ORDIN nr. 3.450 din 7 decembrie 2020pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.173/2013
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1294 din 28 decembrie 2020  În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (4) și ale art. 34 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în baza art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.173/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 15 aprilie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Secretarul Comisiei este șeful compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului. Prin ordin al ministrului culturii se vor desemna și supleanți ai secretarului Comisiei, din compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului, care vor îndeplini atribuțiile secretarului, atunci când acesta nu poate participa la lucrările Comisiei, respectiv ale Biroului Comisiei.2. La articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Secretarii secțiunilor de specialitate și supleanții acestora sunt numiți prin ordin al ministrului culturii, dintre specialiștii compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului.3. La articolul 7, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Comisiile zonale și teritoriul de competență al fiecărei comisii sunt următoarele:a) Comisia zonală 1, cu sediul la București, cuprinde municipiul București;b) Comisia zonală 2, cu sediul la Brașov, cuprinde județele Harghita, Brașov și Covasna;c) Comisia zonală 3, cu sediul la Cluj, cuprinde județele Cluj, Bistrița-Năsăud și Sălaj;d) Comisia zonală 4, cu sediul la Constanța, cuprinde județele Constanța, Călărași, Ialomița și Tulcea;e) Comisia zonală 5, cu sediul la lași, cuprinde județele lași, Bacău și Vaslui;f) Comisia zonală 6, cu sediul la Satu Mare, cuprinde județele Satu Mare, Bihor și Maramureș;g) Comisia zonală 7, cu sediul la Suceava, cuprinde județele Suceava, Botoșani și Neamț;h) Comisia zonală 8, cu sediul la Ploiești, cuprinde județele Prahova, Ilfov și Giurgiu;i) Comisia zonală 9, cu sediul la Sibiu, cuprinde județele Sibiu, Alba și Mureș;j) Comisia zonală 10, cu sediul la Buzău, cuprinde județele Buzău, Brăila, Galați, Vrancea;k) Comisia zonală 11, cu sediul la Târgu Jiu, cuprinde județele Gorj, Dolj, Mehedinți și Olt;l) Comisia zonală 12, cu sediul la Timișoara, cuprinde județele Timiș, Arad, Hunedoara și Caraș-Severin;m) Comisia zonală 13, cu sediul la Pitești, cuprinde județele Argeș, Dâmbovița, Teleorman și Vâlcea.4. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Fiecare comisie zonală are ca secretar, numit prin ordin al ministrului culturii, directorul executiv al direcției județene pentru cultură, respectiv a municipiului București, în care își are sediul comisia zonală.(2) Prin ordinul de desemnare prevăzut la alin. (1) se vor nominaliza și funcționarii din subordinea directorului executiv, cu atribuții în domeniul protejării monumentelor istorice care vor îndeplini atribuțiile secretarului, în situația în care acesta nu poate participa la lucrările comisiei zonale.5. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Membrii Comisiei, membrii secțiunilor de specialitate ale acesteia și cei ai comisiilor zonale au obligația ca, în cazul în care se abțin de la vot sau propun respingerea avizării, să motiveze aceste situații, în scris, cu consemnarea lor în procesul-verbal.6. La articolul 9, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Pentru evitarea conflictelor de interese, pe perioada exercitării mandatului, membrii nu vor asista la dezbaterile și la votul privind acele documentații supuse analizării și avizării la a căror pregătire, elaborare, verificare au participat sau participă aceștia, soții ori soțiile sau rudele de gradul I, precum și în cazul în care ar avea o relație contractuală, în desfășurare, inclusiv un raport de serviciu, cu persoane fizice ori juridice care au calitatea de elaborator, comanditar sau beneficiar al respectivelor documentații.7. La articolul 9, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) În scopul cunoașterii și asumării angajamentelor prevăzute la alin. (2), (4) și (5), membrii Comisiei, membrii secțiunilor de specialitate ale acesteia și cei ai comisiilor zonale semnează, până cel târziu la prima ședință la care participă, declarația privind confidențialitatea și imparțialitatea, potrivit modelului cuprins în anexa nr. 1.8. La articolul 10 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) absențe nemotivate, potrivit prevederilor prezentului regulament, respectiv absențe la 3 ședințe consecutive sau 4 absențe nemotivate, în cursul unui an calendaristic;9. La articolul 10 alineatul (1), după litera d) se introduce o literă nouă, litera d^1), cu următorul cuprins:d^1) necompletarea tuturor fișelor de vot sau netransmiterea acestora în termenul prevăzut la art. 17 alin. (9), la trei ședințe la care a participat;10. