ORDIN nr. 2.179 din 22 decembrie 2020pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, precum și modificarea și completarea acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1289 din 24 decembrie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 14.351/2020 al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile:– art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2020 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018;– art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 și 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 12, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Până la finalizarea achizițiilor centralizate la nivel național prin semnarea contractelor subsecvente cu ofertanții desemnați câștigători, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale și altele asemenea, care fac obiectul acestor proceduri, se achiziționează de unitățile de specialitate prin care se derulează programele/intervențiile prevăzute la alin. (1), cu respectarea legislației în domeniul achiziției publice, la un preț de achiziție care nu poate depăși prețul de decontare aprobat în condițiile legii, în cazul medicamentelor, respectiv prețul de 40 lei/kg fără TVA, pentru achiziționarea laptelui praf care se acordă copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 și 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern.2. La articolul 13, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În contextul pandemiei cu virusul SARS-CoV-2, perioada de prescriere a medicației pentru bolnavii cu infecție HIV/SIDA și tuberculoză poate fi de până la 90/91/92 de zile, după caz.3. În anexa nr. 1, punctul 4 „Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2020“ se modifică și va avea următorul cuprins:4. Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2020
  - mii lei -
  PROGRAMELE NAȚIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂBuget de stat
  Credite de angajament aprobate în anul 2020Credite bugetare aprobateîn anul 2020
  I. Programul național de boli transmisibile, din care:1.308.4651.308.465
  Programul național de vaccinare436.572436.572
  Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare533.974533.974
  Programul național de supraveghere și control al infecției HIV307.179307.179
  Programul național de supraveghere și control al tuberculozei29.90229.902
  Programul național de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale și monitorizarea utilizării antibioticelor și a antibioticorezistenței838838
  II. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă1.7671.767
  III. Programul național de securitate transfuzională91.84991.849
  IV. Programele naționale de boli netransmisibile, din care:80.20880.208
  Programul național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin5.5835.583
  Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică1.1701.170
  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană46.79446.794
  Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice și centrale 16.43816.438
  Subprogramul de fertilizare in vitro și embriotransfer7.9067.906
  Programul național de evaluare a statusului vitaminei D1.1251.125
  Programul național de tratament pentru boli rare933933
  Programul național de management al registrelor naționale259259
  V. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate1.2311.231
  VI. Programul național de sănătate a femeii și copilului18.42418.424
  Total buget programe naționale de sănătate publică pentru anul 20201.501.9441.501.944
  TOTAL BUGET AN 20201.501.9441.501.944
  4. În anexa nr. 2, la capitolul I ,,Programele naționale de boli transmisibile“, titlul I.1 ,,Programul național de vaccinare“, litera F „Natura cheltuielilor eligibile“, punctele 2 și 5 se modifică și vor avea următorul cuprins:2. materiale sanitare: seringi de unică folosință, ace pentru seringi, cutii pentru colectarea deșeurilor înțepătoare, plasturi, halate de unică folosință, mănuși sterile; ................................................................................................5. obiecte de inventar cu caracter funcțional: calculatoare, copiatoare, fax, xerox, multifuncționale, hard diskuri/memorii externe, UPS-uri, distrugătoare documente, lăzi/genți izoterme, dispozitive de monitorizare a temperaturii;5. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.1, litera F, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:2^1. dezinfectanți: tampoane impregnate cu alcool pentru injecții, dezinfectanți de mâini pe bază de alcool;6. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.1, litera F, la punctul 3 „Prestări de servicii pentru:“, după subpunctul 3.11 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.12, cu următorul cuprins:3.12. asigurarea bunurilor de tipul vaccinului, materialelor sanitare și altor asemenea bunuri.7. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2 ,,Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare“, litera E „Indicatori de evaluare“, la punctul 1 „Indicatori fizici“, subpunctul 1.3.1 se modifică și va avea următorul cuprins:1.3.1. număr testări RT-PCR pentru identificarea SARS-CoV-2 efectuate: 2.540.540;8. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2, litera G ,,Unități de specialitate care implementează:“, punctul 4.37 se modifică și va avea următorul cuprins:4.37. S.C. MEDLIFE - S.A., cu cinci entități:4.37.1. laborator de biologie moleculară MedLife, București;4.37.2. laborator de biologie moleculară MedLife, Timișoara;4.37.3. laborator de biologie moleculară, Sf. Gheorghe - S.C. Policlinica de Diagnostic Rapid Medis - S.R.L.;4.37.4. laborator de biologie moleculară MedLife, Cluj-Napoca;4.37.5. laborator de anatomie patologică-medicină moleculară - Centrul Medical Panduri - S.A., București;9. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2, litera G, după subpunctul 4.161 se introduc patru noi subpuncte, subpunctele 4.162-4.165, cu următorul cuprins:4.162. Spitalul Clinic de Urgență pentru copii, Brașov; 4.163. S.C. PSIHOMED - S.R.L., Bacău; 4.164. S.C. ELYTIS LABORATORY - S.R.L., Iași; 4.165. S.C. EXPLORAMED - S.R.L., Teleorman, cu laborator de anatomie patologică-medicină moleculară în București.10. În anexa nr. 5, titlul IV.3.3 „Subprogramul de fertilizare in vitro și embriotransfer“, litera I „Unități de specialitate care implementează subprogramul“ se modifică și va avea următorul cuprins:I. Unități de specialitate care implementează subprogramul:1. Clinica Promed System - S.R.L. (Spitalul Wellborn) Târgoviște, cu două puncte de lucru:1.1. Spitalul Wellborn Băneasa, București;1.2. Spitalul Wellborn Militari, București;2. S.C. Life Line - Medical Center - S.R.L. București;3. S.C. MEDLIFE - S.A. București;4. Clinica Medicală «Gynera» - S.R.L. București;5. S.C. BIOGENESIS IVF - S.R.L. București;6. S.C. Clinica Polisano - S.R.L. Sibiu;7. Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie «Prof. Dr. Panait Sârbu» București;8. S.C. BABE - S.R.L. Sângeorgiu de Mureș;9. S.C. «Gynatal» - S.R.L. Timișoara;10. S.C. NEWLIFE-BM - S.R.L., Iași;11. S.C. Fertigyn - S.R.L. Iași;12. S.C. HIT-MED - S.R.L. Craiova;13. S.C. SAPIENS MEDICAL CENTER București;14. S.C. VIVAMED - S.R.L. Brașov; 15. IVF CLINIC-SL - S.R.L. Timișoara;16. S.C. EMBRYOS FERTILITY CLINIC - S.R.L. București;17. S.C. ANTALMED - S.R.L. - Centrul de diagnostic și tratament al infertilității Calla, Oradea.11. Anexa nr. 8^1 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   +  Articolul IITermenul de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 și 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește până la data de 31 martie 2021.  +  Articolul IIIDirecțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, precum și instituțiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Ionel Oprea,
  secretar de stat
  București, 22 decembrie 2020.Nr. 2.179.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 8^1 la normele tehnice)UNITATEA DE SPECIALITATE^1 ............................................JUDEȚUL ............................................
  CERERE DE FINANȚARE FUNDAMENTATĂ
  pentru serviciile medicale de testare RT-PCR realizate și raportate
  în cadrul Programului național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare
  Sursa de finanțare: buget de stat, titlul de cheltuieli^2 .........................pentru luna .........................Nr. .................. din ...................^1 Unitatea de specialitate este, după caz:a) direcția de sănătate publică (DSP);b) furnizorii publici de servicii medicale din subordinea Ministerului Sănătății;c) furnizorii publici de servicii medicale din subordinea autorităților administrației publice locale;d) furnizorii publici de servicii medicale din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii;e) furnizorii privați de servicii medicale;f) Institutul Național de Sănătate Publică (INSP);g) alte instituții publice aflate în relație contractuală cu direcțiile de sănătate publică.^2 Se consemnează titlul de cheltuieli:a) „Bunuri și servicii - AAPL“ - pentru activitatea implementată de furnizorii publici de servicii medicale din subordinea autorităților administrației publice locale;b) „Bunuri și servicii - DSP“ - pentru programele naționale de sănătate publică implementate de direcțiile de sănătate publică, furnizorii publici de servicii medicale din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii, furnizorii privați de servicii medicale sau Institutul Național de Sănătate Publică;c) „Transferuri“ - pentru programele naționale de sănătate publică implementate de furnizorii publici de servicii medicale din subordinea Ministerului Sănătății.
