LEGE nr. 130 din 21 iulie 2000pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 31 iul    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 29 din 22 august 1997 privind Codul aerian, emisă în temeiul art. 1 lit. h) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 26 august 1997, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prevederile prezentului cod aerian se aplică tuturor activităţilor aeronautice civile, precum şi tuturor persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activităţile aeronautice civile respective în spaţiul aerian naţional şi pe teritoriul României."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - În sensul prezentului cod aerian, termenii şi definiţiile utilizate au următorul înţeles:3.1. accident: - eveniment legat de operarea unei aeronave, care se produce între momentul în care o persoană se imbarca la bordul acesteia cu intenţia de a efectua un zbor şi momentul în care toate persoanele aflate la bord sunt debarcate şi în cursul căruia: a) o persoană este ranita grav sau mortal datorită faptului ca se găseşte:- în aeronava;- în contact direct cu aceasta sau cu un obiect care este fixat în aeronava;- în contact direct cu o parte oarecare a aeronavei, inclusiv cu părţile care se detaseaza din aceasta;- expusă direct aspiratiei sau suflului motoarelor ori elicelor; b) aeronava suferă deteriorări, avarii sau cedari structurale, care altereaza caracteristicile de rezistenta structurală sau performanţele de zbor, necesita o reparatie importanţa care nu poate fi facuta în mod normal cu mijloacele existente la bord sau necesita înlocuirea elementelor deteriorate; c) aeronava a fost distrusa; d) aeronava a dispărut sau este total inaccesibila. Aeronava este considerată disparuta atunci când cautarile s-au încheiat oficial şi epava nu a fost localizata.Se exclud din categoria accidentelor următoarele situaţii:- la lit. a), decesul la bordul aeronavelor, provenit dintr-o cauza naturala; ranirea grava sau decesul oricărei persoane aflate la bord, ca urmare a unei tentative de sinucidere sau a neglijentei proprii; ranirile cauzate pasagerilor clandestini care se ascund în afară zonelor care sunt în mod normal accesibile pasagerilor şi echipajului;- la lit. b), când deteriorarea este limitată la accesoriile motorului sau când este vorba despre deteriorări limitate la elice, la extremitatile aripii, la antene, pneuri, frane, carenaje sau mici perforatii în invelis şi care nu periclitează siguranţa în zbor sau la sol a aeronavei;3.2. act de intervenţie ilicită - act produs în mod ilicit, cu intenţie, constând în: a) violenta împotriva uneia sau mai multor persoane la bordul unei aeronave la sol şi în zbor, dacă acel act poate să pericliteze siguranţa aeronavei respective; b) distrugere a unei aeronave în serviciu sau provocare de avarii unei astfel de aeronave, care o fac indisponibilă pentru zbor sau care îi pot periclita siguranţa în zbor; c) amplasare sau favorizare a amplasarii prin orice mijloace a unui dispozitiv sau a unei substanţe care poate distruge o aeronava aflată în serviciu sau îi poate provoca avarii care să o facă indisponibilă pentru zbor ori care îi poate periclita siguranţa în zbor; d) distrugere sau avariere a mijloacelor de navigaţie aeriană sau de intervenţie în funcţionarea lor, dacă un asemenea act poate periclita siguranţa aeronavelor în zbor; e) comunicare intenţionată a unor informaţii false, punând astfel în pericol siguranţa unei aeronave în zbor; f) folosirea ilegala a oricărui dispozitiv, substanţa sau arma pentru:- producerea unui act de violenta împotriva uneia sau mai multor persoane, care provoacă ranirea grava sau moartea acestora, pe un aeroport care deserveşte aviaţia civilă;- distrugerea sau avarierea grava a facilităţilor care aparţin aviaţiei civile sau a aeronavelor care nu sunt în serviciu, dar se afla pe acel aeroport, ori pentru întreruperea serviciilor aeroportului, dacă un asemenea act pune în pericol sau poate periclita siguranţa aeroportului;3.3. activităţi aeronautice civile - totalitatea activităţilor legate de proiectarea, construcţia, atestarea, reparaţia, întreţinerea şi operarea aeronavelor civile, a aerodromurilor şi a altor obiective de infrastructura aeronauticii civile, de dirijarea şi controlul traficului aerian, de informarea aeronautica şi meteorologica a operatorilor aerieni, de pregătirea şi perfecţionarea personalului aeronautic civil, precum şi a activităţilor aeronautice civile conexe acestora;3.4. activităţi aeronautice civile conexe - totalitatea serviciilor care contribuie direct la asigurarea desfăşurării activităţilor aeronautice civile;3.5. administrator al aerodromului - persoana fizica sau juridică care conduce şi gestionează un aerodrom aflat în proprietatea publică sau în proprietatea privată a unor persoane fizice ori juridice;3.6. aerodrom - suprafaţa delimitata pe pământ sau pe apa, care cuprinde, eventual, clădiri, instalaţii şi materiale, destinată să fie utilizata, în totalitate sau în parte, pentru sosirea, plecarea şi manevrarea la sol a aeronavelor. Aerodromul utilizat exclusiv pentru elicoptere se numeşte heliport;3.7. aeronava - aparatul care se poate menţine în atmosfera cu ajutorul altor reactii ale aerului decât cele asupra suprafeţei pământului;3.8. aeronave de stat - aeronavele folosite pentru servicii militare, vamale sau de poliţie;3.9. aeroport - aerodromul deschis pentru operaţiuni comerciale de transport aerian;3.10. aeroport internaţional - aeroportul nominalizat ca aeroport de intrare şi de plecare, destinat traficului internaţional al aeronavelor, şi în care sunt asigurate facilităţile de control pentru trecerea frontierei de stat, pentru controlul vamal, de sănătate publică, pentru controlul veterinar şi fitosanitar, precum şi pentru alte facilităţi similare;3.11. agent aeronautic civil - orice persoană fizica sau juridică autorizata sa desfăşoare activităţi aeronautice civile;3.12. ancheta administrativă - activitatea concretă de identificare, de strangere şi de analiza a informaţiilor pentru determinarea cauzelor, emiterea concluziilor şi, pe baza lor, stabilirea unor recomandări privind siguranţa zborurilor, precum şi formularea unor propuneri şi recomandări de imbunatatire a activităţilor în vederea prevenirii accidentelor şi incidentelor de aviatie;3.13. autorizare - confirmare oficială data printr-un document eliberat în conformitate cu prevederile reglementărilor aeronautice române prin care se atesta capacitatea deţinătorului de a desfăşura activităţile aeronautice civile menţionate în acest document;3.14. autorizaţie de operator aerian - documentul care atesta autorizarea