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Potrivit prezentului regulament, absențele membrilor pot fi motivate doar în situații legate de starea de sănătate sau evenimente familiale deosebite.11. La articolul 13, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) formulează propunerile de clasare, declasare, neclasare sau nedeclasare și schimbarea grupei de clasare a monumentelor istorice, care sunt înaintate spre analiză plenului Comisiei;12. La articolul 15 alineatul (1), literele l) și m) se modifică și vor avea următorul cuprins:l) propun, conform art. 33 alin. (2) din Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, avizul pentru documentațiile privind intervenții asupra monumentelor istorice clasate în grupa A din categoriile ansamblurilor și siturilor, cu excepția acelor documentații care se referă la imobile care beneficiază simultan și de regimul de protecție al monumentelor istorice care sunt clasate în grupa A din categoria m - monument și în una dintre categoriile II - Arhitectură, III - Monumente de for public sau IV - Monumente memoriale/funerare, atunci când nu intră sub incidența prevederilor de la lit. i);m) propun, conform art. 33 alin. (2) din Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, avizul pentru intervenții asupra imobilelor situate în zonele de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate, pentru care nu există documentații de urbanism avizate de Minister sau de serviciile publice deconcentrate, cu excepția intervențiilor asupra monumentelor clasate în grupa A;13. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Deciziile Comisiei, ale secțiunilor, ale Biroului Comisiei, precum și ale comisiilor zonale se iau, de regulă, cu majoritatea simplă a voturilor, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. În caz de balotaj, votul președintelui de ședință este hotărâtor.(2) Cvorumul de ședință este întrunit în condițiile prezenței a:a) cel puțin doisprezece membri, pentru ședințele plenului Comisiei;b) cel puțin patru membri, pentru ședințele Biroului Comisiei;c) cel puțin șase membri, pentru ședințele secțiunilor de specialitate ale Comisiei;d) cel puțin șapte membri, pentru ședințele comisiilor zonale.(3) În cazul neîntrunirii cvorumului menționat la alin. (2), ședința se reprogramează în cel mai scurt timp posibil.(4) Înaintea votului final ce va fi exprimat asupra fiecărui punct aflat pe ordinea de zi, în cazul în care există membri care se află în situația prevăzută la art. 18 alin. (8) și care nu pot participa la vot sau dacă la momentul votului lipsesc unii membri, președintele va verifica întrunirea cvorumului legal. Dacă nu se întrunește cvorumul de ședință prevăzut la alin. (2), președintele amână votarea până la întrunirea cvorumului legal sau decide reprogramarea conform prevederilor alin. (3).14. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Comisia, secțiunile de specialitate ale acesteia, Biroul Comisiei și comisiile zonale lucrează în ședințe ordinare și extraordinare.(2) Ședințele au loc, de regulă, după cum urmează: pentru comisiile zonale, una sau două ședințe, după caz, în prima ori a doua săptămână din lună; pentru secțiunile de specialitate, în a treia săptămână din lună; pentru Biroul și plenul Comisiei, în ultima săptămână din lună.(3) Ședințele Comisiei, ale Biroului Comisiei, secțiunilor de specialitate, precum și ale comisiilor zonale sunt conduse de către președinte sau, în lipsa acestuia, de către vicepreședinte ori de un președinte de ședință ales dintre membrii prezenți, situație care se consemnează în procesul-verbal.(4) Participarea la ședințe a membrilor Comisiei este obligatorie. Absențele motivate sau nemotivate se consemnează de către secretar în procesul-verbal.(5) În situații excepționale, secretariatul Comisiei poate convoca, în ședință extraordinară, Comisia, Biroul Comisiei sau secțiunile de specialitate ale Comisiei. Convocarea ședințelor extraordinare ale comisiilor zonale se face de către secretariatul acestora.