HOTĂRÂRE nr. 998 din 18 noiembrie 2020privind stabilirea numărului de bilete de tratament balnear și de recuperare, a condițiilor și modului de acordare, precum și a modului de distribuire sau de decontare a acestora în sistemul pensiilor militare de stat
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1213 din 11 decembrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 81 alin. (1^2) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Casele de pensii sectoriale prevăzute la art. 85 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege, atribuie anual pensionarilor militari, prevăzuți la art. 3 lit. d) din lege, și persoanelor beneficiare ale prevederilor actelor normative cu caracter reparatoriu, pe care îi au în evidență, un număr de bilete de tratament balnear și de recuperare. (2) Numărul de bilete de tratament balnear și de recuperare prevăzut la alin. (1) reprezintă 5% din numărul pensionarilor militari, prevăzuți la art. 3 lit. d) din lege, aflați în evidența caselor de pensii sectoriale la data de 1 august a anului precedent.(3) Durata maximă a unui bilet de tratament balnear și de recuperare este de 14 zile și se stabilește de către medicul specialist sau medicul primar în funcție de afecțiunea pentru care acesta se acordă beneficiarilor. (4) Nivelul maxim al tarifelor pentru biletele de tratament balnear și de recuperare este de până la 50% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul în care se acordă/se decontează biletele de tratament.(5) În sensul prezentei hotărâri, atribuirea biletelor de tratament balnear și de recuperare se poate realiza prin acordarea biletelor sau decontarea acestora.  +  Articolul 2Actele normative cu caracter reparatoriu în temeiul cărora persoanele aflate în evidența caselor de pensii sectoriale beneficiază gratuit de bilete de tratament balnear și de recuperare sau de decontare sunt următoarele:a) Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare;b) Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare;c) Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările și completările ulterioare;e) Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, republicată;f) Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;g) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare;h) Legea nr. 226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3(1) Tratamentul balnear și de recuperare se efectuează în stațiunile turistice de interes național și local prevăzute în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice, cu modificările și completările ulterioare, și în stațiunile balneare și balneoclimatice prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2011 privind acordarea statutului de stațiune balneară și balneoclimatică pentru unele localități și areale care dispun de factori naturali de cură, cu modificările și completările ulterioare, în tot cursul anului calendaristic. (2) În sensul prezentei hotărâri, anul calendaristic se împarte după cum urmează: a) sezon - în perioada 15 mai-31 august;b) extrasezon - în restul anului.  +  Articolul 4Biletele de tratament balnear și de recuperare se acordă sau se decontează individual.  +  Capitolul II Condițiile pentru acordarea/decontarea biletelor de tratament balnear și de recuperare  +  Articolul 5Casele de pensii sectoriale pot acorda/deconta bilete de tratament balnear și de recuperare pensionarilor militari și persoanelor beneficiare ale prevederilor actelor normative cu caracter reparatoriu, aflați în evidențele acestora, care îndeplinesc următoarele condiții:a) au înaintat casei de pensii sectoriale care îi are în evidență o cerere completată, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;b) au bilet de trimitere/scrisoare medicală de la medicul de familie/medicul specialist sau primar confirmat în specialitatea reabilitare medicală;c) au fost selectați ca beneficiari, în urma ierarhizării cererilor potrivit condițiilor specifice de ierarhizare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 6Cererea prevăzută la art. 5 lit. a) se înaintează la casele de pensii sectoriale însoțită de următoarele documente:a) copie de pe cartea de identitate;b) copie de pe talonul de pensie;c) copie de pe biletul de trimitere/scrisoarea medicală de la medicul de familie/medicul specialist în medicină fizică și de reabilitare;d) copia deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate sau a deciziei medicale asupra capacității de muncă emise în urma revizuirii medicale pentru pensionarii încadrați în grad de invaliditate, cu mențiunea de a avea înscrisă pe decizia medicală, ca recomandare specifică, necesitatea efectuării unui program de recuperare, pentru pensionarii a căror patologie impune acest tip de recomandare.  +  Capitolul III Modul de acordare/decontare și distribuire a biletelor de tratament balnear și de recuperare  +  Articolul 7(1) La data de 1 septembrie a fiecărui an, casele de pensii sectoriale publică numărul de bilete de tratament balnear și de recuperare, care se pot acorda/deconta pentru anul următor, prin afișare la sediile instituțiilor și pe paginile de internet ale acestora.