unui operator aerian să efectueze activităţi de lucru aerian sau de aviatie generală;3.15. certificat de operator aerian - documentul care atesta capacitatea unui operator aerian de a efectua activităţi de transport aerian civil;3.16. certificat de navigabilitate - documentul individual, aflat obligatoriu la bordul fiecărei aeronave, prin care se atesta navigabilitatea acesteia;3.17. drept de trafic - dreptul unui operator aerian autorizat de a transporta pasageri, bagaje, mărfuri şi/sau posta pe o ruta aeriană care deserveşte doua sau mai multe aeroporturi interne ori internaţionale;3.18. facilităţi - totalitatea serviciilor şi baza materială asociata acestora, asigurate pe un aerodrom în legătură cu intrarea şi ieşirea aeronavelor, persoanelor, bagajelor, mărfurilor şi altele asemenea, în traficul aerian intern şi internaţional;3.19. incident - un eveniment, altul decât un accident, asociat cu utilizarea unei aeronave, care afectează sau ar putea afecta siguranţa exploatării;3.20. licentiere - confirmarea oficială data printr-un document eliberat de Ministerul Transporturilor, prin care se acordă deţinătorului dreptul de a exercita activităţile aeronautice civile menţionate în acest document;3.21. licenta de lucru în perimetrul infrastructurii aeroportuare document individual prin care se acordă unui agent economic dreptul de a desfăşura activităţi în perimetrul infrastructurii aeroportuare;3.22. licenta de transport aerian - document individual prin care unui operator aerian autorizat i se acordă dreptul de a efectua operaţiuni de transport aerian public, în condiţiile prevăzute în licenta;3.23. misiune - activitatea unui membru al echipajului din momentul în care acesta intră în serviciu, după o perioadă de odihnă corespunzătoare, dar înaintea începerii unui zbor sau a unei serii de zboruri, până în momentul în care acel membru al echipajului iese din serviciu după încheierea acelui zbor sau a seriei de zboruri;3.24. navigabilitate - caracteristica aeronavei pregătite pentru zbor, constând în conformarea acesteia la reglementările de admisibilitate la zbor;3.25. operarea aeronavei - folosirea aeronavei pentru scopuri de navigaţie aeriană, care include navigarea aeronavei. Orice persoană fizica sau juridică care efectuează operaţiuni cu aeronave, inclusiv în calitate de proprietar sau deţinător, cu sau fără drept legal de comanda asupra aeronavei, va fi considerată angajata în operarea aeronavei în înţelesul prezentului cod aerian;3.26. operator aerian - persoana fizica sau juridică autorizata şi/sau licentiata, angajata în operarea aeronavelor;3.27. pilot comandant - pilotul responsabil cu comanda şi siguranţa aeronavei pe durata zborului;3.28. plan de zbor - ansamblu de informaţii specifice unui zbor planificat sau unei porţiuni din acesta, transmise organelor care asigura serviciile de navigaţie aeriană;3.29. reglementări aeronautice - norme, proceduri sau standarde specifice activităţilor aeronautice civile;3.30. securitatea aeronautica - ansamblu de măsuri, resurse materiale şi forte umane, coordonate, mobilizate şi utilizate în scopul protecţiei aeronauticii civile împotriva actelor de intervenţie ilicite;3.31. serviciu de navigaţie aeriană - termen generic ce include serviciile de trafic aerian, serviciul de telecomunicaţii aeronautice, serviciile pentru asigurarea asistenţei meteorologice a navigaţiei aeriene, serviciile de căutare şi salvare, precum şi serviciile de informare aeronautica. Aceste servicii sunt asigurate în timpul tuturor fazelor de operare: apropiere, aerodrom şi ruta;3.32. servitute aeronautica - condiţii, restrictii, obligaţii, impuse sau recomandate de prevederile reglementărilor aeronautice naţionale şi/sau internaţionale în interesul siguranţei zborului aeronautic;3.33. siguranţa zborului - capacitate a activităţii aeronautice constând în evitarea afectării sănătăţii sau pierderii de vieţi omeneşti, precum şi a producerii de pagube materiale;3.34. tehnica aeronautica - tehnica folosită în aeronautica, care intra sub incidenţa normelor privind siguranţa zborului;3.35. trafic aerian - ansamblu de aeronave aflate în zbor la un moment dat, într-un spaţiu aerian determinat, şi, respectiv, de aeronave care se afla în suprafaţa de manevra a unui aerodrom;3.36. transportator aerian - operator aerian autorizat, deţinător al unei licenţe de transport aerian în termen de valabilitate;3.37. zona de siguranţă - zona adiacenta a unui aerodrom, indiferent de proprietar, definită cu scopul de a limita înălţimea obstacolelor şi de a preveni efectele negative de orice natura, directe şi/sau indirecte, asupra operarii aeronavelor şi ansamblului activităţilor aeronautice - în interesul siguranţei zborurilor aeronavelor şi securităţii aeronautice;3.38. zona de protecţie - zona adiacenta amplasamentelor mijloacelor de navigaţie aeriană şi meteorologice, indiferent de proprietar, delimitata cu scopul de a preveni interferentele negative de orice natura, directe şi/sau indirecte, asupra performantelor operationale ale acestor echipamente - în interesul siguranţei zborului aeronavelor;3.39. Zbor V.F.R. - zbor efectuat după regulile zborului la vedere."3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Ministerul Transporturilor, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale şi de autoritate de stat în domeniul aviaţiei civile, are următoarele atribuţii specifice: a) elaborează strategia de dezvoltare a aviaţiei civile, în conformitate cu politica economică a Guvernului şi cu planurile de dezvoltare a transporturilor; b) emite, în conformitate cu strategia de dezvoltare, precum şi cu reglementările şi recomandările organizaţiilor internaţionale de aviatie civilă la care România este parte contractantă, reglementări specifice care stau la baza desfăşurării serviciilor de transport aerian şi a exploatării infrastructurii aferente, precum şi a celorlalte activităţi aeronautice civile; c) reprezintă Guvernul, în domeniul aviaţiei civile, în organismele internaţionale specifice şi în relaţiile bilaterale cu alte state; d) asigura administrarea proprietăţii publice a statului din domeniul aviaţiei civile; e) emite reglementări obligatorii de autorizare şi/sau de licentiere a agenţilor aeronautici şi a operatorilor civili pentru efectuarea activităţilor aeronautice civile, eliberează, prelungeşte valabilitatea, validează, echivaleaza, suspenda şi retrage documentele de autorizare şi/sau de licentiere a agenţilor aeronautici şi a operatorilor civili; f) emite reglementări aeronautice obligatorii privind siguranţa traficului în transporturile aeriene şi supraveghează respectarea acestora; g) emite reglementări