(6) În funcție de disponibilitățile tehnice, ședințele se pot desfășura fără participarea fizică, în același spațiu, a tuturor funcționarilor implicați, membrilor comisiilor și invitaților, cu asigurarea dezbaterilor din comisie prin telefon sau videoconferință și comunicarea fișelor de vot completate de membri prin mijloace electronice.(7) Ședințele menționate la alin. (6) se desfășoară în baza dispoziției conducătorului compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului sau serviciului public deconcentrat, care asigură secretariatul, cu precizarea condițiilor specifice de desfășurare a acestora.(8) Membrii comisiilor de specialitate transmit, până la termenul stabilit de secretariatul comisiei, fișa de vot asumată prin semnătură.(9) Transmiterea fișelor de vot, prin mijloacele electronice, se face în termenul stabilit de secretariatul comisiei de specialitate, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice de la data finalizării ședinței, în caz contrar fiind aplicabile prevederile art. 10 lit. d^1).15. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Convocarea Comisiei, a Biroului Comisiei, a secțiunilor de specialitate ale acesteia sau a comisiilor zonale se face de către secretarii acestora.(2) Ordinea de zi, conținând documentații depuse cu cel puțin trei zile lucrătoare înainte de data ședinței, este stabilită de către secretarul Comisiei sau al secțiunii de specialitate ori de secretarii comisiilor zonale, după caz, și este făcută publică prin afișare la sediul sau pe site-ul Ministerului ori al serviciului public deconcentrat, după caz.(3) Pe ordinea de zi pot fi incluse, pentru a fi supuse analizei, și documentații, în vederea consultării prealabile.(4) Subiectele de pe ordinea de zi se analizează de către membrii Comisiei, ai Biroului Comisiei, ai secțiunilor de specialitate ale sale sau de către cei ai comisiilor zonale și, după caz, pe baza prezentării punctului de vedere al specialistului din cadrul Ministerului sau al serviciilor sale deconcentrate.(5) Fișele de vot sunt, în mod obligatoriu, completate, în partea introductivă, înainte de analiza în ședință, cu informații privind identificarea documentației și a obiectivului la care aceasta se referă, regimul de protecție, propunerile supuse analizei comisiei, punctele de vedere ale specialiștilor din cadrul compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului sau din cadrul serviciului public deconcentrat al Ministerului, cărora li sa repartizat lucrarea, potrivit modelului fișei de vot, sub semnătura acestora.(6) Propunerile se consemnează de fiecare membru, în fișa de vot, al cărei conținut este prevăzut în anexele nr. 2 și nr. 3, și se anexează la procesul-verbal al ședinței.(7) Nu pot participa la dezbaterile Comisiei, ale secțiunilor de specialitate ale acesteia sau ale comisiilor zonale și la vot persoanele care au contribuit direct sau indirect ori prin soț sau soție ori prin rude de gradul I la pregătirea/elaborarea/verificarea documentației supuse analizei, precum și persoanele fizice sau juridice care au calitatea de elaborator/comanditar/beneficiar al respectivelor documentații. Membrii comisiilor aflați în situația descrisă la art. 9 alin. (5) părăsesc sala înaintea dezbaterii și votului.(8) Membrii aflați în situația menționată la alin. (7) menționează în fișa de vot motivul pentru care nu pot participa la ședința respectivă, acesta fiind menționat și în procesul-verbal de ședință, de către secretar.(9) Pot participa la ședințele Comisiei, ale secțiunilor de specialitate ale acesteia sau ale comisiilor zonale funcționarii publici, angajații, colaboratorii din cadrul Ministerului/serviciului public deconcentrat care au ca atribuție/obligație prezentarea documentației/subiectului cuprinse/cuprins pe ordinea de zi, precum și specialiștii desemnați în acest scop, de către Institutul Național al Patrimoniului.(10) Persoanele interesate pot asista, în limita locurilor și a mijloacelor tehnice disponibile, la prezentările și dezbaterile din cadrul ședințelor Comisiei, ale secțiunilor de specialitate ale acesteia sau ale comisiilor zonale, în care se analizează, dezbat sau votează proiecte care se finanțează din fonduri publice, cu condiția să depună o solicitare scrisă în acest sens la secretariatul comisiei respective, în care să precizeze datele personale de identificare, depusă cel târziu până la începutul ședinței respective. Persoanele interesate care asistă la ședință nu au dreptul să intervină în cadrul discuțiilor sau să înregistreze ședința audio, foto, video și sunt obligate să părăsească sala înainte de momentul votului.