NORME TEHNICE din 18 noiembrie 2020privind aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1216 din 11 decembrie 2020  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 4.134/3.875/2020 publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1216 din 11 decembrie 2020.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentele norme tehnice stabilesc prevederi privind solicitarea, verificarea, emiterea, suspendarea, modificarea și revocarea certificatelor calificate pentru semnătura electronică pentru documentele și documentațiile elaborate în domeniile construcții, arhitectură și urbanism, care se transmit autorităților și instituțiilor competente cu emiterea de avize, acorduri, aprobări și autorizații, ca alternativă la transmiterea acestora în format fizic cu semnătură olografă și ștampilă sau parafă profesională.  +  Articolul 2În cazul achiziției de certificate calificate pentru semnătura electronică la nivelul autorităților competente cu profesiile reglementate ce intră sub incidența prezentelor norme, vor fi aplicate procedurile de achiziție publică prevăzute de legislația în vigoare.  +  Capitolul II Solicitarea emiterii certificatului calificat pentru semnătura electronică  +  Articolul 3Experții tehnici, verificatorii de proiecte și auditorii energetici atestați conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, solicită prestatorilor de servicii de încredere calificați emiterea certificatului calificat, prezentând actele de identitate, precum și documentele emise de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, ca autoritate competentă în domeniu, pentru verificarea și confirmarea dreptului de practică al acestora, după cum urmează:a) certificatul de atestare tehnico-profesională pentru confirmarea dreptului de practică în profesie și domeniul/ domeniile/specialitatea de atestare sau gradul profesional;b) legitimația aferentă certificatului de atestare tehnico-profesională pentru confirmarea valabilității dreptului de practică, aflată în termen de valabilitate.  +  Articolul 4Diriginții de șantier și responsabilii tehnici cu execuția autorizați conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, solicită prestatorilor de servicii de încredere calificați emiterea unui certificat calificat pentru semnătură electronică, prezentând actele de identitate, precum și autorizația/autorizațiile și legitimația/legitimațiile emise de către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., ca autoritate competentă pentru autorizarea și confirmarea dreptului de practică al acestora.  +  Articolul 5(1) Arhitecții, conductorii arhitecți, arhitecții de interior și urbaniștii cu drept de semnătură similar conductorilor arhitecți obținut conform Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările ulterioare, solicită prestatorilor de servicii de încredere calificați emiterea unui certificat calificat pentru semnătură electronică, prezentând actele de identitate, iar, în vederea verificării dreptului de semnătură, prestatorii de servicii de încredere calificați interoghează Sistemul informatic al Ordinului Arhitecților din România, urmând procedura adoptată în acest sens de către Ordinul Arhitecților din România. Verificarea se face în baza consimțământului solicitantului și a datelor de identificare certe indicate de către acesta, respectiv numărul din cadrul Tabloului Național al Arhitecților și codul numeric personal sau echivalentul pentru cetățenii altor state terțe.(2) Sistemul informatic al Ordinului Arhitecților din România este considerat sursă sigură, astfel cum este definită la pct. 1 din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1.502 al Comisiei din 8 septembrie 2015 de stabilire a unor specificații și proceduri tehnice minime pentru nivelurile de asigurare a încrederii ale mijloacelor de identificare electronică în temeiul art. 8 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă, în care se poate avea încredere că furnizează date, informații și/sau dovezi exacte care pot fi utilizate pentru verificarea atributelor pentru titlurile de calificare enumerate la alin. (1).  +  Articolul 6Specialiștii cu drept de semnătură pentru documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism solicită prestatorilor de servicii de încredere calificați emiterea unui certificat calificat pentru semnătură electronică, prezentând actele de identitate, precum și certificatul/certificatele specificând dreptul de semnătură emis(e) de către Registrul Urbaniștilor din România ca autoritate competentă.  +  Articolul 7Specialiștii, experții și experții tehnici atestați în domeniul protejării monumentelor istorice solicită prestatorilor de servicii de încredere calificați emiterea unui certificat calificat pentru semnătură electronică, prezentând actele de identitate, precum și certificatul de atestare emis de către: a) Ministerul Culturii, pentru certificatele de atestare emise în perioada iunie 2000-octombrie 2008;b) Ministerul Culturii și Institutul Național al Monumentelor Istorice, pentru certificatele de atestare emise în perioada noiembrie 2008-august 2010;c) Ministerul Culturii și Institutul Național al Patrimoniului, pentru certificatele de atestare emise în perioada septembrie 2010-noiembrie 2013 și octombrie 2019 până în prezent;d) Ministerul Culturii și Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, pentru certificatele de atestare emise în perioada noiembrie 2015-mai 2018.  +  Articolul 8Persoanele care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor solicită prestatorilor de servicii de încredere calificați emiterea unui certificat calificat pentru semnătură electronică, prezentând actele de identitate, precum și autorizația emisă de către Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă.  +  Articolul 9Persoanele autorizate pentru proiectarea și/sau executarea ori verificarea/expertizarea de instalații/sisteme electrice și gaze naturale solicită prestatorilor de servicii de încredere calificați emiterea unui certificat calificat pentru semnătură electronică, prezentând actele de identitate, precum și documentele emise de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, după cum urmează: a) adeverință de electrician autorizat;b) adeverință de verificator de proiecte autorizat;c) adeverință de expert tehnic de calitate și extrajudiciar autorizat; d) autorizație de instalator autorizat;e) atestat de verificator de proiecte;f) atestat de expert tehnic.  +  Articolul 10Persoanele autorizate pentru executarea de lucrări de specialitate din domeniul cadastrului, topografiei, geodeziei, fotogrammetriei, teledetecției și cartografiei solicită prestatorilor de servicii de încredere calificați emiterea unui certificat calificat pentru semnătură electronică, prezentând actele de identitate, precum și certificatul de autorizare emis de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.  +  Capitolul III Verificarea calității profesionale a persoanei care solicită emiterea sau modificarea certificatului calificat pentru semnătura electronică  +  Articolul 11În vederea îndeplinirii obligației prevăzute la art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism, denumită în continuare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 140/2020, prestatorii de servicii de încredere calificați verifică actele de identitate, precum și documentele prevăzute la art. 3-10 care atestă dreptul de semnătură sau de practică sau autorizarea persoanei care solicită emiterea sau modificarea unui certificat calificat.  +  Articolul 12(1) În vederea verificării de către prestatorii de servicii de încredere calificați a documentelor prevăzute la art. 3-10, autoritățile competente prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a)-h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 140/2020 au obligația de a publica la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pe site-ul web, la o adresă URL fixă, respectiv la un link de referință spre o resursă de internet care conține un identificator de protocol și numele resursei, următoarele: a) evidențele publice oficiale privind dreptul de semnătură sau de practică sau autorizarea persoanelor deținute de fiecare autoritate competentă în format de date deschise, precum și sub forma unui fișier în format PDF semnat calificat și marcat cu o marcă temporală calificată, cu o structură fixă de tip formular;b) lista actelor normative sau procedurale care reglementează dreptul de semnătură sau de practică sau autorizarea persoanelor;c) modelele de notificare prevăzute la art. 23 și 25;d) lista actelor, dovezilor/certificatelor, adeverințelor sau atestatelor, împreună cu specimene ale acestora, care dovedesc dreptul de semnătură sau de practică sau autorizarea persoanelor.(2) În situația în care autoritățile competente dețin sisteme informatice pentru verificarea automată a informațiilor, prezentarea documentelor poate fi suplinită de accesul prestatorilor de servicii de încredere calificați la aceste sisteme, în baza unor protocoale încheiate între autoritățile competente și prestatorii de servicii de încredere calificați.  +  Capitolul IV Emiterea certificatelor calificate pentru semnătura electronică  +  Articolul 13(1) Certificatele calificate pentru semnătura electronică sunt particularizate/personalizate la momentul emiterii și/sau cu ocazia reînnoirii acestora prin setarea distinctă și conform cerințelor specifice fiecărei autorități competente în raport cu legislația incidentă, a 16-25 câmpuri separate, care vor fi incluse standard în structura certificatului calificat, conform prevederilor art. 14-21.(2) Profilul certificatelor calificate pentru semnătură electronică este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme. Autoritățile competente au obligația de a publica pe site-ul web la data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice conținutul standardizat pentru fiecare dintre valorile atributelor corespunzătoare câmpurilor specifice, conform pct. 4 din profil. (3) În situația în care o persoană deține mai multe drepturi de semnătură sau de practică, atestări sau autorizări distincte acordate de către aceeași autoritate competentă, pot fi emise fie certificate individuale pentru fiecare atestare sau autorizare sau poate fi emis un singur certificat calificat pentru semnătura electronică. (4) Specialiștii care au un singur certificat pentru mai multe drepturi de semnătură sau practică au obligația ca, atunci când semnează un document cu semnătura electronică, să precizeze în cadrul documentului pentru care dintre atestări/autorizări utilizează certificatul.  +  Articolul 14Certificatele calificate pentru semnătura electronică emise pentru experții tehnici, verificatorii de proiecte și auditorii energetici pentru clădiri vor avea următoarele mențiuni: a) numele și prenumele;b) calitatea profesională: se va menționa profesia înscrisă în cuprinsul documentelor de atestare; c) titlul de calificare: se va menționa „verificator de proiecte“/„expert tehnic“/„auditor energetic pentru clădiri“, după caz;d) identificatorul unic al persoanei în raport cu autoritatea competentă care a acordat dreptul de practică: se vor menționa seria și numărul certificatului de atestare;e) domeniul sau subdomeniul și specialitatea pentru care are drept de practică: se vor menționa conform înscrisurilor din certificatul de atestare tehnico-profesională;f) denumirea autorității competente care a acordat dreptul de semnătură sau de practică titularului semnăturii electronice calificate: conform denumirii din certificatul de atestare se va menționa „MLPDA“, „MDRAP“, „MDRT“, „MLPAT“, „MTCT“ etc., după caz.  +  Articolul 15(1) Certificatele calificate pentru semnătura electronică emise pentru diriginții de șantier vor avea următoarele mențiuni:a) numele și prenumele;b) titlul de calificare: se va menționa „diriginte de șantier“;c) identificatorul unic al persoanei în raport cu autoritatea competentă care a acordat dreptul de practică: se va menționa numărul autorizației/autorizațiilor;d) domeniul/subdomeniul/domeniile/subdomeniile pentru care a fost autorizat: se va/vor menționa codul/codurile conform Nomenclatorului domeniilor/subdomeniilor de autorizare a diriginților de șantier, prevăzut în anexa nr. 8 la Procedura de autorizare a diriginților de șantier, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1.496/2011, cu modificările și completările ulterioare, și denumirea/denumirile domeniului/subdomeniului/domeniilor/subdomeniilor înscris/înscrise pe autorizație/autorizații și corespunzătoare codului/codurilor;e) denumirea autorității competente care a acordat dreptul de semnătură sau de practică titularului semnăturii electronice calificate: conform denumirii din autorizație/autorizații se va menționa „Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C.“;f) data eliberării/expirării dreptului de practică: potrivit valabilității legitimației/legitimațiilor, după emiterea acestora.(2) Certificatele calificate pentru semnătura electronică emise pentru responsabilii tehnici cu execuția vor avea următoarele mențiuni: a) numele și prenumele;b) titlul de calificare: se va menționa „responsabil tehnic cu execuția“; c) identificatorul unic al persoanei în raport cu autoritatea competentă care a acordat dreptul de practică: se va menționa numărul autorizației/autorizațiilor;d) domeniul/subdomeniul/domeniile/subdomeniile pentru care a fost autorizat: se va/vor menționa codul/codurile și denumirea/denumirile domeniului/subdomeniului/domeniilor și subdomeniilor înscris/înscrise pe autorizație/autorizații;e) denumirea autorității competente care a acordat dreptul de semnătură sau de practică titularului semnăturii electronice calificate: conform denumirii din autorizație/autorizații se va menționa „Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C.