ORDIN nr. 3.507 din 23 decembrie 2020pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și identității naționale nr. 2.231/2019
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1305 din 29 decembrie 2020  Ținând cont de prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407 din 18 decembrie 2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene - ajutoarele de minimis, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii Concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu Avizul favorabil al Consiliului Concurenței nr. 15.996 din 23.12.2020 privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere Ordinul ministrului culturii nr. 2.817/2020*) pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Culturii,*) Ordinele ministrului culturii nr. 2.817/2020 și nr. 3.110/2020, precum și Ordinul ministrului culturii și identității naționale nr. 2.324/2017 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.în aplicarea dispozițiilor Ordinului ministrului culturii nr. 3.110/2020*) privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Unității de Management a Proiectului, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere dispozițiile Ordinului ministrului culturii și identității naționale nr. 2.324/2017*) privind desemnarea UMP pentru a prelua integral atribuțiile de operator de program pentru Programul PA14 „Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural și schimb cultural“ din cadrul Mecanismului financiar SEE 2014-2021, denumit în continuare Programul RO-CULTURA,în aplicarea dispozițiilor acordului de program încheiat între Comitetul Mecanismului Financiar al SEE, denumit în continuare CMF, și Punctul Național de Contact, denumit în continuare PNC, pentru implementarea Programului „RO-CULTURA“, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:  +  Articolul ISchema de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și identității naționale nr. 2.231/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 și 286 bis din 15 aprilie 2019, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, denumit în continuare MC-UMP, este furnizorul și administratorul Schemei de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA.2. La articolul 3, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare;3. La articolul 3, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) Acordul de Program din data de 5.06.2018, încheiat între Comitetul Mecanismului Financiar al SEE, denumit în continuare CMF, și Punctul Național de Contact, denumit în continuare PNC, pentru implementarea Programului RO-CULTURA, cu modificările și completările ulterioare;4. La articolul 3, litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:i) Acordul de implementare a Programului din data de 5.06.2018, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene și Ministerului Culturii și Identității Naționale pentru implementarea Programului «Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural și schimb cultural»;5. La articolul 3, litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:j) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017 și Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 2.840/6.560/2017;6. La articolul 3, litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:k) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, și Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011, cu modificările și completările ulterioare;7. La articolul 3, litera l) se modifică și va avea următorul cuprins:l) Hotărârea Guvernului nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;8. La articolul 3, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:n) Ordinul ministrului culturii și identității naționale nr. 2.238/2019 privind modalitatea de acordare a finanțării pe bază de sume forfetare și pe bază de bareme standard de costuri unitare pentru deplasări în cadrul proiectelor finanțate prin Programul RO-CULTURA derulat în cadrul Mecanismul Financiar SEE 2014-2021.9. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Prezenta schemă se aplică pe întreg teritoriul României persoanelor juridice care fac parte din categoriile de solicitanți eligibili, astfel cum sunt definiți la art. 9.10. La articolul 7, litera d se modifică și va avea următorul cuprins:d. ajutor de minimis - ajutor limitat conform normelor Uniunii Europene la un nivel care nu distorsionează concurența și/sau comerțul cu statele membre, respectiv 200.000 euro per întreprindere/întreprindere unică, per trei ani fiscali consecutivi, cu excepția întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost pentru care se aplică un plafon de 100.000 euro. În cadrul prezentei scheme, ajutorul de minimis este acordat sub formă de sprijin financiar nerambursabil;11. La articolul 7, litera s se modifică și va avea următorul cuprins:s. dosar de finanțare - totalitatea documentelor aferente unui proiect depus în cadrul unui apel de proiecte, conținând cererea de finanțare, documentele obligatorii și alte documente suport;12. La articolul 7, litera t se modifică și va avea următorul cuprins:t. dublă finanțare - finanțarea unor costuri care au fost deja acoperite/decontate din Mecanismul Financiar SEE sau alte surse de finanțare sau finanțarea aceleiași activități din mai multe surse. Este exclusă finanțarea complementară a activităților proiectului din fonduri publice/fonduri externe nerambursabile, altele decât finanțarea nerambursabilă acordată în condițiile prezentei scheme;13. La articolul 7, litera v se modifică și va avea următorul