(11) Se interzice participarea sau asistarea la ședințele comisiilor a persoanelor care tulbură desfășurarea ședințelor. Respectivele persoane vor părăsi sala de ședință la solicitarea președintelui sau a secretarului Comisiei. Secretarul Comisiei, împreună cu personalul de pază al instituției sau autorității, unde se desfășoară ședința, asigură o atmosferă de lucru calmă și echilibrată.(12) Prin excepție de la prevederile alin. (10), presa poate înregistra audio, foto sau video ședința, fără a asista la momentul votului, cu respectarea prevederilor legale referitoare la drepturile de autor și la datele cu caracter personal.(13) Arhitectul-șef, membru al comisiei zonale, nu participă la votul privind documentațiile referitoare la imobile din județul în care acesta activează ca arhitect-șef și pentru care urmează să semneze autorizația de construire sau de desființare.(14) Persoanele interesate pot interveni în cadrul discuțiilor, doar dacă președintele le dă cuvântul și cu încadrarea în timpul stabilit de acesta16. La articolul 21, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Secretarul alcătuiește ordinea de zi, întocmește procesul-verbal, asigură semnarea listei de prezență de către toți membrii Comisiei prezenți la fiecare ședință și colectează fișele de vot.(2) Procesul-verbal al ședinței cuprinde rezumatul dezbaterilor la fiecare subiect și rezultatul votului.17. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Fișa de vot cuprinde propunerea de avizare formulată de comisia de specialitate, precum și observațiile, recomandările și/sau condițiile propuse, certificate prin semnătură olografă.(2) Fișa menționată la alin. (1) se anexează la procesul-verbal al ședinței.(3) Procesul-verbal al ședinței poate fi consultat de membrii comisiei și ai comisiilor zonale, de funcționarii compartimentului de specialitate din Minister și de cei ai serviciilor sale deconcentrate și este pus la dispoziție conducerii Ministerului, demnitarilor, organelor și instituțiilor abilitate prin lege.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), fișa de vot este considerată validă dacă este semnată olograf și transmisă, în fotocopie, prin mijloace electronice, în situația ședințelor desfășurate conform prevederilor art. 17 alin. (6).(5) Fișa de vot utilizată în ședințele organizate în condițiile menționate la art. 17 alin. (6) este prevăzută în anexa nr. 3.18. La articolul 28, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) În procesul-verbal se consemnează rezumatul dezbaterilor și concluziile la fiecare subiect.(4) Concluzia dezbaterii, formulată de președinte, aprobată prin vot de membrii Comisiei se consemnează în fișa de vot prevăzută în anexa nr. 2.19. La articolul 30, alineatele (1^1) și (1^2) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1^1) În situațiile în care propunerile Comisiei/Biroului Comisiei/secțiunilor de specialitate sau ale comisiilor zonale fac necesare modificări sau completări ale documentației supuse avizării, care trebuie realizate până la emiterea avizului, propunerile se comunică de către Minister, prin compartimentul de specialitate, sau de către serviciile publice deconcentrate ale acestuia, după caz, beneficiarului documentației.(1^2) După realizarea modificărilor sau completărilor solicitate, Ministerul, respectiv serviciile publice deconcentrate emit avizul sau supun documentația completată unei noi analize a comisiei, după caz.20. La articolul 33, alineatele (2) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Contestațiile depuse cu respectarea termenului prevăzut la alin. (1) sunt comunicate spre a fi analizate și soluționate Biroului Comisiei împreună cu documentația, punctul de vedere prevăzut la art. 29 alin. (5) și punctele de vedere ale funcționarilor din cadrul compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Culturii, cărora li s-a repartizat lucrarea.................................................................................................(5) Contestația prevăzută la alin. (4) este transmisă Comisiei prin grija secretarului, în vederea analizării în plenul acesteia, cu respectarea termenului prevăzut mai sus, împreună cu documentația și punctele de vedere ale funcționarilor compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Culturii, cărora li s-a repartizat lucrarea.21. La articolul 34 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34(1) Pentru activitatea desfășurată în cadrul Comisiei, secțiunilor și comisiilor zonale, membrii acestora au dreptul la o indemnizație lunară, pentru fiecare dintre comisiile din care fac parte, care se stabilește prin ordin al ministrului culturii, precum și la decontarea cheltuielilor de deplasare și cazare, precum și a altor cheltuieli efectuate în vederea participării la ședințe, pe baza documentelor justificative.22. La articolul 34, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Indemnizațiile și decontarea cheltuielilor de participare la ședințe se plătesc de către:a) Minister, pentru membrii de drept sau invitații Comisiei și ai secțiunilor de specialitate ale acesteia, pe baza listei de prezență și a documentelor contabile justificative;b) serviciile publice deconcentrate ale Ministerului, care asigură secretariatul comisiilor zonale, pentru membrii comisiilor zonale menționate la art. 7 alin. (4), inclusiv pentru președinte, pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiei zonale respective, pe baza listei de prezență și a documentelor justificative.23. La articolul 34, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor alin. (4) lit. b), serviciile publice deconcentrate asigură plățile pentru indemnizații și cheltuieli de participare din venituri proprii.24. După articolul 35 se introduce un articol nou, articolul 35^1 cu următorul cuprins:  +  Articolul 35^1(1) Comisia, Biroul, secțiunile de specialitate ale acesteia și comisiile zonale au obligația să elaboreze un raport de activitate, la încheierea fiecărui an de activitate, precum și la încetarea mandatului, care să conțină prezentarea activității, precum și propuneri și observații pentru îmbunătățirea funcționării comisiilor, acesta urmând a se publica în Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice și pe pagina de internet a Ministerului Culturii.(2) Secretariatele sprijină comisiile în vederea întocmirii rapoartelor de activitate menționate la alin. (1).(3) Lista avizelor se publică trimestrial, pe pagina de internet a Ministerului Culturii și a serviciilor publice deconcentrate.25. La anexa nr. 1 „Declarația privind confidențialitatea și imparțialitatea“, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) pe durata mandatului, în calitate de membru sau invitat, nu voi asista la dezbaterile și la votul Comisiei, referitor la documentații la a căror pregătire/elaborare/verificare am participat sau particip și care sunt supuse analizării și avizării sau la a căror pregătire/elaborare/verificare au participat/ participă soțul sau soția, rudele de gradul I, precum și în cazul în care aș avea o relație contractuală cu persoane fizice ori juridice care au calitatea de elaborator/comanditar/beneficiar al respectivelor documentații;26. Anexa nr. 2 „Fișa de vot - exemplul A“ se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.27. Anexa nr. 3 „Fișa de vot - exemplul B“ se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDocumentațiile care nu au finalizat procesul de analizare/avizare în cadrul comisiilor zonale a căror competență teritorială a fost modificată prin efectul prevederilor art. I pct. 3 vor fi trimise, spre analizare, comisiei zonale competente, prin grija secretarului comisiei zonale, care va asigura înștiințarea beneficiarului/solicitantului.  +  Articolul IIIÎn termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, dar nu mai târziu de prima ședință a comisiilor din care fac parte, membrii Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, ai Biroului și ai secțiunilor de specialitate și ai comisiilor zonale au obligația să depună Declarația privind confidențialitatea și imparțialitatea, modificată potrivit art. I pct. 25.  +  Articolul IVModificarea structurii și componenței comisiilor zonale a căror competență teritorială a fost modificată prin efectul prevederilor art. I pct. 3 se va realiza fără a afecta mandatul aflat în curs al membrilor numiți și cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 7 alin. (1), (3) și (5) din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.173/2013, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul VÎn termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin ordin al ministrului culturii se vor desemna supleanții secretarilor prevăzuți la art. I pct. 1 și 4.  +  Articolul VIDirecția patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii și serviciile publice deconcentrate ale acestuia vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul VIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul culturii,