“;f) data eliberării/expirării dreptului de practică: potrivit valabilității legitimației/legitimațiilor, după emiterea acesteia/acestora.  +  Articolul 16Certificatele calificate pentru semnătură electronică emise pentru arhitecții, conductorii arhitecți, arhitecții de interior și urbaniștii cu drept de semnătură similar conductorilor arhitecți conform Legii nr. 184/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vor avea următoarele mențiuni:a) numele și prenumele;b) calitatea profesională: se va menționa titlul conferit prin absolvirea cu diplomă sau alt document echivalent eliberat de instituțiile de învățământ superior de arhitectură, inclusiv cele conexe recunoscute de lege și cele din UE, SEE și Confederația Elvețiană și recunoscute prin Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale, conform Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) valorile calității profesionale conținute pot fi: „arhitect“, „arhitect diplomat“, „arhitect urbanist“, „conductor arhitect“, „urbanist“, „arhitect de interior“. Pentru titluri recunoscute din state terțe se va asimila una dintre valorile de mai sus;d) titlul de calificare poate fi: „arh. DS“, însemnând arhitect cu drept de semnătură, „c.arh. DS“, însemnând conductor arhitect cu drept de semnătură, „arh. int. DS“, însemnând arhitect de interior cu drept de semnătură;e) identificatorul unic al persoanei în raport cu autoritatea competentă care a acordat dreptul de practică: se va menționa numărul de înscriere în Tabloul Național al Arhitecților, unic pentru fiecare solicitant;f) denumirea autorității competente care a acordat dreptul de semnătură: Ordinul Arhitecților din România.  +  Articolul 17Certificatele calificate pentru semnătura electronică emise pentru specialiștii cu drept de semnătură în amenajarea teritoriului și/sau în urbanism vor avea următoarele mențiuni:a) numele și prenumele;b) calitatea profesională: se va menționa titlul conferit prin absolvirea cu diplomă sau alt document echivalent eliberat de instituțiile de învățământ superior, conform celor menționate în certificatul/certificatele specificând dreptul de semnătură emis(e) de către Registrul Urbaniștilor din România, eventual în abreviere;c) titlul de calificare: poate fi „specialist cu drept de semnătură pentru coordonare de documentații“ sau „specialist cu drept de semnătură pentru elaborare de studii de fundamentare/părți/secțiuni de documentații“;d) identificatorul unic: codul unic de identificare din Tabloul Național al Urbaniștilor;e) simbolurile aferente dreptului de semnătură deținut, conform certificatului;f) denumirea autorității competente care a acordat dreptul de semnătură: Registrul Urbaniștilor din România.  +  Articolul 18(1) Certificatele calificate pentru semnătură electronică emise pentru specialiștii, experții și experții tehnici atestați în domeniul protejării monumentelor istorice vor avea următoarele mențiuni:a) numele și prenumele;b) calitatea profesională;c) titlul de calificare;d) identificatorul unic al persoanei în raport cu autoritatea competentă care a acordat dreptul de practică;e) denumirea autorității competente care a acordat dreptul de semnătură sau de practică titularului semnăturii electronice calificate.(2) La „Calitatea profesională“ se va menționa: „arhitect“, „urbanist“ „inginer“, „istoric“, „istoric de artă“, „artist plastic“, „restaurator“, „chimist“, „fizician“, „biolog“, „geolog“, după caz.(3) La „Titlu de calificare“ se va menționa: „specialist“, „expert“, „expert tehnic“, după caz.(4) La „Identificatorul unic al persoanei în raport cu autoritatea competentă care a acordat dreptul de practică“ se va menționa numărul certificatului de atestare.(5) La „domeniul sau subdomeniul și specialitatea pentru care are drept de semnătură sau de practică“ se vor menționa, după caz, domeniile în care se acordă atestările, notate după corespondentul lor în registrele publice după cum urmează:a) 1. - restaurare arhitectură; b) 2. - urbanism istoric sau urbanism parcuri și grădini (în certificatele de atestare emise în perioada iunie 2000-octombrie 2008);c) 3. - studii, cercetări și inventariere monumente istorice sau cercetare monumente istorice (în certificatele de atestare emise în perioada iunie 2000-octombrie 2008);d) 4. - consolidare/restaurare, structuri istorice sau inginerie - consolidare și/sau restaurare structuri istorice (în certificatele de atestare emise în perioada iunie 2000-octombrie 2008);e) 5. - inginerie instalații;f) 6. - conservare/restaurare pictură murală sau componente artistice - restaurare pictură murală (în certificatele