HOTĂRÂRE nr. 1.118 din 17 decembrie 2020privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, precum și pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1297 din 28 decembrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 24 alin. (9) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.017/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.111 din 28 decembrie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Începând cu data de 1 ianuarie 2021, pentru transportul public interurban feroviar, rutier sau naval de călători pe teritoriul României, persoanele beneficiare vor utiliza biletul de călătorie gratuită, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.2. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Persoana beneficiară poate efectua călătoria pe întreaga distanță cu un singur operator de transport interurban.3. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Biletul de călătorie gratuită are dimensiunea 1/3 dintr-o coală A4, orientată portret, împărțită în trei părți egale pe orizontală.(2) Biletul de călătorie gratuită este format din:a) biletul propriu-zis;b) cuponul statistic;c) două cupoane-anexă.(3) Tipul hârtiei folosite pentru tipărirea biletului de călătorie gratuită va fi IQ Premium 80 gr/mp, de culoare albă.(4) Hârtia pe care este tipărit biletul de călătorie gratuită conține filigran de siguranță realizat cu polimer transparent care aderă la fibra hârtiei, dispus vertical, cu inscripția «DGASPC», înscrisă cu font «Arial Rounded MT Bold», conform modelului din anexa nr. 2, după cum urmează:a) pe biletul propriu-zis va apărea sintagma «DGASPC» filigranată o singură dată, cu fontul de mărimea 58;b) pe cuponul statistic va apărea sintagma «DGASPC» filigranată o singură dată, cu fontul mărimea 35;c) pe cele două cupoane-anexă va apărea sintagma «DGASPC» filigranată o singură dată, cu fontul mărimea 35.(5) Hârtia pe care este tipărit biletul de călătorie gratuită este ștanțată, pentru a permite separarea ușoară a fiecărui bilet de călătorie gratuită în parte și a părților componente ale acestuia.(6) Seria biletului de călătorie gratuită este stabilită și tipărită de către DGASPC și este un număr format din 8 cifre, din care primele două cifre reprezintă codul DGASPC conform anexei nr. 3, iar celelalte 6 cifre reprezintă numărul propriu-zis, care poate fi reluat de la început de an calendaristic, însă nu la un interval mai mic de 2 ani.4. La articolul 11 alineatul (4), după litera g) se introduc două noi litere, literele h) și i), cu următorul cuprins:h) sintagma «Rămâne la beneficiar și se păstrează minimum 3 luni» pe biletul propriu-zis, în colțul din dreapta, jos;i) sintagma «Rămâne la transportator» pe fiecare cupon, sub codul de bare.5. La articolul 15, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Pentru efectuarea călătoriei, persoanele cu handicap și asistenții personali ai acestora, după caz, vor completa rubricile «de la stația» și «până la stația» pe biletul propriu-zis și pe cuponul statistic/anexă, după consultarea prealabilă a operatorului de transport interurban.6. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) La efectuarea unei călătorii, persoana cu handicap, însoțitorul acesteia sau, după caz, asistentul personal va prezenta biletul de călătorie gratuită integral operatorului de transport interurban. Este interzis a se detașa una dintre părțile componente de către utilizator.(2) Persoanele cu handicap, însoțitorii acestora, precum și asistenții personali sunt obligați să folosească cuponul statistic între aceleași localități/stații de cale ferată înscrise în rubricile «de la stația» - «la stația» pe biletul propriu-zis.(3) Posesorul biletului de călătorie gratuită este răspunzător de modul de completare a rubricilor «de la stația» și «până la stația».(4) Biletul de călătorie gratuită dă dreptul la întreruperea călătoriei de până la 5 zile, caz în care se va solicita operatorului de transport interurban viza de întrerupere a călătoriei.(5) În cazul în care posesorul biletului de călătorie gratuită renunță la călătorie, acesta va solicita operatorului de transport interurban viza de neutilizare și restituirea cuponului statistic sau a cuponului anexă, după caz. Cuponul poate fi folosit pentru o altă călătorie, dar numai pentru călătoria înscrisă inițial. Solicitarea de restituire se poate face numai în cursul lunii în care s-a vizat biletul de călătorie gratuită și s-a emis legitimația de călătorie, la unitatea unde s-a prezentat biletul de călătorie gratuită pentru viză.7. La articolul 17, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) La efectuarea unei călătorii pe baza biletului de călătorie gratuită, operatorul de transport interurban este obligat să completeze următoarele date:a) tariful total aferent pentru secțiunea înscrisă pe cuponul statistic și pe cupoanele-anexă, după caz;b) numărul de km total aferent pentru secțiunea înscrisă pe cuponul statistic și pe cupoanele-anexă, după caz;c) «Data călătoriei» pe cuponul statistic și pe cupoanele-anexă, după caz, și «Data călătoriei» pe biletul propriu-zis. Aceasta reprezintă data exactă în care persoana a efectuat călătoria.8. La articolul 19, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Cheltuielile realizate pentru transportul interurban se decontează din bugetul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, prin transferuri lunare de la bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale până la sfârșitul lunii în care s-a încheiat necesarul de fonduri.9. La anexa nr. 4 „Codul de bare tipărit pe biletele de călătorie gratuită“, la punctul 2, litera d) se abrogă.  +  Articolul IIAnexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul III(1) În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri, pentru fiecare mod de transport se va stabili, prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor și al ministrului muncii și protecției sociale, un model de convenție privind transportul persoanelor cu handicap, încheiată de către operatorul de transport interurban cu direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București.(2) Tariful înscris pe cuponul statistic este cel din ziua prezentării acestuia de către utilizator la operatorul de transport interurban, acesta respectând tarifele prevăzute în convenție.  +  Articolul IVBiletele de călătorie gratuită acordate persoanelor cu handicap aferente anului 2020 vor putea fi utilizate și în luna ianuarie a anului 2021.  +  Articolul VSe aprobă modalitatea de decontare a carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, familiei, asistentului personal, însoțitorului sau furnizorului de servicii sociale și indexarea limitelor prevăzute la art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.  +  Articolul VIAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul VIIPrezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.
  PRIM-MINISTRU INTERIMAR
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Ion Alin Dan Ignat,
  secretar de stat
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Augustin-Cătălin Iapă,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 17 decembrie 2020.Nr. 1.118.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la normele metodologice)  +  Anexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 2 la normele metodologice)  +  Anexa nr. 3MODALITATE DE DECONTAREa carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cuhandicap, familiei, asistentului personal, însoțitorului sau furnizorului de serviciisociale și indexarea limitelor prevăzute la art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap