HOTĂRÂRE nr. 1.056 din 4 decembrie 2020pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului general agricol din România runda 2020, precum și a măsurilor privind implementarea unor dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1224 din 14 decembrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 11 alin. (3), art. 14, art. 21 alin. (2) și art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 177/2020,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Sumele alocate pentru efectuarea recensământului general agricol runda 2020, denumit în continuare RGA runda 2020, au ca destinație asigurarea desfășurării activităților prevăzute la art. 23 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 177/2020, denumită în continuare OUG nr. 22/2020.(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se finanțează de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) din OUG nr. 22/2020.  +  Articolul 2(1) Suma alocată de la bugetul de stat pentru pregătirea, organizarea și efectuarea RGA runda 2020 este de 320.067 mii lei, repartizată pe ordonatori principali de credite și pe ani conform anexei nr. 1.(2) Defalcarea pe categorii de cheltuieli a sumei prevăzute la alin. (1) pe fiecare ordonator de credite se face conform anexei nr. 2, la propunerea instituțiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) din OUG nr. 22/2020, cu avizul Comisiei centrale pentru recensământul general agricol.  +  Articolul 3(1) Suma totală de 69.785 mii lei acordată Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Național de Statistică, pentru perioada 2020-2022, potrivit anexei nr. 1, include și finanțarea acordată României de Uniunea Europeană sub formă de grant în cuantum maxim de 18.840 mii lei, potrivit prevederilor art. 13 din Regulamentul (UE) 2018/1.091 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind statisticile integrate referitoare la ferme și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.166/2008 și (UE) nr. 1.337/2011.(2) Din grantul prevăzut la alin. (1), suma de 9.420 mii lei reprezintă prefinanțarea primită după semnarea contractului de grant, iar diferența este acordată după finalizarea RGA runda 2020.  +  Articolul 4(1) În vederea finanțării cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și efectuarea RGA runda 2020 se aprobă suplimentarea bugetului Serviciului de Telecomunicații Speciale, pentru anul 2020, cu suma de 27.476 mii lei la capitolul 61.01. „Ordine publică și siguranță națională“, titlul 71 „Active nefinanciare“ din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020.(2) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Serviciului de Telecomunicații Speciale pe anul 2020.(3) Institutul Național de Statistică, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul de Telecomunicații Speciale răspund de modul de utilizare a sumelor ce fac obiectul prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(4) Pentru respectarea prevederilor art. 11 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2018/1.091 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 și a prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/405 al Comisiei din 16 martie 2020 de precizare a modalităților și a conținutului rapoartelor privind calitatea care trebuie transmise în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1.091 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile integrate referitoare la ferme, instituțiile prevăzute la art. 5 alin. (7)-(9) din OUG nr. 22/2020 implicate în pregătirea, organizarea și efectuarea RGA runda 2020 comunică Institutului Național de Statistică situația sumelor alocate și a cheltuielilor efectuate, separat pe categorii de cheltuieli, până la data de 28 februarie 2022, potrivit anexei nr. 2.  +  Articolul 5În vederea efectuării RGA runda 2020, cota maximă lunară a consumului de combustibil alocată este de 200 litri pentru un autoturism al fiecăreia dintre instituțiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din OUG nr. 22/2020, cu încadrarea în bugetul aprobat.  +  Articolul 6(1) Pentru buna desfășurare a activităților de pregătire, organizare și efectuare a RGA runda 2020, personalul suplimentar, angajat de Institutul Național de Statistică și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe perioadă determinată, conform dispozițiilor art. 21 alin. (1) din OUG nr. 22/2020, asigură:a) suport în îndeplinirea atribuțiilor specifice instituțiilor prevăzute la art. 5 alin. (6) și (7) din OUG nr. 22/2020, în funcție de instituția angajatoare;b) suport tehnic secretariatului tehnic central și secretariatelor tehnice județene și al municipiului București, la solicitarea reprezentanților instituțiilor angajatoare în aceste secretariate, pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în anexele nr. 4 și 10 la OUG nr. 22/2020.