(2) Pensionarii militari și persoanele beneficiare ale prevederilor actelor normative cu caracter reparatoriu care doresc să beneficieze de bilete de tratament balnear și de recuperare pentru anul următor sau de decontarea acestora înaintează cereri caselor de pensii sectoriale în evidența cărora se află, în perioada 10 septembrie-20 noiembrie a anului în curs.(3) Cererea însoțită de documentele prevăzute la art. 6 poate fi transmisă casei de pensii sectoriale în a cărei evidență se află solicitantul prin poștă sau prin e-mail, pe adresa instituției, ori poate fi depusă la registratura acesteia.  +  Articolul 8(1) În perioada 21 noiembrie-21 decembrie, casele de pensii sectoriale prelucrează cererile pentru biletele de tratament balnear și de recuperare și documentele prevăzute la art. 6, realizând ierarhizarea cererilor pe baza punctajelor rezultate în urma verificării condițiilor specifice de ierarhizare aferente. (2) Beneficiarii sunt selectați potrivit ierarhizării cererilor, în limita numărului de bilete de tratament balnear și de recuperare prevăzut la art. 1 alin. (2).(3) Beneficiarii selectați sunt înștiințați în scris, în luna ianuarie a anului următor, despre faptul că vor beneficia de bilete de tratament balnear și de recuperare și despre cuantumul contribuției bănești din valoarea biletului pe care trebuie să o suporte, în situația în care au dreptul la decontare. Înștiințarea se realizează concomitent cu transmiterea taloanelor de pensie la domiciliu.  +  Articolul 9(1) Pentru beneficiarii selectați care au optat în cererea prevăzută la art. 5 lit. a) pentru Sanatoriul de Balneofizioterapie și Recuperare Medicală „Dr. Dimitrie Cantemir“ Bălțătești“ din subordinea Ministerului Apărării Naționale, denumit în continuare Sanatoriul Bălțătești, casele de pensii sectoriale transmit la sanatoriu, până pe data de 31 decembrie, situațiile cu datele pensionarilor și lunile din anul următor pentru care au solicitat bilete de tratament balnear și de recuperare.(2) Sanatoriul Bălțătești analizează solicitările și repartizează beneficiarii pe serii de tratament, pe anul în curs, pe care le comunică centralizat caselor de pensii sectoriale până la data de 31 ianuarie.(3) Casele de pensii sectoriale acordă bilete de tratament balnear și de recuperare la Sanatoriul Bălțătești, pe care le atribuie numai pensionarilor militari selectați și beneficiarilor prevederilor actelor normative cu caracter reparatoriu care au înscrisă în cereri această unitate de tratament balnear.(4) Casele de pensii sectoriale distribuie biletele de tratament balnear și de recuperare pensionarilor militari selectați și beneficiarilor prevederilor actelor normative cu caracter reparatoriu, cu cel puțin o lună înainte de seria planificată, concomitent cu transmiterea taloanelor de pensie la domiciliu.(5) Pe baza situațiilor comunicate lunar de către Sanatoriul Bălțătești, casele de pensii sectoriale virează lunar în contul sanatoriului costul biletelor de tratament balnear și de recuperare utilizate de către persoanele prevăzute la alin. (3), din seriile efectuate, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (4).  +  Articolul 10Pentru solicitanții selectați care au solicitat în cererea prevăzută la art. 6 decontarea biletelor de tratament balnear și de recuperare, casele de pensii sectoriale stabilesc beneficiarii pentru care se decontează în întregime costul biletului, în limita nivelului maxim al tarifelor prevăzut la art. 1 alin. (4), și beneficiarii care suportă contribuții bănești de maximum 50% din valoarea biletului.  +  Articolul 11(1) După efectuarea seriei de tratament în locația înscrisă în cerere, beneficiarii deconturilor prevăzuți la art. 10 sunt obligați ca, în termen de o lună, să transmită la casele de pensii sectoriale factura fiscală împreună cu documentele care atestă efectuarea plății.(2) Casele de pensii sectoriale decontează costul biletelor de tratament balnear și de recuperare pensionarilor militari prevăzuți la art. 10 și beneficiarilor prevederilor actelor normative cu caracter reparatoriu, în limita nivelului maxim al tarifelor prevăzut la art. 1 alin. (4) ori cu deducerea cuantumului contribuției bănești din valoarea biletului prevăzut la art. 8 alin. (3), odată cu taloanele de plată a pensiilor aferente lunii următoare înregistrării cererii de decontare, pe baza facturii fiscale și a documentelor justificative care atestă efectuarea plății tratamentului balnear și de recuperare.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 12(1) Decontarea costurilor biletelor de tratament balnear și de recuperare se face de către casele sectoriale de pensii în limita fondurilor disponibile aprobate cu această destinație, prin bugetele instituțiilor prevăzute la art. 5 din lege.(2) După aprobarea legii bugetului de stat și aprobarea bugetelor caselor de pensii sectoriale, numărul biletelor de tratament balnear și de recuperare, stabilit potrivit art. 1 alin. (2), se reanalizează și se revizuiește astfel încât să se încadreze în limitele bugetare alocate.  +  Articolul 13Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 14Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Directorul Serviciului Român de Informații,