  - lei -
  Denumirea programului/activitățiiPrevedere bugetară aprobată pentru anul 2020Prevedere bugetară aprobată în trimestrul ...., inclusiv disponibilul din trimestrele anterioareSume finanțate (cumulat de la 1 ianuarie, inclusiv luna curentă)Plăți efectuate (cumulat de la 1 ianuarie până în ultima zi a lunii precedente celei pentru care se face solicitarea)Gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziție anteriorDisponibilSume necesare pentru luna curentă
  Total disponibil din cont rămas neutilizat la data solicitării, din care:Se utilizează în luna pentru care se solicită finanțareaTotal necesar pentru luna curentă, din care:Se acoperă din disponibilNecesar de alimentat
  012345 = 4/36 = 3 – 478 = 9 + 109 = 710
  Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare - testare RT-PCR
  Răspundem de realitatea, regularitatea și exactitatea datelor raportate.Reprezentant legalNumele și prenumele ......................Funcția ...........................................Semnătura ......................................Responsabil financiarNumele și prenumele ......................Funcția ...........................................Semnătura ......................................NOTE:1. Macheta se va completa distinct, pentru fiecare titlu de cheltuieli cu încadrarea în bugetul aprobat, în două exemplare, din care unul se depune la DSP, în situația în care unitatea de specialitate a încheiat contract cu direcția de sănătate publică, și, respectiv, la unitatea de asistență tehnică și management (UATM) din cadrul INSP, după caz.2. Cererea de finanțare fundamentată va fi însoțită de anexele:2.1. borderou centralizator al testelor RT-PCR realizate și raportate;2.2. desfășurătorul sau, după caz, desfășurătoarele privind evidența persoanelor testate RT-PCR, generat(e) din aplicația informatică Corona Forms, conform prevederilor art. 13 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătății nr. 1.829/2020 pentru aprobarea fluxului informațional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, validat(e) de direcțiile de sănătate publică. Validarea numărului de teste RT-PCR realizate și raportate de o unitate de specialitate, indiferent de subordonarea acesteia, se efectuează de către direcția de sănătate publică care asigură coordonarea asistenței medicale în teritoriul la nivelul căruia s-a realizat recoltarea probelor biologice, în termen de maximum două săptămâni de la transmiterea solicitării de validare de către unitățile de specialitate care au realizat testarea RT-PCR; 2.3. factura pentru contravaloarea testării RT-PCR realizate și raportate, în situația în care unitatea de specialitate a încheiat contract cu direcția de sănătate publică.Unitate de specialitate .....................BORDEROU CENTRALIZATORal testelor RT-PCR realizate și raportateRaportare pentru luna ......................
  Testare RT-PCR pentruNumărul de teste RT-PCR realizate și raportateTarif/test RT-PCR (lei)Sumă de decontat (lei)
  C0C1C2C3 = C1 x C2
  Persoanele eligibile din teritoriul arondat Direcției de Sănătate Publică 1......200
  Persoanele eligibile din teritoriul arondat Direcției de Sănătate Publică 2 ......200
  ......
  TOTAL:200
  Răspundem de realitatea, regularitatea și exactitatea datelor raportate.Reprezentant legalNumele și prenumele ................Funcția .....................................Semnătura ................................Responsabil financiarNumele și prenumele ...................Funcția .........................................Semnătura ...................................Coordonatorul activității/șef laboratorNumele și prenumele .....................Funcția ...........................................Semnătura .....................................Direcția de Sănătate Publică .....................BORDEROU CENTRALIZATORal testelor RT-PCR realizate și raportate Raportare pentru luna ...................... pentru sursa buget de stat, titlul „Bunuri și servicii - DSP“
  Testare RT-PCR pentruNumăr teste RT-PCR realizate și raportateTarif/test RT-PCR (lei)Sumă de decontat (lei)
  C0C1C2C3 = C1 x C2
  A. Direcția de Sănătate Publică ......200
  1. Furnizor public de servicii medicale din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii200
  2. Furnizor public de servicii medicale din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii200
  .....200
  B. Total furnizori publici de servicii medicale din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii = 1 + 2 + ...200
  1. Furnizor privat de servicii medicale .........200
  2. Furnizor privat de servicii medicale .........200
  ......200
  C. Total furnizori privați de servicii medicale = 1 + 2 + ...200
  1. UMF....200
  2. IML ......200
  .......200
  D. Total alte instituții = 1 + 2 + ....200
  TOTAL = A + B + C + D200
  Răspundem de realitatea, regularitatea și exactitatea datelor raportate.Reprezentant legalNumele și prenumele ..................Funcția .......................................Semnătura ..................................Responsabil financiarNumele și prenumele ....................Funcția ..........................................Semnătura ....................................Coordonatorul activității/șef laboratorNumele și prenumele ....................Funcția ........................................Semnătura ...................................Direcția de Sănătate Publică .....................
  BORDEROU CENTRALIZATOR
  al testelor RT-PCR realizate și raportate Raportare pentru luna .................
  pentru sursa buget de stat, titlul „Bunuri și servicii - AAPL“
  Testare RT-PCR pentruNumăr teste RT-PCR realizate și raportateTarif/test RT-PCR (lei)Sumă de decontat (lei)
  C0C1C2C3 = C1 x C2
  1. Furnizor public de servicii medicale din subordinea AAPL .........200
  2. Furnizor public de servicii medicale din subordinea AAPL .........200
  ......200
  Total furnizori publici de servicii medicale din subordinea AAPL = 1 + 2 + ...200
  Răspundem de realitatea, regularitatea și exactitatea datelor raportate.Reprezentant legalNumele și prenumele .................Funcția .......................................Semnătura ..................................Responsabil financiarNumele și prenumele ....................Funcția ........................................Semnătura ...................................Coordonatorul activității/șef laboratorNumele și prenumele ....................Funcția ........................................Semnătura ...................................
  ----