ORDIN nr. 3.192 din 22 decembrie 2020pentru modificarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1291 din 24 decembrie 2020    În temeiul prevederilor art. 47 alin. (8), art. 79 alin. (4) și art. 80 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere avizul Autorității pentru Digitalizarea României, comunicat prin Adresa nr. 4.693 din 22.12.2020,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IProcedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 17 mai 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 24 alineatul (1), literele a), b) și d) vor avea următorul cuprins:a) declarații fiscale, declarații de înregistrare și alte declarații întocmite de persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică, potrivit legii;b) cereri adresate de persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică Ministerului Finanțelor Publice/Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cum ar fi: cerere de informații despre contribuțiile de asigurări sociale declarate de angajatori, cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală, cerere de eliberare a cazierului fiscal, cerere de eliberare a unei adeverințe de venit, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislației fiscale, cereri de audiență, sesizări, petiții, reclamații, solicitări privind informațiile publice și altele asemenea;.............................................d) documente, acte sau fișiere emise de Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală la cererea persoanei fizice, persoanei juridice sau a altei entități fără personalitate juridică, cum ar fi: certificatul de atestare fiscală, adeverința de venit, fișierele de profil prevăzute de Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fișierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, precum și categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informații cu sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, și altele asemenea;2. La anexa nr. 1 la litera A.b), punctul 15.1 va avea următorul cuprins:15.1. Acte administrative fiscale, acte emise de organele fiscale în executarea legii, alte documente și fișiere, la cererea persoanei fizice, stabilite de Ministerul Finanțelor Publice/ Agenția Națională de Administrare Fiscală, conform competențelor legale.3. La anexa nr. 2 la litera A.b, punctul 12.1 va avea următorul cuprins:12.1. Acte administrative fiscale, acte emise de organele fiscale în executarea legii, alte documente și fișiere la cererea persoanei juridice, stabilite de Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală, conform competențelor legale.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor publice,
    Vasile-Florin Cîțu
    București, 22 decembrie 2020.Nr. 3.192.----