  Camelia Veronica Marcu,
  secretar general
  București, 7 decembrie 2020.Nr. 3.450.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 2 la regulament)
  FIȘA DE VOT
  - exemplul A -
  Fișa de vot nr. ....^1Anexa la procesul-verbal al ședinței^2 .............................. din data de ....................Nr. înregistrare^3: ..........................................Obiectivul^4: .................................................Regim de protecție^5: ......................................Adresa: .......................................................Faza^6: .......................................................Proiectant/elaborator: ....................................Beneficiar: ...................................................Se propune^7: ...............................................Punct de vedere^8: ..........................................Specialist DJC/DCMB/MC^9 .................................Semnătură: ..................................................DA = Propunerea comisiei formulată de președinte (supusă la vot membrilor comisiei, pentru care s-a constatat întrunirea numărului de voturi necesar luării unei decizii) - aviz favorabil/respingere; condiții/recomandări, după caz: .................................................................................NU = opinii separate motivate ale membrilor comisieiVot nominal cu privire la propunerea comisiei
  Nr. crt.Numele și prenumeleVotObservații/MotivațieSemnătura
  DaNu
  012345
  1.Președinte
  2.Membru
  3.Membru
  4.Membru
  .......................................

  Președinte de ședință,
  ...........................................
  (numele, prenumele și semnătura)
  Secretar,
  ...........................................
  (numele, prenumele și semnătura)
  ^1 Se trece numărul subiectului de pe ordinea de zi.^2 Se precizează comisia/structura comisiei: plenul Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice (CNMI), secțiune de specialitate a CNMI, Birou CNMI comisie zonală a monumentelor istorice (CZMI).^3 Nr. de înregistrare al documentației și instituția Ia care a fost înregistrată.^4 Imobilul la care se referă documentația.^5 Regimul de protecție/Codul din Lista monumentelor istorice/Codul din Repertoriul arheologic din România.^6 Faza de proiectare.^7 Prezentarea succintă a intervențiilor supuse avizării și alte aspecte relevante.^8 Exprimat de DJC/DCMB, CZMI, altă secțiune a CNMI, specialist MC.^9 Numele specialistului direcției județene pentru cultură (DJC), respectiv a municipiului București (DCMB) sau al ministrului culturii care a analizat documentația și a furnizat informația de la notele 3-8.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 3 la regulament)
  FIȘA DE VOT
  - exemplul B -
  Fișa de vot nr. .......
  Anexa la procesul-verbal al ședinței^1 ............. desfășurată în baza prevederilor art. 17 alin. 6 din Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, în data de .................
  Subiecte^2Observații^3Propunerea membrului comisiei
  1...................................................................................................
  2....................................................................................................
  3...................................................................................................
  ........................................................................................................
  ^1 Se precizează Comisia/structura: plenul Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice (CNMI), secțiune de specialitate a CNMI, Birou CNMI, comisie zonală a monumentelor istorice.^2 Se trece nr. de înregistrare al documentației și instituția Ia care a fost înregistrată și denumirea documentației, cu precizarea imobilului la care aceasta se referă și a fazei de proiectare.^3 Se trece regimul de protecție/Codul din Lista monumentelor istorice/Codul din Repertoriul arheologic din România; prezentarea succintă a aspectelor relevante referitoare la documentație; punctul de vedere, numele specialistului direcției județene pentru cultură, respectiv a municipiului București sau al ministrului culturii care a analizat documentația și a furnizat informația.
  -----