ORDIN nr. 241 din 23 decembrie 2020privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2020 pentru aprobarea Condițiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1288 din 24 decembrie 2020    Având în vedere prevederile art. 7^1 alin. (10), art. 22 alin. (1^1), art. 53, art. 55 alin. (1), art. 56 alin. (3), art. 57 alin. (1) și (6), art. 62 alin. (1) lit. h^3), art. 75 alin. (1) lit. d) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2020 pentru aprobarea Condițiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 25 septembrie 2020, se modifică după cum urmează:1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2021, ca urmare a eliminării tarifelor reglementate, consumul de energie electrică al clienților casnici din portofoliul unui furnizor de ultimă instanță care nu au ales o ofertă concurențială și nu au încheiat un contract pe piața concurențială se facturează de către furnizorul de ultimă instanță la prețul din oferta pentru serviciul universal, stabilit în conformitate cu prevederile din anexa la prezentul ordin.(2) În cazul clienților casnici din portofoliul unui furnizor de ultimă instanță care încheie, în baza uneia dintre ofertele concurențiale, transmisă conform prevederilor dintre anexa la prezentul ordin sau publicată, conform reglementărilor în vigoare, de către operatorul economic care are și calitatea de furnizor de ultimă instanță, un contract cu intrare în vigoare în perioada 1-31 ianuarie 2021, consumul de energie electrică realizat în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2021 și data intrării în vigoare a noului contract se facturează la prețul din oferta de serviciu universal comunicată de către furnizorul de ultimă instanță. (3) În cazul clienților casnici din portofoliul unui furnizor de ultimă instanță, care încheie cu un alt furnizor un contract concurențial cu intrare în vigoare în perioada 1-31 ianuarie 2021, consumul de energie electrică din perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2021 și data intrării în vigoare a contractului concurențial se facturează la prețul din oferta pentru serviciu universal comunicată de către furnizorul de ultimă instanță.(4) Operatorii economici care au și calitatea de furnizori de ultimă instanță, care încheie contracte concurențiale cu clienții casnici în condițiile prevăzute la alin. (2), includ într-o factură emisă în termen de maximum 90 de zile de la data încetării contractului încheiat în calitate de furnizor de ultimă instanță cu clientul casnic o regularizare comercială, astfel încât valoarea consumului de energie electrică realizat de acești clienți în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2021 și data încetării contractului încheiat cu furnizorul de ultimă instanță, rezultată după aplicarea regularizării, să fie aceeași cu valoarea care ar fi rezultat în condițiile aplicării, în aceeași perioadă, a ofertei concurențiale pe baza căreia a fost încheiat contractul concurențial.(5) Prin derogare de la prevederile pct. 4 subpct. 4.4 alin. (7) din Condițiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții casnici și noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanță, a condițiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță, a modelului facturii de energie electrică și a modelului convenției de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanță, cu modificările și completările ulterioare, precum și de la prevederile art. 27 alin. (1) din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 235/2019, cu modificările și completările ulterioare, în situația prevăzută la alin. (2) furnizorul de ultimă instanță are obligația de a emite factura cu decontul final ulterior emiterii facturii prevăzute la alin. (4) și de a o comunica clientului casnic în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data emiterii. (6) Furnizorii care încheie contracte cu clienții casnici în condițiile prevăzute la alin. (3) pot să ofere o reducere la prețul din oferta concurențială care să permită recuperarea de către client a diferenței față de prețul aplicat în perioadă cuprinsă între data de 1 ianuarie 2021 și data intrării în vigoare a contractului în regim concurențial.2. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Furnizorii de ultimă instanță au obligația de a informa clienții din portofoliul propriu cu privire la modificarea prețului energiei electrice furnizate în termenele prevăzute în contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții casnici ai furnizorilor de ultimă instanță și în contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanță, aprobate prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.3. Anexa se modifică și se completează după cum urmează:a) La articolul 3, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) furnizarea energiei electrice clienților noncasnici care nu beneficiază de serviciu universal:(i) care solicită încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice cu un furnizor de ultimă instanță;(ii) preluați pentru că nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, în condițiile prevăzute în Regulamentul de preluare de către furnizorii de ultimă instanță a locurilor de consum ale clienților finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.b) La articolul 4 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) în luna decembrie 2020, după aprobarea de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție și în luna ianuarie 2021, câte o informare conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care va avea atașată o ofertă pentru serviciul universal, care va conține cel puțin elementele prevăzute la art. 39 alin. (4) din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 235/2019, cu modificările și completările ulterioare, și cel puțin o ofertă concurențială.c) La articolul 7, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul clienților beneficiari de serviciu universal preluați de către furnizorii de ultimă instanță în condițiile prevăzute în regulamentul de preluare de către furnizorii de ultimă instanță a locurilor de consum ale clienților finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, se aplică prețul de ultimă instanță.d) Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Prețul de ultimă instanță (P_UI) se determină de către furnizorii de ultimă instanță, pentru fiecare lună, cu următoarea formulă:P_UI = p_ach + p_f [lei/MWh],unde:p_ach - prețul de achiziție a energiei electrice luat în considerare de către furnizorul de ultimă instanță, inclusiv Tg [lei/MWh];p_f - componenta de furnizare stabilită de către furnizorul de ultimă instanță, pentru o perioadă de aplicare (include costul activității de furnizare, costul participării în piețele centralizate administrate de către Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM“ - S.A. și profitul) [lei/MWh].(2) P_UI se aplică de către furnizorii de ultimă instanță:a) clienților beneficiari de serviciu universal preluați de către furnizorii de ultimă instanță pentru că nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, în condițiile prevăzute în Regulamentul de preluare de către furnizorii de ultimă instanță a locurilor de consum ale clienților finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei;b) clienților noncasnici care nu beneficiază de serviciu universal:(i) care solicită unui furnizor de ultimă instanță încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice;(i) preluați de către furnizorii de ultimă instanță pentru că nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă în condițiile prevăzute în Regulamentul de preluare de către furnizorii de ultimă instanță a locurilor de consum ale clienților finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.(3) Pentru un loc de consum preluat aparținând categoriilor de clienți prevăzute la alin. (2), furnizorul de ultimă instanță aplică P_UI în conformitate cu prevederile contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții casnici și noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanță.(4) Începând cu luna ianuarie 2021, furnizorii de ultimă instanță comunică Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei:a) valoarea P_UI și p_ach aferente lunii următoare, în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni;b) valoarea p_f aferentă unei perioade de aplicare, precum și perioada de aplicare a acesteia, în ultima zi lucrătoare a ultimei luni din perioada de aplicare a valorii p_f. Perioada de aplicare începe la data de 1 a lunii, nu poate fi mai mică de 3 luni și se termină în ultima zi a unei luni.(5) Prin derogare de la prevederile alin. (4), furnizorii de ultimă instanță ale căror decizii de desemnare intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2021 au obligația să transmită informațiile prevăzute la alin. (4) în prima zi lucrătoare a anului 2021.(6) În ziua lucrătoare următoare celei în care transmit către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei informațiile prevăzute la alin. (4), fiecare furnizor de ultimă instanță publică pe pagina proprie de internet valorile P_UI, p_f și p_ach.e) Articolul 10 se abrogă.  +  Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentului ordin, furnizorii de energie electrică asigură publicarea ofertelor de serviciu universal și a ofertelor concurențiale, în aplicația informatică „Comparator al ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice“, în conformitate cu reglementările în vigoare.  +  Articolul IIIFurnizorii de energie electrică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Dumitru Chiriță
    București, 23 decembrie 2020.Nr. 241.----