ORDIN nr. 6.360 din 23 decembrie 2020privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3.822/2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul operațional Competitivitate (POC)"
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1307 din 29 decembrie 2020  Luând în considerare Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, modificat și completat prin Regulamentul CE 2017/1.084 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce privește ajutoarele pentru infrastructurile portuare și aeroportuare, pragurile de notificare pentru ajutoarele pentru cultură și pentru conservarea patrimoniului, ajutoarele pentru infrastructurile sportive și pentru infrastructurile de agrement multifuncționale, precum și schemele de ajutoare regionale de exploatare pentru regiunile ultraperiferice și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 702/2014 în ceea ce privește calcularea costurilor eligibile, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere Decizia Comisiei Europene nr. 10.233 din 19 decembrie 2014 de aprobare a anumitor elemente din Programul operațional „Competitivitate“ pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională, în temeiul obiectivului referitor la investițiile pentru creștere și locuri de muncă în România,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Acordul de delegare încheiat între Autoritatea de management a Programului operațional Competitivitate cu nr. 10.103 din 22 aprilie 2015 și Organismul intermediar pentru cercetare pentru Programul operațional Competitivitate, axa prioritate 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor“ cu nr. 1.092 din 22 aprilie 2015,ținând seama de Adresa DG COMP nr. COMP.A.3/HT.5594*2020/080442, precum și de prelungirea perioadei de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014,având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare Avizul Consiliului Concurenței nr. 15.955 din 17.12.2020,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările ulterioare, ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3.822/2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul operațional Competitivitate (POC)“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 26 mai 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Autoritatea care administrează schema este Ministerul Educației și Cercetării, prin Direcția generală Organism intermediar pentru cercetare.2. La articolul 7 alineatul (4), litera d) va avea următorul cuprins:d) beneficiarilor care nu au confirmat că, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul și care nu oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul;3. Articolul 9 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9Ajutorul se acordă sub formă de granturi (asistență financiară nerambursabilă în una sau mai multe tranșe). Plata ajutorului către beneficiarii schemei se poate face până la 31 decembrie 2023. Contractele de finanțare vor fi încheiate cel târziu până pe 31 decembrie 2021.4. Articolul 19 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică până la 31 decembrie 2021. Bugetul schemei este de maximum 620 milioane euro pentru perioada 2015-2021, repartizat estimativ după cum urmează: Tabel 2
  Art.201620172018201920202021TOTAL
  1429.610.408,430,0028.477.826,080,0043.906.126,0785.548.670,76187.543.031,33
  2225.816.894,061.083.370,520,000,0013.094.313,390,0039.994.577,97
  258.584.608,777.558.539,5115.063.669,748.379.195,82115.887.931,6083.802.779,52239.276.724,96
  260,000,000,000,0013.094.313,390,0013.094.313,39
  274.949.131,440,000,000,0080.454.311,000,0085.403.442,45
  28877.641,200,000,000,0035.097.995,902.618.836,8638.594.473,96
  290,000,000,000,0013.474.599,092.618.836,8616.093.435,95
  TOTAL69.838.683,908.641.910,0243.541.495,828.379.195,82228.398.509,20174.589.124,00620.000.000,00
  NOTĂ:La un curs inforeuro din luna mai 2015 de 1 euro = 4,4125 lei.
  5. La articolul 27, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27(1) Cotele de bază de finanțare a investițiilor inițiale pentru cercetare-dezvoltare sunt, per beneficiar, următoarele:– 50% în regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia;– 35% în regiunea Vest și în județul Ilfov;– 15% pentru ajutoarele regionale acordate în municipiul București până la 31 decembrie 2017 și 10% pentru ajutoarele regionale acordate în municipiul București în perioada 2018-2021.6. La articolul 28, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28(1) Cotele de bază de finanțare a investițiilor inițiale pentru inovare în vederea introducerii în producție a rezultatelor obținute din cercetare-dezvoltare sunt, per beneficiar, următoarele:– 50% în regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia;– 35% în regiunea Vest și în județul Ilfov;– 15% pentru ajutoarele regionale acordate în municipiul București până la 31 decembrie 2017 și 10% pentru ajutoarele regionale acordate în municipiul București în perioada 2018-2021.7. La articolul 29, tabelul 3 va avea următorul cuprins:Tabel 3 - Sintetizare a cotelor maxime de finanțare
  Tipul întreprinderiiMareMijlocieMică
  Cercetare fundamentală100%100%100%
  Cercetare industrială50%60%70%
  Cercetare industrială în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor65%75%80%
  Dezvoltare experimentală25%35%45%
  Dezvoltare experimentală în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor40%50%60%
  Studii de fezabilitate (pentru activități de CD)50%60%70%
  Activități de inovare pentru IMM-50%50%
  Servicii de consultanță în domeniul inovării și servicii de sprijinire a inovării (opțiune)-Maximum 0,2 milioane euro per 3 ani
  Inovare de proces și organizațională (pentru IMM)-50%50%
  Construcția și modernizarea infrastructurilor de cercetare50%
  Investiții în clustere de inovare55% (București-Ilfov)65% (celelalte regiuni)
  Activități de exploatare în clustere de inovare50%
  Investiții inițiale pentru cercetare-dezvoltare în municipiul București15% (2015-2017) 10% (2018-2021)25% (2015-2017) 20% (2018-2021)35% (2015-2017) 30% (2018-2021)
  Investiții inițiale pentru cercetare-dezvoltare în regiunea Vest și în județul Ilfov35%45%55%
  Investiții inițiale pentru cercetare-dezvoltare în regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia50%60%70%
  Investiții inițiale pentru inovare în vederea introducerii în producție a rezultatelor obținute din cercetare-dezvoltare în municipiul București15% (2015-2017) 10% (2018-2021)25% (2015-2017) 20% (2018-2021)35% (2015-2017) 30% (2018-2021)
  Investiții inițiale pentru inovare în vederea introducerii în producție a rezultatelor obținute din cercetare-dezvoltare în regiunea Vest și în județul Ilfov35%45%55%
  Investiții inițiale pentru inovare în vederea introducerii în producție a rezultatelor obținute din cercetare-dezvoltare în regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia50%60%70%
  Activități pentru întreprinderi nou-înființate inovatoare--100%^(1)
  ^(1) Cu condiția ca ajutorul să nu depășească 1,2 milioane euro în regiunea București-Ilfov și 1,6 milioane euro în celelalte regiuni ale României.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIPersonalul Autorității de management a Programului operațional Competitivitate și al Organismului intermediar pentru cercetare va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  p. Ministrul educației și cercetării,
  Dragoș Mihael Ciuparu,
  secretar de stat
  București, 23 decembrie 2020.Nr. 6.360.----