de atestare emise în perioada iunie 2000-octombrie 2008);g) 7. - conservare/restaurare pictură pe lemn sau componente artistice - restaurare pictură pe lemn (în certificatele de atestare emise în perioada iunie 2000-octombrie 2008);h) 8. - restaurare lemn, lemn policrom, după caz, sau componente artistice - restaurare lemn, sculptură lemn (în certificatele de atestare emise în perioada iunie 2000-octombrie 2008);i) 9. - conservare/restaurare decorații piatră, stucatură și/sau ceramică, după caz, sau componente artistice - restaurare piatră, sculptură piatră (în certificatele de atestare emise în perioada iunie 2000-octombrie 2008);j) 10. - conservare/restaurare metal sau componente artistice - restaurare metal (în certificatele de atestare emise în perioada iunie 2000-octombrie 2008);k) 13. - conservare/restaurare vitralii și sticlă sau conservare/restaurare vitralii (pentru certificatele de atestare emise în perioada noiembrie 2008-august 2010).(6) La „Specializările pentru care se acordă atestarea“ se vor menționa, după caz:a) A - elaborare de studii, cercetări și inventariere monumente istorice sau studii, investigații, cercetări și evidența monumentelor istorice (în certificatele de atestare emise în perioada iunie 2000-octombrie 2008);b) B - verificare/verificare tehnică sau verificare proiecte (în certificatele de atestare emise în perioada iunie 2000-octombrie 2008);c) C - șef de proiect complex, doar pentru arhitecți;d) D - șef de proiect de specialitate: restaurare arhitectură, structuri istorice, inginerie instalații, componente artistice și/sau urbanism istoric, după caz;e) E - executare lucrări, în funcție de domeniu;f) F - dirigentare lucrări, în funcție de domeniu;g) G - urmărirea comportării în timp și monitorizarea monumentelor istorice, în funcție de domeniu, sau inspecția și urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice (în certificatele de atestare emise în perioada iunie 2000-octombrie 2008).(7) La „Denumirea autorității competente care a acordat dreptul de semnătură sau de practică titularului semnăturii electronice calificate“ se va menționa, după caz:a) Ministerul Culturii (pentru certificatele de atestare emise în perioada iunie 2000-octombrie 2008);b) Ministerul Culturii și Institutul Național al Monumentelor Istorice (pentru certificatele de atestare emise în perioada noiembrie 2008-august 2010);c) Ministerul Culturii și Institutul Național al Patrimoniului (pentru certificatele de atestare emise în perioada septembrie 2010-noiembrie 2013 și octombrie 2019-prezent);d) Ministerul Culturii și Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (pentru certificatele de atestare emise în perioada noiembrie 2015-mai 2018).  +  Articolul 19Certificatele calificate pentru semnătură electronică emise pentru persoanele care sunt autorizate să efectueze lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor vor avea următoarele mențiuni:a) numele și prenumele persoanei fizice sau numele și prenumele reprezentantului legal al persoanei juridice;b) identificatorul unic al persoanei - seria și numărul autorizației;c) domeniul pentru care are drept de semnătură sau de practică: se va menționa domeniul apărării împotriva incendiilor, pentru subdomeniile:(i) proiectarea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu;(ii) instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu;(iii) proiectarea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor;(iv) instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră;(v) termoprotecție cu vopsele termospumante;(vi) termoprotecție cu produse de torcretare;(vii) ignifugarea materialelor combustibile;(viii) proiectarea sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți, cu excepția celor de tip natural-organizat;(ix) instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți.d) denumirea autorității competente care a acordat dreptul de semnătură sau de practică titularului semnăturii electronice calificate: Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă.  +  Articolul 20Certificatele calificate pentru semnătură electronică emise pentru persoanele autorizate pentru executarea de lucrări de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei vor avea mențiunile „Nume Prenume EMITENT: X, JJ, 1234“, având următoarea codificare: a) „Nume Prenume“ reprezintă totalitatea numelor și prenumelor persoanelor autorizate; b) „EMITENT“ reprezintă instituția emitentă a certificatului de persoană fizică autorizată: „ANCPI“ sau „OCPI“;c) „X“ reprezintă categoria de autorizare care are valorile: A, B, C, D, E;d) „JJ“ reprezintă indicativul județului; e) „nnnn“ reprezintă numărul de autorizație între 0 și 9999.  +  Articolul 21(1) Certificatele calificate pentru semnătură electronică emise pentru persoanele autorizate pentru proiectarea și/sau executarea ori verificarea/expertizarea de instalații/ sisteme/obiective electrice vor avea următoarele mențiuni:a) numele și prenumele;b) calitatea profesională: se va menționa „electrician“, „verificator de proiecte“ sau „expert tehnic de calitate și extrajudiciar“, după caz;c) titlul de calificare: electrician autorizat/verificator de proiecte autorizat/expert tehnic de calitate și extrajudiciar autorizat;d) identificatorul unic al persoanei în raport cu autoritatea competentă care a acordat dreptul de practică: (i) numărul adeverinței, gradul și tipul de autorizare, în cazul electricianului;(ii) numărul adeverinței, în cazul verificatorului de proiecte;(iii) numărul adeverinței, în cazul expertului tehnic de calitate și extrajudiciar;e) domeniul sau subdomeniul și specialitatea pentru care are drept de semnătură sau de practică: (i) electrician autorizat pentru proiectarea/executarea de instalații electrice având, după caz, următoarele grade de autorizare: I, II, III și IV. Pentru fiecare dintre gradele II, III și IV sunt definite două tipuri de autorizări: autorizare de tip A, pentru proiectare de instalații electrice, și o autorizare de tip B, pentru executare de instalații electrice;(ii) verificator de proiecte;(iii) expert tehnic de calitate și extrajudiciar.f) denumirea autorității competente care a acordat dreptul de semnătură sau de practică titularului semnăturii electronice calificate: se va menționa „Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei“.(2) Certificatele calificate pentru semnătură electronică emise pentru persoanele autorizate pentru proiectarea și/sau executarea ori verificarea/expertizarea de instalații/sisteme/ obiective de gaze naturale vor avea următoarele mențiuni:a) numele și prenumele;b) calitatea profesională: se va menționa „instalator autorizat în domeniul gazelor naturale“, „verificator de proiecte în domeniul gazelor naturale“ sau „expert tehnic în domeniul gazelor naturale“, după caz;c) titlul de calificare: se va menționa „instalator autorizat“, „verificator de proiecte“ sau „expert tehnic“, după caz;d) identificatorul unic al persoanei în raport cu autoritatea competentă care a acordat dreptul de practică. Se va menționa, după caz: (i) numărul autorizației și tipul de autorizare, în cazul instalatorului autorizat;(ii) numărul și tipul atestatului, în cazul verificatorului de proiecte;(iii) numărul și tipul atestatului, în cazul expertului tehnic;e) domeniul sau subdomeniul și specialitatea pentru care are drept de semnătură sau de practică: (i) instalatorul este autorizat pentru proiectarea, execuția și exploatarea obiectivelor/sistemelor/instalațiilor din domeniul gazelor naturale și poate avea, după caz, următoarele tipuri de autorizații: PGIU, PGD, PGT, EGIU, EGD și EGT;(ii) verificatorul de proiecte desfășoară activități de verificare a proiectelor tehnice pentru conductele de alimentare din amonte aferente producției, pentru instalațiile tehnologice de suprafață aferente înmagazinării, pentru obiectivele/sistemele aferente transportului și/sau distribuției de gaze naturale, pentru instalațiile aferente activității de producere/stocare de biogaz/biometan, precum și pentru instalațiile de gaze naturale lichefiate (GNL) și poate avea, după caz, următoarele tipuri de atestate: VGd, VGp, VGt, VGs, VGb și VGg;(iii) expertul tehnic desfășoară activități de expertiză tehnică a proiectelor tehnice și/sau a conductelor de alimentare din amonte aferente producției, a instalațiilor tehnologice de suprafață aferente înmagazinării, a obiectivelor/sistemelor aferente transportului și/sau distribuției de gaze naturale, a instalațiilor aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan, precum și a instalațiilor GNL și poate avea, după caz, următoarele tipuri de atestate: EGd, EGp, EGt, EGs, EGb și EGg;f) denumirea autorității competente care a acordat dreptul de semnătură sau de practică titularului semnăturii electronice calificate - conform denumirii din certificatul de autorizare/ atestare: se va menționa „Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei“.  +  Articolul 22(1) Închiderea electronică a documentelor și documentațiilor din domeniile construcții, arhitectură și urbanism se realizează prin ultima semnătură aplicată de către elaboratorii acestora, potrivit legislației specifice.