(2) Personalul suplimentar angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată conform art. 21 alin. (1) din OUG nr. 22/2020, precum și personalul permanent din cadrul Institutului Național de Statistică și Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nominalizat prin act administrativ al conducătorului instituției formează echipa operațională a secretariatului tehnic central și secretariatelor tehnice județene și al municipiului București și își desfășoară activitatea sub directa coordonare a acestora.(3) Personalul suplimentar angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată își desfășoară activitatea în spațiile destinate secretariatului tehnic central și secretariatelor tehnice județene și al municipiului București, după caz.  +  Articolul 7(1) Legitimația cu care recenzorii, recenzorii-șefi și coordonatorii se identifică pe întreaga perioadă de recenzare se emite de către direcția pentru agricultură județeană sau a municipiului București, după caz, imediat după semnarea contractului-cadru de servicii încheiat între aceștia și direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în temeiul art. 1.168 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.(2) Modelul legitimației este prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Ionel Dancă
  Președintele Institutului Național de Statistică,
  Andrei Tudorel
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Aurel Simion,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Raed Arafat,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 4 decembrie 2020.Nr. 1.056.  +  Anexa nr. 1
  Repartizarea pe ordonatori principali de credite și pe ani a sumelor necesare pentru pregătirea, organizarea
  și efectuarea recensământului general agricol din România runda 2020
  - mii lei -
  Ordonator principal de credite cu detaliere pe titluri bugetare Anul 2020, din care:Anul 2021Anul 2022Total
  Sume prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioareSume alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2020
  Secretariatul General al Guvernului, pentru Institutul Național de Statistică, total, din care: 35.947-30.2323.60669.785
  Titlul 58 - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-202035.947-30.2323.60669.785
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, total, din care:--213.108-213.108
  Capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 10 - Cheltuieli de personal-2.587-2.587
  Capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 20 - Bunuri și servicii--3.069-3.069
  Capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 51 - Transferuri între unități ale administrației publice--207.452-207.452
  Ministerul Afacerilor Interne, total, din care: --5.835-5.835
  Capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul 20 - Bunuri și servicii--5.835-5.835
  Serviciul de Telecomunicații Speciale, total, din care: -27.4763.863-31.339
  Capitolul 61.01 „Ordine publică și siguranță națională“, titlul 20 - Bunuri și servicii--3.863-3.863
  Capitolul 61.01 „Ordine publică și siguranță națională“, titlul 71 - Active nefinanciare-27.476--27.476
  TOTAL35.94727.476253.0383.606320.067
   +  Anexa nr. 2
  Categorii de cheltuieli efectuate de ordonatorii de credite cu atribuții în pregătirea, organizarea
  și desfășurarea recensământului general agricol din România runda 2020
  I. Cheltuieli cu personalul angajat pe perioadă determinată1. Salarii de bază și alte drepturi salariale, contribuții2. Indemnizații delegareII. Bunuri și servicii1. Plată recenzori recensământ de probă2. Plată recenzori, recenzori-șefi și coordonatori3. Plată recenzori ancheta de control4. Cheltuieli pentru realizarea materialelor de recensământ și diseminarea rezultatelor5. Închirieri spații pentru depozitarea materialelor de recensământ, pentru instructaj, personal angajat suplimentar (inclusiv costurile cu utilitățile)6. Cheltuieli carburanți și lubrifianți7. Cheltuieli poștă, fax, convorbiri call center etc.8. Cheltuieli popularizare recensământ9. Cheltuieli personalizare recenzori10. Cheltuieli furnituri de birou11. Cheltuieli materiale consumabile12. Cheltuieli deplasări, transport13. Cheltuieli mobilier, obiecte de inventar14. Cheltuieli cartele SIM, acumulatori externi, alte servicii pentru tablete15. Alte bunuri și servicii, piese de schimb, cheltuieli neprevăzuteIII. Active nefinanciare1. Echipamente IT, alte mijloace fixe pentru organizarea și desfășurarea recensământului2. Cheltuieli operaționalizare call center
   +  Anexa nr. 3*)*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.
  Modelul legitimației utilizate la recensământul general agricol din România runda 2020 - față/verso -
  ----