  Eduard Raul Hellvig
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 18 noiembrie 2020.Nr. 998.  +  Anexa nr. 1CătreCASA DE PENSII SECTORIALĂ ...........................................Subsemnatul(a), .............., domiciliat în localitatea ..........., str. .............. nr. …., bl. ….., sc. ...., ap. ...., județul (sectorul) ................, țara ............., posesor al actului de identitate ……. seria …… nr. ……….., CNP ..............., solicit:[ ] atribuirea unui bilet de tratament balnear și de recuperare în luna ................. a anului .............., în stațiunea Bălțătești, la Sanatoriul de balneofizioterapie și recuperare medicală „Dr. Dimitrie Cantemir“[ ] decontarea unui bilet de tratament balnear și de recuperare care respectă prevederile art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 998/2020 privind stabilirea numărului de bilete de tratament balnear și de recuperare, a condițiilor și modului de acordare, precum și a modului de distribuire sau de decontare a acestora în sistemul pensiilor militare de statSolicit eliberarea unui bilet de tratament balnear și de recuperare:[ ] gratuit;[ ] cu suportarea unei contribuții bănești de maximum 50% din valoarea biletului.Depun prezenta cerere având calitatea de:[ ] pensionar militar cu pensie de invaliditate, dosar cu mandat nr. ……………………………....………;[ ] pensionar militar cu pensie de invaliditate grad 1 cu însoțitor, dosar cu mandat nr. …………………;[ ] pensionar militar cu pensie pentru limită de vârstă, dosar cu mandat nr. ……………......………..;[ ] pensionar militar cu pensie anticipată, dosar cu mandat nr. ……………........................…………;[ ] pensionar militar cu pensie anticipată parțial, dosar cu mandat nr. ………..............………………;[ ] beneficiar al unui act normativ cu caracter reparatoriu, respectiv ……………………, dosar cu mandat nr. ……………. .Solicit ca rezultatul cererii să îmi fie comunicat:[ ] prin poștă la adresa de domiciliu;[ ] prin poștă la adresa de mai jos;[ ] prin poșta electronică, la adresa de e-mail: ………………………… .Localitatea …………, str. ………… nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., județul (sectorul) ……, țara ………….Sunt de acord ca prelucrarea datelor cu caracter personal să se facă cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), inclusiv în ceea ce privește publicarea listei cererilor aprobate.
  Data
  ……………………
  Semnătura
  ……………………
  NOTĂ:Declararea în prezenta cerere a unor date nereale sau incomplete atrage răspunderea persoanei, în sensul că diferența dintre contribuția datorată și contribuția achitată se va recupera de la beneficiar, conform legii.
   +  Anexa nr. 2
  Condițiile specifice de ierarhizare și punctajele aferente utilizate
  pentru ierarhizarea solicitanților biletelor de tratament balnear și de recuperare
  A. Dacă solicitantul a beneficiat de bilet de tratament balnear și de recuperare în ultimii doi ani
  Nr. crt.Situația beneficiarului în ultimii doi aniPunctaj acordat
  1Nu a beneficiat de bilet.10
  2A beneficiat de 1 bilet - în extrasezon.5
  3A beneficiat de 1 bilet - în sezon.4
  4A beneficiat de 2 bilete - 2 în extrasezon. 3
  5A beneficiat de 2 bilete - 1 în extrasezon și 1 în sezon.2
  6A beneficiat de 2 bilete - 2 în sezon.1
  B. Categoria de pensie a pensionarului
  Nr. crt.Felul pensiei militare de statPunctaj acordat
  1Pensie de invaliditate10
  2Pensie pentru limită de vârstă7
  3Pensie anticipată4
  4Pensie anticipată parțială 3
  5Pensie militară stabilită potrivit art. 19 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare1
  C. Nivelul cuantumului brut al drepturilor de pensie
  Nr. crt.Cuantumul brut al drepturilor de pensie în luna de depunere a cererii (în lei)Punctaj acordat
  1Cuantum brut mai mic de 1.000 lei10
  2Cuantum brut între 1.001 lei și 1.500 lei9
  3Cuantum brut între 1.501 lei și 2.000 lei8
  4Cuantum brut între 2.501 lei și 3.000 lei7
  5Cuantum brut între 3.001 lei și 3.500 lei6
  6Cuantum brut între 3.501 lei și 4.000 lei5
  7Cuantum brut între 4.001 lei și 6.000 lei4
  8Cuantum brut între 6.001 lei și 8.000 lei3
  9Cuantum brut între 8.001 lei și 10.000 lei2
  10Cuantum brut mai mare de 10.000 lei 1
  D. În situația în care se înregistrează mai mulți beneficiari cu același număr de puncte, rezultat prin adunarea punctajelor aferente condițiilor specifice înscrise în tabelele A, B și Cd.1. Beneficiarii cu același punctaj se ierarhizează în funcție de vârstă, în ordine descrescătoare. d.2. Beneficiarii care au același punctaj după aplicarea d.1 se ierarhizează în funcție de cuantumul brut al pensiei, de la mic la mare.
  -----