aeronautice obligatorii pentru efectuarea transporturilor aeriene de mărfuri periculoase; h) asigura reglementarea şi organizarea circulaţiei aeronavelor civile în spaţiul aerian naţional, în colaborare cu organele specializate ale Ministerului Apărării Naţionale; i) coordonează sistemul de securitate în domeniul aviaţiei civile; j) ancheteaza incidentele şi accidentele din domeniul aviaţiei civile; k) organizează şi exercită activităţile de registru, de inspecţie şi de control în aviaţia civilă; l) asigura certificarea tehnicii de aviatie civilă; m) emite reglementări aeronautice obligatorii privind atestarea, certificarea, licentierea şi brevetarea personalului aeronautic civil, organizează examene şi emite atestate, certificate, licenţe şi brevete pentru această categorie de personal; n) gestionează frecventele de telecomunicaţii alocate aviaţiei civile; o) asigura organizarea şi funcţionarea serviciilor civile de navigaţie aeriană în spaţiul aerian al României, aproba survolarea teritoriului naţional al României, organizat potrivit art. 10, precum şi decolarea şi aterizarea aeronavelor civile de pe şi pe aeroporturile situate pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile reglementărilor aeronautice specifice; p) autorizeaza efectuarea de lucrări în zonele de siguranţă şi de protecţie a infrastructurilor de transport aerian civil; r) asigura, împreună cu organele specializate ale ministerelor abilitate prin lege, asistenţa operaţiunilor de căutare şi de salvare a aeronavelor civile implicate în accidente; s) emite reglementări pentru uniformizarea definitiilor şi a abrevierilor utilizate în aviaţia civilă, în conformitate cu legislaţia internationala; t) autorizeaza funcţionarea aerodromurilor civile; u) organizează activitatea pentru constituirea fondului propriu de date statistice din domeniul aviaţiei civile; v) aproba tarifele de utilizare a infrastructurilor de transport aerian de interes public naţional; x) asigura cadrul legislativ şi reglementările necesare pentru dezvoltarea unui mediu concurential normal în domeniul transporturilor aeriene; y) aproba tarifele de examinare a personalului aeronautic civil în vederea obţinerii atestatelor, certificatelor, brevetelor şi licenţelor; z) aproba tarifele percepute de către societăţile comerciale, instituţiile publice şi organismele tehnice specializate, ca urmare a prestării activităţilor pentru care le-au fost delegate competente în conformitate cu prevederile prezentei legi."4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Ministerul Transporturilor asigura, direct sau prin delegare de competenţa unor organisme tehnice specializate, instituţii publice sau, după caz, societăţi comerciale autorizate, elaborarea şi punerea în aplicare a reglementărilor aeronautice corespunzătoare, pregătirea şi perfecţionarea profesională, precum şi atestarea personalului aeronautic civil, certificarea tehnicii de aviatie civilă, înmatricularea aeronavelor civile, inspecţia şi controlul acestora, controlul acestora, controlul, inspecţia, supravegherea şi autorizarea agenţilor aeronautici civili, dirijarea şi controlul traficului aerian în spaţiul aerian naţional, protecţia navigaţiei aeriene, anchetarea incidentelor şi a accidentelor de aviatie civilă, precum şi controlul tehnic şi inspecţia de siguranţă a zborului şi de securitate aeronautica pentru transportul aerian.Organismele tehnice specializate, instituţiile publice şi societăţile comerciale prevăzute la alin. 1 se vor finanta integral din tarife şi comisioane obţinute din prestaţiile respective.Delegarea de competente organismelor tehnice specializate sau societăţilor comerciale autorizate, menţionate la alin. 1, precum şi autorizarea sau licentierea agenţilor aeronautici civili în conformitate cu prevederile prezentului cod aerian se fac cu perceperea unor taxe sau tarife.Delegarea de competente se poate realiza în domenii de stricta specialitate, pentru care Ministerul Transporturilor trebuie să aibă compartimente de specialitate."5. La articolul 7, litera a) va avea următorul cuprins:"a) spaţiul de trafic aerian ce reprezintă porţiunea din spaţiul aerian naţional unde se permite activitatea aeronautica, precum şi pe terenurile destinate decolarilor şi aterizarilor, indiferent de apartenenţa şi de natura activităţii de zbor;"6. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Clasificarea spaţiului aerian naţional din punct de vedere al asigurării serviciilor de trafic aerian se stabileşte în conformitate cu standardele elaborate de organizaţiile internaţionale de aviatie civilă la care România este parte contractantă."7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - În timp de pace Ministerul Transporturilor, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale, organizează spaţiul aerian naţional şi stabileşte principiile şi regulile de folosire a acestuia pentru activităţile aeronautice civile sau militare, după caz."8. Titlul secţiunii a II-a din capitolul III va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA a II-aTraficul aerian"9. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Reglementările în domeniul traficului aerian în spaţiul aerian naţional se aplică zborurilor tuturor aeronavelor, indiferent de categoria şi de naţionalitatea acestora.Aeronavele de stat sunt supuse prevederilor alin. 1 atunci când zborul lor se efectuează în spaţiul aerian naţional repartizat aviaţiei civile."10. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - În spaţiul aerian naţional repartizat aviaţiei civile traficul aerian este permis după cum urmează: a) aeronavelor civile, în baza unei aprobări corespunzătoare acordate în conformitate cu prevederile reglementărilor aeronautice specifice; b) aeronavelor de stat româneşti, în conformitate cu reglementările specifice; c) aeronavelor militare străine, inclusiv celor care transporta trupe, armament, tehnica de lupta, materiale militare, materiale periculoase şi orice alte tipuri de incarcatura, care, prin natura lor, pot afecta siguranţa naţionala, conform aprobării de survol acordate de Ministerul Transporturilor, cu avizul Ministerului Apărării Naţionale."11. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Toate aeronavele civile care survoleaza teritoriul României au obligaţia achitării unor tarife pentru utilizarea instalaţiilor şi serviciilor de navigaţie aeriană.Tarifele prevăzute la 0alin. 1 sunt nediscriminatorii pentru aceleaşi categorii de zboruri, indiferent de naţionalitatea operatorilor aerieni şi a statului de înmatriculare.Sunt scutite de la plata tarifelor prevăzute la alin. 1 următoarele categorii de zboruri: a) zborurile V.F.R.; b) zborurile militare efectuate de aeronave militare româneşti, iar în cazul aeronavelor militare străine, pe bază de reciprocitate; c) zborurile efectuate exclusiv pentru transportul în misiune oficială al monarhilor domnitori şi al familiilor lor apropiate, al sefilor de stat, al sefilor de guvern şi al ministrilor. În toate cazurile misiunile oficiale vor fi confirmate prin indicatorul de statut corespunzător pe planul de zbor; d) zborurile de căutare şi salvare autorizate de un organ competent SAR; e) zborurile terminate la aerodromul de la care aeronava a decolat şi în timpul cărora nu s-a efectuat nici o aterizare intermediara; f) zborurile efectuate de aeronave a căror masă maxima certificată la decolare este strict mai mica de doua tone; g) zborurile-şcoala executate exclusiv în cadrul examinarilor în vederea obţinerii licenţei sau a unei calificări pentru echipajul de comanda şi, pentru aceasta, este confirmată prin menţiunea corespunzătoare pe planul de zbor; h) zborurile efectuate exclusiv în scopul verificării sau testarii echipamentelor folosite sau care se intenţionează să fie folosite ca mijloace de sol pentru navigaţia aeriană, precum şi pentru zborurile de verificare a aeronavelor ce urmează să execute zboruri conform lit. c) din prezentul articol; i) alte categorii de aeronave prevăzute de lege.Pot fi scutite, total sau parţial, de plată tarifelor prevăzute la alin. 1 şi alte categorii de aeronave sau de zboruri, cu aprobarea Ministerului Transporturilor."12. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se efectuează numai pe aerodromurile autorizate."13. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Este interzis ca aeronavele civile sa decoleze sau sa aterizeze pe alte aerodromuri civile decât cele autorizate, cu excepţia cazurilor de forta majoră, precum şi aeronavelor folosite pentru practicarea unor sporturi aeronautice, a aeronavelor care aterizeaza din dispoziţia Ministerului Transporturilor şi/sau a Ministerului Apărării Naţionale, ca şi a altor aeronave pentru care se stabilesc derogări de la prevederile acestui articol prin reglementări specifice emise de Ministerul Transporturilor."14. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Faptele şi actele juridice petrecute la bordul aeronavelor civile înmatriculate în România, precum şi statutul juridic al încărcăturii aflate la bordul acestora, în timpul unui zbor internaţional, dincolo de granitele României, sunt reglementate de legislaţia română, dacă prin acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte contractantă nu s-a stabilit altfel."15. La articolul 18, alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - O aeronava civilă poate fi înmatriculată în Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile, numai dacă: a) poseda un certificat de tip valid, emis sau echivalat de Ministerul Transporturilor; b) poseda un certificat de navigabilitate valid, emis sau echivalat de Ministerul Transporturilor; c) satisface cerinţele reglementărilor naţionale privind nivelul de zgomot şi de emisii toxice; d) nu este înregistrată în alt stat şi satisface una dintre următoarele situaţii:- aparţine unei persoane fizice sau juridice române ori unui cetăţean străin cu domiciliul sau reşedinţa în România sau unei persoane juridice străine, constituită în mod legal, care desfăşoară activităţi economice în conformitate cu legislaţia română, iar aeronava civilă respectiva îşi are baza şi este utilizata, în principal, în România;- aparţine unei persoane fizice sau juridice a unui stat străin cu care România a încheiat o convenţie prin care cele doua state îşi acorda reciproc tratamentul naţional în ceea ce priveşte regimul de înmatriculare a aeronavelor civile;- aparţine Guvernului sau statului român."16. La articolul 21, litera d) va avea următorul cuprins:"d) dreptul de a ipoteca ori de a greva aeronava civilă sau componente ale acesteia cu orice drept real asemănător, constituit ca garanţie a plăţii unei datorii, cu condiţia ca un asemenea drept să fie constituit conform legii statului de înmatriculare şi transcris în registrul de sarcini al statului de înmatriculare a aeronavei civile."17. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Aerodromurile civile pot fi proprietate publică sau proprietate privată a persoanelor fizice ori juridice, după caz, iar din punct de vedere operational pot fi deschise sau închise circulaţiei aeriene publice."18. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Înfiinţarea, funcţionarea şi dezafectarea aerodromurilor civile sunt supuse reglementărilor aeronautice specifice, emise de Ministerul Transporturilor cu avizul ministerelor abilitate, prin care se stabilesc cerinţele tehnice, operationale şi procedurale."19. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - Toate aerodromurile deschise pentru operarea aeronavelor civile trebuie să fie autorizate de către Ministerul Transporturilor din punct de vedere al îndeplinirii cerinţelor tehnice, operationale, de siguranţă a zborului, de securitate aeronautica şi de protecţie a mediului, potrivit reglementărilor aeronautice interne în vigoare şi acordurilor sau convenţiilor internaţionale la care România este parte.Ministerul Transporturilor va tine un registru de evidenta a tuturor aerodromurilor civile autorizate din România."20. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - Agenţii economici şi, după caz, organele specifice ale autorităţii de stat, care desfăşoară activităţi pe aerodromuri civile, au obligaţia de a respecta normele stabilite, în temeiul prezentului cod aerian şi al reglementărilor aeronautice, de către administratorii acestora în interesul public şi al dezvoltării transporturilor aeriene.Toate activităţile care se derulează în perimetrul unui aerodrom civil se desfăşoară sub unica şi directa coordonare a administratorului aerodromului.Agenţii economici care desfăşoară activităţi în perimetrul infrastructurii aeroportuare trebuie să deţină o licenta de lucru în acest perimetru, eliberata de Ministerul Transporturilor."21. Articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - Instalaţiile şi echipamentele aeroportuare, inclusiv cele radioelectrice şi meteorologice, precum şi serviciile de navigaţie aeriană sunt accesibile, fără discriminare, tuturor aeronavelor civile."22. La articolul 31, după alineatul 1 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:"Ministerul Transporturilor emite reglementări specifice privind principiile generale de stabilire şi aplicare a tarifelor menţionate în alineatul precedent."23. La articolul 31, alineatul 2 litera h) şi alineatul 3 vor avea următorul cuprins:"h) aeronavele care aterizeaza din dispoziţia Ministerului Transporturilor şi/sau a Ministerului Apărării Naţionale;............................................................................Pot fi scutite, total sau parţial, de la plata tarifelor prevăzute la alin. 1 şi alte categorii de aeronave sau zboruri, cu aprobarea Ministerului Transporturilor."24. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - În aeronautica civilă funcţionează personal aeronautic civil, precum şi alte categorii de personal."25. La articolul 33, alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Personalul aeronautic civil trebuie să fie titularul unui atestat, brevet sau certificat corespunzător."26. La articolul 34, alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - Personalul aeronautic civil navigant cuprinde: a) personalul care constituie echipajul de conducere de la bordul aeronavelor civile: piloti, navigatori, mecanici şi/sau ingineri de bord şi operatori radionaviganti; b) personalul tehnic sau auxiliar de la bordul aeronavelor civile, calificat pentru tipul sau categoria respectiva de aeronava civilă, care, neparticipand la conducerea acestora, exercita la bord servicii cu privire la pasageri, mărfuri sau aparatura specială a aeronavelor în zbor, activităţi de control tehnic, la sol şi în zbor, în vederea constatării stării de navigabilitate, precum şi activităţi de verificare în zbor a funcţionarii echipamentelor de protecţie a navigaţiei aeriene."27. Articolul 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - Personalul aeronautic civil nenavigant cuprinde personalul tehnic calificat, care lucrează direct la planificarea şi pregătirea operationala a zborurilor, la proiectarea, construirea, controlul, omologarea, certificarea, pregătirea, exploatarea, întreţinerea şi repararea tehnicii aeronautice, precum şi personalul care desfăşoară activităţi de control şi dirijare a zborurilor."28. La articolul 36, alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Echipajul se afla în subordinea comandantului de aeronava civilă, care este desemnat, de către operatorul aerian, pentru fiecare zbor."29. La articolul 38, alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - Comandantul de aeronava civilă răspunde de pregătirea şi executarea în siguranţa a fiecărui zbor şi, în acest scop, el este obligat să respecte reglementările aeronautice şi documentele tehnice, în vigoare."30. La articolul 39, alineatul 2 se abroga, iar alineatul 3 va avea următorul cuprins:"În timpul zborului comandantul de aeronava civilă nu poate să îşi delege responsabilităţile. Dacă însă comandantul de aeronava civilă este împiedicat, din orice cauza, în cursul zborului sau la sol, să îşi îndeplinească funcţia şi, în lipsa desemnării prealabile a unei alte persoane pentru a-l înlocui, funcţia de comandant de aeronava civilă va fi exercitată de ceilalţi membri ai echipajului de conducere, în ordinea stabilită de reglementările specifice în vigoare."31. La articolul 40, alineatele 2 şi 3 vor avea următorul cuprins:"Dispoziţiile date de comandantul de aeronava civilă în timpul zborului, în scopul asigurării siguranţei zborului, sunt obligatorii pentru toate persoanele aflate la bord.Comandantul de aeronava civilă poate debarca orice membru al echipajului şi orice pasager la o escala intermediara, pentru motive determinate de siguranţă zborului şi de păstrarea ordinii în aeronava civilă."32. Articolul 41 va avea următorul cuprins:"Art. 41. - La sol comandantul de aeronava civilă are obligaţia sa întreprindă demersurile necesare, în cazul unei reţineri a aeronavei sale sau în cazul unor măsuri similare luate cu privire la echipaj, pasageri sau incarcatura."33. La articolul 43, alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 43. - Prin derogare de la prevederile art. 37 se poate desemna în funcţia de comandant de aeronava civilă şi o altă persoană autorizata decât pilotul comandant."34. Titlul capitolului VII va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL VIIOperaţiuni aeriene civile"35. Articolul 44 va avea următorul cuprins:"Art. 44. - Operaţiunile aeriene civile care pot fi efectuate pe teritoriul României se clasifica astfel: a) operaţiuni de transport aerian public; b) operaţiuni de aviatie generală; c) operaţiuni de lucru aerian."36. Titlul secţiunii a II-a din capitolul VII va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA a II-aOperaţiuni de transport aerian public"37. Articolul 45 va avea următorul cuprins:"Art. 45. - Operaţiunile de transport aerian public sunt transporturile de pasageri, bagaje, mărfuri şi posta, executate pe baze comerciale de către operatori aerieni care poseda certificat de operator aerian şi licenta de transport aerian, prin curse regulate sau neregulate. Transporturile aeriene internaţionale de pasageri, bagaje, mărfuri şi posta sunt supuse acordurilor şi convenţiilor înternationale în domeniul transporturilor aeriene la care România este parte."38. Articolul 50 va avea următorul cuprins:"Art. 50. - Operatorii aerieni români, deţinători ai unui certificat de operator aerian în termen de valabilitate, pot efectua transporturi aeriene publice interne şi internaţionale, prin curse regulate sau neregulate, numai în urma obţinerii unei licenţe de transport aerian, eliberata de Ministerul Transporturilor.Excepţiile de la prevederile alin. 1 se stabilesc de Ministerul Transporturilor prin reglementări specifice.Operatorii aerieni străini pot efectua transporturi aeriene publice, prin curse regulate sau neregulate, spre sau dinspre România, pe baza drepturilor de trafic acordate de Ministerul Transporturilor, în conformitate cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.Ministerul Transporturilor emite reglementări aeronautice privind desfăşurarea activităţilor de transport aerian public."39. Titlul secţiunii a III-a a capitolului VII va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA a III-aOperaţiuni de lucru aerian şi aviatie generală"40. Articolul 51 va avea următorul cuprins:"Art. 51. - Operaţiunile de aviatie generală cuprind transporturile aeriene în interes propriu şi alte zboruri, precum:- zboruri în interes propriu;- zboruri particulare;- zboruri-şcoala;- zboruri sportive.Transporturile aeriene în folos propriu cuprind transporturile în interes propriu şi transporturile în interes personal, ca operaţiuni de aviatie generală.Transporturile aeriene în folos propriu sunt operaţiunile de aviatie generală executate de o persoană fizica sau juridică, fără perceperea unui tarif sau a echivalentului acestuia în bunuri ori servicii, utilizându-se aeronave civile proprii sau închiriate, care constituie