(2) Documentele semnate cu semnătură electronică calificată vor îndeplini următoarele condiții:a) vor fi semnate cu certificat calificat pentru semnătură electronică conform Regulamentului UE nr. 910/2014;b) formatul fișierelor semnate va fi PDF, iar semnătura va respecta specificațiile semnăturii PDF, așa cum sunt definite de art. 1 din Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1.506 a Comisiei din 8 septembrie 2015 de stabilire a specificațiilor referitoare la formatele semnăturilor și sigiliilor electronice avansate care trebuie recunoscute de către organismele din sectorul public în temeiul art. 27 alin. (5) și al art. 37 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă;c) documentele vor include opțiunea LTV definită de standardul ETSI TS 102 778-4 sau versiuni ulterioare ale acestuia care permit validarea pe termen lung a documentului semnat;d) documentele semnate cu semnătură electronică calificată vor fi păstrate în format electronic.(3) Validarea semnăturii electronice calificate se va realiza în conformitate cu prevederile art. 32 din Regulamentul UE nr. 910/2014.  +  Capitolul V Suspendarea, modificarea sau revocarea certificatelor calificate pentru semnătura electronică  +  Articolul 23(1) În termen de 5 zile de la data eliberării certificatului calificat pentru semnătură electronică titularul acestuia este obligat să comunice autorității competente care ia acordat dreptul de practică sau de semnătură numele prestatorului de servicii de încredere calificat care a eliberat certificatul calificat pentru semnătură electronică și perioada de valabilitate a acestuia, prin completarea unui formular PDF și semnarea acestuia cu respectivul certificat, urmând a utiliza în acest scop formularul și canalul de comunicare indicate de către autoritatea competentă.(2) Obligația de la alin. (1) poate fi îndeplinită fie direct de către titularul semnăturii electronice, fie în mod automatizat, dacă, în baza acordului titularului, prestatorii de servicii de încredere dețin un protocol tehnic cu autoritățile competente în conformitate cu propriile sisteme informatice, datele privind certificatul emis, conform prevederilor art. 12 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 140/2020.  +  Articolul 24(1) În cazul în care este necesară modificarea unor date înscrise într-un certificat calificat pentru semnătură electronică, la solicitarea specialiștilor prevăzuți de lege în domeniile construcții, arhitectură și urbanism, prestatorul de servicii de încredere calificat va emite un nou certificat, conform modificărilor solicitate, cu respectarea prevederilor prezentului capitol.(2) În situația în care este modificat certificatul calificat pentru semnătură electronică, titularul certificatului calificat este obligat să comunice autorității competente care i-a acordat dreptul de practică sau de semnătură, în termenul prevăzut la art. 23, modificările survenite, urmând a utiliza în acest scop formularul și canalul de comunicare indicate de către autoritatea competentă.  +  Articolul 25(1) Prestatorii de servicii de încredere calificați au obligația suspendării sau revocării certificatului calificat pentru semnătură electronică în termen de maximum o zi lucrătoare de la data notificării lor de către autoritățile competente cu privire la actul prin care a fost suspendat sau revocat dreptul de practică sau de semnătură sau prin care a fost suspendată sau anulată autorizația.(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) va avea forma unui document în format PDF, cu o structură fixă de tip formular, semnat cu o semnătură electronică calificată și marcat cu o marcă temporală electronică calificată.(3) Prestatorii de servicii de încredere care emit certificatul calificat pentru semnătură electronică în condițiile prezentelor norme tehnice au obligația de a notifica autoritățile competente cu privire la adresa de poștă electronică la care trebuie transmise notificările prevăzute la alin. (1).  +  ANEXĂla normele tehnice
  Profilul certificatelor calificate pentru semnătură electronică
