selecționat.(2) Modelul contractului-cadru de finanțare, prevăzut la alin. (1), este aprobat prin decizie a directorului Administrației Fondului Cultural Național și este afișat pe pagina de internet a Administrației Fondului Cultural Național.(3) Modelul contractului-cadru de finanțare, prevăzut la alin. (2), va cuprinde în anexă și formularul pentru raportări finale.11. Articolul 21 se abrogă.12. Anexele nr. 1-5 se abrogă.  +  Articolul IIÎn termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin se aprobă prin decizie a directorului Administrației Fondului Cultural Național și se afișează pe pagina de internet a Administrației modelul formularelor și al documentelor utilizate în procedura de acordare a finanțărilor nerambursabile, conform prevederilor art. 6, 10 și 19 din Normele metodologice privind organizarea și funcționarea comisiilor, procedura de selecție a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile din Fondul Cultural Național, precum și de soluționare a contestațiilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2.231/2011, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezentul ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul culturii,
    Bogdan Gheorghiu
    București, 10 decembrie 2020.Nr. 3.461.-----