accesoriul unei alte activităţi economice executate de persoana respectiva, beneficiarul transportului.Transporturile aeriene în interes personal sunt activităţi de aviatie generală executate de persoane fizice cu aeronave proprii sau închiriate pentru transportul de bunuri proprii şi/sau de persoane, pentru nevoile proprii, exclusiv în scop necomercial.Zborurile în interes propriu reprezintă operaţiunile aeriene civile, altele decât transporturile în folos propriu, efectuate de deţinătorii de aeronave civile, persoane fizice sau juridice, pentru şi în susţinerea nevoilor activităţilor proprii.Zborurile particulare reprezintă operaţiunile aeriene, altele decât cele de transport în interes personal, efectuate de deţinătorii de aeronave civile, persoane fizice, exclusiv în scop necomercial.Zborurile sportive reprezintă operaţiunile aeriene civile efectuate de persoane fizice sau juridice, utilizându-se aeronave civile proprii sau închiriate, exclusiv în scop sportiv.Zborurile-şcoala reprezintă operaţiunile aeriene civile organizate de persoane juridice în scopul iniţierii, pregătirii, instruirii şi perfecţionării personalului aeronautic navigant.Operatorii aerieni români care efectuează operaţiuni de lucru aerian sau de aviatie generală pe teritoriul României sunt obligaţi sa încheie contracte de asigurare pentru pagube produse terţilor. Plafonul minim al politelor de asigurare încheiate în acest caz se stabileşte prin hotărâre a Guvernului."41. Titlul capitolului VIII se abroga.42. Articolul 52 va avea următorul cuprins:"Art. 52. - Operaţiunile de lucru aerian sunt activităţile efectuate de operatori aerieni pentru nevoile industriei, agriculturii, silviculturii, sănătăţii publice şi protecţiei mediului, de căutare şi salvare, cercetare ştiinţifică, fotografiere, monitorizare, publicitate, precum şi în alte scopuri, pe baza autorizaţiei şi/sau a licenţei eliberate de Ministerul Transporturilor.Ministerul Transporturilor va emite reglementările privind autorizarea şi/sau licentierea operatorilor aerieni pentru desfăşurarea operaţiunilor de lucru aerian pe teritoriul României.Operatorii aerieni români autorizaţi pot desfăşura operaţiuni de lucru aerian pe teritoriul României cu aeronave înmatriculate în alt stat, numai în urma obţinerii unei licenţe corespunzătoare, eliberata de Ministerul Transporturilor."43. Articolul 53 va avea următorul cuprins:"Art. 53. - Ministerul Transporturilor va emite reglementările aeronautice privind desfăşurarea operaţiunilor de aviatie generală."44. Capitolul IX devine capitolul VIII.45. Articolul 55 va avea următorul cuprins:"Art. 55. - Ministerul Transporturilor va statua principiile directoare, limitarile şi măsurile corespunzătoare privind protecţia mediului, specifice acestui domeniu.Ministerul Transporturilor adopta politici de stimulare a implementarii tehnologiilor moderne nepoluante în aviaţia civilă."46. La articolul 58 alineatul 1, literele b) şi c) vor avea următorul cuprins:"b) să asigure o corelatie între nivelul de zgomot şi efectul acestuia asupra populaţiei şi mediului; c) să fie în conformitate cu reglementările, standardele, practicile, recomandările şi procedeele elaborate de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale, Conferinţa Europeană a Aviaţiei Civile şi de alte organizaţii internaţionale de aviatie civilă la care România este parte şi, de asemenea, să asigure controlul respectării acestor reglementări;"47. Articolul 59 va avea următorul cuprins:"Art. 59. - Ministerul Transporturilor, la solicitarea administratorului aeroportului, poate aproba măsuri temporare şi derogări ce permit operarea aeronavelor civile, care au impact semnificativ asupra mediului."48. La articolul 60, litera g) va avea următorul cuprins:"g) aeronavele care aterizeaza din dispoziţia Ministerului Transporturilor şi/sau a Ministerului Apărării Naţionale."49. Capitolul X devine capitolul IX.50. Articolul 61 va avea următorul cuprins:"Art. 61. - Reglementările legale din România referitoare la siguranţa zborului în spaţiul aerian naţional se aplică oricărei aeronave civile, indiferent de statul de înmatriculare, precum şi echipajului şi călătorilor aflaţi la bord."51. Articolul 62 va avea următorul cuprins:"Art. 62. - În scopul asigurării siguranţei zborului Ministerul Transporturilor emite şi revizuieste ori de câte ori este cazul reglementări aeronautice specifice, conforme cu reglementările, standardele, practicile recomandate şi procedurile elaborate de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale şi de alte organisme internaţionale de aviatie civilă la care România este parte, şi asigura controlul respectării acestora."52. Titlul secţiunii a II-a a capitolului X va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA a II-aAutorizarea agenţilor aeronautici civili"53. Articolul 63 va avea următorul cuprins:"Art. 63. - În scopul realizării siguranţei zborurilor următoarele categorii de agenţi aeronautici civili sunt supuşi controlului, evaluării şi autorizării, precum şi supravegherii permanente de către Ministerul Transporturilor, direct sau prin organisme tehnice specializate, instituţii publice sau societăţi comerciale autorizate, cărora li se deleagă competente în acest sens: a) operatori aerieni, în funcţie de operaţiunile aeriene civile pe care le desfăşoară; b) agenţi aeronautici civili care au ca obiect de activitate proiectarea, încercările de tip şi specializate, fabricatia, depozitarea, distribuţia, întreţinerea şi reparaţiile curente şi generale ale aeronavelor civile, motoarelor şi elicelor acestora, precum şi a componentelor, furnizarea de materiale şi piese de schimb avionabile; c) agenţi aeronautici civili care desfăşoară activităţi de proiectare, construcţii, montaj, reparaţii pentru obiective care aparţin aviaţiei civile; d) agenţi aeronautici civili care au ca obiect de activitate dirijarea şi controlul traficului aerian, informarea aeronautica şi serviciile meteorologice pentru aeronautica, protecţia navigaţiei aeriene, precum şi activităţile aeroportuare; e) agenţi aeronautici civili care se ocupa cu formarea şi perfecţionarea personalului aeronautic civil; f) alte categorii de agenţi aeronautici civili care au ca obiect de activitate orice alt domeniu aeronautic conex."54. Articolul 64 va avea următorul cuprins:"Art. 64. - Ministerul Transporturilor emite reglementările, standardele şi procedurile privind autorizarea agenţilor aeronautici civili."55. Articolul 66 va avea următorul cuprins:"Art. 66. - Activităţile aeronautice civile se efectuează de către personalul atestat în acest scop.Ministerul Transporturilor emite reglementări specifice privind categoriile de personal aeronautic civil supus atestării, precum şi planurile tematice de pregătire, examinare teoretică şi practica.Orice persoană care face dovada absolvirii unui curs sau a unui program corespunzător de pregătire de specialitate aeronautica poate solicita atestarea ca personal aeronautic civil pentru acea specialitate."56. Articolul 69 va avea următorul cuprins:"Art. 69. - Brevetele şi licentele emise de alte state pot fi recunoscute sau validate în România numai dacă criteriile în baza cărora au fost eliberate se situeaza cel puţin la nivelul standardelor minime recomandate de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale sau de alte organizaţii internaţionale de profil şi dacă sunt acceptate în reglementările specifice române."57. Articolul 70 va avea următorul cuprins:"Art. 70. - Examenele medicale ale candidaţilor care solicită atestarea ca personal aeronautic civil pot fi efectuate numai de către o instituţie medicală autorizata în acest sens."58. La articolul 74 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:"Ministerul Transporturilor poate stabili categorii de aeronave şi parasute care, prin excepţie de la prevederile art. 73, pot efectua zboruri fără a deţine certificat de tip şi/sau de navigabilitate."59. Articolul 76 va avea următorul cuprins:"Art. 76. - În scopul asigurării siguranţei zborului Ministerul Transporturilor împreună cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu avizul ministerelor interesate stabilesc zonele supuse servituţilor de aeronautica civilă aferente aerodromurilor şi amplasarii echipamentelor de protecţie a navigaţiei aeriene."60. Capitolul XI devine capitolul X.61. Articolul 80 va avea următorul cuprins:"Art. 80. - Ministerul Transporturilor este autoritatea de stat responsabilă pentru dezvoltarea, implementarea şi aplicarea acestui program."62. Capitolul XII devine capitolul XI.63. La articolul 82 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:"Ministerul Transporturilor este, de asemenea, autoritatea de stat responsabilă pentru stabilirea reglementărilor privind facilităţile aeronautice minime obligatorii."64. Capitolul XIII devine capitolul XII.65. Articolul 83 va avea următorul cuprins:"Art. 83. - În spaţiul aerian naţional, precum şi pe teritoriulRomâniei operaţiunile de căutare şi salvare a aeronavelor civile aflate în primejdie şi a supravietuitorilor unui accident de aviatie se realizează prin sistemul naţional de căutare şi salvare."66. Articolul 86 va avea următorul cuprins:"Art. 86. - Toate autorităţile publice, precum şi persoanele fizice şi juridice solicitate au obligaţia de a acorda asistenţa în cazul operaţiunilor de căutare şi de salvare, urmărindu-se prioritar salvarea vietilor omeneşti, precum şi prevenirea amplificarii daunelor şi conservarea dovezilor esenţiale pentru anchetarea adecvată a accidentelor."67. Capitolul XIV devine capitolul XIII.68. La articolul 88, alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Scopul anchetei administrative îl reprezintă determinarea reală a cauzelor şi împrejurărilor care au condus la producerea incidentului sau accidentului de aviatie civilă, precum şi identificarea măsurilor preventive corespunzătoare."69. Capitolul XV devine capitolul XIV.70. La articolul 93, literele a), c), d) şi e) vor avea următorul cuprins:"a) lipsa documentelor obligatorii individuale sau de bord, prevăzute de reglementările în vigoare;............................................................................ c) delestarea neautorizata a combustibilului sau delestarea acestuia în zone ori în situaţii neautorizate de la bordul unei aeronave civile aflate în evoluţie, precum şi scurgerile de combustibil la sol; d) refuzul operatorului unei aeronave civile de a prezenta persoanelor împuternicite prin lege documentele aeronavei şi echipajului şi de a permite efectuarea inspecţiei acestora; e) neinformarea Ministerului Transporturilor cu privire la producerea incidentelor şi accidentelor de aviatie civilă, de către cei care au aceasta obligaţie şi în condiţiile stabilite de lege."71. Articolul 94 va avea următorul cuprins:"Art. 94. - Contravenţiile prevăzute la art. 93 se sancţionează cu amendă."72. Articolul 96 va avea următorul cuprins:"Art. 96. - Contravenţiile privind încălcarea prevederilor referitoare la servituţile aeronautice civile în interesul circulaţiei aeriene vor fi sancţionate cu amendă."73. Articolul 97 va avea următorul cuprins:"Art. 97. - Constatarea faptelor contravenţionale, precum şi aplicarea sancţiunilor se fac de organele abilitate de Ministerul Transporturilor.Cuantumul amenzilor se stabileşte şi se reactualizează prin hotărâre a Guvernului.Dispoziţiile prezentului capitol se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor."74. După articolul 97 se introduc articolele 97^1-97^15 cu următorul cuprins:"Art. 97^1. - Încălcarea de către personalul aeronautic civil a îndatoririlor de serviciu sau neîndeplinirea lor, dacă fapta este de natura sa pună în pericol siguranţa zborului, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani."Art. 97^2. - Încredinţarea comenzilor aeronavei civile de către pilotul comandant unei persoane neautorizate se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.Părăsirea fără aprobare a postului de către orice membru al echipajului de conducere sau de către personalul ce asigura direct informarea, dirijarea şi controlul traficului aerian, dacă fapta este de natura sa pună în pericol siguranţa zborului, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.Art. 97^3. - Efectuarea serviciului sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe interzise de autoritatea de reglementare se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.Dacă fapta prevăzută la alin. 1 este săvârşită de către personalul aeronautic civil navigant, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau amenda.Este considerat sub influenţa băuturilor alcoolice personalul având o îmbibaţie alcoolică în sânge între 0,5 la mie şi 1 la mie.Art. 97^4. - Efectuarea serviciului în stare de ebrietate se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.Dacă fapta prevăzută la alin. 1 este săvârşită de personalul aeronautic navigant pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.Este considerat în stare de ebrietate personalul având o îmbibaţie alcoolică în sânge mai mare de 1 la mie.Art. 97^5. - Exercitarea fără drept de către orice persoană a atribuţiilor care revin echipajului unei aeronave civile se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.Art. 97^6. - Se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă următoarele fapte: a) exploatarea