  1. Se vor utiliza profilele standard de certificate calificate conforme cu specificațiile Regulamentului UE nr. 910/2014 și standardelor în vigoare specificate de actele de punere în aplicare ale Regulamentului UE nr. 910/2014.2. În cazul în care atestatul sau autorizația este pentru o persoană fizică, atunci numele și prenumele subiectului se vor regăsi în câmpul „Subject“ al certificatului calificat pentru semnătură electronică, conform profilului de certificat calificat al fiecărui prestator.3. În cazul în care autorizația este emisă pentru o persoană juridică sau persoană fizică autorizată, atunci certificatul calificat pentru semnătură electronică se va emite reprezentantului legal al persoanei juridice, menționându-se în câmpul „Organization (O)“ denumirea persoanei juridice, respectiv a persoanei fizice autorizate/atestate, iar numele și prenumele reprezentantului legal al persoanei juridice se vor regăsi în câmpul „Subject“ al certificatului calificat, conform profilului de certificat calificat al fiecărui prestator.4. Pentru câmpurile specifice solicitate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 140/2020 și prin normele tehnice se va utiliza extensia „Subject Directory Attributes“, cu următoarele atribute, prezentate în tabelul nr. 1:
  Nr.Nume atributOID AtributValoare atribut
  PrefixConținut
  1Calitatea profesionalăOID-base.1CP
  2Titlu de calificareOID-base.2TL
  3Identificator unic autorizațieOID-base.3ID
  4Domenii - specialitateOID-base.4DM
  5Coordonator - elaborator de părțiOID-base.5CE
  6Autoritatea competentăOID-base.6AC
  7Data eliberării autorizăriiOID-base.7IN
  8Data expirării autorizăriiOID-base.8EX
  9Câmp rezervat SubiectuluiOID-base.10RS
  10Câmp rezervat PrestatoruluiOID-base.11RP

  Tabelul nr. 1 - Câmpuri extensie Subject Directory Attributes
  5. Fiecare atribut are o valoare alcătuită din Prefix, urmat de spațiu (blank) și apoi de „Conținut“. 6. „Prefix“ - are rolul de a asigura identificarea rapidă a atributelor în cadrul vizualizării certificatului digital calificat din documente pdf. semnate.7. „Conținut“ - conține informațiile specificate în art. 14-21 din normele tehnice. 8. „Domenii-specialitate“ - cuprinde lista de domenii sau/și subdomenii și specialitatea pentru care are drept de semnătură sau de practică subiectul. Conținutul pentru acest atribut va fi completat cu abrevierile domeniilor și subdomeniilor, separate prin spații (blanc) între ele, urmate de specialitate. Aceste abrevieri vor fi prezente și accesibile prestatorilor de servicii de încredere pe site-ul fiecărei autorități competente, cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a ordinului.9. Valoarea fiecărui atribut este „UTF8STRING“, iar dimensiunea maximă este de 64 de caractere, incluzând prefixul.10. Atributele de la 1 la 8 sunt obligatorii la intrarea în vigoare a ordinului, iar atributele 9 și 10 vor fi adăugate numai dacă este necesar.11. Dacă pentru un anumit atribut nu există valoare, în cazul specific al unei autorizații, respectivul atribut nu va fi inclus în acel certificat.12. Atributele 9 și 10 sunt rezervate pentru informații specifice Subiectului, respectiv Prestatorului de servicii de încredere care emite respectivul certificat calificat. Informațiile înscrise nu pot face obiectul suprapunerii cu informații ce se regăsesc în alte câmpuri.13. OID-base este rezervat de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin solicitare pe site-ul Autorității de alocare a numerelor de internet - Internet Asignment Number Authority: Private Enterprise Number (PEN) Request. OID-ul aprobat va fi publicat pe site-ul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, pentru a permite prestatorilor de servicii de încredere să își actualizeze sistemele cu respectivul OID-base.14. În cazul în care se optează ca în același certificat calificat să fie înglobate mai multe drepturi de semnătură sau de practică, atestări sau autorizări distincte acordate de către aceeași autoritate competentă, atunci valorile aferente fiecărei atestări/autorizări/drept de semnătură sau practică vor avea prefixe indexate cu un număr de ordine, conform tabelului de mai jos, unde „n“ este numărul de atestări/autorizări/drept de semnătură sau practică care se introduc în același certificat calificat:
  OID AtributValoare atribut
  PrefixConținut (exemplu)
  OID-base.1CP1Conținut_CP1
  OID-base.1CP2Conținut_CP2
  OID-base.1............
  OID-base.1CPnConținut_CPn
  OID-base.2TL1Conținut_TL1
  OID-base.2TL2Conținut_TL2
  OID-base.2….........
  OID-base.2TLnConținut_TLn
  OID-base.3ID1Conținut_ID1
  OID-base.3ID2Conținut_ID2
  OID-base.3............
  OID-base.3IDnConținut_IDn
  OID-base.4DM1Conținut_DM1
  OID-base.4DM2Conținut_DM2
  OID-base.4….........
  OID-base.4DMnConținut_DMn
  OID-base.5CE1Conținut_CE1
  OID-base.5CE2Conținut_CE2
  OID-base.5............
  OID-base.5CEnConținut_CEn
  OID-base.6AC1Conținut_AC1
  OID-base.6AC2Conținut_AC2
  OID-base.6............
  OID-base.6ACnConținut_ACn
  OID-base.7IN1Conținut_IN1
  OID-base.7IN2Conținut_IN2
  OID-base.7….........
  OID-base.7INnConținut_INn
  OID-base.8EX1Conținut_EX1
  OID-base.8EX2Conținut_EX2
  OID-base.8….........
  OID-base.8EXnConținut_EXn
  ----