cuprins:v. furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului pentru Programul ROCULTURA;14. La articolul 7, litera dd se modifică și va avea următorul cuprins:dd. operator de program - Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului pentru Programul RO-CULTURA, în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis fiind furnizor de ajutor de minimis și administrator al Schemei;15. La articolul 7, litera ee se modifică și va avea următorul cuprins:ee. organizație neguvernamentală - organizație voluntară, non-profit, înființată ca persoană juridică conform legislației aplicabile în țara de origine, independentă de administrațiile locale, regionale sau de administrația centrală, de entitățile publice, de partidele politice și de organizațiile comerciale. Instituțiile religioase și partidele politice nu sunt considerate organizații neguvernamentale eligibile pentru scopurile Programului RO-CULTURA. Condiția de independență nu este îndeplinită de organizațiile care: au mai mult de jumătate dintre membri instituții și/sau autorități publice locale, regionale și/sau naționale; au mai mult de jumătate dintre membrii cu drept de vot ai Consiliului Director/Adunării Generale autorități publice locale, regionale și/sau naționale sau reprezentanți persoane fizice ai acestora; au structurile de organizare și funcționare constituite astfel încât deciziile sunt influențate majoritar de către instituții și/sau autorități publice locale, regionale și/sau naționale; au mai mult de jumătate dintre membri entități cu scop lucrativ; au mai mult de jumătate dintre membrii cu drept de vot ai Consiliului Director/Adunării Generale entități cu scop lucrativ sau reprezentanți persoane fizice ai acestora; au structurile de organizare și funcționare constituite astfel încât deciziile sunt influențate majoritar de către entități cu scop lucrativ. Aprecierea îndeplinirii condiției de independență se va realiza pe baza unei analize în concret a situației organizației în cauză.16. La articolul 8, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Pentru a fi eligibil, proiectul trebuie să conducă la atingerea valorilor-țintă minime aferente indicatorilor de Program, astfel cum sunt menționate în Ghidul Solicitantului aferent fiecărui apel de proiecte, disponibil pe pagina de internet a Programului, www.ro-cultura.ro.17. La articolul 9 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Categoriile de solicitanți/beneficiari eligibili în cadrul prezentei scheme sunt:18. La articolul 9 alineatul (3), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Solicitanții/Beneficiarii eligibili sunt entitățile care îndeplinesc cumulativ toate criteriile enumerate mai jos:19. La articolul 9 alineatul (3), litera b se modifică și va avea următorul cuprins:b. Se aplică atunci când solicitantul este tip IMM: la depunerea cererii de finanțare:(i) trebuie să aibă deja domeniul de activitate - clase CAEN - vizat de proiect înscris în obiectul de activitate, conform certificatului constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii; și(ii) domeniul de activitate - clase CAEN - trebuie să fie autorizat la sediul/sediile principal/-e sau secundar/-e identificat/-e ca loc/-uri de implementare al/ale proiectului sau la terți, atunci când activitățile din cadrul proiectului sunt implementate în alte locuri decât sediul social sau sediile secundare, conform certificatului constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului;20. La articolul 9, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Solicitantul nu va primi sprijin financiar nerambursabil dacă în dosarul de finanțare prezintă informații care nu corespund cu documentele suport depuse în etapele de pre-contractare și contractare, inclusiv din perspectiva îndeplinirii criteriilor de eligibilitate.21. La articolul 11, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Sprijinul financiar nerambursabil va fi acordat după cum urmează:a) rata finanțării este de până la 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului, în cazul proiectelor implementate de beneficiari ai ajutorului de minimis de tip instituții publice de cultură sau organizații neguvernamentale;b) rata finanțării este de până la 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului, în cazul proiectelor implementate de beneficiari ai ajutorului de minimis de tip IMM societăți comerciale sau IMM societăți cooperative.22. La articolul 11, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi/întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi - 2 ani fiscali încheiați anteriori și anul fiscal în curs - cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme depășește plafoanele de minimis menționate la art. 13 alin. (2), întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile Schemei, nici chiar pentru acea fracție din ajutor care nu depășește aceste plafoane.23. La articolul 11, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:(11) Verificarea tuturor criteriilor de ajutor de minimis prevăzute în prezenta schemă, inclusiv a criteriilor privind clasificarea unei întreprinderi ca fiind IMM, se efectuează de furnizor înainte de semnarea contractului de finanțare.24. La articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prin excepție de la alin. (1), în cazul proiectelor în care beneficiarul de ajutor de minimis este organizație neguvernamentală, cofinanțarea poate fi asigurată atât de beneficiar, cât și de ONG-partener și sub formă de muncă voluntară, respectiv contribuție în natură. În acest caz, contribuția în natură sub formă de muncă voluntară poate constitui până la 100% din totalul contribuției proprii eligibile asigurate de solicitant împreună cu partenerii.25. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Pentru a beneficia de sprijin financiar nerambursabil în cadrul prezentei scheme, solicitantul va da, înainte de semnarea contractului de finanțare, o declarație pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis primite în anul în curs și în ultimii doi ani fiscali anteriori încheiați - anexa nr. 1 la prezenta schemă.26. La articolul 13, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi/întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani consecutivi - valoarea cumulată pe doi ani anteriori încheiați și anul în curs, inclusiv valoarea acordată în conformitate cu prevederile prezentei scheme în anul în curs - depășește pragul de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderile care activează și în domeniul transporturilor de mărfuri în contul terților sau contra cost, echivalent în lei, Promotorul de proiect nu poate beneficia de prevederile Schemei, nici chiar pentru acea fracțiune din ajutor care nu depășește acest plafon, chiar dacă a fost semnat contractul de finanțare.27. La articolul 17 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) În cazul în care OP constată, ca urmare a introducerii contractelor de finanțare semnate în sistemul RegAS, că nu este respectată condiția de cumul al ajutoarelor de stat/de minimis, contractul este desființat de plin drept, Promotorul de proiect fiind notificat în acest sens.28. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere/întreprindere unică. Astfel, dacă între întreprinderile care beneficiază de sprijinul prezentei scheme de minimis există cel puțin una dintre relațiile menționate la definiția întreprinderii unice de la art. 7, respectivele structuri vor fi tratate ca o singură «întreprindere unică», iar valoarea ajutorului de minimis acordat tuturor structurilor constituente, cumulat pe o perioadă de 3 ani fiscali, respectiv anul curent și 2 ani anteriori încheiați, împreună cu suma solicitată, nu va depăși suma de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost.29. La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Perioada de valabilitate a schemei, în care vor fi acordate ajutoare de minimis, este de la data intrării în vigoare a ordinului ministrului culturii și identității naționale de aprobare a prezentei scheme până la data de 31 decembrie 2023.30. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21Finanțarea în cadrul prezentei scheme se efectuează din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, reprezentând 15% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil și fonduri ale Mecanismului Financiar SEE 2014-2021, reprezentând 85% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil.31. La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Valoarea totală estimată a bugetului schemei este de 7.100.000 euro, respectiv valoarea estimată de 33.668.910 lei, la cursul mediu anual InforEuro din anul 2019 de 4,7421 lei/euro.32. La articolul 22, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prezenta schemă cuprinde trei apeluri de proiecte, care vor fi derulate pe parcursul anilor 2019, 2020 și 2021. Fiecare dintre acestea va avea un buget alocat, care va fi publicat în Ghidul solicitantului pentru fiecare apel de proiecte.33. La articolul 22, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Repartizarea anuală orientativă a sumelor alocate este următoarea:
  -euro-
  Anul201920202021Total
  Buget total, din care: 2.500.0002.000.0002.600.0007.100.000
  Granturi SEE 2.125.0001.700.0002.210.0006.035.000
  Cofinanțare națională 375.000300.000390.0001.065.000
  34. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis este de maximum 100.35. La articolul 24, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24(2) Bugetul proiectului se întocmește în lei. Fără a aduce atingere prevederilor alin. (3), pentru a estima încadrarea în valoarea sprijinului financiar nerambursabil, solicitantul poate lua în considerare cursul InforEuro din luna lansării apelului de proiecte.36. La articolul 24, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Ajutorul de minimis acordat în baza prezentei scheme nu va fi mai mic de 50.000 euro și nu va depăși pragul de 200.000 euro, raportat la cursul InforEuro din luna semnării contractului de finanțare.37. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25Proiectele vor avea o durată cuprinsă între 6 luni și 24 de luni, cu începere de la data menționată în contractul de finanțare. Perioada de implementare a activităților nu poate depăși data de 30 aprilie 2024.38. La articolul 26, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Prin intermediul celor trei apeluri de proiecte se urmărește:a) sprijinirea a 10 IMM-uri, susținerea a 160 de activități din domeniul artei contemporane și a 10 abordări inovative ce vizează creșterea audienței în domeniul cultural;b) realizarea a 5 producții ale minorităților sociale, etnice și culturale, altele decât minoritatea romă, precum și instruirea a 64 de persoane, altele decât cele de etnie romă, la locul de muncă.39. La articolul 27, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Dosarele de finanțare se depun în cadrul celor trei apeluri de proiecte organizate, ce vor fi anunțate pe pagina de internet a Programului și a Unității de Management a Proiectului din cadrul MC.40. La articolul 27, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Implementarea activităților aferente proiectului va începe la data menționată în contractul de finanțare.41. Denumirea capitolului XIV se modifică și va avea următorul cuprins:XIV. EVALUAREA, SELECȚIA, PRECONTRACTAREA ȘI CONTRACTAREA PROIECTELOR42. La articolul 28, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28(1) Furnizorul este responsabil pentru evaluarea proiectelor și acordarea sprijinului financiar nerambursabil. În procesul de evaluare, selecție, precontractare și contractare se aplică principiile bunei guvernări, transparenței, egalității, eficienței și toleranței zero față de corupție.43. La articolul 28, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Sprijinul financiar nerambursabil va fi acordat în baza clasamentului, inclusiv lista de rezervă, în limita bugetului alocat apelurilor de proiecte. Includerea unui proiect pe lista de rezervă nu constituie o garanție pentru semnarea contractului de finanțare la o dată ulterioară.44. La articolul 28, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Proiectele selectate pentru acordarea sprijinului financiar nerambursabil intră în etapa de precontractare, respectiv în etapa de contractare, dacă este cazul.45. La articolul 28, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) În cazul în care în oricare etapă a procesului de evaluare și selecție sau în etapele de precontractare și contractare se identifică o situație de dublă finanțare, proiectul va fi exclus de la finanțare.46. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34Furnizorul de ajutor de minimis și beneficiarul de ajutor de minimis păstrează evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația europeană în domeniul ajutorului de stat.47. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   +  Articolul II Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii va duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul culturii,
  Camelia Veronica Marcu,
  secretar general
  București, 23 decembrie 2020.Nr. 3.507.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la schemă)
  Declarația întreprinderii/întreprinderii unice privind cumulul ajutoarelor de stat/de minimis
  Subsemnatul ……………..(numele reprezentantului legal/persoanei împuternicite, astfel cum acesta apare în BI/CI)…………….., posesor al/a BI/CI seria ........... nr. ..........................., eliberat/ă de ........................................, CNP ........................................., având funcția .......................... în cadrul ………......(denumirea organizației)............, în calitate de solicitant al proiectului …………(titlu proiect).................,cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere următoarele:.............................................................................................................................................................................(denumirea organizației)................ este întreprindere unică:DA [ ]NU [ ]Dacă DA, bifați relația/relațiile în care se încadrează:[ ] o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților celeilalte întreprinderi;[ ] o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere al celeilalte întreprinderi;[ ] o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;[ ] o întreprindere este acționară sau asociată a celeilalte întreprinderi și deține singură, în baza unui acord cu alți acționari ori asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților întreprinderii respective.Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relațiile menționate mai sus sunt considerate întreprinderi unice.Dacă se bifează cel puțin una dintre relațiile de mai sus, menționați denumirile entităților care constituie întreprinderea unică:.....................................................................................................................................................................................................................................Activitățile pentru care solicit finanțarea fac obiectul altui ajutor de minimis/de stat în cadrul altor programe/subprograme cu finanțare publică nerambursabilă.DA [ ]NU [ ]Dacă se bifează DA, detaliați:............................................................................................................................................................................................În ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul în curs, am beneficiat de ajutoare de minimis sau de stat, individual sau cumulativ cu celelalte întreprinderi împreună cu care constituim o întreprindere unică în conformitate cu definiția din schemă.DA [ ]NU [ ]Dacă se bifează DA, completați tabelul de mai jos^1
  Nr. crt.Beneficiarul ajutorului de minimis sau de stat (pentru toate întreprinderile care constituie întreprindere unică)Tip ajutor (de minimis/de stat)Anul acordării ajutoruluiFurnizorul de ajutorProgramul prin care s-a beneficiat de finanțareCuantumul ajutorului acordat (euro)
  DenumireC.U.I./CIF
  1
  2
  3
  Declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta declarație sunt corecte și complete și înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
  Semnătură electronică
  ……………………………………………
  Economică -^1 Se va completa în mod obligatoriu, chiar dacă organizația nu este întreprindere unică și nu se încadrează la niciuna dintre cele patru relații care definesc întreprinderea unică, dacă organizația solicitantă a beneficiat de ajutor de stat/de minimis în ultimii trei ani fiscali, inclusiv anul în curs.
  -----