unei aeronave fără a poseda certificat de înmatriculare şi certificat de navigabilitate; b) exploatarea unei aeronave cu nerespectarea condiţiilor, limitarilor sau a altor cerinţe prevăzute în certificatul de navigabilitate ori în celelalte documente privind aeronava; c) inscriptionarea neconforma cu certificatul de înmatriculare sau suprimarea marcilor de inscriptionare; d) distrugerea sau sustragerea oricărui document de bord impus de regulile sau reglementările aeriene în vigoare; e) încălcarea regulilor privind survolul. Fapta prevăzută la lit. a), săvârşită după refuzul eliberării certificatului de înmatriculare sau a certificatului de navigabilitate, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani.Art. 97^7. - În înţelesul prevederilor prezentului articol: a) o aeronava se considera a fi în serviciu din momentul în care personalul de la sol sau echipajul începe sa o pregătească în vederea unui anumit zbor până la expirarea unui termen de 24 de ore după orice aterizare; perioada de serviciu cuprinde în orice caz întregul timp în care aeronava se afla în zbor, în sensul prevederilor lit. b); b) o aeronava se considera a fi în zbor din momentul în care, imbarcarea fiind terminată, toate uşile exterioare au fost închise şi până în momentul în care una dintre aceste uşi a fost deschisă în vederea debarcarii; în caz de aterizare forţată se considera ca zborul se continua până când autoritatea competentă preia în sarcina aeronava, persoanele şi bunurile de la bord.Art. 97^8. - Se pedepsesc cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă următoarele fapte: a) efectuarea de operaţiuni aeriene civile fără autorizaţie sau licenta prevăzută de lege, dacă fapta este de natura sa pună în pericol siguranţa zborului, sănătatea publică sau protecţia mediului; b) desfăşurarea de activităţi în perimetrul infrastructurii aeroportuare, fără autorizaţie sau licenta legală, de către persoane juridice, dacă fapta este de natura sa pună în pericol siguranţa zborului.Art. 97^9. - Comunicarea de informaţii, ştiind ca acestea sunt false, dacă prin acest fapt se periclitează siguranţa zborului, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 10 ani. Dacă fapta se săvârşeşte în scopul devierii itinerariului de zbor, pedeapsa este de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.Art. 97^10. - Folosirea fără drept a oricărui dispozitiv, arma sau substanţa, în scopul producerii unui act de violenta împotriva unei persoane aflate pe un aeroport care deserveşte aviaţia civilă se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.Săvârşirea oricărui act de violenta fizica sau psihică asupra unei persoane aflate la bordul unei aeronave civile în zbor sau în pregătire de zbor se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.Art. 97^11. - Plasarea sau folosirea ilegala a oricărui dispozitiv, substanţa sau arma pentru distrugerea sau avarierea grava a dotărilor care aparţin unui aeroport sau unei aeronave, care nu este în serviciu, dar se afla pe un aeroport, precum şi pentru întreruperea serviciilor aeroportului, dacă fapta este de natura sa pună în pericol siguranţa aeroportului, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani.Distrugerea sau deteriorarea grava a instalaţiilor şi echipamentelor pentru protecţia navigaţiei aeriene ori tulburarea în orice mod a funcţionarii serviciilor de navigaţie aeriană, dacă fapta este de natura sa pună în pericol siguranţa zborului, se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.Cu pedeapsa prevăzută la alin. 2 se sancţionează şi distrugerea unei aeronave în serviciu sau deteriorarea acesteia, în asa fel încât sa o facă inapta de zbor ori sa îi pună în pericol securitatea în zbor. Plasarea sau înlesnirea plasarii pe o aeronava civilă, prin orice mijloace, a unui dispozitiv, a unei arme sau substanţe apte sa distruga sau sa îi producă deteriorări care o fac inapta de zbor sau care sunt de natura sa pericliteze siguranţa zborului se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.Art. 97^12. - Preluarea fără drept a unei aeronave, prin orice mijloace, precum şi exercitarea fără drept a controlului asupra aeronavei se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.Art. 97^13. - Dacă faptele prevăzute în prezentul capitol au avut ca urmare decesul uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este detenţiunea pe viaţa sau închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.Art. 97^14. - Tentativa la infracţiunile prevăzute în prezentul capitol se pedepseşte.Se considera tentativa şi producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum şi luarea de măsuri în vederea comiterii infracţiunilor prevăzute în prezentul capitol.Art. 97^15 . - Acţiunea penală pentru faptele prevăzute la art. 97^1-97^14 se pune în mişcare numai la sesizarea organului de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul aviaţiei civile.Cercetarea faptelor care fac obiectul prezentului capitol, precum şi punerea în mişcare a acţiunii penale sunt de competenţa procurorului de pe lângă curtea de apel în a carei raza acestea au fost săvârşite."75. Capitolul XVI devine capitolul XV.76. Articolul 98 va avea următorul cuprins:"Art. 98. - Reglementările emise de Ministerul Transporturilor în aplicarea prevederilor prezentului cod aerian sunt obligatorii pentru toţi agenţii aeronautici civili."77. După articolul 98 se introduce articolul 98^1 cu următorul cuprins:"Art. 98^1. - La instituirea de către Preşedintele României a stării de asediu sau a stării de urgenta, precum şi la declararea mobilizării parţiale sau generale a Forţelor Armate ori în caz de agresiune armata îndreptată împotriva tarii aplicarea prevederilor prezentului cod aerian se suspenda în parte sau în întregime, activitatea aeronautica în spaţiul aerian naţional urmând să se desfăşoare conform normelor stabilite de autorităţile militare competente, potrivit legii."78. Articolul 100 va avea următorul cuprins:"Art. 100. - Se abroga integral Codul aerian aprobat prin Decretul nr. 516/1953, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 56 din 30 decembrie 1953, cu modificările ulterioare."  +  Articolul 2Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Codul aerian, modificat şi completat prin Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997, precum şi prin prezenta lege, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor şi alineatelor numerotarea corespunzătoare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,CONSTANTIN DAN VASILIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 13 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,BOGDAN NICULESCU-DUVAZ-------------